sammenhæng med anden planlægningut... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sammenhæng med anden planlægningut... 6"

Transkript

1 Spildevandsplan

2 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut... 4 Indledning... 4 Planens opbygning... 4 lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægningut Lovgrundlag Bekendtgørelser Regionplan Kommuneplan og lokalplaner Vandforsyningsplan Vandløbsregulativer Vedtægt for Fordeling af udgifter til kloakforsyning Oversigt over plangrundlag Udledning fra renseanlæg Regnvandsbetingede udløb Eksisterende kloakforhold Overordnet afledning af regn- og spildevand Usserød (A) Rungsted (B) Vedbæk (C) Sjælsmark (D) Kommunale ledningsanlæg Andre ledningsanlæg Overvågning af pumpestationer og bassiner Beredskab Dimensionering status Fremtidige kloakforhold Overordnet afledning af regn- og spildevand Usserød (A) Rungsted (B) Vedbæk (C) Sjælsmark (D) Fælleskommunale anlæg Fælles-private anlæg Private og offentlige anlæg Forsinkelsesbassiner Kommunale ledningsanlæg Dimensionering plan...24

3 TU4UT RenseanlægUT... TU5UT TU6UT Det TU7UT TømningsordningerUT TU8UT Forslag TU9UT Administrative TU10UT Tidsfølge- Indholdsfortegnelse Spildevandsplan Side Usserød Renseanlæg Historik Udledningstilladelse Plan Økonomi og tidsplan Håndtering af restprodukter fra renseanlæg Spildevandsslam Sand Ristestof Fedt Grønt Regnskab...33 Plan for fornyelse og udbygning af afløbssystemetut Overordnede mål Status Plan Plan for færdiggørelse af undersøgelser Investering i kloaksystemet og strategi for kloaksanering...36 åbne landut Status Plan Bundfældnings- og samletanke Status Plan Fedtudskillere Status Plan...41 til arealinddragelseut forholdut Områder hvor tilslutningspligt kan ophæves Tag- og overfladevand...43 og økonomiplanut Anlæg Drift Prioritering Økonomioversigt...45

4 TU11UT Revision TU12UT LitteraturlisteUT Indholdsfortegnelse Spildevandsplan Side 3 af spildevandsplanenut TUBilags- og tegningsfortegnelseut... 49

5 Indledning og planens opbygning Spildevandsplan Side 4 Indledning og planens opbygning Indledning Denne spildevandsplan er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven /1/ og er en plan for s afledning, rensning og anden bortskaffelse af spildevand. Spildevandsplanen er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2004, og den udgør det retligt bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet. Kommunerne skal, i henhold til 32 i Miljøbeskyttelsesloven, udarbejde en spildevandsplan. Spildevandsplanen er en sektorplan som er bindende for kommunen, borgere, erhvervsvirksomheder og institutioner. Den skal ikke formelt godkendes af amt og stat. Fravigelser fra spildevandsplanen skal løbende indarbejdes i spildevandsplanen som tillæg. Alle fornyelser og udbygninger af kloakanlæggene i oplandet, skal i princippet fremgå af spildevandsplanen. Der kan udstedes påbud /ekspropriation overfor borgerne med lovhjemmel i bl.a. spildevandsplanen. Spildevandsplanen fastlægger rammer for kommunens håndtering af spildevandet i kommunen, og kommunen er således forpligtet til at udføre eller foretage ændringer af de kommunale anlæg, der er optaget i planen i overensstemmelse med den tidsfølgeplan, der er fastsat i spildevandsplanen. Denne spildevandsplan er gældende for planperioden Planen er udarbejdet som en revision af Spildevandsplan /20/. De 3 tillæg, der er vedtaget til spildevandsplan , er indarbejdet i nærværende spildevandsplan. Tillægget er ophævet, når denne plan bliver vedtaget. Planens opbygning Spildevandsplanen er opdelt i en række afsnit, der hver især indeholder en statusdel og en plandel. Statusdelen redegør for eksisterende forhold, og plandelen redegør for fremtidige forhold, herunder tidsfølgeplan og forventede udgifter for de planlagte aktiviteter. Definitioner Ved fastlæggelse af definitioner og begreber er der taget udgangspunkt i de definitioner der er anvendt i betalingsvedtægten samt Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) officielle ordliste. Spildevandsplanens ordliste er vedlagt som bilag 1. I spildevandsplanen er der medtaget forhold, der vedrører tilstandsvurdering af og fornyelsesplaner for det samlede afløbssystem.

6 Indledning og planens opbygning Spildevandsplan Side 5 Afsnit 1 er en beskrivelse af hvilket lovgrundlag og øvrigt plangrundlag, der ligger til grund for udarbejdelsen af spildevandsplanen. Afsnit 2 redegør for hvilke mængder, der udledes dels fra renseanlæg og dels via regnvandsbetingede udløb til vandløb, søer og hav. Detaljer om udledningerne fremgår af bilagsskemaer om oplande, renseanlæg og andre udløb. Afsnit 3 beskriver i hovedtræk de eksisterende forhold i kommunens kloaksystem samt hvilke ændringer, der er planlagt i planperioden. Afsnit 4 er en kort beskrivelse af Usserød Renseanlæg, der modtager størstedelen af spildevandet fra. Afsnit 5 er en kort redegørelse for tilstanden af s afløbssystem. De tiltag, der er planlagt i planperioden for at fremme kendskabet til tilstanden og for at forbedre tilstanden beskrives. Afsnit 6 redegør kort for s håndtering af spildevandsudledninger i det åbne land. Afsnit 7 redegør for s tømningsordninger. Afsnit 8 angiver hvilke ejendomme der forventes at skulle afgive areal eller vil blive pålagt ledningsservitut for at gennemføre spildevandsplanen. Afsnit 9 redegør for administrative forhold, heri blandt muligheden for hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab. Afsnit 10 er en oversigt over anlægs- og driftsudgifter til gennemførelse af denne spildevandsplan. Afsnit 11 redegør for hvilke forhold der har betydning for, hvornår der skal udarbejdes en revision af denne spildevandsplan. Afsnit 12 er en litteraturliste hvortil der henvises fra spildevandsplanens referencer med /x/. x er referencenummeret i litteraturlisten. Definitioner Ved fastlæggelse af definitioner og begreber er der taget udgangspunkt i de definitioner der er anvendt i Betalingsvedtægten samt Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) officielle ordliste. Spildevandsplanens ordliste er vedlagt som bilag 1.

7 Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning Spildevandsplan Side 6 1 Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning 1.1 Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 /1/. Det fremgår bl.a. af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og planteliv. Lovens bestemmelser om spildevandsplaner fremgår af 32: 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om: 1. Eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2. områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, 3. den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 4. eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 5. eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 6. hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og 7. efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Stk. 2. Spildevandsplanen må ikke stride imod regionplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 4. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedure herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven. I lov nr. 716 af 23. juni 2001 /2/ (Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.) er angivet krav til spildevandsplanen om behandling af spildevandsrensning i det åbne land samt planer for fornyelse af kloakanlæg.

8 Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning Spildevandsplan Side Bekendtgørelser Spildevandsbekendtgørelsen I Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni om spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, samt lovens vejledning, hhv. /6/ og /5/, er der i kapitel 3 yderligere fastsat regler om spildevandsplanens indhold: Bekendtgørelsens bestemmelser om spildevandsplanens indhold fremgår af 5: 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde oplysninger nævnt i lovens 32, stk. 1, nr. 1-7 samt fornødne kortbilag. Spildevandsplanen skal endvidere indeholde oplysninger om: 1) Hvorledes spildevandsplanen forholder sig til kommune- og regionplan samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand, 2) de eksisterende og planlagte afløbssystemer i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte oplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet, 3) hvorledes spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen f.eks. ved udsprøjtning, 4) hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering, og de forventede udledte mængder af spildevand, 5) en fornyelsesplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af fornyelsen. Fornyelsesplanen skal endvidere indeholde en tidsfølge- og økonomiplan for arbejdet, 6) hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af de offentlige anlæg samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter 7a i Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23 juni 2001, /2/. 7) Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projektet i overensstemmelse med spildevandsplanen, og 8) hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet jf. 12, stk.3. Stk. 2. For planlagte områder udpeget i henhold til lovens 32 stk. 1, nr. 4, skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at geologiske og hydrologiske forhold ikke strider herimod, og at nedsivning i de udpegede områder ikke strider mod reglerne i bekendtgørelsens 28. Stk.3. Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles privat afløbssystem, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslaug, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til laugets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles afløbssystem er optaget i spildevandsplanen. Stk.4. Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker ændringer i forudsætningen for spildevandsplanen.

9 Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning Spildevandsplan Side 8 I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er det Kommunalbestyrelsen, der godkender spildevandsplanen. Forinden skal planen tilsendes Frederiksborg Amt til kommentering og efterfølgende offentliggøres i 8 uger til offentlig høring. Bekendtgørelsens bestemmelser om spildevandsplanens offentliggørelse fremgår af 6: 6. Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan skal offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Før forslaget til spildevandsplan offentliggøres jf. 7, indhenter kommunalbestyrelsen amtsrådets kommentarer for så vidt angår eventuelle uoverensstemmelser mellem de i regionplanen fastlagte målsætninger for vandområderne og spildevandsplanens angivelse af fremtidige minimums nedsivnings- og/eller renseforanstaltninger i delområderne, jf. lovens 32, stk. 1, nr. 4 og 5. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan sendes samtidig med offentliggørelsen til amtsrådet til orientering. Spildevandsplanen danner grundlag for den fremtidige udbygning af spildevands- anlæg i kommunen, på basis af gældende krav til udledninger for opnåelse af tilfredsstillende recipientforhold. Betalingsregler for spildevandsanlæg Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. /2/, med tilhørende vejledning /3/ fastsætter regler for, hvordan kommunalbestyrelsen skal udforme betalingsregler for opkrævning af bidrag til etablering, drift og vedligehold af spildevandsanlæg. Herunder muligheden for kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen for helårsboliger, der påbydes forbedret spildevandsrensning. Lovens bestemmelser fremgår af 7a. 7a. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen giver ejere af helårsboliger påbud efter miljøbeskyttelses-lovens 30, stk. 4, om forbedret spildevandsrensning for en eksisterende udledning, skal påbudet følges af et tilbud om et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Stk. 2. Medlemskab af kloakforsyningen efter stk. 1 indebærer, at kommunalbestyrelsen skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse på ejerens vegne af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbudet, mod at ejeren af ejendommen betaler standardtilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag svarende til en ejendom, der er tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg, jf Stk. 3. Kommunalbestyrelsens tilbud omfatter alene udførelse, drift og vedligeholdelse af et anlæg, der økonomisk svarer til det af kommunalbestyrelsen påbudte. Ønsker ejeren et mere omkostnings krævende anlæg, må ejeren selv bekoste differencen. Stk. 4. Ejeren af ejendommen afholder udgifter til ledninger på egen grund frem til den valgte spildevandsløsning. Ejeren af ejendommen afholder endvidere udgifter til elektricitet og vandforsynings-vand til den valgte spildevandsløsning samt udgifter til etablering og drift af bundfældningstank, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for tømning af bundfældningstanke i forbindelse med etablering af anlæg efter stk Stk. 6. Tilslutningsbidrag efter stk. 2 forfalder ved kontraktens indgåelse, og vandafledningsbidrag kan opkræves fra spildevandsløsningens ibrugtagning.

10 Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning Spildevandsplan Side Regionplan Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med regionplanen /7/, med henblik på beskyttelse af recipienter og forureningsfølsomme områder. Recipienterne omtales i afsnit 2. De forureningsfølsomme områder behandles i afsnit Kommuneplan og lokalplaner vil være en foregangskommune på spildevandsområdet /9/. ønsker, /8/, at Kloakforsyningen skal sikre overfladevand og grundvand mod forurening, samt opfylde målsætningerne i recipientkvalitetsplanen. Som et politisk mål for Kloakforsyningen skal der arbejdes på etablering af anlæg, som i forhold til traditionelle forsinkelsesbassiner kræver mindre anlægsudgifter, og miljømæssigt er mere fordelagtige /8/. Kommune- og lokalplanernes oplysninger indgår som grundlag for udarbejdelse af oplands- og udløbsskemaer. Spildevandsplanen overholder de mål, der er opstillet i Helhedsplanen /9/. I Helhedsplanen forventes nybyggeri af ca. 400 boliger i perioden , primært på Ørbækgårds jorde og i Kokkedal Nord, jævnt fordelt over årene. Befolkningstallet forventes at stige til ca indbyggere i Vandforsyningsplan I kommunens Vandforsyningsplan 12/10/ er placeringen af almene vandindvindingsanlæg og andre drikkevandsinteresseområder vist. Disse anlæg kan betyde restriktioner mht. placering af renseanlæg, pumpestationer, spildevandsbassiner, samletanke og nedsivningsanlæg m.v. Drikkevandsinteresser og beskyttelsesområder omkring vandindvindinger til offentlige, private vandværker samt enkeltindvindinger er vist på tegning Vandløbsregulativer De forudsætninger der er angivet i vandløbsregulativer m.h.t. kapacitet for det konkrete vandløb, skal respekteres. Oplysninger fra vandløbsregulativerne er anvendt ved udarbejdelse af afsnit 2.

11 Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning Spildevandsplan Side Vedtægt for Fordeling af udgifter til kloakforsyning Kloakforsyningen er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, hvor økonomien skal følge hvile i sig selv princippet. Betalingsregler fremgår af Vedtægt for Fordeling af udgifter til kloakforsyning /30/ også kaldet betalingsvedtægten. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, der normalt er et engangsbidrag og årlige bidrag i form af vandafledningsbidrag, særbidrag, tømningsbidrag og vejbidrag. Bidragenes størrelse fremgår af takstbladet som revideres hvert år i forbindelse med budgetlægningen. 1.8 Oversigt over plangrundlag Spildevandsplan for Tillæg til s spildevandsplan for Kettinge Tillæg til s spildevandsplan for separering af vejvand ved Ringvej. Tillæg til s spildevandsplan for ukloakerede ejendomme i. Regionplan 2001 for Frederiksborg Amt. Vedtaget af Hovedstadens Udviklingsråd d. 26. juni 2001 /7/. Helhedsplan for /9/. Lokalplaner. Landvæsenskommissionskendelser. Vandløbsregulativer. Vandforsyningsplan, /10/. Til opgørelse af den fremtidige spildevandsbelastning anvendes så vidt muligt specifikke oplysninger fra Helhedsplanen og fra befolknings- og erhvervsprognose samt fra lokalplaner. Hvor planerne ikke indeholder detaljerede oplysninger, anvendes generelle forudsætninger om befolkningstæthed i nye boligområder, spildevandsbelastning pr. borger, spildevandsbelastning pr. ha. i nye erhvervsområder, regnvandsmængder, infiltrationsvandmængder m.v. Alle disse forudsætninger er samlet i bilag 2.

12 Recipienter Spildevandsplan Side 11 2 Recipienter I udledes renset spildevand fra Usserød Renseanlæg til Usserød Å. Desuden bliver der udledt regnvand fra separatsystemet og under kraftig nedbør fortyndet spildevand fra fællessystemet fra en række udløb i kommunen. Frederiksborg Amt opstiller krav til udledninger og HUR til hvilke målsætninger, der skal opnås for recipienterne i kommunen. 2.1 Udledning fra renseanlæg Spildevandet fra behandles hovedsagelig på Usserød Renseanlæg, der udleder til Usserød Å, afsnit /4/. I kloakoplands- og renseanlægsskemaerne i bilag 4 og 6 er anført belastningerne af renseanlæggene for status og plan Regnvandsbetingede udløb Hele afvander til Øresund, hovedsageligt via Nive Å systemet. De kystnære områder afvander via grøfter eller direkte til Øresund. I findes regnbetingede udløb direkte til de i Tabel 2-1 nævnte målsatte recipienter og indirekte til de i Tabel 2-2 nævnte recipienter. Recipient Usserød Å - Opstrøms Usserød Renseanlæg B3 - Nedstrøms Usserød Renseanlæg B1 Målsætning Gedevadsrenden Slotsdam Springdam Blårenden Marens Rende Ulvemoserende Flakvad Rende Donse Å Puemoserenden Øresund B3 (nederste åbne del) Generel (B) Generel (B) Lempet (C) Lempet B3 Ikke målsat B1 Lempet Skærpet Tabel 2-1. Individuelt målsatte recipienter der modtager regnbetingede udløb fra.

13 Recipienter Spildevandsplan Side 12 Recipient Sjælsø Målsætning Skærpet (A3 drikkevand) Tabel 2-2. Individuelt målsatte recipienter uden direkte tilledning, men med opstrøms udledning fra. Kravene til recipientkvalitet er fastlagt i Regionplanen /7/ og målsætningsbegrebet er nærmere forklaret i bilag 3. Vandløb og søer uden individuel målsætning er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven, men ikke omfattet af målsætningssystemet. Vandløb Tilstanden i vandløbene i er ikke tilfredsstillende målt i faunaklasse. Dette skyldes hovedsageligt at mange af vandløbene kun kan karakteriseres som grøfter, der får tilført vejafvanding og overfladevand i forbindelse med nedbørshændelser og efterfølgende drænafstrømning. Ofte er disse vandløb rørlagte på større delstrækninger, hvilket samlet set ikke giver de bedste faunabetingelser. Forureningstilstanden i kommunens vandløb fremgår af Tabel 2-4, hvor den er vist, som angivet i ref. /12/ efter DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) med nedenstående betydning af faunaklasse (Tabel 2-3). Faunaklasse Betydning 7 Praktisk taget uforurenet 6 Overgangsform 5 Ret svagt forurenet 4 Overgangsform 3 Ret stærkt forurenet 2 Overgangsform 1 Overordentligt stærkt forurenet Tabel 2-3. Betydningen af DVFI faunaklasser. På basis af amtets seneste undersøgelser af forureningstilstanden i kommunens vandløb kan målsætningernes opfyldelse angives som i nedenstående tabel:

14 Recipienter Spildevandsplan Side 13 Vandløb Målsætning Krav DVFI Tilstand DVFI Målsætnings- opfyldelse Usserød Å - Isterød (st. 1474) - Nedstrøms Blårenden (st. 1475) - Opstrøms Usserød Renseanlæg (st. 1476) B B B B B Nedstrøms Usserød Renseanlæg (st. 1477) Gedevadsrenden B3 (åbne del) - i.b.? Blårenden Lempet (C) Marens Rende Lempet (E) Ulvemoserende B3 (5) (4) - Flakvad Rende Donse Å B Puemoserenden Lempet - i.b.? Tabel 2-4. Vandløbenes målsætning og tilstand /12/. i.b. = ikke bedømt. Søer Recipient Målsætning Målsætningsopfyldelse Status år (seneste undersøgelse) Slotsdam Generel (B) Springdam Generel (B) Sjælsø Skærpet (A3 drikkevand) Tabel 2-5. Søernes målsætning og tilstand /13/. Småsøer der ligger i bymæssig bebyggelse, og hvortil der afledes separat overfladevand og/eller regnbetingede overløb, bliver betragtet som en integreret del af afløbssystemet (forsinkelsesbassiner). Derfor bliver den generelle målsætning ikke anset som værende gældende for disse. Øresund (Nivå Bugt) Nivå Bugt har skærpet målsætning som naturvidenskabeligt interesseområde, jævnfør Tabel 2-6. Recipient Målsætning Målsætningsopfyldelse Øresund Skærpet - Tabel 2-6. Marin målsætning /7/.

15 Recipienter Spildevandsplan Side 14 De operationelle mål for klorofyl, antallet af fiskearter og antallet af makroalgearter er generelt opfyldt i Nivå Bugt /7/. Hovedudbredelsen af ålegræs opfylder dog ikke det operationelle mål, Tabel 2-7, og målsætningen er således ikke opfyldt. Målene for udledning fra punktkilder og afstrømning af næringsstoffer til Øresund er generelt opfyldt, /14/. Retningslinier Mere end 25 fiskearter Klorofyl under 2 µg/l Ålegræs hovedudbredelse til over 7 meters dybde Mere end 30 arter makroalger pr. transekt, hvor bunden er egnet Tabel 2-7. Retningslinier for vandkvalitetskrav i Øresund, Nivå Bugt Badevandskvaliteten skal være god og ikke væsentligt påvirket af udledninger fra spildevandstekniske anlæg. Desuden må badevandskvaliteten ikke forringes i forhold til den nuværende tilstand. Badevandskvaliteten er generelt god. For den offentlige badestrand syd for Rungsted Havn har ønsket at opfylde skærpede badevandskrav. De almindelige badevandskrav er opfyldt, men enkelte år med ekstreme nedbørshændelser kan de skærpede krav ikke overholdes. Der har jævnligt været problemer med ophobning af tang og heraf følgende lugtgener. Den hidtidige indsats med anlæg af bassin på regnbetinget udløb til Øresund (U61) har tilsyneladende haft den ønskede effekt, således at de generelle krav om badevandskvalitet er opnået, men der vil forsat være lugtgener og lokalt hygiejniske problemer ved U61. Udløbsmængder: I udløbsskemaerne i bilag 5 er anført beregninger af udløbsmængder til recipienterne fra hvert af de på planerne anførte udløb i status- og plansituationen. Mængderne er baseret på afledninger fra kloakerede områder. For hvert udløb er anført: Maksimal udledning. Årlig vandmængde. Årlig forureningsmængde angivet som COD, Tot-N og Tot-P. Plan Usserød Å Usserød Å udspringer i Sjælsø og modtager renset spildevand fra Usserød, Sjælsmark og Sjælsø Renseanlæg samt regnbetingede udledninger fra Hørsholm Kommune. Siden 1995 har i samarbejde med Karlebo og Birkerød Kommune og Frederiksborg Amt gennemført en række tiltag, for at forbedre tilstanden i Usserød Å /25/. De mange tiltag har medført en mindre forbedring i tilstanden,

16 Recipienter Spildevandsplan Side 15 men målet, en overholdelse af målsætningen, er endnu ikke nået. For strækningen opstrøms Stampedammen og Mølledam er tydeligvis påvirket af den til tider ringe og iltfattige udledning af alger m.m. fra Sjælsø, mens den øvrige strækning stort set opfylder krav og målsætning. Kommunerne og amtet evaluerer løbende hvilke tiltag og forbedringer der skønnes nødvendige for at opfylde målsætningen. Da måleprogrammet for Usserød Å /29/ viser, at det er det lave iltindhold/påvirkningen fra Sjælsø, der er den dominerende faktor på den opstrøms strækning af Usserød Å, bør det overvejes at forbedre afløbskvaliteten fra Sjælsø, eller lempe målsætningen svarende til den opnåelige kvalitet Som en del af indsatsen har anlagt 4 ORM-anlæg, der fungerer som simple renseanlæg (forsinkelsesbassin og sedimentationssystem), på de regnbetingede udledninger til åen, og har desuden udbygget Usserød Renseanlæg. Alsmosen Det planlægges at undersøge mulighederne for at afskære overløb fra fælleskloak og ændre afløbet fra Alsmosen således at regnvand fra mosen ledes til Bolbrorenden. Vallerød Gadekær Det planlægges at undersøge mulighederne for at ændre afløbet fra Vallerød Gadekær således at regnvand fra gadekæret ledes til Usserød Å. Flakvad Rende Den generelle indsats mod overløb fra fælles kloakerede områder planlægges fortsat ved renoveringer og separering af regnvand. Vandløb generelt For øvrige grøfteagtige vandløb, hvor tilstanden ikke er særligt tilfredsstillende målt i faunaklasse, vil det hvor det er praktisk muligt, og hvor der skønnes at kunne opnås egentlige forbedringer, blive gennemført en målrettet indsats for at tilføre vandløbene mere vand. Der kan ligeledes blive foretaget justeringer af vandløbenes profil, herunder frilægning af rørlagte strækninger hvor dette er muligt. Syd for Rungsted havn Af hensyn til begrænsning af ophobningen af tang og for at sikre den skærpede badevandskvalitet planlægges undersøgelse af muligheden for at begrænse overløb fra fælleskloakerede områder til de kystnære dele af Øresund, samt muligheder for at fjerne tangproblemerne.

17 Kloakforhold Spildevandsplan Side 16 3 Kloakforhold For alle områder i, hvor der er etableret tilslutningsmuligheder til det offentlige kloakforsyningsnet, det være enten separat spildevand, regnvand eller fællessystem, skal der i spildevandsplanen være en beskrivelse af de eksisterende forhold samt en plan for de fremtidige forhold. 3.1 Eksisterende kloakforhold Overordnet afledning af regn- og spildevand De kloakerede områder i kommunen er opdelt i 4 hovedoplande, der er inddelt i en række deloplande: A: Usserød B: Rungsted C: Vedbæk D: Sjælsmark Samtlige anlæg er udført på grundlag af landvæsenskommissionskendelser eller på grundlag af den på tidspunktet gældende spildevandsplan. Det er kommunens målsætning at nedsive tagvand ved alle nye bebyggelser. Ved eksisterende bebyggelser vil kommunen ligeledes forsøge at fremme nedsivning af tagvand mest muligt I det følgende beskrives kort de eksisterende afløbsforhold for de enkelte hoved- oplande Usserød (A) Usserød oplandet er inddelt i 45 deloplande. De ældste dele af kloaksystemet er udført som fællessystem (74%) og de nyere områder er udført som separatsystem (26%). I fællessystemet indgår 22 overløbsbygværker. I oplandet er der etableret 4 forsinkelsesbassiner, hvorved aflastningerne reduceres. Der er blevet etableret 2 ORManlæg i oplandet samt 2 ORM-anlæg på Usserød Renseanlæg. Aflastningerne sker til Usserød Å. Til systemet ledes endvidere spildevand fra Karlebo Kommune (A2) og Birkerød Kommune (A15). Fra de separate regnvandssystemer er der udløb til lokale recipienter i Usserød

18 Kloakforhold Spildevandsplan Side 17 Å-systemet. Tre af disse regnvandsudløb sker dog til Alsmosen, som ved høj vandstand har afløb til fællessystemet. Ved beregning af udledte mængder er der taget højde herfor. Opland A41, A42, A43 og A45 er kun kloakeret for spildevand. Spildevandet ledes til Usserød Renseanlæg, se afsnit Rungsted (B) Rungsted Oplandet er inddelt i 11 deloplande. De ældste dele af kloakoplandet er udført som fællessystem (84%) og de nyere områder er udført som separatsystem (16%). Fra fællessystemet aflastes opspædet spildevand fra 17 overløbsbygværker. I systemet indgår 3 forsinkelsesbassiner for nedbringelse af aflastede mængder. Aflastningerne sker til Øresund, Bolbrorenden, Flakvadrenden samt Bækrenden. Fra de separatkloakerede områder udledes regnvand via 11 udløb, heraf 1 til Vallerød Gadekær, der ved høj vandstand har afløb til fællessystemet. De øvrige udløb sker til Øresund og Flakvadrenden. Spildevandet ledes via Rungsted Pumpestation til Usserød Renseanlæg Vedbæk (C) I den sydlige del af kommunen findes 3 fælleskloakerede oplande og 1 separatkloakeret opland med afløb til Vedbæk Renseanlæg i Søllerød Kommune. Der findes 1 overløbsbygværk med aflastning af opspædet spildevand til Øresund. Separat regnvand udledes via 2 udløb til en grøft til Maglemoserenden i Søllerød Kommune Sjælsmark (D) Sjælsmark Kasserne og Sjælsmark Landsby er kloakeret med separatsystem. Spildevandet afledes til Sjælsmark Renseanlæg, der ejes og drives af Allerød Kommune. Data for Sjælsmark Renseanlæg skal findes i Allerød Kommunes Spildevandsplan. Separat regnvand fra kasernen udledes til Marens Rende/Degnebæk/Sjælsø. Sjælsmark Landsby er kun kloakeret for spildevand. Fra Sjælsmark Renseanlæg ledes det rensede spildevand via pumpestation ved Marens Rende i en trykledning til udløb i Usserød Å i Birkerød Kommune.

19 Kloakforhold Spildevandsplan Side Kommunale ledningsanlæg Størstedelen af Hørsholm kommunes offentlige afløbssystem er beliggende i vejareal. Offentlige ledninger og bygværker, som er beliggende på udmatrikuleret område er eller vil blive deklareret. Omfanget af det kommunale ledningsanlæg mv. fremgår af Tabel 3-1. Afløbssystem Omfang Komponent Spildevandsledninger [km] 26 Fællesledninger [km] 119 Regnvandsledninger [km] 36 Kommunale stikledninger [km] (skønnet) 90 Brønde [antal] 4505 Bassiner [antal/samlet volumen m 3 ] 21/ Udløbsbygværker [antal] 87 Pumpestationer. Regn- og spildevandssystem. [antal.] 26 Pumpestationer. Små til spildevandssystem [antal.] 11 Olieudskillere [antal] 22 Tabel 3-1. Omfang af det kommunale afløbssystem. Kommunale hovedledninger fremgår af Tegning 1 med tilhørende oplands- og udløbsskemaer. De detaljerede oplysninger om ledninger og brønde m.v., herunder trykledninger, nummerering af brønde og brøndoplysninger fremgår af kommunens kloakdatabase. Denne opdateres løbende på grundlag af de seneste indsamlede oplysninger som f.eks. TV-rapporter og brøndrapporter Andre ledningsanlæg Der findes en række andre ledningsejere end kloakforsyningen der har ledningsanlæg i. Staten og dermed vejdirektoratet har ledningsanlæg på Helsingør Motorvejen. Amtet har ledningsanlæg på amtsvejene. Desuden findes der fælles-private ledningsanlæg hvor Almene boligselskaber, Private boligselskaber, andelsboligforeninger, ejerforeninger, grundejerforeninger samt virksomheder ejer og driver ledningsanlæg. har derfor kun en delvis registrering af disse anlæg Overvågning af pumpestationer og bassiner Der er i 26 pumpestationer til afledning af spildevand med overvågning. Desuden overvåges forsinkelsesbassiner, ORM-anlæg med tilhørende pumpestationer. Endvidere er der 11 små pumpestationer, der tilses minimum 1 gang /måned, eller efter henvendelse fra borger. Placering heraf er vist på Tegning 1.

20 Kloakforhold Spildevandsplan Side 19 Hovedstationen for overvågningssystemet er placeret på Usserød Renseanlæg. Hver pumpestation er udbygget med et datatransmissionsmodul MJK 795. På Hovedstationen indhentes det øjeblikkelige ampereforbrug, timetællinger for pumper, niveau i pumpesump m.m. Desuden er det muligt at tvangsstarte pumperne fra hovedstationen. Udenfor arbejdstid sendes alarmerne automatisk til både hovedstation og til vagthavende via mobiltelefonnettet. Hver dag sender understationer en døgnrapport med driftsdata til hovedstationen. ORM-anlæg med bassiner og pumpestationer er on-line på SRO anlægget Beredskab I tilfælde af driftsforstyrrelser af afløbsanlæggene i normal arbejdstid kan borgerne kontakte Teknik & Miljø, som træffer de nødvendige foranstaltninger. Udenfor arbejdstiden kan borgere kontakte kommunens nødvagt, som består af 3 personer tilknyttet kommunens materielgård. Disse træffer de nødvendige foranstaltninger. Usserød Renseanlæg har desuden en beredskabsplan for at håndtere uheld, strømafbrydelser og andre krisesituationer Dimensionering status s eksisterende kloaksystem er anlagt over en lang tidshorisont. Alle anlæg har på anlægstidspunktet overholdt gældende lovgivning og dimensioneringspraksis. For at finde kravet til afledningskapacitet på de eksisterende anlæg skal man således først undersøge grundlaget for anlægget. For anlæg før 1974 er dette typisk beskrevet i landvæsenskommissionskendelser. Fra oprettelsen af kloakforsyninger i 1974 frem til 1994 var det kommunalbestyrelsen, der planlagde og amtsrådene, der godkendte anlæg. Fra 1994 er det alene kommunalbestyrelsen, der fastsætter dimensioneringskriterierne for ledningsanlæg, men det er stadig amterne, der giver udledningstilladelser til recipienterne. Dimensioneringspraksis vedrørende regnbelastede kloaksystemer følger Spildevandskommiteens (SVK) vejledninger og har fra 1950 (1953) til 1974 været angivet i henholdsvis SVK skrift nr. 2 (1950) og SVK skrift nr. 6 (1953). I 1974 blev skrift nr. 16 udgivet og har siden med afbrydelse i perioden udgjort dimensioneringspraksis for regnbelastede kloaksystemer. SVK skrift nr. 18 udgjorde fra 1984 til 1999 grundlag for praksis. Med udgivelsen af SVK skrift nr. 26 i 1999 blev det dog gjort klart at skrift nr. 18 underdimensionerede kloakanlæg, specielt bassin voluminer. Herefter er praksis vendt tilbage til skrift nr. 16.

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 Side: 1/34 Indhold: Spildevandsplan. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune STADIG GÆLDENDE 2012/13 Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan. Rødovre Kommune. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4

Spildevandsplan. Rødovre Kommune. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4 Maj 2005 Side: 1/87 Indhold: Spildevandsplan. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4 2. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 7 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Spildevandsplan 2010-2018 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2013-2020

SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 SPILDEVANDSPLAN 2013-2020 RØDOVRE KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - marts 2014 Foto: Kort: Rødovre Kommune og Colourbox Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, januar 2014 2 SPILDEVANDSPLAN

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Spildevandsplan 2010-19

Spildevandsplan 2010-19 Spildevandsplan 0-19 SPILDEVANDSPLAN 0-9 Forord Spildevandsplanen er udarbejdet for at sikre, at alle borgere og virksomheder kan få håndteret deres spildevand på en betryggende måde og så vi sikrer vores

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020. Trykledning fra Gedsted til Stistrup. Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2012-2020 Trykledning fra Gedsted til Stistrup Dato: 3. februar 2014 Sags nr. 820-2013-50326 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Gundsø Kommune. Spildevandsplan 2004-2011

Gundsø Kommune. Spildevandsplan 2004-2011 Gundsø Kommune Spildevandsplan 2004-2011 Vedtaget af Gundsø Byråd 13. oktober 2004 13.10.2004 202551 2 af 46 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...4 1.1 Spildevandsplanens opbygning... 4 1.2 Fremtidige revisioner...

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand indeholde?

Læs mere