Årsrapport 2009/10. we deliver technology. Annual Report 2009/10. GPV International A/S CVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009/10. we deliver technology. Annual Report 2009/10. GPV International A/S CVR"

Transkript

1 Årsrapport 2009/10 Annual Report 2009/10 we deliver technology GPV International A/S CVR

2 Indhold Contents Indhold Contents Hoved- og nøgletal 3 Financial highlights Ledelsens beretning 4 Management s Discussion and Analysis of Operations Ledelsens og revisionens påtegninger 16 Management Statement and independent auditor s report Resultatopgørelse 19 Statement of Income Balance 20 Balance Sheet Egenkapitalopgørelse 22 Statement of Changes in Equity Pengestrømsopgørelse 23 Cash Flow Statement Anvendt regnskabspraksis 24 Accounting Policies Noteoversigt 37 Notes: Overview Noter 38 Notes Koncernstruktur 50 Group structure Selskabsoplysninger 51 Company details 2 we deliver technology

3 Hoved- og nøgletal Financial highlights DKK / / / /10 Hovedtal Key figures Nettoomsætning Revenue Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (57.552) Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) (74.668) Operating profit/(loss) (EBIT) Resultat af finansielle poster (7.551) (8.669) (968) (13.305) Net financials Skat af årets resultat (2.682) (184) (2.029) Tax on profit/(loss) for the year Årets resultat (75.820) Profit/(loss) Egenkapital Equity Egenkapital og ansvarligt lån Equity and subordinated loan capital Balancesum Balance sheet total Investeringer i materielle anlægsaktiver Investments in property, plant and equipment Operationelle aktiver Operating assets Investeret kapital inklusive goodwill Invested capital including goodwill Nettorentebærende gæld Net interest-bearing debt Nøgletal Financial ratios EBITDA-margin (%) 5 17 (14) 6 EBITDA margin (%) EBIT-margin (%) 2 14 (18) 3 EBIT margin (%) Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) (82) 80 Return on invested capital including goodwill (%) Nettoomsætning/Investeret kapital inklusive goodwill Revenue/Invested capital including goodwill Finansiel gearing Financial gearing Finansiel gearing inklusiv ansvarligt lån Financial gearing including subordinated loan capital Egenkapitalens forrentning (%) 5 86 (121) 18 Return on equity (%) Soliditet (%) Solvency ratio Soliditet inklusive ansvarligt lån (%) Solvency ratio including subordinated loan capital Gns. antal medarbejdere Average no. of employees Heraf i udlandet Of which outside Denmark Etablering af den nye koncern med tilkøb af selskaberne GPV Electronics A/S, Danmark og GPV Components AS, Norge er sket i umiddelbar forbindelse med afslutningen af regnskabsåret 2008/09. Sammenligningstallene for 2008/09 og tidligere år i resultatopgørelsen omfatter derfor kun GPV International A/S og det oprindelige datterselskab GPV Asia (Thailand) Co. Ltd. Sammenligningstallene for 2008/09 i balancen indeholder de tilkøbte selskaber. The formation of the new Group with the acquisition of the companies GPV Electronics A/S, Denmark and GPV Components AS, Norway was effected in immediate connection with the closing of the financial year 2008/09. The comparitive figures for the year 2008/09 and earlier years in the Income Statement therefore solely includes GPV International A/S and the original subsidiary GPV Asia (Thailand) Co. Ltd. The comparitve figures for the year 2008/09 in the Balance Sheet includes the acquired companies. Årsrapport 2009/10 3

4 Ledelsens beretning Management s Discussion and Analysis of Operations Årsrapporten omfatter GPV International A/S, som er moderselskab for GPVs aktiviteter. The Annual Report covers GPV International A/S, which is the Parent Company of GPV s activities. 2009/10 har primært været et konsolideringsår for GPV, hvor fokus har været en kombination af at sikre kundebasen og at bringe virksomheden tilbage til en normal drift situation. The financial year 2009/10 was primarily a year of consolidation for GPV, where the focus was on a combination of two important issues: securing our customer base and bringing back our business to normal operations. Den driftsaktive juridiske koncernstruktur ser således ud: The structure of the operating group is as follows: GPV International A/S Denmark GPV Components AS Norway GPV Electronics A/S Denmark GPV Asia (Thailand) Co. Ltd. 70 % GPV Electronics AG Schweiz Den solide base af kunder, koncernens dygtige medarbejdere og en god fordeling af produktion i Europa og Fjernøsten, udgør et stærkt fundament for en konkurrencedygtig virksomhed. Dette har resulteret i, at GPV på trods af den vanskelige markedssituation og moderselskabets konkurs har kunnet drive en sund forretning med baggrund i den loyale kundebase og fortsat har kunnet erhverve nye kunder og vinde nye ordrer. The solid customer base and the Group s competent employees together with an appropriate distribution of production in Europe and the Far East provide a strong platform to secure a competitive business enterprise. The result is that in spite of the difficult market situation and the compulsory winding-up of the Parent Company GPV has been able to run a healthy business based on a loyal customer base and to continue to acquire new customers and win new orders. Den økonomiske udvikling i regnskabsåret 2009/10 Financial developments in the financial year 2009/10 Etablering af den nye koncern med tilkøb af selskaberne GPV Electronics A/S, Danmark og GPV Components AS, Norge skete i umiddelbar forbindelse med afslutningen af regnskabsåret 2008/09. Der har derfor ikke været fælles konsolideret drift i regnskabsåret 2008/09, hvorfor resultatopgørelsen i nærværende årsrapport for 2009/10 ikke kan sammenlignes med tallene for 2008/09. The formation of the new Group with the acquisition of the companies GPV Electronics A/S, Denmark and GPV Components AS, Norway was effected in immediate connection with the closing of the financial year 2008/09. Consequently, no consolidated operations took place in 2008/09, and therefore the Statement of Income figures in this Annual Report for 2009/10 are not comparable with the figures for 2008/09. 4 we deliver technology

5 Resultatopgørelsen i årsrapporten for 2008/09 omfattede kun GPV International A/S og det oprindelige datterselskab GPV Asia (Thailand) Co. Ltd., hvorimod resultatopgørelsen for 2009/10 endvidere indeholder de tilkøbte aktiviteter i GPV Components AS, Norge og GPV Electronics A/S, Danmark. Se ovenstående koncernstruktur. The Statement of Income in the Annual Report 2008/09 included solely GPV International A/S and the original subsidiary GPV Asia (Thailand) Co. Ltd., whereas the Statement of Income for 2009/10 additionally includes the acquired activities of GPV Components AS, Norway and GPV Electronics A/S, Denmark (see the above Group structure). Den samlede omsætning blev i 2009/10 på DKK 714 mio. mod DKK 419 mio. i 2008/09, hvilket er en stigning på ca. 70%. Stigningen skyldes primært ændringen i koncernstrukturen som beskrevet ovenfor. Restruktureringen har medført en væsentlig forbedring af selskabets indtjeningsevne som følge af højere indtjeningsbidrag og forholdsmæssig lavere kapacitetsomkostninger. Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK 42,6 mio. sammenlignet med et underskud i 2008/09 på DKK -57,6 mio. Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 22,2 mio. sammenlignet med et underskud i 2008/09 på DKK -74,7 mio. Særlige poster i 2009/10 udgør en udgift på DKK -1,7 mio. og vedrører væsentligst regulering af tilgodehavender og gæld fra tilknyttede virksomheder i forbindelse med disse selskabers konkurs samt regulering af goodwill nedskrivninger. Særlige poster udgjorde i 2008/09 DKK 71,0 mio. vedr. fuldt udgiftsført koncerngoodwill og nedskrivning af samtlige tilgodehavender fra de tidligere koncernforbundne selskaber. Årets resultat blev DKK 6,9 mio. mod et underskud i 2008/09 på DKK -75,8 mio. Resultatfremgangen kan væsentligst henføres til stigning i det primære driftsresultat. Etableringen af den nye koncern har medført en ændret finansieringsstruktur og netto finansieringsomkostningerne er steget med ca. DKK 12 mio., hvoraf DKK 8,3 mio. vedrører valutakurstab og dagsværdi regulering af sikringsinstrumenter. Pengestrømmene fra driftsaktiviteterne udgjorde DKK 47,3 mio., hvilket er DKK 14,7 mio. bedre end 2008/09, hvor beløbet udgjorde DKK 32,6 mio. De samlede nettoinvesteringer i langfristede materielle anlægsaktiver udgjorde DKK 16,6 mio. mod DKK 10,0 mio. året før. De væ- Total revenue for 2009/10 came to DKK 714 million against DKK 419 million for 2008/09, up around 70%. The increase is primarily due to the changed Group structure as described above. The reconstruction resulted in a material improvement of the Company s earnings capacity as a consequence of a higher earnings contribution and comparatively lower capacity costs. Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) came to DKK 42.6 million compared with a loss for 2008/09 of a negative DKK 57.6 million. Operating profit before interest and tax (EBIT) amounted to DKK 22.2 million against a loss 2008/09 of a negative DKK 74.7 million. For 2009/10, special items came to expenses of a negative DKK 1.7 million, attributable mainly to adjustment of receivables and debts from group enterprises in connection with the compulsory winding-up of these companies as well as adjustment of goodwill amortizations. In 2008/09, special items amounted to DKK 71.0 million, attributable to fully expensed group goodwill and to writedowns of all receivables from the former consolidated companies. Profit for the year was positive at DKK 6.9 million against a loss for 2008/09 of a negative DKK 75.8 million. The performance improvement is attributable mainly to an increase in operating profit. Further, the establishment of the new Group brought a changed financing structure, and net finance costs increased by around DKK 12 million of which DKK 8.3 million relating to foreign exchange losses and fair value adjustment of hedging instruments Cash flow from operating activities was DKK 47.3 million or DKK 14.7 million up on the corresponding amount for 2008/09 at DKK 32.6 million. Total net investments in the non-current assets of property, plant and equipment amounted to DKK 16.6 million against DKK 10.0 million for the previous year. The most considerable investments Årsrapport 2009/10 5

6 Ledelsens beretning Management s Discussion and Analysis of Operations sentligste investeringer har vedrørt opdatering og standardisering af produktionskapaciteten hovedsageligt på fabrikken i Thailand. were attributable to the updating and standardization of production capacity, mainly at the factory in Thailand. De samlede aktiver er faldet fra DKK 401 mio. til DKK 386 mio. Total assets decreased from DKK 401 million to DKK 386 million. Den samlede egenkapital og ansvarlige lånekapital udgjorde ved regnskabsårets udgang DKK 79,1 mio. (soliditetsgrad, 21%) mod DKK 60,3 mio. (soliditetsgrad, 15%) ved udgangen af regnskabsåret 2008/09. At the financial year-end, total equity and subordinate loan capital amounted to DKK 79.1 million (a solvency ratio at 21%) against DKK 60.3 million (a solvency ratio at 15%) at financial year-end 2008/09. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Material events subsequent to the financial year-end No events have occurred after the end of the financial year. Forventninger til fremtiden Outlook GPV har i 2009/10 fortsat med at gennemføre tiltag for at skabe en lavere omkostningsstruktur i form af rationaliseringer og dermed skabt en lavere nulpunktsomsætning. In 2009/10 GPV continued to implement initiatives to create a lower cost structure in the form of rationalization and in this way generate a lower break-even revenue. Omsætningen i 2010/11 forventes at blive uændret i niveauet DKK 700 mio. Denne forventning bygger på en kombination af stigende efterspørgsel fra eksisterende kunder, planlagt nedgang hos enkelte kunder og tilgang af kendte nye projekter. Revenue for 2010/11 is expected to remain unchanged at the level of DKK 700 million. This expectation builds on a combination of increasing demand from existing customers, a planned decrease concerning few customers and the addition of new projects known to GPV. Der forventes et resultat af primær drift (EBIT) i størrelsesordenen DKK 20 mio. samt et positivt cash flow fra driften i størrelsesordenen DKK 20 mio. Det er positivt at konstatere, at salget og resultatet i de to første måneder af 2010/11 er forløbet bedre end budgetteret. We expect an operating profit (EBIT) in the order of DKK 20 million as well as a positive cash flow from operations of around DKK 20 million. We are pleased to be able to record better-than-budgeted sales and results for the two first months of 2010/11. Selskabet har på sædvanlige vilkår fået stillet de nødvendige kreditfaciliteter til rådighed, som skønnes nødvendige til gennemførelse af aktiviteterne i budgettet for 2010/11. The necessary credit facilities with normal terms and conditions for implementing the activities in the budget for 2010/11 have been provided for the Company s disposal. Ledelsen vil følge udviklingen i 2010/11 tæt og nødvendige justeringer vil blive gennemført for at sikre den fremadrettede konkurrenceevne og det nødvendige likvide beredskab. Der vil fortsat være fokus på at styre og forbedre likviditeten ved optimering af både driften, kapitalstrukturen og sammensætningen af arbejdskapitalen. Management will follow developments in 2010/11 closely and will persevere to carry through any necessary adjustments to secure our future competitiveness and the necessary liquid resources. We will continue our focus on managing and improving our liquidity through optimization of operations, our capital structure and the working capital components. Det er samtidig et væsentligt mål gennem driften at skabe en finansiel struktur i balancen, der yderlig øger selskabets soliditet for At the same time, it is an important objective for us to create a financial balance sheet structure through our operations that will 6 we deliver technology

7 derigennem fortsat at skabe yderligere tillid i omverdenen til GPV. Vi er dog meget tilfredse med at kunne vise en soliditetsgrad pr. 31. marts 2010 på 21%, når den ansvarlige lånekapital indregnes. additionally increase the Company s solvency in order to further build confidence in GPV in our surroundings. We are, however, very satisfied that we can show a solvency ratio at 31 March 2010 at 21% after recognizing subordinate loan capital. Udtalelser om fremtidige forhold Forward-looking statement Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for GPVs kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger indeholdt i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet strukturelle markedsændringer, forandringer i markedsøkonomien og ændring i valutakurser. Se endvidere afsnittet om risikoforhold. The above forward-looking statements, including especially future revenue and operating performance are uncertain and subject to risks. Many factors will be outside GPV s control and may cause actual developments to differ materially from the expectations contained in the Annual Report. Such factors include structural market changes, changes in the market economy and exchange rate movements. For further details, see the chapter on Risk management. Markedsforhold Market conditions GPV har i det forløbne år været påvirket af den globale markedssituation. GPV har således oplevet et fald i omsætningen i første halvdel af regnskabsåret, hvor først en række store Mekanik kunder og senere en række store Elektronik kunder reducerede deres behov. During the past year, GPV was affected by the global market situation. So, GPV experienced a decrease in revenue in the first half of the financial year, when a number of large Mechanics customers and later a range of large Electronics customers reduced their requirements. Det er derfor positivt at konstatere, at omsætningen i de sidste 5 måneder af regnskabsåret 2009/10 samt de to første måneder i regnskabsåret 2010/11 er steget måned for måned sammenlignet med året før. 82% af kunderne karakteriserer GPV som en partner i samarbejdet og ikke blot en leverandør. Kilde: GPV kundeundersøgelse % of the customers characterize GPV as a cooperative partner and not just a supplier. Source: GPV Customer Survey 2010 It is therefore positive to see that revenue for the last five months of the financial year 2009/10 as well as the first months of 2010/11 have been increasing month-onmonth as compared with last year. Det forventes, at omsætningen stabiliseres og dette sammenholdt med forventningerne til fremtiden medfører, at omsætningen for 2010/11 forventes at blive på niveau med omsætningen i 2009/10. Revenue is expected to stabilize, and in the light of the outlook this results in revenue expectations for 2010/11 on level with revenue for 2009/10. Kunderne har i 2009/10 massivt reduceret deres varebeholdninger, ligesom de har reduceret ordrehorisonten og ordrestørrelser. During 2009/10 customers massively reduced their inventories, just as they reduced order horizons and the sizes of their orders. I de seneste måneder har denne tendens ændret sig specielt inden for Elektronik, og kunderne er begyndt at ordre med længere horisont og i større mængde. During recent months this trend has changed, especially within Electronics, and customers have started ordering with longer horizons and for larger quantities. Det er usikkert, om denne tendens skyldes lageropfyldninger, usikkerhed som følge af allokering på specifikke elektronikkomponenter It is uncertain whether this trend is due to heavy stock-building, uncertainty as a result of the allocation of specific electronics Årsrapport 2009/10 7

8 Overskrift Ledelsens beretning Management s Discussion and Analysis of Operations eller en reel positiv markedsudvikling. Markedet er derfor fortsat præget af usikkerhed. components or a real, positive market development. Therefore, the market continues to be characterized by uncertainty. Tendensen til øget outsourcing af produktion på GPVs hovedmarkeder forventes at fortsætte således, at kunderne kan fokusere på deres kernekompetencer, reducere investeringer i produktionsapparat og varelagre og samtidig via GPV få adgang til en outsourcing partner, der kan håndtere kompleks produktion og logistik. 92% af kunderne karakteriserer GPV som serviceorienteret forretningspartner. Kilde: GPV kundeundersøgelse % of the customers characterize GPV as a serviceoriented business partner. Source: GPV Customer Survey 2010 We expect the trend towards increased outsourcing of production in GPV s main markets to continue in the sense that customers will focus on their core competencies, reduce investments in production plant and inventories and at the same time via GPV get access to an outsourcing partner that is able to handle complex production and logistics. GPV tilbyder netop disse fordele for sine kunder ved at have de efterspurgte kompetencer kombineret med et velfungerende produktionsapparat, gode personalekompetencer og produktionssteder tæt på mange kunder i Europa og lav kost produktion i Asien. It is exactly these benefits that we offer our customers by embracing the competencies requested supplemented with well-functioning production facilities, good employee competencies and production sites located close to many customers in Europe and low cost production in Asia. Kunder og segmenter Customers and segments GPV har en bredt sammensat kreds af Business-to-Business kunder indenfor segmenterne: energi og miljø forsvar marine medicoteknik maskiner og instrumenter professionel transport GPV has a broadly based group of business-to-business customers within the segments of: energy and environment defense marine medico machinery and instruments professional transport GPV har ingen væsentlige kunder eller omsætning inden for bilindustrien og forbrugerelektronik. GPV has no customers or revenue of any significance in the car industry or in consumer electronics. GPV har etableret langsigtede samarbejdsaftaler med en række store internationalt opererende virksomheder hovedsageligt i Europa og USA. Denne kundegruppe udgør en stadig stigende andel af porteføljen. GPV has entered long-term collaboration agreements with several large international businesses in Europe and in the USA. These customers constitute an ever increasing part of our portfolio. Viden og kompetencer Knowledge and competencies Disse industrier og brancher er i konstant forandring, og dette øger bl.a. kravene til hurtig omstilling og til virksomhedens kompetencer herunder Service Excellence, dvs. evnen til at levere den rette kvalitet til den aftalte tid. The mentioned industries and lines of business are in a continuous process of change with increasing demands on rapid adjustment and on the competencies of the enterprise such as Service Excellence, which means the ability to deliver the right quality on time. 8 we deliver technology

9 Service Excellence er for GPV et fokusområde, der fortsat blev arbejdet med i 2009/10, og gode resultater blev opnået. Dette er fortsat et væsentligt indsatsområde, der kan bidrage til yderligere forbedret konkurrenceevne. For GPV, Service Excellence is a focus area we have continued to be working with in 2009/10 and with good results, too. We believe this will continue to be a major focus area which can help us to further improve our competitiveness. GPV har i det seneste år arbejdet på at opbygge og udvikle organisationens evne til at håndtere mere komplicerede processer og opgaver, og der er gennemført en række aktiviteter i 2009/10 med det formål at styrke omstillings- og konkurrenceevnen. In the last couple of years we have been working to build up and expand the organization s ability to handle more complex processes and jobs, and in 2009/10 we carried out a series of activities with the purpose of strengthening our capability to adjust and compete. En af GPVs specielle kompetencer er håndtering af high mix / low-medium volume produktion. Markedets stigende krav til hastigheden for indførelse af nye produkter medførte, at GPV i 2009/10 etablerede en selvstændig NPI-funktion (NPI = New Products Implementation) og har derigennem yderligere styrket dette område. One of GPV s special competencies is handling high mix / lowmedium volume production. The market s growing demands for the pace of introducing new products has induced us to establish an independent NPI-function NPI = New Products Implementation thereby further strengthening this area. Årsrapport 2009/10 9

10 Ledelsens beretning Management s Discussion and Analysis of Operations Viden og teknologi, materialer og processer Teknologiindholdet i de færdige produkter, som GPV leverer til sine kunder, er fortsat stigende og samtidig konstateres en øget efterspørgsel efter nye services f.eks. logistik, Service and Repair samt udvikling. Knowledge and technology, materials and processes The technology content in the finished products we deliver to our customers has continued to increase and at the same time an increased demand has made itself felt for new services such as logistics, Service and Repair, and development. Det er GPVs mål at sikre, at der sker en løbende tilpasning og udvidelse af GPVs samlede viden og kompetencer, således at der er basis for at fastholde og styrke GPVs position. Det er derfor meget tilfredsstillende, at det i 2009/10 har været muligt at kunne foretage væsentlige investeringer, der supporterer vores kunders behov. It is GPV s goal to ensure an ongoing adjustment and expansion of GPV s global knowledge and competencies to provide a basis for maintaining and growing our position. Therefore, it is very satisfactory to see that it was possible in 2009/10 to make considerable investments that support the requirements of our customers. Medarbejderudvikling Det er en forudsætning, at GPV er i stand til at tiltrække, fastholde, udvikle og motivere medarbejdere, der behersker de nødvendige færdigheder og kompetencer. I denne sammenhæng er uddelegering af ansvar og kompetence, ejerskab og opgaveløsning på tværs af organisation væsentlige elementer. People development and appraisal It is essential that we are able to attract, retain, develop and motivate employees, who have the necessary skills and competencies. Important elements to support this include the delegation of responsibility and competencies, ownership and cross-organizational solutions. For at fastholde en attraktiv markedsposition og en tilfredsstillende indtjening er det en forudsætning, at GPV kan håndtere komplicerede forretningsprocesser og fortsat have fokus på at øge det interne kompetenceniveau. To maintain an attractive market position and satisfactory earnings, GPV must be able to handle complex business processes and continue to raise the internal capability levels. Kvalitet og miljø Quality and environment GPV arbejder målrettet med kvalitets- og miljøstyring, og der lægges vægt på ansvarlig adfærd inden for disse områder. Som international leverandør er det vigtigt at sikre, at alle miljø- og kvalitetskrav videreføres til partnere og leverandører, således at der i alle værdikædernes led sikres samme høje niveau inden for kvalitet, miljø, sikkerhed og etik. GPV is determined to ensure quality and environmental management as well as responsible behavior in these areas. Being an international supplier it is imperative to make sure that all environmental and quality requirements are channeled to our partners and suppliers to ensure the same high levels of quality, environment, safety and ethics throughout the value chain. Kvalitetsstyring GPVs kvalitetssystem er baseret på standarden ISO 9001:2000. Systemet lever op til AS9100, der specielt henvender sig til den forsvarsrelaterede del af omsætningen samt ISO 13485, som henvender sig til medico produktion. Herudover har GPV en lang række fabriks- og produktionsgodkendelser, ligesom GPV Electronics, Thailand har fået en ATEX certificering, og GPV Electronics, Danmark har opnået en Nato certificering vedr. bygninger og systemer. Quality management GPV s quality system is based on the standard ISO 9001:2000. This system is in agreement with AS9100, which especially caters for our defense-related sales, and ISO 13485, targeted at medico production. In addition, GPV has obtained a fair number of plant and production approvals just as GPV Electronics, Thailand has received ATEX certification, and GPV Electronics, Denmark has obtained NATO certification concerning buildings and systems. Der arbejdes i 2010/11 ligeledes på nye certificeringer i såvel Mekanik som Elektronik for løbende at kunne understøtte vores kunder bedst muligt. In 2010/11, we are working at achieving new certifications within both Mechanics and Electronics to be able to provide ongoing support in the best possible way to our customers. 10 we deliver technology

11 Miljøstyring GPV yder en løbende indsats for at begrænse de miljømæssige påvirkninger af virksomhedens aktiviteter. De væsentligste miljøpåvirkninger i relation til GPVs aktiviteter forekommer i forbindelse med forbrug af energi, råvarer og heraf afledt materialespild. Environmental management GPV makes continuous efforts to mitigate the environmental impact of our business activities. Our biggest environmental impact is related to the consumption of energy, raw materials and the derived materials waste. Det er GPVs politik at overholde gældende love og regler samt på eget initiativ at gøre fremskridt inden for områderne miljø, sundhed og sikkerhed. Our policy is to always comply with the rules and regulations that apply and to commit to making progress at our own initiative within environment, health and safety. GPVs elektronik fabrikker er miljøcertificeret efter ISO GPV s electronics plants have been environmentally certified according to ISO Corporate social responsibility (CSR) Corporate social responsibility (CSR) GPV har indført forskellige politikker indenfor CSR. For en nærmere beskrivelse heraf henvises til selskabets hjemmeside GPV has introduced various policies within CSR. We refer to the Company s website at for a detailed description. Risikoforhold Risk management GPVs virksomhed indebærer en række kommercielle og finansielle risici, som kan have en effekt på virksomhedens fremtidige aktiviteter og resultater. GPV arbejder kontinuerligt med at identificere disse risici, og hvor der er mulighed for det, søger virksomheden at imødegå og begrænse risici. Nedenfor er beskrevet de væsentligste identificerede risici, og der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge. GPV s business activities involve a number of commercial and financial risks, which may impact on the Company s future activities and results. GPV works continuously to identify these risks and seeks to the widest extent possible to counter and mitigate risks where this is possible. The following is a description of the most important risks identified, which however should not be seen as a prioritized list. Kommercielle risici Commercial risks Markeds- og konkurrenceforhold Udviklingen i GPVs omsætning og resultat er afhængig af såvel konjunkturudviklingen som den overordnede tendens til øget brug af outsourcing hos GPVs eksisterende og potentielle kunder. Som underleverandør afspejler GPVs konjunkturfølsomhed de enkelte kunders konjunkturfølsomhed, der er af forskellig grad. Bredden i GPVs kundekreds gør, at GPV ikke påvirkes specielt inden for enkeltsegmenter, men GPVs omsætning og resultat påvirkes mere af de generelle konjunkturudsving. Markets and competition The development in GPV s revenue and results depends on economic trends and the general tendency towards increased use of outsourcing for GPV s existing and potential customers. Being a sub-supplier GPV s cyclical movements mirror those of our customers, which are of varying degrees. The breadth of GPV s customer base means that GPV is not seriously affected by fluctuations in single industries but GPV s revenue and results are affected by general market fluctuations. Der kan løbende konstateres væsentlige udsving i omsætningen med de større kunder, særligt når kunderne enten ændrer produkter og model, eller leverancerne falder. Sådanne udsving vil There are often considerable fluctuations in sales to key accounts, especially when customers change products and models or reduce their orders. Such fluctuations could also in the future Årsrapport 2009/10 11

12 Ledelsens beretning Management s Discussion and Analysis of Operations også i fremtiden løbende kunne påvirke udviklingen i den samlede omsætning positivt såvel som negativt. impact the aggregate sales performance both positively and negatively. Flytning af produktion og brug af underleverandører i forbindelse med placering af produktion på GPVs produktionsenheder uden for Danmark eller ved etablering af samarbejde med underleverandører vil ofte medføre en indkøringsperiode. GPV søger at minimere indkøringsomkostningerne via en grundig forberedelse af flytning af produktion til egne produktionsenheder samt ved en nøje udvælgelse af underleverandørerne baseret på GPVs overordnede Code of Conduct, som findes på GPVs hjemmeside Transfer of production and use of sub-suppliers in connection with the transfer of production to GPV s production units outside Denmark or through the establishment of cooperation with subsuppliers will often result in a running-in period. GPV seeks to minimize the running-in expenses through a meticulous preparation for the transfer of production to own production units and a careful selection of sub-suppliers on the basis of our overall Code of Conduct which can be found on GPV s web Produktion og kvalitet GPV har veludbyggede og velfungerende produktionsenheder i Danmark, Norge, Schweiz og Thailand. Production and quality GPV has well-established and well-functioning production units in Denmark, Norway, Switzerland and Thailand. 12 we deliver technology

13 En forudsætning for succes er evnen til at tiltrække kvalificerede medarbejdere, skabe gode arbejdsforhold og et godt arbejdsklima, hvilket prioriteres højt. A prerequisite for success is the ability to attract qualified employees, to create good working conditions and safety and health at work, which are given a high priory. Projektrisici GPV er involveret i flere større outsourcings- og udviklingsprojekter. I forbindelse med implementering af projekterne kan der opstå forsinkelser og udskydelser, og projekterne kan vise sig vanskeligere at gennemføre end forudsat. Dette kan medføre tab af omsætning og likviditetsbelastning, ligesom ekstra omkostninger ved gennemførelse af projekterne kan forekomme. Projekterne kan også aflyses eller stoppes, hvorved der kan forekomme reduktion af omsætningsniveauet i forbindelse med nedlukning af projekterne. Project risks GPV is involved in several large outsourcing and development projects. In connection with the implementation of such projects, delays and postponements may occur, and the execution of the projects may turn out to be more difficult than anticipated. This can entail loss of revenue and impact liquidity, just as additional costs incidental to the projects may arise. The projects may also be cancelled or discontinued resulting in reduced revenue in connection with the closing of the projects. Kundeforhold GPV samarbejder med en lang række kunder primært i Europa og sekundært i USA og Asien, som arbejder inden for forskellige segmenter. De 20 største kunder udgør ca. 75% af omsætningen, og bortfald af omsætningen med en eller flere af de største kunder vil kunne få væsentlig betydning for selskabets samlede omsætning og indtjening. GPV har altid søgt og haft store kunder, ligesom enkeltkunder fortløbende har aftaget en væsentlig del af produktionen. Dette forventes også at være tilfældet fremover, idet indgåelse af aftaler med store kunder er en væsentlig del af GPVs forretningsmodel. Customers GPV cooperates with many customers from many different sectors first and foremost in Europe, and second in the USA and Asia. The 20 largest customers represent approximately 75% of revenue, and loss of revenue to one or more of the largest customers could impact the Company s total revenue and earnings considerably. GPV has always sought and obtained the business of large customers, just as individual customers have always bought a considerable part of our production. This is expected to continue in the future, as entering contracts with large customers is an important element of GPV s business model. Forsikringsforhold Det er GPVs forsikringspolitik at afdække alle store risici, hvor det er muligt, og løbende evaluere nye risici og potentielle afdækningsmuligheder. De væsentligste risici, der kan forsikres, knytter sig til risikoen for brand og anden tingskade på GPVs fabriksanlæg. De enkelte fabriksanlæg er dækket af en omfattende all-risk forsikring, der blandt andet omfatter brandskade og driftstab. Virksomhedens forsikringer dækker også ansvar i bred forstand, herunder erhvervs- og produktansvar. Insurance It is GPV s policy to cover all large risks where possible and to assess new risks and potential covering on an ongoing basis. The major insurable risks at GPV s factories are fire and other property damage to GPV s production facilities. The individual factories are covered by a comprehensive all-risks policy including fire damage and consequential loss. The Company s insurance policies also cover liability in a broad sense, including commercial liability and product liability. Miljøforhold GPV opfylder alle gældende miljøbestemmelser og har en arbejdsgruppe, der løbende varetager virksomhedens miljømæssige forhold. Environment GPV operates in compliance with all existing environmental rules and regulations and has set up a task force to monitor the Company s environmental affairs. GPV har ingen væsentlige udestående miljøforhold. GPV has no material outstanding environmental issues. Årsrapport 2009/10 13

14 Ledelsens beretning Management s Discussion and Analysis of Operations Finansielle risici Financial risks Valuta- og renterisici GPV foretager en aktiv overvågning og styring af rente- og valutarisici med henblik på minimering af den samlede risiko. Dette sker med henblik på at opnå en høj budgetsikkerhed og beskyttelse af egenkapitalen under hensyntagen til forventninger til og vurderinger af rente- og valutamarkedet. Der foretages ikke aktiv spekulation i finansielle instrumenter. Foreign exchange and interest rate risks GPV actively monitors and manages interest rate and foreign currency risks with the purpose of minimizing risk. This is to achieve a high level of budget certainty and protection of equity with due consideration to the expectations and assessments in respect of interest rate and foreign exchange markets. GPV does not engage in active speculation in financial instruments. En stor del af GPVs omsætning faktureres i DKK eller EUR og har i 2009/10 udgjort 43%. Faktureringen i USD udgjorde 26%, i NOK ca. 22%, mens den resterende 9% faktureres i andre valutaer. Der er ultimo regnskabsåret 2009/10 foretaget afdækning af USD 10,6 mio. Værdien af afdækningen er reguleret over resultatopgørelsen og egenkapital jf. GPVs regnskabspraksis. Renterisikoen udgøres primært af rentebærende gældsposter, idet GPV ikke ved regnskabsårets slutning havde væsentlige rentebærende aktiver. Den rentebærende nettogæld udgjorde ved regnskabsårets afslutning 135 mio. kr., der i al væsentlighed er variabelt forrentet på pengemarkedsvilkår. Ved et udsving i rentesatsen på 1 procentpoint påvirkes GPVs resultat før skat således med ca. 1,4 mio. kr. A large part of GPV s revenue is invoiced in DKK or EUR, representing 43% in 2009/10. Billings in USD accounted for 26% and in NOK for around 22%, while the remaining 9% was billed in other currencies. At the end of the financial year 2009/10, an amount of USD 10.6 million has been hedged. The value of the hedge has been adjusted over the statement of income and equity in accordance with GPV s accounting policies. The interest rate risk primarily stems from interest-bearing debt items, since GPV had no significant interest-bearing assets at the financial year-end. At 31 March, interest-bearing net debt rate came to DKK 135 million, which mainly carries a variable rate of interest on money market terms. In the case of interest rate fluctuations of 1 percentage point, GPV s profit before tax will be impacted by around DKK 1.4 million. Debitorrisici Den største del af GPVs produktion leveres til kunder, der anvender GPV som fast samarbejdspartner. Disse kunder er oftest større, velrenommerede internationale selskaber. Debtor risk The major part of GPV s production is delivered to customers that use GPV as a regular partner. Such customers are often large, well-reputed international companies. Debitorernes kreditværdighed følges løbende, og der har ikke i de seneste år været væsentlige tab på debitorer som følge af en grundig kreditvurdering af nye kunder samt løbende vurdering af eksisterende kunder. Debtor creditworthiness is monitored on an ongoing basis, and we have not recorded any material debtor losses in recent years, which is due to the in-depth credit assessment of new customers and ongoing assessment of existing customers. Endvidere foretages der debitorforsikring løbende på både eksisterende og nye kunder. Furthermore, debtor insurance with regard to the existing customer portfolio is being reviewed on a current basis. 14 we deliver technology

15 Årsrapport 2009/10 15

16 Overskrift Ledelsens og revisionens påtegninger Management Statement and independent auditor s report Ledelsespåtegning Statement by Management on the Annual Report Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. april marts 2010 for GPV International A/S. We have today presented the Annual Report of GPV International A/S for the financial year 1 April 2009 to 31 March Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der er vores opfattelse, at koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat samt pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. The annual report is presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion, the consolidated financial statements and the parent financial statements give a true and fair view of the Group s and the Parent s financial position and results as well as the consolidated cash flows. Also, we believe that the management commentary contains a fair review of the affairs and conditions referred to therein. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. We recommend the Annual Report for adoption at the Annual General Meeting. Tarm, 1. juli 2010 Tarm, 1 July 2010 Direktion / Executive Board Bo Lybæk administrerende direktør / Chief Executive Officer Kurt Carstensen økonomidirektør / Chief Financial Officer Bestyrelse / Board of Directors Poul Viggo Bartels Petersen formand / Chairman Per Gran Pedersen Johannes Huus Bogh Kirsten Cecilie Kristensen medarbejdervalgt / Employee director Ole Christensen medarbejdervalgt / Employee director Erling Nørrevang medarbejdervalgt / Employee director 16 we deliver technology

17 Den uafhængige revisors påtegning Independent auditor s report Til aktionærerne i GPV International A/S To the shareholders of GPV International A/S Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for GPV International A/S for regnskabsåret 1. april marts 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Report on the consolidated financial statements and parent financial statements We have audited the consolidated financial statements and parent financial statements of GPV International A/S for the financial year 1 April 2009 to 31 March 2010, which comprise the accounting policies, income statement, balance sheet, statement of changes in equity, cash flow statement and notes for the Group as well as the Parent. The consolidated financial statements and parent financial statements have been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Management s responsibility for the consolidated financial statements and parent financial statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of consolidated financial statements and parent financial statements in accordance with the Danish Financial Statements Act. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of consolidated financial statements and parent financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error, selecting and applying appropriate accounting policies, and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Auditor s responsibility and basis of opinion Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements and parent financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Danish Standards on Auditing. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the consolidated financial statements and parent financial statements are free from material misstatement. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements and parent financial statements. The procedures selected depend on the auditor s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements and parent financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity s preparation and fair presentation of consolidated financial statements and parent financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements and parent financial statements. Årsrapport 2009/10 17

18 Overskrift Ledelsens og revisionens påtegninger Management Statement and independent auditor s report Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Our audit has not resulted in any qualification. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. april marts 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Opinion In our opinion, the consolidated financial statements and parent financial statements give a true and fair view of the Group s and the Parent s financial position at 31 March 2010, and of their financial performance and the cash flows for the financial year 1 April 2009 to 31 March 2010 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Statement on the management commentary Management is responsible for preparing a management commentary that contains a fair review in accordance with the Danish Financial Statements Act. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Our audit did not include the management commentary, but we have read it pursuant to the Danish Financial Statements Act. We did not perform any procedures other than those performed during the audit of the consolidated financial statements and parent financial statements. Based on this, we believe that the disclosures in the management commentary are consistent with the consolidated financial statements and parent financial statements. Esbjerg, den 1. juli 2010 Esbjerg, 1 July 2010 Deloitte - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Flemming Kühl statsautoriseret revisor / State Authorised Public Accountant Palle H. Jensen statsautoriseret revisor / State Authorised Public Accountant 18 we deliver technology

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 32 46 99 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V ApS Maximilianstrasse Komplementar ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 28 51 37 12 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Annual Report for 29 January - 31 December 2013 35 03 61 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015 Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 København N Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 25 07 67 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/5 2013 The Annual

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CARLSBERG FINANS A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2015 Christian H. Vang Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2014 Annual report 2014

Årsrapport 2014 Annual report 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Targowisko - Lubawa 3 Vindkraft ApS CVR-nr. 36466642

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Inpay Holding ApS Bredgade 25 2. H, DK-1260 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 35 05 22 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Rozenthal-Lubawa I Vindkraft ApS CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2015 Annual report 2015

Rozenthal-Lubawa I Vindkraft ApS CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Rozenthal-Lubawa I Vindkraft

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Bella Solstra A/S Lautrupsgade 7, 3. tv., DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34 58 57 09 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Basilea Pharmaceut A/SBlokken st.th.3400 Hillerød307 BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Slet. Slet. Slet. Slettes. Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade København Ø CVR-nr.

Slet. Slet. Slet. Slettes. Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade København Ø CVR-nr. Slet side 1 logo Sl Slet side 1 logo Sl Slet Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 Slet T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Slet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

International Airlaid A/S City Tower, Værkmestergade Aarhus C CVR-nr Central Business Registration No

International Airlaid A/S City Tower, Værkmestergade Aarhus C CVR-nr Central Business Registration No Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk International Airlaid A/S City Tower,

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K/S Danred V Årsrapport for 1. januar december 2013

K/S Danred V Årsrapport for 1. januar december 2013 K/S Danred V Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 32 94 26 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar december 2013

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar december 2013 MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 34 62 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PERIODEREGNSKAB 1. JULI DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 BAGSVÆRD. CVR-nr

PERIODEREGNSKAB 1. JULI DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 BAGSVÆRD. CVR-nr PERIODEREGNSKAB INTERIM BALANCE SHEET 1. JULI - 31. DECEMBER 2016 1 JULY - 31 DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 2880 BAGSVÆRD CVR-nr. 33 50 02 62 CENTRAL BUSINESS REGISTRATION no. 33 50 02 62 Godkendt

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2012/13 Annual report 2012/13

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2012/13 Annual report 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk International Airlaid

Læs mere

CISCO LINKSYS KISS ApS

CISCO LINKSYS KISS ApS CISCO LINKSYS KISS ApS Lautrupsgade 7, DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. august 2014-31. juli 2015 Annual Report for 1 August 2014-31 July 2015 CVR-nr. 14 01 64 81 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013/14 Annual report 2013/14

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013/14 Annual report 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk International Airlaid A/S CVR-nr. 26060761

Læs mere

SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013

SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013 SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013 Annual Report for 2013 CVR-nr. 55 27 76 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/6 2014 The Annual Report was

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 18. marts 2015 Årets ord 2014 2 Rapportering på både dansk og engelsk 3 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Bedring i økonomien, men også modvind BNP-vækst;

Læs mere

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 2012

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 2012 MB KMG 15 ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 34 62 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/5 2013 The Annual Report was presented

Læs mere

Ejerforeningen Alkale apt E Blok Owners' Association Alkale apt E Blok Sükrü Kaptanogla cad. 07400 Alanya / Antalya Tyrkiet

Ejerforeningen Alkale apt E Blok Owners' Association Alkale apt E Blok Sükrü Kaptanogla cad. 07400 Alanya / Antalya Tyrkiet Ejerforeningen Alkale apt E Blok Owners' Association Alkale apt E Blok Sükrü Kaptanogla cad. 07400 Alanya / Antalya Tyrkiet Årsrapport 1/9 2011-31/8 2012 Annual report 1/9 2011-31/8 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Bilferie Vacanceselect A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013/14 Annual report 2013/14

Dansk Bilferie Vacanceselect A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013/14 Annual report 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Bilferie Vacanceselect A/S

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013 UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 26 68 89 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Come&Stay Facility Service A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013 Annual report 2013

Come&Stay Facility Service A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013 Annual report 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Come&Stay Facility Service A/S CVR-nr. 29147531

Læs mere

Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012

Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012 Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 17 44 73 86 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /3 2013 The Annual Report was

Læs mere

Pelican Management ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Pelican Management ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Pelican Management ApS Skodsborgvej 48 A, DK-2830 Virum Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 31 76 81 79 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 27 34 86 45 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NRE Group A/S. Årsrapport for 1. januar december 2016

NRE Group A/S. Årsrapport for 1. januar december 2016 NRE Group A/S Finsensvej 3, DK-7430 Ikast Årsrapport for 1. januar - 31. december Annual Report for 1 January - 31 December CVR-nr. 29 80 07 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rivimmo ApS Viborgvej 780, 8471 Sabro

Rivimmo ApS Viborgvej 780, 8471 Sabro Rivimmo ApS Viborgvej 780, 8471 Sabro CVR-nr. 14 12 04 91 Company reg. no. 14 12 04 91 Årsrapport Annual report 1. oktober 2014-30. september 2015 1 October 2014-30 September 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme ETF-baseret investeringsportefølje Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien Din individuelle portefølje Individuel:

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Rozenthal-Lubawa I Vindkraft ApS Pandebjergvej Nykøbing F 4800 Nykoebing F CVR-nr Central Business Registration No

Rozenthal-Lubawa I Vindkraft ApS Pandebjergvej Nykøbing F 4800 Nykoebing F CVR-nr Central Business Registration No Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Rozenthal-Lubawa I Vindkraft ApS Pandebjergvej 26

Læs mere

PIXIEGENE A/S Axeltorv 3, 1609 København V

PIXIEGENE A/S Axeltorv 3, 1609 København V Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk PIXIEGENE A/S Axeltorv 3, 1609 København V CVR-nr. 29

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Dancem ApS Årsrapport for 2013

Dancem ApS Årsrapport for 2013 Dancem ApS Årsrapport for 2013 Annual Report for 2013 CVR-nr. 32 56 54 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12

Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12 Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 33 96 74 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 The Annual Report

Læs mere

Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 27 13 89 69 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere