VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962

2 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår. 7..Hæftelser og udtrædelse. 8..Ledelse og Generalforsamling. 9..Ekstraordinær generalforsamling. 10.Dagligledelse, Valgbarhed og Tegningsret. 11.Ændring af vedtægter, Opløsning af virksomheden. 12.Tvister. 13.Bestyrelsens bemyndigelse. 14.Afhændelse af ejendom, optagelse af lån.

3 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er: Vemb Varmeværk A.m.b.a. Hjemstedet er: Vemb i Holstebro Kommune. 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere den fornødne varme til andelshavere og forbrugere. Selskabet vil efter bedste evne opretholde en uforstyrret normal forsyning samt afhjælpe eventuelle opståede skader eller fejl på den del af anlægget, der tilhører selskabet, så hurtigt som muligt. I tilfælde af afbrydelse af forsyningen gælder købelovens regler. Overfor erhvervsdrivende er selskabet ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller anden indirekte tab, med mindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed fra værkets side. Erhvervsdrivende opfordres til at tegne driftstabsforsikring. Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder. 3 Værkets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til, hvad der i såvel teknisk som økonomisk henseende er mest formålstjenligt, samt til den enhver tid gældende lovgivning. Enhver ejer at fast ejendom indenfor varmeværkets forsyningsområde er berettiget til at blive optaget som andelshaver i selskabet betinget af, at selskabets vedtægter respekteres. Bestyrelsen kan tillade, at en ejendom tilsluttes delvis. Andelshavere og forbrugere forpligter sig til at give værket adgang til installationer og rør. Arbejde på varmeforsyningsanlæg må kun udføres af autoriserede Vvs-installatører. Ved overdragelse af en tilsluttet ejendom er overdrageren forpligtet til at drage omsorg for, at efterfølger indtræder i ejendommens forpligtigelser overfor varmeværket. 4 Den til fremme af selskabets formål nødvendige anlægs- og driftskapital tilvejebringes dels ved indbetaling af tilslutningsafgift, dels ved optagelse af lån. Tilslutningsafgiften beregnes i forhold til den tilsluttede ejendoms størrelse. Beregning af størrelse som i 5 stk. 2. Nærmere regler for beregning af tilslutningsafgiftens størrelse fastsættes af bestyrelsen. Tilslutningsafgiften tilføres egenkapitalen.

4 Bestyrelsen er bemyndiget til at optage de nødvendige lån, der så vidt muligt skal optages således, at de kan amortiseres over en årrække af ikke over 20 år. 5 Betaling af afgifter betales efter følgende retningslinier: 1. Hver ejendom betaler en årlig leje af målerarrangementer. 2. Fast afgift som fordeles i forhold til tilsluttede ejendommes størrelse. Generalforsamlingen fastsætter princippet, hvorefter ejendommens størrelse beregnes. 3. Varmeafgift pr. kwh forbrug målt på den i ejendommen installerede måler. Det overlades til bestyrelsen at fastsætte det indbyrdes forhold mellem disse afgifter under hensyntagen til retningslinier udsendt af Danske Fjernvarmeværkers Forening. Der skal foretages rimelige henlæggelser i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Der kan ingensinde udbetales udbytte. Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. 6 7 Stk. 1: I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den indbetalte tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt. Stk. 2: Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010: Andelshaverens udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010: Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. På udtrædelsestidspunktet forpligtiger andelshaveren sig til at betale: a. Afgifter i henhold til årsopgørelse. b. Eventuelt skyldige afgifter og andre beløb selskabet måtte have til gode hos den udtrædende. c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

5 d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet: e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag for de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel beregnes på grundlag af den til enhver tid fastsatte tilslutningsafgift for fjernvarmenettet i regnskabsåret inden opsigelsen. f. En udtrædende andelshaver har ingen krav på nogen andel af selskabets formue. g. Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummets eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. 8 Den øverste ledelse af selskabet har generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned. Generalforsamlingen afholdes i Vemb efter bekendtgørelse med 14 dages varsel i den lokale presse. Dagsorden er følgende. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fremlæggelse af budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Andelshavere har 1 stemme for hver ejendom med selvstændig tilslutning. Ingen kan dog tildeles mere end 3 stemmer. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling. Har ejendommen flere ejere, kan kun 1 repræsentere ejendommen. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end 2 stemmer yderligere ved fuldmagt. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflerhed jævnfør dog 11. Eventuelle forslag fra andelshavernes side til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab fremlægges til eftersyn på selskabets kontor og udsendes til forbrugerne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf Ulfborg-Vemb Boligforening udpeger 1 medlem. Den samlede bestyrelse vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fastsætter eventuelle bestyrelseshonorarer. Hvert år afgår efter tur 2 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Valg har virkning fra Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt stiller krav derom ledsaget af forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling. 10 Bestyrelsen har den daglige ledelse af værket og alle dets anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Det på generalforsamlingen protokollerede underskrives af dirigenten, og over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol. Valgbar til bestyrelsen er andelshavere. Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand og den anden kasserer. Ved køb eller salg af selskabets faste ejendom tegnes selskabet af den samlede bestyrelse. 11 Ændringer i vedtægter samt opløsning af selskabet skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger og med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Går beslutningen ud på opløsning, vælges der på den sidste generalforsamling en likvidationskomité, der på bedste måde søger at realisere selskabets aktiver og udlodder eventuelt overskud til medlemmerne i forhold til den indbetalte ordinære tilslutningsafgift. Ved udtræden under andre forhold end her nævnt har andelshaverne ikke krav på andel i selskabets formue. 12 Opstår der tvist mellem en andelshaver eller forbruger og selskabet, skal en sådan afgøres ved at følge den til enhver tid gældende lovgivning.

7 13 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer iagttages. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. 14 Afhændelse af varmeværkets faste ejendom, samt optagelse af lån, kræver kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommunes tilladelse. Oprindelige vedtægter vedtaget på generalforsamling 23. januar Ændringer vedtaget 7. august Ændringer vedtaget 14. august og 29. august Ændringer vedtaget 5. september Ændringer vedtaget 4. september Ændringer vedtaget 24. september Lovmæssige ændringer foretaget 23. september Knud Bakke Børge Jespersen Kristen Peder Christensen Torben Frandsen Knud Knudsen Dokumenter/Dokumenter/ADM/Vedtægter/Vedtægter/VARMEVÆRK VEDTÆGTER gældende pr. 23. september 2014.doc

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba Vedtægter for Gørding Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gørding Varmeværk Amba 1.2 Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Durup Fjernvarme Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Durup Fjernvarme A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

Foreningen kan forestå, eller samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om, løsning af tekniske og administrative opgaver.

Foreningen kan forestå, eller samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om, løsning af tekniske og administrative opgaver. 28. maj 2015 NEMT TRYGT BILLIGT Vedtægter 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 Navn og hjemsted Foreningens navn er Viborg Fjernvarme. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune. Formål og forsyningsområde Foreningens

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune.

1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune. 1.0 SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune. 1.3 Selskabets adresse er Amaliegårdvej 7, Postboks 53, 8543 Hornslet 2.0

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø Godkendt på 2. ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2014 Tilrettet den 1. oktober 2014 efter Vordingborg Kommunes indsættelse

Læs mere

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødbyhavn Fjernvarme a.m.b.a. Dets hjemsted er Rødby kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk til forsyning af medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA

VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA 1. Selskabet der er stiftet den 30. juni 1930, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Toftlund Vandværk A.m.b.a.. Selskabet har hjemsted i Tønder kommune.

Læs mere