Årsrapport 2011 DKTI A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 DKTI A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Børsmeddelelse nr. 04 / februar 2012 DKTI A/S (CVR-nr.: ) C/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK-1265 København K

2 Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger 2 Resumé 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Bestyrelse og direktion 10 Resultat- og totalindkomstopgørelse 16 Balance pr. 31. december 17 Pengestrømsopgørelse 19 Noteoversigt 20 Årsrapport

3 Selskabsoplysninger Selskab DKTI A/S C/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1 sal DK-1265 København K Telefon: Hjemmeside: Mail: CVR.nr.: Stiftet: 22. januar 2007 Regnskabsår: 1. januar december 5. regnskabsår Kommune: København Bestyrelse Jørgen Hansen, formand Daniel Reece Ole Steen Hansen Direktion Daniel Reece Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bankforbindelse Ringkøbing Landbobank A/S Torvet 1 DK-6950 Ringkøbing Prisfastsættelse og handel Selskabets er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ) Indre værdi og øvrige børsmeddelser Den seneste offentliggjorte værdi findes sammen med øvrige børsmeddelelser på selskabets hjemmeside, og på Nasdaq OMX Copenhagen A/S s hjemmeside, Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts Dirigent Årsrapport

4 Resumé Resultat og balance Årets resultat blev et underskud på DKK 4,1m mod et overskud på DKK 2,4m i Resultatet svarer til et fald i den regnskabsmæssige indre værdi på DKK 6,46 pr. aktie, svarende til 7,8%. Det negative resultat skal ses på baggrund af den generelt negative aktiemarkedsudvikling i De toneangivende danske aktier, OMXC20, faldt i 2011 med 14,8%. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2011 DKK 26,5m mod DKK 56,6 ultimo Reduktionen kan henføres til årets negative resultat samt tilbagekøb af egne aktier for DKK 26,0m i forbindelse med ændringer i selskabets ejerstruktur. Alle selskabets børsnoterede værdipapirinvesteringer er afviklet. Selskabets aktiver består af likvider (DKK 17,8m) og en unoteret konvertibel obligation fra DanDrit Biotech A/S med en bogført værdi på DKK 8,6m. Aktionærer og aktivitet Efter længere tids sonderinger afhændede SmallCap Danmark A/S i oktober 2011 sine aktier i selskabet til en kreds af uafhængige investorer og selskabet selv. I forbindelse med SmallCap Danmark A/S s salg af aktier i selskabet modtog DKTI A/S en engangsbetaling på DKK 3,5m for at indlede eksklusivforhandlinger med DanDrit Biotech A/S om tilførsel af ny aktivitet til DKTI A/S. I forlængelse af SmallCap Danmark A/S s salg af aktier i selskabet gennemførte DKTI A/S et åbent aktietilbagekøb, hvorved alle selskabets aktionærer fik mulighed for at sælge deres aktier på samme vilkår som SmallCap Danmark A/S. Samlet erhvervede selskabet i 2011 egne aktier svarende til 42,1% af aktiekapitalen og selskabet ejer ultimo 2011 egne aktier svarende til 57,0% af aktiekapitalen. D. 22. december 2011 indgik selskabet betinget aftale med DanDrit Biotech A/S om fusion med DKTI A/S som det fortsættende selskab. Såfremt fusionen gennemføres vil de nuværende aktionærer i DKTI A/S have ca. 9% af aktierne i det fusionerede selskab, mens aktionærerne i DanDrit Biotech A/S vil modtage ca. 91% af aktierne, med mindre forudsætningerne ændres. DanDrit Biotech A/S er et dansk biotek selskab, som arbejder på at udvikle en vaccine mod colorektal kræft. DanDrit Biotech A/S har vist lovende fase IIa data og afventer pt. at påbegynde et fase IIb-forsøg med sit produkt MelCancerVac. For yderligere oplysninger omkring DanDrit Biotech A/S henvises til selskabets hjemmeside samt præsentation vedlagt børsmeddelelse nr. 17/2011. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med 2010, ikke betales udbytte for Forventninger til 2012 Selskabet forventer i 2012 et negativt resultat i niveauet DKK 1-2m. Størrelsen heraf afhænger af bestyrelsens fortsatte diskussioner omkring en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S og derigennem tilføjelsen af en ny aktivitet. Bestyrelsen arbejder stadig på en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S jf. børsmeddelelse nr. 22/2011, hvor selskabet underskrev en fusionsaftale med DanDrit Biotech A/S. Processen med at indsamle relevante data og verificeringer er ret tidskrævende og denne proces er fortsat i gang. Såfremt selskabet tilføres en ny aktivitet vil bestyrelsen fremkomme med nye Årsrapport

5 resultatforventninger, hvilket i så fald stadig forventes at være et negativt resultat idet DanDrit Biotech A/S fortsat er i en udviklingsfase. Årsrapport

6 Hoved- og nøgletal Resultat Kursreguleringer, netto Modtaget aktieudbytte Bankrenter Indtægter Andre driftsindtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat/totalindkomst Balance Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Balancesum Passiver Kortfristede gældsforpligtelser i alt Egenkapital Balancesum Nøgletal Totalindkomst pr. aktie / pr. udvandet aktie -6,75 3,26-2,20-19,46-0,82 Resultat pr. aktie / pr. udvandet aktie -6,75 3,26-2,20-19,46-0,82 Indre værdi pr. aktie / pr. udvandet aktie 76,21 82,67 78,37 80,57 99,57 Børskurs 75,00 80,00 71,00 71,00 88,00 Omkostningsprocent 3,36% 4,48% 4,41% 2,74% 2,24% Egenkapitals forretning før omkostninger og skat -15,00% 8,61% 10,51% -26,15% 2,72% Egenkapitals forretning før skat -9,91% 4,13% 6,11% -28,90% -1,17% Egenkapitals forretning efter skat -9,93% 4,12% -2,77% -21,56% -0,82% Antal aktier ultimo året excl. egne aktier Gennemsnitlige antal aktier excl. egne aktier Nøgletal er udarbejdet efter "Anbefalinger & Nøgletal 2010" udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Der henvises til afsnittet nøgletalsdefinitioner under anvendt regnskabspraksis. Årsrapport

7 Ledelsesberetning Årets resultat Årets resultat blev et underskud på DKK 4,1m mod et overskud på DKK 2,4m i Resultatet svarer til et fald i den regnskabsmæssige indre værdi på DKK 6,46 pr. aktie, svarende til 7,8%. Den indre værdi var ultimo 2011 DKK 76,21 pr. aktie mod DKK 82,67 pr. aktie ultimo Det negative resultat for 2011 skal ses på baggrund af den generelt negative aktiemarkedsudvikling i året. I 2011 faldt de toneangivende danske aktier, OMXC20, med 14,8%. Den negative aktiemarkedsudvikling havde baggrund i den europæiske gældskrise og reducerede forventninger til de kommende års økonomiske vækst og virksomhedernes indtjening. Årets resultat er i overensstemmelse med det forventede og tidligere udmeldinger herom. Årets resultat er sammensat af finansielle nettoindtægter på DKK -6,2m (DKK 5,1m i 2010), andre driftsindtægter på DKK 3,5m (DKK 0m) med fradrag af administrationsomkostninger på DKK 1,4m (DKK 2,7m). Posten andre driftsindtægter dækker en engangsbetaling for at indlede forhandlinger om tilførsel af ny aktivitet til selskabet (se afsnittet nye ejere nedenfor). Årets administrationsomkostninger blev godt halveret ifht Baggrunden herfor var dels, at selskabet i 2010 havde betydelige omkostninger relateret til den uro, der var i selskabets ejerkreds, herunder ændringer i ledelse, forvaltning og strategi, samt at SmallCap Danmark A/S, der har varetaget selskabets administration i 2011, har kunnet udføre denne mere effektivt. Afkast / rente p.a OMXC20-14,8% 35,9% OMXC -17,7% 31,2% MSCI Europe -13,8% 1,0% 10 årig statsobligation, primo år 3,0% 3,8% Resultatdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med for 2010, ikke betales udbytte for Årets underskud foreslås overført til overført resultat. Balance og egenkapital Egenkapital var d. 31. december 2011 DKK 26,1m mod DKK 56,2m ultimo Reduktionen i egenkapitalen kan henføres til årets negative resultat på DKK 4,1m samt opkøb af egne aktier for DKK 26,0m (se afsnittet nye ejere nedenfor). Selskabets balance udgjorde d. 31. december 2011 DKK 26,5m. Ultimo 2010 var selskabets balance på DKK 56,6m. Balancereduktionen følger af faldet i egenkapitalen. Selskabets balance består ultimo 2011 i væsentlighed af værdipapirer på DKK 8,6m og likvide beholdninger på DKK 17,8m. Alle selskabets børsnoterede værdipapirinvesteringer er afviklet og posten værdipapirer omfatter en unoteret konvertibel obligation. Obligationen er nærmere beskrevet i afsnittet nye ejere nedenfor samt i note 7 til regnskabet. Ultimo 2010 udgjorde selskabets værdipapirinvesteringer DKK 44,9m og likvider DKK 11,6m. Nye ejere Selskabet er stiftet i januar 2007 som et investeringsselskab. Forretningsgrundlaget var aktieinvestering baseret på et analysekoncept med hovedvægt på teknisk analyse. Efter en længere periode med negative resultater var der i efteråret 2009 og primo 2010 en betydelig utilfredshed i ejerkredsen og hen over foråret 2010 opbyggede SmallCap Danmark A/S en betydende aktiepost i selskabet. SmallCap Danmark A/S er et børsnoteret investeringsselskab, der har specialiseret sig i investering i Årsrapport

8 børsnoterede small og mid cap aktier (se mere om selskabet på I forbindelse med et tilbud om aktieombytning i juni 2010 opnåede SmallCap Danmark A/S en ejerandel på 66,7%. SmallCap Danmark A/S indvalgte på en ekstraordinær generalforsamling i juli 2010 en ny bestyrelse, der implementerede en ny investeringspolitik ud fra hvilken, der blev investeret i danske og udenlandske aktier og virksomhedsobligationer, primært via investeringsforeninger. Denne investeringsstrategi har været aktiv frem til oktober 2011 hvor selskabets børsnoterede investeringer blev afviklet. Siden efteråret 2010 har selskabets bestyrelse og SmallCap Danmark A/S arbejdet på at afdække mulighederne for at tilføre selskabet ny aktivitet og herved kapitalisere på DKTI A/S s børsplatform. Bestyrelsen har på denne baggrund i 2010 og 2011 sonderet mange muligheder i en række forskellige brancher. I oktober 2011 førte dette til, at SmallCap Danmark A/S indgik aftale om salg af alle selskabets aktier i DKTI A/S til en kreds af uafhængige investorer til en kurs svarende til den indre værdi af DKTI A/S. Samtidigt modtog DKTI A/S DKK 3,5m for at indlede eksklusive forhandlinger med DanDrit Biotech A/S om tilførsel af ny aktivitet til DKTI A/S. Inklusive denne betaling udgjorde den indre værdi af DKTI A/S på transaktionstidspunktet DKK 77,1 pr. aktie. DKTI A/S erhvervede i forbindelse hermed, som egne aktier, en del af SmallCap Danmark A/S s aktiebeholdning i selskabet. Købet af egne aktier foregik til indre værdi. I forlængelse af SmallCap Danmark A/S salg af aktier gennemførte DKTI A/S et åbent tilbagekøb af egne aktier, således at alle aktionærer havde mulighed for at afhænde deres aktier på samme vilkår som SmallCap Danmark A/S. I alt erhvervede selskabet i stk. egne aktier, svarende til 42,1% af aktiekapitalen. Ultimo 2011 udgjorde selskabets beholdning af egne aktier stk., svarende til 57,0% af aktiekapitalen. Den 7. november 2011 afholdtes ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabets nuværende bestyrelse indvalgtes. Bestyrelsen ansatte d. 8. november 2011 selskabets nuværende direktion. SmallCap Danmark A/S s organisation varetog i en overgangsperiode frem til ultimo 2011 fortsat en række administrative opgaver for selskabet. Med virkning fra 1. januar 2012 er der indgået aftale om selskabsadministration med Equinor A/S. I selskabets søgen efter tilførsel af en ny aktivitet har selskabets bestyrelse påbegyndt undersøgelse af og diskussion om en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S. Gennemføres den forventede fusion vil tilførslen af den nye aktivitet og betyde en ændring af selskabets aktivitet fra investeringsselskab til et biotech selskab. I undersøgelserne indgrå vurdering af den fremtidige finansiering af udviklingsaktiviteter, herunder den samlede finansielle styrke efter en fusion. Skulle en fusion mod forventning ikke blive gennemført, vil bestyrelsen genoverveje selskabets fremtidige muligheder fortsætte en sondering efter en tilførsel af en anden aktivitet eller alternativt stille forslag om en frvillig opløsning af selskabet. Regnskabet er aflagt ud fra et princip om going concern. Fusion med DanDrit Biotech A/S Bestyrelsen arbejder forsat på en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S og henviser til børsmeddelelse nr. 22/2011, hvor selskabet indgik en fusionsaftale med DanDrit Biotech A/S. Selskabet vil være det fortsættende selskab i en eventuel fusion og som det fremgår af den nævnte børsmeddelelse, foreligger der gensidige betingelser mellem de to parter inden en fusion vil kunne gennemføres, heriblandt godkendelse af begge selskabers aktionærer. Såfremt alle betingelser opfyldes og fusionen godkendes forventes fusionen, som tidligere anført af bestyrelsen, at kunne gennemføres ultimo marts Forventninger til 2012 Selskabet forventer i 2012 et negativt resultat i niveauet DKK 1-2m. Størrelsen heraf afhænger af bestyrelsens fortsatte diskussioner omkring en mulighed fusion med DanDrit Biotech A/S og derigennem tilføjelsen af en ny aktivitet. Bestyrelsen arbejder stadig på en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S jf. børsmeddelelse nr. Årsrapport

9 22/2011, hvor selskabet underskrev en fusionsaftale med DanDrit Biotech A/S. Processen med at indsamle relevante data og verificeringer og ret tidskrævende og denne proces er fortsat i gang. Såfremt selskabet tilføres en ny aktivitet vil bestyrelsen fremkomme med nye resultatforventninger, hvilket i så fald stadig forventes at være et negativt resultat idet DanDrit Biotech A/S fortsat er i en opstartsfase forskning i ny vaccine mod colorektal kræft. Begivenheder efter balancedagen Der er efter balancedagen ikke indtruffet væsentlige begivenheder, som har væsentlig betydning for vurderingen af den aflagte årsrapport. Finanskalender for februar Årsrapport marts Ordinær generalforsamling 17. april Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2012 Særlige risici Forretningsmæssige risici Selskabet befinder sig i en overgangsfase, hvor selskabet indenfor en kortere periode må forvente at skifte aktivitet fra at være en investeringsvirksomhed til at være en biotech virksomhed i forbindelse med den forventede fusion med DanDrit Biotech A/S. Aktuelt relaterer selskabets væsentligste forretningsmæssige risiko sig til en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD Obligationen er erhvervet i december 2011 og er værdiansat til anskaffelsespris, der skønnes at være lig med dagsværdi. Den konvertible obligation er nærmere beskrevet i note 7. Selskabet ejer ikke andre værdipapirer, herunder børsnoterede værdipapirer. Likviditetsrisiko Det er selskabets politik, at der altid er tilstrækkelig likviditet til rettidigt, at kunne honorere alle de krav, som selskabet ønsker betalt. Kreditrisiko Selskabets likvider er indestående i selskabets depotbank, Ringkjøbing Landbobank A/S. Ledelsen vurderer, at den hermed forbundne kreditrisiko er lav. Selskabet ejer herudover en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD (obligationen er nærmere beskrevet i note 7). Obligationen er udstedt af DanDrit Biotech A/S. DanDrit Biotech A/S har vist lovende fase IIa data og afventer pt. at påbegynde en fase IIb-forsøg med sit produkt MelCancerVac. Der er udarbejdet en ekstern vurdering af DanDrit Biotech, der værdiansætter selskabet og MelCancerVac til et betydeligt trecifret millionbeløb. Såfremt der gennemføres en fusion med DanDrit Biotech A/S forfalder obligationen til indfrielse. Der foreligger en betinget aftale om fusion mellem selskaberne. Såfremt alle betingelser opfyldes og fusionen godkendes af selskabernes aktionærer forventes fusionen at kunne gennemføres ultimo marts Der er kreditrisici forbundet med obligationen, men ledelsen vurderer, at perspektiverne i DanDrit Biotech A/S og den foreslåede fusion opvejer risiciene heri. Årsrapport

10 Valutarisiko Selskabet ejer en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD (obligationen er nærmere beskrevet i note 7). Valutakursrisikoen er ikke afdækket. Selskabet har på balancedagen ikke øvrige aktiver eller passiver i fremmed valuta. Risikostyring Risikostyringen er et centralt element i virksomhedens drift. Virksomhedens risici overvåges løbende. Usikkerhed ved indregning og måling Selskabet ejer en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD Obligationen er erhvervet i december 2011 og er værdiansat til kostpris, der skønnes at være lig med dagsværdi. Ledelsen vurderer, at der er usikkerhed forbundet med måling af obligationens værdi. Obligationen er nærmere beskrevet i note 7. Der vurderes herudover ikke at være usikkerhed ved indregning og måling. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Selskabets kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Prisansættelse og omsættelighed Selskabet har aktuelt ikke en market making ordning for selskabets aktier. Corporate Governance Selskabet har afviklet sine børsnoterede investeringer i oktober I forbindelse med drøftelser og senere underskrift af en fusionsaftale mellem selskabet og DanDrit Biotech A/S, så er selskabet og den nuværende bestyrelse i en overgangsperiode aktivitetsmæssigt, idet en fusion vil betyde en ny aktivitet i selskabet. Grundet den nuværende situation i selskabet har bestyrelsen i første omgang opdateret og implementeret den redegørelse der forelå ved den nuværende bestyrelses tiltrædelse. Den opdaterede redegørelse er tilgængelig på selskabets hjemmeside Når selskabets fremtid er afklaret vil bestyrelsen på ny forholde sig til anbefalingerne og forventelig udarbejde en ny og opdateret redegørelse. De gældende anbefalinger for god selskabsledelse er tilgængelige på Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar DKTI A/S har ikke en politik for samfundsansvar. Ledelsens vederlag Det er selskabets politik at direktion og bestyrelse aflønnes med faste honorarer. Ledelsen er således ikke omfattet af bonus og optionsordninger el.lign. Det faste honorar fastsættes ud fra en vurdering af arbejdets og ansvarets omfang samt ledelsesmedlemmernes kompetencer. Årsrapport

11 Bestyrelse og direktion Jørgen Hansen, bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem og -formand i DKTI A/S siden d. 7. november Født 1975 Antal aktier: 0, ejerandel 0% Jørgen Hansen har en MSc i Applied Economics & Finance og en Master i Skat, begge uddannelser fra Copenhagen Business School. Han har igennem 10 år arbejdet som rådgiver inden for regnskab, skat og selskabsstrukturering, herunder såvel med indenlandske som internationale cases. I denne periode har han fungeret som direktør og bestyrelsesmedlem i et antal internationale virksomhedsgrupper, med særlig fokus på ejendomsbranchen i ind- og udland, samt inden for corporate finance. Andre tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i: Finfactor A/S Direktør i: Medical Innovative Plastic Investments ApS Viking Entertainment ApS Eurinver ApS Jobpilot Danmark ApS Økofin Consult ApS Inter Energia Holding ApS Delauney Holdings ApS Top International Vision ApS Vasari ApS Toly Group International ApS Getwell ApS Dansk-Europæisk Finansiering ApS Vejle Fjord ApS Hansen Consulting ApS DEFAP Enterprises ApS Ferro Commodities ApS Scandinavian Engineering and Trading ApS Innovative Media International ApS Pact & Partners International ApS Talex Holdings ApS Oban Holdings ApS Appin Holdings ApS Kona ApS Tankred ApS Novenergy Equity ApS Sable Air ApS Zone Ejendomme ApS Kildevand Ejendom ApS Olivenlund Ejendom ApS Have ApS Vindue ApS Zenith Holding ApS Euro Bati International ApS Mulvaney's Ejendomme ApS Sunny Home ApS S.I.P. ApS Inversa ApS Winparf Holdings ApS Miriam Invest ApS Daneau ApS MGM Financial Group ApS MBA Property Holding ApS Southland Holdings ApS PPM Group Investments ApS Scandinavian Investments ApS Foncière Du Triangle D'or ApS ApS Heming ApS LAG Capital ApS Hansen Real Estate Holdings ApS Manderston Investments AB Årsrapport

12 Ole Steen Hansen, bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem i DKTI A/S siden d. 7. november Født 1939 Antal aktier: 0, ejerandel 0% Ole Steen Hansen var direktør og ejer af Danmarks største trykkeri Saloprint a/s fra ca til Senere stiftede han sammen med Karsten Aabrink agentfirmaet Tempo Management, som blev solgt til det engelske firma Proactive Sports Group Plc i Direktør Ole Steen Hansen har tillige været formand for bestyrelsen i en række selskaber i dansk erhvervsliv, heriblandt Greentech Energy Systems, Aqua D'or mineral water a/s, First Artist, Grafisk arbejdsgiverforening, Travel Scence & Feldt Holding a/s. Herudover har Ole Steen Hansen siddet i forretningsudvalget i DA. Andre tillidshverv: Bestyrelsesformand i: Print Division A/S Direktør i: L.V. Design ApS Daniel Reece, bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem i DKTI A/S siden d. 7. november Direktør i DKTI A/S siden d. 8. november Født 1973 Antal aktier: 0, ejerandel 0% Daniel Reece has mere end 10 års erfaring inden for international corporate finance og cross border strukturer. Daniel Reece har endvidere stor erfaring inden for global M&A og har i den forbindelse haft bestyrelsesposter i adskillige internationale grupper. Hans erfaring og kompetencer dækker over bl.a. international skat og selskabslovgivning med hovedvægten på ejendomsbranchen, IT-sektoren og biotech-sektoren. Daniel Reece har en Master Degree i International Tax Law fra St. Thomas University i Miami, USA, og en Bachelor of Laws fra University of Sheffield, UK. Andre tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i: Generator Hostel Copenhagen A/S Direktør i: Equinor International A/S ZT Investments ApS Globetextron ApS Inter Energia Holding ApS Tamares Israel Real Estate ApS Dansk Ejendoms Investering ApS First Line ApS Rampart Holdings ApS Vejle Fjord ApS Relief Holding ApS Franske Ejendomme ApS Innovative Media International ApS Caribbean Investors International ApS Nordisk Investering ApS Oban Holdings ApS OBB Realinvest Hartlepool ApS Duval ApS Airinvest ApS Archipel ApS Sable Air ApS Grosvenor Holdings ApS Phoenix Investering ApS Have ApS Vindue ApS Journeyman Enterprises ApS Sunny Home ApS Choctaw Holdings ApS Inversa ApS Ribe Ejendomsinvest ApS Winparf Holdings ApS Senrose ApS Orleans ApS Pace International Holdings ApS Socrate ApS Foncière Du Triangle D'or ApS Als Invest ApS Tamares Nordic Investments ApS Farital AB Tamares Holdings Sweden AB Tamares Capital Sweden AB Tamares Holdings Cyprus Limited Calverton International ApS Årsrapport

13 Aktie- og aktionærinformation Selskabets aktier er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ). Aktiekapitalen udgør ultimo 2011 DKK og er fordelt på stk. aktier á DKK 10. Alle aktier er frit omsættelige og ingen aktier har særlige rettigheder. Ultimo 2010 var aktiekapitalen ligeledes DKK Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden frem til 14. april 2016 ad én eller flere omgange, at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaver og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer såfremt aktietegningen sker til markedskurs. Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden frem til d. 16. april 2016, at erhverve egne aktier op til 90% af selskabets aktiekapital til en kurs maksimalt svarende til den på erhvervelsestidspunktet opgjorte indre værdi. Beslutninger om ændring af vedtægterne følger lovgivningen, idet vedtægterne ikke stiller særlige krav eller har bestemmelser herom. Dog er bestyrelsen bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør, eller som pålægges af en offentlig myndighed. Bestyrelsen har ikke gjort brug af denne bemyndigelse. Aktionærsammensætning Selskabet havde ultimo navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede 76,0% af selskabets aktiekapital (44,2% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Selskabet havde ultimo navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede 81,7% af selskabets aktiekapital (96,0% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Ultimo 2011 ejede Stafir Lifeyriódur 12,2% af selskabets aktiekapital (28,4% af aktiekapitalen excl. egne aktier). Ingen øvrige aktionærer har oplyst at eje mere end 5% af aktiekapitalen. Ultimo 2010 ejede SmallCap Danmark A/S 67,6% af selskabets aktiekapital (79,4% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Ingen øvrige aktionærer ejede mere end 5% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier udgjorde d. 31. december stk., svarende til 57,0% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier udgjorde d. 31. december stk., svarende til 14,8% af aktiekapitalen. Handel i selskabets aktier Der blev i 2011 på NASDAQ OMX Copenhagen A/S omsat stk. aktier i selskabet med en samlet kursværdi på DKK 13,1m. I 2010 blev der omsat stk. aktier i selskabet (kursværdi DKK 35,2m). Kursudvikling Børskursen på selskabets aktier var ultimo 2011 DKK 75, svarende til et fald på DKK 5 (-6,25%) i forhold til ultimo 2010 (DKK 80). I 2010 steg børskursen med DKK 9,0 pr. aktie (12,7%). Den regnskabsmæssige indre værdi af selskabets aktier faldt i 2011 med 7,8% til DKK 76,21 pr. aktie. I 2010 steg indre værdi med 5,5% pr. aktie. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med for 2010, ikke udloddes udbytte for Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes snarest efter afslutningen af årsregnskabet og skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. DKTI A/S afholder generalforsamling den 16. marts Årsrapport

14 Ledelsesberetning Finanskalender for februar Årsrapport marts Ordinær generalforsamling 17. april Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2012 Børsmeddelelser 2011 Nr. Dato Indhold 1 3. marts Årsrapport marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling april Delårsrapport 1. januar 31. marts april Forløb af ordinær generalforsamling april Opdaterede vedtægter april Køb af egne aktier juli Delårsrapport 1. januar 30. juni oktober Forhandling om tilførsel af ny aktivitet oktober Reduktion af SmallCap Danmark A/S s ejerandel i DKTI A/S oktober Insideres handel oktober Køb af egne aktier oktober Storaktionærmeddelelse oktober Delårsrapport 1. januar 30. september oktober Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling november Indre værdi, afslutning af aktietilbagekøb november Kandidater til bestyrelsen november Indlæg på selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 7. nov november Forløb af ekstraordinær generalforsamling d. 7. november november Ny administrerende direktør december Indre værdi pr. 30. november december Erhvervelse af konvertibel obligation i DanDrit Biotech A/S december Indgåelse af fusionsaftale med DanDrit Biotech A/S december Finanskalender december Ny selskabsadministrator pr. 1. januar 2012 Årsrapport

15 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for DKTI A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Internationale Financial Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret d. 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, d. 23. februar 2012 Direktion: Daniel Reece Bestyrelse: Jørgen Hansen Ole Steen Hansen Daniel Reece formand Årsrapport

16 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionærerne i DKTI A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for DKTI A/S for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for selskabet. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, d. 23. februar 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen statsautoriseret revisor Årsrapport

17 Resultat- og totalindkomstopgørelse (DKK) Note Investeringsresultat Finansielle indtægter Investeringsresultat, brutto Andre driftsindtægter, netto Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Årets totalindkomst Resultat pr. aktie/resultat pr. udvandet aktie -6,75 3,26 Fordeling af årets resultat / totalindkomst Årets resultat Overført fra overført resultat Til disposition 0 0 Årsrapport

18 Balance pr. 31. december (DKK) Note Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Kortfristede gældsforpligtelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Egenkapital 8 Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Årsrapport

19 Egenkapitalopgørelse pr. 31. december (DKK) Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Overført resultat I alt 2011 Egenkapital, primo Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst for regnskabsåret i alt Køb af egne aktier Egenkapital, ultimo Egenkapital, primo Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst for regnskabsåret i alt Køb af egne aktier Nedsættelse af stykstørrelse fra DKK 100 til Egenkapital, ultimo Årsrapport

20 Pengestrømsopgørelse (DKK) Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet Note Resultat før skat Udbytteskat Kursregulering og kursgevinster på værdipapirer Forskydning, tilgodehavender m.v Forskydning, anden gæld Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb/salg aktier, netto Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Køb af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændring i likvider Likvide beholdninger, primo Likvide beholdninger, ultimo Årsrapport

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DKTI A/S i likvidation CVR-nr. 30 20 71 49

DKTI A/S i likvidation CVR-nr. 30 20 71 49 CVR-nr. 30 20 71 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2012 DKTI A/S

Årsrapport 2012 DKTI A/S Årsrapport 2012 Børsmeddelelse nr. 8 31. marts 2013 DKTI A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK-1265 København K Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere