Fremtidens ældrepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens ældrepolitik"

Transkript

1 Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008

2 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en samlet ældrepolitik, som gælder for alle borgere i Ringsted Kommune over 65 år, samt for de borgere under 65 år, som modtager praktisk hjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje, træning, boligtilbud mm. fra området, dvs. alle de borgere i Ringsted Kommune, der modtager hjælp fra politikområdet Ældre. Derved gælder politikken også for alle institutioner og leverandører, der leverer pleje og omsorg indenfor området, herunder: - Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice - Hjemmesygepleje og forebyggende hjemmebesøg - Vedligeholdelsestræning og genoptræning, hjælpemidler og boligændringer - Plejeboliger og handicapegnede boliger Målet er en samlet politik, der understøtter visionen om et godt ældreliv for Ringsted Kommunes nuværende og kommende ældre borgere. En politik der understøtter livsglæde, livsmod, overskud og som integrerer og inddrager de ældre medborgeres ressourcer i det øvrige samfund. Ringsted Kommunes vision er at de ældre medborgere, i fremtiden i højere grad skal integreres i det øvrige samfund og blive en del af de eksisterende netværk, eks. ifht. skoler, unge, fritid, kultur, sundhed mm. Det handler om, at alle har vigtige ressourcer og noget at byde på. Det skal i fremtiden også fortsat være trygt og godt at blive ældre i Ringsted Kommune. Udgangspunktet for Ringsted Kommunes indsats er derfor fortsat, at hjælpen tager afsæt i den enkeltes ressourcer, hvor den enkelte borger understøttes i at klare sig selv bedst og længst muligt. Samtidig skal borgerne have en vished for, at Ringsted Kommune træder til, når det ikke længere er muligt at klare sig selv. Gennem den forebyggende indsats vil borgernes mulighed for at klare sig selv længere kunne forøges, så tidspunktet for behov for hjælp udskydes. Samtidig vil Ringsted Kommune i fremtiden øge fokus på de borgere, der har det største behov for hjælp. Ringsted Kommunes forpligtelse er at kompensere for de funktionstab, den enkelte borger har ud fra mindsteindgrebsprincippet, mens den enkelte borger fortsat har ansvar for eget liv. Vi har valgt at kalde det Fremtidens Ældrepolitik, da nu- og fremtiden byder på mange og nye udfordringer. Derfor er det vigtigt med en ældrepolitik, der kan fastlægge Ringsted Kommunes visioner og målsætninger for fremtiden. Ældrepolitikken kan ikke stå alene, og skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker, eks. sundhedspolitikken, kulturpolitikken, byplanlægningspolitik mm. Underskrift borgmester og formand for Social- og Sundhedsudvalget. 2

3 Fremtidens ældrepolitik Målgrupper Ældrepolitikken spænder aldersmæssigt bredt og omfatter hjælp til alle borgere over 18 år. Betegnelsen Ældrepolitik er derfor kun en fællesbetegnelse for den hjælp, der leveres til alle borgere fra politikområdet Ældre. Størstedelen af de aktuelle brugere er dog over 65 år i forhold til praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, hjemmesygepleje, vedligeholdelsestræning og genoptræning efter serviceloven, samt plejeboligområdet. Forebyggende hjemmebesøg tilbydes kun borgere over 75 år. For så vidt angår hjælpemidler og boligændringer er målgruppen borgere i alle aldre, inkl. børn. Genoptræning efter Sundhedsloven har også en bredere alderssammensætning, med en større andel af borgere i den erhvervsaktive alder. Derfor er der også et særligt afsnit i ældrepolitikken, der omfatter indsatsen for. borgere under 65 år. Flere ældre De ældre vil udgøre en større del af befolkningen, når de store årgange fra 1940 erne når pensionistalderen. Indenfor få år vil hver 4. dansker være over 60 år. Ændringer i samfundet har betydet en tidligere tilbagetrækning fra arbejdslivet og pensionering for mange. I dag er der flere end tidligere, der går på pension eller efterløn, allerede fra 60 års alderen. De ældres helbred bliver bedre. Mange af de sygdomme, der i dag fører til svækkelse og afhængighed i alderdommen, vil vi opleve anderledes, på grund af mulighederne for tidlig forebyggelse og mere effektiv genoptræning og behandling. De forskellige ældre De ældre er ikke en homogen gruppe det eneste de har til fælles er alderen. De er en bredt sammensat gruppe, og forestillingen om det gode liv er tilsvarende mangfoldige. Fremtidens ældre, ser ikke det gode liv som løsrevet fra det liv, man tidligere har levet. Derfor svarer forestillingen om et godt ældreliv meget til forestillingen om andre aldersgruppers forestillinger om det gode liv i al almindelighed. Det gælder såvel behov for sociale kontakter og aktiviteter, livskvalitet og behov for tryghed. 3

4 Et andet fælles udgangspunkt for alle, er at den enkelte selv definerer, hvad det gode liv betyder. For langt de flestes vedkommende er de både friske og raske og i stand til selv at tilrettelægge deres hverdag. Derfor er det først og fremmest de ældre med behov for hjælp, der skal tages hånd om. Ringsted ældreservice skal være til rådighed for dem, der har behov for den. Samtidig er det vigtigt, at de friske og raske ældre motiveres til fortsat at tage ansvar for eget liv og dermed forbliver selvhjulpne så længe, som det er muligt. De nye ældre Med nye generationer af ældre vil forskellene blandt de ældre blive endnu større. De ældre stiller nye forventninger og krav til ældrelivet. De vil fortsætte et aktivt og udadvendt liv; de forlanger større indsigt i kommunens tilbud; de er en naturlig del af planlægningen, og ønsker flere muligheder for selv at træffe valg. De vil selv bestemme, hvilke af tilbuddene, der lige præcis passer bedst til dem i den konkrete situation. Befolkningsudviklingen og de udfordringer, der følger med, betyder at det er vigtigt, at indsatsen i forhold til de ældre fortsat styrkes. Vi skal samarbejde, tænke, og handle på nye måder, så vi i højere grad inddrager de ældre, deres livserfaring og deres ressourcer. Hvad er et godt ældreliv? Vi har hver især vores egne holdninger til og bud på, hvordan vores liv er når det er bedst. Så længe vi er sunde og raske går det fint, men efterhånden som vi kommer op i årene, melder tankerne sig om hvordan, vi ønsker at leve vores liv, når vi bliver ældre. Den enkelte persons opfattelse af at have det godt, handler om netop denne persons egne erfaringer og oplevelser af livet, og afspejler den enkelte persons opfattelse af hvad det det gode ældreliv er. For nogle af os giver det en stor livskvalitet at kunne komme til morgensvømning, mens det for andre er nyttehaven, bankospillet, aftenskolen eller noget helt andet, der medvirker til at skabe det gode ældreliv. Henvisninger til andre politikker Der er udarbejdet særlige målsætninger for Leve- og bomiljøerne, samt for demensindsatsen. Disse er begge en del af den samlede Ældrepolitik. 4

5 Der er også udarbejdet en separat Sundhedspolitk, samt en Frivillighedspolitik, der begge indeholder indsatser ifht. det samlede ældre- trænings og plejeområde, som denne ældrepolitik omfatter. Alle politikkerne er at finde på kommunens hjemmeside under Om kommunen /Lokalpolitik/Mål, strategier og politikker. Ældrepolitikkens hovedtemaer Ældrepolitikken består af 7 hovedtemaer, hvor der for hvert hovedtema er opstillet visioner og målsætninger. De 7 hovedtemaer er: - Pleje og omsorg - Sociale relationer og aktiviteter - Boliger og nærmiljø - Information, rådgivning og vejledning - Borgere med anden etnisk oprindelse end dansk - Særligt vedr. borgere under 65 år - Ældre- og plejeområdet som en attraktiv arbejdsplads 5

6 Pleje og omsorg Gruppen af ældre med behov for omsorg og pleje spænder meget vidt for eksempel har vi borgere med behov for hjemmehjælp, genoptræning, vedligeholdelsestræning, demente, udviklingshæmmede og sindslidende. Fælles for dem alle, er at kommunens vision er den samme. Pleje og omsorg er en vigtig forudsætning for at vores medborgere, der har behov for hjælp, fortsat kan have et godt liv. Ringsted Kommunes borgere skal derfor modtage en god og værdig pleje og omsorg, når der er behov for det. Udgangspunktet for Ringsted Kommunes indsats ifht. pleje og omsorg tager udgangspunkt i at sygdom og svækkelse ikke løses ved få og adskilte handlinger, men skal ses i sammenhæng. Derfor skal indsatsen være en tværgående og en forebyggende indsats, hvor den enkelte borger oplever en helhed og sammenhæng i hjælpen. Sammenhængen skal være integreret i alle pleje- og omsorgsydelser fra Ringsted Kommune, herunder i de forebyggende hjemmebesøg, hjemmepleje, træning, hjemmesygepleje, plejeboliger mm. Ringsted Kommune medvirker i den pleje- og omsorgsmæssige indsats til at skabe rammerne for en sikker og tryg hverdag, hvor borgerne også understøttes i ansvaret for eget liv. Der sættes fokus på de borgere, der har det største behov for støtte og hjælp, og hvordan de kan hjælpes bedst muligt. Pleje- og omsorgstilbudene er med til at vedligeholde at vedligeholde, genoprette og styrke borgernes færdigheder. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov, og i mindsteindgrebsprincippet, der medfører at sigtet med alt hjælp, fortsat er at borgerne skal blive så selvhjulpne som muligt. Hermed vil udgangspunktet for alt hjælp, altid være borgernes muligheder for at træne sig op til, igen at kunne varetage opgaverne selv. Ringsted Kommune ønsker udbygge samarbejdet med de at frivillige organisationer. 6

7 Sociale relationer og aktiviteter Ringsted Kommune skal fortsat være i udvikling, en kulturel og levende kommune med et mangfoldigt og aktivt nærmiljø, der styrker de sociale relationer, og som både kan tiltrække og fastholde de ældre medborgere i kommunen. De ældre skal i højere grad være en del af aktiviteterne i Ringsted. Derfor vil Ringsted Kommune tage initiativ til samarbejde med eksempelvis børne- og ungeområdet, Ældrerådet og aftenskoler, omkring initiativer, der integrerer de ældre i aktiviteter, hvor aldersgrupperne kan få glæde af hinanden, eks. i initiativer omkring børn, der underviser ældre i IT, mobiltelefoni mm. Ringsted Kommune vil på samme måde understøtte aktiviteter, der fokuserer på at integrere aktiviteter for flere aldersgrupper. Der skal i Ringsted Kommune være mulighed for et aktivt og medinddragende ældreliv. Ringsted Kommune vil derfor fortsat arbejde med at understøtte og oprette selvhjælps- og netværksgrupper, patientuddannelser, rådgivning og vejledning mm. Ringsted Kommune ønsker at der på frivillig basis oprettes flere samlingssteder, hvor de ældre kan mødes, eks. ved fællesspisning, fællesaktiviteter mm. Dette afsnit skal omformuleres jf. protokol Alle ældre, der ønsker det, er brugere af eksisterende kultur- og fritids- samt sociale tilbud. 7

8 Boliger og nærmiljø Boligen har en væsentlig betydning for livskvaliteten og det er derfor vigtigt, at der er et varieret udbud af boliger, der vil kunne modsvare behov og ønsker. De ældre vil i højere og højere grad selv bestemme og lægge vægt på forskellige valgmuligheder både ifht. boformer og ejerformer. Mange har flytteønsker til en mere fremtidssikret bolig indrettet på, at man også kan bo der som enlig og/eller med funktionstab. Andre har ønsker om at ombygge den nuværende bolig. Mange pensionister oplever, på trods af et godt helbred, at det er blevet vanskeligt at klare en stor lejlighed, et stort med have mm. Ringsted Kommune ønsker at være en kommune, hvor det er muligt at finde en passende bolig uanset hvilken alder man har. Der skal være et varieret udbud af forskellige bo- og ejerformer og boligtyper, der modsvarer de kommende ældregenerationers behov. I fremtiden er der et varieret udbud af de ældre- og handicapegnede boliger, der anvises fra Ringsted Kommune. Ringsted Kommune vil derfor gennemføre en boliganalyse, der indeholder: - Kortlægning af nuværende boligmasse - Kortlægning af nuværende og kommende boligbehov - Kortlægningen indeholder kun de ældre- og handicapegnede boliger Ringsted Kommune ønsker at der er den nødvendige sammensætning af plejeboliger, akutstuer, midlertidige boliger, aflastningspladser mm., der imødekommer behovene. Derfor gennemføres der en boliganalyse, der indeholder: - Kortlægning af nuværende tilbud og effekter - Analyse af behov for kommende behov og justeringer Ringsted Kommune ønsker at seniorboliger/seniorbofællesskaber indtænkes som en del af det fremtidige boligbyggeri i kommunen, og understøtte initiativer med forskellige bo- og ejerformer, herunder flere seniorbofællesskaber. Den fysiske tilgængelighed i kommunen, og særligt i miljøerne omkring kommunens plejecentre, men også ifht. de kommunalt anviste ældre- og handicapegnede boliger, skal kunne tilgodese ældres behov i forhold til belysning, bænke, jævne sti- og fortovsbelægninger. Ældre skal informeres målrettet om boligens betydning for et godt ældreliv, så det er muligt for den ældre, at medvirke til, at fremtidssikre boligvalget. 8

9 Information, rådgivning og vejledning Når helbreddet svigter, og behovet for hjælp melder sig, er det betryggende at vide at man kan få den hjælp, der er behov for. Forskellige former for information fra kommunen til borgerne og kommunikationen mellem borgerne og kommunen, er forudsætningen for at kommunens ældre kan deltage i debatten og påvirke udviklingen. De ældre i Ringsted Kommune har kendskab til den service, de kan forvente og har ret til, og er trygge ved at henvende sig til Ringsted Kommune. Ringsted Kommune vil igennem samtaler, pjecer, hjemmeside mm. sikre at borgere og pårørende er godt orienterede om kommunens tilbud samt ved hvor, hvor de kan henvende sig ved behov for hjælp. Der skal foretages en forventningsjustering imellem kommunen, borgerne og de pårørende, så der er klarhed omkring hvilken hjælp man kan forvente, når behovene melder sig. De kommende ældregenerationer vil være langt mere fortrolige med IT, sammenlignet med ældre, der blev 60 år for bare få år siden. Ældre vil derfor i nær fremtid stille krav om muligheden for at komme i kontakt med kommunen døgnet rundt. Set i lyset af udviklingen vil kommunens information, formidling og kommunikation til ældre, i langt højere grad i fremtiden også baseres på digitale løsninger. 9

10 Ældre med anden etnisk oprindelse end dansk slettes iflg. protokol Ind under de andre punkter med en bemærkning Ringsted Kommunes målsætning er, at alle borgere, herunder de ældre med anden etnisk oprindelse end dansk, oplever at få en sammenhængende og tilpasset hjælp, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder for at blive så selvhjulpen som muligt. Med henblik på også fremover at kunne levere en god og tilpasset service til de ældre med anden etnisk oprindelse end dansk, vil Ringsted Kommune igangsætte en kortlægning og en analyse af målgruppen, herunder ønsker og behov for hjælp i fremtiden. At der tages hensyn til andre kultur og med andre religiøse baggrund 10

11 Særligt vedrørende borgere under 65 år Borgerne skal med hjælp fra Ringsted Kommune have et godt liv, hvor der i hjælpen tages udgangspunkt i forebyggelse og træning, samt borgernes mulighed for at blive så selvhjulpne som muligt. Ringsted Kommune vil fortsat have fokus på hurtig genoptræning, forebyggelse og sundhedsfremme, patientuddannelser, forebyggelse af indlæggelser mm. Der tages også her udgangspunkt i mindsteindgrebsprincipppet, hvor sigtet med hjælpen til borgerne, altid er, at borgerne skal kunne blive mere selvhjulpne. Indsatsen sker i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud eks. bofællesskaber, 11

12 Ældre- og plejeområdet som en attraktiv arbejdsplads afsnit slettes Høre ikke til i ældrepolitikken Ringsted Kommunes ældre- og plejeområde skal være en god og attraktiv arbejdsplads, der yder service af høj kvalitet. Ældre- og plejeområdet er en attraktiv arbejdsplads, der vil kunne fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. De gode og engagerede medarbejdere er forudsætningen for, at kommunen kan yde den gode service. Ringsted Kommune vil derfor fortsat arbejde på, at området er en god arbejdsplads, hvor de ansattes kompetencer og faglighed løbende udvikles. Ringsted Kommune vil arbejde med, at motivere medarbejderne til i højere grad at søge fuldtidsstillinger. 12

13 Opfølgning på ældrepolitikken Hensigten med denne ældrepolitik er at den skal række ud i fremtiden. Politikken vil løbende blive revideret, med følgende spørgsmål: Hvordan går det med at efterleve politikkens målsætninger? Er vi på rette kurs med vores visioner? Det er vigtigt med målbare mål og handlinger 13

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Et godt ældreliv. i Ballerup Kommune

Et godt ældreliv. i Ballerup Kommune Et godt ældreliv i Ballerup Kommune Et godt ældreliv i Ballerup Kommune Udgivet af Ældre & Handicap, Ballerup Kommune 2005 Redaktører: Louise Nordskov, René Johansen, Kim Pasternak, Connie Hartz og Niels

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Ældrepolitik

Ældrepolitik Ældrepolitik 2007-2017 Ældrepolitik - Pixiversion FORORD SIDE 3 SUNDHED OG FOREBYGGELSE SIDE 4 INFORMATION OG KOMMUNIKATION SIDE 5 KVALITET I ÆLDREPLEJEN SIDE 6 BOLIGER OG NETVÆRK SIDE 8 FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældrepolitik Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældre & Omsorg Ældreområdet er under forandring, og kravene til ældreservice udvikler sig hastigt i disse år. Flere ældre

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Et godt ældreliv i Skive Kommune

Et godt ældreliv i Skive Kommune Et godt ældreliv i Skive Kommune Skive kommunes ældrepolitik Forslag, september 2009 Indhold Forord 3 side Fremtidens udfordringer 4 Flere ældre Nye ældre Hvad er et godt ældreliv Vejen frem mod ældrepolitikken

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik Livskraft hele livet En værdig seniorpolitik Forord Det skal være godt og værdigt at blive gammel i Høje- Taastrup Kommune. Vores ældre fortjener en fortsat ordentlig og værdig pleje, der gør dem i stand

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Hverdagstræning for ældre

Hverdagstræning for ældre Hverdagstræning for ældre Forord Holbæk Kommunes Ældrepolitik beskriver et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov. Holbæk Kommune vil arbejde for, at ældre har mulighed for at bevare hverdagen.

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar HØRINGSOPLÆG Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Handleplan for ældre 2011-2015 Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune

Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune 2007-2017 Social og Sundhed 2007 maj 2007 tilretninger herfra indarbejdet i dette dokument 25. maj 2007 Fremtidens udfordringer...3 Forord...4 Furesø Kommunes ældrepolitik...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Ældre og handicappede

Ældre og handicappede Ældre og handicappede Redegørelse - Ældre og handicappede Ældre Vallensbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og at tage særlig hensyn til svage ældres behov.

Læs mere

Ældre. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015.

Ældre. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015. Ældre Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015. Vision Det er rart at blive gammel i Dragør. Dragør Kommune støtter aktivt op om ældres aktiviteter og store engagement i det fælles

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Forebyggende besøg til ældre over 75 år. - lovgrundlag - ordningens indhold, omfang m.v. - administrative retningslinier m.v.

Forebyggende besøg til ældre over 75 år. - lovgrundlag - ordningens indhold, omfang m.v. - administrative retningslinier m.v. Forebyggende besøg til ældre over 75 år. - lovgrundlag - ordningens indhold, omfang m.v. - administrative retningslinier m.v. - bilag 10 den 16. oktober 2007 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Lovgrundlag...6

Læs mere

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017.

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben sagnr.:27.42.00-p00-2-17 Dato: 22-05-2017 Fremtidens ældre ønsker

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Kriterier for at få Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv

Læs mere