NUMMER 9 1. MAJ AARGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUMMER 9 1. MAJ 1936 85. AARGANG"

Transkript

1 1 1 \ww SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 9 1. MAJ AARGANG - "* ' *"V" ~ JPP* En lykkelig Moders Dag.

2 186 MODERS DAG 10. MAJ 1936 Mel:»O, min Fader, du, som troner«eller:»hist bag Vestens fjerne Høje«. Ja, i Dag, o kære Moder, mindes jeg dit elskte Navn; størst af alle Livets Goder, Barnets Hvile i din Favn, kærligt dine Hænder milde værned' mig mod Sorg og Harm, trykked' mig i Tag saa milde omt og blidt ind til din Barm. Selv du gik i Dødens Skygge for til Liv at fore mig. Give Gud, at jeg maa bygge Fremtid lys og god for dig, at jeg aldrig skal beskæmme Haabet du til mig har sat; men i ærligt Hjerte gemme dine Raad som dyrest Skat. Nogen anden findes ikke saa taalmodig, stærk og god. O, jeg ser min Moders Blikke mig saa omt imod. straale Ingen Digter her paa Jord, ingen blandt det hele Folk blev endnu ved sine Ord, Modernavnets fulde Tolk. Men vor Pris er lutter Tomhed, hvis i Ord den gives kun. Vi maa af et Hjertes Fromhed øve Gerninger som hun; vise i det Liv vi lever. Agtelse for Moders Navn; at vi derigennem hæver Moders Arv til evigt Gavn. Hans Mikkelsen.

3 187 EN MODER. Hun vilde skrive et Digt; men de smaa lagde Beslag paa hendes Tid. Der var Taarer, som skulde tørres, Mad, der skulde tilberedes, og barnlige Sorger, der krævede Deltagelse. Hun vilde male et Billede, et stort og smukt Maleri; men der var Strømper, der skulde stoppes, smaa Kjoler, som skulde klippes og syes og en Række hjemlige Sysler uden Ende. Hun ønskede at uddanne sig videre i Musik, saa hun kunde nærme sig Himlen i de smukke Melodier; men der kom Høns i Urtehaven, og der var en syg Veninde, som trængte til Opmuntring og Hjælp. Hun høstede hverken Rigdom eller Berømmelse naaede hverken det ene eller det andet, for alt, hvad hun fik udrettet, var at skabe et Hjem, og alt hvad hun blev en Moder. H. M. TAK LILLE MOR. Ak gid, lille Mor, jeg dog ret kunde synge en Sang, der tolked' mit Hjertes Trang, hvor Ord kunde bindes som Blomster i Klynge, og bringe dig Tak med saa kærlig en Klang. Men Ordene bliver saa underlig smaa, mon du, lille Mor, kan mig rigtig forstaa. Aa, syng lille Sang om den bedste af alle, om Mor, der ledte mit forste Skridt, og vakled' jeg end og saa tit maatte falde, hun hjalp mig dog kærligt og trosted' Min Sang er kun ringe, men lyt dog dertil, med Ord og med Tone jeg takke dig vil. mig blidt. Aa, syng lille Sang med din kærligste Stemme en Sang, der toner saa ømt og blidt, og sig til min Mor, at jeg aldrig vil glemme de Ofre, hun bragte den Strid, hun har stridt. Jeg søger og søger, men finder ej Ord, der rummer den Tak, som jeg skylder min Mor. Conrad Holm.

4 188 KVINNEN OG PRESTEDØMMET. Av Vivian C. Knudsen. Presledonmiet er gitt til inaiii.cn, men for (iud er inannen intet nten kvinnen, heller ikke kvinnen nten mannen. Gjenncm ekteskapets hellige band blir niann og hustru ett. I Edens have blev den første niann og kvinne kalt Adam. For Adam var hodel, men hans hustru er også Adam, enskjont hennes forste navn var Eva, De blev sammenfoiet til ett av Gud, og de var som ett i Evangeliets gaver og velsignelser. Prestedommet er Guds makt overgitt til menneskene til å virke i hans navn, til å handle som hans representerende makt på jorden. Kvinnen holder prestedommet med sin niann, det samme presledomme, som han holder, når de er forenet i ekteskapets hellige bånd av dem, som har myndighet til å besegle for tid og evighet. Hun kan dog aldri bruke dette prestedomme uavhengig av sin mann. Kvinnen stotter sin niann i alle hans reltfardige handlinger. Når som helst prestedommet innbefattes, betyr det alitid rettfærdighet, fordi prestedommet tapes, så snart som urettfærdighet kommer inn. Paktens bok forklarer dette prmsipp meget tydelig. Hvad er disse rettfærdige handlinger, hun stotter sin mann i? Det er i å holde Visdomsordet. Hun frister ham aldri med en kopp kaffe, heller ikke med et glass ol. Hun ser efter, at der betales en årlig tiende av hans inntekter, at de i forening soker forst Guds rike og hans rettfærdighet, vitende at alt annet vil bli gitt dem. Hun opmuntrer sin mann og sine sonner til å gå til Herrens hus og delta av Herrens nadver, hver sabbats-dag, Herrens dag, feiret som sådan, fordi Kristus opstod fra Graven på denne dag. Hustruen og moren ser efter, at toiet er rent, fordi et rent legeme bebodd av en ren ånd må finne sin bolig i rene klær og i et rent hus. Renslighet er nest efter Gudfrygtighet. Hun hjelper sin mann og barn med å koke og tilberede maten ordentlig, så at rene ånder kan dvele i sunde legemer. Alt som forhøder legemets komfort, oker åndelig vekst, forutsatt at denne fysiske fode ikke er alt hun ser efter. Andelig vekst kommer ved bonn og guddommelig veiledning. En ren ånd i et sundt legeme trenger åndelig fode og så erindres bonnen morgen og aften, og stadig en bonn om veiledning i sjelen. Moren kerer barnet den forste bonn, for hun forstår, at vi inngår til himlen gjennem bonn. Gjennem alt dette bereder

5 189 hun sjeler til å holde prestedømmet, både gutter og pikei, ja, sin egen mann innbefattet, fordi Guds ånd ikke kan bo i et urent tabernakel og ingen holder prestedommet uten ved renhet i tanke og handling. Vi er fortalt, at» vi blir ikke frelst i uvitenhet«. Kunnskap kommer gjennem studium, derfor skulde modrene se efter, at god litteratur gies i disse barns tiender, lær dem alltid værdien av å ha de beste boker og magasiner. Disse, som ikke har hatt det privilegium å bli modre, og som ikke selv er skyld i det, kan finne rike anledninger i sin egen by til å være modre for barn, som har mistet sin mor. Modre skulde være storsinnet nok til å hjelpe, hvor som helst hjelp trenges, hvis hun ser en gutt eller hvilket som helst barn, som trenger hjelp, skulde hun være villig til å gi opmuntring og hjelp. Et hjem, hvor prestedommet holdes av faren og sønnerne og æres av mødrene og døtrene, er et hjem, hvor fred og lykke bor. Hvis det utoves riktig, åpner det gledens dor, så at alle sammen kan gå fremad. Vår elskede profet Joseph F. Smith har gitt oss meget lys på dette emne.»der er ingen organisasjo eller regjering i verden, som er så fullkomment planlagt for menns og kvinners utdannelse for ansvarsfulle utøvelser som Jesu Kristi Kirke av Siste Dages Hellige.«Regjering i hjemmet og i kirken utgjor en viktig del i folkets liv, og regjeringen i hjemmet er grunnvolden for all heldig regjering i kirke eller stat. I hjemmet er moren hovedlæremesteren i de forste barneår, og hennes innflytelse og disiplin bestemmer i et stort mål hennes barns evne til i manndom og kvinnestand å påta sig den større regjering i kirke og stat. I tillegg til hjemmestyret står kvinnene dog ofte med sine menn på ansvarsfulle steder og deler i et visst mål det heil eller uhell, som karakteriserer deres menns administrasjoner. I valget av menn til å innta ansvarsfulle stillinger i kirken hender det ikke sjelden, at nyttige og kompetente menn settes ut av betraktning på grund av beklagelig mangel på duelighet hos hustruen, og skjont en hustru ikke alltid kan stenge en manns anledninger, kan hun ikke dessmindre være en stor hindring for ham i opfyllelsen av de plikter, som henhører til hans embede. Hvis våre søstre bare kunde fatte, hvor hjelpsomme de kunde være til sine menn, som holder ansvarsfulle stillinger i kirken, og hvis de bare vilde giede sig i sine menns administrasjoner, vilde mennenes opførsel i offentlige embeder i mange tilfeller bli meget forbedret. Mødre skulde lære de unge å bli viet med prestedømmet. Hvis de ikke er istand til å gå til vår Herres tempel og bli

6 190 forenet i ekleskapets hellige bånd, skulde de efter a være viet efter sill lands lov bli viet med prestedommet ved den, som holder det hedeste prestedømme i deres land. Gud vil vente dette, innlil de kan gå til Herrens hus og bli viet for tid og all evighet. Lad oss som. modre, soslre og disse gode brodres kjærester gjøre alt, som står i vår makt, til å hjelpe dem til å iltføre deres plikter i prestedommet., - _,, St. PAULUS BREV TIL DE EPHESERE 5, Naar Paulus formaner saaledes: Drikker Eder ikke»drukne i Vin, i hvilket der er Ryggeslohed!men bliver fyldte med Aanden og taler hverandre til med Salmer og Lovsange og aandelige Viser«. Saa forstaar jeg dette saaledes: Der er ligesom et dobbelt Gastebud Verden dækker sit Bord og lader sin Vin blinke i de gyldne Skaale! Der er Sang og Glæde og Broderskab.»Samfund«med sit Samfundsmaaltid! Her horer Guds Menighed ikke hjemme. Den har et andet Gildesbord. Men nu gælder det om at holde dette rent og ikke fore en i sit inderste Væsen verdslig Glæde og Opstemthed med til det. Man kan flytte Verdens Bord ind i Guds Hus, bænke sig om det og med aandeligt Skin drikke af dets gyldne Bægre. Man kan tage Skinnet for Virkeligheden, den let opblussende Stemning for Aandens Kraft, et selvvalgt Selskab til et Slags gensidig Betryggelse overfor Evigheden istedetfor Guds Menighed med dens aandelige og evige Fællesskab. Ja, det er Aandslivet i Menigheden, Paulus tænker paa. Det gælder, at alt, der er ægte, er sandt. Ingen kortvarig Rus, intet Skinvasen, ingen Aare og falsk Efterabeise. Ogsaa der kan det gamle Menneske bedrage! Det kan bæres os for, at det gælder forst og fremmest om at»komme i Stemning«, det ligner stundom den aandelige Oploftelse.»De er fulde af sod Vin«, sagde man om Apostlene -paa Pinsedagen. Det var den samme Forveksling. Altsaa: bland ikke det kodelige med det aandelige! I hint er der Ryggesløshed, gemt paa Bunden, om end ikke straks aabenbar. S. C.

7 191 SINNETS HELSE OG PLEIE. Av Frithjof Fluge, Oslo. I. Fra interessert hold er jeg flere ganger blitt opfordet til skrive litt om mentalhygiene sinnets pleie i»stjernen«. Vanskeligheten består imidlertid i å begrense det veldige erkjennelsesmateriale, som den»moderne«psykologiske forskning har lagt inn under sitt område, til noen nyttige og populære oversikter. Historisk betraktet kan det sies, at enhver form for kultur har i større eller mindre grad sokt å verne om sjelens verdier, og å utvikle en sinnstilting til livet som best svarte til, hvad man mente var riktig. De primitive folkeslags ceremonier og magiske besværgelser av naturkreftene hadde den samme hensikt som enhver religion har hatt, hvad enten det var en lovreligion som Israels, tankereligion som grekernes, statsreligion som romernes, gjerningsreligion som katolik - kenes, nådesreligion som protestattenes, så var den dypeste hensikt med dem allesammen den å verne om sjelen, ta vare på sinnets verdier, soke å utvikle og utdanne det åndelige liv, så det svarte til det, man anså som idealet for god livsførsel. Vi vet idag, hvor ofte våre forfedre tok feil av veien til sinnets rikeste vekst. Men det er ikke riktig å klandre dem for det. De tok ikke feil, fordi de var onde, men fordi de ikke visste bedre. Selv den dype tenker Sokrates, som formet den mektige appell:»kjenn dig selv«, kunde ikke fortelle om hvorledes dette skulde skje. Menneskeheten har hatt kjennskap til disse Sokrates's ord i over to tusen år. Men hvormange kjenner sig selv? Hvormange kjenner til, hvorfor de en dag er gretten og uoplagt til å arbeide, mens de kanskje dagen i forveien var de mest håpefulle og glade individer? Og det å skape giede i menneskesinnet er mentalhygienens største opgave. Derfor er det ingenting i veien for at selv den mest videnskapelige mentalhygiene vil skrive under på de regler for sinnets pleie, som Kristus gav, når han vilde lære menneskene å bli lykkelige, å bli glade og sorgløse som barn, bli så virkelighetsnære som»liljerne på marken«, hele det program for sinnets sundhet, som han la frem i de ord, hvor han omtaler hensikten med sitt liv:»jeg er kommet for at I skal ha liv, og liv i overflod«. Det greske ord, som står for overflod, betyr endog»lykkelig overflod«. Hvor langt er så menneskene kommet i å virkeliggjøre dette program? Hvem kjenner sig selv og sinnets lover så godt, at han sies å være lykkelig, ja i»overflod«? Kristendommen har å

8 192 ikke realiserl det program. Dens vei var ful I av askese og livsforsagelse, av dystre munketårn og rugende nonneklostre, av en skare lidende individer, som har inisforslalt ordet om korset og trodd at jo niere man var ulykkelig her. desto bedre skulde del bli andre steder. Hvem kan få sig til a mene, at lidelsen og forsagelsen skal være menneskets lodd pa bakgrunn av skildringen av den sunde livsnytende Kristus, som frydet sig over hver plante pa marken og i menneskets have, som gledet sig med de glade, og som ofte var a finne i festens huser. Jeg tror, du skal lesc din bibels beretning om Krislus om igjen, du som tynges ned av den tanke, at det var sorgen og lidelsen Krislus kom for a bringe dig, du, som med misnoie ser på ungdommens fornøielser og dansende livsutslag, du, som forarges over det glade barns sunde lattertriller eller finner anslolsstener i det muntre sinns spok og livsfylde. Der var ikke tårer og lidelser, hvor den sunde, spenstige Kristusskikkelse kom, men fryd og lykke. Man vil sikkert innvende, at mi II Kristusbillide er forteget, at det er usant, og at det er konstruert for anledningen. Til denne innvending maa jeg gjore to synspunkter gjeldende: I. Bibelen selv skildrer Kristus som del sunde, glade, sterke menneske. II. Et sundt menneske kan ikke undgå å være i glad, frydefull aktivitet. Den skulende jamring over uskyldige gleder og adspredelser er sykelig. La mig fortelle, hvilke erfaringer man gjor på et hospital for sjelelig syke og nedbrudte mennesker: man soker å komme til klarhel over de årsaker, som ligger til grunn for nedtrykthel og bedrøvelse. Man forleller dem, at livet ikke blev skapt, for at det skulde dodes, men for at det skulde leves. Man viser, at de»slygge tankene«ikke er speilbilleder av livet selv, men av menneskenes mangel pa evne til å nytte livet. En evne som ikke er utviklet, fordi man ikke kjenner sig selv. Og resulatet av den hele process? Det er, at i samme grad som patienten blir frisk, tiltar dels giede over livet, dets lyst til a fryde sig over det i alle dets former. Paa klinikkene kerer man: Det sunde menneske er glad. Det sjelelig mindre sunde menneske er mindre glad, ofte nedtrykt. Naturligvis er det hele ikke så enkelt og liketil, at et mentalt sykt menneske kan bli frisk på en dag. Men erfaringen lærer og det er det viktige sundhel og giede er intimt forbundet. For den, som har vært pa en menlalhygienisk klinikk og sett den ja man kan si vidunderlige proeess, som foregår med et menneske, som friskner til, hvorledes sorgen og bekymringen slipper taket og gir rum for livsforståelse og

9 193 lykke, vil livets store sundhetskilde bli gleden. Man tvinges nesten til å synge med Schiller i hans hymne til gleden:»giede, skjonne gudestråle, datter fra Elysium,*) vi betreder seiersdrukne himmelske, din helligdom.«seiersdukken, overbevist om, at livet er verdt å leves, blir man av å være glad. Derfor har dikterne besunget den. Et sundt liv er gledefyllt. II. Imidlertid er det jo så, at det ofte kan være vanskelig å fole gleden. Den blir så ofte borte for oss under hverdagens slit og fortredeligheter. Svært mange har det slik, at de ikke kan bli glad, hvormeget de enn anstrenger sig for å ville det. Det viser blandt annet, at gleden er avhengig av andre sjelelige faktorer enn viljen. Man vil være slik og slik, men en impuls, en innskytelse, en følelse, en ophisselse kiler sig inn og kommer i veien. Man vil arbeide og tar fatt på dagens verk. En ulyststemning hemmer, man foler sig uoplagt til tross for mange timers sovn, man er gretten og umedgjorlig. Det går ut over kone og barn, man skjenner på frokosten, er irritert over været, bekymrer sig over forretningene, er hoist irritabel på arbeidsplassen. Under arbeidet dukker aislags forestillinger op om ting, som skulde gjores. Eller man drømmer om stordåd, tankene farer mot sommerferien og dens gleder, eller man tenker rastlost på arbeidspausen, med ærgerlighet på at man er spredt og uoplagt. Kanskje man lengter mot aftenen og fritiden med teater eller ekino. Eller man beslutter sig til å opsoke en venn eller komme bort fra vanskeligheten ved hjelp av narkotiske middler. Muligheten er mange, ulystfolelsen er stor. Slik går dagen. Intet blir gjort, man blir alt mere misfornøiet med sig selv og livet. Hvilken avspennelse kan det efter en slik dag ikke være å komme sammen med mennesker og prate lost om sine vanskeligheter og fortredeligheter. Det er godt å lose sig litt op innvendig. Og så forieller man om fru N. N. og herr M. M. Om hvad den har sagt og hvad den har gjort. Man sympatiserer og kritiserer, lar dagens innesperrede ærgerlighet lope ut i sladder og kritikk, og jo mere man har å utsette på sig selv, desto mere har man å si om andre. Jo mere man er misfornoiet med sine ege anliggender, desto mere er man misfornøiet med andres. Er det et menneske, som har utmerket sig på ett eller annet område, må det straks reduseres *) Elysium var gudenes palass i den greske gudetro.

10 194 lil å ligge under, hvad man selv kunde ha prestert. Tenk hare på historien med Columhi cgg. Har De funnet ett eller annet trek igjen hos Dem selv, kjære leser? Hvis De er skarp nok, så kan De også anvende det, som er skrevet, på mig og si:»forf. av artikkelen er mannen, som har det slik«. De er en flink psykolog, kjære leser, om De kan si det. Det viser, at De har anlegg for å lese i den vanskelige bok, som heter menneskesinnet. Jeg innrommer, at det er om mig selv, jeg har skrevet. For å kunne fortelle Dem noget eller fortelle noget om Dem selv, matte jeg forst tilte inn i mig selv og fortelle om min egen tilstand. Og her har De en god mentalhygienisk metode: Hver gang et menneske har noget å utsette på et annet, så vet De, hvem der tales om, nemlig om den fra hvem kritikken (den nedbrytende kritikk vel å merke) kommer. Og hver gang De selv skal til å si noget sladrende, ufordelaktig om Deres neste, så husk De taler kun om Dem selv, og der kan være folk tilstede, som horer på, der er glogg nok til å gjennemskue Dem. Ja dette var en praktisk smakevitt på en metode til å få greie på litt av den lovmessighet, som hersker, når det gjelder sinnets pleie. La oss se litt på de nærmere omstendigheter i en neste artikkel. RETTELSE. I»Stjernen«for 1ste April fandtes et Digt»Har du en Far«over Navnet Signe Jørgensen. Der skulde have staaet Sophie Jørgensen og ikke Signe Jørgensen. Redaktionelt. HVAD FOLK IKKE VED OM MORMONISMEN. Ældste Wendel A. Davis i Nordveststaternes Mission sagde for en Tid siden:»vi finder ud, at det er ikke, hvad Folk ved om Mormonismen, men hvad de ikke ved om den, der afholder dem fra at komme til os og antage vor Lære.«Denne Udtalelse er absolut korrekt, og i»liahona«gores opmærksom paa nogle af de Ting, som Folk i Almindelighed ikke ved angaaende Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges Mission og Lære.

11 195 Denne Kirke paastaar, og kan grundfæste sin Paastand, at være Kristi sande Kirke, genoprettet paa Jorden i de sidste Dage ved Befaling og Autoritet fra Gud og fortsætter under hans direkte Styrelse. Efter at have været borte fra Jorden gennem Aarhundreder, som Resultatet af et almindeligt Frafald blev Kirken genoprettet i Aaret 1830; men forend da havde der i lange Tider ikke eksisteret en Mand eller en Organisation paa Jorden, som var i Besiddelse af guddommelig Fuldmagt og Myndighed. Saa den nødvendige Autoritet maatte gengives af himmelske Sendebud, som besad denne Myndighed i fordums Dage. Den genoprettede Kirke blev organiseret efter samme Monster som den oprindelige Kristi Kirke, aabenbaret paany fra Himlen, og indbefatter Apostle, Profeter og alle de andre Embeder, som fandtes i den oprindelige Kirke, og det er, som en grundig Undersøgelse vil vise, den eneste Kirke, hvis Lære tilfulde samstemmer med den Lære, der forkyndtes af Kristus og hans Apostle, og som har alle de Embeder, Kræfter, Gaver og Velsignelser, som fandtes i den oprindelige Kirke. Den genoprettede Kirkes Paastand om Besiddelse af guddommelig Myndighed og Inspiration er fuldtud attesteret ved de hellige Skrifter, som den har frembragt, indbefattende Herrens Aabenbaringer angaaende hans Værk i de sidste Dage og ligeledes gamle Optegnelser angaaende et andet Folks Historie og Herrens Aabenbaringer til dem folderes Vejledning. Disse Optegnelser og de Aabenbaringer, som Herren har givet sin Kirke siden dens Organisation, indbefatter al sand kristelig Lære og besvarer de mange store Sporgsmaal, som Verden har sogt Forklaring paa i Aarhundreder, men som igen af dens lærde Theologer eller Videnskabsmænd har været i Stand til at besvare. Ved guddommelig Inspiration har Joseph Smith, den første Profet i den nye Evangelie-Husholdning, og hans Efterfølgere fremført for Verden Principer og Lærdomme, som de klogeste Hoveder i hele Kristenheden efter de mest indgaaende Undersøgelser ikke har været i Stand til at modbevise, eller bevise, at de nye Aabenbaringer ikke er i fuld Overensstemmelse med Guds Aabenbaringer i tidligere Tider; heller ikke har det været muligt at finde et eneste Punkt, hvor de nye Aabenbaringer kommer i Konflikt med hinanden; men derimod findes de at være i fuldkommen Samklang, og at alle Kirkens Læresætninger danner et harmonisk Hele. Dette kan ikke siges om nogen anden Kirkes Lære, hvilket de dygtigste og mest kompetente Kritikere er villige til at indrømme.

12 196 Et slaacnde Bevis paa Mormonismens guddommeligt' Oprindelse er den Kendsgerning, at Mangler og Fejl kan blive udpeget i alle Religioner og Livsfilosofier indstiftet og udarbejdet af Mennesker; men der findes intet i de Sidste Dages Helliges Lære, der er uværdigt af guddommelig Oprindelse. Mange har forsogt at bevise, al Mormonismen er falsk; men ingen Bestræbelser i den Retning er endnu blevet kronet med Held. Tværtimod er mange, som tog sig for at bevise, at Mormonismen var falsk og i Modstrid med Kristi Lære, ved na^rmere Undersøgelse blevet overbevist om dens Ægthed. Overbevist om, at en Kirke med saa fornuftige Grundsætninger, saa harmoniske Lærdomme og saa mange Beviser paa guddommelig Oprindelse og Styrelse, maatte nodvendigvis være den eneste sande. Præster og Lærde har ofte udtalt deres Forundring over den Enighed, der karakteriserer Mormonkirken, samlet som dens Medlemmer er fra mange forskellige Lande, forskellige Trossamfund og nationale Anskuelser og hvorledes de er kommet til en saadan Enighed i Troen og et Samvirke, som ikke findes mellem Ledere og Medlemmer af andre Kirker. De kender ikke den Hemmelighed hvorpaa Enigheden er bygget; al Gud giver iil ethvert Medlem af hans Kirke, som holder hans Bud, et sikkert og uomslodeligt Vidnesbyrd om Kirkens Sandhed og Guddommelighed den Helligaands Gave der vidner paa samme Maade om de samme evige Sandheder til enhver især og bringer Enighed i Troen. Den genoprettede Kirke udfolder en Frelsens Plan, som rækker ud til alle Mennesker baade levende og dode fra alle Tidsaldre og Racer og oplyser os om de forskellige Riger af Herlighed, som vor himmelske Fader har beredt for sine Børn, der har levet paa Jorden, i Henhold til deres Trofasthed, medens de levede her. Hvad saa mange Mennesker ved, eller tænker de ved, om Mormonismen viser sig ved nærmere Eftersyn at være falske Rygter, medens det, de ikke ved, er noget, som i Tidens Lob bringer Genfødelse til Verden og dens Befolkning. Og Evangeliet, det glade Budskab, som Missionærerne af den genoprelted Kirke nu bærer ud blandt Jordes Beboere vil blive sunget af Millioner af Guds Børn i de evige Riger af Herlighed. H. M. VIDENSKABEN OG MORMONS BOK. I»Sciences News Letter«den 1ste Feb er der flere artikler, som stadfester Mormons bok. På side 72 er en artikkel om elefantfossilier, som er fundet i mengdevis over

13 197 Nebraskas sletter. De har utgravet mange tonn av forstenete ben av 30 eller 40 elefantarter.»der finnes elefanter iblandt dem, som overgår småguttens drømmer. Elefanter med 7 fot lang huggtenner, elefanter med skovle- dannede huggtenner, elefanter med fire huggtenner hver og elefanter uten huggtenner. De regjerte over de store midtvestlige slettene.«(se Ethers bok 9. kap. 19. vers.) På side 77 skrives der:»incas (Indianene) hadde så meget gull, at de brukte det til nåler og spiker.«i det samme artikkel forteller den danske videnskapsmann Paul Bergsoe fra Kjøbenhavn, at indianerne var istand til å blande gull og platina til praktiske gjenstander, og det som er merkverdig er, at det er nødvendig å ha 3,224 varmegrader (F) til å gjore det. De har opgravet gull-platinatråd, som er bare en 4 /iooo av en tomme, som viser meget fin arbeide. Gull er hentydet til i mange steder i Mormons bok. Se 1. Nephi 18: 25; 2. Nephi 5: 15; Jakob 2: 12; Alma 1: 29. En tredje artikkel er på side 69. Her finnes en illustrert artikkel om de store bygninger utgravet fra junglen i Yucatan, Mellemamerika. Dette arbeidet er nu ferdiggjort efter 6 års arbeide av Carnegie Institutt fra Washington D. C. En fjerde artikkel i samme magasin forteller om et nytt fund i Monte Alban, Oæxaca, Mexico, gjort av Dr. Alfonss Caso, som viser, at forfedrene til Indianerne kunde bygge med Keystone hvelving. Forrige var dette bare kjent iblant grekerne og romerne. Mormons bok forteller, at Nephiterne var flink i alle slags byggekunst. * * * I den samme magasin feb er funnet en artikkel (side 93) om en indianerstamme i Venezuela som kalles Guajiro, som har omtrent de samme ekteskapsskikker som de gamle jødiske folk. Dr. Vincenzo Petroullo, som har funnet disse indianer, skriver om deres skikker og disse kan godt betraktes som asiatisk. AV VIDENSKAPELIGE INTERRESSE. I Journal of American Medical Association for Feb skriver Dr. Walter R. Miles fra Yale Universitet:»Du må ikke tenke, at det vil hjelpe dig å bruke kaffe, alkohol, kokain, morfin o. s. v., dersom du er en sund person, bare fordi disse midler hjelper den syke. Drogeri som er god for svake personer, kan bli skadelige for en i god helse.«han advarer imot bruken av alle sådanne midler.»let them alone,«sier han.

14 198 ET NYTT MIDDEL FOR TANNLEGENE. Dr. LeRoy L. Hartman av Columbia Universitet har funnet et nytt»pine-dreper«til å bruke, når en vil ha en sår tann plomberet. Den består av Thymøl l 1 /«deler, Ethylalkohol l del, Sulphuricether 2 deler. Forlang at Deres lannlcge å bruke denne nye»pine-dreper«neste gang De har en sår tann til å plomberes. MASKINER SOM DREPER ATOMER. I flere universiteter nu er der funnet apparater, som knuser og tilintetgjor atomer. De har tatt vismut og gitt det de samme egenskaper som radium har, men senere er det som var vismut omdannet til bly. Det er merkelig, hvad videnskapen gjor idag. M H Knudsen NÆSTEKÆRLIGHED. I Kirkens tidligste Dage blev der givet en Lov, der blev kaldt Enoks Orden eller den forenede Orden. Denne Lov blev givet, for at Mennesket skulde lære at blive fuldkommen, ligesom Faderen i Himlen er fuldkommen. Jesus Kristus var ogsaa fuldkommen, han lærte os at elske vor Næste som os selv. Han viste stor Interesse for de Fattige og dem, der var besværede. Han siger:»kommer til mig alle I, som er besværede, og jeg vil give eder Hvile.«Og videre siger han:»det er ikke de raske, der har Læge behov, men de syge.«jesus lærte om den forenede Orden til de Mænd, som han kaldte til at arbejde med ham, og til dem, der fulgte ham. De forlod alt, hvad de havde. Og han siger til den rige unge Mand:»Om du onsker at modtage en fuld og evig Frelse i Gud vor Faders Rige, da sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de Fattige og kom saa og folg mig.«hvorledes ser vi Medlemmer af Jesu Kristi Kirke paa dette Sporgsmaal; lad os prove os selv. Loven, den forenede Orden, blev ophævet, fordi Mennesket ikke kunde efterleve den, og en anden Lov blev givet, Tiendeloven, som skulde være en mindre Lov, vi bedre kunde efterleve. Der findes ogsaa mange af Kirkens Medlemmer, der efterlever denne Lov, og dem, der ikke efterlever Loven, mon de mangler endnu en mindre Lov eller hvordan? Men nu tilbage til dem, der betaler Tiende og prædiker Næstekærlighed. Lever vi nu ogsaa vor Religion i Overensstemmelse med Jesu Kristi Eksempel paa Næstekærlighed?

15 ' 199 Lad mig spørge mig selv: 1. Elsker jeg min Næste som mig selv? 2. Beskæftiger jeg mine Tanker med min Næste? 3. Er jeg med til at skabe lysere Tilstande for min Næste? 4. Har jeg gjort noget for at skaffe den Arbejdsløse Arbejde? 5. Tager jeg ekstra Arbejde, som andre kunde have godt af? 6. Er jeg med til at opmuntre de Syge, de Gamle, de Fattige, tænker jeg paa at give dem et Maaltid Mad? 7. Tænker jeg paa at trøste de Sørgmodige? 8. Gør jeg min Pligt til at holde Sladderen nede, eller er jeg med til at give den Næring? 9. Er jeg tilgivende og barmhjertig overfor mine Medmennesker? 10. Viser jeg mig som en rigtig Sidste Dages Hellig værdig til at repræsentere Jesu Kristi Kirke her paa Jorden? Disse faa Spørgsmaal burde bringe os alle til Eftertanke og til at prøve os selv, hvor vi staar. Det er ikke saa meget de store, fintformede Taler, der giver Frugt, men det er mere Eksemplets Magt. Lad os alle mere nu end før vise vor Kærlighed til vor Næste, og lad os finde ud af, hvad de mangler, timeligt og aandeligt, og lad os saa give dem det, og da vil der ingen Mangler være i det aandelige og timelige Fbrraadskammer. Brigham Young siger ved en vis Lejlighed:»Jeg vil ikke se nogen Fattig, saalænge jeg har en Dollar i Lommen.«Hvem er min Næste? Jeg har lagt Mærke til ved flere Lejligheder, naar en Broder eller en Søster aabner eller slutter et Møde med Bøn, at man specielt beder for dem af vore at være der, men at man und- Søskende, der er forhindret i lader at bede for dem, der er ligegyldige og svage i Troen. Jeg tror, at alle Mennesker her paa Jorden er min Næste, og jeg maa være lige saa kærlig mod den Fremmede som mod den, jeg kender, og jeg maa være lige saa opmærksom mod de Fattige som mod den Rige, og at jeg maa bede lige saa meget for den svage som for den stærke i Troen. Og lad os saa tænke paa Kristi Ord, naar han siger:»hvad I har gjort imod en af mine mindste, det har I gjort imod mig.«carlos E. Andersen. TAL GODE ORD. Om varme tanker i ditt hjerte bor så gi dem ut i form av ord, som varme kan et sånt hjerte, der er blitt koldt av sorg og smerte, som storm og motgang knuget har, der intet håp tilbake har.

16 .... i " 200 O gi dom ut, de varme ord, de virker bedre enn du tror, de virker lik en solskinnstråle, som hjerte isen ei kan tåle, den smelte må for solens makt, når du de rette ord får sagt. Så spar ei på ditt hjertesprog om det er godt da gi det ut, du lonn vil få av Herren Gud, for alle dine ord, din ferden, for hvad godt du gjorde her i verden. 24. Feb Marie Steffensen, Ålesund. r ^ ^ ^^^_ DEN NORSKE MISJON. BERGENS GRENS ORKESTER.... mt^t^^ Hf.. H k \ wr m i *$ 1i mmmhkiiff i ; * 1 ^r^^^b 'B^ *' m Aé^ T i t ' jffir rw F^f'W/f 9 ÉÅ r v J\r^ i ^^5gr i / W/l i j m t i i!* ^7 ^i. \ 1 p i / / ' i a c M^4t ^ Fra venstre til højre: Anton Andersen, Erling Magnesen, Willy Bjørndal, Åge Nielsen, Hildur Fluge, Karl Åse, Lars Åse. Det var en dag for 3 år tilbake, at to av de lokale brodre i Bergen satt sammen på en trappe i fortrolig samtale. Brodrene het Anton Andersen og Erling Magnesen, begge var meget musikalsk interessert, og begge to var meget aktive

17 201 medlemmer i grenen. Det var derfor naturlig, at deres samtale ikke bare kom til å dreie sig om arbeidet i kirken i sin almindelighet, men al den i særdeleshet kom til å bli preget av deres specialinteresse musikkens betydning for grenen. Under samtalen blev Bergens grens orkester født. Anton Andersen kom et par dager senere anstigende inn på kontoret til mig som den gang var grenens forstander og spurgte meget hoitidelig, om jeg vilde låne hus til deres nyfodte ide. Jeg prøvet på bedst mulig mate å gi uttryk for min taknemmelighet forstandere er ellers nokså utaknemmelige og dermed var arbeidet for å skaffe Bergen et orkester i full gang. Bror Andersen var den selvskrevne leder og instruktor, og han fikk også snart full forståelse av, at det ikke var så liketil å finne veien frem til stabile og brukbare medlemmer til orkestret. Mange er de timer, som blev tilbragt både på lokalet og i hjemmet med prover for de enkelte vordende musikkere, og et rikt fond av tålmodighet og energi var nødvendige følgesvender under arbeidet. En rik tilvekst fik orkestret, da bror Åge Nielsen ifjor blev medlem av kirken, og da orkestret for en tid tilbake fikk sin organisasjon i full orden, blev Åge Nielsen enstemmig valgt til orkestrets instruktør. Orkestret spiller nu på de fleste møter og er et stort aktivum for grenen. Desuten har vi en kvartet bestående av Åge Nielsen, Anton Andersen, Erling Magnesen og Solveig Berentsen, som avløser selve orkestret nokså jevnt på motene. Bergens gren er rik på musikalske krefter, og da interressen og samhorigheten er god, setter vi de største forhåpninger til arbeidet i fremtiden. De utgifter, vi har hatt til instrumenter, noter, stoler etc., har været vel anvendte penge, og jeg foler mig forvisset om, at enhver gren i kirken, som gjor noget for å skaffe sig orkester, vil få giede av det i fremtiden. Johan Sætrum> Distriktspresident, Bergens Distrikt. DÅPSHANDLINGER. Trondheim: Osmund Johannes Garberg, Turid Ekle, Theodor Ekle, av elste Vanghn J. Larsen den 3. Mars Aalesund: Jenny Marie Storness Hansen, Gustav Oskar Hilberg Bendixsen, Ragnhild Bergesen Bendixsen, av elste Birger Kleven den 4. Feb

18 202 Oslo: Engla Sofie Laugcrud, Karl Johan Engelbert Johansen, Johan Anton Johansen, Inger Mari Antonsen Strand, Bredda Kristiansen, av Karl E. Karlstrøm den 8. Feb FREDRIKSSTAD GRENS M-MENN SPORTSKLUB. (Skrevet av en ikke-mormon.) Fredriksstad grens sportsklub hadde tur til hytta»dagheim«som av Godtempler ungf. var gitt til oss frit til å disponere over. Vi»sparket«fra byen x /4 over 7. Været var bra, meget fint sparkefore. To av medlemmene hadde reist dit litl tidligere på dagen legge i peisen, koke kornkaffe å ta mot oss da vi kom. Vi er fremme. Grammofonen spiller; lys i alle vinduer der onskes velkommen. Bordet er dekket; vi haj- mat med. Maten velsignes; alle unge hoder boier sig til takk til vår Far i himmelen (de virker litt»rart«, det er ikke så ofte del g j øres i en hylle). Bordkortet vekker veldig jubel, den er en harmlos liten tegning over personlige svakheter i sportski. Maten smaker efter den lange turen. Efterpå er der lck og dans. Jubelen står hoil i taket det er som orkan når 16 pr. beksommer tramper takt efter grammofonen, verandaen rent rister. Alle respekterer»visdomsordet«en bare 1 /a er kirkens medlemmer. Jeg tenker på ordspråket:»si hvem du omgås med og jeg skal fortelle hvem du er«. Vi må tenke på hjemveien, tiden går så alt for fort. Der samles ennu engang til bonn. Vi takker vår Far i himlen, at vi får lov å være unge, for helse og sundhet kunnskapen om Gud, vart vakre land, og al vi selv kan velge vart liv, om det skal bli ondt eller godt. Vi ser efter vannet slukker lysene og vi er på veien mot byen. Vi sier farvel til hverandre. Det synes som vi skulde ha kommet igjen til mormonismen. H.F. ANKOMST. Vi byder folgende velkommen til Norge: Fred W. Hansen fra Bear River, Utah, Leon A. Wes lover fra Rexsburg, Idaho, Eugene C. Blackham fra Moroni, Utah. BESKIKKELSER. LeRoy M. Strand fra Trondheim til Fredriksstad, Winslow Swensen fra Narvik til Trondheim, Marius A. J. Hall fra Fredriksstad til Kristiansand S., Fred W. Hansen til Narvik, Leon A. Westover til Kristiansand S., Eugene C. Blackham til Fredriksstad, Raymond W. Moe og Nels Larsen fra Kirkenes til Kristiansund N.

19 203 AVLØSNING. Elste Julius Iver Larsen er hederlig avløst efter 30 måneders arbeide. Han har vært en av de ivrigste arbeidere i misjonen. Han reiste fra Southampton den 9de April. DEN DANSKE MISSION. NY MISSIONSSEKRETÆR. Ældste Armand Schade er blevet beskikket til at indtage Pladsen som Missionssekretær i Stedet for Ældste Hans Mikkelsen. Ældste Mikkelsen arbejder nu som Medredaktør af»skandinaviens Stjerne«. FEST I AARHUS. Ungdomsforeningerne i Aarhus afholdt den 13. Marts en meget vellykket selskabelig Sammenkomst. Først samledes man til Fællesspisning, og ved Bordet, hvor man lod den dejlige Mad vederfares Retfærdighed, udførtes et glimrende Program af forskellige Medlemmer. Derefter blev Salen ryddet og Dansen gik lystig til Kl. 23,30. Tilstede 53 Medlemmer. Primaryforeningen i Grethe Thomassen, Carl B. Jensen, Sekretærer. PRIMARYFEST I KØBENHAVN. Kobenhavn afholdt en Paaskefest den 7. April fra Kl. 5 til 7 Eftermiddag. Der var 34 Børn tilstede. Et Program blev udført af Børnene og derefter forskellige Lege. Bornene blev trakteret med Kage og et Chokolade- Paaskeæg hver. Fire af Missionærerne var Dommere i en Paaske-Billed-Konkurrence, som blev afholdt, og Præmier uddeltes til Karl Kristensen, Bodil Nylander, Dorets Andersen og Ruth Jensen. Det var en fornøjelig Dag for dem alle, og vi haaber at have dobbelt saa mange tilstede ved den næste Fest, og at Forældre i Kobenhavns Gren vil sende deres Børn til Primarymøderne. Børnene faar her Lejlighed til at udvikle deres Talenter og lærer meget af Interesse i deres Bibellektier, Sundhedslektier og Historier fra andre Lande. Drengene faar Undervisning i Sløjd og Pigerne lærer at sy og lave nyttige Ting til Hjemmet. Kære Forældre, lad eders Børn nyde den Glæde at gaa til Primary og faa en af vore blaa Flidspræmiebøger med forskelligartede Mærker for deres Aktivitet. Lillian N. Petersen.

20 Formand 204 DØDSFALD I ESBJERG. Efter et langl og smertefuldt Sygeleje afgik Broder Jens Holger Johannes Christiansen ved Døden Fredag den 3. April i en Alder al" 37 Aar. Agtet og afholdt af alle, som kendte ham. Broder Christiansen var født i Aarhus den 4. April 1899 og blev Medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 27. April I de Aar, Broder Christiansen har tilhart Kirken, har han stedse med Flid og Interesse udfort ethvert Hverv, der blev ham anbetroet, og beklædt forskellige ledende Stillinger i Esbjerg Gren. Tidligere som Grensforslander og ved sin Dod, som forste Raadgiver i Grensforstanderskabet. Begravelsen fandt Sted den 9. April fra Zions Kirke. Paa Grund af forskellige Omstændigheder benyttedes denne Bygning, og vi paaskonner den beredvillige Tilladelse. Salmen»Tænk naar en Gang, den Taage er forsvunden«blev forst afsunget, derefter Bon af Marius Lovendal. Den bekendte Esbjerg-Sanger Erhard Iversen sang»befal du dine Veje«. Talen blev holdt af Missionspræsident Alma L. Petersen. Salmen»Gaa nu hen og grav min Grav«blev derefter afsunget. Derefter Bon af Ældste Jakobsen. Kisten fortes derefter til Esbjerg nye Kirkegaard, hvor den sænkedes i Graven, medens Formalingen sang Salmen»Nærmere Gud til Dig«. Slagteriarbejdernes og Slagtersvendenes Faner sænkedes over Graven som en sidste Æresbevisnig af Kammeraterne. Esbjerg Grens Sangkor sang»lad ej dit Hjerte tvivle«. Henry Jørgensen, for Slagteriarbejdernes Fagforening, traadle hen til Graven og bragte en sidste Hilsen og Tak for godt Samarbejde. Slutningsbon af Christian Christiansen. Afdodes Fader takkede derefter det store Folge for udvist Deltagelse. Et stræbsomt og energisk Liv har faaet sin jordiske Afslutning. Ære være hans Minde. Cliristian Christiansen, Grensforstander. DISTRIKTSKONFERENCE I ESBJERG. Paa Grund af Broder Jens Christiansens Dod aflystes Koncerten Fredag den 3. April, og Konferencen tog forst sin Begyndelse Sondag Morgen den 5. April. Moderne gennem Konferencen lededes af Distriktspræsident Ezra O. Carr. Kl. 9 Sondag Morgen afholdtes Præstedomsmode, hvor Missionspiasident Alma L. Petersen gav Raad og Vejledning til de tilstedevarende Brodre. Kl. 10 afholdtes Vidnesbyrdsmode. Dette Mode blev en

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Frits som 6-åring med to søstre

Frits som 6-åring med to søstre Frits Larsen Hans far hette Peter Kristian Larsen og hans mor Hanne Katrine, f.lyster. Det kom syv barn til sammen. Frits var den eldste sønnen. Peter Larsen ble frelst som ung. Frits syntes det var en

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013 Tjenestedelingen mellem kvinde og mand Fossnes november 2013 Tjenestedelingen begynder i hjemmet a) Hjem b) Menighed Når der er en tjenestedeling i menigheden, er det, fordi der er en tjenestedeling i

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

har tusset rundt i det store hellige hus i en menneskealder og lidt til. Han kender alle rutinerne og ritualerne. Han har holdt kulten

har tusset rundt i det store hellige hus i en menneskealder og lidt til. Han kender alle rutinerne og ritualerne. Han har holdt kulten 3.søndag i advent, 15.12.2013. Domkirken 10 og Gråbrødre 17: (90 Op glædes alle), 80 Tak og ære, 89 Vi sidder i mørket, 86 Hvorledes skal jeg møde, 117 En rose, Nadver: D. 88 Hør det, Zion, G: 78 Blomstre

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Skriftemål Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Fælles skriftemål forud for gudstjenesten Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ringning efter følgende

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014.

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Stine Munch Korsfæstelsen er så svær... Det var Guds mening, og alligevel menneskets utilstrækkelighed og dårskab der er skyld i det.. Som

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Trøstet sorg som slebet glas!

Trøstet sorg som slebet glas! Trøstet sorg som slebet glas! Matt 5,1-12 kollekt: Lissner, s. 214 Salmer: 573-575-654-321-775 Vær fortsat ved vor side, når stormen stilner af. Vær hos os, når vi søger til vore kæres grav. Giv, at vi

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere