Årsrapport 2011 DKTI A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 DKTI A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Børsmeddelelse nr. 04 / februar 2012 DKTI A/S (CVR-nr.: ) C/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK-1265 København K

2 Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger 2 Resumé 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Bestyrelse og direktion 10 Resultat- og totalindkomstopgørelse 16 Balance pr. 31. december 17 Pengestrømsopgørelse 19 Noteoversigt 20 Årsrapport

3 Selskabsoplysninger Selskab DKTI A/S C/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1 sal DK-1265 København K Telefon: Hjemmeside: Mail: CVR.nr.: Stiftet: 22. januar 2007 Regnskabsår: 1. januar december 5. regnskabsår Kommune: København Bestyrelse Jørgen Hansen, formand Daniel Reece Ole Steen Hansen Direktion Daniel Reece Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bankforbindelse Ringkøbing Landbobank A/S Torvet 1 DK-6950 Ringkøbing Prisfastsættelse og handel Selskabets er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ) Indre værdi og øvrige børsmeddelser Den seneste offentliggjorte værdi findes sammen med øvrige børsmeddelelser på selskabets hjemmeside, og på Nasdaq OMX Copenhagen A/S s hjemmeside, Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts Dirigent Årsrapport

4 Resumé Resultat og balance Årets resultat blev et underskud på DKK 4,1m mod et overskud på DKK 2,4m i Resultatet svarer til et fald i den regnskabsmæssige indre værdi på DKK 6,46 pr. aktie, svarende til 7,8%. Det negative resultat skal ses på baggrund af den generelt negative aktiemarkedsudvikling i De toneangivende danske aktier, OMXC20, faldt i 2011 med 14,8%. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2011 DKK 26,5m mod DKK 56,6 ultimo Reduktionen kan henføres til årets negative resultat samt tilbagekøb af egne aktier for DKK 26,0m i forbindelse med ændringer i selskabets ejerstruktur. Alle selskabets børsnoterede værdipapirinvesteringer er afviklet. Selskabets aktiver består af likvider (DKK 17,8m) og en unoteret konvertibel obligation fra DanDrit Biotech A/S med en bogført værdi på DKK 8,6m. Aktionærer og aktivitet Efter længere tids sonderinger afhændede SmallCap Danmark A/S i oktober 2011 sine aktier i selskabet til en kreds af uafhængige investorer og selskabet selv. I forbindelse med SmallCap Danmark A/S s salg af aktier i selskabet modtog DKTI A/S en engangsbetaling på DKK 3,5m for at indlede eksklusivforhandlinger med DanDrit Biotech A/S om tilførsel af ny aktivitet til DKTI A/S. I forlængelse af SmallCap Danmark A/S s salg af aktier i selskabet gennemførte DKTI A/S et åbent aktietilbagekøb, hvorved alle selskabets aktionærer fik mulighed for at sælge deres aktier på samme vilkår som SmallCap Danmark A/S. Samlet erhvervede selskabet i 2011 egne aktier svarende til 42,1% af aktiekapitalen og selskabet ejer ultimo 2011 egne aktier svarende til 57,0% af aktiekapitalen. D. 22. december 2011 indgik selskabet betinget aftale med DanDrit Biotech A/S om fusion med DKTI A/S som det fortsættende selskab. Såfremt fusionen gennemføres vil de nuværende aktionærer i DKTI A/S have ca. 9% af aktierne i det fusionerede selskab, mens aktionærerne i DanDrit Biotech A/S vil modtage ca. 91% af aktierne, med mindre forudsætningerne ændres. DanDrit Biotech A/S er et dansk biotek selskab, som arbejder på at udvikle en vaccine mod colorektal kræft. DanDrit Biotech A/S har vist lovende fase IIa data og afventer pt. at påbegynde et fase IIb-forsøg med sit produkt MelCancerVac. For yderligere oplysninger omkring DanDrit Biotech A/S henvises til selskabets hjemmeside samt præsentation vedlagt børsmeddelelse nr. 17/2011. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med 2010, ikke betales udbytte for Forventninger til 2012 Selskabet forventer i 2012 et negativt resultat i niveauet DKK 1-2m. Størrelsen heraf afhænger af bestyrelsens fortsatte diskussioner omkring en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S og derigennem tilføjelsen af en ny aktivitet. Bestyrelsen arbejder stadig på en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S jf. børsmeddelelse nr. 22/2011, hvor selskabet underskrev en fusionsaftale med DanDrit Biotech A/S. Processen med at indsamle relevante data og verificeringer er ret tidskrævende og denne proces er fortsat i gang. Såfremt selskabet tilføres en ny aktivitet vil bestyrelsen fremkomme med nye Årsrapport

5 resultatforventninger, hvilket i så fald stadig forventes at være et negativt resultat idet DanDrit Biotech A/S fortsat er i en udviklingsfase. Årsrapport

6 Hoved- og nøgletal Resultat Kursreguleringer, netto Modtaget aktieudbytte Bankrenter Indtægter Andre driftsindtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat/totalindkomst Balance Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Balancesum Passiver Kortfristede gældsforpligtelser i alt Egenkapital Balancesum Nøgletal Totalindkomst pr. aktie / pr. udvandet aktie -6,75 3,26-2,20-19,46-0,82 Resultat pr. aktie / pr. udvandet aktie -6,75 3,26-2,20-19,46-0,82 Indre værdi pr. aktie / pr. udvandet aktie 76,21 82,67 78,37 80,57 99,57 Børskurs 75,00 80,00 71,00 71,00 88,00 Omkostningsprocent 3,36% 4,48% 4,41% 2,74% 2,24% Egenkapitals forretning før omkostninger og skat -15,00% 8,61% 10,51% -26,15% 2,72% Egenkapitals forretning før skat -9,91% 4,13% 6,11% -28,90% -1,17% Egenkapitals forretning efter skat -9,93% 4,12% -2,77% -21,56% -0,82% Antal aktier ultimo året excl. egne aktier Gennemsnitlige antal aktier excl. egne aktier Nøgletal er udarbejdet efter "Anbefalinger & Nøgletal 2010" udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Der henvises til afsnittet nøgletalsdefinitioner under anvendt regnskabspraksis. Årsrapport

7 Ledelsesberetning Årets resultat Årets resultat blev et underskud på DKK 4,1m mod et overskud på DKK 2,4m i Resultatet svarer til et fald i den regnskabsmæssige indre værdi på DKK 6,46 pr. aktie, svarende til 7,8%. Den indre værdi var ultimo 2011 DKK 76,21 pr. aktie mod DKK 82,67 pr. aktie ultimo Det negative resultat for 2011 skal ses på baggrund af den generelt negative aktiemarkedsudvikling i året. I 2011 faldt de toneangivende danske aktier, OMXC20, med 14,8%. Den negative aktiemarkedsudvikling havde baggrund i den europæiske gældskrise og reducerede forventninger til de kommende års økonomiske vækst og virksomhedernes indtjening. Årets resultat er i overensstemmelse med det forventede og tidligere udmeldinger herom. Årets resultat er sammensat af finansielle nettoindtægter på DKK -6,2m (DKK 5,1m i 2010), andre driftsindtægter på DKK 3,5m (DKK 0m) med fradrag af administrationsomkostninger på DKK 1,4m (DKK 2,7m). Posten andre driftsindtægter dækker en engangsbetaling for at indlede forhandlinger om tilførsel af ny aktivitet til selskabet (se afsnittet nye ejere nedenfor). Årets administrationsomkostninger blev godt halveret ifht Baggrunden herfor var dels, at selskabet i 2010 havde betydelige omkostninger relateret til den uro, der var i selskabets ejerkreds, herunder ændringer i ledelse, forvaltning og strategi, samt at SmallCap Danmark A/S, der har varetaget selskabets administration i 2011, har kunnet udføre denne mere effektivt. Afkast / rente p.a OMXC20-14,8% 35,9% OMXC -17,7% 31,2% MSCI Europe -13,8% 1,0% 10 årig statsobligation, primo år 3,0% 3,8% Resultatdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med for 2010, ikke betales udbytte for Årets underskud foreslås overført til overført resultat. Balance og egenkapital Egenkapital var d. 31. december 2011 DKK 26,1m mod DKK 56,2m ultimo Reduktionen i egenkapitalen kan henføres til årets negative resultat på DKK 4,1m samt opkøb af egne aktier for DKK 26,0m (se afsnittet nye ejere nedenfor). Selskabets balance udgjorde d. 31. december 2011 DKK 26,5m. Ultimo 2010 var selskabets balance på DKK 56,6m. Balancereduktionen følger af faldet i egenkapitalen. Selskabets balance består ultimo 2011 i væsentlighed af værdipapirer på DKK 8,6m og likvide beholdninger på DKK 17,8m. Alle selskabets børsnoterede værdipapirinvesteringer er afviklet og posten værdipapirer omfatter en unoteret konvertibel obligation. Obligationen er nærmere beskrevet i afsnittet nye ejere nedenfor samt i note 7 til regnskabet. Ultimo 2010 udgjorde selskabets værdipapirinvesteringer DKK 44,9m og likvider DKK 11,6m. Nye ejere Selskabet er stiftet i januar 2007 som et investeringsselskab. Forretningsgrundlaget var aktieinvestering baseret på et analysekoncept med hovedvægt på teknisk analyse. Efter en længere periode med negative resultater var der i efteråret 2009 og primo 2010 en betydelig utilfredshed i ejerkredsen og hen over foråret 2010 opbyggede SmallCap Danmark A/S en betydende aktiepost i selskabet. SmallCap Danmark A/S er et børsnoteret investeringsselskab, der har specialiseret sig i investering i Årsrapport

8 børsnoterede small og mid cap aktier (se mere om selskabet på I forbindelse med et tilbud om aktieombytning i juni 2010 opnåede SmallCap Danmark A/S en ejerandel på 66,7%. SmallCap Danmark A/S indvalgte på en ekstraordinær generalforsamling i juli 2010 en ny bestyrelse, der implementerede en ny investeringspolitik ud fra hvilken, der blev investeret i danske og udenlandske aktier og virksomhedsobligationer, primært via investeringsforeninger. Denne investeringsstrategi har været aktiv frem til oktober 2011 hvor selskabets børsnoterede investeringer blev afviklet. Siden efteråret 2010 har selskabets bestyrelse og SmallCap Danmark A/S arbejdet på at afdække mulighederne for at tilføre selskabet ny aktivitet og herved kapitalisere på DKTI A/S s børsplatform. Bestyrelsen har på denne baggrund i 2010 og 2011 sonderet mange muligheder i en række forskellige brancher. I oktober 2011 førte dette til, at SmallCap Danmark A/S indgik aftale om salg af alle selskabets aktier i DKTI A/S til en kreds af uafhængige investorer til en kurs svarende til den indre værdi af DKTI A/S. Samtidigt modtog DKTI A/S DKK 3,5m for at indlede eksklusive forhandlinger med DanDrit Biotech A/S om tilførsel af ny aktivitet til DKTI A/S. Inklusive denne betaling udgjorde den indre værdi af DKTI A/S på transaktionstidspunktet DKK 77,1 pr. aktie. DKTI A/S erhvervede i forbindelse hermed, som egne aktier, en del af SmallCap Danmark A/S s aktiebeholdning i selskabet. Købet af egne aktier foregik til indre værdi. I forlængelse af SmallCap Danmark A/S salg af aktier gennemførte DKTI A/S et åbent tilbagekøb af egne aktier, således at alle aktionærer havde mulighed for at afhænde deres aktier på samme vilkår som SmallCap Danmark A/S. I alt erhvervede selskabet i stk. egne aktier, svarende til 42,1% af aktiekapitalen. Ultimo 2011 udgjorde selskabets beholdning af egne aktier stk., svarende til 57,0% af aktiekapitalen. Den 7. november 2011 afholdtes ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabets nuværende bestyrelse indvalgtes. Bestyrelsen ansatte d. 8. november 2011 selskabets nuværende direktion. SmallCap Danmark A/S s organisation varetog i en overgangsperiode frem til ultimo 2011 fortsat en række administrative opgaver for selskabet. Med virkning fra 1. januar 2012 er der indgået aftale om selskabsadministration med Equinor A/S. I selskabets søgen efter tilførsel af en ny aktivitet har selskabets bestyrelse påbegyndt undersøgelse af og diskussion om en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S. Gennemføres den forventede fusion vil tilførslen af den nye aktivitet og betyde en ændring af selskabets aktivitet fra investeringsselskab til et biotech selskab. I undersøgelserne indgrå vurdering af den fremtidige finansiering af udviklingsaktiviteter, herunder den samlede finansielle styrke efter en fusion. Skulle en fusion mod forventning ikke blive gennemført, vil bestyrelsen genoverveje selskabets fremtidige muligheder fortsætte en sondering efter en tilførsel af en anden aktivitet eller alternativt stille forslag om en frvillig opløsning af selskabet. Regnskabet er aflagt ud fra et princip om going concern. Fusion med DanDrit Biotech A/S Bestyrelsen arbejder forsat på en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S og henviser til børsmeddelelse nr. 22/2011, hvor selskabet indgik en fusionsaftale med DanDrit Biotech A/S. Selskabet vil være det fortsættende selskab i en eventuel fusion og som det fremgår af den nævnte børsmeddelelse, foreligger der gensidige betingelser mellem de to parter inden en fusion vil kunne gennemføres, heriblandt godkendelse af begge selskabers aktionærer. Såfremt alle betingelser opfyldes og fusionen godkendes forventes fusionen, som tidligere anført af bestyrelsen, at kunne gennemføres ultimo marts Forventninger til 2012 Selskabet forventer i 2012 et negativt resultat i niveauet DKK 1-2m. Størrelsen heraf afhænger af bestyrelsens fortsatte diskussioner omkring en mulighed fusion med DanDrit Biotech A/S og derigennem tilføjelsen af en ny aktivitet. Bestyrelsen arbejder stadig på en mulig fusion med DanDrit Biotech A/S jf. børsmeddelelse nr. Årsrapport

9 22/2011, hvor selskabet underskrev en fusionsaftale med DanDrit Biotech A/S. Processen med at indsamle relevante data og verificeringer og ret tidskrævende og denne proces er fortsat i gang. Såfremt selskabet tilføres en ny aktivitet vil bestyrelsen fremkomme med nye resultatforventninger, hvilket i så fald stadig forventes at være et negativt resultat idet DanDrit Biotech A/S fortsat er i en opstartsfase forskning i ny vaccine mod colorektal kræft. Begivenheder efter balancedagen Der er efter balancedagen ikke indtruffet væsentlige begivenheder, som har væsentlig betydning for vurderingen af den aflagte årsrapport. Finanskalender for februar Årsrapport marts Ordinær generalforsamling 17. april Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2012 Særlige risici Forretningsmæssige risici Selskabet befinder sig i en overgangsfase, hvor selskabet indenfor en kortere periode må forvente at skifte aktivitet fra at være en investeringsvirksomhed til at være en biotech virksomhed i forbindelse med den forventede fusion med DanDrit Biotech A/S. Aktuelt relaterer selskabets væsentligste forretningsmæssige risiko sig til en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD Obligationen er erhvervet i december 2011 og er værdiansat til anskaffelsespris, der skønnes at være lig med dagsværdi. Den konvertible obligation er nærmere beskrevet i note 7. Selskabet ejer ikke andre værdipapirer, herunder børsnoterede værdipapirer. Likviditetsrisiko Det er selskabets politik, at der altid er tilstrækkelig likviditet til rettidigt, at kunne honorere alle de krav, som selskabet ønsker betalt. Kreditrisiko Selskabets likvider er indestående i selskabets depotbank, Ringkjøbing Landbobank A/S. Ledelsen vurderer, at den hermed forbundne kreditrisiko er lav. Selskabet ejer herudover en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD (obligationen er nærmere beskrevet i note 7). Obligationen er udstedt af DanDrit Biotech A/S. DanDrit Biotech A/S har vist lovende fase IIa data og afventer pt. at påbegynde en fase IIb-forsøg med sit produkt MelCancerVac. Der er udarbejdet en ekstern vurdering af DanDrit Biotech, der værdiansætter selskabet og MelCancerVac til et betydeligt trecifret millionbeløb. Såfremt der gennemføres en fusion med DanDrit Biotech A/S forfalder obligationen til indfrielse. Der foreligger en betinget aftale om fusion mellem selskaberne. Såfremt alle betingelser opfyldes og fusionen godkendes af selskabernes aktionærer forventes fusionen at kunne gennemføres ultimo marts Der er kreditrisici forbundet med obligationen, men ledelsen vurderer, at perspektiverne i DanDrit Biotech A/S og den foreslåede fusion opvejer risiciene heri. Årsrapport

10 Valutarisiko Selskabet ejer en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD (obligationen er nærmere beskrevet i note 7). Valutakursrisikoen er ikke afdækket. Selskabet har på balancedagen ikke øvrige aktiver eller passiver i fremmed valuta. Risikostyring Risikostyringen er et centralt element i virksomhedens drift. Virksomhedens risici overvåges løbende. Usikkerhed ved indregning og måling Selskabet ejer en unoteret konvertibel obligation med en hovedstol på USD Obligationen er erhvervet i december 2011 og er værdiansat til kostpris, der skønnes at være lig med dagsværdi. Ledelsen vurderer, at der er usikkerhed forbundet med måling af obligationens værdi. Obligationen er nærmere beskrevet i note 7. Der vurderes herudover ikke at være usikkerhed ved indregning og måling. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Selskabets kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Prisansættelse og omsættelighed Selskabet har aktuelt ikke en market making ordning for selskabets aktier. Corporate Governance Selskabet har afviklet sine børsnoterede investeringer i oktober I forbindelse med drøftelser og senere underskrift af en fusionsaftale mellem selskabet og DanDrit Biotech A/S, så er selskabet og den nuværende bestyrelse i en overgangsperiode aktivitetsmæssigt, idet en fusion vil betyde en ny aktivitet i selskabet. Grundet den nuværende situation i selskabet har bestyrelsen i første omgang opdateret og implementeret den redegørelse der forelå ved den nuværende bestyrelses tiltrædelse. Den opdaterede redegørelse er tilgængelig på selskabets hjemmeside Når selskabets fremtid er afklaret vil bestyrelsen på ny forholde sig til anbefalingerne og forventelig udarbejde en ny og opdateret redegørelse. De gældende anbefalinger for god selskabsledelse er tilgængelige på Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar DKTI A/S har ikke en politik for samfundsansvar. Ledelsens vederlag Det er selskabets politik at direktion og bestyrelse aflønnes med faste honorarer. Ledelsen er således ikke omfattet af bonus og optionsordninger el.lign. Det faste honorar fastsættes ud fra en vurdering af arbejdets og ansvarets omfang samt ledelsesmedlemmernes kompetencer. Årsrapport

11 Bestyrelse og direktion Jørgen Hansen, bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem og -formand i DKTI A/S siden d. 7. november Født 1975 Antal aktier: 0, ejerandel 0% Jørgen Hansen har en MSc i Applied Economics & Finance og en Master i Skat, begge uddannelser fra Copenhagen Business School. Han har igennem 10 år arbejdet som rådgiver inden for regnskab, skat og selskabsstrukturering, herunder såvel med indenlandske som internationale cases. I denne periode har han fungeret som direktør og bestyrelsesmedlem i et antal internationale virksomhedsgrupper, med særlig fokus på ejendomsbranchen i ind- og udland, samt inden for corporate finance. Andre tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i: Finfactor A/S Direktør i: Medical Innovative Plastic Investments ApS Viking Entertainment ApS Eurinver ApS Jobpilot Danmark ApS Økofin Consult ApS Inter Energia Holding ApS Delauney Holdings ApS Top International Vision ApS Vasari ApS Toly Group International ApS Getwell ApS Dansk-Europæisk Finansiering ApS Vejle Fjord ApS Hansen Consulting ApS DEFAP Enterprises ApS Ferro Commodities ApS Scandinavian Engineering and Trading ApS Innovative Media International ApS Pact & Partners International ApS Talex Holdings ApS Oban Holdings ApS Appin Holdings ApS Kona ApS Tankred ApS Novenergy Equity ApS Sable Air ApS Zone Ejendomme ApS Kildevand Ejendom ApS Olivenlund Ejendom ApS Have ApS Vindue ApS Zenith Holding ApS Euro Bati International ApS Mulvaney's Ejendomme ApS Sunny Home ApS S.I.P. ApS Inversa ApS Winparf Holdings ApS Miriam Invest ApS Daneau ApS MGM Financial Group ApS MBA Property Holding ApS Southland Holdings ApS PPM Group Investments ApS Scandinavian Investments ApS Foncière Du Triangle D'or ApS ApS Heming ApS LAG Capital ApS Hansen Real Estate Holdings ApS Manderston Investments AB Årsrapport

12 Ole Steen Hansen, bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem i DKTI A/S siden d. 7. november Født 1939 Antal aktier: 0, ejerandel 0% Ole Steen Hansen var direktør og ejer af Danmarks største trykkeri Saloprint a/s fra ca til Senere stiftede han sammen med Karsten Aabrink agentfirmaet Tempo Management, som blev solgt til det engelske firma Proactive Sports Group Plc i Direktør Ole Steen Hansen har tillige været formand for bestyrelsen i en række selskaber i dansk erhvervsliv, heriblandt Greentech Energy Systems, Aqua D'or mineral water a/s, First Artist, Grafisk arbejdsgiverforening, Travel Scence & Feldt Holding a/s. Herudover har Ole Steen Hansen siddet i forretningsudvalget i DA. Andre tillidshverv: Bestyrelsesformand i: Print Division A/S Direktør i: L.V. Design ApS Daniel Reece, bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem i DKTI A/S siden d. 7. november Direktør i DKTI A/S siden d. 8. november Født 1973 Antal aktier: 0, ejerandel 0% Daniel Reece has mere end 10 års erfaring inden for international corporate finance og cross border strukturer. Daniel Reece har endvidere stor erfaring inden for global M&A og har i den forbindelse haft bestyrelsesposter i adskillige internationale grupper. Hans erfaring og kompetencer dækker over bl.a. international skat og selskabslovgivning med hovedvægten på ejendomsbranchen, IT-sektoren og biotech-sektoren. Daniel Reece har en Master Degree i International Tax Law fra St. Thomas University i Miami, USA, og en Bachelor of Laws fra University of Sheffield, UK. Andre tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i: Generator Hostel Copenhagen A/S Direktør i: Equinor International A/S ZT Investments ApS Globetextron ApS Inter Energia Holding ApS Tamares Israel Real Estate ApS Dansk Ejendoms Investering ApS First Line ApS Rampart Holdings ApS Vejle Fjord ApS Relief Holding ApS Franske Ejendomme ApS Innovative Media International ApS Caribbean Investors International ApS Nordisk Investering ApS Oban Holdings ApS OBB Realinvest Hartlepool ApS Duval ApS Airinvest ApS Archipel ApS Sable Air ApS Grosvenor Holdings ApS Phoenix Investering ApS Have ApS Vindue ApS Journeyman Enterprises ApS Sunny Home ApS Choctaw Holdings ApS Inversa ApS Ribe Ejendomsinvest ApS Winparf Holdings ApS Senrose ApS Orleans ApS Pace International Holdings ApS Socrate ApS Foncière Du Triangle D'or ApS Als Invest ApS Tamares Nordic Investments ApS Farital AB Tamares Holdings Sweden AB Tamares Capital Sweden AB Tamares Holdings Cyprus Limited Calverton International ApS Årsrapport

13 Aktie- og aktionærinformation Selskabets aktier er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (ISIN DK ). Aktiekapitalen udgør ultimo 2011 DKK og er fordelt på stk. aktier á DKK 10. Alle aktier er frit omsættelige og ingen aktier har særlige rettigheder. Ultimo 2010 var aktiekapitalen ligeledes DKK Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden frem til 14. april 2016 ad én eller flere omgange, at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil nominelt DKK Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaver og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer såfremt aktietegningen sker til markedskurs. Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden frem til d. 16. april 2016, at erhverve egne aktier op til 90% af selskabets aktiekapital til en kurs maksimalt svarende til den på erhvervelsestidspunktet opgjorte indre værdi. Beslutninger om ændring af vedtægterne følger lovgivningen, idet vedtægterne ikke stiller særlige krav eller har bestemmelser herom. Dog er bestyrelsen bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør, eller som pålægges af en offentlig myndighed. Bestyrelsen har ikke gjort brug af denne bemyndigelse. Aktionærsammensætning Selskabet havde ultimo navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede 76,0% af selskabets aktiekapital (44,2% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Selskabet havde ultimo navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede 81,7% af selskabets aktiekapital (96,0% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Ultimo 2011 ejede Stafir Lifeyriódur 12,2% af selskabets aktiekapital (28,4% af aktiekapitalen excl. egne aktier). Ingen øvrige aktionærer har oplyst at eje mere end 5% af aktiekapitalen. Ultimo 2010 ejede SmallCap Danmark A/S 67,6% af selskabets aktiekapital (79,4% af aktiekapitalen excl. selskabets beholdning af egne aktier). Ingen øvrige aktionærer ejede mere end 5% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier udgjorde d. 31. december stk., svarende til 57,0% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier udgjorde d. 31. december stk., svarende til 14,8% af aktiekapitalen. Handel i selskabets aktier Der blev i 2011 på NASDAQ OMX Copenhagen A/S omsat stk. aktier i selskabet med en samlet kursværdi på DKK 13,1m. I 2010 blev der omsat stk. aktier i selskabet (kursværdi DKK 35,2m). Kursudvikling Børskursen på selskabets aktier var ultimo 2011 DKK 75, svarende til et fald på DKK 5 (-6,25%) i forhold til ultimo 2010 (DKK 80). I 2010 steg børskursen med DKK 9,0 pr. aktie (12,7%). Den regnskabsmæssige indre værdi af selskabets aktier faldt i 2011 med 7,8% til DKK 76,21 pr. aktie. I 2010 steg indre værdi med 5,5% pr. aktie. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der, i lighed med for 2010, ikke udloddes udbytte for Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes snarest efter afslutningen af årsregnskabet og skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. DKTI A/S afholder generalforsamling den 16. marts Årsrapport

14 Ledelsesberetning Finanskalender for februar Årsrapport marts Ordinær generalforsamling 17. april Delårsrapport, 1. kvartal juli Delårsrapport, 1. halvår oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2012 Børsmeddelelser 2011 Nr. Dato Indhold 1 3. marts Årsrapport marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling april Delårsrapport 1. januar 31. marts april Forløb af ordinær generalforsamling april Opdaterede vedtægter april Køb af egne aktier juli Delårsrapport 1. januar 30. juni oktober Forhandling om tilførsel af ny aktivitet oktober Reduktion af SmallCap Danmark A/S s ejerandel i DKTI A/S oktober Insideres handel oktober Køb af egne aktier oktober Storaktionærmeddelelse oktober Delårsrapport 1. januar 30. september oktober Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling november Indre værdi, afslutning af aktietilbagekøb november Kandidater til bestyrelsen november Indlæg på selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 7. nov november Forløb af ekstraordinær generalforsamling d. 7. november november Ny administrerende direktør december Indre værdi pr. 30. november december Erhvervelse af konvertibel obligation i DanDrit Biotech A/S december Indgåelse af fusionsaftale med DanDrit Biotech A/S december Finanskalender december Ny selskabsadministrator pr. 1. januar 2012 Årsrapport

15 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for DKTI A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Internationale Financial Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultat af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret d. 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, d. 23. februar 2012 Direktion: Daniel Reece Bestyrelse: Jørgen Hansen Ole Steen Hansen Daniel Reece formand Årsrapport

16 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionærerne i DKTI A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for DKTI A/S for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for selskabet. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, d. 23. februar 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen statsautoriseret revisor Årsrapport

17 Resultat- og totalindkomstopgørelse (DKK) Note Investeringsresultat Finansielle indtægter Investeringsresultat, brutto Andre driftsindtægter, netto Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Årets totalindkomst Resultat pr. aktie/resultat pr. udvandet aktie -6,75 3,26 Fordeling af årets resultat / totalindkomst Årets resultat Overført fra overført resultat Til disposition 0 0 Årsrapport

18 Balance pr. 31. december (DKK) Note Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Kortfristede gældsforpligtelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Egenkapital 8 Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Årsrapport

19 Egenkapitalopgørelse pr. 31. december (DKK) Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Overført resultat I alt 2011 Egenkapital, primo Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst for regnskabsåret i alt Køb af egne aktier Egenkapital, ultimo Egenkapital, primo Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst for regnskabsåret i alt Køb af egne aktier Nedsættelse af stykstørrelse fra DKK 100 til Egenkapital, ultimo Årsrapport

20 Pengestrømsopgørelse (DKK) Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet Note Resultat før skat Udbytteskat Kursregulering og kursgevinster på værdipapirer Forskydning, tilgodehavender m.v Forskydning, anden gæld Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb/salg aktier, netto Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Køb af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændring i likvider Likvide beholdninger, primo Likvide beholdninger, ultimo Årsrapport

DKTI A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Børsmeddelelse nr. 16/2011 Kandidater til bestyrelsen

DKTI A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Børsmeddelelse nr. 16/2011 Kandidater til bestyrelsen DKTI A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K DKTI A/S Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hecto A/S. Liljealle 17, 6920 Videbæk. Årsrapport for

Hecto A/S. Liljealle 17, 6920 Videbæk. Årsrapport for Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Hecto A/S Liljealle 17, 6920 Videbæk Årsrapport for 2015 CVR-nr. 15 14 76 01 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordic Tankers Freight ApS

Nordic Tankers Freight ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt selskabets ordinære generalforsamling CVR-nr. 34 69 63 73 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere