INSTALLATIONSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONSVEJLEDNING"

Transkript

1 INSTALLATIONSVEJLEDNING RZQ00C7YB RZQ0C7YB

2 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d (mm) A B A B L L L L H H H L L L L H L L L H H L L L L7 H A ±0 E B 8 A 7 C D H 7 8

3 RZQ00C7YB RZQ0C7YB INDHOLD. Om sikkerhed.... Indledning..... Sammenkobling af enheder..... Dele, der medfølger som standard..... Tilbehør..... Tekniske og elektriske specifikationer.... Hovedkomponenter.... Valg af placering.... Inspektion og håndtering af enheden.... Udpakning og placering af enheden Kølerør Valg af rørmateriale Kølemiddelrørets størrelse Valg af grenrør Tilladt rørlængde og højdeforskel Eksisterende eller allerede monterede rør kan anvendes Forholdsregler vedrørende kølerørsføring Tilslutning af kølerør Tæthedsprøve og vakuumtørring Rørisolering Kontrol af enheder og installationsbetingelser Spærreventil driftsprocedure Ekstra påfyldning af kølemiddel... 9 Side 8. Ledningsføring på stedet Intern kabelføring Oversigt over dele Ekstra forbindelser Krav til strømkreds og kabel Generelle forholdsregler Eksempler Før drift Forholdsregler ved service Kontrol før første start Brugsstedsindstilling Test-drift Drift servicetilstand...8. Vær forsigtig ved udslip af kølemiddel...8. Krav til bortskaffelse...9 LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR ENHEDEN STARTES. GEM DEN. INSTALLATIONS- VEJLEDNINGEN SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG. FORKERT INSTALLATION ELLER MONTERING AF UDSTYRET ELLER TILBEHØRET KAN RESULTERE I ELEKTRISK STØD, KORTSLUTNING, LÆKAGE, BRAND ELLER ANDEN BESKADIGELSE AF UDSTYRET. BRUG KUN TILBEHØR, SOM ER FREMSTILLET AF DAIKIN, DA DET ER SPECIELT UDVIKLET TIL BRUG SAMMEN MED UDSTYRET, OG LAD ALTID EN AUTORISERET MONTØR FORETAGE MONTERINGEN. DAIKIN UDSTYR ER BEREGNET TIL OPRETHOLDELSE AF KOMFORT. HVIS ANLÆGGET SKAL ANVENDES TIL ANDRE FORMÅL, SKAL MAN KONTAKTE DEN LOKALE FORHANDLER. KONTAKT DAIKIN OG FÅ RÅD OG VEJLEDNING I TILFÆLDE AF TVIVL OM MONTERING ELLER BRUG AF UDSTYRET. DETTE KLIMAANLÆG ER AT REGNE SOM UDSTYR, DER UDELUKKENDE SKAL HÅNDTERES AF FAGFOLK.. OM SIKKERHED Forholdsreglerne nævnt nedenfor er opdelt i følgende to typer. Begge typer omhandler meget vigtige emner, så følg anvisningerne nøje. ADVARSEL PAS PÅ ADVARSEL PAS PÅ Hvis advarslen ignoreres, kan det medføre alvorlige ulykkestilfælde. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det medføre tilskadekomst eller ødelæggelse af udstyret. Lad din forhandler eller fagfolk udføre installationsarbejdet. Lad være med at installere maskinen selv. Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand. Installationsarbejdet skal udføres efter anvisningerne i installationsvejledningen. Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand. Anvend kun specificeret tilbehør og specificerede dele i forbindelse med installationen. Hvis der ikke benyttes specificerede dele kan det medføre vandlækage, elektrisk stød, brand eller fejl på enheden. Når ledningerne trækkes mellem indendørs- og udendørsenheden, og når strømforsyningen tilsluttes, skal man trække ledningerne på en sådan måde, at frontpanelet kan fastgøres sikkert. Hvis ikke frontpanelet er på plads, kan det medføre, at terminalerne bliver for varme, eller medføre elektrisk stød eller brand. Hvis der trænger kølegas ud i rummet under installationen, skal rummet udluftes øjeblikkeligt. Der kan dannes giftige gasser, hvis kølemidlet kommer i kontakt med ild. Efter endt installationsarbejde skal man kontrollere, at der ikke trænger kølegas ud. Der kan dannes giftige gasser, hvis kølegassen trænger ud i rummet og kommer i kontakt med antændelseskilder såsom en varmeblæser, et komfur eller en ovn. Slå afbryderen fra, før du rører ved el-terminalerne. Man kan let komme til at berøre strømførende dele. Hold altid øje med enheden ved installation eller service, når servicepanelet er taget af. Hvis man har planer om at flytte installerede enheder, skal man, efter udpumpning, først opsamle kølemidlet. Se kapitel " Forholdsregler ved udpumpning" på side 0. Installér drænrørene i henhold til denne installationsvejledning, hvorved der sikres tilstrækkelig dræning, og isolér rørene for at forebygge kondensdannelse. Forkerte drænrør kan medføre vandlækage og forårsage vandskade på inventaret. Installér indendørs- og udendørsenhederne, strømforsyningskablet og forbindelsesledningen mindst meter fra tv- eller radioapparater for at undgå billedforstyrrelse eller støj. (Afhængigt af radiobølgerne kan en afstand på meter være utilstrækkelig til at eliminere støjen.) RZQ00+0C7YB PW70-D

4 PAS PÅ Undlad at skylle udendørsenheden med vand. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand... Tekniske og elektriske specifikationer Se bogen med tekniske data for at få en komplet oversigt over specifikationerne.. INDLEDNING.. Sammenkobling af enheder Indendørsenhederne kan monteres i rækkefølge, se nedenfor. Anvend altid egnede indendørsenheder, der er kompatible med R0A. Se produktkatalogerne for at finde ud af, hvilke modeller der er kompatible med R0A. Vedrørende installation af indendørsenheden (-enhederne) henvises der til installationsvejledningen for indendørsenheden (-enhederne)... Dele, der medfølger som standard Se figur. Forholdsregler vedr. R0A Kølemidlet skal håndteres forsigtigt for at holde systemet rent, tørt og tæt. - Rent og tørt Fremmede materialer (herunder mineralolier eller fugt) bør ikke ledes ind i systemet. - Tæt Læs "7.. Forholdsregler vedrørende kølerørsføring" på side omhyggeligt og overhold de beskrevne fremgangsmåder. Da R0A er et blandet kølemiddel, skal det være flydende, når det påfyldes. (Kølemidlets sammensætning ændres, når det er i gasform, og systemet vil ikke fungere korrekt). De tilsluttede indendørsenheder skal være indendørsenheder, der udelukkende er beregnet til R0A. Læs "7. Kølerør" på side omhyggeligt og overhold de beskrevne fremgangsmåder. Da enhederne er konstrueret til,0 MPa eller 0 bar, kan det være nødvendigt at anvende rør med en større vægtykkelse. Se "7.. Valg af rørmateriale" på side. RZQ00 RZQ0 Gasrør () Gasrør () Væskerør () Væskerør () Mærkat for ekstra påfyldning af kølemiddel Ekstra rør. HOVEDKOMPONENTER Slå op i den tekniske vejledning for supplerende oplysninger om hovedkomponenter og funktion af hovedkomponenter.. VALG AF PLACERING Dette er et klasse A produkt. I et boligmiljø kan dette produkt forårsage radiostøj, og i dette tilfælde skal brugeren træffe forholdsregler herimod. Denne enhed, både indendørs og indendørs, er velegnet til et handels- og lettere industrimiljø. Installation i boligen kan forårsage elektromagnetisk interferens. Enhederne skal installeres på steder, der er i overensstemmelse med følgende krav: Fundamentet skal være stærkt nok til at understøtte enhedens vægt, og gulvet skal være fladt for at forhindre, at der dannes vibrationer og støj. Hvis ikke, kan enheden vælte og forårsage tilskadekomst. Området omkring enheden skal være tilstrækkeligt til, at enheden kan vedligeholdes, og minimumskravene til luftind- og udtag skal være opfyldt. (Se figur og vælg den ene eller anden mulighed). På et installationssted, hvor der kun er hindringer ved siderne A+B, har loftshøjden ikke indflydelse på den anførte plads til servicearbejde. A B C D Træf nødvendige forholdsregler for at undgå, at små dyr trænger ind i udendørsenheden. Det kan medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis små dyr kommer i berøring med elektriske dele. Giv kunden besked om at holde området omkring enheden rent. Sider langs installationsstedet med hindringer Sugeside Træf nødvendige forholdsregler for at undgå, at små dyr trænger ind i udendørsenheden. Det kan medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis små dyr kommer i berøring med elektriske dele. Giv kunden besked om at holde området omkring enheden rent. Der må ikke være risiko for brand på grund af lækage eller antændelig gas. Sørg for at vand ikke kan skade lokalet, hvis det skulle dryppe fra enheden (f.eks. tilstoppet afløbsrør). Rørlængden mellem udendørsenhed og indendørsenhed må ikke overstige den tilladte rørlængde. 7 Vælg en placering af enheden, så hverken udblæsningsluften eller den lyd, som enheden genererer, kan forstyrre nogen. 8 Kontrollér, at enhedens luftind- og udtag ikke peger i den hyppigst forekommende vindretning. Frontal vind vil forstyrre enhedens drift. Brug eventuelt en vindskærm til at spærre for vinden... Tilbehør Der skal anvendes rørforgreningssæt sammen med denne udendørsenhed ved dobbelt, tredobbelt eller dobbelt par. Se katalogerne for at få flere oplysninger. RZQ00+0C7YB PW70-D

5 9 Enheden må ikke monteres eller bruges på steder, hvor der er højt saltindhold i luften, eksempelvis i nærheden af havet. 0 Under installationen skal man sørge for, at børn ikke kan kravle op på enheden eller placere ting på den. Hvis børn eller objekter falder ned fra enheden, kan det medføre tilskadekomst. Udstyret, der beskrives i denne manual, kan danne elektrisk støj på grund af højfrekvent energi. Udstyret lever op til forskrifter vedrørende en fornuftig beskyttelse mod denne støj. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme støj ved nogle installationer. Det anbefales derfor, at man installerer udstyr og elektriske ledninger med en vis afstand til stereoanlæg, pc'er osv. (Se figur ). Pc eller radio Sikring Fejlstrømsafbryder Fjernbetjening Indendørsenhed I ekstreme tilfælde bør man holde en afstand på m eller mere og bruge installationsrør til el- og transmissionsledninger. I områder med kraftigt snefald, bør der vælges et installationssted, hvor sneen ikke får indflydelse på enhedens drift. Selve kølemidlet R0A er ugiftigt, ikke-brændbart og ufarligt. Hvis der imidlertid slipper kølemiddel ud, kan koncentrationen afhængigt af rummets størrelse overskride den tilladte grænse. Derfor kan det være nødvendigt at træffe de nødvendige forholdsregler mod lækage. Foretag ikke installation på følgende steder. Steder, hvor der findes syreholdige eller alkaliske dampe. Steder, hvor der kan være svovlholdig sur gas og andre ætsende gasser i atmosfæren. Kobberrør og loddede samlinger kan korrodere, hvilket medfører kølemiddellækage. Steder, hvor der forekommer mineralolietåger, olieforstøvning eller -damp, såsom i køkkenet. Plasticdele kan nedbrydes og blive defekte, og dette kan medføre vandlækage. Steder, hvor luften har et højt saltindhold, som f.eks. tæt ved havet. Steder, hvor antændelige gasser kan lække, hvor der arbejdes med fortynder, benzin og andre flygtige stoffer, eller hvor der er kulstøv og andre brændbare stoffer i atmosfæren. Udsivende gas kan samle sig omkring enheden og medføre eksplosion. Steder, hvor der er udstyr, som frembringer elektromagnetiske bølger. De elektromagnetiske bølger kan medføre, at styresystemet ikke fungerer korrekt, hvilket hindrer normal drift. Steder, hvor spændingen svinger meget, som f.eks. på fabrikker. I køretøjer eller på skibe. Vær opmærksom på risikoen for stærk vind, tyfoner eller jordskælv. Hvis ikke enheden installeres korrekt, kan den vælte.. INSPEKTION OG HÅNDTERING AF ENHEDEN Ved levering skal pakken kontrolleres, og fejl og mangler skal øjeblikkeligt rapporteres til transportfirmaet. Ved håndtering af enheden, skal der tages hensyn til følgende: Skrøbelig, enheden skal behandles forsigtigt. Enheden skal forblive opretstående, for at kompressoren ikke skal blive beskadiget. Vælg på forhånd den vej, enheden skal bæres ind til installationsstedet. Anbring enheden så tæt som muligt ved det endelige placeringssted i originalemballagen for at forhindre skader under transporten. (Se figur ) Emballage Åbning (stor) Båndløkke Åbning (lille) (0x) Beskyttelsesindretning Enheden skal fortrinsvis løftes med kran og bånd på mindst 8 m længde.(se figur ) Brug altid beskyttelsesindretninger for at hindre beskadigelse og vær opmærksom på enhedens tyngdepunkt. BEMÆRK Hvis man anvender en gaffeltruck, skal man så vidt muligt først transportere enheden på pallen og herefter føre gaflerne gennem de store rektangulære åbninger i bunden af enheden.. Når man bruger en gaffeltruck til at flytte enheden til opstillingsstedet, skal man løfte enheden under pallen.. Når den er på bestemmelsesstedet, skal man pakke enheden ud og føre gaflerne gennem de store rektangulære åbninger i bunden af enheden. BEMÆRK Brug en båndlykke på 0 mm, som er tilstrækkelig til at bære vægten af enheden. Placér et klæde på gaflerne for at undgå, at enheden bliver beskadiget. Hvis malingen på bundrammen skrabes af, kan det forringe rustbeskyttelsen. RZQ00+0C7YB PW70-D

6 . UDPAKNING OG PLACERING AF ENHEDEN Fjern de fire skruer, som holder enheden fast på pallen. Kontrollér, at enheden installeres i plan på et tilstrækkeligt stærkt fundament for at forebygge vibrationer og støj. Fastgør enheden med M-ankerbolte. Fundamentet under enheden skal være mere end 7 mm. Enheden skal installeres på et stabilt, vandret fundament (stålbjælke eller beton) som vist i figur. Understøt enheden med en fundering, der er mm bred eller mere. (Enhedens støtteben er mm bredt). FORSIGTIG Model A B RZQ Brug ikke bukke til at understøtte hjørnerne. (Se figur ) X O Ikke tilladt Tilladt Klargør en afløbskanal omkring fundamentet til afløb af spildevand omkring enheden. Hvis enheden skal installeres på et tag, skal tagets styrke og afløbsfaciliteter kontrolleres på forhånd. Hvis enheden skal placeres på en ramme, skal der ligge en vandtæt plade 0 mm under enheden for at undgå, at der kan strømme vand ud fra enheden. Ved installation i et korrosionsmiljø skal man bruge en møtrik med en låseskive af harpiks () for at undgå, at området ved den spændte møtrik ruster. Luk alle spalter i hullerne til rør og ledninger med et tætningsmateriale (medfølger ikke). (Små dyr kan trænge ind i enheden.) Eksempel: rørføring ud gennem forsiden. (Se figur 0) Luk områderne markeret med " ". (Når rørene føres ud gennem frontpanelet.) Gasrør Væskerør 7. KØLERØR BEMÆRK Brug R0A ved påfyldning af kølemiddel. Al rørføring på stedet skal udføres af en autoriseret køletekniker og være i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning samt nationale bestemmelser. VÆR FORSIGTIG VED LODNING AF KØLERØR Brug ikke flusmiddel ved lodning af kobber-kobber kølerør. (Især ved HFC-kølerør). Ved lodning skal man derfor anvende fosfor-kobber-loddemateriale (BCuP), som ikke behøver flusmiddel. Flusmiddel er ekstremt skadeligt for kølerørene. Hvis man eksempelvis bruger klorinbaseret flusmiddel, vil det medføre rørkorrosion, eller det vil beskadige køleolien, hvis flusmidlet indeholder fluor. Foretag en kvælstofblæsning under lodningen. (Hårdlodning uden kvælstofblæsning/indblæsning af nitrogen ind i rørene vil danne store mængder oxideret film på indersiden af rørene, og dette vil skade ventiler og kompressorer i kølesystemet og hindre normal drift.) Efter endt installation skal man kontrollere, at der ikke lækker kølegas. Der kan dannes giftig gas, hvis kølegassen trænger ud i rummet, og hvis det kommer i kontakt med ild. I tilfælde af lækage: Luft ud i rummet med det samme. Rør ikke direkte ved det kølemiddel, der lækker. Det kan medføre forfrysninger. Installationsværktøj: Sørg for at anvende installationsværktøj (påfyldningsslange med måler), der udelukkende anvendes til R0A-anlæg for at sikre modstandsdygtighed over for tryk og forhindre fremmedmaterialer (f.eks. mineralolier såsom SUNISO-olie eller fugt) i at trænge ind i systemet. (Boltspecifikationerne afviger for R0A og R07C.) Vakuumpumpe (-trins vakuumpumpe med kontraventil): Sørg for, at pumpeolie ikke flyder ind i systemet, mens pumpen er ude af drift. 7.. Valg af rørmateriale Materiale: Helvalset kobber til kølemidler deoxideret med phosphorsyre. Hærdningsgrad: Brug rør med en hærdningsgrad afhængigt af rørdiameteren som vist i tabellen nedenfor. Kølemiddelrørenes vægtykkelse bør overholde gældende lokale og nationale bestemmelser. Minimal rørtykkelse for R0A rør skal følge angivelserne i tabellen nedenfor. Rørledning Ø Hærdningsgrad for rørmateriale Minimal tykkelse t (mm) 9, /,7 O 0,80,9 O,00, /H,00 O=Udglødet /H=Halvhårdt RZQ00+0C7YB PW70-D

7 7.. Kølemiddelrørets størrelse Se figur 9 vedr. twin system, se figur vedr. triple system og figur vedr. dobbelt twin system. Hovedrør (rør mellem udendørsenhed og første forgreningsrør). Rørene bør have samme størrelse som udendørsforbindelserne. Model RZQ00 RZQ0 Rør mellem første forgrening og anden forgrening (L+L) (kun ved dobbelt twin). Rør mellem sidste forgrening og indendørsenheder (L~L for twin, L~L for triple og L~L7 for dobbelt twin). Disse rørstørrelser skal være de samme som størrelsen på det tilsluttede rør til indendørsenhederne. Forgrening: se mærket '' på figurerne 9, og. 7.. Valg af grenrør Kølemiddelrørets størrelse () Standardstørrelse Større størrelse Gasrør Ø, Ø, Væskerør Ø9, Ø,7 Gasrør Ø, Ø, Væskerør Ø,7 Ø,9 () Ved twin, triple og dobbelt twin relaterer de nævnte rørstørrelser kun til hovedrørene. (L = rørene mellem udendørsenheden og forgreningen på figurerne 9, og ). Væske Ø9, Gas Ø,9 BEMÆRK Brug standard-rørstørrelse ved nye installationer. Ved brug af eksisterende rør er det tilladt at gå en størrelse op, som vist i tabellen ovenfor. Større størrelse er kun tilladt for par (L). Vær opmærksom på andre begrænsninger vedrørende tilladte rørlængder, som nævnt i tabellen "Tilladt rørlængde" på side. Hvis man ikke anvender standard-rørstørrelse, kan kapaciteten reduceres. Montøren skal være opmærksom på dette og bedømme dette forhold omhyggeligt i relation til hele installationen. Twin Triple Dobbelt twin KHRQM0TA KHRQ0H KHRQM0TA (x) 7.. Tilladt rørlængde og højdeforskel Se tabellen nedenfor vedrørende længde og højde. Se figurerne 8, 9, og. Gå ud fra, at den længste linje i figuren svarer til det faktiske længste rør, og at den højeste enhed i figuren svarer til den faktiske højeste enhed. Tilladt rørlængde Tilladt rørlængde Minimum rørlængde Alle m () Maks total envejs rørlængde Par L standard 00 m større størrelse på gasrør 00 m større størrelse på væskerør 0 m Twin L+L 00 m Triple L+L 00 m Dobbelt twin L+L+L 00 m Maks længde på grenrør Dobbelt og tredobbelt L 0 m Dobbelt twin L+L 0 m Maks. forskel mellem længder på forgreningsrør Twin L L 0 m Triple L L 0 m Dobbelt twin L L, L L7, (L+L) (L+L7) 0 m Maks. højde mellem indendørs og udendørs Alle H 0 m Maks. højde mellem indendørs Twin, triple og H dobbelt twin 0, m Længde uden efterfyldning Alle L+L+L+L+L standard 0 m +L+L7 større størrelse på gasrør 0 m større størrelse på væskerør 0 m () Rørlængden skal være mindst m. Hvis der anvendes mindre rør til installationen, overbelastes systemet (unormalt højt tryk osv.). Hvis afstanden mellem indendørs- og udendørsenheden er mindre end m, skal rørlængden stadig være m, som kan opnås ved at bøje rørene. Hvis der bruges væskerør i overstørrelse, skal indendørsenheden installeres på et lavere sted end udendørsenheden. 7.. Eksisterende eller allerede monterede rør kan anvendes. Rør skal følge kriterierne nedenfor. Rørdiameter skal følge begrænsningerne anført i afsnit "7.. Kølemiddelrørets størrelse" på side. Rørlængden skal være inden for den tilladte rørlængde anført i afsnit "7.. Tilladt rørlængde og højdeforskel" på side. Rør skal være beregnet til R0A. Se afsnit "7.. Valg af rørmateriale" på side.. Ku hovedrør kan genbruges uden rengøring, når: Total -vejs rørlængde: <0 m. Når den enhed, der skal udskiftes, har kørt hele sin levetid uden kompressordefekt. Der kan foretages en korrekt udpumpning: -Kør enheden i 0 minutter uden afbrydelse i køledrift. -Foretag udpumpning. - Fjern de aircondition-enheder, der skal udskiftes. Kontroller, om de eksisterende rør er tilsmudsede indvendigt. Hvis ikke man kan opfylde alle disse krav, skal de eksisterende rør rengøres eller udskiftes, når man har flyttet det klimaanlæg, der skal udskiftes. RZQ00+0C7YB PW70-D

8 7.. Forholdsregler vedrørende kølerørsføring Der må ikke trænge andet end det tilladte kølemiddel ind i kølekredsløbet, eksempelvis luft osv. Hvis der lækker kølegas under arbejde på anlægget, skal man udlufte rummet med det samme. For at hindre, at smuds, væske eller støv trænger ind i rørene, skal man knibe enden sammen med en tang eller tildække den med tape. Udvis stor forsigtighed, når kobberrør føres gennem vægge. Ved simultant driftssystem - Rørføringen bør udføres skrånende opad og nedad ved hovedrøret. - Anvend et rørforgreningssæt (ekstraudstyr) til forgrening af kølerør. Forholdsregler, der skal følges. (Se manualen, der følger med sættet med forgreningsrør, for at få flere oplysninger.) - Montér grenrørene horisontalt (med en maks. hældning på ) eller vertikalt. - Længden på forgreningsrøret til den indendørs enhed bør være så kort som muligt. - Længden af begge grenrør til indendørsenheden skal være ens. Sted Installationsperiode Beskyttelsesmetode Udendørs side Indendørs side Mere end en måned Mindre end en måned Uanset periode Knib røret sammen Knib rørets ende sammen eller tildæk med tape Hvis eksisterende kølerørsledninger genbruges Læg mærke til følgende, hvis eksisterende kølerørsledninger genbruges. Foretag en visuel kontrol af den olie, der findes i eksisterende kølerør. Denne kontrol er meget vigtig, for hvis man anvender eksisterende rør med nedbrudt olie, vil kompressoren bryde sammen. - Læg noget olie fra de rør, du ønsker at genbruge, på et stykke hvidt papir eller på den hvide overflade af et referencekort til oliekontrol, og sammenlign denne olie med den farve på referencekortet til oliekontrol, der er omgivet af en cirkel. - Hvis oliens farve er identisk med den farve, der er omgivet af en cirkel, eller hvis den er mørkere, skal man udskifte rørene, montere nye rør eller rense rørene grundigt. - Hvis oliens farve er lysere, kan rørene bruges igen uden rengøring. Et referencekortet til oliekontrol er uundværligt i forbindelse med denne undersøgelse, og kortet kan købes hos din forhandler. I følgende tilfælde bør man ikke genanvende eksisterende rørføring, og der bør installeres ny rørføring. - Hvis den model, der blev benyttet før, har haft problemer med kompressoren (dette kan medføre iltning af køleolien, kedelstensrester i rørene og anden skadelig virkning). - Hvis indendørs- og udendørsenhederne har været koblet fra rørene i lang tid (vand eller smuds kan være trængt ind i rørene). - Hvis kobberrørene er korroderede. Kraver bør ikke bruges igen, man bør i stedet lave nye for at undgå utætheder. Kontrollér svejste forbindelser for gaslækage, hvis der er svejste forbindelser på de eksisterende rør. Udskift beskadiget isolering med nyt materiale Tilslutning af kølerør Installation af forgreningsrør til kølemiddel. (Se figur ) Se den medfølgende installationsvejledning. Se betingelserne nedenfor: Montér tilslutningssættet, så det forgrener enten vandret (se A) eller lodret. Vandret overflade Fjernelse af sammenklemt rør Når man tilslutter kølerør til udendørsenheden, skal man først fjerne sammenklemt rør. Lad ikke gasser trænge ud i atmosfæren. Man skal fjerne sammenklemt rør på følgende måde:. Kontrollér, at spærreventilerne er lukkede.. Tilslut en påfyldningsslange til alle serviceåbninger på alle spærreventiler. Opfang gassen fra det sammenklemte rør.. Når al gas er fjernet fra det sammenklemte rør, skal man smelte lodningen med en brænder og tage det sammenklemte rør af. Hvis der stadig findes gas inde i spærreventilen, kan det blæse det sammenklemte rør af, hvilket kan medføre ødelæggelse eller tilskadekomst. Forholdsregler i forbindelse med tilslutning af rør på opstillingsstedet. Du skal først lodde på gasspærreventilen, før du lodder på væskespærreventilen. Sammenklemt rør Spærreventil Serviceåbning Smeltepunkt for loddemetal Tilsæt loddemateriale som vist på tegningen. Brug de medfølgende ekstra rør, når du laver rørarbejde på opstillingsstedet. Rørføringen på opstillingsstedet må ikke berøre andre rør, bundpladen eller sidepladen. Man skal især ved tilslutning i bunden og i siden huske at beskytte rørene med passende isoleringsmateriale, så de ikke berører kabinettet. Installation af kølerør kan foretages med tilslutning på forsiden eller i siden (ved udføring gennem bunden), som vist på figuren nedenfor. Tilslutning i venstre side Tilslutning på forsiden Tilslutning i højre side RZQ00+0C7YB PW70-D

9 A Tilslutning på forsiden: Fjern dækslet over spærreventilen for tilslutning. (Se figur 7) Side (bund) tilslutning: Lav huller ved den forberedte kabelindgang på bundrammen, og før rørene under bundrammen. (Se figur 7) Tilslutning på forsiden Fjern dækslet over spærreventilen for tilslutning. B Tilslutning i bunden: Lav huller ved den forberedte kabelindgang på bundrammen, og før rørene under bundrammen. Spærreventil gasside Spærreventil væskeside Serviceåbning for påfyldning af kølemiddel Ekstra rør i gassiden () Ekstra rør i gassiden () Ekstra rør i væskesiden () 7 Ekstra rør i væskesiden () 8 Loddested 9 Gasrør (medfølger ikke) 0 Væskerør (medfølger ikke) Lav hul ved de forberedte kabelindgange (brug en hammer) Hvor og hvornår en 'olielås' er påkrævet Da der er risiko for, at olien i opadgående rør kan flyde tilbage i kompressoren, når denne standses, og at dette kan danne væskekompression, eller forringe oliens returløb, er en olielås påkrævet på et egnet sted i det opadgående gasrør. Plads til installation af lås. (Se figur ) A B C D E H Udendørsenhed Indendørsenhed Gasrør Væskerør Olielås Installér en lås for hver 0 m højde. En lås er ikke påkrævet, når udendørsenheden er installeret højere oppe end indendørsenheden Tæthedsprøve og vakuumtørring Enhederne er kontrolleret for utæthed af fabrikanten. Efter tilslutning af rør på opstillingsstedet skal du kontrollere følgende. Man skal være forsigtig, når man laver hul ved de forberedte kabelindgange Pas på ikke at beskadige kabinettet Når man har lavet huller, anbefaler vi, at man maler kanterne og områderne omkring kanterne med reparationsmalingen for at undgå korrosion. Når man leder el-ledninger gennem hullerne i de forberedte kabelindgange, skal man vikle tape omkring ledningerne for at undgå beskadigelse. Sørg for at rørinstallationen overholder den maksimalt tilladte rørlængde, tilladte niveauforskel og tilladte rørlængde efter forgrening som beskrevet i afsnittet "7.. Tilladt rørlængde og højdeforskel" på side. Se medfølgende installationsvejledning for supplerende oplysninger om installation af forgreningsrør (tilslutningssæt). Rørforbindelse Foretag en kvælstofblæsning under lodningen. (Hårdlodning uden kvælstofblæsning/indblæsning af nitrogen ind i rørene vil danne store mængder oxideret film på indersiden af rørene, og dette vil skade ventiler og kompressorer i kølesystemet og hindre normal drift.) BEMÆRK Den trykregulator, der styrer tilledningen af kvælstof ved lodning, skal indstilles til 0,0 Mpa eller mindre. (Se figur ) Rør til kølemiddel Sted, som skal loddes Kvælstof Omvikling Manuel ventil Regulator Forberedelser I henhold til figur skal du tilslutte en kvælstofbeholder, en kølebeholder og en vakuumpumpe til udendørsenheden og foretage kontrol af lufttæthed og vakkumtørring. Spærreventilen og ventilerne A og B i figur skal være åbne og lukkede i henhold til tabellen nedenfor, når du foretager kontrol af lufttæthed og vakkumtørring. Trykreduktionsventil Kvælstof Måleinstrument Beholder (system med hævert) Vakuumpumpe Påfyldningsslange 7 Serviceåbning for påfyldning af kølemiddel 8 Spærreventil gasledning 9 Spærreventil væskeledning 0 Udendørsenhed Til indendørsenhed Spærreventil serviceåbning Stiplede linjer symboliserer rørføring på opstillingsstedet Ventil B Ventil C Ventil A Status for ventilerne A og B og for spærreventilen Kontrol af lufttæthed og vakuumtørring (Ventil A skal altid være lukket. Ellers vil kølemidlet trænge ud af enheden.) Ventil A Tæthedsprøve og vakuumtørring Ventil B Ventil C Undlad at bruge antioxidanter ved lodning af rørsamlingerne. Rester kan blokere rørene og ødelægge udstyret. Spærreventil væskeside Spærreventil gasside Luk Åben Åben Luk Luk RZQ00+0C7YB PW70-D 7

10 BEMÆRK Foretag tæthedsprøve og vakuumtørring med brug af serviceåbningerne på spærreventilerne i væske- og gassiden. (Vedr. placering af serviceåbninger, se etiketten med forholdsregler på udendørsenhedens frontpanel.) Se ".. Spærreventil driftsprocedure" på side vedr. håndteringen af spærreventilen. Kontrol af lufttæthed: For at hindre, at der trænger urenheder ind, og for sikring af korrekt tryk skal man altid anvende specialværktøjet til brug med R0A kølemidlet. Hvis der er mulighed for, at kondens på spærreventilen kan dryppe ned på indendørssiden gennem revner i isoleringen og ved rørføringen, fordi udendørsenheden er placeret højere end indendørsenheden, skal dette forhindres ved at tætne forbindelserne. Se figur 0. Spærreventil væskeledning Spærreventil gasledning Sammenkobling mellem indendørs og udendørs rør Behandling med tætning Varmeisolering Husk at isolere rørføringen på stedet, da berøring kan medføre forbrændinger. BEMÆRK Der skal anvendes kvælstofgas 7.0. Kontrol af enheder og installationsbetingelser Påfør et tryk på,0 MPa (0 bar) i rørene til væske og gas (trykket må ikke overstige,0 MPa (0 bar)). Hvis trykket ikke falder inden for timer, har systemet bestået prøven. Hvis trykket falder, skal der kontrolleres for kvælstoflækager. Vakuumtørring: Brug en vakuumpumpe, der kan suge op til 00,7 kpa ( Torr, 7 mm Hg). Tøm systemets væske- og gasrør med en vakuumpumpe i mere end timer; systemet skal være på 00,7 kpa. Kontroller efter mere end time i denne tilstand, om vakuummanometret stiger. Hvis det stiger, er der enten fugt i systemet eller systemet har lækager.. Gør følgende, hvis der er risiko for fortsat fugt i røret. (Hvis rørarbejdet blev udført i en periode med megen regn eller over en længere periode, kan der være trængt regnvand ind under rørarbejdet). Påfør et tryk på 0,0 MPa (vakuumet brydes) med kvælstofgas efter en timer lang udsugning, og sug systemet ud igen med vakuumpumpen i time til 00,7 kpa (vakuumtørring). Hvis systemet ikke kan tømmes til 00,7 kpa i løbet af timer, skal operationen med brydning af vakuum og vakuumtørring gentages. Oprethold vakuumet i en time, og kontroller, at vakuummeteret ikke stiger Rørisolering Efter afslutning af tæthedsprøve og vakuumtørring, skal kølerørene isoleres. Sørg for at overholde disse punkter: Sørg for at isolere rørtilslutninger og luftkøleforgreningsrør grundigt. Isolér væske- og gasrør. Brug varmebestandig polyetylenskum, som kan tåle en temperatur på 70 C, til væskerør anbragt i siden og polyetylenskum, som kan tåle en temperatur på 0 C, til gasrør anbragt i siden. Hvis man forventer, at temperaturen og den relative luftfugtighed omkring kølerørene kan overskride 0 C og RH 80%, skal man forstærke isoleringen omkring kølerørene (mindst 0 mm tykkelse). Der kan dannes kondens på isoleringens overflade. Kontrollér følgende: Kontrollér, at der ikke er strømledninger med fejl eller løse møtrikker. Se "8. Ledningsføring på stedet" på side. Kontrollér, at der ikke er transmissionsledninger med fejl eller løse møtrikker. Se "8. Ledningsføring på stedet" på side. Kontrollér, at der ikke er defekte kølerør. Se "7. Kølerør" på side. Kontrollér, at rørdimensionen er korrekt. Se "7.. Valg af rørmateriale" på side. Kontrollér, at isoleringen er udført korrekt. Se "7.9. Rørisolering" på side 8. Kontrollér, at isolationsmodstanden på hovedstrømforsyningen ikke er forringet. Vha. en megatester til 00 V, kan man kontrollere modstandsdygtighed på MΩ eller mere ved at sætte 00 V jævnstrøm mellem terminaler til strømforsyning og jordforbindelse. Brug aldrig megatesteren til transmissionsforbindelserne (mellem udendørs- og indendørsenhed, udendørs- og KØLE/VARMEvælger osv.). 7.. Spærreventil driftsprocedure Åbn ikke spærreventilen før trinnene ~ for "7.0. Kontrol af enheder og installationsbetingelser" på side 8 er gennemført. Hvis spærreventilen står åben, uden at man afbryder strømtilførslen, kan der ophobes kølemiddel i kompressoren, hvilket nedbryder isoleringsevnen. Indledning Kontrollér størrelsen på spærreventilerne, som er tilsluttet systemet, ifølge tabellen nedenfor. Model Spærreventil væskeledning Spærreventil gasledning RZQ00 Ø9, Ø, RZQ0 Ø9,,7 (med reduktionsmuffe) Ø, Åbning af spærreventil. Fjern hætten og drej ventilen mod uret med en sekskantnøgle.. Drej den, indtil spindlen standser. Brug ikke magt ved drejning af spærreventilen. Hvis man bruger magt, kan ventillegemet revne, da ventilen er uden anlæg. Brug altid specialværktøj.. Husk at spænde hætten. 8 RZQ00+0C7YB PW70-D

11 Lukning af spærreventil. Fjern hætten og drej ventilen med uret med en sekskantnøgle.. Spænd ventilen, indtil spindlen går imod tætningen på hovedelementet.. Husk at spænde hætten. Se tilspændingsmomentet i tabellen nedenfor. Størrelse spærreventil (Se figur 8) Tilspændingsmoment N m (drej med uret for at lukke) Spindel (ventillegeme) PAS PÅ Brug altid en påfyldningsslange for tilslutning til serviceåbning. Når hætten er spændt, skal man kontrollere, at der ikke trænger kølemiddel ud. 7.. Ekstra påfyldning af kølemiddel Hætte (ventildæksel) Serviceåbning Brystmøtrik Ø9,,~, Sekskantnøgle,~, ~0 Ø,7 8,~9,9 mm 8~ 0~0 Ø,9,~, Ø, Ø, 7~ Sekskantnøgle mm Sekskantnøgle 0 mm Serviceåbning Hætte Sekskanthul Spindel Tætning ~7,~,9 ~7 Vigtig information om det anvendte kølemiddel Gasrør monteret på enheden Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyoto-protokollen. Lad ikke gasser trænge ud i atmosfæren. Kølemiddeltype: R0A GWP () værdi: 97 () GWP = globalt opvarmningspotentiale Udfyld venligst med mærkeblæk, ➀ fabrikkens påfyldning af dette produkt, ➁ den ekstra mængde påfyldte kølemiddel på opstillingsstedet og ➀+➁ den totale påfyldte mængde på mærkaten for påfyldt kølemiddel, som følger med dette produkt. Den udfyldte mærkat skal sættes på i nærheden af åbningen til påfyldning (eksempelvis på indersiden af servicedækslet). ~ ~8 fabrikkens påfyldning af dette produkt: se fabriksskiltet på enheden ekstra mængde påfyldte kølemiddel på opstillingsstedet totalt påfyldte mængde kølemiddel Indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyoto-protokollen udendørsenhed kølecylinder og manifold til påfyldning Forholdsregler ved servicearbejde Når man foretager service på enheden, hvor kølesystemet skal åbnes, skal kølemidlet tømmes ud i henhold til lokale bestemmelser. Denne enhed kræver yderligere påfyldning af kølemiddel afhængigt af længden på rørene, der er tilsluttet på stedet. Påfyld flydende kølemiddel i kølerøret gennem serviceåbningen på væskespærreventilen. Da R0A er et blandet kølemiddel, ændres dets sammensætning, når det er i gasform, og der er ikke længere sikkerhed for, at systemet fungerer normalt. På denne model er det ikke muligt at påfylde yderligere, hvis der anvendes standard-rørstørrelse ved par, og hvis den totale rørlængde er 0 m. Yderligere påfyldning af kølemiddel Installationer med en samlet rørlængde på 0 m skal ikke have påfyldt ekstra kølemiddel. Ved en samlet rørlængde over 0 m skal man beregne den påkrævede ekstra mængde kølemiddel på basis af den beregnede længde og rørdiameter, som forklaret nedenfor. Beregn den samlede rørlængde. Hvis resultatet er 0 m, skal der ikke påfyldes ekstra kølemiddel på din installation. Hvis resultatet er mere end 0 m, skal du fortsætte som forklaret fra trin og fremad. Træk 0 m fra den beregnede samlede rørlængde. Notér denne restværdi og se efter, hvor præcist i kølemidlets flowretning, startende fra udendørsenheden, du når til denne restværdi. Bestem rørdiameteren på dette sted i kølemidlets kredsløb. Fra denne position og fremad skal du lægge de resterende rørlængder med samme rørdiameter sammen nedstrøms mod indendørsenhed (-erne). Bestem den påkrævede ekstra mængde kølemiddel på basis af den beregnede rørlængde for denne rørdiameter ved at gange denne længde med den rettet beregningsfaktor. Notér den beregnede vægt. Gentag trin for andre rørdiamtre på basis af andre rørlængder med samme diameter nedstrøms mod indendørsenhederne og læg alle beregnede vægtværdier sammen. 7 Summen af alle beregnede vægtværdier er lig den totale mængde ekstra kølemiddel, som skal påfyldes din installation. Slutresultatet skal afrundes til 00 g. 8 Beregningsfaktor Ø Faktor,7 0,09 9, 0,0, 0,0 9 Se det forklarende eksempel nedenfor. Eksempel L=80 m Ø,7 Længde uden ekstra påfyldning = 0 m Ekstra mængde kølemiddel til påfyldning = (80 0)x0,09 = 0x0,09 =, kg Eksempel 00 type L=7 m Ø9, L= m Ø9, L= m Ø9, Længde uden ekstra påfyldning = 0 m Ekstra mængde kølemiddel til påfyldningl = ((+7+) 0)x0,0 = 7x0,0 = 0,8 kg = 0,9 kg 00 type 00 type RZQ00+0C7YB PW70-D 9

12 Eksempel L=7 m Ø, 0 type Forholdsregler ved udpumpning Foretag følgende for at udføre udpumpning. 00 type L= m L=7 m Ø9, Ø, 0 type L=0 m 0 type Ø, Længde uden ekstra påfyldning = 0 m Ø9, (0 ) = m Ø, (7+7+0) = 9 m Ekstra mængde kølemiddel til påfyldning = 9x0,0 = 0,7 kg = 0, kg Eksempel 0 type L=0 m Ø, L= m Ø9, L=7 m Ø, L= m Ø,7 L=7 m Ø, L= m Ø9, L7= m Længde uden ekstra påfyldning = 0 m Ø,7 (0 ) = m Ø9, (+) = m Ø, = 9 m Ekstra mængde kølemiddel til påfyldning = (x0,0)+(9x0,0) =, kg =, kg Ø, 0 type 0 type 0 type 0 type Hvis der skal skiftes kølemiddel, skal man først foretage udsugning. Udsugning skal foretages samtidig med brug af begge serviceåbninger, som er placeret på rørene inde i klimaanlæggets udendørsenhed. Begge spærreventiler skal være åbne ved udsugning. Udsugning kan ikke gennemføres fuldstændigt med åbningerne på spærreventilerne. Fremgangsmåde Forholdsregler Driftsstandsning Brug fjernbetjeningen. Sæt en trykmåler på gasspærreventilens serviceåbning. Luk spærreventilen på væskesiden og åbn gassiden helt. Start ventilere-funktionen med fjernbetjeningen. Tryk på knappen til nedpumpning (BS) på pckortet på udendørsenheden, og hold den nede i mere end sekunder. Fortsat drift (automatisk drift) i maks. 0 minutter. 7 Enheden standser. Luk nu for spærreventilen på gassiden. Brug kun en trykmåler, som passer til R0A. Hvis ventilen ikke lukkes helt, kan dette medføre, at kompressoren brænder sammen. Kontrollér, at spærreventilen: er lukket på væskesiden er åben på gassiden. HP LED vil blinke. Kompressoren og den udendørs ventilator starter automatisk. Hvis trin udføres før trin, så starter den indendørs ventilator automatisk. Vær opmærksom på dette. Dette afslutter udpumpningen. Når udpumpningen er afsluttet, kan fjernbetjeningen vise følgende mønster: - "U" - sort skærm - den indendørs ventilator kører i ca. 0 sek. Også når TIL-knappen på fjernbetjeningen er trykket ned, vil den ikke starte. Sluk for kontakten til hovedstrømforsyningen og tænd for den igen, hvis anlægget skal i drift. Husk at åbne spærreventilerne igen, før enheden tages i drift igen. Total driftsvægt for kølemiddel (efter lækage etc.) Den totale påfyldningsmængde afhænger af længden på kølerørene, som ses i " Maks total envejs rørlængde" i tabellen i afsnit "7.. Tilladt rørlængde og højdeforskel" på side, den påfyldte mængde fra fabrikken er anført på fabriksskiltet. Vedrørende den totale påfyldte mængde, se det ekstra mærkat for påfyldt mængde, som sidder på enheden. 0 RZQ00+0C7YB PW70-D

13 For at undgå, at kompressoren bryder sammen. Påfyld ikke mere end den specificerede mængde kølemiddel. Denne udendørsenhed er påfyldt fra fabrik med kølemiddel og afhængigt af rørstørrelser og rørlængder, kræver nogle systemer ekstra påfyldning af kølemiddel. (Se "Ekstra påfyldning af kølemiddel" på side 9). Sørg for at anvende installationsværktøj, der udelukkende anvendes til R0A-anlæg for at sikre modstandsdygtighed over for tryk og forhindre fremmedmaterialer i at trænge ind i systemet. Påfyld flydende kølemiddel i væskerøret. Da R0A er et blandet kølemiddel, ændres dets sammensætning, når det er i gasform, og der er ikke længere sikkerhed for, at systemet fungerer normalt. Før påfyldning skal du se efter, om kølemiddelcylinderen er udstyret med en hævertslange eller ej. Bestem den mængde kølemiddel, der skal efterfyldes. Se under "Ekstra påfyldning af kølemiddel" i "Total driftsvægt for kølemiddel (efter lækage etc.)" på side 0 og påfyld den mængde, som står på "Etiket for ekstra påfyldning af kølemiddel", som er sat på enheden. Påfyldning, mens udendørsenheden står stille Påfyld det flydende kølemiddel med cylinderen i opretstående position. Påfyld ekstra flydende kølemiddel gennem spærreventilen med serviceåbning til væsker efter afsluttet vakuumtørring. Bemærk følgende instruktioner: - Kontroller, at spærreventiler til gas og væske er lukket. - Stop kompressoren, og påfyld den angivne mængde kølemiddel. Påfyldning, mens udendørsenheden er i drift Påfyld det flydende kølemiddel med cylinderen vendt på hovedet. Hvis den totale mængde kølemiddel ikke kan påfyldes, når udendørsenheden står stille, kan man påfylde kølemiddel med brug af udendørsenhedens funktion for påfyldning af kølemiddel (se "Indstilling tilstand " på side 7). Påfyld så meget kølemiddel, som muligt, når strømforsyningen er afbrudt. Slå strømforsyningen til og påfyld kun den mængde kølemiddel, der mangler. Åbn spærreventilen til gas fuldstændig. Se figur og se "Tæthedsprøve og vakuumtørring" på side 7 for fortegnelse over delene i figur. Ventil A skal være helt lukket. Kontrollér, at væskespærreventilen er helt lukket. Hvis den er åben, kan der ikke påfyldes kølemiddel. Påfyld ekstra flydende kølemiddel gennem serviceåbningen på væskespærreventilen. Mens enheden står stille og i indstillingsmåde (se Kontrol før første start, "Indstilling tilstand " på side ), skal man stille den påkrævede funktion A (påfyldning af ekstra kølemiddel) til ON (ON). Driften starter. Den blinkende HP LED viser testdrift, og fjernbetjeningen viser (testdrift). Når den specificerede mængde kølemiddel er påfyldt, skal man trykke på BS RETURN knappen. Driften standses. Driften standser automatisk inden for 0 minutter. Hvis påfyldningen af kølemiddel ikke kan afsluttes inden for 0 minutter, skal man gentage trin. Hvis driften standser med det samme efter genstart, kan det være, at der er fyldt for meget kølemiddel på systemet. Der kan ikke påfyldes yderligere kølemiddel. 8. LEDNINGSFØRING PÅ STEDET Al ledningsføring og installation af komponenter skal foretages af en autoriseret elektriker og være i overensstemmelse med lokale og nationale regulativer. Ledningsføring skal udføres i overensstemmelse med ledningsdiagram og instruktioner som beskrevet nedenfor. Husk at bruge en særskilt strømkreds. Brug aldrig en strømforsyning, som deles med andet udstyr. Dette kan medføre elektrisk stød eller brand. Hvis der er for lidt kapacitet på strømforsyningskredsen, eller hvis den elektriske konstruktion er udført forkert, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Brug ikke anlægget, før føringen af kølerørene er afsluttet. (Hvis anlægget bruges, før føringen af rørene er afsluttet, kan kompressoren bryde sammen.) Fjern aldrig en termomodstand, en sensor osv., når strøm- og transmissionsledninger tilsluttes. (Hvis anlægget bruges uden termomodstand, sensor osv., kan kompressoren bryde sammen.) Føleren til beskyttelse mod faseskift på dette produkt fungerer kun i initialiseringsfasen efter afbrydelse af strømmen. Føleren til beskyttelse mod faseskift er beregnet til at stoppe anlægget, hvis der er uregelmæssigheder, når anlægget startes. Når føleren til beskyttelse mod faseskift tvinger enheden til at standse, skal man kontrollere for manglende faser. Hvis dette er tilfældet, skal man afbryde strømforsyningen til enheden og bytte om på to af de tre faser. Tænd for strømmen igen og start enheden. Detektering af faseskift udføres ikke, mens anlægget kører. Ved mulig faseskift efter en midlertidig strømafbrydelse, og hvis strømmen afbrydes og tilsluttes, når anlægget er i drift, skal man installere et kredsløb til beskyttelse mod faseskift på installationsstedet. Dette forekommer ikke, når man bruger generatorer. Hvis enheden kører med faseskift, kan det beskadige kompressoren og andre komponenter. Jordforbindelse af klimaanlægget. Nationale krav vedr. modstand til jord skal overholdes. Forbind ikke jordledningen med gas- eller vandrør, lynafledere eller telefonjordledninger. Ufuldstændig jordforbindelse kan medføre elektrisk stød. Gasrør. Der kan forekomme antændelse eller eksplosion i tilfælde af gaslækage. Vandrør. Hårde vinylrør er ikke effektive jordforbindelser. Lynafleder eller telefon-jordledning. Den elektriske spænding kan stige unormalt i tilfælde af lynnedslag. Der skal installeres en fejlstrømsafbryder og en sikring. Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød og brand. Når påfyldningsslangen til kølemiddel er fjernet, skal man åbne væskespærreventilen helt. Ellers kan rørene revne på grund af blokeret væske. RZQ00+0C7YB PW70-D

14 8.. Intern kabelføring Oversigt over dele Se ledningsdiagrammet, som er påklistret enheden. De anvendte forkortelser fremgår af det følgende: AP-AP...Printkort (primær, støjfilter, inverter, ventilator, QA transmission) AP (ekstraudstyr) printkort (på forlangende) BS-BS...Trykknapkontakt (tilstand, indstille, return, test, tvunget afisning) C,C,C...Kondensator DS,DS...Dip-omskifter EHC...Krumtaphusvarmer FU...Sikring (DC 0 V, 8 A) (AP) FU,FU...Sikring (0 V,, A, T) (AP) F00U...Sikring (0 V,, A, T) (AP) HP-H7P...Lysdiode (servicemonitor - orange) (HP forberede test - blinker) (HP påvisning af fejl - lyser) HAP...Kontrollampe (servicemonitor - grøn) K...Magnetrelæ K...Magnetisk kontaktor (MC) KR-K7R...Magnetrelæ (YS, YS, YS, EHC) L,L,L...Strømførende LR...Reaktor MC...Motor (kompressor) MF...Motor (ventilator) N...Neutral PS...Strømforsyning til/fra (AP, AP) QRP...Påvisning af faseskift QDI...Fejlstrømsafbryder R0...Modstand (strømsensor) (AP) R0,R9...Modstand R9...Modstand (strømbegrænsende) RT...Termistor (luft) (AP) RT...Termistor (lamel) (AP) RT...Termistor (sugning) RT...Termistor (afladning) (MC) RT...Termistor (spole-afiser) RT...Termistor (varmeveksler afiser) RT...Termistor (sekundærspole-udtag) RC...Kredsløb signalmodtagelse SNPH...Trykføler (høj) SNPL...Trykføler (lav) SPH...Trykafbryder (høj) SD...Sikkerhedsudstyr input TC...Kredsløb signaltransmission VR...Effektmodul (AP) VR,VR...Strømmodul (AP) XA,XA...Forbindelse (YE,YE) XM...Klemrække (strømforsyning) XM...Klemrække (QA transmission) YE...Elektronisk ekspansionsventil (primær) YE...Elektronisk ekspansionsventil (sekundær køling) YS...Magnetventil (varm luft afledning) YS...Magnetventil (olie retur) YS...Magnetventil (-vejs ventil) ZC-ZC...Støjfilter (ferritkerne) ZF...Støjfilter (med overspændingsafleder) BEMÆRKNINGER... Ledningsføring på stedet... Visning af dele uden for el-boksen... Klemrække... Forbindelsesklemme... Terminal... Jordbeskyttelse (skrue) BLK... Sort BLU... Blå BRN... Brun GRN... Grøn GRY... Grå ORG... Orange PNK... Lyserød RED... Rød WHT... Hvid YLW... Gul () Ledningsdiagrammet gælder kun for udendørsenheden. () Se installationsvejledningen ved brug af den ekstra adapter () Se installationsvejledningen vedrørende brug af BS~BS og DS, DS kontakt () Man må ikke betjene enheden ved at kortslutte sikkerhedsindretningen SPH 8.. Ekstra forbindelser XA,XA... Forbindelse (adapter strømforsyning) (se bemærkning ) BEMÆRK Anvend kun kobberledere. Se installationshåndbogen til den centrale fjernbetjening ved tilslutning af ledninger til den centrale fjernbetjening. Brug isoleret ledning til strømforsyningskablet. 8.. Krav til strømkreds og kabel Der skal være strømkreds (se tabel nedenfor) for tilslutning af enheden. Denne strømkreds skal beskyttes med sikkerhedsudstyr, dvs. med hovedafbryder, træg sikring på hver fase samt fejlstrømsafbryder. Fase og frekvens Spænding Anbefalede sikringer Område for transmission RZQ00 N~0 Hz 80~ V A H0VV-UG. RZQ0 N~0 Hz 80~ V A H0VV-UG. Ved brug af almindelige strømstyrede afbrydere skal man anvende high-speed-afbrydere på maksimalt 0 ma, som kan tåle større svingninger. Vær opmærksom på følgende vedrørende kvaliteten af offentlig strømforsyning Dette udstyr er i overensstemmelse med EN/IEC () forudsat, at kortslutnings-spændingen S sc er højere end eller lig med 0 kva på grænsefladepunktet mellem brugerens og den offentlige strømforsyning. Det er installatørens eller brugerens ansvar at sikre sig, om nødvendigt ved at spørge elforsyningsselskabet, at udstyret kun tilsluttes en strømforsyning med en kortslutnings-spænding S sc, der er højere end eller lig med 0 kva. Værdien nævnt ovenfor er den mest stringente. Se bøger med tekniske data vedr. specifikke produktdata. () Europæisk/international teknisk standard, der definerer grænser for harmoniske strømkilder frembragt af udstyr, som er tilsluttet offentlige lavspændings-systemer med en indgangsstrøm på > A og 7 A pr. fase. RZQ00+0C7YB PW70-D

15 Installér en hovedafbryder for det komplette system. 8.. Generelle forholdsregler Sørg for at tilslutte strømforsyningsledningen til strømforsyningens klemrække og fastgør den som vist i figur, kapitel "Tilslutning på stedet". BEMÆRK Vælg strømforsyningsledning i henhold til lokale og nationale regulativer. Ledningsdimensionen skal overholde gældende lokale og nationale regler. Specifikationer for lokale strømførende ledninger og ledningsnet stemmer overens med IEC0. LEDNINGSTYPE H0VV(*) *Kun til beskyttede rør (anvend H07RN-F, når der ikke anvendes beskyttede rør). Eftersom denne enhed er udstyret med inverter, vil det, hvis man installerer faseførende kondensator, ikke alene give mindre strømeffekt men også resultere i, at kondensatoren giver forkert varmeeffekt pga. højfrekvente bølger. Derfor skal man aldrig installere faseførende kondensatorer. Hold strømsvingninger inden for % af strømforsyningen. Større strømsvingninger forkorter levetiden for udglatningskondensatoren. Som beskyttelsesforanstaltning vil enheden standse driften, hvorefter der udlæses en fejlmeddelelse, når strømsvingninger overstiger % af strømforsyningen. Udfør kun ledningsarbejde, når alle strømforsyninger er afbrudte. Alle kabler skal have jordledning. (I henhold til lokale bestemmelser.) Forbind ikke jordledningen med gasrør, afløbsrør, lynafledere eller telefon-jordledninger. Dette kan medføre elektrisk stød. Rør til forbrændingsgas: kan eksplodere eller bryde i brand, hvis der er en gaslækage. Afløbsrør: ingen jordforbindelse, hvis der anvendes rør af hård plast. Telefon-jordforbindelser og lynafledere: farlige ved lynnedslag på grund af unormal stigning i den elektriske spænding i jordforbindelsen. Denne enhed anvender en inverter og danner derfor støj, som skal reduceres for at undgå påvirkning af andet udstyr. Der kan ledes elektrisk strøm til anlæggets ydre kappe på grund af krybestrøm, som skal afledes med jordledningen. Der skal installeres en fejlstrømsafbryder. (En, der kan tåle større svingninger.) (Denne enhed anvender en inverter, hvilket betyder at der skal anvendes en fejlstrømsafbryder, som kan klare højfrekvent elektrisk støj, for at undgå funktionssvigt på selve fejlstrømsafbryderen.) Fejlstrømsafbrydere, der er særligt beregnet til at beskytte mod jordafledningsfejl, skal bruges sammen med en hovedafbryder og en sikring til ledninger. Denne enhed har et kredsløb til beskyttelse mod faseskift. (Hvis det er aktivt, må man først bruge enheden, når ledningsfejlen er rettet.) Strømforsyningsledninger skal fastgøres sikkert. Hvis strømforsyningen har en manglende N-fase, eller hvis N-fasen er forbundet forkert, vil udstyret bryde sammen. Alle ledninger skal være fastgjorte, og man skal anvende de specificerede ledninger og sikre sig, at terminalklemmerne og ledningerne ikke udsættes for ekstern belastning. Forkert tilslutning eller installation kan medføre brand. Når strømforsyningsledningen føres, og når der tilsluttes ledninger til fjernbetjeningen og transmissionsledninger, skal man trække ledningerne på en sådan måde, at dækslet på kontrolboksen kan fastgøres sikkert. Hvis dækslet på kontrolboksen ikke sidder korrekt, kan det medføre elektrisk stød, brand eller overophedning af tilslutningsklemmerne. 8.. Eksempler Systemeksempel (Se figur ) Ledningsføring på stedet Hovedafbryder Fejlstrømsafbryder Sikring Fjernbetjening Strømforsyningsledninger (kabel med kappe) Ledninger mellem enheder (kabel med kappe) Tilslutning på stedet L, L, L, N-fase i strømforsyningskablet skal fastgøres til plastickonsollen med det medfølgende materiale. Lederne med grøn- og gulstribet isolering skal anvendes til jordforbindelse. (Se figur ) Strømforsyning (00 V, N~0 Hz) Sikring Fejlstrømsafbryder Jordledning Strømforsyningens klemrække Tilslut hver strømforsyningsleder RED til L, WHT til L, BLK til L og BLU til N 7 Jordledning (GRN/YLW) 8 Klem strømforsyningskablet fast på plasticbeslaget med en klemme (medfølger ikke) for at forebygge belastning af terminalerne. 9 Klemme (medfølger ikke) Se figur Strømforsyningsledninger Ledninger mellem enheder Klemmes på el-boksen med gængse klemmer (medfølger ikke). Ved føring af strøm-/jordledninger fra højre: Ved føring af ledning til fjernbetjening og ledninger mellem enheder skal man sikre en afstand på 0 mm eller mere fra strømforsyningsledningen. Kontrollér, at strømførende ledninger ikke er i berøring med varme dele ( ). Klemmes på bagsiden af søjleholderen med gængse klemmer (medfølger ikke) 7 Ved føring ud af ledninger mellem enheder gennem åbningen for rør: 8 Ved føring af strøm-/jordledninger fra forsiden: 9 Ved føring ud af jordledninger fra venstre: 0 Jordledning Ved føring af ledninger skal man passe på ikke at tage lydisoleringen af kompressoren. RZQ00+0C7YB PW70-D

16 Forholdsregler ved installation af strømførende ledninger Brug runde klemmeterminaler ved forbindelse til den strømførende klemrække. Hvis disse terminaler ikke kan skaffes, skal man følge anvisningerne nedenfor. Forbind ikke ledninger med forskellig tykkelse med den samme strømførende klemrække. (Hvis ikke strømførende ledninger sidder fast, kan det forårsage unormal varmedannelse.) Se figuren nedenfor ved tilslutning af ledninger med samme tykkelse. Brug egnede strømforsyningsledninger til ledningsføring og tilslut dem korrekt, og kontrollér, at klemrækken ikke udsættes for ekstern belastning. Brug en passende skruetrækker til stramning af terminalskruerne. En skruetrækker med et lille hoved vil ødelægge terminalskruen, som så ikke kan spændes korrekt. Hvis man spænder terminalskruerne for hårdt, kan de blive ødelagt. Alle ledninger skal være sikrede, og man skal derfor anvende de specificerede ledninger og sikre sig, at terminalklemmerne og ledningerne ikke udsættes for ekstern belastning. Forkert udført forbindelse eller fastgørelse kan medføre brand. Se tabellen nedenfor vedrørende tilspændingsmomenter for terminalskruerne. Tilspændingsmoment (N m) M8 (strømførende klemrække) (XM),~7, M8 (jord) M (klemrække til ekstra ledninger) (XM, XM) 0,8~0,97 M (klemrække til ledninger mellem enheder) (XM),~, Forholdsregler ved tilslutning af jord Når man trækker jordledningen ud, skal man føre den så den kommer ud ved den udskårne del på spændeskiven med krave. (En dårligt forbundet jordledning kan betyde dårlig jordforbindelse.) Tilslutning på stedet (Se figur ) Ledninger mellem enheder (indendørs-udendørs) Fastgøres til den viste plastickonsol med gængs klemmemateriale (medfølger ikke). Platickonsol Strømforsynings- og transmissionsledning Sørg for at strømforsynings- og transmissionsledningerne føres gennem et ledningshul. Strømforsyningsledningen skal føres fra øverste ledningshul i venstre sideplade, fra frontpanelet på hovedenheden (gennem ledningshullet i ledningsmonteringspladen) eller via forberedt kabelgang, som åbnes med en hammer, i bunden af enheden. (Se figur 9) Man skal være forsigtig, når man laver hul ved de forberedte kabelindgange Brug en hammer til at lave hul med. A Ledningsdiagram el-ledninger. Trykt på bagsiden af dækslet over el-boksen. Skær de skraverede områder af før brug. Gennem dæksel Strømforsyningsledninger (Når ledningen føres ud gennem sidepanelet) Placeret adskilt Strømforsyningsledninger (Når ledningen føres ud gennem frontpanelet) Transmissionsledning Når man har lavet huller, anbefaler vi, at man maler kanterne og områderne omkring kanterne med reparationsmalingen for at undgå korrosion. Ved føring af ledninger gennem huller ved de forberedte kabelindgange, skal man fjerne grater fra hullerne og vikle beskyttelsestape omkring ledningerne for at undgå beskadigelse. Hul, som slås ud Grat Hvis der er mulighed for, at små dyr trænger ind i systemet gennem hullerne ved de forberedte kabelindgange, skal man tætne hullerne med tætningsmateriale (skal forefindes på installationsstedet). Brug et installationsrør til strømforsyningsledningen. Uden for enheden skal man sørge for, at lavspændingsledninger (f.eks. til fjernbetjening, mellem enheder osv.) og højspændingsledninger ikke føres for tæt på hinanden. De skal monteres med en afstand på mindst 0 mm. Hvis de er for tæt på hinanden, kan det medføre elektrisk interferens, funktionsfejl og nedbrud. Tilslut strømforsyningsledningen til dens klemrække og fastgør den som beskrevet under "Tilslutning på stedet" på side. Ledninger mellem enhederne skal sikres som beskrevet i "Tilslutning på stedet" i kapitel "8.. Eksempler" på side. Fastgør ledningerne med klemmer, så de ikke kommer i kontakt med rørene. Kontrollér, at ledningerne og dækslet over el-boksen ikke rager op, og luk dækslet omhyggeligt. RZQ00+0C7YB PW70-D

17 Tilslut aldrig 00 V til klemrækken til ledningerne mellem enhederne. Dette vil ødelægge hele systemet. Efter installation i en enhed af ledningerne mellem enhederne, skal man tape dem sammen med kølerørene monteret på stedet med montagetape, som vist i figur 7. Væskerør Gasrør Ledninger mellem enheder Isolering Montagetape Se afsnit "Tilslutning på stedet" på side. 9. FØR DRIFT Kontrollér, at ledningsføring ikke kommer i kontakt med kølerør. Luk dækslet omhyggeligt og placér ledningerne således, at dækslet eller andre dele ikke løsnes. Hvis ikke man anvender ledningskanal, skal man beskytte ledningerne med vinylrør eller lignende for at undgå, at kanten ved installationshullet skærer i ledningerne. 9.. Forholdsregler ved service ADVARSEL ELEKTRISK STØD Pas på, når der udføres servicearbejde på inverterudstyr Rør ikke ved strømførende dele i 0 minutter efter at strømforsyningen er blevet afbrudt, da der er risiko for højspænding. Mål endvidere punkterne som vist i figuren med en tester og bekræft, at spændingen på kondensatoren i hovedstrømkredsen ikke er højere end 0 V DC. Træk herefter forbinderen ud (XA,XA på AP). Pas på ikke at berøre strømførende dele. Efter endt servicearbejde skal man slutte forbinderen til igen (XA,XA på AP). Ellers kan der forekomme driftsfejl. Pas på ved ubeskyttede terminaler AP TP TP AP AP Før man åbner op til terminalerne i el-boksen, skal alle strømførende kredsløb afbrydes. Vær forsigtig ved afmontering af dækslet. Berøring med spændingsførende dele kan give elektrisk stød. Efter endt servicearbejde skal man sætte dækslet på igen. Ellers kan der forekomme driftsfejl på grund af indtrængende vand eller andre fremmedmaterialer. 9.. Kontrol før første start BEMÆRK Bemærk, at den nødvendige indgangseffekt kan være højere end anført på fabriksskiltet i det første stykke tid, hvor enheden kører. Dette skyldes kompressoren, som kræver en tilkøringstid på 0 timer, før den kører normalt og får et stabilt strømforbrug. Kontrollér, at netafbryderen på strømforsyningspanelet er afbrudt. Fastgør strømforsyningsledningen korrekt. Hvis der tilledes strøm med en manglende N-fase eller med forkert monteret N-fase, vil udstyret blive ødelagt. Efter installation skal man kontrollere følgende, før der tændes for netafbryderen: Position for afbrydere, som kræver forudindstilling Sørg for at afbrydere indstilles i overensstemmelse med de behov, man har, før der tændes for strømforsyningen. Strømforsynings- og transmissionsledninger Brug specificerede strømforsynings- og transmissionsledninger og sørg for, at installationen er i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual, i henhold til ledningsdiagrammer og lokale og nationale regulativer. Rørstørrelser og rørisolering Sørg for at rørstørrelser er korrekte og isoleringsarbejde udført korrekt. Ekstra påfyldning af kølemiddel Den ekstra mængde kølemiddel, der skal påfyldes enheden, skal noteres på det medfølgende skilt med "Påfyldt kølemiddel", hvilket skal sættes fast bag på frontdækslet. Isoleringstest af hovedstrømforsyningen Vha. en megatester til 00 V, kan man kontrollere modstandsdygtighed på MΩ eller mere ved at lede 00 V jævnstrøm mellem terminaler til strømforsyning og jordforbindelse. Megatesteren må aldrig bruges til transmissionslinier. Installationsdato For reference skal man notere installationsdatoen på klistermærket på bagsiden af frontpanelet for oven. 9.. Brugsstedsindstilling Hvis det er nødvendigt, skal man udføre indstillinger på brugsstedet i henhold til følgende instruktioner. Se i servicemanualen for yderligere detaljer. Åbning af el-boksen og håndtering af afbryderne Ved udførelse af indstillinger på brugsstedet skal man fjerne inspektionsdækslet (). Bevæg afbryderne med en isoleret pind (eksempelvis en kuglepen) for at undgå at berøre isolerede dele. Husk at sætte inspektionsdækslet () på dækslet over el-boksen (), når arbejdet er færdigt. BEMÆRK Udfør arbejdet sikkert! For at beskytte printkortet skal man røre ved el-boksen for at fjerne statisk elektricitet fra kroppen, før man udfører servicearbejde. RZQ00+0C7YB PW70-D

18 Placering af dip-omskiftere, LEDs og knapper LED HP~H7P Trykknapafbryder BS~BS Dip-omskifter (DS: ~) Dip-omskifter (DS: ~) LED-status I denne manual er status for LEDs gengivet som følger: x OFF w ON c blinker HP HP HP HP HP H7P BS BS BS BS BS HAP ON OFF Forlade tilstand Når alle indstillinger er foretaget, og driften er startet i henhold til indstillingen, skal du trykke på BS MODE knappen en gang for at forlade tilstand. 9.. Test-drift BEMÆRK Når man har slået strømforsyningen til, kan enheden ikke startes, før HP initialiserings-led slukkes (maks. minutter). Kontrollér spærreventilerne Husk at åbne spærreventilerne i gas- og væskeledningerne. Der henvises til installationsvejledningen for indendørsenheden vedrørende fremgangsmåde for test. Kontrol, før anlægget benyttes Indstilling af DIP-omskiftere ON OFF Hvad indstilles med DIP-omskifterne DS og DS DS- INDSTILLING AF NIVEAU FOR STØJSVAG DRIFT ( L.N.O.P ) ( OFF = ikke installeret = fabriksindstilling) DS- INDSTILLING AF HØJT STATISK TRYK DS- AUTOMATISK STØJSVAG DRIFT OM NATTEN DS- INDSTILLING AF BEGRÆNSET STRØMFORBRUG ( DEMAND ) DS- DS- DS- DS- DS DS 7 8 ANVENDES IKKE MAN MÅ IKKE ÆNDRE FABRIKSINDSTILLINGEN. Indstilling af trykknapafbryderen (BS~) Funktion på trykknapafbryderen, der er placeret på udendørsenhedens printkort (AP): HP HP HP HP HP HP H7P El-ledninger Ledningsføring mellem enheder Jordledning Elementer, der skal testes Stemmer ledningen overens med angivelserne i ledningsdiagrammet? Se efter, om alle ledninger er monteret, og at der ikke er manglende faser eller modfase. Er der fast jordforbindelse til enheden? Er alle lednings-monteringsskruer spændte? Er isoleringsmodstanden mindst MΩ? - Brug en 00 V mega-tester til måling af isolering. - Brug ikke en megatester til kredsløb, som ikke er 0 V. Rør til kølemiddel Har rørene den rigtige størrelse? Sidder isoleringsmaterialet ordentligt fast på rørene? Er både væske- og gasrør isolerede? Er spærreventilerne åbne, både på væskeog gassiden? Ekstra kølemiddel Har du noteret den ekstra mængde kølemiddel og længden på kølerørene? Kontrollér, om alle væske- og gasspærreventiler er åbne. MODE TEST HWL IND MASTER SLAVE L.N.O.P DEMAND HAP B A Retning åben A Væskeside B Gasside MODE BS SET BS RETURN BS TEST BS FORCED DEF BS Fjern dækslet og drej mod uret med en seks kantnøgle indtil anslag BS MODE BS SET BS RETURN BS TEST BS FORCED DEF Indstilling tilstand Ændring af den indstillede tilstand Indstilling på brugsstedet Indstilling på brugsstedet Testdrift Tvungen afrimning eller pumpedrift Indstillingen kan ændres ved at trykke på BS MODE knappen i sekunder. Indstillingen ændres til indstilling tilstand og HP LED vil være ON w. Husk at lukke frontpanelet, før anlægget startes, hvis ikke panelet er lukket, kan det medføre elektrisk stød. - Eventuelt stiger køletrykket ikke, selvom spærreventilen er åben og efter udluftning med en vakuumpumpe. Dette skyldes, at indendørsenhedens kølerør er lukkede med elektriske ventiler indvendigt. Dette medfører ikke problemer under driften. For at beskytte kompressoren skal man slå strømforsyningen til timer før driftsstart. Prøvekørsel via fjernbetjening BEMÆRK Hvis man bliver forvirret midt under indstillingen, kan man trykke på BS MODE knappen en gang. Herefter skiftes der tilbage til indstilling tilstand (HP LED er ON w). Sæt anlægget på køling og tryk på startkontakten. tryk på knappen for inspektion/testkørsel på fjernbetjeningen for at sætte anlægget i testkørsel-tilstand. RZQ00+0C7YB PW70-D

19 Testdrift fra udendørs PCB BS testknap Indstil fjernbetjeningen på ventilation, tryk på knappen først og tryk så på startknappen. Tryk på BS TEST knappen i sekunder (eller længere, hvis enheden står stille). Testdriften starter, når HP LED blinker, og fjernbetjeningen viser (testdrift). Hør efter, om kompressoren starter og stopper under testkørslen. Hvis den starter og stopper, skal man straks standse anlægget med fjernbetjeningen og kontrollere kølemiddelniveauet osv. Der kan være tale om en funktionsfejl. BEMÆRK Efter testdrift (maks. 0 minutter) standser enheden automatisk. Kontrollér driftsresultaterne ved visning af LED på udendørsenheden. Bedømmelse af fejl Hvis man ønsker at afslutte testdrift, skal man trykke på BS RETURN knappen. Enheden fortsætter med at køre i 0 sekunder, hvorefter den standser. Under testkørsel kan man ikke standse enheden med fjernbetjeningen. Testdrift skifter automatisk til køling i minutter. Testdriften standses i minutter og skifter derefter til opvarmning, når opvarmning er blevet valgt (kun ved første installation). Bedømmelse kan foretages via HAP, HP på printkortet (AP), hvis strømforsyningen er tændt. HAP (grøn) HP (orange) Indhold c x Normal w x Defekt printkort på udendørsenheden (se BEMÆRKNING ) Unormal strømforsyning eller defekt printkort (se BEMÆRKNING ) BS MODE c w Aktivt beskyttelsesudstyr (Se BEMÆRKNING ) BEMÆRK Sluk for strømmen i mere end sekunder. Tænd for strømmen igen. Hvis gennemført, bekræft da bedømmelsen. Sluk for strømmen i mere end sekunder. Afbryd indendørs-udendørs forbindelsesledning. Tænd for strømmen igen i mere end 0 sekunder. Hvis HAP LED på printkortet på udendørsenheden blinker, virker printkortet på indendørsenheden ikke korrekt. Indikation af en mulig negativ fase. Påvisningen af abnormitet viser konstant oversigt over tidligere fundne fejl, indtil strømforsyningen afbrydes. Indstilling tilstand HP LED er tændt. Indstilling fremgangsmåde Tryk på BS SET knappen i henhold til den ønskede funktion (A~E). Den LED-visning, som svarer til den påkrævede funktion, vises nedenfor i det markerede felt : Mulige funktioner A påfyldning af ekstra kølemiddel. B genvinding af kølemiddel/udsugning. C indstilling af niveau for støjsvag drift ( L.N.O.P ) (ekstern). D indstilling af automatisk støjsvag drift om natten. E indstilling af begrænset strømforbrug ( DEMAND ) (ekstern). Når der trykkes på BS RETURN knappen, defineres den aktuelle indstilling. Tryk på BS SET knappen i henhold til muligheden for påkrævet indstilling, som vist nedenfor i det markerede felt.. Mulige indstillinger for funktion A og B er ON (ON) eller OFF (OFF). ON () OFF. Mulige indstillinger for funktionerne C, D og E HP HP HP HP HP HP H7P A w x x x x x x B w x x x x x w C w x x x x w x D w x x x x w w E w x x x w w w HP HP HP HP HP HP H7P w x x x x c x w x x x x x c () Denne indstilling = fabriksindstilling Kun funktion C ( L.N.O.P ): støj for niveau < niveau < niveau ( ). Kun funktion D: automatisk støjsvag om natten niveau < niveau < niveau ( ). Kun funktion E ( DEMAND ): strømforbrug for niveau < niveau < niveau ( ). () HP HP HP HP HP HP H7P w x x x x x c w x x x x c x w x x x c x x () Denne indstilling = fabriksindstilling Efter endt testdrift skal man kontrollere indendørsenhederne med fjernbetjeningen. LED-visningen ændres her, men det er normalt. Sæt frontpladen på udendørsenheden for at undgå forkert bedømmelse under drift. Tryk på BS RETURN knappen, og indstillingen er defineret. Når man trykker på BS RETURN knappen igen, starter driften i henhold til indstillingen. Se i servicemanualen for yderligere detaljer og andre indstillinger. RZQ00+0C7YB PW70-D 7

20 0. DRIFT SERVICETILSTAND Udsugningsmetode Ved første installation er denne udsugning ikke påkrævet. Den skal kun anvendes til reparation. Mens enheden står stille og i indstillingstilstand, skal man stille den påkrævede funktion B (genvinding af kølemiddel/ udsugning) til ON (ON). - Efter at dette er indstillet skal man ikke nulstille indstillingstilstand, før udsugningen er færdig. - HP LED er tændt, og fjernbetjeningen viser (testdrift) og driften hindres. Maksimalt koncentrationsniveau Den maksimale påfyldning af kølemiddel og beregningen af den maksimale kølemiddelkoncentration har direkte relation til rummet, hvori mennesker er tilstede, det slipper ud i. Måleenheden for koncentrationen er kg/m ( vægten i kg af kølemiddelgassen i m af rummet, hvori der befinder sig mennesker). Lokale regulativer og standarder for maksimalt tilladte koncentrationsniveauer skal overholdes. I henhold til relevant europæisk standard er det maksimalt tilladte koncentrationsniveau for kølemiddel i rum, hvori mennesker befinder sig, for R0A begrænset til 0, kg/m. Tøm systemet med en vakuumpumpe. Tryk på BS MODE knappen og nulstil indstillingstilstanden. Metode til genvinding af kølemiddel med udstyr til genvinding af kølemiddel Mens enheden står stille og i indstillingstilstand, skal man stille den påkrævede funktion B (genvinding af kølemiddel/ udsugning) til ON (ON). - Ekspansionsventilerne på indendørs- og udendørsenheden vil åbne helt, og nogle magnetventiler vil blive aktiveret. - HP LED er tændt, og fjernbetjeningen viser (testdrift) og driften hindres. Afbryd strømforsyningen til de indendørsenheder, der har separat strømforsyning, og til udendørsenheden med afbryderen. Efter at strømforsyningen er blevet afbrudt på den ene side, skal man afbryde strømforsyningen på den anden side inden for 0 minutter. Ellers kan kommunikationen mellem indendørs- og udendørsenheden blive uregelmæssig, og ekspansionsventilerne lukkes helt igen. Genindvinding af kølemiddel med udstyr til genvinding. Se detaljer herom i driftsvejledningen, der følger med udstyret til genindvinding.. VÆR FORSIGTIG VED UDSLIP AF KØLEMIDDEL (Punkter, der bør bemærkes, i tilfælde af udslip af kølemiddel.) kølemidlets flowretning rum, hvor kølemiddellækage er opstået (systemet er helt aftappet for kølemiddel) Vær særlig opmærksom på steder såsom kældre osv., hvor der kan ophobes kølemiddel, da det er tungere end luft. Procedure for kontrol af maksimumkoncentrationer Kontrollér det maksimale koncentrationsniveau i henhold til trin til nedenfor, og træf de nødvendige forholdsregler for at overholde grænserne. Beregn den mængde kølemiddel (kg), der er påfyldt hvert enkelt system. + = Yderligere Samlet mængde kølemiddel (kg) i systemet Mængden af kølemiddel i ét enkelt system (mængden af kølemiddel, der blev påfyldt inden systemet forlod fabrikken) påfyldt mængde (mængden af kølemiddel, der er påfyldt lokalt i henhold til kølerørenes længde eller diameter) Når en enhed installeres i et lille rum skal man sørge for, at den mængde kølemiddel, som eventuelt kan lække, ikke overskrider grænseværdien, selv hvis lækage forekommer. Kontakt forhandleren vedrørende tiltag til sikring af, at grænseværdien ikke overskrides i forbindelse med lækage. Hvis den lækkede mængde overskrider grænseværdien, kan det medføre ulykkestilfælde som følge af for lidt ilt. BEMÆRK Hvis et kølemiddelanlæg er opdelt i to helt adskilte kølesystemer, skal mængden af kølemiddel, der er påfyldt hvert enkelt system, benyttes. Indledning Installatøren og systemspecialisten skal sikre mod lækage i henhold til lokale bestemmelser eller standarder. Følgende standarder kan anvendes, hvis der ikke foreligger lokale bestemmelser. Klimaanlæggene anvender R0A som kølemiddel. R0A i sig selv er fuldstændig ufarlig, ugiftig og ikke-brændbar. Alligevel skal det sikres, at anlægget installeres i et rum, der er tilstrækkelig stort. Derved sikres det, at det maksimale koncentrationsniveau for kølemiddelgassen ikke overskrides i tilfælde af en større lækage i systemet, og at dette er i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser og standarder. 8 RZQ00+0C7YB PW70-D

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING SYSTEM Klimaanlæg MODELLER BS enhed BS4Q14AV1 BS6Q14AV1 BS8Q14AV1 BS10Q14AV1 BS12Q14AV1 BS16Q14AV1 LÆS FØLGENDE NØJE FØR INSTALLATIONEN. OPBEVAR DENNE VEJLEDNING ET LET TILGÆNGELIGT

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Klimaanlæg OPDELT SYSTEM MODELLER (Type monteret stående på gulv) FVQ7CVEB FVQ00CVEB FVQ5CVEB FVQ0CVEB LÆS FØLGENDE NØJE FØR INSTALLATIONEN. OPBEVAR DENNE VEJLEDNING ET LET TILGÆNGELIGT

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. MODELLER Loftsophængt kassettetype, 2-vejs udblæsning

BETJENINGSVEJLEDNING. MODELLER Loftsophængt kassettetype, 2-vejs udblæsning BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM Klimaanlæg MODELLER Loftsophængt kassettetype, 2-vejs udblæsning FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB Vi takker for, at du

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg MODELLER Loftsmonteret kassettetype hjørnemodel FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Varmtvandstank til boligtekniske installationer til luft-til-vand EKHTS00AC EKHTS0AC x x 0 mm x B A C x x 7 77 90 0 H 0 Ø0 778 H 9 00 00 A >0 >00 0 0 >0 A EKHBRD* EKHVM(RD/YD)*

Læs mere

QuickLeak Lækagesøgningsværktøj

QuickLeak Lækagesøgningsværktøj QuickLeak Lækagesøgningsværktøj MANUAL Christonik ApS Industrigrenen 21 2635 Ishøj Tlf: 3967 3344 Fax: 3967 3633 www.christonik.dk 1 Generel Information... 3 1.1 Om denne manual... 3 1.2 Information om

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Luftkølet kondenserende køleenhed LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1

BETJENINGSVEJLEDNING. Luftkølet kondenserende køleenhed LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 BETJENINGSVEJLEDNING LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 INDHOLD 1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING FDYPB8V FDYP00B8V FDYP0B8V FDQB8VB FDQ00B8VB FDQ0B8VB class: >0 00+0 class: >0 >00 0 60 ( class) 80 (00+0 class) 6 6 7 8 9 L N P P L N P P L N P P L N P P L N P P P P 6 P P P P

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere