Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19"

Transkript

1 Brædstrup SolPark følg energien follow the energy Fjernvarmevej 2 DK-8740 Brædstrup Tlf.: Fax:

2 2

3 Indhold Bag om Brædstrup Fjernvarme 4 5 Grafisk fremstilling af solvarmeanlægget 6 7 Planlægning og design 8 9 Brædstrup SolPark Sæsonvarmelager Varmepumpen ARCON Solar hovedentreprenør 18 Akkumulationstanken 19 Elkedel og elinstallation Drift og styring Indhold The facts on Brædstrup Fjernvarme 4 5 Graphic presentation of solar heat installation 6 7 Planning and design 8 9 Brædstrup SolPark Seasonal heat storage Heat pump ARCON Solar prime contractor 18 Accumulator tank 19 Electric boiler and electrical installation work Operation and management

4 Undersøgelser af Horsens museum har afsløret, at en gammel middelalderboplads midt i Brædstrup i dag lægger grund til Brædstrup SolPark fremtidens energi. Examinations by the Museum of Horsens has revealed, that an ancient Medieval settlement in the centre of Brædstrup is set to become Brædstrup SolPark the energy of the future.

5 Bag om Brædstrup Fjernvarme The facts on Brædstrup Fjernvarme ET AF DE ABSOLUT BILLIGSTE KRAFTVARME- VÆRKER I DANMARK Undersøgelser af Horsens museum har afsløret, at en gammel middelalderboplads midt i Brædstrup i dag lægger grund til Brædstrup SolPark fremtidens energi. Brædstrup SolParks nye energikoncept møder enorm interesse fra ind- og udland. Det nyskabende koncept kombinerer flere kendte, samt nyudviklede teknologier til en effektiv helhed. Med denne brochure vil vi imødekomme interessen og orientere offentligheden om et enestående projekt inden for varmeproduktion. Brædstrup Fjernvarme forfølger fortsat målet om at være placeret blandt de allerbilligste kraftvarmeværker i Danmark. Ifølge tal fra brancheorganisationen Dansk Fjernvarme er Brædstrup Fjernvarme p.t. blandt de absolut billigste kraftvarmeværker herhjemme. EN BILLIGERE VARMEPRIS MED SOLENERGI Den store udfordring er at kunne fastholde en billig varmepris i en tid, hvor olie- og naturgaspriserne igen stiger kraftigt. Derudover bliver der i 2012 yderligere afgifter på naturgas. Denne gang er det den såkaldte NOx-afgift, der får en meget kraftig stigning helt op til en femdobling! Derfor er det meget tilfredsstillende, at initiativer, der reducerer brugen af naturgas, også reducerer virkningerne af afgifts- og prisstigningerne. Når de nye anlæg tages i brug, vil over 20 % af varmen fra Brædstrup Fjernvarme komme fra vedvarende energianlæg. Her tager solvarmen som bekendt mest. Udover de omkostningsmæssige forhold betyder omlægning til vedvarende energi en kraftig reduktion af CO2-udledningen, selv om naturgas ikke er den største miljøsynder sammenlignet med andre fossile brændsler. PROJEKT BRÆDSTRUP SOLPARK Hovedelementerne i solvarmeprojektet omfatter både eksisterende og helt nyudviklede teknologier, der indgår i et innovativt samspil: Solvarmeanlæg, akkumuleringstank, varmepumpe, elkedel, motor- og kedelanlæg, samt et sæsonvarmelager(borehulslager). Der findes kun få lignende anlæg i verden, og der er derfor også stor interesse for det fra mange interessenter. På de følgende sider gennemgår vi projektet i detaljer. Projekt Boreholes in Brædstrup (Brædstrup SolPark) og forprojektet til dette har modtaget økonomisk støtte fra Energinet.dk, EUDP og Region Midtjylland. ONE OF THE ABSOLUTE CHEAPEST COMBINED HEAT AND POWER STATIONS IN DENMARK Examinations by the Museum of Horsens has revealed, that an ancient Medieval settlement in the centre of Brædstrup is set to become Brædstrup SolPark the energy of the future. Brædstrup SolPark s new energy concept is generating enormous interest at home and abroad. This innovative concept combines a number of existing and new technologies into an effective and efficient whole. This brochure is in response to the interest expressed in the project, and to inform the public in general about this unique project within heat production. Brædstrup Fjernvarme continues to pursue its aim of being one of the cheapest combined heat and power stations (CHP) in Denmark. According to figures from trade organisation Dansk Fjernvarme, Brædstrup Fjernvarme is currently one of the absolute cheapest CHPs in this country. CHEAPER HEAT WITH SOLAR ENERGY The biggest problem we face is maintaining a cheap price for heat at a time when the prices of oil and natural gas are rising steeply. In addition, there will be new taxes levied on natural gas in The new NOx tax will mean a very steep increase up to five times the current price! That makes initiatives which not only reduce the use of natural gas, but also the effects of rises in taxes and prices, highly satisfactory. When the new installation comes on line, over 20% of the heat generated by Brædstrup Fjernvarme will come from sustainable energy. Solar heat will account for the biggest proportion. Apart from the cost benefits, the shift to sustainable energy will also mean a significant reduction in CO2 emissions, even though natural gas is not the worst polluter compared to other fossil fuels. THE BRÆDSTRUP SOLPARK PROJECT The main elements in this solar heat project include existing and totally new technologies, harnessed in a new and innovative way: Solar heat installation, accumulator tank, heat pump, electric boiler, motor and chain installations and a seasonal heat store (bore holes). There are only a few other similar installations in the world, which is why the project is generating so much interest. The project will be explained in detail on the following pages. The Bore Holes in Brædstrup (Brædstrup SolPark) project and the pilot project for the same have received financial support from Energinet.dk, EUDP and Region Midtjylland. 5

6 6 Grafisk fremstilling af solvarmeanlægget Graphic presentation of solar heat installation

7 »Varme fra solen kombineret med ny teknologi skal sikre den billige varme også i fremtiden.«per Kristensen, direktør, Brædstrup Fjernvarme»Heat from the sun combined with new technology will ensure cheap heat, now and in the future.«per Kristensen, Director, Brædstrup Fjernvarme 7

8 Planlægning og design Planning and design Per Alex Sørensen, projektleder, PlanEnergi»Det har været spændende at arbejde med en fremtidig fjernvarmeforsyning, der er uden brug af fossile brændsler og biomasse. Vi håber, at konceptet vil kunne gentages og mener bestemt at det har sin berettigelse i en tid, der efterspørger vedvarende energi, der kan reguleres via el-nettet.«solvarme er vejen frem i en verden med begrænsede ressourcer og efterspørgsel på CO2-neutrale energikilder. Det er et særdeles spændende og udfordrende udviklingsprojekt, der peger på bæredygtige løsninger på fremtidens energibehov. Projektet er enestående i dansk sammenhæng, og der findes kun få tilsvarende anlæg i verden. Brædstrup Fjernvarme har derfor, i samarbejde med PlanEnergi Nordjylland, måttet starte næsten helt fra bunden med hensyn til planlægningen og designet af anlægget. Per Alex Sørensen, Project Manager, PlanEnergi»It has been really exciting to work with a future district heating supply system which does not use fossil and bio-fuels. We hope that the concept can be repeated elsewhere, and sincerely believe that it is justified at a time when sustainable energy which can be regulated by the national grid is in demand.«solar heat is the way forward in a world with limited resources, and high demand for CO2-neutral sources of energy. As such, this is an exciting and challenging development project which shows the way to sustainable solutions to the energy needs of the future. The project is unique in Denmark, and in fact, there are only a few similar installations in the world. Consequently, Brædstrup Fjernvarme and PlanEnergi Nordjylland have had to start right from scratch with regard to planning and designing the installation. 8

9 DIN ENERGI PARTNER PlanEnergi tilbyder rådgivning vedr. fremtidig fjernvarmeforsyning med anvendelse af: Solvarme Varmepumper Varmelagre Biogas Biomasse - kraftvarme Geotermi PlanEnergi Jyllandsgade Skørping Tlf Mail: Web: ET RÅDGIVENDE FIRMA MED MERE END 25 ÅRS ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI 9

10 Brædstrup SolPark Brædstrup SolPark Per Kristensen, direktør, Brædstrup Fjernvarme»Erfaringerne med solvarmeanlægget fra 2007 har været så gode, at vi turde give os i kast med en udvidelse. Vi har fået bekræftet, at vi både kan have en veldefineret miljøprofil og samtidig levere billig varme. Dette er ikke hinandens modsætninger. Hvis denne teknologi også viser sig at være ligeså tilfredsstillende i en større skala og at vi effektivt kan gemme solvarmen fra sommer til vinter i borehuls lageret har vi planer om at udvide solvarmeanlægget til i alt m² solfangere og ligeledes udvide borehulslageret tilsvarende.«per Kristensen, Director, Brædstrup Fjernvarme»The experience we gained from the solar heat installation installed in 2007 has been so good, that we felt confident about expanding it further. We have confirmed that we can have a well-defined environmental profile, and still supply cheap heating. These two factors are no longer contradictory. If this technology proves to be just as satisfactory on a larger scale and we can effectively store solar heat from the summer for the winter in the bore holes - we plan to extend the solar heat installation to a total of 50,000 m² of solar cell panels, and extend the bore hole store correspondingly.«i 2007 blev der sat m² solfangere i drift. I 2012 er der etableret yderligere m² solfangere, således at i alt solvarmemoduler udgør det samlede solfangerareal på m². Anlægget er hermed på anlægstidspunktet Europas største. Inden for solvarmeteknologien går udviklingen imidlertid stærkt i Danmark og inden længe bliver anlægget i Brædstrup overhalet rent størrelsesmæssigt af tilsvarende anlæg. Solvarmeanlægget forventes at producere ca MWh forureningsfri varme om året. A total of 8,000 m² of solar cells were commissioned in A further 10,600 m² were added in 2012, thereby an amount of 1487 solar thermal modules is bringing the total area up to 18,600 m². This makes our installation the biggest in Europe at this time. The development of solar heating technology is growing rapidly in Denmark and before long, the Brædstrup installation will be overtaken in terms of size. The solar thermal installation is expected to produce around MWh non-pollutive heat every year. Brædstrup SolPark består i dag af følgende hovedelementer: Solvarme Akkumuleringstank Sæsonvarmelager Elkedel Varmepumpe Brædstrup SolPark currently consists of the following main elements: Solar heat Accumulation tank Seasonal heat storage Electric boiler Heat pump 10

11 11

12 12 Sæsonvarmelager/Seasonal heat storage

13 13

14 Sæsonvarmelager Maskinmester Christian Christiansen, PC Brøndboring A/S»Brøndboringsbranchen er lille, da vi har et begrænset marked. Også derfor ville vi gerne være med i dette nytænkende og nyskabende projekt. Den grønne energi er et område, vi gerne vil arbejde med fremover. Det tværfaglige miljø omkring projektet har også været meget givende.opgaven har været at lave borehuller til sonderne, og den store udfordring har været at lave præcise boringer, der ligger meget tæt, ned gennem et lag af sten. Derudover er der lavet boringer til de temperaturfølere, der skal overvåge, om varmen holder sig stabilt i jorden bag cementforseglingen, som den skal, og ikke spreder sig ud i miljøet, til f.eks. grundvandet.«som isolerende lag over borehulslageret er der anvendt muslingeskaller A layer of seashells is used to isolate the seasonal heat storage Seasonal heat storage Chief Engineer Christian Christiansen, well boring industry is small, as the market is limited. That s yet another reason why we wanted to go ahead with this new and innovative project. Green energy is a field in which we would like to continue to work. The multi-disciplinary nature of the project has also been very beneficial.the project called for drilling bore holes for the probes, and the main problem involved drilling with extreme precision a series of holes which are grouped very closely together through a layer of stone. Furthermore, holes had to be drilled for the temperature sensors which will ensure that the heat remains stable in the ground behind the cement seal, and will not spread into the surrounding strata which could have environmental effects, e.g. heating the groundwater.«48 boringer Sonder på 45 meter 5 stk. 60 meter dybe boringer til temperaturfølere m³ jord opvarmes 48 bore holes Probes lowered to a depth of 45 metres 5 x 60 metre deep holes for temperature sensors m³ ground is heated Fakta/Facts 14

15 ERFAREN LEVERANDØR AF JORDVARMELØSNINGER På nuværende tidspunkt er der installeret 48 RAUGEO jordvarmesonder i borehulslageret hos Brædstrup Fjernvarme. Samme type sonder anvendes også i Tyskland, Canada og England. EXPERIENCED SUPPLIER OF GEOTHERMAL ENERGY SOLUTIONS 48 RAUGEO geothermal energy probes are currently installed in the bore hole store at Brædstrup Fjernvarme. The same type of probes are also used in Germany, Canada and the UK. REHAU er en erfaren og anerkendt leverandør inden for jordvarme og leverer bl.a. rørledninger, jordvarmesonder, fittings og samlebrønde til geotermiske projekter. I Brædstrup anvendes RAUGEO PE-Xa jordvarmesonder, som modstår temperaturer op til 95ºC. Andre fordele ved RAUGEO løsningerne er: Ekstrem robusthed pga. PE-Xa-materialet Høj fleksibilitet og reduceret bøjeradius Ingen svejsesamlinger Teknisk projektsupport fra REHAU REHAU is an experienced and qualified supplier within the field of geothermal energy, supplying a complete range of piping, probes, fittings and junction wells for geothermal projects. RAUGEO PE-Xa geothermal probes are used at Brædstrup, which can resist temperatures up to 95 C. Other advantages of RAUGEO solutions are: Extreme robustness, due to the PE-Xa material High level of flexibility and reduced bend radius No weld seams Technical project support from REHAU Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO PE-XA SONDEN DEN ENESTE JORDVARMESONDE UDEN SAMLINGER - Ingen svejsesamlinger - 10 års producentgaranti - Fra -40 op til PE-Xa materiale af høj kvalitet 15

16 Varmepumpen Heat pump Claus N. Poulsen, ingeniør og produktchef, Johnson Controls»Det har været attraktivt for Johnson Controls at medvirke i projektet af mange grunde. Det er et meget grønt projekt, og vi vil gerne profilere os med energieffektive og miljøvenlige anlæg. Derudover vil vi gerne være med til at samle forskellige kompetencer og skabe et innovationsmiljø, hvor vi i fællesskab løfter det faglige niveau. Dertil kommer, at det er et højeksponeringsprojekt, der møder stor interesse fra Danmark og udlandet. Med de energi- og miljømæssige mål, der er fra politisk hold, er der ingen vej uden om denne type projekter, som en del af den fremtidige varmeforsyning. Vi ser et enormt potentiale.«claus N. Poulsen, engineer and Product Manager, Johnson Controls»It was very attractive for Johnson Controls to take part in this project for a number of reasons: Firstly, it s a very green project, and we want to profile ourselves with energy-efficient and environment-friendly installations. Secondly, we want to acquire a range of skills and create an innovative environment in which we can work together to raise the technological bar. Thirdly, this is a high-exposure project, which is generating a lot of interest from Denmark and abroad. Given the energy and environmental target set by the government, this type of project is set to become a permanent part of future heat supply. We see enormous potential.«1 MegaWatt pumpe 5x3x2½ m baseret på en højtryks skruekompressor Pumpen kan levere vand med en udgående temperatur på op til 90 grader Vandet sendes ud til fjernvarme Pumpen har et naturligt kølemiddel, der er uskadeligt for miljøet 1 MegaWatt pump 5x3x2½ m based on a high pressure screw compressor The pump can supply water with an outgoing temperature of up to 90 degrees The water is distributed as a form of district heating The pump has a natural coolant which is not hazardous to the environment Fakta/Facts 16

17 17

18 ArCon Solar hovedentreprenør ArCon Solar prime contractor Knud Erik Nielsen, salgsdirektør, ArCon Solar»Med Brædstrup SolPark er der skabt et referenceanlæg, der siden den spæde start har mødt kolossal interesse fra ind- og udland. Det har derfor været en vigtig sag for os at deltage i. Som de øvrige leverandører har vi fået en stor og aktiv rolle i udformningen af projektet. ArCon Solar har været med i projekteringen og dimensioneret tingene, så de forskellige energikilder kan spille optimalt sammen, og der er plads til at udvide anlægget senere. Vi har været med til at skubbe til grænserne for, hvad der plejer at blive gjort. Eksempelvis bliver der i Brædstrup-anlægget indbygget en hel ny funktion, der skal tømme solfangere og rør for de sidste kilowatttimer energi, når dagen er omme. Normalt går anlægget i stå, når solen forsvinder, men der ligger en del energi bundet i væske og rør, og den energi kan vi nyttiggøre. Alt i alt forventer vi os meget af anlægget, der er det mest nyskabende projekt med solvarme nogensinde. Det vil uden tvivl danne skole både herhjemme og i udlandet.«arcon Solar er hovedentreprenør på Brædstrup SolPark. Som flere andre leverandører er den danske producent af solvarmeanlæg blevet valgt som partner i projektet, der ledes af rådgiverfirmaet PlanEnergi. ArCon Solar er specialist inden for dimensionering, produktion og installation af store solvarmeanlæg. ArCon Solar har mere end 35 års erfaring inden for solvarme og mere end 20 års erfaring inden for storskala solvarmeanlæg. Som markedsleder har virksomheden produceret og installeret mere end hvert andet storskala solvarmeanlæg i Europa. Knud Erik Nielsen, Sales Director, ArCon Solar»Brædstrup SolPark created a reference installation, which since its humble beginnings has generated colossal interest at home and abroad. That made it an important project for us to take part in, and in common with the other contractors, we have played a large and active role in its development. ArCon Solar took part in the planning stage, and the dimensioning of the various elements so that the different energy sources will provide the optimum effect together, opening the way to expand the installation at a later date. We have helped extend the boundaries for what can be done. For example: the Brædstrup installation has a totally new function which will drain the solar cells and pipes for the last kilowatt hours of energy at the end of each day. Normally, such installations stop working when the sun goes down, but there is still a lot of residual energy in the fluid and pipes which we can utilise. All-in-all, we have high expectations for this installation, which is the most innovative project involving solar heat ever. I have no doubt that it paves the way at home and abroad.«arcon Solar is the prime contractor for Brædstrup SolPark. Along with several other contractors and suppliers, this Danish solar heat installation supplier was selected as a partner for the project, managed by consulting engineers PlanEnergi. ArCon Solar specialises within the dimensioning, production and installation of large-scale solar heat installations. The company has over 35 years of experience within solar heat in general, and over 20 years within large-scale solar heat installations. ArCon Solar is the market leader, and has produced and installed more than half the large-scale solar heat installations in Europe. Brædstrup SolPark Nettoareal (effektivt): m² Antal solfangere: 847 stk. Hældning fra vandret: 40º Beregnet max effekt: 7,4 MW Beregnet årlig ydelse: MWh Beregnet ydelse/m²: 480 kwh/m² Brædstrup SolPark Net area (effectively): 10,604 m² Number of solar cells: 847 Angle from vertical: 40º Calculated max. output: 7.4 MW Calculated annual output: 5,000 MWh Calculated output per m²: 480 kwh/m² 18 Fakta/Facts

19 Akkumuleringstank Accumulation tank Per Kristensen, direktør, Brædstrup Fjernvarme»I de traditionelle akkumuleringstanke kan den producerede solvarme gemmes i nogle få dage men ikke fra f.eks. sommer til vinter. Her skal anvendes en anden teknologi nemlig sæsonvarmelagre som f.eks. vores netop anlagte borehulslager.«som supplement til den eksisterende akkumuleringstank på m³ er der bygget en ny stor akkumuleringstank, der rummer m³ vand. Den samlede akkumuleringskapacitet er nu ikke mindre end 7,5 mio. liter vand. De to tanke kan gemme varmen, der produceres på solvarmeanlæg, elkedel, varmepumpe og motoranlæg. Per Kristensen, Director, Brædstrup Fjernvarme:»Traditional accumulation tanks can only store solar heat for a few days but not through a whole winter. This is where a different technology comes in a seasonal heat store, such as the bore hole store we have just completed.«to supplement the existing 2,000 m³ accumulation tank, we have built a new, large tank, capable of holding 5,500 m³ of water. Total accumulation capacity is now no less than 7.5 milion litres. The two tanks can store the heat produced by the solar heat installation, electric boiler, heat pump and motors. Akkumuleringstank - lagring af varmeenergi fra solvarmeanlæg og borehulslager mmarketing Akkumuleringstank til solvarmeanlæg og borehulslager Totallevering af m 3 varmeakkumuleringstank til lagring af varmeenergi. F.W. RØRTEKNIK A/S Roustvej 175 Roust DK-6818 Årre Tlf:

20 Elkedelkapacitet Elkedel i Brædstrup SolPark: kw=5.000 alm. elkedler, der bruges i husholdningen Electric bolier capacity: The Brædstrup SolPark electric boiler: 10,000 kw = 5,000 domestic boliers Fakta/Facts 20

21 Elinstallation og elkedel Electrical installation and boiler Brædstrup SolPark omfatter styringer og elinstallationer i sværvægtsklassen. Projekter i den aktuelle størrelsesorden kræver stor fokus på styring og overvågning, da det gælder om at udnytte energien optimalt, og styre den præcis derhen, hvor den gør mest nytte og er mest rentabel. Brædstrup SolPark includes heavyweight control systems and electrical installations. Projects of this size need a lot of focus on control and monitoring, as they have to make the best use of the energy products, and direct it to where it will be the most use, and the most cost-effective. ELKEDLEN EN STABILISERENDE FAKTOR Den nye elkedel kan optage elektricitet op til kilowatt og omdanne elektriciteten til varme, som sendes ud til varmekunderne eller som akkumuleres i akkumulerings tankene. Elkedlen startes lynhurtigt, når elektriciteten er meget billig, og når der er for meget elektricitet i el-nettet. Dette fænomen opstår, når vindmøllerne producerer mere strøm, end forbrugerne anvender. I disse situationer skal elektricitet en sælges billigt, til vores nabolande, eller omdannes til varme hos f.eks. Brædstrup Fjernvarme. Vi er på denne måde med til at stabilisere el-systemet. ELECTRIC BOILER A STABILISING FACTOR The new electric boiler can take up to 10,000 kilowatts of electricity and convert it to heat, distributed to consumers or held in the accumulation tanks. The boiler starts immediately as soon as the electricity is cheap, and when there is too much electricity on the grid. This phenomenon arises when wind turbines produce more current than the consumers use. In such situations, the electricity has to be sold cheaply to neighbouring countries, or converted to heat, e.g. by Brædstrup Fjernvarme. In this way, we help stabilise the electricity system. Averhoff Energi Anlæg A/S Nygade 29, 7430 Ikast...får brikkerne til at falde på plads Elkedler optimale i kombination med bæredygtig fjernvarme Tel

22 el vvs ventilation industriautomation jordvarme solvarme YIT er med hele vejen... - vi rådgiver, designer, projekterer, installerer, servicerer og vedligeholder YIT A/S tlf Find nærmeste servicecenter på yit.dk 22

23 Drift og styring Per Kristensen, direktør, Brædstrup Fjernvarme»Det nye solvarmeanlæg er unikt pga. kombinationen af solvarmen, borehulslageret og akkumuleringstanken. Her er det en stor udfordring for personalet at få de forskellige tekniske dele til at fungere optimalt sammen, så driften bliver så økonomisk optimal som muligt. Der skal drejes på de rigtige håndtag, så omkostningerne holdes nede, og vi får solgt vores el på de forskellige el-markeder så intelligent som muligt.«i forbindelse med etableringen af det nye solvarmeanlæg er der opført en ny teknikbygning. Bygningen indeholder bl.a. elkedel, varmepumpe samt rør, pumper, varmeveksler og opsamlingstank for solvarmeanlægget. Nybygningen er projekteret og dimensioneret til at skabe en velfungerende og økonomisk drift, hvor de mange forskellige energikilder spiller godt sammen og skaber de bedste betingelser for varmeproduktion og salg af el. Bygningen indeholder bl.a.: Elkedel Varmepumpe Rør Pumper Varmeveksler Opsamlingstank for solvarmeanlægget Operation and management Per Kristensen, Director, Brædstrup Fjernvarme:»What makes the new solar heat installation unique is the combination of solar heat, the bore hole store and accumulation tank. The challenge for the personnel is to get the various technical elements to function well together, to ensure the most economic operation possible. The right actions have to be taken at the right time to keep costs down, and so that we can sell our electricity on the various markets as intelligently as possible.«as part of the new solar heat installation project, a new machine house was erected, which houses the electric boiler, heat pump, pipes, other pumps, heat exchanger and accumulation tank for the entire installation. The new building was designed and dimensioned to support functional, economical operation, in which the wide range of different energy sources work well together to create the best possible conditions for the production of heat and sale of electricity. The building contains: Electric boiler Heat pump Pipes Pumps Heat exchanger Accumulation tank for the solar heat installation 23

24 Fjernvarmevej 2 DK-8740 Brædstrup Tlf.: Fax:

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Jeannette Møller Jørgensen JMJ@energinet.dk Forskningskoordinator Energinet.dk Om Energinet.dk 23. juni 2014 Test-en-elbil 2 Et elsystem

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper : Afdelingsleder PlanEnergi pas@planenergi.dk PlanEnergi: 30 års erfaring med vedvarende energi biomasse biogas solvarme sæsonvarmelagring varmepumper fjernvarme energiplanlægning Formålet med opgaven

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne?

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Per Alex Sørensen SDH Conference Toulouse 17-18 June 2015 1 2 Marstal (1) 1996

Læs mere

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College 1 De fossile brændsler forsvinder De fossile brændstoffer kul, olie og naturgas er en trussel mod klimaet men mængden

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Solvarme i Mou. Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri

Solvarme i Mou. Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri Solvarme i Mou Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri Side 2 af 18 Solvarme: I de senere år har solvarme for alvor vundet indpas i den danske fjernvarmeforsyning. Årsagen hertil skal findes i de stigende

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Vision 2020 for Farum Fjernvarme a.m.b.a Vi vil yde vore kunder en bæredygtig varmeforsyning med stabile priser, fastholdelse af

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Carbon Capture and Storage (CCS) renewable energy systems and economy

Carbon Capture and Storage (CCS) renewable energy systems and economy Carbon Capture and Storage (CCS) renewable energy systems and economy Klimaforum9 DGI-Byen December 14, 29 Assistant Professor, PhD, Brian Vad Mathiesen Department of Development and Planning, Aalborg

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Ecodesign minimumskrav og energimærkning af kedler, varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Møde NVE Møde, NVE 8. marts 2012 4 forslag til

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Hvorfor gøre noget i hele taget? - det går jo godt alt sammen Der er mange gode grunde: Energi-

Læs mere

SÆSONVARMELAGER LAGRING AF OVERSKUDSVARME I JORDEN TIL FORBEDRING AF EFFEKTIVITETEN ENERGY EFFICIENCY. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

SÆSONVARMELAGER LAGRING AF OVERSKUDSVARME I JORDEN TIL FORBEDRING AF EFFEKTIVITETEN ENERGY EFFICIENCY. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri SÆSONVARMELAGER LAGRING AF OVERSKUDSVARME I JORDEN TIL FORBEDRING AF EFFEKTIVITETEN ENERGY EFFICIENCY www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri INTRODUKTION SÆSONVARMELAGER Sæsonvarmelagerets koncept

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan

Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan Niels From, PlanEnergi Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 1 Dagsorden Varmepumper Hvorfor? Varmepumper Hvordan? Varmepumper

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Velkommen til Avanceret Energilagring Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Se fremad, fremad! Aflur den kommende tid, de veje, den vil bane

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

The role of power to heat Heat pumps, electrical heat boilers and heat storage Lessons from Denmark

The role of power to heat Heat pumps, electrical heat boilers and heat storage Lessons from Denmark The role of power to heat Heat pumps, electrical heat boilers and heat storage Lessons from Denmark Marie Münster Senior Researcher DTU Management Engineering maem@dtu.dk Agora, Berlin 24/9 2015 25-09-2015

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Arbejder med energi, funderet I jordvarmeboringer. Eksterne partnere I form af virksomheder og myndigheder Andre VIA afdelinger Studerende

Arbejder med energi, funderet I jordvarmeboringer. Eksterne partnere I form af virksomheder og myndigheder Andre VIA afdelinger Studerende Breakfast Club lyn-introduktion til Energi-gruppen Hvem er vi? 1 chef 3 undervisere (og endnu en undervejs) 1 projektmedarbejder 1 Erhvervs-PhD studerende Lidt løs hjælp I form af tidligere og nuværende

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur Fremtiden findes på Fur Finding the future on the island of Fur FREMTIDENs energisamfund Danmark, og resten af verden, står over for nogle store energimæssige udfordringer: Vi har i høj grad bygget vores

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere