Årsrapport 2011 DKTI A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 DKTI A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Børsmeddelelse nr. 04 / februar 2012 DKTI A/S (CVR-nr.: ) C/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK-1265 København K

2 Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger 2 Resumé 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Bestyrelse og direktion 10 Resultat- og totalindkomstopgørelse 16 Balance pr. 31. december 17 Pengestrømsopgørelse 19 Noteoversigt 20 Årsrapport

3 Selskabsoplysninger Selskab DKTI A/S C/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1 sal DK-1265 København K Telefon: Hjemmeside: Mail: CVR.nr.: Stiftet: 22. januar 2007 Regnskabsår: 1. januar december 5. regnskabsår Kommune: København Bestyrelse Jørgen Hansen, formand Daniel Reece Ole Steen Hansen Direktion Daniel Reece Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bankforbindelse Ringkøbing Landbobank A/S Torvet 1 DK-6950 Ringkøbing Prisfastsættelse og handel Selskabets er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ) Indre værdi og øvrige børsmeddelser Den seneste offentliggjorte værdi findes sammen med øvrige børsmeddelelser på selskabets hjemmeside, og på Nasdaq OMX Copenhagen A/S s hjemmeside, Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts Dirigent Årsrapport

4 Resumé Resultat og balance Årets resultat blev et underskud på DKK 4,1m mod et overskud på DKK 2,4m i Resultatet svarer til et fald i den regnskabsmæssige indre værdi på DKK 6,46 pr. aktie, svarende til 7,8%. Det negative resultat skal ses på baggrund af den generelt negative aktiemarkedsudvikling i De toneangivende danske aktier, OMXC20, faldt i 2011 med 14,8%. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2011 DKK 26,5m mod DKK 56,6 ultimo Reduktionen kan henføres til årets negative resultat samt tilbagekøb af egne aktier for DKK 26,0m i forbindelse med ændringer i selskabets ejerstruktur. Alle selskabets børsnoterede værdipapirinvesteringer er afviklet. Selskabets aktiver består af likvider (DKK 17,8m) og en unoteret konvertibel obligation fra DanDrit Biotech A/S med en bogført værdi på DKK 8,6m. Aktionærer og aktivitet Efter længere tids sonderinger afhændede SmallCap Danmark A/S i oktober 2011 sine aktier i selskabet til en kreds af uafhængige investorer og selskabet selv. I forbindelse med SmallCap Danmark A/S s salg af aktier i selskabet modtog DKTI A/S en engangsbetaling på DKK 3,5m for at indlede eksklusivforhandlinger med DanDrit Biotech A/S om tilførsel af ny aktivitet til DKTI A/S. I forlængelse af SmallCap Danmark A/S s salg af aktier i selskabet gennemførte DKTI A/S et åbent aktietilbagekøb, hvorved alle selskabets aktionærer fik mulighed for at sælge deres aktier på samme vilkår som SmallCap Danmark A/S. Samlet erhvervede selskabet i 2011 egne aktier svarende til 42,1% af aktiekapitalen og selskabet ejer ultimo 2011 egne aktier svarende til 57,0% af aktiekapitalen. D. 22. december 2011 indgik selskabet betinget aftale med DanDrit Biotech A/S om fusion med DKTI A/S som det fortsættende selskab. Såfremt fusionen gennemføres vil de nuværende aktionærer i DKTI A/S have ca. 9% af aktierne i det fusionerede selskab, mens aktionærerne i DanDrit Biotech A/S vil modtage ca. 91% af aktierne, med mindre forudsætningerne ændres. DanDrit Biotech A/S er et dansk biotek selskab, som arbejder på at udvikle en vaccine mod colorektal kræft. DanDrit Biotech A/S har vist lovende fase IIa data og afventer pt. at påbegynde et fase IIb-forsøg med sit produkt MelCancerVac. For yderligere oplysninger omkring DanDrit Biotech A/S henvises til selskabets hjemmeside samt præsentation vedlagt børsmeddelelse nr. 17/2011. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med 2010, ikke betales udbytte for Forventninger til 2012 Selskabet forventer i 2012 et negativt resultat i niveauet DKK 1-2m. Størrelsen heraf afhænger af bestyrelsens fortsatte diskussioner omkring en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S og derigennem tilføjelsen af en ny aktivitet. Bestyrelsen arbejder stadig på en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S jf. børsmeddelelse nr. 22/2011, hvor selskabet underskrev en fusionsaftale med DanDrit Biotech A/S. Processen med at indsamle relevante data og verificeringer er ret tidskrævende og denne proces er fortsat i gang. Såfremt selskabet tilføres en ny aktivitet vil bestyrelsen fremkomme med nye Årsrapport

5 resultatforventninger, hvilket i så fald stadig forventes at være et negativt resultat idet DanDrit Biotech A/S fortsat er i en udviklingsfase. Årsrapport

6 Hoved- og nøgletal Resultat Kursreguleringer, netto Modtaget aktieudbytte Bankrenter Indtægter Andre driftsindtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat/totalindkomst Balance Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Balancesum Passiver Kortfristede gældsforpligtelser i alt Egenkapital Balancesum Nøgletal Totalindkomst pr. aktie / pr. udvandet aktie -6,75 3,26-2,20-19,46-0,82 Resultat pr. aktie / pr. udvandet aktie -6,75 3,26-2,20-19,46-0,82 Indre værdi pr. aktie / pr. udvandet aktie 76,21 82,67 78,37 80,57 99,57 Børskurs 75,00 80,00 71,00 71,00 88,00 Omkostningsprocent 3,36% 4,48% 4,41% 2,74% 2,24% Egenkapitals forretning før omkostninger og skat -15,00% 8,61% 10,51% -26,15% 2,72% Egenkapitals forretning før skat -9,91% 4,13% 6,11% -28,90% -1,17% Egenkapitals forretning efter skat -9,93% 4,12% -2,77% -21,56% -0,82% Antal aktier ultimo året excl. egne aktier Gennemsnitlige antal aktier excl. egne aktier Nøgletal er udarbejdet efter "Anbefalinger & Nøgletal 2010" udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Der henvises til afsnittet nøgletalsdefinitioner under anvendt regnskabspraksis. Årsrapport

7 Ledelsesberetning Årets resultat Årets resultat blev et underskud på DKK 4,1m mod et overskud på DKK 2,4m i Resultatet svarer til et fald i den regnskabsmæssige indre værdi på DKK 6,46 pr. aktie, svarende til 7,8%. Den indre værdi var ultimo 2011 DKK 76,21 pr. aktie mod DKK 82,67 pr. aktie ultimo Det negative resultat for 2011 skal ses på baggrund af den generelt negative aktiemarkedsudvikling i året. I 2011 faldt de toneangivende danske aktier, OMXC20, med 14,8%. Den negative aktiemarkedsudvikling havde baggrund i den europæiske gældskrise og reducerede forventninger til de kommende års økonomiske vækst og virksomhedernes indtjening. Årets resultat er i overensstemmelse med det forventede og tidligere udmeldinger herom. Årets resultat er sammensat af finansielle nettoindtægter på DKK -6,2m (DKK 5,1m i 2010), andre driftsindtægter på DKK 3,5m (DKK 0m) med fradrag af administrationsomkostninger på DKK 1,4m (DKK 2,7m). Posten andre driftsindtægter dækker en engangsbetaling for at indlede forhandlinger om tilførsel af ny aktivitet til selskabet (se afsnittet nye ejere nedenfor). Årets administrationsomkostninger blev godt halveret ifht Baggrunden herfor var dels, at selskabet i 2010 havde betydelige omkostninger relateret til den uro, der var i selskabets ejerkreds, herunder ændringer i ledelse, forvaltning og strategi, samt at SmallCap Danmark A/S, der har varetaget selskabets administration i 2011, har kunnet udføre denne mere effektivt. Afkast / rente p.a OMXC20-14,8% 35,9% OMXC -17,7% 31,2% MSCI Europe -13,8% 1,0% 10 årig statsobligation, primo år 3,0% 3,8% Resultatdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med for 2010, ikke betales udbytte for Årets underskud foreslås overført til overført resultat. Balance og egenkapital Egenkapital var d. 31. december 2011 DKK 26,1m mod DKK 56,2m ultimo Reduktionen i egenkapitalen kan henføres til årets negative resultat på DKK 4,1m samt opkøb af egne aktier for DKK 26,0m (se afsnittet nye ejere nedenfor). Selskabets balance udgjorde d. 31. december 2011 DKK 26,5m. Ultimo 2010 var selskabets balance på DKK 56,6m. Balancereduktionen følger af faldet i egenkapitalen. Selskabets balance består ultimo 2011 i væsentlighed af værdipapirer på DKK 8,6m og likvide beholdninger på DKK 17,8m. Alle selskabets børsnoterede værdipapirinvesteringer er afviklet og posten værdipapirer omfatter en unoteret konvertibel obligation. Obligationen er nærmere beskrevet i afsnittet nye ejere nedenfor samt i note 7 til regnskabet. Ultimo 2010 udgjorde selskabets værdipapirinvesteringer DKK 44,9m og likvider DKK 11,6m. Nye ejere Selskabet er stiftet i januar 2007 som et investeringsselskab. Forretningsgrundlaget var aktieinvestering baseret på et analysekoncept med hovedvægt på teknisk analyse. Efter en længere periode med negative resultater var der i efteråret 2009 og primo 2010 en betydelig utilfredshed i ejerkredsen og hen over foråret 2010 opbyggede SmallCap Danmark A/S en betydende aktiepost i selskabet. SmallCap Danmark A/S er et børsnoteret investeringsselskab, der har specialiseret sig i investering i Årsrapport

8 børsnoterede small og mid cap aktier (se mere om selskabet på I forbindelse med et tilbud om aktieombytning i juni 2010 opnåede SmallCap Danmark A/S en ejerandel på 66,7%. SmallCap Danmark A/S indvalgte på en ekstraordinær generalforsamling i juli 2010 en ny bestyrelse, der implementerede en ny investeringspolitik ud fra hvilken, der blev investeret i danske og udenlandske aktier og virksomhedsobligationer, primært via investeringsforeninger. Denne investeringsstrategi har været aktiv frem til oktober 2011 hvor selskabets børsnoterede investeringer blev afviklet. Siden efteråret 2010 har selskabets bestyrelse og SmallCap Danmark A/S arbejdet på at afdække mulighederne for at tilføre selskabet ny aktivitet og herved kapitalisere på DKTI A/S s børsplatform. Bestyrelsen har på denne baggrund i 2010 og 2011 sonderet mange muligheder i en række forskellige brancher. I oktober 2011 førte dette til, at SmallCap Danmark A/S indgik aftale om salg af alle selskabets aktier i DKTI A/S til en kreds af uafhængige investorer til en kurs svarende til den indre værdi af DKTI A/S. Samtidigt modtog DKTI A/S DKK 3,5m for at indlede eksklusive forhandlinger med DanDrit Biotech A/S om tilførsel af ny aktivitet til DKTI A/S. Inklusive denne betaling udgjorde den indre værdi af DKTI A/S på transaktionstidspunktet DKK 77,1 pr. aktie. DKTI A/S erhvervede i forbindelse hermed, som egne aktier, en del af SmallCap Danmark A/S s aktiebeholdning i selskabet. Købet af egne aktier foregik til indre værdi. I forlængelse af SmallCap Danmark A/S salg af aktier gennemførte DKTI A/S et åbent tilbagekøb af egne aktier, således at alle aktionærer havde mulighed for at afhænde deres aktier på samme vilkår som SmallCap Danmark A/S. I alt erhvervede selskabet i stk. egne aktier, svarende til 42,1% af aktiekapitalen. Ultimo 2011 udgjorde selskabets beholdning af egne aktier stk., svarende til 57,0% af aktiekapitalen. Den 7. november 2011 afholdtes ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabets nuværende bestyrelse indvalgtes. Bestyrelsen ansatte d. 8. november 2011 selskabets nuværende direktion. SmallCap Danmark A/S s organisation varetog i en overgangsperiode frem til ultimo 2011 fortsat en række administrative opgaver for selskabet. Med virkning fra 1. januar 2012 er der indgået aftale om selskabsadministration med Equinor A/S. I selskabets søgen efter tilførsel af en ny aktivitet har selskabets bestyrelse påbegyndt undersøgelse af og diskussion om en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S. Gennemføres den forventede fusion vil tilførslen af den nye aktivitet og betyde en ændring af selskabets aktivitet fra investeringsselskab til et biotech selskab. I undersøgelserne indgrå vurdering af den fremtidige finansiering af udviklingsaktiviteter, herunder den samlede finansielle styrke efter en fusion. Skulle en fusion mod forventning ikke blive gennemført, vil bestyrelsen genoverveje selskabets fremtidige muligheder fortsætte en sondering efter en tilførsel af en anden aktivitet eller alternativt stille forslag om en frvillig opløsning af selskabet. Regnskabet er aflagt ud fra et princip om going concern. Fusion med DanDrit Biotech A/S Bestyrelsen arbejder forsat på en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S og henviser til børsmeddelelse nr. 22/2011, hvor selskabet indgik en fusionsaftale med DanDrit Biotech A/S. Selskabet vil være det fortsættende selskab i en eventuel fusion og som det fremgår af den nævnte børsmeddelelse, foreligger der gensidige betingelser mellem de to parter inden en fusion vil kunne gennemføres, heriblandt godkendelse af begge selskabers aktionærer. Såfremt alle betingelser opfyldes og fusionen godkendes forventes fusionen, som tidligere anført af bestyrelsen, at kunne gennemføres ultimo marts Forventninger til 2012 Selskabet forventer i 2012 et negativt resultat i niveauet DKK 1-2m. Størrelsen heraf afhænger af bestyrelsens fortsatte diskussioner omkring en mulighed fusion med DanDrit Biotech A/S og derigennem tilføjelsen af en ny aktivitet. Bestyrelsen arbejder stadig på en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S jf. børsmeddelelse nr. Årsrapport

9 22/2011, hvor selskabet underskrev en fusionsaftale med DanDrit Biotech A/S. Processen med at indsamle relevante data og verificeringer og ret tidskrævende og denne proces er fortsat i gang. Såfremt selskabet tilføres en ny aktivitet vil bestyrelsen fremkomme med nye resultatforventninger, hvilket i så fald stadig forventes at være et negativt resultat idet DanDrit Biotech A/S fortsat er i en opstartsfase forskning i ny vaccine mod colorektal kræft. Begivenheder efter balancedagen Der er efter balancedagen ikke indtruffet væsentlige begivenheder, som har væsentlig betydning for vurderingen af den aflagte årsrapport. Finanskalender for februar Årsrapport marts Ordinær generalforsamling 17. april Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2012 Særlige risici Forretningsmæssige risici Selskabet befinder sig i en overgangsfase, hvor selskabet indenfor en kortere periode må forvente at skifte aktivitet fra at være en investeringsvirksomhed til at være en biotech virksomhed i forbindelse med den forventede fusion med DanDrit Biotech A/S. Aktuelt relaterer selskabets væsentligste forretningsmæssige risiko sig til en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD Obligationen er erhvervet i december 2011 og er værdiansat til anskaffelsespris, der skønnes at være lig med dagsværdi. Den konvertible obligation er nærmere beskrevet i note 7. Selskabet ejer ikke andre værdipapirer, herunder børsnoterede værdipapirer. Likviditetsrisiko Det er selskabets politik, at der altid er tilstrækkelig likviditet til rettidigt, at kunne honorere alle de krav, som selskabet ønsker betalt. Kreditrisiko Selskabets likvider er indestående i selskabets depotbank, Ringkjøbing Landbobank A/S. Ledelsen vurderer, at den hermed forbundne kreditrisiko er lav. Selskabet ejer herudover en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD (obligationen er nærmere beskrevet i note 7). Obligationen er udstedt af DanDrit Biotech A/S. DanDrit Biotech A/S har vist lovende fase IIa data og afventer pt. at påbegynde en fase IIb-forsøg med sit produkt MelCancerVac. Der er udarbejdet en ekstern vurdering af DanDrit Biotech, der værdiansætter selskabet og MelCancerVac til et betydeligt trecifret millionbeløb. Såfremt der gennemføres en fusion med DanDrit Biotech A/S forfalder obligationen til indfrielse. Der foreligger en betinget aftale om fusion mellem selskaberne. Såfremt alle betingelser opfyldes og fusionen godkendes af selskabernes aktionærer forventes fusionen at kunne gennemføres ultimo marts Der er kreditrisici forbundet med obligationen, men ledelsen vurderer, at perspektiverne i DanDrit Biotech A/S og den foreslåede fusion opvejer risiciene heri. Årsrapport

10 Valutarisiko Selskabet ejer en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD (obligationen er nærmere beskrevet i note 7). Valutakursrisikoen er ikke afdækket. Selskabet har på balancedagen ikke øvrige aktiver eller passiver i fremmed valuta. Risikostyring Risikostyringen er et centralt element i virksomhedens drift. Virksomhedens risici overvåges løbende. Usikkerhed ved indregning og måling Selskabet ejer en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD Obligationen er erhvervet i december 2011 og er værdiansat til kostpris, der skønnes at være lig med dagsværdi. Ledelsen vurderer, at der er usikkerhed forbundet med måling af obligationens værdi. Obligationen er nærmere beskrevet i note 7. Der vurderes herudover ikke at være usikkerhed ved indregning og måling. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Selskabets kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Prisansættelse og omsættelighed Selskabet har aktuelt ikke en market making ordning for selskabets aktier. Corporate Governance Selskabet har afviklet sine børsnoterede investeringer i oktober I forbindelse med drøftelser og senere underskrift af en fusionsaftale mellem selskabet og DanDrit Biotech A/S, så er selskabet og den nuværende bestyrelse i en overgangsperiode aktivitetsmæssigt, idet en fusion vil betyde en ny aktivitet i selskabet. Grundet den nuværende situation i selskabet har bestyrelsen i første omgang opdateret og implementeret den redegørelse der forelå ved den nuværende bestyrelses tiltrædelse. Den opdaterede redegørelse er tilgængelig på selskabets hjemmeside Når selskabets fremtid er afklaret vil bestyrelsen på ny forholde sig til anbefalingerne og forventelig udarbejde en ny og opdateret redegørelse. De gældende anbefalinger for god selskabsledelse er tilgængelige på Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar DKTI A/S har ikke en politik for samfundsansvar. Ledelsens vederlag Det er selskabets politik at direktion og bestyrelse aflønnes med faste honorarer. Ledelsen er således ikke omfattet af bonus og optionsordninger el.lign. Det faste honorar fastsættes ud fra en vurdering af arbejdets og ansvarets omfang samt ledelsesmedlemmernes kompetencer. Årsrapport

11 Bestyrelse og direktion Jørgen Hansen, bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem og -formand i DKTI A/S siden d. 7. november Født 1975 Antal aktier: 0, ejerandel 0% Jørgen Hansen har en MSc i Applied Economics & Finance og en Master i Skat, begge uddannelser fra Copenhagen Business School. Han har igennem 10 år arbejdet som rådgiver inden for regnskab, skat og selskabsstrukturering, herunder såvel med indenlandske som internationale cases. I denne periode har han fungeret som direktør og bestyrelsesmedlem i et antal internationale virksomhedsgrupper, med særlig fokus på ejendomsbranchen i ind- og udland, samt inden for corporate finance. Andre tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i: Finfactor A/S Direktør i: Medical Innovative Plastic Investments ApS Viking Entertainment ApS Eurinver ApS Jobpilot Danmark ApS Økofin Consult ApS Inter Energia Holding ApS Delauney Holdings ApS Top International Vision ApS Vasari ApS Toly Group International ApS Getwell ApS Dansk-Europæisk Finansiering ApS Vejle Fjord ApS Hansen Consulting ApS DEFAP Enterprises ApS Ferro Commodities ApS Scandinavian Engineering and Trading ApS Innovative Media International ApS Pact & Partners International ApS Talex Holdings ApS Oban Holdings ApS Appin Holdings ApS Kona ApS Tankred ApS Novenergy Equity ApS Sable Air ApS Zone Ejendomme ApS Kildevand Ejendom ApS Olivenlund Ejendom ApS Have ApS Vindue ApS Zenith Holding ApS Euro Bati International ApS Mulvaney's Ejendomme ApS Sunny Home ApS S.I.P. ApS Inversa ApS Winparf Holdings ApS Miriam Invest ApS Daneau ApS MGM Financial Group ApS MBA Property Holding ApS Southland Holdings ApS PPM Group Investments ApS Scandinavian Investments ApS Foncière Du Triangle D'or ApS ApS Heming ApS LAG Capital ApS Hansen Real Estate Holdings ApS Manderston Investments AB Årsrapport

12 Ole Steen Hansen, bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem i DKTI A/S siden d. 7. november Født 1939 Antal aktier: 0, ejerandel 0% Ole Steen Hansen var direktør og ejer af Danmarks største trykkeri Saloprint a/s fra ca til Senere stiftede han sammen med Karsten Aabrink agentfirmaet Tempo Management, som blev solgt til det engelske firma Proactive Sports Group Plc i Direktør Ole Steen Hansen har tillige været formand for bestyrelsen i en række selskaber i dansk erhvervsliv, heriblandt Greentech Energy Systems, Aqua D'or mineral water a/s, First Artist, Grafisk arbejdsgiverforening, Travel Scence & Feldt Holding a/s. Herudover har Ole Steen Hansen siddet i forretningsudvalget i DA. Andre tillidshverv: Bestyrelsesformand i: Print Division A/S Direktør i: L.V. Design ApS Daniel Reece, bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem i DKTI A/S siden d. 7. november Direktør i DKTI A/S siden d. 8. november Født 1973 Antal aktier: 0, ejerandel 0% Daniel Reece has mere end 10 års erfaring inden for international corporate finance og cross border strukturer. Daniel Reece har endvidere stor erfaring inden for global M&A og har i den forbindelse haft bestyrelsesposter i adskillige internationale grupper. Hans erfaring og kompetencer dækker over bl.a. international skat og selskabslovgivning med hovedvægten på ejendomsbranchen, IT-sektoren og biotech-sektoren. Daniel Reece har en Master Degree i International Tax Law fra St. Thomas University i Miami, USA, og en Bachelor of Laws fra University of Sheffield, UK. Andre tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i: Generator Hostel Copenhagen A/S Direktør i: Equinor International A/S ZT Investments ApS Globetextron ApS Inter Energia Holding ApS Tamares Israel Real Estate ApS Dansk Ejendoms Investering ApS First Line ApS Rampart Holdings ApS Vejle Fjord ApS Relief Holding ApS Franske Ejendomme ApS Innovative Media International ApS Caribbean Investors International ApS Nordisk Investering ApS Oban Holdings ApS OBB Realinvest Hartlepool ApS Duval ApS Airinvest ApS Archipel ApS Sable Air ApS Grosvenor Holdings ApS Phoenix Investering ApS Have ApS Vindue ApS Journeyman Enterprises ApS Sunny Home ApS Choctaw Holdings ApS Inversa ApS Ribe Ejendomsinvest ApS Winparf Holdings ApS Senrose ApS Orleans ApS Pace International Holdings ApS Socrate ApS Foncière Du Triangle D'or ApS Als Invest ApS Tamares Nordic Investments ApS Farital AB Tamares Holdings Sweden AB Tamares Capital Sweden AB Tamares Holdings Cyprus Limited Calverton International ApS Årsrapport

13 Aktie- og aktionærinformation Selskabets aktier er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ). Aktiekapitalen udgør ultimo 2011 DKK og er fordelt på stk. aktier á DKK 10. Alle aktier er frit omsættelige og ingen aktier har særlige rettigheder. Ultimo 2010 var aktiekapitalen ligeledes DKK Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden frem til 14. april 2016 ad én eller flere omgange, at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaver og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer såfremt aktietegningen sker til markedskurs. Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden frem til d. 16. april 2016, at erhverve egne aktier op til 90% af selskabets aktiekapital til en kurs maksimalt svarende til den på erhvervelsestidspunktet opgjorte indre værdi. Beslutninger om ændring af vedtægterne følger lovgivningen, idet vedtægterne ikke stiller særlige krav eller har bestemmelser herom. Dog er bestyrelsen bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør, eller som pålægges af en offentlig myndighed. Bestyrelsen har ikke gjort brug af denne bemyndigelse. Aktionærsammensætning Selskabet havde ultimo navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede 76,0% af selskabets aktiekapital (44,2% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Selskabet havde ultimo navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede 81,7% af selskabets aktiekapital (96,0% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Ultimo 2011 ejede Stafir Lifeyriódur 12,2% af selskabets aktiekapital (28,4% af aktiekapitalen excl. egne aktier). Ingen øvrige aktionærer har oplyst at eje mere end 5% af aktiekapitalen. Ultimo 2010 ejede SmallCap Danmark A/S 67,6% af selskabets aktiekapital (79,4% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Ingen øvrige aktionærer ejede mere end 5% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier udgjorde d. 31. december stk., svarende til 57,0% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier udgjorde d. 31. december stk., svarende til 14,8% af aktiekapitalen. Handel i selskabets aktier Der blev i 2011 på NASDAQ OMX Copenhagen A/S omsat stk. aktier i selskabet med en samlet kursværdi på DKK 13,1m. I 2010 blev der omsat stk. aktier i selskabet (kursværdi DKK 35,2m). Kursudvikling Børskursen på selskabets aktier var ultimo 2011 DKK 75, svarende til et fald på DKK 5 (-6,25%) i forhold til ultimo 2010 (DKK 80). I 2010 steg børskursen med DKK 9,0 pr. aktie (12,7%). Den regnskabsmæssige indre værdi af selskabets aktier faldt i 2011 med 7,8% til DKK 76,21 pr. aktie. I 2010 steg indre værdi med 5,5% pr. aktie. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med for 2010, ikke udloddes udbytte for Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes snarest efter afslutningen af årsregnskabet og skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. DKTI A/S afholder generalforsamling den 16. marts Årsrapport

14 Ledelsesberetning Finanskalender for februar Årsrapport marts Ordinær generalforsamling 17. april Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2012 Børsmeddelelser 2011 Nr. Dato Indhold 1 3. marts Årsrapport marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling april Delårsrapport 1. januar 31. marts april Forløb af ordinær generalforsamling april Opdaterede vedtægter april Køb af egne aktier juli Delårsrapport 1. januar 30. juni oktober Forhandling om tilførsel af ny aktivitet oktober Reduktion af SmallCap Danmark A/S s ejerandel i DKTI A/S oktober Insideres handel oktober Køb af egne aktier oktober Storaktionærmeddelelse oktober Delårsrapport 1. januar 30. september oktober Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling november Indre værdi, afslutning af aktietilbagekøb november Kandidater til bestyrelsen november Indlæg på selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 7. nov november Forløb af ekstraordinær generalforsamling d. 7. november november Ny administrerende direktør december Indre værdi pr. 30. november december Erhvervelse af konvertibel obligation i DanDrit Biotech A/S december Indgåelse af fusionsaftale med DanDrit Biotech A/S december Finanskalender december Ny selskabsadministrator pr. 1. januar 2012 Årsrapport

15 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for DKTI A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Internationale Financial Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret d. 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, d. 23. februar 2012 Direktion: Daniel Reece Bestyrelse: Jørgen Hansen Ole Steen Hansen Daniel Reece formand Årsrapport

16 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionærerne i DKTI A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for DKTI A/S for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for selskabet. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, d. 23. februar 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen statsautoriseret revisor Årsrapport

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje Fokus A/S. 1. januar 2012-31. december 2012 // 4. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje Fokus A/S. 1. januar 2012-31. december 2012 // 4. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje Fokus A/S 1. januar 2012-31. december 2012 // 4. regnskabsår Formuepleje Fokus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S

Formuepleje Merkur A/S Formuepleje Merkur A/S Årsrapport 2010//2011 1. juli 2010-30. juni 2011 // 14. regnskabsår Merkur Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 65% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Optimum A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Optimum A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje Optimum A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Formuepleje Optimum A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15%

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S.

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Årsrapport for regnskabsåret 2011 Indberettet til GXG Markets den 16. marts 2012 Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Vedlagt følger

Læs mere

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch. Årsrapport 2014 NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.com Indhold Til vores aktionærer og andre interessenter 3

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 25. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 25. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje Safe A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 25. regnskabsår Formuepleje Safe A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 8. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 8. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 8. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Pareto A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 13. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Pareto A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 13. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje Pareto A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 13. regnskabsår Formuepleje Pareto A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Epikur A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 21. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Epikur A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 21. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje Epikur A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 21. regnskabsår Formuepleje Epikur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Penta A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 19. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Penta A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 19. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje Penta A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 19. regnskabsår Formuepleje Penta A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12 Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A /S Gadagervej 11 2620 Albertslund T 43 868 333 F 43 868 388 E klee@klee.dk www.klee.dk Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere