Hoved- og bivejleder: Birgit Kjærside Storm og Leif Wagner Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoved- og bivejleder: Birgit Kjærside Storm og Leif Wagner Jørgensen"

Transkript

1 Titelblad Titel: Limning af Aluminium Epoxy og Polyurethan Tema: Afgangsprojekt Projektgruppe: Helmar Träger og Mette Nipgaard Sørensen Projektperiode: Efteråret 2010 Sted: Aalborg Universitet Esbjerg Hoved- og bivejleder: Birgit Kjærside Storm og Leif Wagner Jørgensen Synopsis Denne rapport belyser limning af anodiseret aluminium med epoxy og polyurethan, der kombineres på 4 forskellige måder. Det undersøges hvilken påvirkning sealing og limkombinationerne har på brudstyrken og tøjningen over tid. Der er anvendt statistisk forsøgsplanlægning til behandling af målingerne, som er fremkommet ved træktest. Den statistiske undersøgelse viser, at en kombination af lim med epoxy som primer og polyurethan som bindemiddel, giver de højeste brudstyrker. Hvis polyurethan benyttes som primer, opnås en lavere men mere stabil, brudstyrke. Endvidere er der ikke umiddelbart forskel i tøjningen, for de 4 kombinationer, efter endt ældningstid. I begge tilfælde viser det sig, at der opnås højere værdier for brudstyrke og tøjning, hvis det undlades at seale. Abstract This report describes adhesives bonding of anodized aluminum using 4 different combinations of epoxy and polyurethane. The effect on force and strain caused by sealing and type of bonding combination is studied. Statistical Design of Experiments has been used in dealing with the results from the shear test. The statistical study shows that a combination of adhesives using epoxy as primer and polyurethane as binder, results in the highest forces. If polyurethane acts as primer a lower, yet more stabile, force is achieved. Furthermore, no difference in strain for the 4 combinations after 4 weeks is found. In both cases, it is shown, that leaving out the sealing process, results in higher force- and strain values. 1

2 2

3 Forord Dette projekt er udarbejdet på 7. semester ved diplomingeniørstudiet på Aalborg Universitet Esbjerg. Projektet udgør afslutningen på diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi med speciale i kemiteknik. Hensigten med rapporten er, at undersøge en limsamlings styrke mellem to emner anodiseret aluminium og hvorledes denne påvirkes af limtype, om der seales eller ej og om tiden efter hærdning har nogen indflydelse på trækstyrken. Projektet henvender sig til aluminium- og limindustrien samt andre, der måtte have interesse inden for disse områder. Derudover er målgruppen vejleder, bi-vejleder og censor der er tilknyttet projektet. Figurer og tabeller betegnes Figur x og Tabel x. Hvor intet andet er angivet, er figurer og tabeller eget materiale. Ord som findes i nomenklaturlisten vil være markeret med * første gang ordet optræder i teksten. Nomenklaturlisten er i alfabetisk orden og vil være at finde bagerst i rapporten. Litteraturhenvisninger i teksten er markeret med [tal]. Litteraturlisten findes umiddelbart efter nomenklaturlisten. Indholdsfortegnelsen for appendiks og bilag findes på en blå side og kommer særskilt efter litteraturlisten. De statistiske beregninger er udført i STATGRAPHICS Plus version 4,0. På vedlagte CD-ROM findes datafiler til de statistiske analyser samt rådata fra træktesten. Der rettes en tak til Milosz Adam Gwisdalski (Laboratorieingeniør) for inspiration og hjælp i forbindelse med projektarbejdet. Derudover ønsker projektgruppen at takke Force Technology for lån af Eddy Current apparat, samt relevant materiale. Esbjerg d. 22. december 2010 Helmar Träger Mette Sørensen 3

4 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING ALUMINIUM FREMSTILLING FORDELE VED ALUMINIUM Bearbejdning Vægt Korrosion Fødevarekontakt Ledningsevne Legeringer SAMMENFØJNINGSMETODER OPSUMMERING LIM FORDELE OG ULEMPER VED LIMNING LIMTYPER EPOXY OG POLYURETHAN Epoxy Anvendelse Polyurethan Anvendelse OPSUMMERING OVERFLADEBEHANDLING AF ALUMINIUM ANODISERING Anodiseringsproces Oxidlag OPSUMMERING TRÆKTEST OPSUMMERING PROJEKTAFGRÆNSNING PRAKTISK LABORATORIEARBEJDE FORSØGSPLAN Ko-faktorer FORBEHANDLING Anodisering og sealing Neutralisering Skyl Anodisering Skyl Sealing Fejlkilder

5 7.3 BESTEMMELSE AF OXIDLAG LIMNING Forsøg Fejlkilder ÆLDNING Temperaturundersøgelse af varmeskab TRÆKTEST Inden forsøg Forsøg Fejlkilder OPSUMMERING STATISTISK FORSØGSPLANLÆGNING INTRODUKTION Faktorer TEORI OM STATISTISK ANALYSE Ensidet variansanalyse Forudsætninger Flersidet variansanalyse Regressionsanalyse RESULTATBEHANDLING DATABEHANDLING BRUDSTYRKE Ensidet variansanalyse Varianshomogenitet Varianshomogenitet Opsummering FLERSIDET VARIANSANALYSE Opsummering - brudstyrke REGRESSIONSANALYSE TØJNING ENSIDET VARIANSANALYSE TØJNING Varianshomogenitet Statistisk uafhængighed FLERSIDET VARIANSANALYSE Opsummering - tøjning Regressionsanalyse OPSUMMERING DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING NOMENKLATURLISTE LITTERATURLISTE

6 6

7 1 Indledning Siden det lykkedes fysikeren Hans Christian Ørsted at isolere og fremstille metallisk aluminium i 1825, har produktionen og anvendelsen heraf været støt stigende. De første aluminiumstykker blev fremvist for offentligheden ved verdensudstillingen i Paris i Men først da Werner von Siemens i 1866 opfandt den elektriske generator, opstod forudsætningerne for en elektrolytisk fremstilling af aluminium. Herved blev en økonomisk rentabel fremstilling mulig, og siden er aluminium blevet et udbredt alternativ til bl.a. stål ved fremstilling af produkter og konstruktioner. Traditionelt bliver aluminiumsprofiler typisk samlet ved svejsning eller nitning, men en samlingsmetode som især siden 1950 erne bliver mere og mere udbredt, er limning. På dette tidspunkt får flyindustrien større og større behov for at fremstille så lette konstruktioner som muligt. Lektor ved Aalborg Universitet Esbjerg, Birgit Kjærside Storm, har tidligere haft projekter, der undersøgte sammenføjningen af aluminiumsprofiler med lim. I den forbindelse ønskes en række parametre yderligere undersøgt gennem dette projekt. Derfor undersøges parametrene - Kombinering af to limtyper. - Sealingens indflydelse på resultatet. - Ældningstidens påvirkning af resultatet. Dette leder frem til følgende initierende problem, som rapporten tager udgangspunkt i: ``Hvorledes påvirkes limsamlingen i anodiseret aluminium af limtype, hvorvidt der seales eller ej og tid efter limning?`` 7

8 2 Aluminium Ca. 8 % af jordens skorpe består af aluminiumforbindelser i forskellige former, og det er dermed det tredje mest udbredte grundstof, efter oxygen og silicium. Til sammenligning udgør jern ca. 5 % af jordskorpen. Aluminium er det 13 grundstof i det periodiske system, med en vægt på 26,98 g/mol. En del af aluminiums fysiske egenskaber vil blive gennemgået i det følgende, og en fuldstændig oversigt over de fysiske egenskaber, kan ses i Appendiks Fremstilling Primært anvendes mineralet bauxit, med et aluminiumsindhold på %, som råstof til aluminiumfremstillingen. Bauxit dannes ved forvitring* af aluminiumholdige bjergarter, og indeholder oxider af bl.a. aluminium, jern og titanium. Aluminium optræder som mono-, eller trialuminiumhydroxid (AlO(OH) eller AlO(OH) 3. Bauxitten forædles efter udvinding til aluminiumoxid (Al 2 O 3 ), hvorefter aluminium typisk fremstilles ved elektrolyse ud fra Al 2 O 3, ved at opløse det i smeltet kryolit (Na 3 AlF 6 ) ved 1000 :C. Sammenlignet med jern, er aluminium blevet det næst mest anvendte metal i industrien. Dette skyldes, at aluminiums egenskaber på nogle områder kan konkurrere med ståls, på trods af aluminiums højere produktionsomkostninger. Udviklingen af verdensproduktionen af aluminium kan ses på Figur 1. Mio. tons Figur 1 Verdensproduktionens udvikling. [1] 8

9 Til fremstilling af nyt aluminium bruges ca MJ/kg for at omdanne bauxit til Al 2 O 3 og ca. 50 MJ/kg for at reducere dette til Al, foruden en del energi til efterbehandling af affaldsstoffer. Genanvendelse af aluminium kan med fordel udnyttes, for at få bragt aluminiumsprisen ned. Ved normal genanvendelse af aluminium bruges ca. 2,5 MJ/kg, og ca. 10 MJ/kg hvis det raffineres elektrolytisk. 2.2 Fordele ved aluminium En række af de fordele der er forbundet ved brug af aluminium, bliver gennemgået i dette afsnit. Disse er: Let at bearbejde. Lav vægt. Korrosionsbestandig mod vejr, alm. atmosfæriske gasser og en lang række væsker. Kan benyttes i kontakt med en lang række fødevareprodukter. Høj ledningsevne Bearbejdning Aluminiums smeltepunkt ligger på ca. 659 C (omkring halvdelen af ståls smeltepunkt, der er ca C), hvilket giver fordele ved ekstrudering eller støbning af emner. F.eks. kan en kompliceret form, som en tube (f.eks. til tandpasta) fremstilles i én operation, endvidere kan aluminium let valses til tynde folier. Aluminium har et elasticitetsmodul på omkring MPa, hvilket betyder, at aluminium er ca. 1/3 så stift et materiale som stål (ca MPa). Dette betyder, at aluminiumskonstruktioner er bedre til at optage stød og vibrationer, end stålkonstruktioner. Aluminiums gitterstruktur er kubisk fladecentreret (fcc), hvilket gør, at flydespændingen er relativ høj. Endvidere holder fcc-strukturer deres sejhed ned til lave temperaturer og bliver ikke sprøde som ståltyper med kubisk rumcentreret struktur (bcc). Se Figur 2 for gitterstrukturer. Fcc Bcc Figur 2 - Fcc og bcc gitterstruktur. 9

10 2.2.2 Vægt Aluminiums vægtfylde er ca. 2,7 g/cm 3. Dette svarer ca. til en tredjedel af vægtfylden for stål (ca. 7,8 g/cm 3 ). Det er ofte pga. den lavere vægt, at aluminium bliver valgt til en konstruktion frem for stål. Dette betyder dog ikke, at konstruktionen nødvendigvis kommer til at veje 1/3 af en tilsvarende konstruktion udført i stål, da der skal kompenseres for aluminiums lavere styrke og stivhed. I praksis kommer en tilsvarende konstruktion i aluminium til at veje ca. 50 % af konstruktionen i normalt stål, og 2/3 set i forhold til højstyrke stål (HTS High Tensile Steel). Se nærmere under afsnittet om legeringer Korrosion Korrosion er normalt en uønsket nedbrydning af et materiale. I forbindelse med aluminium, er denne korrosion dog i et vidst omfang ønskværdig, da der bliver dannet en oxidhinde på overfladen af metallet, der stopper den videre oxidering og dermed beskytter overfladen i stedet. Nedbrydning af aluminium kan beskrives gennem en oxidationsproces og en reduktionsproces, disse benævnes også som henholdsvis en anode- og katodeproces. En sådan proces for iltbetinget korrosion kan ses herunder. Anodereaktion: Al Al e - Katodereaktion: 1½O 2 + 3H 2 O + 6e - 6 OH - Bruttoreaktion: 2Al + 1½O 2 + 3H 2 O Al 2 O 3 H 2 O Det dannede oxidlag er stabilt i væsker i med ph 5-8 og skulle det blive beskadiget, vil dette regenerere sig selv, så beskyttelsen opretholdes. De mest almindelige former for korrosion i aluminium er følgende: Galvanisk korrosion Pitting Spaltekorrosion Spændingskorrosion 10

11 Galvanisk korrosion: Ved kobling mellem et metal og et, elektrokemisk set, mere ædelt metal, og samtidig berøring med vand eller en anden elektrolyt, vil et galvanisk korrosionsangreb sætte ind. Det mindst ædle metal (anoden) vil blive angrebet og efterlade det ædlere metal (katoden) intakt. Ved anvendelse af flere typer metaller i en konstruktion er det nødvendigt, at tage højde for deres indbyrdes placering i den galvaniske spændingsrække. Spændingsrækken ses i Tabel 1. Tabel 1 - Galvanisk spændingsrække i rent strømmende havvand ved 20 C. [2] Ædle Potentiale (V SCE*) Grafit +0,30 <-> +0,20 Platin +0,25 <-> +0,18 Titan +0,05 <-> -0,05 Rustfrit stål (passivt) -0,00 <-> -0,10 Nikkel -0,10 <-> -0,20 Nikkelaluminiumbronze -0,15 <-> -0,22 Kobbernikkel 70/30-0,18 <-> -0,24 Kobbernikkel 90/10-0,21 <-> -0,28 Rødgods -0,24 <-> -0,32 Al-messing -0,27 <-> -0,35 Kobber -0,30 <-> -0,37 Messing -0,30 <-> -0,40 Rustfritstål (aktivt) -0,35 <-> -0,55 Ni-resist -0,44 <-> -0,55 Stål, støbejern -0,60 <-> -0,72 Aluminium -0,77 <-> -1,00 Zink -0,98 <-> -1,05 Magnesium -1,60 <-> -1,63 Uædle Ligeledes har deres indbyrdes arealforhold indflydelse på, hvor stor korrosionshastigheden er, idet et lille anodisk areal (det mest uædle metal) i forhold til den samlede overflade, øger korrosionshastigheden. Anodearealet bør derfor være så stort som muligt. Galvanisk korrosion kan hindres ved at isolere anode/katode metaller, eller ved katodisk beskyttelse hvor et mere uædelt metal forbindes, og korrodere i stedet (offer anode). Pitting: Pitting, grubetæring eller punkttæring, er en almindelig forekommende korrosionsform på aluminium. Korrosionsangrebet starter som et nålestiksagtigt angreb og kan udvikle sig videre til store gruber under overfladen. Temperatur og kloridkoncentration er vigtige miljøfaktorer for initieringen af pittingangreb. 11

12 Spaltekorrosion: Korrosionsangreb kan f.eks. opstå i spalten mellem to aluminiumemner, der sidder tæt sammen, hvor fugtighed kan trænge ned i spalten. Angrebet initereres af forskellen i iltkoncentrationen i overfladerne og i fugtigheden i spalten. Spændingskorrosion: Ved samtidig påvirkning af mekaniske trækspændinger og korrosion kan der opstå spændingskorrosion. For at denne korrosionstype kan opstå, skal emnet befinde sig i et miljø, hvor der kan opstå aktive områder på aluminiummet. Disse aktive områder vil fungere som anodeområder, og en revnedannelse vil sætte ind. Brud kan opstå hurtigere end ved spændinger og korrosion hver for sig Fødevarekontakt Aluminium regnes for ugiftigt og kan dermed benyttes i forbindelse med fødevarer, f.eks. til lagertanke, emballage i form af dåser eller flasker og også som gryder. Endvidere kan de fleste legeringer overfladebehandles, så de let kan holdes sterile. Aluminium kan også være tilsat mad. I dette tilfælde benyttes det oftest i forbindelse med dekoration af kager hvor aluminium har E-nummer E173. Også som et antiklumpningsmiddel benyttes aluminium i form af natriumaluminiumphosphat (E541). I alle tilfælde, er den tolerable grænse for indtagelse af aluminium fastsat til 1 mg/kg kropsvægt. Dette gælder naturligt forekommende aluminium, afsmitning fra gryder og tilsætningsstoffer Ledningsevne Varmeledningsevnen for renaluminium ligger på ca. 220 W/m C hvilket gør aluminium til et udmærket materialevalg i forbindelse med design af køleribber i en lang række produkter. Dette medfører endvidere, at der skal tilføres ret store mængder varme i forbindelse med svejsning, da en stor mængde varme forsvinder ud i det omkringliggende materiale. Aluminiums elektriske ledningsevne, sammenholdt med dets vægtfylde, betyder, at det er et udmærket materiale til at producere ledninger og især luftledninger af. Den elektriske ledningsevne ligger på 38,5 m/ohm mm 2. 12

13 2.2.6 Legeringer Renaluminium har en relativ lille styrke, hvorfor det ofte vil være nødvendig at tillegere andre elementer og/eller foretage styrkeøgende mekanismer, såsom kolddeformation eller modningshærdning. Aluminiumlegeringer kan inddeles i to hovedgrupper: Valselegeringer Støbelegeringer I begge grupper findes legeringer, der udmærker sig ved at have særlig god styrke, korrosionsbestandighed, svejselighed og bearbejdningsevne. Endvidere findes der også legeringer der er hærdbare og ikke-hærdbare i både valse- og støbelegeringer. I de to hovedgrupper klassificeres legeringerne i ni serier i forhold til hvilke elementer, der er tillegeret. Tabel 2 viser inddelingen af de to hovedgrupper, og hvad disse oftest benyttes til. Tabel 2 - Oversigt over valse- og støbelegeringer. [3] Serie Legeringselementer (Valselegeringer) Anvendelsesområder Legeringselementer (Støbelegeringer) Anvendelsesområder 1xxx <1% (teknisk ren) El- og varmeledere, cladding <1% (teknisk ren) El-ledere, lette konstruktioner 2xxx Kobber Højstyrke applikationer, flydele Kobber Højtemperaturstyrke, Trykbelastede motordele 3xxx Mangan Dækplader, lette Silicium, kobber Motorer konstruktioner 4xxx Silicium Dækplader, el-ledere Silicium Fødevareproduktion 5xxx Magnesium Konstruktioner, Dækplader, Magnesium Marine miljøer el-ledere 6xxx Magnesium, silicium Konstruktioner, Dækplader, Ubrugt serie el-ledere 7xxx Zink Højstyrke applikationer, flydele Zink Høj styrke uden forudgående varmebehandling 8xxx Andre elementer Tin Lejer 9xxx Ubrugt serie Andre elementer Smeltepunktet for renaluminium ligger på ca. 659 C, men ved tillegering ændres dette. For de fleste elementers vedkommende giver disse tillegeringer en sænkning af smeltepunktet på helt ned til ca. 570 C. Oversigt over hvad de enkelte legeringselementer giver af forbedringer til aluminium, kan ses i Appendiks 2. 13

14 Aluminiumlegeringer opdeles traditionelt i hærdbare og ikke-hærdbare legeringer. Med hærdbar menes legeringer, der kan modningshærdes. Kun legeringer i 2000-, og serien kan modningshærdes, hvorfor betegnelsen hærdbare egentlig er lidt misvisende, idet 1000-, og 5000-serien kan deformationshærdes. Ved modningshærdning øges styrken betragteligt ved en to-trinsproces. Første trin er en opløsningsglødning, hvor materialet varmes op til en opløsningstemperatur over hver enkelt af de forskellige partikler i legeringen, hvorefter der sker en bratkøling. Derved opnås et homogent materiale med ensartet korrosionsmæssige og mekaniske egenskaber. Trin to er modningen. Her udskilles styrkeøgende partikler som hærdeelementer i materialet. Modning kan ske ved lagring i omgivelses-temperaturerne, hvilket kaldes naturlig modning, kold modning eller naturlig ældning. Modningen kan også foregå ved forhøjede temperaturer, hvilket kaldes kunstig modning eller varmmodning. Dette giver de højeste styrker for aluminiumlegeringerne. Foruden modningshærdning kan aluminiumslegeringerne også deformationshærdes, enten før eller efter opløsningsglødningen. For at holde overblik over de forskellige modningshærdningsprocedurer en legering har gennemgået, kan en modningsskala benyttes. Denne skala går fra T1 til T10, og kan ses i Appendiks 3. Forskellen i styrke og flydespænding for forskellige leveringstilstande, sammenlignet med stål, kan ses i Tabel 3. Tabel 3 - Sammenligning af flydespænding og brudstyrke for forskellige legeringer. [3] Normalstyrkestål Al 6082 T4 Al 6082 T6 Flydespænding Brudstyrke Medium/Højstyrke Højstyrke stål Al 7075 T651 stål Flydespænding Brudstyrke

15 2.3 Sammenføjningsmetoder I dette afsnit beskrives kort en række typiske sammenføjningsmetoder der bliver benyttet i industrien. Skruer, bolte, møtrikker Nitning Lodning Svejsning Design Lim (Gennemgås i afsnit 3) Skruer, bolte, møtrikker: Dette er en sammenføjningsmetode, som ofte benyttes til emner, der er nødvendige at demontere. Ofte er det nødvendig at udbore huller, inden skruer eller bolte kan benyttes. Ved hjælp gevind indføres skruer og bolte i hullet, herefter kan de fastholdes med en møtrik på modsatte side af materialet, eller de kan selv holde sig stramme på grund af gevindet. Nitning: Nitning kan enten foregå med en solid nitte eller en rørformet nitte. Hvis nitten er solid indføres den i et hul, og efterfølgende deformeres dens tynde ende, så materialerne på den måde bliver klemt sammen mellem nittens to ender. Hvis nitten er rørformet opnås sammenklemningen ved at udvide enden af nitten. Lodning: Lodning kan foregå ved en høj eller en lav temperatur. Loddetemperaturen afhænger af hvilket loddemateriale, der er blevet valgt, hvor den laveste temperatur også giver den laveste styrke. Et loddemateriale placeres mellem grundmaterialerne af det emne, som skal sammenføjes, hvorefter loddematerialet varmes op til sit smeltepunkt. Ved hjælp af kapillær virkning* udfyldes området imellem de to emner, som skal sættes sammen, og loddematerialet afkøles herefter. Ved højtemperatur-lodning har loddematerialet typisk et smeltepunkt på over 450 :C, men dog stadig lavere smeltepunkt end grundmaterialerne der skal sammenføjes. Loddematerialet, som ofte bliver benyttet til samling af aluminiumslegeringer, er en aluminium-silicium legering. Lavtemperatur-lodning foregår ved lavere varme, hvor loddematerialet ofte er en zink eller bly legering. Zink smelter ved ca 232 :C og bly smelter ved ca. 327 :C. Ved sammenføjning af aluminiumsemner benyttes ofte tin-zink eller zinkaluminium legeringer som loddemateriale. 15

16 Svejsning: Aluminium kan svejses ved hjælp af en lang række metoder, men i praksis anvendes først og fremmest metoderne MIG (Metal Inert Gas) og TIG (Tungsten Inert Gas). Ved MIG svejsning etableres en lysbue mellem en kontinuerlig fremført svejsetråd og arbejdsemnet. Svejsetråden tilsluttes plus polen i en jævnstrømskreds. Lysbuen smelter kanterne af grundmetallet ved svejsefugen og spidsen af svejsetråden. Ved TIG svejsning dannes lysbuen mellem en ikke-afsmeltende wolframelektrode og arbejdsemnet. Elektroden skal være tilsluttet minus polen i en jævnstrømskreds og svejsetråden bliver oftest fremført manuelt. Til forskel fra lodning, der foregår ved en væsentlig lavere temperatur end svejsning, vil der ske en opblanding og sammensmeltning af grundmateriale og svejsetråd, hvilket resulterer i en stærkere sammenføjning end ved lodning. MIG-metoden anvendes typisk ved godstykkelser på min. 1 mm, hvor TIG metoden benyttes ved godstykkelser på under 10 mm og især under 1 mm. Opbygningen af svejseapperatets hovede kan ses i Appendiks 4 for henholdsvis MIG- og MAG-svejsning Grundet den høje temperatur, er det derfor også nødvendig at tage en række forholdsregler. F.eks. er det nødvendigt at blæse en ædelgas henover svejseområdet for at aluminium ikke skal reagere med atmosfærisk ilt og danne oxider. Ved MIG og MAG metoderne anvendes argon og helium som den inerte gas. Det kan også være nødvendigt at efterbehandle svejsningen ved at styre afkølingsprocessen for at mindske stress i materialet. Sammenføjning med svejsning, kan give lettere konstruktioner end ved brug af skruer, bolte eller nitter. Design: En konstruktion kan designes således at materialet selv benyttes til at holde sammen på konstruktionens enkeltdele. Det kan være nødvendig at være mere kreativ ved samling af en konstruktions enkeltdele ved at tænke dette ind i designfasen frem for at benytte en af de førnævnte samlemetoder. Der er adskillige måder dette kan foregå på. F.eks. kan det gøres ved at designe et kliksystem, hvor modhager griber fat om hinanden. På denne måde kan der fremstilles samlinger, som er meget stærke, og som kan skilles ad igen. Der kan også fremstilles samlinger som griber fat om hinanden på en sådan måde, at enkeltdelene kan bevæge sig individuelt. Sammen med et kliksystem kan dette let benyttes til design af f.eks. låger. Endvidere kan en konstruktion samles ved at deformere to aluminiumdele ind i hinanden således, at de bliver bukket helt sammen. 16

17 2.4 Opsummering Aluminium er et meget alsidigt materiale, der kan anvendes bredt i industrien, hvilket afspejles af den store udvikling i verdensproduktionen. Aluminium er et relativt blødt materiale, kan let bearbejdes til komponenter eller som emballage i en produktion. Endvidere er legeringer af aluminium stærkt nok til brug ved bærende konstruktioner. I forbindelse med dette er det værd at bemærke, at aluminium vejer ca. 1/3 mindre end stål. Desuden kan oxidlaget på overfladen af aluminium beskytte mod korrosion i forskellige miljøer. Der er adskillige muligheder for at sammenføje aluminiumsprofiler alt efter applikation. Der er mulighed for stærke samlinger med svejsning, der dermed giver mange muligheder for at fremstille konstruktioner, hvor det ikke er muligt at benytte skruer, bolte eller nitter. Hvis udformningen af aluminiumsprofiler bliver overvejet tidligt i designfasen, kan disse udformes på en sådan måde, at materialet i sig selv er nok til holde sammen på konstruktionen. Et alternativ til de sammenføjningsmetoder der er beskrevet i dette afsnit, er sammenføjning med lim. Dette ses der nærmere på i afsnit 3. [1][2][3][4][5][6][7][8][16] 17

18 3 Lim I dette afsnit vil der blive set nærmere på de fordele og ulemper der gør sig gældende ved at sammenføje to emner ved hjælp af lim. Hvilke typer lim der vælges til hvilke opgaver må antages at være forskellige, hvorfor det vil være interessant at se nærmere på hvilke limtyper, der findes på markedet. 3.1 Fordele og ulemper ved limning Herunder beskrives nogle af de fordele og ulemper, der kan være ved brug af limning som sammenføjningsmetode. Fordele: Samling af forskellige materialer Samling af tyndvæggede emner Samling uden varmetilførsel Samling er vibrationsdæmpende Designfordele Ved samling af emner hvor der indgår forskellige typer materialer, kan det være en fordel at benytte limning som samlingsmetode. Dette kan f.eks. være glas eller plast mod stål. Ved samling af f.eks. aluminium med kobber kan limen benyttes som isolator mellem materialerne, så der ikke opstår galvanisk korrosion. Ved emner hvor der er store forskelle i dimensioner på forskellige dele, der skal samles, kan det være en fordel at benytte lim. Især hvis det er sammenføjning af emner med meget lille godstykkelse kan limning være at foretrække, da dette kan ske ved relativ minimal vægtforøgelse. Sammenføjningen kan ske uden varmetilførsel, så der kan ikke ske deformationer eller en styrkeforringelse, endvidere kan sammenføjningen ske ved rumtemperatur. Limning kan give god stivhed i konstruktionen og kan virke vibrationsdæmpende. Endelig er det ikke nødvendig at bore huller til skruer eller nitter, hvilket kan give styrkemæssige fordele og fordele i udformning af design. 18

19 Ulemper: Samling er temperaturfølsom Ydre miljø kan influere på holdbarhed Kompliceret limningsproces Høje krav til renhed i produktion Svær at kontrollere kvaliteten af samling Svært at demontere emner Limning er meget følsom overfor høje temperaturer, hvilket gør, at det kun kan anvendes indenfor et begrænset temperaturinterval, da limsamlingens organiske dele nedbrydes let ved høje temperaturer. Særligt ved langtidspåvirkning af høje temperaturer skal der holdes øje med konstruktionen. Forskellige påvirkninger fra det miljø konstruktionen befinder sig i, kan med tiden nedsætte kvaliteten af limningen, f.eks. ved nedbrydning af limen pga. temperatur, oxidation, opløsning eller UV stråling. Dette kan gøre det svært at forudsige langtidsegenskaberne og pålideligheden af limningen. I limningsprocessen indgår der adskillige forbehandlingstrin inden selve limen påføres og emner kan sættes sammen. Dette gør, at limning er mere kompliceret end andre samle metoder. Endvidere sættes der store krav til at processerne sker i rene miljøer. Når først emnet er sammenføjet, kan det være problematisk at undersøge kvaliteten af samlingen uden brug af destruktive metoder. Endvidere kan det være svært at demonterer allerede limede emner. Dette kan være særlig problematisk ved f.eks. serviceeftersyn, hvor gamle komponenter skal fjernes og nye skal indsættes. 3.2 Limtyper Når aluminium skal sammenføjes ved brug af lim, er der adskillige typer at vælge i mellem, hver med deres fordele og ulemper i forhold til den foreliggende limningsopgave. I dette afsnit beskrives kort de mest udbredte lime i industrien for at få et overordnet overblik over de forskellige typer. Der fokuseres på de lime, som går under navnet structural adhesives/ engineering adhesives. Epoxy Urethan Akrylat Cyanoakrylat 19

20 Epoxylim: Epoxylime findes både som en- og to-komponent lim. Fælles for dem er, at dette er en ko-polymerlim, der bliver dannet ud fra en resin (epoxid) og en hærder (polyamin). Epoxylime har god vedhæftningsevne til mange metaller (herunder aluminium), træ, glas, sten og en del plastmaterialer, hvilket giver epoxylime et bredt anvendelsesfelt. Epoxylime har god styrke, høj stivhed og høj udmattelsesstyrke. Endvidere er der god resistens overfor kemiske påvirkninger, ingen fugtoptagning ved hærdningsprocessen og generelt er langtidsegenskaberne gode. Urethanlim: Urethanlime findes både som en- og to-komponent lim, som hærder, når det udsættes for fugtighed fra luften. Fugten reagere med et isocyanatkompleks, hvorved en polymerisation vil påbegyndes og limen hærder. Da det er en reaktion med fugtigheden i luften, sætter det en begrænsning for hvor tykt et lag, der kan anvendes for, at der sker en fuld ophærdning. Dette er i praksis ca. 10 mm. Urethanlimene kan give meget stærke og fleksible samlinger, der er gode til at optage vibrationer. Akrylatlim: Akrylatlime er to-komponent lime, der hærder ved kontakt med hærderen (aktivator). Dette kan gøre akrylatlim let at arbejde med, idet limen kan påføres det ene emne, og hærderen påføres det andet emne. Dette giver mulighed for lang arbejdstid, da limen ikke vil begynde hærdning, før der er kommet kontakt med hærderen. Cyanoakrylatlim: Cyanoakrylatlime hærder hurtigt når den lukkes inde mellem to overflader, hvor fugtighed fra luften er kondenseret på. Cyanoakrylatlim anvendes især hvis limningen skal foregår meget hurtigt. Cyanoakrylatlim bør ikke anvendes på glas. 3.3 Epoxy og polyurethan I projektet arbejdes der med epoxy og polyurethan, og derfor ses der nærmere på disse limtyper i dette afsnit Epoxy Alle molekyler indeholdende en epoxy-gruppe, også kaldet en epoxid eller en cyklisk ether, kaldes en epoxy. Epoxy er en ko-polymer, der dannes af to stoffer. Dannelsen af en epoxy 20

21 sker i to trin. Først fremstilles en diepoxy ved trinvis polymerisation, som derefter kædes sammen med en diamin. Reaktionen kan ses herunder. [12] De mest almindelige epoxylime fremkommer af reaktionen mellem bisphenol A og epichlorhydrin, hvorfor eksemplet også er vist med disse to. Når disse diepoxy prepolymere er fremstillet, kædes de sammen ved hjælp af en diamin. Denne proces kaldes curing (hærdning). Reaktionen for sammenkædningen ses herunder. [12] 21

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal?

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? v. Lektor, kemiingeniør Birgit Kjærside Storm Aalborg Universitet Esbjerg Roskilde 27.januar 2010 1 Aluminium Aluminium findes i store mængder i jordskorpen.

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01 Rustfrie stål af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology CSJ / 2009.01.22 rev. 01 FORCE Forretningskoncept Industri og samfund Undervisning og formidling Integrity Management

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2014 Danmarks aluminiumsklynge Skolegade 2D 6000 Kolding +45 73743040 Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G

Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G 1 Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G Af Uffe Andersen Frese Metal- & Stålstøberi A/S Indlæg ved FMV s årsmøde den 27. januar 2011 1.0 Indledning

Læs mere

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Eloxering (anodisk oxidering af aluminium) Oversigt over standardprodukter

TEKNISK DATABLAD. Eloxering (anodisk oxidering af aluminium) Oversigt over standardprodukter STRENOV INFORMATION Grundlag: 09/2005 Trykdato: TEKNISK DATABLAD Eloxering (anodisk oxidering af aluminium) Oversigt over standardprodukter FABRIKAT CHEMAL KATSCHMARECK GmbH & Co. KG Heinrich-Welken-Str.

Læs mere

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium Galvanisk Tæring Galvanisk tæring har også noget med El at gøre, idet det er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale. Dette var

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571?

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Af Ebbe Rislund, Troels Mathiesen og J. Vagn Hansen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology Indledning De to stål EN 1.4404 og EN 1.4571 er

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Nøglefaktorer ved bearbejdning

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2013 Danmarks aluminiumsklynge. Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker der udvikling inden for materialet,

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Havkajakroerne MG 2012-11-15

Havkajakroerne MG 2012-11-15 er en ret upræcis betegnelse, da det i daglig tale både bruges om fibre af glas, og om komposit materialet bestående af kunst fibre og et bindemiddel. En mere beskrivende, men ikke så ofte anvendt betegnelse

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Alarmcom. Magnetkontakter

Alarmcom. Magnetkontakter Alarmcom Magnetkontakter Side 2 Alarmcom Indholdsfortegnelse 1. MKT 200 magnetkontakter...3 1.1 Hvorfor benyttes ALNICO V magneter?...3 1.2 Hvorfor bruger vi reed kontakter belagt med Ruthenium?...4 1.3

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Introduktion til Limning af Aluminium

Introduktion til Limning af Aluminium Dokument: SASAK-RAP-LI-AKS-FI-0001-02 Introduktion til Limning af Aluminium SASAK Projekt 4 - Limning Jan Thernøe Force Instituttet, Maj 2001 Park Allé 345, 2605 Brøndby Tlf.: 43267000, Fax: 43267011 E-mail:

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Vi bygger en S16D bil

Vi bygger en S16D bil Vi bygger en S16D bil Af Carsten Grønnemann Jeg vil i denne artikel serie se på hvad der skal til for at bygge en top-notch S16D bil. Blovstrød SlotCar Racing Club April 2007. Chassis Jeg har valgt et

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

3M 08115 Karrosserilim

3M 08115 Karrosserilim 3M 08115 Karrosserilim Til brug ved udskiftning af bagskærme, varevognsider og tag 3M 08115 er et nyt og økonomisk system til udskiftning af karrosseridele. Påføres med manuel limpistol eller lufttryks

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY

&TAILOR-MADE TECHNOLOGY TOTAL FLEXIBILITY &TAILOR-MADE TECHNOLOGY C.500.0202 Selemix System and the Selemix logo are trademarks of PPG Industries 2003 PPG Industries. All rights reserved. PPG Industries Scandinavia Midtager 29

Læs mere

Ferritisk, rustfrit stål

Ferritisk, rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group For kun få år siden var nikkelfrit, ferritisk, rustfrit stål noget, man grinede af. Ringe korrosionsbestandighed, ringe svejsbarhed og ringe

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvor er de ude i virksomhederne? Vi giver et bud på dette og sammenholder

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Rustfrit stål i husholdningen

Rustfrit stål i husholdningen www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Rustfrit stål er det tætteste, man kan komme på en standardlegering til kritiske formål, og vore hjemlige køkkener er ingen undtagelser.

Læs mere

Bearbejdning af rustfrit stål

Bearbejdning af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Kun de færreste anvender rustfrit stål uden at bearbejde det. Stålet skal klippes, bukkes, svejses, slibes eller på anden måde udsættes

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Lader du ozon angribe dit helbred?

Lader du ozon angribe dit helbred? 3 ODOROX MISON beskyttelsesgas odorized oxygen Lader du ozon angribe dit helbred? 02 MISON beskyttelsesgas Undgå skadelig ozon. brug MISON beskyttelsesgas hver gang du svejser. Hver gang du svejser, udvikles

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Lime. ... for kvalitet og sikkerhed. Limning og rengøring. Vindue- og dø rfremstilling kunststof, aluminium og træ 26/12

Lime. ... for kvalitet og sikkerhed. Limning og rengøring. Vindue- og dø rfremstilling kunststof, aluminium og træ 26/12 Lime Limning og rengøring Vindue- og dø rfremstilling kunststof, aluminium og træ... for kvalitet og sikkerhed 26/12 2 Vores firma Lim specialisten til vindue- og dør fremstilling I mere end 30 år har

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede Produktinformation Billig kontortape til institutioner og skoler samt til det prisfikserede segment BOPP Vandbaseret acryl klæbestof t rygmateriale Modstandsdygtig

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

C3 2 Magnesium. 1 Oparbejdning af magnesiumklorid

C3 2 Magnesium. 1 Oparbejdning af magnesiumklorid C3 2 Magnesium 1 Oparbejdning af magnesiumklorid Inden magnesium kan udvindes ved hjælp af elektrolyse skal de forskellige magnesiumforbindelser omdannes til magnesiumklorid. I industrien anvendes hovedsageligt

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan A/S og ALUCROM AB Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan En af verdens største entreprenører inden for overfladebehandling Grundlagt i 1881 Med hovedsæde i

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c HVIRVELSTRØMSBREMSEN Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c 2 Hvirvelstrømsbremsen Introduktion Slitagen på køretøjer er stor, og det er et problem for miljøet. Bare at mindske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-06

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-06 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Materiale og proces. Polyurethan 4 lektioner Niveau sammenlignet med uddannelsen: PUR trin 1 Henvisning til hjælpemidler: Kompendiet

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere