Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19"

Transkript

1 Brædstrup SolPark følg energien follow the energy Fjernvarmevej 2 DK-8740 Brædstrup Tlf.: Fax:

2 2

3 Indhold Bag om Brædstrup Fjernvarme 4 5 Grafisk fremstilling af solvarmeanlægget 6 7 Planlægning og design 8 9 Brædstrup SolPark Sæsonvarmelager Varmepumpen ARCON Solar hovedentreprenør 18 Akkumulationstanken 19 Elkedel og elinstallation Drift og styring Indhold The facts on Brædstrup Fjernvarme 4 5 Graphic presentation of solar heat installation 6 7 Planning and design 8 9 Brædstrup SolPark Seasonal heat storage Heat pump ARCON Solar prime contractor 18 Accumulator tank 19 Electric boiler and electrical installation work Operation and management

4 Undersøgelser af Horsens museum har afsløret, at en gammel middelalderboplads midt i Brædstrup i dag lægger grund til Brædstrup SolPark fremtidens energi. Examinations by the Museum of Horsens has revealed, that an ancient Medieval settlement in the centre of Brædstrup is set to become Brædstrup SolPark the energy of the future.

5 Bag om Brædstrup Fjernvarme The facts on Brædstrup Fjernvarme ET AF DE ABSOLUT BILLIGSTE KRAFTVARME- VÆRKER I DANMARK Undersøgelser af Horsens museum har afsløret, at en gammel middelalderboplads midt i Brædstrup i dag lægger grund til Brædstrup SolPark fremtidens energi. Brædstrup SolParks nye energikoncept møder enorm interesse fra ind- og udland. Det nyskabende koncept kombinerer flere kendte, samt nyudviklede teknologier til en effektiv helhed. Med denne brochure vil vi imødekomme interessen og orientere offentligheden om et enestående projekt inden for varmeproduktion. Brædstrup Fjernvarme forfølger fortsat målet om at være placeret blandt de allerbilligste kraftvarmeværker i Danmark. Ifølge tal fra brancheorganisationen Dansk Fjernvarme er Brædstrup Fjernvarme p.t. blandt de absolut billigste kraftvarmeværker herhjemme. EN BILLIGERE VARMEPRIS MED SOLENERGI Den store udfordring er at kunne fastholde en billig varmepris i en tid, hvor olie- og naturgaspriserne igen stiger kraftigt. Derudover bliver der i 2012 yderligere afgifter på naturgas. Denne gang er det den såkaldte NOx-afgift, der får en meget kraftig stigning helt op til en femdobling! Derfor er det meget tilfredsstillende, at initiativer, der reducerer brugen af naturgas, også reducerer virkningerne af afgifts- og prisstigningerne. Når de nye anlæg tages i brug, vil over 20 % af varmen fra Brædstrup Fjernvarme komme fra vedvarende energianlæg. Her tager solvarmen som bekendt mest. Udover de omkostningsmæssige forhold betyder omlægning til vedvarende energi en kraftig reduktion af CO2-udledningen, selv om naturgas ikke er den største miljøsynder sammenlignet med andre fossile brændsler. PROJEKT BRÆDSTRUP SOLPARK Hovedelementerne i solvarmeprojektet omfatter både eksisterende og helt nyudviklede teknologier, der indgår i et innovativt samspil: Solvarmeanlæg, akkumuleringstank, varmepumpe, elkedel, motor- og kedelanlæg, samt et sæsonvarmelager(borehulslager). Der findes kun få lignende anlæg i verden, og der er derfor også stor interesse for det fra mange interessenter. På de følgende sider gennemgår vi projektet i detaljer. Projekt Boreholes in Brædstrup (Brædstrup SolPark) og forprojektet til dette har modtaget økonomisk støtte fra Energinet.dk, EUDP og Region Midtjylland. ONE OF THE ABSOLUTE CHEAPEST COMBINED HEAT AND POWER STATIONS IN DENMARK Examinations by the Museum of Horsens has revealed, that an ancient Medieval settlement in the centre of Brædstrup is set to become Brædstrup SolPark the energy of the future. Brædstrup SolPark s new energy concept is generating enormous interest at home and abroad. This innovative concept combines a number of existing and new technologies into an effective and efficient whole. This brochure is in response to the interest expressed in the project, and to inform the public in general about this unique project within heat production. Brædstrup Fjernvarme continues to pursue its aim of being one of the cheapest combined heat and power stations (CHP) in Denmark. According to figures from trade organisation Dansk Fjernvarme, Brædstrup Fjernvarme is currently one of the absolute cheapest CHPs in this country. CHEAPER HEAT WITH SOLAR ENERGY The biggest problem we face is maintaining a cheap price for heat at a time when the prices of oil and natural gas are rising steeply. In addition, there will be new taxes levied on natural gas in The new NOx tax will mean a very steep increase up to five times the current price! That makes initiatives which not only reduce the use of natural gas, but also the effects of rises in taxes and prices, highly satisfactory. When the new installation comes on line, over 20% of the heat generated by Brædstrup Fjernvarme will come from sustainable energy. Solar heat will account for the biggest proportion. Apart from the cost benefits, the shift to sustainable energy will also mean a significant reduction in CO2 emissions, even though natural gas is not the worst polluter compared to other fossil fuels. THE BRÆDSTRUP SOLPARK PROJECT The main elements in this solar heat project include existing and totally new technologies, harnessed in a new and innovative way: Solar heat installation, accumulator tank, heat pump, electric boiler, motor and chain installations and a seasonal heat store (bore holes). There are only a few other similar installations in the world, which is why the project is generating so much interest. The project will be explained in detail on the following pages. The Bore Holes in Brædstrup (Brædstrup SolPark) project and the pilot project for the same have received financial support from Energinet.dk, EUDP and Region Midtjylland. 5

6 6 Grafisk fremstilling af solvarmeanlægget Graphic presentation of solar heat installation

7 »Varme fra solen kombineret med ny teknologi skal sikre den billige varme også i fremtiden.«per Kristensen, direktør, Brædstrup Fjernvarme»Heat from the sun combined with new technology will ensure cheap heat, now and in the future.«per Kristensen, Director, Brædstrup Fjernvarme 7

8 Planlægning og design Planning and design Per Alex Sørensen, projektleder, PlanEnergi»Det har været spændende at arbejde med en fremtidig fjernvarmeforsyning, der er uden brug af fossile brændsler og biomasse. Vi håber, at konceptet vil kunne gentages og mener bestemt at det har sin berettigelse i en tid, der efterspørger vedvarende energi, der kan reguleres via el-nettet.«solvarme er vejen frem i en verden med begrænsede ressourcer og efterspørgsel på CO2-neutrale energikilder. Det er et særdeles spændende og udfordrende udviklingsprojekt, der peger på bæredygtige løsninger på fremtidens energibehov. Projektet er enestående i dansk sammenhæng, og der findes kun få tilsvarende anlæg i verden. Brædstrup Fjernvarme har derfor, i samarbejde med PlanEnergi Nordjylland, måttet starte næsten helt fra bunden med hensyn til planlægningen og designet af anlægget. Per Alex Sørensen, Project Manager, PlanEnergi»It has been really exciting to work with a future district heating supply system which does not use fossil and bio-fuels. We hope that the concept can be repeated elsewhere, and sincerely believe that it is justified at a time when sustainable energy which can be regulated by the national grid is in demand.«solar heat is the way forward in a world with limited resources, and high demand for CO2-neutral sources of energy. As such, this is an exciting and challenging development project which shows the way to sustainable solutions to the energy needs of the future. The project is unique in Denmark, and in fact, there are only a few similar installations in the world. Consequently, Brædstrup Fjernvarme and PlanEnergi Nordjylland have had to start right from scratch with regard to planning and designing the installation. 8

9 DIN ENERGI PARTNER PlanEnergi tilbyder rådgivning vedr. fremtidig fjernvarmeforsyning med anvendelse af: Solvarme Varmepumper Varmelagre Biogas Biomasse - kraftvarme Geotermi PlanEnergi Jyllandsgade Skørping Tlf Mail: Web: ET RÅDGIVENDE FIRMA MED MERE END 25 ÅRS ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI 9

10 Brædstrup SolPark Brædstrup SolPark Per Kristensen, direktør, Brædstrup Fjernvarme»Erfaringerne med solvarmeanlægget fra 2007 har været så gode, at vi turde give os i kast med en udvidelse. Vi har fået bekræftet, at vi både kan have en veldefineret miljøprofil og samtidig levere billig varme. Dette er ikke hinandens modsætninger. Hvis denne teknologi også viser sig at være ligeså tilfredsstillende i en større skala og at vi effektivt kan gemme solvarmen fra sommer til vinter i borehuls lageret har vi planer om at udvide solvarmeanlægget til i alt m² solfangere og ligeledes udvide borehulslageret tilsvarende.«per Kristensen, Director, Brædstrup Fjernvarme»The experience we gained from the solar heat installation installed in 2007 has been so good, that we felt confident about expanding it further. We have confirmed that we can have a well-defined environmental profile, and still supply cheap heating. These two factors are no longer contradictory. If this technology proves to be just as satisfactory on a larger scale and we can effectively store solar heat from the summer for the winter in the bore holes - we plan to extend the solar heat installation to a total of 50,000 m² of solar cell panels, and extend the bore hole store correspondingly.«i 2007 blev der sat m² solfangere i drift. I 2012 er der etableret yderligere m² solfangere, således at i alt solvarmemoduler udgør det samlede solfangerareal på m². Anlægget er hermed på anlægstidspunktet Europas største. Inden for solvarmeteknologien går udviklingen imidlertid stærkt i Danmark og inden længe bliver anlægget i Brædstrup overhalet rent størrelsesmæssigt af tilsvarende anlæg. Solvarmeanlægget forventes at producere ca MWh forureningsfri varme om året. A total of 8,000 m² of solar cells were commissioned in A further 10,600 m² were added in 2012, thereby an amount of 1487 solar thermal modules is bringing the total area up to 18,600 m². This makes our installation the biggest in Europe at this time. The development of solar heating technology is growing rapidly in Denmark and before long, the Brædstrup installation will be overtaken in terms of size. The solar thermal installation is expected to produce around MWh non-pollutive heat every year. Brædstrup SolPark består i dag af følgende hovedelementer: Solvarme Akkumuleringstank Sæsonvarmelager Elkedel Varmepumpe Brædstrup SolPark currently consists of the following main elements: Solar heat Accumulation tank Seasonal heat storage Electric boiler Heat pump 10

11 11

12 12 Sæsonvarmelager/Seasonal heat storage

13 13

14 Sæsonvarmelager Maskinmester Christian Christiansen, PC Brøndboring A/S»Brøndboringsbranchen er lille, da vi har et begrænset marked. Også derfor ville vi gerne være med i dette nytænkende og nyskabende projekt. Den grønne energi er et område, vi gerne vil arbejde med fremover. Det tværfaglige miljø omkring projektet har også været meget givende.opgaven har været at lave borehuller til sonderne, og den store udfordring har været at lave præcise boringer, der ligger meget tæt, ned gennem et lag af sten. Derudover er der lavet boringer til de temperaturfølere, der skal overvåge, om varmen holder sig stabilt i jorden bag cementforseglingen, som den skal, og ikke spreder sig ud i miljøet, til f.eks. grundvandet.«som isolerende lag over borehulslageret er der anvendt muslingeskaller A layer of seashells is used to isolate the seasonal heat storage Seasonal heat storage Chief Engineer Christian Christiansen, well boring industry is small, as the market is limited. That s yet another reason why we wanted to go ahead with this new and innovative project. Green energy is a field in which we would like to continue to work. The multi-disciplinary nature of the project has also been very beneficial.the project called for drilling bore holes for the probes, and the main problem involved drilling with extreme precision a series of holes which are grouped very closely together through a layer of stone. Furthermore, holes had to be drilled for the temperature sensors which will ensure that the heat remains stable in the ground behind the cement seal, and will not spread into the surrounding strata which could have environmental effects, e.g. heating the groundwater.«48 boringer Sonder på 45 meter 5 stk. 60 meter dybe boringer til temperaturfølere m³ jord opvarmes 48 bore holes Probes lowered to a depth of 45 metres 5 x 60 metre deep holes for temperature sensors m³ ground is heated Fakta/Facts 14

15 ERFAREN LEVERANDØR AF JORDVARMELØSNINGER På nuværende tidspunkt er der installeret 48 RAUGEO jordvarmesonder i borehulslageret hos Brædstrup Fjernvarme. Samme type sonder anvendes også i Tyskland, Canada og England. EXPERIENCED SUPPLIER OF GEOTHERMAL ENERGY SOLUTIONS 48 RAUGEO geothermal energy probes are currently installed in the bore hole store at Brædstrup Fjernvarme. The same type of probes are also used in Germany, Canada and the UK. REHAU er en erfaren og anerkendt leverandør inden for jordvarme og leverer bl.a. rørledninger, jordvarmesonder, fittings og samlebrønde til geotermiske projekter. I Brædstrup anvendes RAUGEO PE-Xa jordvarmesonder, som modstår temperaturer op til 95ºC. Andre fordele ved RAUGEO løsningerne er: Ekstrem robusthed pga. PE-Xa-materialet Høj fleksibilitet og reduceret bøjeradius Ingen svejsesamlinger Teknisk projektsupport fra REHAU REHAU is an experienced and qualified supplier within the field of geothermal energy, supplying a complete range of piping, probes, fittings and junction wells for geothermal projects. RAUGEO PE-Xa geothermal probes are used at Brædstrup, which can resist temperatures up to 95 C. Other advantages of RAUGEO solutions are: Extreme robustness, due to the PE-Xa material High level of flexibility and reduced bend radius No weld seams Technical project support from REHAU Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO PE-XA SONDEN DEN ENESTE JORDVARMESONDE UDEN SAMLINGER - Ingen svejsesamlinger - 10 års producentgaranti - Fra -40 op til PE-Xa materiale af høj kvalitet 15

16 Varmepumpen Heat pump Claus N. Poulsen, ingeniør og produktchef, Johnson Controls»Det har været attraktivt for Johnson Controls at medvirke i projektet af mange grunde. Det er et meget grønt projekt, og vi vil gerne profilere os med energieffektive og miljøvenlige anlæg. Derudover vil vi gerne være med til at samle forskellige kompetencer og skabe et innovationsmiljø, hvor vi i fællesskab løfter det faglige niveau. Dertil kommer, at det er et højeksponeringsprojekt, der møder stor interesse fra Danmark og udlandet. Med de energi- og miljømæssige mål, der er fra politisk hold, er der ingen vej uden om denne type projekter, som en del af den fremtidige varmeforsyning. Vi ser et enormt potentiale.«claus N. Poulsen, engineer and Product Manager, Johnson Controls»It was very attractive for Johnson Controls to take part in this project for a number of reasons: Firstly, it s a very green project, and we want to profile ourselves with energy-efficient and environment-friendly installations. Secondly, we want to acquire a range of skills and create an innovative environment in which we can work together to raise the technological bar. Thirdly, this is a high-exposure project, which is generating a lot of interest from Denmark and abroad. Given the energy and environmental target set by the government, this type of project is set to become a permanent part of future heat supply. We see enormous potential.«1 MegaWatt pumpe 5x3x2½ m baseret på en højtryks skruekompressor Pumpen kan levere vand med en udgående temperatur på op til 90 grader Vandet sendes ud til fjernvarme Pumpen har et naturligt kølemiddel, der er uskadeligt for miljøet 1 MegaWatt pump 5x3x2½ m based on a high pressure screw compressor The pump can supply water with an outgoing temperature of up to 90 degrees The water is distributed as a form of district heating The pump has a natural coolant which is not hazardous to the environment Fakta/Facts 16

17 17

18 ArCon Solar hovedentreprenør ArCon Solar prime contractor Knud Erik Nielsen, salgsdirektør, ArCon Solar»Med Brædstrup SolPark er der skabt et referenceanlæg, der siden den spæde start har mødt kolossal interesse fra ind- og udland. Det har derfor været en vigtig sag for os at deltage i. Som de øvrige leverandører har vi fået en stor og aktiv rolle i udformningen af projektet. ArCon Solar har været med i projekteringen og dimensioneret tingene, så de forskellige energikilder kan spille optimalt sammen, og der er plads til at udvide anlægget senere. Vi har været med til at skubbe til grænserne for, hvad der plejer at blive gjort. Eksempelvis bliver der i Brædstrup-anlægget indbygget en hel ny funktion, der skal tømme solfangere og rør for de sidste kilowatttimer energi, når dagen er omme. Normalt går anlægget i stå, når solen forsvinder, men der ligger en del energi bundet i væske og rør, og den energi kan vi nyttiggøre. Alt i alt forventer vi os meget af anlægget, der er det mest nyskabende projekt med solvarme nogensinde. Det vil uden tvivl danne skole både herhjemme og i udlandet.«arcon Solar er hovedentreprenør på Brædstrup SolPark. Som flere andre leverandører er den danske producent af solvarmeanlæg blevet valgt som partner i projektet, der ledes af rådgiverfirmaet PlanEnergi. ArCon Solar er specialist inden for dimensionering, produktion og installation af store solvarmeanlæg. ArCon Solar har mere end 35 års erfaring inden for solvarme og mere end 20 års erfaring inden for storskala solvarmeanlæg. Som markedsleder har virksomheden produceret og installeret mere end hvert andet storskala solvarmeanlæg i Europa. Knud Erik Nielsen, Sales Director, ArCon Solar»Brædstrup SolPark created a reference installation, which since its humble beginnings has generated colossal interest at home and abroad. That made it an important project for us to take part in, and in common with the other contractors, we have played a large and active role in its development. ArCon Solar took part in the planning stage, and the dimensioning of the various elements so that the different energy sources will provide the optimum effect together, opening the way to expand the installation at a later date. We have helped extend the boundaries for what can be done. For example: the Brædstrup installation has a totally new function which will drain the solar cells and pipes for the last kilowatt hours of energy at the end of each day. Normally, such installations stop working when the sun goes down, but there is still a lot of residual energy in the fluid and pipes which we can utilise. All-in-all, we have high expectations for this installation, which is the most innovative project involving solar heat ever. I have no doubt that it paves the way at home and abroad.«arcon Solar is the prime contractor for Brædstrup SolPark. Along with several other contractors and suppliers, this Danish solar heat installation supplier was selected as a partner for the project, managed by consulting engineers PlanEnergi. ArCon Solar specialises within the dimensioning, production and installation of large-scale solar heat installations. The company has over 35 years of experience within solar heat in general, and over 20 years within large-scale solar heat installations. ArCon Solar is the market leader, and has produced and installed more than half the large-scale solar heat installations in Europe. Brædstrup SolPark Nettoareal (effektivt): m² Antal solfangere: 847 stk. Hældning fra vandret: 40º Beregnet max effekt: 7,4 MW Beregnet årlig ydelse: MWh Beregnet ydelse/m²: 480 kwh/m² Brædstrup SolPark Net area (effectively): 10,604 m² Number of solar cells: 847 Angle from vertical: 40º Calculated max. output: 7.4 MW Calculated annual output: 5,000 MWh Calculated output per m²: 480 kwh/m² 18 Fakta/Facts

19 Akkumuleringstank Accumulation tank Per Kristensen, direktør, Brædstrup Fjernvarme»I de traditionelle akkumuleringstanke kan den producerede solvarme gemmes i nogle få dage men ikke fra f.eks. sommer til vinter. Her skal anvendes en anden teknologi nemlig sæsonvarmelagre som f.eks. vores netop anlagte borehulslager.«som supplement til den eksisterende akkumuleringstank på m³ er der bygget en ny stor akkumuleringstank, der rummer m³ vand. Den samlede akkumuleringskapacitet er nu ikke mindre end 7,5 mio. liter vand. De to tanke kan gemme varmen, der produceres på solvarmeanlæg, elkedel, varmepumpe og motoranlæg. Per Kristensen, Director, Brædstrup Fjernvarme:»Traditional accumulation tanks can only store solar heat for a few days but not through a whole winter. This is where a different technology comes in a seasonal heat store, such as the bore hole store we have just completed.«to supplement the existing 2,000 m³ accumulation tank, we have built a new, large tank, capable of holding 5,500 m³ of water. Total accumulation capacity is now no less than 7.5 milion litres. The two tanks can store the heat produced by the solar heat installation, electric boiler, heat pump and motors. Akkumuleringstank - lagring af varmeenergi fra solvarmeanlæg og borehulslager mmarketing Akkumuleringstank til solvarmeanlæg og borehulslager Totallevering af m 3 varmeakkumuleringstank til lagring af varmeenergi. F.W. RØRTEKNIK A/S Roustvej 175 Roust DK-6818 Årre Tlf:

20 Elkedelkapacitet Elkedel i Brædstrup SolPark: kw=5.000 alm. elkedler, der bruges i husholdningen Electric bolier capacity: The Brædstrup SolPark electric boiler: 10,000 kw = 5,000 domestic boliers Fakta/Facts 20

21 Elinstallation og elkedel Electrical installation and boiler Brædstrup SolPark omfatter styringer og elinstallationer i sværvægtsklassen. Projekter i den aktuelle størrelsesorden kræver stor fokus på styring og overvågning, da det gælder om at udnytte energien optimalt, og styre den præcis derhen, hvor den gør mest nytte og er mest rentabel. Brædstrup SolPark includes heavyweight control systems and electrical installations. Projects of this size need a lot of focus on control and monitoring, as they have to make the best use of the energy products, and direct it to where it will be the most use, and the most cost-effective. ELKEDLEN EN STABILISERENDE FAKTOR Den nye elkedel kan optage elektricitet op til kilowatt og omdanne elektriciteten til varme, som sendes ud til varmekunderne eller som akkumuleres i akkumulerings tankene. Elkedlen startes lynhurtigt, når elektriciteten er meget billig, og når der er for meget elektricitet i el-nettet. Dette fænomen opstår, når vindmøllerne producerer mere strøm, end forbrugerne anvender. I disse situationer skal elektricitet en sælges billigt, til vores nabolande, eller omdannes til varme hos f.eks. Brædstrup Fjernvarme. Vi er på denne måde med til at stabilisere el-systemet. ELECTRIC BOILER A STABILISING FACTOR The new electric boiler can take up to 10,000 kilowatts of electricity and convert it to heat, distributed to consumers or held in the accumulation tanks. The boiler starts immediately as soon as the electricity is cheap, and when there is too much electricity on the grid. This phenomenon arises when wind turbines produce more current than the consumers use. In such situations, the electricity has to be sold cheaply to neighbouring countries, or converted to heat, e.g. by Brædstrup Fjernvarme. In this way, we help stabilise the electricity system. Averhoff Energi Anlæg A/S Nygade 29, 7430 Ikast...får brikkerne til at falde på plads Elkedler optimale i kombination med bæredygtig fjernvarme Tel

22 el vvs ventilation industriautomation jordvarme solvarme YIT er med hele vejen... - vi rådgiver, designer, projekterer, installerer, servicerer og vedligeholder YIT A/S tlf Find nærmeste servicecenter på yit.dk 22

23 Drift og styring Per Kristensen, direktør, Brædstrup Fjernvarme»Det nye solvarmeanlæg er unikt pga. kombinationen af solvarmen, borehulslageret og akkumuleringstanken. Her er det en stor udfordring for personalet at få de forskellige tekniske dele til at fungere optimalt sammen, så driften bliver så økonomisk optimal som muligt. Der skal drejes på de rigtige håndtag, så omkostningerne holdes nede, og vi får solgt vores el på de forskellige el-markeder så intelligent som muligt.«i forbindelse med etableringen af det nye solvarmeanlæg er der opført en ny teknikbygning. Bygningen indeholder bl.a. elkedel, varmepumpe samt rør, pumper, varmeveksler og opsamlingstank for solvarmeanlægget. Nybygningen er projekteret og dimensioneret til at skabe en velfungerende og økonomisk drift, hvor de mange forskellige energikilder spiller godt sammen og skaber de bedste betingelser for varmeproduktion og salg af el. Bygningen indeholder bl.a.: Elkedel Varmepumpe Rør Pumper Varmeveksler Opsamlingstank for solvarmeanlægget Operation and management Per Kristensen, Director, Brædstrup Fjernvarme:»What makes the new solar heat installation unique is the combination of solar heat, the bore hole store and accumulation tank. The challenge for the personnel is to get the various technical elements to function well together, to ensure the most economic operation possible. The right actions have to be taken at the right time to keep costs down, and so that we can sell our electricity on the various markets as intelligently as possible.«as part of the new solar heat installation project, a new machine house was erected, which houses the electric boiler, heat pump, pipes, other pumps, heat exchanger and accumulation tank for the entire installation. The new building was designed and dimensioned to support functional, economical operation, in which the wide range of different energy sources work well together to create the best possible conditions for the production of heat and sale of electricity. The building contains: Electric boiler Heat pump Pipes Pumps Heat exchanger Accumulation tank for the solar heat installation 23

24 Fjernvarmevej 2 DK-8740 Brædstrup Tlf.: Fax:

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Nye energikoncepter og decentrale kraftvarmeværkers rolle i fremtidens elsystem Erritsø, 6. januar 2011 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk

Læs mere

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Gastekniske Dage 15. Maj 2012 Malene Hein Nybroe Energinet.dk 1 Vores systemer Vi har allerede en del fluktuerende produktion

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Nordre Strandvej 46 DK 8240 Risskov Telefon +45 86 17 50 55 Telefax +45 86 17 33 52 www.aaenas.

AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Nordre Strandvej 46 DK 8240 Risskov Telefon +45 86 17 50 55 Telefax +45 86 17 33 52 www.aaenas. Rundbordsdrøftelse om Geotermi Erfaringer med drift af geotermianlæg i Polen Direktør Sven Aaen, AAEN A/S AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Nordre Strandvej 46 DK 8240 Risskov Telefon +45 86 17 50 55 Telefax

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

INTELLIGENT HEAT GRIDS. by Energy Service and Grundfos

INTELLIGENT HEAT GRIDS. by Energy Service and Grundfos INTELLIGENT HEAT GRIDS by Energy Service and Grundfos SURPLUS HEATING RENEWABLES TRADITIONAL Clean energy calls for intelligent heat grids UTILIZATION OF VARIOUS ENERGY SOURCES PRODUCTION AND DISTRIBUTION

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

Gas og el det perfekte mix

Gas og el det perfekte mix Professor og centerleder Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Naturgas en nødvendig del af løsningen... Hotel Nyborg Strand 26. november 2010 ? Bred politisk enighed om reduktion af CO2-udledning

Læs mere

TMS programmet på energi 2008/9

TMS programmet på energi 2008/9 TMS programmet på energi 2008/9 TMS (Teknologi, Menneske, Samfund) forløbet skal give de studerende kundskaber og værktøjer til at vurdere tekniske løsninger i et bredere, samfundsmæssigt perspektiv. Klimakrise

Læs mere

Fra Herning til Californien. NEL Hydrogen. Dr. Uffe Borup. Number one by nature

Fra Herning til Californien. NEL Hydrogen. Dr. Uffe Borup. Number one by nature Fra Herning til Californien NEL Hydrogen Dr. Uffe Borup Number one by nature H2 LOGIC HISTORIE De 4 grundlæggere: Mikael Sloth Jacob Krogsgaard Jesper Boisen Thomas Luckmann Stifter H2Logic på 2. år af

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Dansk Gas Forening Nyborg, 26. november 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Naturgas er stadig godt for

Læs mere

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Future Gas projektet Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Biogas2020 Skandinaviens biogas konference - biogassen i en grøn omstilling af Lise Skovsgaard, lskn@dtu.dk Phd. student, FutureGas

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

House of Energy Energilagring. Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør

House of Energy Energilagring. Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør House of Energy 2016 - Energilagring Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør 1 Problemstilling(er) i energisystemet 20xx Energi, der kommer fra sol og vind

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper : Afdelingsleder PlanEnergi pas@planenergi.dk PlanEnergi: 30 års erfaring med vedvarende energi biomasse biogas solvarme sæsonvarmelagring varmepumper fjernvarme energiplanlægning Formålet med opgaven

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

FJERNVARME I FREMTIDEN?

FJERNVARME I FREMTIDEN? Fjernvarmens rolle i Smart Grid FJERNVARME I FREMTIDEN? V/ CARSTEN BOJESEN AALBORG UNIVERSITET 09.09.2013 1 Seminar om fjernvarmens rolle i Smart Energy indhold: Baggrund for 4DH Hvad er 4DH? 4DH WP (Work

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Vedvarende energi i fjernvarmesektoren Dansk Fjernvarme Frank Elefsen, CTO Energy & Climate

Vedvarende energi i fjernvarmesektoren Dansk Fjernvarme Frank Elefsen, CTO Energy & Climate Vedvarende energi i fjernvarmesektoren Dansk Fjernvarme 2016-12-19 Frank Elefsen, CTO Energy & Climate fre@dti.dk AGENDA Kort om Teknologisk Institut Udfordringer for mere VE i fjernvarme Eksempler Solvarme

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Fjernvarmens rolle i samarbejde med el, gas og affald - fjernvarmen som energilager

Fjernvarmens rolle i samarbejde med el, gas og affald - fjernvarmen som energilager Fjernvarmens rolle i samarbejde med el, gas og affald - fjernvarmen som energilager Jesper Koch, Analysechef i Grøn Energi/Dansk Fjernvarme www.gronenergi.org ENERGIKLUNSERNE I FJERNVARMEN HAR ENERGILAGER

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme 4DH hvad og hvorfor Solvarme Solvarme I fjernvarmen Fremtidens fjernvarme Carsten Bojesen Afdeling for Energiteknik Aalborg Universitet 4. Generation

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger. - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne?

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger. - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Per Alex Sørensen Temadag om næste generation solvarme 23. juni 2015 1 Per

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College 1 De fossile brændsler forsvinder De fossile brændstoffer kul, olie og naturgas er en trussel mod klimaet men mængden

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 TOPWASTE Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 Affald og 100% vedvarende energi Affaldsmængder forventes fortsat at stige og energiforbruget at falde => affald kan

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Waste and District Heating Aarhus

Waste and District Heating Aarhus Waste and District Heating Aarhus x Waste and District Heating Waste and District Heating Aarhus Staff Department of Climate Action Waste WasteCenter District heating A tariff financed company Politically

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere