Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé Indledning Resumé... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3"

Transkript

1 Side: 1/34 Indhold: Spildevandsplan. 0. Indledning og resumé Indledning Resumé Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning Lovgrundlag Bekendtgørelser Regionplan Kommuneplan og lokalplaner Vandforsyningsplan Miljøhandlingsplan Vandløbsregulativer Betalingsvedtægt Fælles Teknisk Grundlag Oversigt over plangrundlag Definitioner, begreber og fremtidig planlægning Generel beskrivelse af renseanlæg Spildevandscenter Avedøre I/S Kloakeringsområder Status Planlagte ændringer Udledninger Udledning fra renseanlæg Regnvandsbetingede udløb Tilstand og fornyelse af afløbssystemet Status Plan Investering i kloakfornyelse Det åbne land Indledning Regionplan Status Plan Øvrig bortskaffelse af spildevand Afgivelse af areal og pålæggelse af ledningsservitut... 27

2 Side: 2/ Områder hvor tilslutningspligt ophæves Tidsfølge- og økonomiplan Anlæg Drift Revision af spildevandsplanen Spildevandsplanens ikraftræden Litteraturliste Bilags- og tegningsfortegnelse... 34

3 Side: 3/34 0. Indledning og resumé 0.1 Indledning Denne spildevandsplan er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven /1/ og er en plan for s afledning, rensning og anden bortskaffelse af spildevand. Når spildevandsplanen er vedtaget af kommunalbestyrelsen, udgør den det retligt bindende grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet. Spildevandsplanen fastlægger rammer for kommunens håndtering af spildevandet i kommunen, og kommunen er således forpligtet til at udføre eller foretage ændringer af de kommunale anlæg, der er optaget i planen i overensstemmelse med den tidsfølgeplan, der er fastsat i spildevandsplanen. Denne spildevandsplan for afløser Spildevandsplan 1992 for Den nye plan er opbygget svarende til Spildevandscenter Avedøres Paradigma for udarbejdelse af spildevandsplaner. I forhold til den tidligere plan er der specielt medtaget afsnit om kloakering af ejendomme i det åbne land og om mulighed for hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab. s målsætninger vedrørende spildevandsanlæg er: at alt spildevand og regnvand afledes hurtigt og effektivt uden væsentlige gener for borgerne. at eventuelle driftsforstyrrelse bliver afhjulpet hurtigt og effektivt. at sikre et godt arbejdsmiljø i forbindelse med drift at spildevandsanlæg. at sikre anlægget mod indsivning af uvedkommende vand. at sikre anlægget mod udsivning af spildevand. at sikre at udledninger bidrager til opnåelse af målsætninger for vandløb, søer og Køge Bugt. 0.2 Resumé Spildevandsplanen er opdelt i kapitler, der hver især indeholder en statusdel og en plandel. Statusdelen redegør for eksisterende forhold, og plandelen redegør for fremtidige forhold, herunder tidsfølgeplan og forventede udgifter for de planlagte aktiviteter. Som noget nyt i spildevandsplans sammenhæng er nu medtaget forhold, der vedrører spildevandsrensning i det åbne land.

4 Side: 4/34 Afsnit 1 er en beskrivelse af hvilket lovgrundlag og øvrigt plangrundlag der ligger til grund for udarbejdelse af spildevandsplanen. Afsnit 2 redegør for de i planen anvendte begreber og angiver nogle forudsætninger for den fremtidige spildevandsplanlægning. Afsnit 3 er en kort beskrivelse af renseanlægget, Spildevandscenter Avedøre, hvortil alt spildevand fra tilledes. Der beskrives dels den formelle struktur og dels hvilke anlæg spildevandscentret ejer og forestår driften af. Afsnit 4 beskriver i hovedtræk de eksisterende afvandingsforhold i kommunen samt hvilke ændringer der er planlagt i planperioden. Afsnit 5 redegør for hvilke mængder der udledes dels fra renseanlæg (Spildevandscenter Avedøre) til Køge Bugt og dels via regnvandsbetingede udløb til vandløb, søer og Køge Bugt. Detaljer om udledningerne fremgår af bilagsskemaer om oplande, renseanlæg og andre udløb. Afsnit 6 er en redegørelse for hvilken tilstand kommunens afløbssystem har efter en række fornyelsestiltag, og hvilke tiltag der er planlagt i planperioden til yderligere forbedringer af tilstanden. Afsnit 7 og 8 redegør for at med denne spildevandsplan planlægger at gennemføre kloakering af enkeltejendomme i det åbne land. Kloakeringen planlægges gennemført for at opfylde lovgivningens og Regionplanens krav om spildevandsrensning i det åbne land således at målsætningen for vandløb, søer og kystvande kan opnås. Afsnit 9 angiver hvilke ejendomme der for gennemførelse af spildevandsplanen forventes at skulle afgive areal eller vil blive pålagt ledningsservitut. Afsnit 10 redegør for muligheden for hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab, specielt vedrørende tilslutningspligten for tag- og overfladevand. Afsnit 11 er en oversigt over anlægs- og driftsudgifter til gennemførelse af denne spildevandsplan. Afsnit 12 redegør for hvilke forhold der vil afgøre hvornår der skal ske en revision af denne spildevandsplan.

5 Side: 5/34 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning 1.1 Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 /1/. Det fremgår bl.a. af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og planteliv. Lovens bestemmelser om spildevandsplaner fremgår af 32: 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om: 1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, 3) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 4) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 6) hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og 7) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Stk. 2. Spildevandsplanen må ikke stride imod regionplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 4 Stk. 3. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

6 Side: 6/34 Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedure herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven. 1.2 Bekendtgørelser Spildevandsbekendtgørelsen I spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 501 af 21 juni om spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 /4/, er der i kapitel 3 yderligere fastsat regler om spildevandsplanens indhold: 5. Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde oplysninger nævnt i lovens 32, stk. 1, nr. 1-7 samt fornødne kortbilag. Spildevandsplanen skal endvidere indeholde oplysninger om: 1) hvorledes spildevandsplanen forholder sig til kommune- og regionplan samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand, 2) de eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte oplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet, 3) hvorledes spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen f.eks. ved udsprøjtning, 4) hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering, og de forventede udledte mængder af spildevand, 5) en fornyelsesplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af fornyelsen. Fornyelsesplanen skal endvidere indeholde en tidsfølges- og økonomiplan for arbejdet, 6) hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af de offentlige anlæg samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23 juni 2001, /2/. 7) hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projektet i overensstemmelse med spildevandsplanen, og 8) hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet jf. 12, stk.3.

7 Side: 7/34 Stk. 2. For planlagte områder udpeget i henhold til lovens 32 stk. 1, nr.4, skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at geologiske og hydrologiske forhold ikke strider herimod, og at nedsivning i de udpegede områder ikke strider mod reglerne i bekendtgørelsens 28 Stk. 3. Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles privat afløbssystem, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslaug, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til laugets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles afløbssystem er optaget i spildevandsplanen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker ændringer i forudsætningen for spildevandsplanen. 1.3 Regionplan Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med regionplanen, med henblik på beskyttelse af recipienter og forureningsfølsomme områder. Recipienterne omtales i afsnit 5 Udledninger. De forureningsfølsomme områder behandles i afsnit 7 Det åbne land. 1.4 Kommuneplan og lokalplaner Kommune- og lokalplanernes oplysninger indgår som grundlag for udarbejdelse af oplands- og udløbsskemaer. 1.5 Vandforsyningsplan I kommunens vandforsyningsplan er placeringen af almene vandindvindingsanlæg og andre drikkevandsinteresseområder vist. Disse anlæg kan betyde restriktioner mht. placering af renseanlæg, pumpestationer, spildevandsbassiner, samletanke og nedsivningsanlæg m.v. Vandforsyningsanlæg vises på Tegning 1 og andre drikkevandsinteresser er vist på Tegning 2.

8 Side: 8/ Miljøhandlingsplan De handlinger som er anført i s Miljøhandlingsplan fra 1997 vedrørende spildevand er stort set alle medtaget i denne spildevandsplan. Mljøhandlingsplanen er ikke en lovpligtig plan og indholdet i denne skal kun opfattes som hensigtserklæringer, men med overførsel af handlinger til spildevandsplanen bliver disse forpligtende for såvel Byrådet som berørte ejendomme. 1.7 Vandløbsregulativer De i vandløbsregulativer angivne forudsætninger m.h.t. kapacitet for det konkrete vandløb skal respekteres. Oplysninger fra vandløbsregulativerne er anvendt ved udarbejdelse af afsnit 5 Udledninger. 1.8 Betalingsvedtægt Kloakforsyningen er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som skal hvile i sig selv. Betalingsregler fremgår af Betalingsvedtægten og evt. tillæg hertil. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, der normalt er et engangsbidrag og årlige bidrag i form af vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag. Bidragenes størrelse fremgår af takstbladet som revideres hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Der opkræves særbidrag til kloakforsyningen ud over det ordinære vandafledningsbidrag. Bidraget betales for særligt forurenet spildevand, og fastsættelsen af det fremgår af betalingsvedtægten. 1.9 Fælles Teknisk Grundlag De 10 kommuner, som er interessenter i Spildevandscenter Avedøre, har sammen ladet udarbejde rapporten Fælles Teknisk Grundlag, for fornyelse af afløbssystemer og udarbejdelse af spildevandsplaner i oplandet til Spildevandscenter Avedøre I/S af 26. september 2000 /10/. Rapporten indeholder som et arbejdsdokument oplæg til en række fælles målsætninger for fornyelse af afløbssystemet, samt retningslinier for udarbejdelse af spildevandsplaner og fornyelsesplaner. I nærværende spildevandsplan indgår ovennævnte rapport som en del af grundlaget for afsnit 6 Tilstand og fornyelse af afløbsnettet.

9 Side: 9/ Oversigt over plangrundlag Spildevandsplan 1992 for af december 1992 Regionplan for Københavns Amt af 25. juni 2001 Kommuneplan for af 22. juni 1999 Tillæg nr. 1 (annulleret) Tillæg nr. 2 af 28. juni 2001 Tillæg nr. 3 af 5. marts 2002 Lokalplaner Befolkningsprognose Landvæsenskommissionskendelser (fremgår af bilag 7) Affaldsplan for af 7. november 2000 Miljøhandlingsplan af 4. november 1997 Vandløbsregulativer Vandforsyningsplan 1998 af april 2000

10 Side: 10/34 2. Definitioner, begreber og fremtidig planlægning Definitioner Ved fastlæggelse af definitioner og begreber er der taget udgangspunkt i officiel ordliste fra Dansk Afløbs- og Spildevandsforening (DANAS). Ordlisten er vedlagt som bilag 1. Forudsætninger for planlægningen Til opgørelse af den fremtidige spildevandsbelastning er anvendt specifikke oplysninger fra kommuneplan, lokalplaner og befolkningsprognose. Derudover anvendes generelle forudsætninger om spildevandsbelastning pr. borger, spildevandsbelastning pr. ha., regnvandsmængder, infiltrationsvandmængder m.v. Alle disse forudsætninger er samlet i bilag 2.

11 Side: 11/34 3. Generel beskrivelse af renseanlæg 3.1 Spildevandscenter Avedøre I/S Spildevandscenter Avedøre I/S (SCA) er et fælles kommunalt interessentskab ejet af 10 kommuner på Københavns Vestegn. Spildevandscentrets arbejdsområder er fastlagt i en vedtægt. Den nugældende vedtægt er godkendt af Tilsynsrådet for Københavns Amt 15. april En nøjere beskrivelse af Spildevandscentrets indsatsområder findes i en strategiplan, som er vedtaget i selskabets bestyrelse. Den nugældende plan er godkendt af bestyrelsen 26. februar s andel af interesseselskabet udgør 7,067 %. jf. Spildevandscenter Avedøres regnskab for Spildevandscentret ejer og forestår driften af: To hovedkloakpumpestationer i henholdsvis Ejby (Glostrup) og Vallensbæk Hovedledninger fra disse pumpestationer til renseanlægget samt den såkaldte Gildhøjledning fra det tidligere Glostrup renseanlæg og ned til Brøndby Strand Hovedledningen langs Brøndby Strand, fra det tidligere Brøndby Strand Renseanlæg til Stamholmen Renseanlæg beliggende i Hvidovre Kommune på Avedøre Holme med tilhørende slambehandling, slamforbrænding og depot for aske herfra. Renseanlægget er opbygget som et mekanisk-biologisk renseanlæg med næringssaltfjernelse. Slambehandlingen består af rådnetanke for anaerob (iltfri) biologisk omsætning af slammet med efterfølgende afvanding i centrifuger. Produceret biogas anvendes til produktion af elektricitet, til opvarmning og til støttefyring i slamforbrændingsanlægget. Det afvandede slam forbrændes, og asken herfra henlægges i depot på egen grund i det omfang, der ikke kan findes andre anvendelsesmuligheder. Røggassen fra forbrændingen undergår en omfattende rensning forud for emission gennem skorstenen. Spildevandscentret er endvidere ansvarlig for en central styring og overvågning af tre store regnvandsbassiner i oplandet og yderligere et på renseanlægget for opmagasinering af opspædet spildevand fra fællessystemet.

12 Side: 12/34 Udledning af spildevand til Køge Bugt er omfattet af udledningstilladelse af 15. juni 1994 med efterfølgende revision af 24. marts 1999 og afgørelse fra Miljøstyrelsen, 19. august Driften af et nyt slamforbrændingsanlæg, samt emissionen af røggas herfra, er omfattet af miljøgodkendelse af 26. februar 1997 og afgørelse fra Miljøstyrelsen 5. august Indretning og driften af askedepotet er omfattet af miljøgodkendelse af 5. maj 1999 og supplerende afgørelse af 27. maj Spildevandscentret offentliggør årligt en årsberetning med redegørelse for årets aktiviteter, overholdelse af kravværdier og siden 1998 offentliggøres også et grønt regnskab, som redegør for energi- og miljømæssige forhold samt den vedtagne miljøpolitik. Det er Spildevandscentrets ansvar, at renseanlæggets aktuelle behandlingskapacitet er tilstrækkelig således at udledningstilladelsen kan overholdes. Dette gøres ved løbende at tilpasse designkapaciteten til udviklingen i spildevandsbelastningen. De vand og stofbelastninger der fremgår af renseanlægsskemaets kolonne 18-21, planlagte udløb fra renseanlæg, er skønnede mængder som ikke må betragtes som godkendte mængder.

13 Side: 13/34 4. Kloakeringsområder 4.1 Status Overordnet afledning af spildevand og regnvand afleder spildevand fra separat spildevandssystem til Spildevandscenter Avedøre. Regnvand afledes via vandløb samt havne og søer i Strandparken til Køge Bugt. Oplandsgrænser, hovedledningsanlæg og bassinanlæg er vist på tegning 1. Spildevandsafledning Alt spildevand fra på nær Tranegilde og en del af Strandparkområdet er tilsluttet hovedledningen fra Hedehusene til Vallensbæk. I starter denne ledning ved kommunegrænsen til Høje- Taastrup Kommune og løber derfra langs Baldersbæk via Vestervang, Ishøj Landsby og industrikvarteret ved motorvejene. Efter krydsningen af motorvejene løber ledningen mod nordøst langs Køge Bugt Motorvejen. Ved Store Vejleå løber ledningen sammen med Taastrup-Vallensbæk hovedledningen og derfra til Vallensbæk Pumpestation, hvorfra spildevandet ledes til Spildevandscenter Avedøre. Områderne Solhøj, Torslunde, Torsbro, Vestervang og Ishøj Landsby er alle tilsluttet hovedledningen fra Hedehusene til Vallensbæk. Til denne hovedledning tilsluttes 2 supplerende hovedledninger fra områderne øst for Køge Bugt Motorvejen. Hovedledningen gennem Vejleåparken har forbindelse til Hundige i Greve Kommune og har indtil 1992 afvandet et større opland der. Dette opland er i 1992 tilsluttet renseanlægget i Mosede og ledningen er dermed overflødig men opretholdes som nødforbindelse. Hovedledningen fra området øst for banen ved Ishøj Strandvej afvander blandt andet Strandparkområdet, idet dog en lille del afvandes til Greve Kommune. Tranegilde er tilsluttet Tåstrup-Vallensbæk hovedledningen.

14 Side: 14/34 Regnvandsafledning Regnvand afledes til Køge Bugt via vandløbene Store Vejleå og Lille Vejleå, via strandsøerne Lille Vejlesø og Jægersø samt via Ishøj Havn. Baldersbæk som er et spildevandsteknisk anlæg løber som hovedregnvandsledning fra kommunegrænsen til Høje-Taastrup Kommune gennem Vestervang, Ishøj Landsby og industrikvarteret ved motorvejene. Efter krydsningen af motorvejen løber Baldersbæk via regnvandsbassinet Ishøj Sø ud i Lille Vejleå. Regnvand fra de fleste områder er forsinket via bassiner inden udløb i vandløb og søer, men enkelte områder udleder regnvand uforsinket. Parcelhusområdet øst for Ishøj Strandvej, Vestervang og et boligområde ved Tranebakken har ikke offentlig regnvandskloakering, men regnvandet nedsives på de enkelte parceller i faskiner eller afledes til grøfter sammen med vejafvandingen. Fælleskommunale anlæg er involveret i følgende fælleskommunale anlæg: Hovedspildevandsledninger gennem kommunen fra Høje-Taastrup Kommune til Vallensbæk pumpestation. Ledningerne er fælles for Høje- Taastrup og r. Vallensbæk Mose, regnvandsbassin. Bassinet er fælles for Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Regnvandsbassinet Ishøj Sø. Bassinet er fælles for Greve, Høje- Taastrup og r. Spildevandscenter Avedøres anlæg som beskrevet i afsnit 3.1. De fælleskommunale anlæg som kommunen varetager administration og/eller drift af er vist på tegning 1. Kommunale ledningsanlæg Størstedelen af s offentlige afløbssystem er beliggende i vejareal. Offentlige ledninger og bygværker, som er beliggende på udmatrikuleret område er eller vil blive deklareret. Omfanget af det offentlige ledningsanlæg mv. fremgår af tabel 4.2.

15 Side: 15/34 Afløbssystem Omfang Komponent Spildevandsledninger [km] 63 Regnvandsledninger [km] 66 Bassiner [antal] 11 Olieudskillere og andre specielle bygværker [antal] 75 Pumpestationer spildevandssystem. [antal] 8 Pumpestationer regnvandssystem. [antal] 30 Tabel 4.2 Omfang af det kommunale afløbssystem. Kommunale hovedledninger og private fællesanlæg fremgår af tegning 1 med tilhørende oplands- og udløbsskemaer. De detaljerede oplysninger om ledninger og brønde m.v., herunder trykledninger, nummerering af brønde og brøndoplysninger fremgår af kommunens kloakdatabase. Denne opdateres på grundlag af de seneste indsamlede oplysninger som f.eks. TV-rapporter og brøndrapporter. De hydrologiske afløbskoefficienter, som danner grundlag for beregning af kloakanlæggets reelle afledning af regnvand, kan fastsættes som angivet i bilag 2. De anvendes til statusberegning af belastninger af afløbssystemet, renseanlægget og recipienter. Ved myndighedsbehandlingen i forbindelse med afledningsret, er de dimensioneringskriterier, der fremgår af landvæsenskommissionskendelserne fortsat gældende. Hvis der er foretaget større ændringer, f.eks. udbygninger med bassiner, kan dimensioneringskriterierne have ændret sig. Dog kan ejendomme som minimum aflede i henhold til landvæsenskommissionskendelserne. 4.2 Planlagte ændringer Udbygning af de fælleskommunale afløbsanlæg, kommunale afløbsanlæg samt private fællesanlæg fremgår af tegning 1. Planlagte ændringer ses af planskemaer for oplande og udløb. Kloakering af fremtidige arealer sker ved etablering af separatsystemer med lokal nedsivning af tagvand på ejendommene hvor dette er muligt. I områder med industri og erhverv afledes regnvand til det offentlige afløbssystem for at mindske risikoen for forurening.

16 Side: 16/34 har i årene og gennemført forsøg med køkkenkværne til neddeling af den organiske del af husholdningsaffaldet. Køkkenkværne vil på frivillig basis blive forsøgt installeret i samtlige etageboliger i kommunen. Planlagte projekter: 1) a) Detailkloakering af nyt boligområde i Ishøj Landsby. b) Området er omfattet af kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan c) Spildevandsanlægget etableres som kommunalt spildevandssystem. d) Projektet nødvendiggør ikke etablering af anlæg uden for lokalplanområdet. e) Tidsfølge- og økonomiplan fremgår af tidsfølgeplan og økonomiplan afsnit 11. 2) a) Detailkloakering af udvidelse af kolonihaveområdet Søn dergård syd for Ishøj Landsby. b) Området er omfattet af Kommuneplan og lokalplan 1.03 og 1.04 c) Spildevandsanlægget etableres som privat spildevandsanlæg. d) Projektet nødvendiggør ikke etablering af anlæg uden for lokalplanområdet. e) Tidsfølge- og økonomiplan fremgår af tidsfølgeplan og økonomiplan afsnit 11. 3) a) Etablering af regnvandsbassin for kolonihaveområdet Søndergård syd for Ishøj Landsby. b) Området er omfattet af Kommuneplan og lokalplan 1.03 og 1.04 c) Regnvandsbassinet etableres som kommunalt spildevandsanlæg. d) Projektet nødvenddigør ikke etablering af anlæg uden for lokalplanområdet. Bassinet etableres på privat ejendom. e) Tidsfølge- og økonomiplan fremgår af tidsfølgeplan og økonomiplan afsnit 11.

17 Side: 17/34 4) a) Kloakering af ejendomme i det åbne land. b) Området er omfattet af Kommuneplan For de fleste ejendomme dog uden rammebestemmelser for lokalplanlægning. c) Spildevandsanlæggene etableres som kommunale spildevandsanlæg. d) Projektet nødvenddigør alle steder etablering af anlæg på privat ejendom. e) Tidsfølge- og økonomiplan fremgår af tidsfølgeplan og økonomiplan afsnit 10.

18 Side: 18/34 5. Udledninger 5.1 Udledning fra renseanlæg Spildevandet fra behandles på renseanlægget Spildevandscenter Avedøre. jf. afsnit 3.1. I kloakoplands- og renseanlægsskemaerne er anført belastningerne af renseanlægget for status og plan. 5.2 Regnvandsbetingede udløb I findes regnvandsbetingede udløb til de i tabel 5.1 nævnte målsatte recipienter. Recipient Benzonbæk (kommunevandløb) Lille Vejleå opstrøms Pile Mølle (kommunevandløb opstrøms Allévej, amtsvandløb fra Allévej til Pile Mølle) Lille Vejleå nedstrøms Pile Mølle (amtsvandløb). Vandløbet gennemstrømmer det spildevandstekniske anlæg Ishøj Sø. Store Vejleå nedstrøms Vallensbæk Sø (amtsvandløb) Vallensbæk Sø (spildevandsteknisk anlæg) Jægersø og Lille Vejlesø Køge Bugt Tabel 5.1 Målsatte recipienter. Målsætning Lempet målsætning, påvirket af vandindvinding (E) Lempet målsætning, påvirket af vandindvinding (E) Generel målsætning, karpefiskevand (B3) Generel målsætning, karpefiskevand (B3) Generel målsætning (B) Generel målsætning (B) Skærpet målsætning(a) Målsætningsbegrebet er nærmere forklaret i bilag 3. Ingen af de målsatte recipienter opfylder som helhed målsætningerne. I Regionplanen er fastlagt en række tiltag vedrørende forbedringer af de fysiske forhold i selve vandløbene. Derudover fastlægger den bestemmelser om rensning af spildevand fra ukloakerede enkeltejendomme. Spildevandsplanens opfølgning heraf behandles i afsnit 7 Det åbne land.

19 Side: 19/34 Foruden ovennævnte målsatte recipienter findes i følgende kommunevandløb: Tranegilde Byrende med udløb i Store Vejleå Smågårdsrenden med sideløb og med udløb i regnvandssystemet Baldersbæk er et spildevandsteknisk anlæg og udleder via regnvandsbassinet Ishøj Sø store vandmængder i Lille Vejleå. Udløbsmængder: I udløbsskemaerne er anført beregninger af udløbsmængder til recipienterne fra hvert af de på planerne anførte udløb i status og plan situationen. Mængderne er baseret på afledninger fra kloakerede områder. For hvert udløb er anført: maksimal udledning årlig vandmængde årlig forureningsmængde angivet som COD, Tot-N og Tot-P.

20 Side: 20/34 6. Tilstand og fornyelse af afløbssystemet 6.1 Status påbegyndte en systematisk tilstandsvurdering og fornyelsesplanlægning i Til dato er der udført TV-inspektion af alle spildevandsledninger og af de større regnvandsledninger. 25 ha. er blevet undersøgt for uvedkommende vand og 251 ejendomme er undersøgt for fejltilslutninger. Der er lavet fornyelsesplan for alle offentlige spildevandsledninger og de større regnvandsledninger. Reparation og fornyelse i.h.t. fornyelsesplanerne er udført. I opland E1, E2 og F1 er spildevandsstikledningerne undersøgt og alvorlige fejl udbedrede. I årene , er der anvendt de i tabel 6.1 angivne beløb på fornyelse af afløbssystemet. År Forundersøgelser og fornyelsesarbejde I alt Tabel 6.1 Investeringer i fornyelsestiltag [ kr.]

21 Side: 21/ Plan Overordnede mål vil ved målrettet vedligeholdelsesindsats sikre fortsat opfyldelse af de i afsnit 0.1 nævnte målsætninger. Plan for færdiggørelse af undersøgelser: TV-inspektion af spildevandsstikledninger i de resterende oplande. Renovering af den offentlige del af stikledningerne. Samtidig opfordres borgerne til også at renovere den private del af stikledningerne hvor dette er nødvendigt. TV-inspektion af alle hovedledninger ca. hvert 10. år, for at kontrollere tilstanden. Beregning af Avedøre-Index. på basis af ovennævnte TVinspektioner. Sporing af fejlkoblinger i oplande med meget uvedkommende vand. Sporing af overlækninger i oplande med meget uvedkommende vand. Sporing af indsivninger i oplande med meget uvedkommende vand. Tilstandsvurdering af bygværker. 6.3 Investering i kloakfornyelse For at kan opfylde behovet for fornyelser skal der investeres skønsmæssigt kr./år i de kommende år.

22 Side: 22/34 7. Det åbne land 7.1 Indledning For at sikre en tilfredsstillende vandkvalitet i vandløb og søer, vedtog Folketinget i maj 1997 en lov som medfører, at ejendomme i det åbne land, som bidrager til forurening af vandløb og søer, skal forbedre rensningen af deres spildevand. Lovens bestemmelser er senere indarbejdet i Miljøbeskyttelsesloven /1/ og i Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg /2/. Til forbedring af spildevandsrensningen kan kommunen påbyde ejendomme i det åbne land forbedret rensning, på baggrund af amtets krav for det pågældende område. For helårsboliger skal et påbud om forbedret rensning følges af et tilbud fra kommunen om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Medlemskabet indebærer, at kommunen forestår udførelse, drift og vedligeholdelse af et anlæg der rensemæssigt opfylder påbuddet. Ejeren skal herefter betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag som hvis ejendommen blev tilsluttet kommunens afløbssystem. Alternativt kan ejeren selv vælge at etablere og drive den påbudte renseforanstaltning. har med denne spildevandsplan besluttet at den forbedrede rensning gennemføres via en tilslutning til det kommunale kloakledningsnet. 7.2 Regionplan Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) har den 25. juni 2001 vedtaget en regionplan /6/, der blandt andet vedrører spildevandsrensning i det åbne land, idet man udpeger de oplande til vandløb og søer, hvor en forbedret rensning af spildevandet fra enkeltudledere er nødvendig af hensyn til recipienternes opfyldelse af målsætningen. For er de udpegede områder vist på tegning 2. Som det fremgår er der fastsat renseklasse SO for en stor del af oplandet til Lille Vejleå. For en lille del af oplandet til Lille Vejleå er der ikke fastsat renseklasse, og det resterende opland er ikke vurderet. Det ikke vurderede opland afvandes via Baldersbæk og Ishøj Sø til Lille Vejleå. For oplandet til Store Vejleå er der ikke fastsat renseklasse, mens oplandet direkte til Køge Bugt ikke er vurderet. Renseklassernes betydning fremgår af nedenstående tabel 7.1.

23 Side: 23/34 Renseklasse Organisk stof (BI 5 ) O 90 % Fosfor Ammonium SO 95 % 90 % OP 90 % 90 % SOP 95 % 90 % 90 % Tabel 7.1 Rensekrav for afløbssystem i det åbne land. Der skal for de enkeltudledere, som ligger uden for de områder som HUR har udpeget til forbedret rensning tages stilling til, om spildevandsbortskaffelsen er til hinder for en opfyldelse af målsætningerne for de modtagende vandområder, vandløb, søer og kystvande. 7.3 Status På tegning 2 er alle kommunens ukloakerede ejendomme indtegnet. I alt 9 ejendomme er placeret inden for eller meget tæt på det område hvor HUR har fastsat renseklasse SO. Yderligere 19 ejendomme ligger i det topografiske opland til Lille Vejleå. I det topografiske opland for Store Vejleå er placeret 16 ejendomme. Som det fremgår af ovenstående findes der i områder hvor der ikke er fastsat renseklasse og i ikke vurderede områder i alt 35 enkeltudledere. Der er ikke detaljeret kendskab til afvandingsforholdene for ovennævnte ejendomme.

24 Side: 24/ Plan For de 9 ejendomme som er placeret inden for eller meget tæt på det område hvor HUR har fastsat renseklasse vil i planperioden etablere tilslutning til det eksisterende spildevandssystem. De berørte ejendomme fremgår af tabel 7.2 Adresse: Pilemøllevej 25 Pilemøllevej 27 Pilemarksvej 5 Pilemarksvej 15 Pilemøllevej 70 Pilemøllevej 72 Pilemøllevej 81 Thorsbrovej Allévej 60 Matrikel nr. 42 b, Ishøj by, Ishøj 42 c, Ishøj by, Ishøj 43 c, Ishøj by, Ishøj 46, Ishøj by, Ishøj 62 b, Ishøj by, Ishøj 64 c, Ishøj by, Ishøj 68 a, Ishøj by, Ishøj 71, Torslundemagle by, Torslunde 1 a, Benzonsdal Hovedgård, Torslunde Tabel 7.2 Ejendomme, som tilsluttes spildevandssystemet i planperioden. I planperioden vil afledningsforholdene for de 35 ejendomme som er beliggende i områder hvor der enten ikke er fastsat renseklasse eller som ikke er vurderede blive undersøgt. De berørte ejendomme fremgår af tabel 7.3

25 Side: 25/34 Adresse: Ishøj Bygade 49 Ishøj Bygade 51 Ishøj Stationsvej 50 Ishøj Stationsvej 60 Ishøj Stationsvej 62 Ishøj Stationsvej 96 Toftevænget 17 Toftevænget 19 Tåstrup Valbyvej 48 Tåstrup Valbyvej 50 Tåstrup Valbyvej 52 Tåstrup Valbyvej 53 Tåstrup Valbyvej 71 Tåstrup Valbyvej 85 Tåstrup Valbyvej 100 Winthersmindevej 2 Winthersmindevej 24 Winthersmindevej 26 Winthersmindevej 28 Winthersmindevej 31 Brentedalen 70 Brentedalen 90 Brentedalen 100 Brentedalen 120 Brentedalen 130 Tranegilde Bygade 4 Winthersmindevej 50 Winthersmindevej 65 Winthersmindevej 67 Winthersmindevej 100 Winthersmindevej 102 Bredebjergvej 134 Brønsgårdsvej 31 Storemøllevej 5 Torslundevej 170 Matrikel nr. 3 k, Ishøj by, Ishøj 3 c, Ishøj by, Ishøj 12 d, Ishøj by, Ishøj 11 b, Ishøj by, Ishøj 11 a, Ishøj by, Ishøj 3 d, Ishøj by, Ishøj 8 b, Ishøj by, Ishøj 8 c, Ishøj by, Ishøj 21 u, Ishøj by, Ishøj 21 t, Ishøj by, Ishøj 21 s, Ishøj by, Ishøj 21 b, Ishøj by, Ishøj 21 y, Ishøj by, Ishøj 20 a, Ishøj by, Ishøj 20 f, Ishøj by, Ishøj 20 s, Ishøj by, Ishøj 22 a, Ishøj by, Ishøj 10 bl, Ishøj by, Ishøj 10 bm, Ishøj by, Ishøj 10 a, Ishøj by, Ishøj 3 b,tranegilde by, Ishøj 2 r,tranegilde by, Ishøj 2 d,tranegilde by, Ishøj 3 e,tranegilde by, Ishøj 10 a,tranegilde by, Ishøj 11 a,tranegilde by, Ishøj 9 m,tranegilde by, Ishøj 9 n,tranegilde by, Ishøj 10 c,tranegilde by, Ishøj 9c og 9k,Tranegilde by, Ishøj 9 b,tranegilde by, Ishøj 11 b,torslundemagleby, Torslunde 6 c,torslundemagleby, Torslunde 13 a,torslundemagleby, Torslunde 4 g,torslundemagleby, Torslunde Tabel 7.3 Ejendomme hvis spildevandsbortskaffelse undersøges.

26 Side: 26/34 Det er kommunens plan, at vurdere om tilslutning til spildevandssystemet via etablering af tryksatte systemer el.lign. er hensigtsmæssig. Hvis tilslutning bliver aktuel vil der blive udarbejdet de nødvendige tillæg til spildevandsplanen. 8. Øvrig bortskaffelse af spildevand Bortskaffelse af spildevand fra de enkeltudledere som ligger uden for de områder som HUR har udpeget til forbedret rensning er beskrevet ovenfor i afsnit 7 Det åbne land.

27 Side: 27/34 9. Afgivelse af areal og pålæggelse af ledningsservitut Ved gennemførelsen af projekter i overensstemmelse med nærværende spildevandsplan forventes det at nedennævnte ejendomme skal afgive areal eller bliver pålagt ledningsservitut. Adresse: Pilemøllevej 25 Pilemøllevej 27 Pilemarksvej 5 Pilemarksvej 15 Pilemøllevej 70 Pilemøllevej 72 Pilemøllevej 81 Thorsbrovej Allévej 60 Pilemøllevej Pilemøllevej Matrikel nr. 42 b, Ishøj by, Ishøj 42 c, Ishøj by, Ishøj 43 c, Ishøj by, Ishøj 46, Ishøj by, Ishøj 62 b, Ishøj by, Ishøj 64 c, Ishøj by, Ishøj 68 a, Ishøj by, Ishøj 71, Torslundemagle by, Torslunde 1 a, Benzonsdal Hovedgård, Torslunde 5 b, Ishøj by, Ishøj 6 a, Ishøj by, Ishøj

28 Side: 28/ Områder hvor tilslutningspligt ophæves Tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab kan meddeles af kommunalbestyrelsen, såfremt følgende forudsætninger er opfyldt: 1) At det er i overensstemmelse med Spildevandsplanen. 2) Der er enighed herom mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen. 3) At kloakforsyningens samlede økonomi ikke forringes væsentligt. 4) At kloakforsyningen forsat fungerer teknisk forsvarligt (Fra Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 6. /4/.) I Betalingsvedtægt for s kloakforsyning står der i 8, stk. 1 pkt. 4 bl.a.: De oplande eller ejendomme, som Byrådet er indstillet på at lade udtræde af det offentlige kloakopland for hele eller dele af det tilledte spildevand, fremgår af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil. Byrådet er på nuværende tidspunkt ikke indstillet på at lade oplande eller ejendomme udtræde af det offentlige kloakfællesskab. Ønsker en ejendom at ophæve sin tilslutningsret helt eller delvist, indledes en drøftelse med kommunen om, hvorledes ejendommens spildevand i fremtiden påtænkes bortskaffet. I en sådan situation skal der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.

29 Side: 29/ Tidsfølge- og økonomiplan Anlæg Nyanlæg der er omfattet af denne spildevandsplan er beskrevet i afsnit 4.2. Ud over anlægsudgifter på egne anlæg afsættes der beløb til fælleskommunale anlæg jf. budget for Spildevandscenter Avedøre. Plan for fornyelsesarbejdet er beskrevet i afsnit 6. Behandling af spildevand i det åbne land er beskrevet i afsnit Drift De budgetterede driftsudgifter er anført. Driftsudgifter deles op i udgifter på egne anlæg, udgifter på private spildevandsanlæg der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen og udgifter på fælleskommunale anlæg.

30 Side: 30/34 Aktivitet (pr. år) Nyanlæg Byggemodning Bassiner Fælleskommunale anlæg (Spildevandscenter Avedøre) Det åbne land Tilslutning til spildevandssystemet for enkeltejendomme Fornyelse Fornyelse af spildevandsledninger Anlægsudgifter i alt Driftsudgifter Egne anlæg Fælleskommunale anlæg (Spildevandscenter Avedøre) Fælleskommunale anlæg (Hovedspildevandslednger fra Høje- Tåstrup) Fælleskommunale anlæg (Ishøj Sø) Driftsudgifter i alt (Beløb er angivet svarende til prisniveau 2002)

31 Side: 31/ Revision af spildevandsplanen Kommunalbestyrelsen skal, jf. /1/, ajourføre spildevandsplanen. Bekendtgørelsen og loven indeholder ikke bestemmelser om tidspunkt for planens generelle revision. Planen skal dog til stadighed revideres for at sikre, at planen til stadighed ikke strider imod regionplanen. Nærværende spildevandsplan er gældende fra Næste revision af Kommuneplanen skal ske senest i 2004 med forventet vedtagelse i Spildevandsplanen forventes revideret senest det efterfølgende år, hvis revisionen af Kommuneplanen nødvendiggør det. Næste revision af Regionplan for Københavns Amt vil finde sted i Kommunalbestyrelsen vil herefter sikre, at den gældende spildevandsplan ikke er i uoverensstemmelse med denne.

32 Side: 32/ Spildevandsplanens ikrafttræden Forslag til spildevandsplan har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at fremsende eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Ved indsigelsesfristens udløb var der modtaget 3 indsigelser/bemærkninger til forslaget. Indsigelser/bemærkninger er behandlet af Byrådet, og de vedtagne ændringer er indarbejdet i planen. Spildevandsplanen er herefter endelig vedtaget af Ishøj Byråd d. 5. november Spildevandsplanen træder i kraft d. 1. januar 2003.

33 Side: 33/ Litteraturliste /1/ Miljø- og Energiministeriet (2001). Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 /2/ Miljø- og Energiministeriet (2001). Lov nr. 716 af, Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg med tilhørende vejledning juni /3/ Miljøstyrelsen (1999). Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr.5. /4/ Miljø- og Energiministeriet (1999) Bekendtgørelse om Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. /5/ DANAS (1999) - Vejledning for spildevandsplanlægning for det åbne land. Udarbejdet af Hanne Vatnan, Allan Bruus, Tage Pedersen, Søren Lynge Pedersen og Kurt Hansen Dansk Afløbs- og Spildevandsforening December 2000 /6/ Københavns Amt Regionplan 2001 for Københavns Amt /7/ Dansk Standard (1999). Norm for afløb udenfor bygninger DS/EN 752-1, Dansk Standard /8/ Indenrigsministeriet (2002) orienteringsskrivelse om registrering af fysiske aktiver i kommunal statusopgørelse- 17. januar 2002 /9/ Miljøstyrelsen (1990), Bestemmelse af belastning fra regnvandsbetingede udløb, Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 4. /10/ SCA (2000). Fælles teknisk Grundlag for fornyelse af afløbssystemet og udarbejdelse af spildevandsplaner i oplandet til Spildevandscenter Avedøre I/S. Udarbejdet i samarbejde med interessent kommunerne rapport 26. september SCA j.nr. UD /11/ Ole Mortensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S s Spildevandsplan /12/ Hedeselskabet Herlev Kommunes Spildevandsplan /13/ J.J Linde, Leif Winter, H.T. Jensen, Leo Lund Mathiasen og Niels Bent Johansen (2002) Afløbsteknik 4, Polyteknisk Forlag.

34 Side: 34/ Bilags- og tegningsfortegnelse Nr. Bilag 1 Ordliste 2 Beregningsforudsætninger 3 Målsætning af recipienter 4 Forklaring til Kloakoplandsskemaer 5 Forklaring til Udløbsskemaer 6 Forklaring til Renseanlægsskema 7 Oversigt over landvæsenskommissionskendelser Nr. Tegning 1 Status og plan. 2 Spildevand fra ukloakerede enkeltejendomme Nr. Skemaer 1A 1B 2A Kloakoplandsskema status, oplande A-G Kloakoplandsskema status, oplande H-Å Udløbsskema status, udløb til Lille Vejleå 2B Udløbsskema status, udløb til Store Vejleå og søer i Strandparken 3 Renseanlægsskema status og plan 4A 4B 5A 5B Kloakoplandsskema plan, oplande A-G Kloakoplandsskema plan, oplande H-Å Udløbsskema plan, udløb til Lille Vejleå Udløbsskema plan, udløb til Store Vejleå og søer i Strandparken

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Albertslund Kommune. Spildevandsplan 2003. Spildevandsplan. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Spildevandsplan 2003. Spildevandsplan. Albertslund Kommune Spildevandsplan 23 Indhold: Spildevandsplan. . Resumé og indledning... 3.1 Resumé... 3.2 Indledning... 4 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 6 1.1 Lovgrundlag... 6

Læs mere

Vallensbæk Kommune Spildevandsplan 2003-2012

Vallensbæk Kommune Spildevandsplan 2003-2012 Spildevandsplan 2003-2012 Spildevandsplan 2003-2012 Side: 1/41 Indhold: Spildevandsplan. /0/ Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 4 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune STADIG GÆLDENDE 2012/13 Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 Bilag 1 Administrationspraksis Indholdsfortegnelse 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 2.1 Særbidrag for tilledning af særligt forurenet spildevand 2 2.2 Spildevand fra samletanke mm. 2 2.3

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg Miljø og Natur 2008 Tillæg nr. 3 Forslag til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan 2003-2012, etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side 1 Orientering 3 2 Formål

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN For et ferie-

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

TEGNINGSFORTEGNELSE 3 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ... 5 3. BETALINGSVEDTÆGT OG EJERFORHOLD... 10

TEGNINGSFORTEGNELSE 3 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ... 5 3. BETALINGSVEDTÆGT OG EJERFORHOLD... 10 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEGNINGSFORTEGNELSE 3 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ... 5 3. BETALINGSVEDTÆGT OG EJERFORHOLD... 10 4. DE ENKELTE EJENDOMMES TILSLUTNING TIL OFFENTLIG KLOAK... 10 5. FORUDSÆTNINGER FOR

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR]

FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR] FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold...

Læs mere

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land Sorø Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010 2015 Vedtaget 9. oktober 2013 Sorø Kommune Kloakering i det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Spildevandsplan. Brøndby Kommune. 0. Resumé og indledning Resumé Indledning...2

Spildevandsplan. Brøndby Kommune. 0. Resumé og indledning Resumé Indledning...2 Indhold: Spildevandsplan. Brøndby Kommune 0. Resumé og indledning...2 0.1 Resumé...2 0.2 Indledning...2 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområde i Kalundborg By Tillæg til Spildevandsplanen For boligområde i Kalundborg Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommunes

Læs mere