Ansøgningsskema - UDKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema - UDKAST"

Transkript

1 Kommunens j.nr.: Graveområde ID: Ansøgningsskema - UDKAST Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort i målforholdet 1: med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser (kortbilag 1) 3) Kort over det ansøgte indvindingsområde i målforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af adgangsveje, anlæg mv. (kortbilag 2) 4) Notat med temakort og tilhørende tekst til brug for VVM-screening Til brug for råstofindvinding på land findes der følgende standardskemaer, der skal anvendes: Ansøgningsskema til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Anmeldelsesskema til brug for ikke-erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Anmeldelsesskema til brug for prøvegravning Skemaerne fås hos kommunernes råstofadministration eller hos Skov- og Naturstyrelsen og ligger på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 2007

2 Vejledning i ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Ansøgningen Ifølge råstofloven (lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 566 af 24. juni 2005.) må erhvervsmæssig indvinding af råstoffer kun ske efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. De nærmere regler om ansøgninger om tilladelse til råstofindvinding er fastsat i en særlig bekendtgørelse, Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 1996 (under revision) om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om kommunalbestyrelsens kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder. Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding samt oparbejdning og industriel anvendelse på indvindingsområdet skal indsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor indvindingen skal finde sted. Ansøgningen skal indsendes på dette skema. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af skemaet. Enkelte oplysninger kan dog være uden betydning i den konkrete sag. Såfremt ansøgningen ikke indeholder alle nødvendige oplysninger, vil kommunalbestyrelsen underrette Dem herom og angive hvilke oplysninger, der mangler. Til brug for bedømmelsen af ansøgningen kan kommunalbestyrelsen kræve andre oplysninger end de, der fremgår af skemaet, f.eks. oplysninger om råstofforekomstens omfang og kvalitet baseret på prøveboringer og andre undersøgelser. Indsendte oplysninger om gennemførte råstofundersøgelser vil i vid udstrækning være undtaget fra offentlighed i henhold til offentlighedsloven. Det hænger sammen med, at oplysningerne ofte vil være af væsentlig økonomisk betydning for indvindingsvirksomheden. Kommunalbestyrelsens behandling af ansøgningen Kommunalbestyrelsen skal inddrage andre relevante myndigheder i behandlingen af ansøgningen. Det samme gælder Rigsantikvaren eller et af denne bemyndiget lokalt museum med henblik på, om der er fortidsminder i det ansøgte område. Såfremt den ansøgte råstofindvinding skal foregå på strandbredder og andre kyststrækninger, skal kommunalbestyrelsen inddrage Kystdirektoratet i sagen. Selve råstofindvindingen kan også forudsætte tilladelse efter andre love end råstofloven. De love, der oftest kommer på tale er skovloven (ved indvinding på fredskovspligtige arealer), naturbeskyttelsesloven (ved indvinding, der berører beskyttede naturtyper, fredede arealer eller ligger inden for de særlige beskyttelseslinier for strandbredder, søer m.v.) og vandforsyningsloven (ved indvinding under grundvandsspejlet). Desuden kræver det dispensation efter jordforureningsloven, såfremt ansøger ønsker at modtage jord i råstofgraven. De skal ikke indsende særskilt ansøgning om disse tilladelser. Ifølge råstoflovens 8 har kommunalbestyrelsen pligt til - som led i behandlingen af sagen efter råstofloven - at forelægge ansøgningen for andre relevante myndigheder. Kommunalbestyrelsen vil ud fra Deres ansøgning tage stilling til, hvilke myndigheder, der skal inddrages i sagsbehandlingen og underrette Dem herom.

3 Særskilt ansøgning Visse aktiviteter omkring råstofindvindingen vil kræve, at De indhenter særskilt tilladelse fra vedkommende myndighed. Det gælder først og fremmest ved opførelse af byggerier i tilknytning til indvindingsvirksomheden. Såfremt kommunalbestyrelsen ud fra ansøgningen kan se, at der forudsættes sådan tilladelse, vil kommunalbestyrelsen gøre Dem opmærksom på, hvilken myndighed De skal sende en særskilt ansøgning til. Modtagelse af jord Det er forbudt at tilføre såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave, jf. 52 i jordforureningloven. Regionsrådet kan dog meddele dispensation fra forbudet, hvis der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljøhensyn ikke taler imod, jf. 52, stk. 2, nr. 3 i lov om forurenet jord. En dispensation fra forbudet kan indeholde vilkår, herunder om håndtering af jorden eller om opfyldelse af eventuelle dokumentationskrav. Er der tale om dispensation til modtagelse af forurenet jord forudsættes yderligere, at kommunalbestyrelsen giver tilladelse og fastsætter vilkår efter miljøbeskyttelseslovens 19 eller 33. I forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofindvinding skal der i givet fald også ansøges om dispensation fra forbudet mod tilførsel af jord til råstofgrave. Til grund for regionsrådets vurdering kan ligge oplysninger om grundvandsinteresser og vandindvindingsanlæg i området og om de geologiske forhold, herunder den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasiner.

4 1. Ansøger Firma: Henrik C. Olsen Vognmandsforretning Navn: Henrik C. Olsen Adresse: Bag Kirken 20 Postnr.: 2670 Stednavn: Postdistrikt: Greve Telefon: Lokal: Mobilnr.: Faxnr.: CVR-nr. (evt. CPR-nr.): Ejendom Matr. nr.(e): 19a Adresse: Tjærebyvej 135, 4030 Tune Ejerlav: Tune by, Tune Ejerlavsnr: Kommune: Greve Kommune Ejendommens ejer (matr. 19a): Firma: Navn: Finn Kristiansen Adresse: Tjærebyvej 135 Postnr.: 4030 Telefon: / Mobil: Stednavn: Postdistrikt: Tune CPR-nr.: Oplysninger om råstofindvinder hvis denne ikke er den samme som ansøger: Firma: Navn: Adresse: Postnr.: Stednavn: Postdistrikt: Telefon: Lokal: Mobilnr.: Faxnr.: CVR-nr. (evt. CPR-nr.):

5 3. Råstofforekomst Råstoffets art: (sand, sten, grus, ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.) Sand, grus, sten og kalk Oplysninger om råstofundersøgelser, herunder prøvegravninger, boringer, geoelektriske målinger mv. Region Sjælland: Revideret Råstofplan De steder hvor DGU boringer er udført, er markeret på kortbilag 3. Kopi af de enkelte undersøgelsesresultater vedlægges: DGU arkivnr.: , , og Kopi af disse er vedlagt. Der er i sensommeren 2011 foretaget 8 prøvegravninger på det ansøgte areal, til fastlæggelse af overjordens mægtighed. Prøvegravningerne viste mellem 9 og 10 m overjord. I forbindelse med prøvegravningerne er der foretaget sigtanalyse, se vedlagte bilag. Muld (det øverste mørke jordlag): Nej Ja X Tykkelse ca. 0,5 m Overjord: Lagene under mulden, men over råstofforekomsten. Kote for terræn Nej Ja X Art(er) ML Tykkelse 6-10 m Der er tale om et relativt fladt område med en kote varierende mellem +48 til +51 m Dokumentation for oplysningerne Kote for grundvandsspejlet KMS 4 cm kort samt google-map Kote +33 (Nordøst), kote +25,5 (Sydvest) Dokumentation for oplysningerne Nordøst: Kontrolboring F, Hedeland deponi, 2010 Grundvandspotentiale. Oktober 2010, Rambøll Planlagt gravedybde Oplyst som kote for bund af gravning Der vil blive ansøgt om gravning indtil 4 á 5 meter under grundvandsspejl, svarende til en bundkote af udgravningen på +21 til +28. Den faktiske gravedybde vil afhænge af forekomsten af anvendelige råstoffer over/under grundvandsspejlet. Planlagt dato for indvindingens begyndelse Planlagt dato for indvindingens afslutning Forventet årlig produktion (max 10 år) Max m 3, heraf ca. 25% under grundvandsspejlet. Den faktiske mængde er afhængig af efterspørgselen.

6 Ansøgt indvindingsområde Det ansøgte areal er vist på kortbilag 1 og kortbilag 2. Arealet udgør ca. 16 ha inden for den del af matriklen, som i dag er indeholdt i Region Sjællands Råstofplan Skønnes forekomsten at gå dybere end den ansøgte gravedybde Ja X Primært i form af kalk Nej Skønnes forekomsten at have en større geografisk udbredelse end det ansøgte areal Ja X Oplysningerne i GEUS borearkiv indikere, at der kan forekomme sand- og grus forekomster syd for afgrænsningen angiver i Råstofplan Nej 4. Påtænkt anvendelse Sand, grus og sten Angiv stenprocent (> 4 mm) og angiv om den er baseret på sigteanalyse eller kvalificeret skøn. Oplys om andre laboratorieundersøgelser. Vejmaterialer Baseret på prøvegravningerne/sigteanalyse, forventes en stenprocent (> 4 mm) på ca %. Sæt X Grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer mv. X Stabilgrus (0,4 32 mm) X Tilslag til asfalt X Uspecificeret vejmateriale X Betontilslagsmaterialer Klasse A sand sten X Andre anvendelsesområder Angiv hovedanvendelsesområdet Klasse M sand sten X Klasse P sand sten X Klasse E sand sten X Uklassificeret Mørtelsand Uspecificeret betonmateriale Art: Fyld i ledningsgrave Fyld i ledningsgrave Ler Teglfabrikation Keramikindustri Øvrig anvendelse. Arten angives: Rødbrændende Gulbrændende Sæt X

7 Kalk, kridt Cementfabrikation Brændt kalk Jordbrugskalk (Hvis kalk forefindes inden for gravedybde) Øvrig anvendelse. Arten angives: Sæt X X Anden forekomst (f.eks. kvartssand, granit fra brud, moler, plastisk ler, tørv) Anvendelse 5. Maskiner og anlæg Grave- og læssemaskiner, transportanlæg og evt. bygningsanlæg Anlæggenes placering i området angives på kortbilag 4. Evt. tekniske data og beskrivelser af anlæggene vedlægges og placering i området angives på kortbilag 4. Typer og antal: Gummiged x 6 Dozer (ved afrømning af muld) x 1 Gravemaskine x 1 På kortbilag 4 er vist den tiltænkte placering af mandskabsbygninger og tekniske anlæg relateret til det kørende materiel (grave- læssemaskiner). Når maskinerne ikke er i drift, vil de blive parkeret i det fri på ejendommen i tilknytning til mandskabsbygningerne. Dette anlæg vil forblive på eksisterende terræn i hele driftsperioden. (2014 til 2024) I de første år vil opgravet materialer blive kørt til oparbejdelse på det eksisterende anlæg i Kallerup Grusgrav, Baldersbuen 16a, 2640 Hedehusene. Når pladsen i bunden af minestedet tillader det, vil der blive installeret et tørsorteringsanlæg i form af en Powerscreen. Vådsortering: ej relevant I de første år vil knusning af materialer ske på det eksisterende anlæg i Kallerup Grusgrav, Baldersbuen 16a, 2640 Hedehusene. Når pladsen i bunden af minestedet tillader det, vil der blive installeret et knusningsanlæg. Densitetssortering, jig: ej relevant. Densitetssortering, HMS anlæg: ej relevant Anden oparbejdning art: Knusning af beton, se punkt 15.

8 Hjælpestoffer, herunder drivmidler i grave- og læssemaskiner Art: Diesel Årligt forbrug: ca l Hjælpestoffer, herunder drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg Dieselolie/motordrevet anlæg: 200 l. pr. dag x 220 arb.dage = l Dieselolie/generatordrevet anlæg 200 l. pr. dag x 220 arb.dage = l Årligt forbrug: l. Årligt forbrug: l. 6. Brændstoftanke Beskrivelse af stationære anlæg Beskrivelse af mobile anlæg Der vil blive installeret et tankanlæg. Anlægget har en volumen på 6000 l, som er placeret i en aflåst container med lukket bund. Anlægget er forsynet med opsamlingskar til opsamling af spild. Se punkt 5. Maskiner og anlæg 7. Støv Beskrivelse af evt. støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje Udkørsel til offentlig vej er asfalteret. Fejer indkørsel og offentlig vej efter behov. Der vil blive vandet efter behov. 8. Støj Angivelse af støjniveau målt i db (A) samt angivelse af måleafstand for gravemaskiner og andre støjfremkaldende maskiner og anlæg, anført for hvert anlæg Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj, vejledning nr. 5/1984 vil blive overholdt ved naboskel. Som udgangspunkt klassificeres området som områdetype 8 jf. MST vejledning nr. 5/1984, hvor der ikke er fastsat generelle vejledende grænseværdier. Det vurderes at et støjkrav på 55 db(a) vil kunne overholdes, svarende til områdetype 3 jf. MST vejledning nr. 5/1984. Det vurderes, at minimumsafstanden til nærmeste bebyggelse vil være ca. 50 meter. Det skal endvidere bemærkes, at det aktuelle areal ligger langs indflyvningskorridoren til Københavns Lufthavn, Roskilde, som er beliggende mindre end 1000 m syd-sydvest fra ejendommen.

9 Det skal bemærkes, at i opstartsfasen, vil opgravet råstoffer blive kørt til Kallerup Grusgrav i Hedehuse med lastbil, hvor der vil ske sortering og evt. knusning. Først når der er blevet etableret et tilstrækkeligt arbejdsareal i bunden af afgravningen, vil der blive installeret behandlingsanlæg i bunden af afgravningen. I forbindelse med udvidelsen af graveaktiviteterne i Kallerup Grusgrav i Hedehusene (som tilhøre nærværende ansøger), er der i 2009 foretaget en række støjmålinger/beregninger på samme udstyr, som forventes anvendt på Tjærebyvej 135. Rapporten er vedlagt nærværende ansøgning. Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner som for virksomheden som helhed Afrømmet overjord, vil blive lagt i mellemdepot i en jordvold med en højde på ca. 5 m. langs skel hele vejen rundt om gravefeltet mod matriklerne, og dermed medvirke til, at Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj, vejledning nr overholdes. 9. Indretning af råstofgraven og efterbehandling Beskrivelse af råstofgravens indretning (graveplan) og efterfølgende efterbehandling. Graveplan: Overordnet set kan det ansøgte areal inddeles i 2 hovedblokke én øst for den eksisterende ejendom med tilhørende adgangsvej, og én vest for. Som udgangspunkt vil hver blok blive underinddelt i 5 lige store gravefelter, hvor der startes med at graves i det nordligste felt i den østlige blok. Når den østlige blok er færdiggravet (felt 2014 til 2020), vil gravningen starte i det nordlige felt (felt 2016) i den vestlige blok (felt 2016 til 2023). Den eksakte størrelse og grænsedragning mellem de enkelte felter inden for hver blok, vil være betinget af efterspørgselen i det enkelte år. Graveplanen er vist på kortbilag 4. Afrømmet overjord, som skal bruges til reetablering, vil blive lagt i mellemdepot i en jordvold langs skel hele vejen rundt om gravefeltet mod matriklerne; Vest: 2m, 21c, 21b 0g 24c Tjære By, Vor Frue Nord: 2c Vindinge By, Vindinge og 18f Tune By, Tune Øst: 20 Tune By, Tune På grund af flysikkerheden i forbindelse med Roskilde Lufthavn, er der på den aktuelle ejendom tinglyst en servitut der gør, at den maksimale højde af bygninger/anlæg er 10 m. over terræn. For at sikre, at jordvoldene, inklusiv arbejdsredskaber, ikke overskrider servitutpålæggene på maksimal højde af bygninger/anlæg på 10 m. over terræn, vil jordvolden blive anlagt med en højde på ca. 5 m. med en ca. 1 m. bred krone, se endvidere kortbilag 5. Skematisk tværprofil. Da højden af jordvolden er begrænset af ovenstående servitut, vil den endelige brede af jordvolden dog være betinget af mængden af overjord, som skal afrømmes inden gravning af råstoffer kan påbegyndes. Jordvolden vil udgøre en støjvold, og dermed medvirke til, at Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj, vejledning nr overholdes. Efterbehandling: I takt med at de enkelte gravefelter er færdiggravet, vil disse blive efterbehandlet. Efterbehandlingen vil som udgangspunkt ske ved, at mellemdeponeret overjord vil blive indbygget i udgravningens bund og planeret til ca.1 m. over GVS. Den resterende del vil blive anvendt til skråninger langs råstofgravens kanter, således at skråningerne har en maximal hældning på 1:2.

10 Da der er tale om relativt store mægtigheder af overjord, vil ske en løbende tilbagefyldning af overjorden i færdiggravet sektioner efter ovenstående fremgangsmåde, et forhold som betyder, at kun det areal hvorfra der graves råstoffer vil stå åbent med et frit vandspejl, og efter den endelige efterbehandling, når råstofindvindingen er tilendebragt, vurderes det, at det vil være muligt at efterlade grusgraven uden frit vandspejl. Den endelige efterbehandlingsplan for råstofgraven vil blive udarbejdet i samråd med Greve Kommune inden arbejdet igangsættes. 10. Vandindvinding og afledning af vand mm. Ved vaskning, vaskesortering, jigging mm. oplyses: Vandet indtages fra: Vandforbrug pr. time Vandforbrug pr. døgn Foreligger der vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven? 0 m 3 pr. time 0 m 3 pr. døgn Nej X Ansøgning under behandling Ja Kopi af tilladelse vedlægges Ved bortledning af grundvand for at indvinde råstoffer i tør tilstand oplyses: Skønnet bortledning pr. år 0 m 3 pr. år Der vil ikke ske bortledning af grundvand i forbindelse med gravning efter råstoffer. Gravning under vandspejl vil ske i våd tilstand. Foreligger der bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven? Med udgangspunkt i: Miljøprojekt Nr , Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet, er der foretaget en vurdering af påvirkningen af vandspejlet i nærområdet. Hovedkonklusionen i rapporten viser, at sænkningen i grundvandsmagasinet ved denne form for gravning er begrænset til området umiddelbart foran grave fronten, og vil tilnærmelsesvis blive reetableret når overfladen i søen i bunden af graven nærmer sig niveauet i grundvandsmagasinet. Denne antagelse bygger på, at der som udgangspunkt ikke fjernes vand; men flyttes vand fra nærområdet omkring graven ind i selve graven, hvorfra det løber tilbage til grundvandszonen. Det vurderes derfor, at gravning under grundvandsspejlet i nærværende projekt ikke vil påvirke vandspejlet mærkbart i omkringliggende målepunkter. Nej X Ansøgning under behandling Ja Kopi af tilladelse vedlægges

11 Beskrivelse af foranstaltninger til rensning og bortledning af evt. vaskevand og husspildevand Udledningsstedet angives på kortbilag 4. Der vil blive opstillet personale-/kontorfaciliteter i form af mobile skurvogne/pavillon i forbindelse med grusgraven. Spildevand fra faciliteterne påtænkes tilsluttet eksisterende spildevandsanlæg på ejendommen. Foreligger der tilladelse til nedsivning eller spilde- Nej Ansøgning under behandling vandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse? Ja Kopi af tilladelse vedlægges Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal Nej X Ja De omkringliggende ejendomme forsynes med drikkevand fra fælles vandværk Tune Vandværk 11. Affald Oplysninger om affald (herunder olie- og kemikalieaffald) Der vil blive opstillet minicontainer til opsamling af dagrenovation. Der vil blive lavet en afhentningsordning med godkendt modtager. Oplagringssted vil være placeret i forbindelse med maskiner og anlæg vist på kortbilag 4. Sammensætning Der vil ikke fremkomme affald ved råstofindvindingen. Mængde Beskrivelse af hvordan affaldet oplagres og bortskaffes Service af maskiner foregår på adressen. Evt. affald herfra vil blive opsamlet i minicontainer. Der forventes ikke anden form for affald.

12 12. Adgangsveje Kørslen til indvindingsområdet sker ad ny adgangsvej fra indvindingsområdet til offentlig vej / privat fællesvej: Adgang til/fra grusgraven vil som udgangspunkt ske fra nord via Tune-/Roskildevej (prioritet 1) og Vindingevej, alternativt syd via Tjærebyvej (prioritet 2). Adgangsvejen er vist på kortbilag 1 og 2 Foreligger der tilladelse til udkørsel efter vejlovgivningen? Nej Ansøgning under behandling? Ja Nej Ja X Kopi af tilladelse vedlægges Kørslen til indvindingsområdet sker ad eksisterende markvej eller lignende til offentlig vej / privat fællesvej: Det skønnede antal lastbiler, der køre til/fra graven om dagen er i størrelsesordenen 100. Adgangsvejen er vist på kortbilag 1 og 2. Foreligger der tilladelse til udkørsel efter vejlovgivningen? Nej Ansøgning under behandling? Ja Nej Ja X Kopi af tilladelse vedlægges: 13. Driftstider Angivelse af de normale driftstidspunkter For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: Mandag fredag Lørdage Søn- og helligdage 07:00-16:00 07:00-12:00 - For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område Mandag fredag Lørdage Søn- og helligdage :00-12:00 -

13 14. Arealernes efterbehandling Arealerne vil blive efterbehandlet til: Jordbrugsmæssig drift Skovtilplantning Rekreative formål Naturformål (herunder bevaring af geologiske profiler) Andet (formål angives) Efterbehandlingsplanen vil blive udarbejdet i tæt samarbejde med kommunen. Herved kan Greve Kommunes helhedsplan for området indarbejdes i efterbehandlingen, se endvidere afsnit Modtagelse af jord Ønskes der i forbindelse med råstofgravningen mulighed for at modtage jord ude fra? Nej X Ja Hvor store mængder? Hvis ja, angives placering af deponeringsareal og evt. mellemdeponering af jorden på kortbilag 2 Eventuelle yderligere oplysninger af relevans for Regionrådets behandling af dispensationsansøgningen vedlægges (Eksempelvis oplysninger om modtageforhold, kontrol, analyser, hvorfra jorden modtages etc.). Se i øvrigt vejledningen side Yderligere oplysninger eller bemærkninger fra ansøgeren Der ønskes indrettet en plads for knusning af beton og tegl til videresalg. Knusningsanlægget vil blive placeret i bunden af graven. Finn Kristiansen Ejer Henrik C. Olsen Ansøger Dato Underskrift Dato Underskrift Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding I det følgende redegøres der nærmere for de væsentligste bestemmelser i råstofloven, der gælder for erhvervsmæssig råstofindvinding. Vilkår for tilladelsen En tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding vil normalt blive givet på en række vilkår. Vilkårene skal være med til at minimere generne fra indvindingsvirksomheden og skal sikre, at området efterbehandles efter indvindingens ophør.

14 Vilkårene fastsættes af kommunalbestyrelsen efter en samlet vurdering af sagen og på baggrund af udtalelser fra de myndigheder, der har været inddraget i sagens behandling. Kommunalbestyrelsen skal altid stille vilkår om, at der på ansøgerens foranledning udarbejdes en grave- og efterbehandlingsplan. Planen skal indeholde hovedelementerne i indvindingens forløb og efterbehandlingens formål og nærmere tilrettelæggelse. Planen skal godkendes af kommunalbestyrelsen, inden indvindingen kan påbegyndes. Der må kun modtages opfyldningsmaterialer i det omfang, der fremgår af tilladelsen. Vilkår om efterbehandling skal tinglyses på ejendommen. Tinglysningen foretages af kommunalbestyrelsen, men bekostes af ejendommens ejer. Der skal altid stilles sikkerhed i form af bankgaranti eller lignende for opfyldelse af forpligtelsen til at efterbehandle. Sikkerheden kan stilles såvel af ejendommens ejer som af indvinderen. Påbegyndelse af indvindingen Påbegyndelse af indvindingen skal afvente udløbet af klagefristen efter råstofloven. Den er 4 uger. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor de klageberettigede bliver underrettet om tilladelsen, enten ved et brev fra kommunalbestyrelsen eller gennem offentliggørelse i lokale dagblade. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Såfremt tilladelsen påklages, f.eks. af naboer, må påbegyndelse af indvindingen normalt afvente klagemyndighedens afgørelse. Klagemyndigheden kan dog i særlige tilfælde bestemme, at indvindingen kan påbegyndes, inden klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Klage Er De utilfreds med kommunalbestyrelsens afgørelse, kan De påklage den. Det vil altid fremgå af kommunalbestyrelsens afgørelse, hvem der er klagemyndighed, klagefristens længde, og hvem klagen skal indsendes til. Bortfald af tilladelse En tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding bortfalder, hvis indvindingen ikke er påbegyndt senest 3 år efter, at tilladelsen er meddelt. Tilladelsen bortfalder også, hvis indvindingen indstilles i 3 på hinanden følgende år. Tilbagekaldelse af tilladelse Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding. Det kan bl.a. ske, såfremt der sker en grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene for tilladelsen. Indberetning af indvundne råstoffer Der skal en gang om året foretages indberetning til kommunalbestyrelsen om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes samt om anvendelsen heraf. Indberetning skal ske på et særligt skema, der udsendes af kommunalbestyrelsen. Indberetningen omfatter det foregående kalenderår. Råstofafgift Der skal efter lov om afgift af affald og råstoffer betales afgift af de indvundne råstoffer. Afgiften påhviler den, der har tilladelse til erhvervsmæssig indvinding. Den pågældende er efter loven forpligtet til at anmelde sig til registrering hos Skat.

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Kommunens j.nr.: Graveområde ID: Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort

Læs mere

Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort i

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Kommunens j.nr.: Graveområde ID: Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark) Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Syddanmark) Email: miljoe-raastoffer@rsyd.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte

Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov

Læs mere

I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, fastsættes: BEK nr 788 af 23/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00033 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest) Oversigtskort

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 19a Tune by Tune. VVM-screning.

Ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 19a Tune by Tune. VVM-screning. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6478 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att.: Jens Erling Klindt CVR-nr. 48233511 Ansøgning om råstofindvinding

Læs mere

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13a Tjæreby By, Vor Frue Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 Nærværende plan er gældende for matrikel 13a

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Revideret grave- og efterbehandlingsplan for Kallerup Grusgrav. Baldersbuen 16 A. Matr.nr 1a m.fl.

Revideret grave- og efterbehandlingsplan for Kallerup Grusgrav. Baldersbuen 16 A. Matr.nr 1a m.fl. DB-environment Kløverprisvej 89 2650 Hvidovre Danmark T +45 4272 6283 CVR-nr. 33984448 Center for Regional Udvikling Klima og Ressourcer Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Nikolaj Thyssen

Læs mere

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg.

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Kaj Bust Fædalhøjvej 15 8800 Viborg e-mail: kajbust@hotmail.com Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast Regionshuset Viborg Regional Udvikling Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade 69-73 7430 Ikast e-mail: bo@marius-christensen.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler:

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler: JM Grus Morten Sørensen og June Carlsen Åbrinken 12A 3600 Frederikssund Dato 30. juni 2014 Sagsbehandler BENTH Sagsnr. 005948-2008 PLAN OG MILJØ Tilladelse til fortsat råstofindvinding på matr. Nr. 5ac

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund,

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund, Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att.: Nanna Swane Lund, nlu@ncc.dk Afslag på

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg.

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg tina@viborgrenovation.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på ansøgning om dispensation til at tilføre

Læs mere

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Regionshuset Horsens KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat modtagelse af jord

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, Dispensation til fortsat at

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

Vester`s Grusgrav ApS v./ Gert Vester Røddingvej 24, Rødding 8830 Tjele

Vester`s Grusgrav ApS v./ Gert Vester Røddingvej 24, Rødding 8830 Tjele Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vester`s Grusgrav ApS v./ Gert Vester Røddingvej 24, Rødding 8830 Tjele Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Høring vedr. ansøgning om råstoftilladelse på matr. nr. 25a og 9r Ydby By, Ydby beliggende Sindrupvej 14, 7760 Hurup Thy, Thisted Kommune

Høring vedr. ansøgning om råstoftilladelse på matr. nr. 25a og 9r Ydby By, Ydby beliggende Sindrupvej 14, 7760 Hurup Thy, Thisted Kommune Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Til naboer, ejere, offentlige myndigheder og lokale og landsdækkende foreninger mv. Regional Udvikling Jordforurening og Råstoffer Niels Bohrs Vej

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Vester`s Grusgrav ApS v./ Gert Vester Røddingvej 24, Rødding 8830 Tjele

Vester`s Grusgrav ApS v./ Gert Vester Røddingvej 24, Rødding 8830 Tjele Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vester`s Grusgrav ApS v./ Gert Vester Røddingvej 24, Rødding 8830 Tjele Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby.

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby. Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 22 11 2016 Journal nr.: 15/9627 Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse

Læs mere

Jordlagene i området er primært sand og grus med indslag af moræneler. Det primære grundvand findes m under den oprindelige terrænoverflade i

Jordlagene i området er primært sand og grus med indslag af moræneler. Det primære grundvand findes m under den oprindelige terrænoverflade i Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup 7860 Spøttrup

Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup 7860 Spøttrup Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Rettrup E & V og Grønning Mørtelværk Rettrupvej 7, Rettrup

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Der var ca. 70 deltagere på mødet. Det er ikke alle spørgsmål der kunne svares på under mødet. Disse

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene

Læs mere

RY GRUSGRAV Bakkelyvej Låsby. att.: Jørgen Nielsen,

RY GRUSGRAV Bakkelyvej Låsby. att.: Jørgen Nielsen, Regionshuset Horsens RY GRUSGRAV Bakkelyvej 2 8680 Låsby Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk att.: Jørgen Nielsen, JN@topas.dk Dispensation til tilførsel af overjord

Læs mere

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Projektets placering og arealbehov

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk

Læs mere

Andholm Grusgrav BILAG 1

Andholm Grusgrav BILAG 1 Andholm Grusgrav BILAG 1 Grave- og efterbehandlingsplan Udarbejdet for Nymølle Stenindustrier A/S af ENBICON Aps. I samarbejde med Malthas Tegnestue samt Pennen & Sværdet Bilag 1 Graveplan Der er for Andholm

Læs mere

Henning Bodilsen Durupvej 27 Glyngøre 7870 Roslev

Henning Bodilsen Durupvej 27 Glyngøre 7870 Roslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Henning Bodilsen Durupvej 27 Glyngøre 7870 Roslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dato 6.

Læs mere

Vilh. Bech Dortheasminde A/S Nørregade Uldum

Vilh. Bech Dortheasminde A/S Nørregade Uldum Regionshuset Horsens Vilh. Bech Dortheasminde A/S Nørregade 87 7171 Uldum Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i tidligere råstofgrav på matr.nr. 206 Hyrup, Bevtoft. Haderslev Kommune.

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i tidligere råstofgrav på matr.nr. 206 Hyrup, Bevtoft. Haderslev Kommune. Vognmandsfirmaet Allan og Jesper A/S Ørderup Kirkevej 41 6520 Toftlund Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Curt Kyhn E-mail: Curt.Kyhn@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 7663 1922 Dato: 31. maj 2010

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard Regionshuset Viborg Regional Udvikling Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade 43 8643 Ans Att.: Hans Haugaard Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej Silkeborg

Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej 19 8600 Silkeborg

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Grønning Mørtelværk ApS Nørre Allé Vils Att.: Søren Glintborg,

Grønning Mørtelværk ApS Nørre Allé Vils Att.: Søren Glintborg, Regionshuset Viborg Regional Udvikling Grønning Mørtelværk ApS Nørre Allé 21 7980 Vils Att.: Søren Glintborg, sgl@vils.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk

Læs mere

Grave- og efterbehandlingsplan rev. 2. matr. nre. 7f Knardrup By, Ganløse, Egedal Kommune

Grave- og efterbehandlingsplan rev. 2. matr. nre. 7f Knardrup By, Ganløse, Egedal Kommune Grave- og efterbehandlingsplan rev. 2 matr. nre. 7f Knardrup By, Ganløse, Egedal Kommune Med henvisning til vedlagte kortbilag 1, 2 og 3 vil gravning og efterbehandling foregå som beskrevet nedenstående.

Læs mere

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012 Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande 1. november 2012 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra oplags- og behandlingsplads Brande Metalkøb, Vejlevej 102, Brande Preben Poulsen

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Bilag 4: Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding af rødbrændende

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Att.: Per-Ulrik Jensen Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding og forarbejdning

Læs mere

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Davinde, Odense Kommune

Davinde, Odense Kommune Davinde, Odense Kommune 1 Ansøgning om graveområde Entreprenør Jørn Nielsen har foreslået et nyt graveområde på 2,1 ha på en del af matr.nr. 3ø Davinde By, Davinde. Arealet ligger umiddelbart nord for

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr.nr. 3a, Iller By, Grønbæk. Afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.

Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr.nr. 3a, Iller By, Grønbæk. Afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade 43 8643 Ans 18.november 2013 Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr.nr. 3a, Iller By, Grønbæk. Afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, STEN OG GRUS GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2024

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, STEN OG GRUS GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2024 Brdr. Freibergs Grusgrave A/S Uge Hulvej 1 6372 Bolderslev CVR nr. 19028933 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 23363614 Dato: 12-06-2015 Sagsnr.:

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Ansøgning om dispensation til at tilføre jord til areal af matr.nr. 22l og 22f Rolsted By, Rolsted

Ansøgning om dispensation til at tilføre jord til areal af matr.nr. 22l og 22f Rolsted By, Rolsted NCC Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Att: Nanna Swane Lund Regional Udvikling Jordforurening Kontaktperson: Karin Fynbo Karin.Fynbo@regionsyddanmark.dk regional.udvikling@regionsyddanmark.dk

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025 Stürup A/S v. Kristian Stürup Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-nr.: 15070544 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 2460 3012 Dato: 20-04-2014

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015 Kaj D. Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive 26. maj 2015 Bærsholmvej 23 - Foreløbig tilladelse til vandindvinding Foreløbig tilladelse til etablering af 1 boring til vanding og foreløbig tilladelse

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF STEN, GRUS OG SAND GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2019

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF STEN, GRUS OG SAND GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2019 Henning Have A/S Engvej 13a 6600 Vejen Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 8. juli 2016 Sagsnr.: 15/32812 TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Att.: Henrik Olsen

Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Att.: Henrik Olsen TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Kallerup Grusgrav A/S Baldersbuen 16A 2640 Hedehusene Att.: Henrik Olsen Dir.tlf.: 43 59 12 78 Email: tmc@htk.dk

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN FOR INDVINDING AF HVIDT SAND I TRANUM KLITPLANTAGE Rekvirent Naturstyrelsen Vendsyssel Sct. Laurentii Vej 148 9990 Skagen Rådgiver

Læs mere

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse Ansvarlig myndighed Haderslev Kommune Indsendt af Ved Havnen 15 6100 Haderslev E-mail: rufo@haderslev.dk Telefon 21178746 CVR / RID CVR:29189757- RID:1285845566527 Indsendt: 18-01-2016 10:37 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Overblik over råstofindvinding

Overblik over råstofindvinding Overblik over råstofindvinding hvor og hvordan søges tilladelse marts 2011 Titel: Forfattere: URL: Overblik over råstofindvinding hvor og hvordan søges tilladelse Jette Haugaard, Anders Dorph og Diana

Læs mere

Regionshuset Viborg. Gert Svith A/S. Rugvænget 38 8500 Grenå

Regionshuset Viborg. Gert Svith A/S. Rugvænget 38 8500 Grenå Regionshuset Viborg Gert Svith A/S Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Rugvænget 38 8500 Grenå Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr. nre.4a og 4h

Læs mere

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt

VVM (vurdering af virkning på miljøet) screening - afgørelse om ikke VVM pligt Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre CBM Center for Byg og Miljø 4330 Hvalsø H www.lejre.dk Majbritt Haslund Thomson Natur og Miljø D 46464945 E Maht@lejre.dk Dato: 25. januar 2017 J.nr.: 16/10815

Læs mere

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde [A] Jord & Affald J.nr. MST-800-00026 Ref. SIHO/BPC Den 31. oktober 2006 Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde 1. Klagen til

Læs mere

Søren Spedsbjerg A/S Tradsborgvej Tjæreborg

Søren Spedsbjerg A/S Tradsborgvej Tjæreborg Søren Spedsbjerg A/S Tradsborgvej 34 6731 Tjæreborg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail: Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956 Dato: 20. januar 2010 Journal

Læs mere