Ærlighed på hovedet Honesty inverted Af/by Boris Brorman Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ærlighed på hovedet Honesty inverted Af/by Boris Brorman Jensen"

Transkript

1 Fra mock-up til boligbyggeri i Ørestaden. Bjarke lngels (tv.) og Julien De Smedt (th.) From mock-up to housing at Ørestaden. Bjarke lngles (left) and Julien De Smedt (right). - While we continue to aet as though Arne Jacobsen was the one who discovered white modernism, the SAS building and the tenuous chairs - we can safely ascertain that Danish architecture can be quite good, also when it finds its inspiration abroad. The old school has been much tao elever in referring to itself, and PLOT thus represents a long-awaited breakthrough in Denmark for European pragmatism, which to a certain degree continues classical modemism's formal form idiom, yet still breaks with the platitude by constantly reinterpreting rationality. Ærlighed på hovedet Honesty inverted Af/by Boris Brorman Jensen Mens vi fortsat lader som om, at Arne Jacobsen helt af sig selv opfandt den hvide modernisme, SAS-huset og de spinkle stole - kan vi roligt konstatere, at dansk arkitektur kan være god, også når den er inspireret udefra. Den gamle skole har været alt for god til at citere sig selv, og PLOT er derfor et længe ventet gennembrud herhjemme for den europæiske pragmatisme, der til en vis grad viderefører den klassiske modernismes stringente formsprog, men alligevel bryder frasen ved hele tiden at genfortolke rationalet. Hvordan udvikler arkitekturen sig? Det er et af de spørgsmål, som indlysende nok altid har optaget både arkitekturhistorikere og udøvende fagfolk, for udvikling er ikke bare noget, der sker nu og her, men i høj grad også noget vi kan spore t ilbage, noget der i sidste ende har at gøre med traditionen. Men udvikling er også vækst, og det er naturligvis ikke kun herhjemme, at tegnestuerne må udvikle sig ved at vokse. Hvis ideerne skal leve og videreføres, er det nødvendigt med konsolidering og her ligger ironisk nok et af de store problemer for faget gemt, for vækst bringer ikke nødvendigvis automatisk fornyelse med sig. Se blot på de 'store' danske tegnestuer, der i dag institutionaliserer den hjemlige fagtradition. De ti største eksemplarer henter nu så mange opgaver hjem, at de mindre tegnest uer har svært ved at komme til og sætte nye ideer i verden. Men det lykkes heldigvis af og til. Der er i al fald en ny generation af yngre tegnestuer, som indenfor de sidste par år har præsteret det umulige - at besejre Goliat med flere pletskud og samtidig vinde den tillid fra byggebranchen, der skal til for at få en lille andel af de mange byggeopgaver. Den 'største' blandt disse nye tegnestuer, og de som bedst har formået at profilere vækst lagets spirende iderigdom er uden tvivl PLOT. Den kun to år gamle tegnestue har i dag over 20 fastansatte med en gennemsnitsalder på kun lidt over de 30 - så PLOT har ikke bare vundet medieslaget om, hvem der skal give stemme til 'det nye', de har også den kritiske masse, der skal til for at tage den faglige kamp op mod enhver form for opsvulmet tradition. En tilsvarende nyopvagt og slagkraftig kombination af professionalisme, iderigdom og medietække findes der næppe magen til blandt unge danske arkitekter i øjeblikket. Man skal næsten helt til Holland for at finde noget lignende, og spørgsmålet er så, om det tegner godt eller skidt for PLOT. For som den hollandske arkitekturkritiker og skribent Roemer van Toorn har påpeget, er det mediecirkus, der har rejst sig omkring arkitektfaget dernede, og som til en vis grad nu også er ved at bygge sig op omkring PLOT, langt fra uproblematisk. Mediemaskineriet producerer stjerner og mesterværker, og dem har vi selvfølgelig brug for, problemet er bare, at arkitektfaget står over for langs større udfordringer end dem, den populære presse nu engang vælger at pakke ind i glanspapir. Omvendt behøver arkitekturen ikke være lige så I How does architecture develop? This is a quest ion t hat quite naturally has always occupied both a. rchitectural historians and practicing professionals, as development is not just something tjlat happens once in a while, but to a great degree, something we can trace back, somet hing that at the end of t he day is about t radit ion. But development also means growth, and this of course means more than just the domest ic scene. lf ideas are to su rvive and develop, a consolidation is necessary and ironically it is in this area that one of the greatest problems for the profession lies, as growth does not necessarily imply automatic renewal. This is apparent if one looks at the "large" Danish offices, which today seem to be institutionalizing the national professional traditions. The ten largest offices score so many commissions that the smaller ones rarely have the opportunity to display their creativity. But fortunately, there are occasional exceptions to this rule. There is a new generation of young offices. who within the last few years have accornplished the impossible - to defeat Goliath with severa l bull's eyes and still win the trust of the building t rade, a necessary feat if one is to acquire a smal! portion of the many building commissions. One of the "!argest" of these new offices, and one t hat has been most successful in creating an image for themselves and their fertile resourcefulness, is without a doubt PLOT. Although only two years old, they now have more than twenty employees with an average age j ust above thirty - so PLOT has not only won the media battle over who should voice "the new," t hey have also the critical mass necessary to engage in the professional struggle against all forms of inflated traditions. A similar bright and effective combination of professionalism, resourcefulness and media appeal is hard to find among young Danish architects at the moment. One must journey as far as Holland to find anything like this, and the question is, how does the future look for PLOT. Because, as the Dutch architecture critic and author Roemer van Toorn points out, the media circus that has materialized around the profession of architecture in Holland and to a!esser degree around PLOT, is somewhat problemat ic. The media machinery produces stars and masterpieces, which we of course need, however the problem rema ins, that the architecture profession is facing far greater challenges than those that the popular press chooses to present us on a silver plate. On the other hand, architecture does not have to be as grey and dull as in the era when modernism became so serious, and totally petrified public housing wit h its noble intentions - but PLOT seems to have clearly realized this. The new PLOT is not just a question of cheeky publicity and th~ ability to arouse public attention. Even though in ' unauthorized critic circles PLOT is described with affectionate j ealousy as populistic, there is much more to their message than media attraction, enchanting collages and the free-handed Photoshop realism that often characterizes the new generation. The office has act ually t ransgress ed some of the taboos and undisputed dogmas that have held Danish architecture in a defensive position in relation to the progress and advancements we have seen during t he last ten-fifteen years in countri es like Switzerland, France, Spain and, Holland. PLOT has given Danish architecture new life by confront ing the ruling contextual attitudes, by renouncing the hypocrisy around "honest architecture" and by confronting the respectable j argon with some of the raw realism that flourishes on the European scene. 366 ARKITEKTUR DK ARKITEKTUR DK

2 Multiple choice 1 mio. artefakter organiseret i 5 temaer, kronologisk og hierarkisk Multiple choice One million artifacts organized in five themes, chronologically and hierarchically Kronologisk 5 temaer opsplittet som tematiske fragmenter i et øhav af tid a.-._. I, 11 - ;'..,'. i \ _I ' ~ _ :.-- ~ -;~. \...Y-/.- : '. ' #"/ -, - '~ I' " ~#....,,+,~,. ~ *.. ~- ~ :. Chronological Five themes sp li~ up as thematic fragments in an archipelago of time ' '" 1.1 :. ~. Snegl Tidslinjen sammenrulles for at komprimere udstillingen Snail The time line is rolled up to compress the exhibition t ~. -- Tidstragt Sammenrullet danner de adskilte temaer naboskaber på tværs af kronologi Time funnel Rolled together, the separate themes form neighborhoods across the chronology " - Grand Egyptian Museum, Kairo Temaerne udgør klumper af sammenhæng på tværs af tid Lagkage Et lag af udstilling på et lag af service The themes form clumps of connections across time Layer cake A layer of exhibition on a layer of service konkurrence Museet skulle organiseres, efter fem forskellige temaer, efter kronologi og eft.er udstillingsgenstandenes sensationsværdi. Grand Egyptian Museum, Cairo. Competition The museum was to be organized according to five different themes, according to chronology and according to the exhibited object's sensationalism. Omvendt pyramide Kortslutninger og genveje på tværs af tragten lnverted pyramid Short circuits and shortcuts across the funnel Komprimering Kortere genveje, direkte interaktion mellem udstilling og service --~,-- Compression Shorter shortcuts, direct interaction between the exhibition and service Spiral Udstilling som en lineær fortælling - et omvendt Guggenheim NYC Spiral The exhibition as a linear narration - an inverted Guggenheim NYC grå og kedelig, som dengang modernismen blev alvorsfuld og fik det sociale boligbyggeri til fuldstændig at forstene i gode intensioner - men det har PLOT vist allerede forstået. Det nye ved PLOT er imidlertid ikke bare den frække formidling og evne til at vække offentlig opmærksomhed. Selv om der i uautoriserede anmelderkredse tales med kærlig jalousi om et populistisk komplot, er der langt mere i deres budskab end den mediebegejstring, collagefortryllelse og uforpligtende Photoshop-realisme, som af og til præger biledet af den nye generation. Tegnestuen har rent faktisk brudt nogle af de tabuer og uimodsagte dogmer, der har fastholdt dansk arkitektur i en defensiv position, i forhold til den fremgang vi har set inden for de seneste ti-femten år i tande som f.eks. Schweiz, Frankrig, Spanien og Holland. PLOT har tilført dansk arkitektur nyt liv ved at konfronte- re den herskende kontekstforståelse, ved at fornægte hykleriet omkring den 'ærlige arkitektur' og ved at konfrontere den pæne jargon med noget af den beskidte realisme, der florerer på den europæiske scene. For at starte med det sidste: der hersker næppe tvivl om, at PLOT er inspireret udefra af den såkaldte pragmatiske tradition, og at de to frontfigurer, Bjarke lngels og Julien De Smedt, har lært noget i deres første tid sammen hos OMA. PLOT repræsenterer uden omsvøb 'kritikken af kritikken' og indskriver sig dermed på anstændig vis i den diskurs, der har udviklet sig i kølvandet på det postmodernistiske forlis i midten af 1980erne. Tegnestuen har taget de nye redskaber til sig; PLOT kan udtrykke sig diagrammatisk så selv lægfolk kan forstå det, deres koncepter går I ige t il sagen, der er ingen skumle teorier bag og ingen mystiske metaforer over deres ligefremme argumentation - og formsproget, det indfanger helt klart tiden på samme måde, som traditionen altid har kunnet læses sammen med sin epoke. Så mens vi fortsat lader som om, at Arne Jacobsen helt af sig selv opfandt den hvide modernisme, SAS-huset og de spinkle stole - kan vi roligt konstatere, at dansk arkitektur kan være go', også når den er inspireret udefra. Den gamle skole har været alt for god til at citere sig selv, og PLOT er derfor et længe ventet gennembrud herhjemme for den europæiske pragmatisme, der til en vis grad viderefører den klassiske modernismes stringente formsprog, men alligevel bryder frasen ved hele t iden at genfortolke rationalet. Evnen til at vende op og ned på konventionen er et gennemgående tema i flere af deres proj ekter. Drive'et i projekterne er ofte, hvad man kan kalde 368

3 Det Kongelige Skuespilhus I Københavns havn. Konkurence 2002, I samarbejde med teatergruppen Dr. Dante. Skuespilhuset opføres på en 4000 m' stor stålpram. som kan sejles til Århus på 24 t imer, og derned ikke blot være det Kgl. Teater i København, men hele Danmarks Nationalscene. The Royal Theater on Copenhagen Harbor. Competition 2002, in collaboration with the Dr. Dante theater group. The theater Iles on a 4,000 square meter barge, which can sail to Århus in 24 hours, and thus Is not just the Royal Theater in Copenhagen, but all of Oenmark's National Theater. To begin with the latter: there is no doubt that PLOT is inspired from abroad by the so called pragmatic tradition, and the two leadif\g actors. Bjarke lngels and Julien De Smedt learned something in their early years at OMA. To put it bluntly, PLOT represents "the criticism of the criticism" and admirably joins the discourse that has developed in the wake of the floundering of postmodem in the middle of the eighties. The office employs the most progressive tools and can express their ideas so diagramrnatically that even a brick layer can understand them. Their concepts are direct and to the point, and there are no secret theories or mystical metaphors behind their straightforward argumentation - and the form idiom, which clearly captures the current situation in much the same way that tradition has always been evident in its time. So while we still pretend that Arne Jacobsen was alone in inventing white modernism, the SAS building and the tenuous chairs - we can safely ascertain that Danish architecture can be quite good. also when it finds its inspiration abroad. The old school has been much too elever in referring to itself, and PLOT thus represents a long-awaited breakthrough in Denmark for European pragmatism, which to a certain degree continues the classical modernism's formal form idiom, yet still breaks wlth the platitude by constantly reinterpreting rationality. The ability to turn conventions around is a common theme in many of their projects. The drive in their work is often what one can refer to as productive provocations, and this redeeming, but at the same time somewhat aggressive attitude is perhaps most clearly evident in their competition proposal for the Grand Egyptian Museum in Cairo, where the marve! is literally subjected to a spectacular som ersault. The project looks like the first impulse a la "Close encounters of the third kind," where Steven Spielberg inverts the image of Los Angeles by night, letting it land as a new civilization, however in real ity the idea is much less complicated. PLOT has simply taken the complex and almost self-contra dictory design brief seriously and combined the seven different exhibition principles in an outwardly spiraling structure that turns habitual thinking inside out to create a kind of modem anti-monu ment. The pyramids' compact mass is reinterpreted programmatically as a gigantic narrative space, with a roof that serves as an observation platform while shading the many tourists, who have long since surrounded the pyramids' grandiose lonesomeness with hotels, parking lots and souvenir shops. Another good example is the office's proposal for the new Royal Theater in Copenhagen. The project is clearly based on several of the characteristics that mark programmatic oriented architecture's destabilized objects and decomposed facade order. The source af inspiration is clearly evident, but this in no way makes the project less interesting. Their proposal for a new theater is an unsentimental departure from the myth that public monuments should be unique performances wed to the place. The idea of buying an old steel barge, converting it to a floating parklng garage and building a culture palace on top as a wheel house reflects a radical form of organizational thought that manages to invert all the invisible premisses that often aet as!imitations when new architecture is to be envisioned. Their floating culture palace is neither disassociative nor defiant in relation to the surroundings as the Egyptian Museum deliberately tries to be. On the contra ry, it contributes a plausible solution to a number of important problems that the authors of the design brief lacked the imagination to include as parameters in the competition. With their proposal to the Royal Theater, PLOT moved the center of Copenhagen back to culture and in an unconventional way underscored the bullding's importance as a common national project. The con cept, in all its simplicity represents a genuine contribution to the discussion about the status of cultural institutions in the so-called network society, and a ritual confrontation with the contextual 371

4 ' "1'U> P<>OC. OAllV " POOL,~ HOT W 'Tn! POOi 100. I "'/ _..,_,.,..' I / / I ' Vandkulturhus i Ålborg. 1. præmie i konkurrence En sø med en ø. Fra et 150 meter langt rundbanebassin er der udsigt til alle sider. Markante broelementer med bl.a. kurbade, omklædning og cafeteria skaber forbindelser og rumlige virkninger i den store rotunde. Øverst: Udvalgte skitser. T.v: Snit i tyrkisk bad. T.h: Plan af Niveau I. Above: Sketches. Left: Section in Turkish bath. Right: Plan of Level I. r 1:600 ' i: ii~~-~ " f\jrr -~ 3-- _, Water Culture Center in Ålborg. First prize in competition, A pond with an island. From a 150-meter wide, round pool there is a view in all directions. Distinctive bridge elements with a spa, locker ro oms and cafeteria creat e connections and spatial effects in the large rotunda. L produktive provokationer, og denne forløsende men også lidt anmassende attitude er måske mest tydeligt sat på spidsen i deres konkurrenceforslag til Grand Egyptian Museum i Kairo, hvor underværket bogstaveligt udsættes for en spektakulær saltomortale. Projektet ligner en første indskydelse a la "Nærkontakt af Tredje Grad", hvor Steven Spielberg vender Los Angeles' nattebillede på hovedet og lader det lande som en ny civilisation, men ideen er i virkeligheden langt mere simpel. PLOT har ganske enkelt taget det komplekse og næsten selvmodsigende program alvorligt og kombineret de syv forskellige udstillingsprincipper i en udad spirallerende struktur, der vrangvender vanetænkningen til en form for moderne modmonument. Pyramidernes kompakte masse genfortolkes programmatisk som et gigantisk fortællingsrum, hvis tag på samme tid danner udsigtsplatform og skygge for de mange turister, der for længst har omringet pyramidernes grandiose ensomhed med hoteller, parkeringspladser og souvenirbutikker. Eller tag tegnestuens forslag til det Kongelige Skuespilhus i København. Projektet spiller meget direkte på flere af de karakteristika, der kendetegner den programmatisk orienterede arkitekturs destabiliserede objekter og opløste facadeorden. Inspirationskilden er klar, men det gør på ingen måde forslaget mindre interessant. Deres bud på et nyt skuespilhus bryder på usentimental vis noget af myten om, at offentlige monumenter helst skal være stedselskende engangsforestillinger. Ideen med at købe en gammel stålpram, lave den om til flydende parkeringskælder og placere ku l turpaladset ovenpå som styrehus afspejler en radika l form for organisatorisk tænkning, der formår at vende op og ned på alle de uudtalte præmisser, der ofte virker som usynlige begrænsninger, når der skal tænkes ny arkitektur. Deres flydende kulturpalads er hverken distancerende eller t rodsigt over for omgivelserne på samme måde, som det egyptiske museum bevidst forsøger at være det. Det bidrager tværtimod med en plausibel løsning på en række væsentlige problemstillinger, programskriverne ikke selv har haft fantasi til at inddrage som parametre i konkurrencen. Med forslaget til Det Kongelige Skuespilhus har PLOT f lyttet centrum fra hovedstaden tilbage t il kulturen og får på ukonventionel vis understreget husets betydning som fælles nationalt projekt. Konceptet er i al sin enkelthed et reelt bidrag til diskussionen om kulturinstitutionens status i det såkaldte netværkssamfund, og et rituelt opgør med det kontekstuelle fangenskab 'stedets ånd' har levet i, lige siden den internationale stil gik over stregen og lod hånt om enhver form for kulturel tilknytning. Den samme udogmatiske forståelse af konteksten kommer også til udtryk i deres vinderforslag til vandkulturhuset i Aalborg. Efter at byrådet i Aalborg havde kastet håndklædet i ringen på grund af regerings pålagte nedskæringer, flyttede det projekterede koncept midlertidigt til Randers og er nu på vej videre. Denne unostalgiske og meget entreprenante indstilling til mødet med stedet krænker måske forestillingen om den kritiske regionalisme. Men spørgsmålet er, om alle de moderne plug-in projekter af sportshaller, va rehuse og kontorsiloer ikke skal til at se sig om efter andre forankringspunkter end myten om dialogen med landskabet og den herskende håndværkstradition. Frustrationen som PLOT tilsyneladende har overvundet handler om at den tilbageskuende kritik, der her ville tale om arkitektonisk flytteudsalg, t ror, at moderniteten kan reddes fra sin egen fremmedgørelse, kommercialisme og overfladiskhed ved hjælp af det 19. århundredes arkitektur, der var bundet af helt andre bånd end dem, vi i det 21. århundrede forsøger at udfordre. Det betyder på ingen måde, at det er blevet fordækt at udvise civil 372

5 """"".. l " " "".". ""."""""". "..."" """"" " "". " ".". ".""".." " "" ".""." " "..."".""".." ~,.- "." "'"', / ' Havnebad på Islands Brygge, København. Udformningen er opstået ved at overlejre hensyn til tilgængelighed, livreddernes sigtelinjer og badeaktiviteternes behov for land og vand. Bygherre: Københavns Kommune og Lokale- og Anlægsfonden. Harbor Swimming Area at Islands Brygge, Copenhagen. The design was developed by superimposing accessibility considerations, the lifeguards' lines of vlew and the swimming activities' need for land and water. Client: Copenhagen Munlcipallty and The Danish Foundation for Culture and Sports Facilitles. imprisonment that "the spirit of place" has been subject to, ever since the international style went too far in its disregard for any kind of cultural association. The same undogmatic understanding of the context is also expressed in their wlnning proposal for the Water Culture Center in Aalborg. After the Aalborg City Council had thrown in the towet due to the national government's budget reduction demands, the concept was temporarily moved to Randers and is now on its way elsewhere. Thls non-nostalgic and extremely enterprising approach to the meeting wlth the place can perhaps offend the notion of critical regionallsm. However, the question remains, if all the modem plug-in projects for sports halls, department stores and offices silos should begin to seek other conceptual starting points than the mythlcal dialogue between the landscape and the prevailing craftsmen traditions. The frustrations that PLOT apparently have overcome are based on the faet that the retrospective critics, who in this case would refer to an architectural removal sale, believe that modemity can be saved from its own alienation, commercialism and superficiality with the ald of 19th century architecture, which was based on completely different bindings than those we try to challenge in the 21st century. This. in no way implies that it has become devious to exhibit civil pride, work specifically with landscape qualities and ecological problems, work to improve the public space or create good buildings for cultural purposes - on the contrary. The faet that the PLOT can produce qualified pro posals for new public spaces can be seen at the new harbor swimming area at Islands Brygge in Copenhagen. This Is the first example in many, many years where a Danish architecture office has managed to unite innovation and a tight budget with genuine folksiness. One can question if PLOT has ~ 0: "' 0. CJ) < "' achieved some of this success without trying - the faet that "blue has been activated as "green" in many areas of municipal planning due to the growing ecological awareness and the post-industrial economy's demands for new recreational oppor tunities. But this does not diminish the proposal's architectural qualities. The swimming facility plays on the classic spa's simple range of materi ais, but has clearly diluted some of the barrack-like schoolmaster spirit from the thirties, and staged the out door tradition on a new podium of folded surfaces. The new harbor swimming scheme has given the modem leisure culture a new play ground, whlch satisfies the need for both development and contemplation (to see and be seen). PLOT has provided Copenhagen with a Rambla, which with simple means hooks on to the establlshed harbor promenade's city life, wh ile pumping hormones lnto the wall of office landscapes across the water. I think the money men on the other side have been given something to think about. Perhaps one can use the harbor area for more than just office facllitiesl Some of the same medicine to refresh the harbor is now bei_ng tried near the center at Kongens Nytorv. The Realdania foundation concept c.ompetition for 375

6 Høje Torv på stormagasinet Magasin du Nord København. ' Et nyt offentligt byrum på taget af Magasin, med uovertruffen udsigt og mange aktiviteter, udendørs biograf, cafeer, scener m.v. Bygherre: Magasin AS og Fonden Realdania. The High Square on the Magasin du Nord department store, Copenhagen. A new public space on the roof of Magasin, with an exquisite view and many activities, outdoor cinema caf es, stages, etc. ' Client: Magasin AS and Realdania Foundation. :----) ~- Plads på t aget Square on the roof ~~r--æ>-j---rn-~ I -1--, Pladser på taget Squares on the roof I ;;._\ ;:!:::..:l '' li Plads vakuumformet over eksisterende bygnings silhouet The square, vacuum-formed over the existing bu ilding's silhouette. høje torv --lu ". ---" 377

7 "Bedre Byru m" (Setter urban spaces) 11as focused talent and a fresh approach to the concept of being Bikuben donnitory in Ørestaden. The building con on alternative spaces and new square develop modem. What actually gives the plot a critical cept is the basic model: 100 student units stacked ments out side the historica l city's precincts. We dimension, is the faet that High Square was con in the traditional way with north oriented ba lcony have been waiting for this for a long t ime, and now ceived as a public space. corridors and south oriented balconies. The concept it is finally happening. The arci1itecturnl debate con is like an elastic boomerang that spreads the eight cerning the indistinct relationship between the pri The massive publicity of the High Square project decks like a sloping plane that divides the scheme vate and public spheres, between the commercial reflects a renewed interest in the city, and it is a j oy in two domains. An ope n terraced south side, and and noncommercial areas and tl1e relationship that the profession has regained some of its social towards the north, a glazed-in common room con between the historical and the 1nodern city's pub lic e;onnect!ons after fitteen years of obj ect obsessed structively anchored by a stair tower. A simple con forms has finally arrived in Denmark. Several so rnysophobia. However, the faet t hat it was the City's cept with amazing spat ial effects. Access is quite called young offices were offered the chance to sub new spectacu lar flower tub that received most of simply altered from box thinking to exc iting archi mit proposals for contemporary urban spaces. and the publicity is quite sad. The "Bedre Byrum" com tectural spaces with no prejudices to structural hon once again PLOT picked up the trophy. Their pro petition actually attempted to focus on the suburbs esty. Here there is no structural ontological roman posal for a HJgh Square on the roof of t he Magasin and the modern city's urbane and landscape quali ticism with the need for the construction to under du Nord department store in Copenhagen is inter ties. However, the suburbs do not have the same score the building s inner principl e. PLOT has man esting in several ways. The project is actually media appeal as Kongens Nytorv, which is a pity, as aged to depart from the "honesty" convention and extre mely simple. Across Copenhagen lies one of during the last few years there hcive been several the building code's aesthetica l dogma by provoca the!argest urban surplus landscapes in Denmark, interesting competitions. in which PLOT also sub t ively displaying the social housing s sun side and and PLOT's effort was quite simply to point out the mitted exciting proposals as to how life out in the community. Unfortunately the beehive was not bu ilt. most central. The great ach ievement in tl1is project, suburbs could be made less anonymous. Their site but on the other hand the so-ca!led VM housing and that which makes it an ideal example of how plan for the Drejenshalvøen peninsula in Kolding is scherne in Ørestaden, wh ich has some of the same the blurring of the border between the public and an example of both architectural new thinking and dishonesty about it will be realized. private space can be exploited in a nonprofit ori a poetic understanding of the context. The project ented orchestration of urban life. The major shop transgresses the plan aesthetical order, which Surely, the story of PLOT does not end here - the ping consortiums have been elever enough to see characterizes most site plans. and solves the tradi list of successful projects is long: Geo-Center at the marketing opportunities inl1erent in the public tional subdivision systems' constipational tenden Møns klint, their proposal for Bedre Billigere space and profit on the faet t hat most commercial cies with an architectural touch that wou ld make Boliger, the s ite plan for Deutsche Bahn in life has been interiorized and subject to the Bruno Taut and Martin Wagner's Horseshoe Fra nkfurt, The housing silos at Kongens Enghave demands of private property. The marketplace has Siedlung look like a fingerprint. 630 housing units Tippen, etc. etc. all deserve professional respect. been rapidly disappearing as a public space, but laid out like a gigantic terra!n line that divides tl1e After two years in the field, the young architects PLOT has cleverly avoided privatization. They didn"t point of Drejenshalvøen peninsula in distinct land from the Vest erbro quarter have already acilieved simply sprinkle an urbane parquet f loor on scape pockets. An internal " common street" with an irnpressive production wilile managing to enrich Magasin's roof. On the contrary, the project recails biotopes, recreational landscapes and domesticat the architectural debate in Danmark. PLOT has some of wh at i1as been lost by allowing the three ed planting patterns and an exterior landscape reformulated the contextual approach, indulged in dimensional area above the consumer environment panorama of wild nature open to each housing unit. tl1e new materials and set new standards for con to be publicly accessible. High Square connects The project was too bold to win, and PLOT should structive thinking - and most of all, shown the way both to the Metro and Bremerholm, and thus pre definitely try this idea again in a less bombastic for fora new, provocative practice that breaks with the serves the public circulation system - even <1fter mat. last fifteen years of elite object fascination. opening hours. The faet that the dull roof surface has become an exciting amphitheatrical sp<1ce in l\jew stacking principles and a bold structure also Boris Brormann Jensen is an architect and ph.d. the center of town is due to a good cornbination of characterize PLOT's prelirninary proj ect for the student at Ålborg University, Architecture and Design Biotoper Fredede øer af biodiversitet Biotopes Protected islands of bio-diversity Aaltovase 6 kilometer rækkehus Aa lto vase Six kilometers of row houses Drej ens boligby, 630 boliger på Drejens halvø, Kolding. Konkurrence Byggegrund Det tiloversblevne areal når biotoper, skovgrænser og fredningslinjer er fratrukket Building site The area remaining after the biotopes, forest barders and protectiori lines were subtracted Homotoper 4 fælleshaver til menneskeliv Homotopies Four common gardens for human life Bebyggelsen er koncentreret i randzonen mellem marker og natur. Alle boliger sikres direkte kontakt til landskab og fælles area ler. Drejens village, 630 homes on Drejens peninsula. Kolding. Competition Forstad 650 boliger som villakvarter og klyngehuse = 100% privat, 0% fælles Suburbs 650 homes as single-family housing and cluster housing = 100% private, 0% common. Biotoper 6 landskaber til flora og fauna Biotopes Six landscapes for flora and fauna The scheme is concentrated along the perimeter zone between the flelds and nature. All the units have direct contact to the landscape and the common areas. Perimeter 650 boliger mellem by og landskab Perimeter 650 homes between city and landscape

8 Funktionalistisk skive med sydvendte boliger Functionalistic stab with south oriented apartments... og nordvendte altangange... and north oriented bal cony corrtdors Bikuben Kollegiet, Ørestad, København. 100 kollegiebollger og fællesfaciliteter. Indbudt konkurrence En sydvendt skråning med terrasser og et nordvendt hulrum med fællesfunktioner mod byen. Bikuben Dormitory. Ørestad, Copenhagen 100 dormitory units and common facilities. Closed competltlon, 2002 A south slope with terraces and a north-oriented cavity with common functlons facing the city. Funktionalistisk skive strækkes ud over grunden Functionatistic stab stretched across the site Altangange omslutter et enormt fællesrum Balcony corridors surround an enormous common space Altangangene udvides til fællesskabet The balcony corridors are expanded as common areas Sydvendt boligbjerg, nordvendt byrum South-oriented housing mountain. North oriented urban space stolthed, arbejde specifikt med landskabelige kvaliteter og økologiske problemstillinger, at slå et slag for det offentlige rum el ler give kulturen gode bygninger - tværtimod. At tegnestuen kan levere kvalificerede bud på nye offentlige rum, beviser det nyanlagte havnebad ved Islands Brygge i Købehavn. Det er vist første gang i meget lang tid, at det er lykkedes et dansk arkitektfirma at forene nytænkning og smalle budgetter med uforfalsket folkelighed. Man kan diskutere, om PLOT har fået noget af succesen foræret - at det 'blå' er blevet aktiveret som grønt' i planlægningen rundt omkring i kommunerne, skyldes selvfølgelig den spirende økologiske bevidsthed og den post-industrielle økonomis efterspørgsel på nye rekreative muligheder. Men det ændrer ikke ved forslagets arkitektoniske kvaliteter. Badet spiller på den klassiske badeanstalts enkle materialemæssige tilskæring, men har tydeligvis opløst noget af den barakagtige skolemesterånd fra 30rne og opsat friluftstraditionen på et nyt podium af foldede flader. Den moderne fritidskultur har med havnebadet virkelig fået sig en legeplads, der tilfredsstiller behovet for både udfoldelse og beskuelse. PLOT har givet København en Rambla, der med simple midler hægter sig på den etablerede havnepromenades byliv, og samtidig pumper lidt hormoner ind i muren af kontorlandskaber overfor. Jeg tror, at pengemændene på den anden side har fået noget at tænke på. Måske kan havnefronten bruges til andet end kontorfaciliteter! Noget af samme recept, som effektivt opfrisker havnen, afprøves nu inde ved Kongens Nytorv. Fonden Rea ldanias idekonkurrence om ' Bedre Byrum' har sat fokus på alternative rum og nye pladsdannelser uden for den historiske bys enemærker. Det har vi ventet længe på, og nu skete det endelig. Den arkitektfaglige diskussion af det slørede forhold mellem den private og offentlige sfære, mellem det kommercielle og ikke-kommercielle rum' og forholdet mellem den historiske og moderne bys offentlighedsformer er endelig kommet til Danmark. Flere såkaldte unge tegnestuer fik mulighed for at komme med bud på nutidige pladsdannelser, og endnu ~ngang fik PLOT fat i trofæet. Deres forslag til et Høje Torv på taget af Magasin du Nord i København er interessant på flere punkter. Projektet er egentlig uendelig enkelt. Hen over København ligger et af de største bymæssige overskudstandskaber i landet, og PLOTs bedrift er ganske enkelt at udpege det mest centrale. Det som løfter projektet og gør forslaget til et forbilledligt eksempel på, hvordan sløringen af skellet mellem det det private og offentlige rum kan udnyttes til fordel for en ikke-profitorienteret iscenesættelse af bylivet. De store shoppingkonsortier har været så gode til at se markedsmuligheder i det offentlige rum og profitere af spektaklet, at store dele af handelslivet nu er blevet interiøriseret og underlagt privat ejendomsret. Markedspladsen er ved at forsvinde som offentligt rum, men PLOT har behændigt undgået privatiseringen. De har ikke bare drysset et urbant parketgulv ned i hatten på Magasin. Projektet tilbagekalder tværtimod noget af det tabte, ved at lade den tredimensionelle plads oven på konsummiljøet være offentlig tilgængelig. Høje Torv kobler sig til både Metroen og Bremerholm, hvorved livsnerven til det offentlige cirkulat ionssystem bevares - selv uden for lukketid. At den kedelige tagflade er blevet til et spændende amfiteatralsk rum midt i byen skyldes en god kombination af ~a lent og frisk tilgang til det at være moderne. Det der giver plottet 380

9 Lejlighedstype v2 ~" ~.:.. t1. ' ;i, en kritisk dimension, er i sidste ende at Høje Torv der inddeler spidsen af Drejenshalvøen i distinkte des for PLOT at bryde den 'ærlige' konvention og er t ænkt som et offentligt rum. landskabslommer. En intern 'fælled' med biotoper, bygningsreglementets æstetiske dogmatik ved på rekreationslandskaber og domesticerede beplant provokerende vis at udstille det sociale byggeris Den megen omtale af Høje Torv projektet afspejler ningsmønstre og et udvendigt landskabspanorama solside og fællesskab. Bikuben bliver desværre en fornyet interesse i byen, og det er glædeligt, at af vild natur, der åbner sig for samtlige boligenhe ikke opført, men det gør til gengæld de såkaldte faget har genvundet noget af sin samfundsmæssi der. Projektet var for dristigt til at vinde, og PLOT VM-boligblokke i Ørestaden, der bar lidt af samme ge tilknytning efter femten års objektfikseret berø- bør afgjort afprøve ideen igen i mindre bombastisk uærlige tilløb over sig.. ringsangst. Men at det blev Citys nye spektakulæ format. re blomsterkasse, der fik al omtalen, er egentlig Historien om PLOT slutter helt sikkert ikke her - t rist. 'Bedre Byrum' konkurrencen forsøgte rent Nye stablingsprincipper og dristig struktur kende listen af vellykkede projekter er lang: Geo Centret faktisk at sætte fokus på forstaden og den moder tegner også PLOTs skitseprojekt til Bikuben kolle ved Møns klint, deres forslag til Bedre Billigere ne bys urbane og landskabelige kvaliteter. Men forstaden har ikke samme appel i medierne som Kongens Nytorv, og det er ærgerligt, for der har inden for det sidste par år været afholdt flere interessante konkurrencer, hvor også PLOT er kommet med spændende bud på, hvordan livet derude i forstaden ka n af-anonymiseres. Deres bebyggelsesplan for Drejenshalvøen ved Kolding er et eksempel på både arkitektonisk nytænkning og poetisk kontekstforståelse. Projektet overskrider den plan æstetiske orden, som kendetegner de fleste bebyggelsesplaner, og løser det traditionelle parcelleringssystems forstoppelsestendenser med et arkitektonisk greb, der får Bruno Taut og Martin giet i Ørestaden. Bygningen er i udgangspunktet den helt basale model: 100 studieboliger stablet efter t raditionel facon med nordvendt adgangsbalkon og sydvendte altaner. Det konceptuelle plot sætter ind som en elastisk boomerang, der folder de otte dæk ud som et skrånende plan, der deler bosætningen i to domæner. En åben terrasseret sydside og et glasinddækket fællesrum mod nord konstruktivt forankret af lodrette trappetårne. Et enkelt hovedgreb med forbløffende rumlige virkninger. Adgang og udgang er med legende lethed forvandlet fra kassetænkning til spændende arkitektoniske rum og væk er enhver fordom om strukturlig ærlighed. Her er ikke nogen strukturon Boliger, bebyggelsesplanen for Deutsche Bahn ved Frankfurt, Boligsiloerne ved Kongens Enghave Tippen, osv. osv. fortjener alle faglig respekt. De unge arkitekter fra Vesterbrogade har efter to år i felten allerede en imponerende produktion bag sig, og har samtidig formået at berige arkitekturdiskussionen herhjemme. PLOT har reformuleret den kontekstuelle tilgang, kastet sig over de nye materialer og sat nye standarder for konstruktiv tænkning - og frem for alt vi st vejen for en ny provokativ praksis, der bryder med de seneste femten års elitære objektfascination. Boris Brormann Jensen er arkitekt og ph.d.-stude Boligprojekt, Ørestad, København. 222 boliger m'. Bygherre: Udviklingsselskabet af (Høpfner A/ S + Oansk Oliekompagni A/ S). Indvies februar Ka rr~b l okken (bebyggelseskrav) opblødes ved at knække bygningskroppene på midten. Indblik hos naboer undgås og udsyn mod Amager Fælled og villakvarterer sikres. Fotos øverst t.v. og nederst t.h. fra mock-up. Housing project, Ørestad, Copenhagen 222 apartments m'. Client: Udviklingsselskabet af (Høpfner A/ S + Dansk Oliekompagni A/ S). Completion February 2005 The city block structure (zoning requirement) is softened by bending the block in the center. The view into Wagners Hestesko Siedlung til at ligne et fingeraf tologisk romantik med at konstruktionerne skal rende ved Aalborg Universitet, Arkitektur og Design the neighbors is avoided and the view toward the tryk. 630 bolieer udl a~t som en $il$antisk kotelinje, understrege husets inderste princip. Det er lykke- Amaeer Fælled green and the villa quarter is ensured. The photos above left and below right are from t he mock-up. Photo: Jasper Carlberg 382

10 Møns Klint Geo-center. 2. præmie i konkurrence. Geologisk museum og besøgscenter nedgraves i klintens kridtmassiv og bliver dermed til ramme om sin egen fortælling. Tilbage i tiden jo dybere man kommer. Storyline Udstillingsprogrammet er bygget over udstillingens fortælling: 5 epoker= 5 bokse Kæde Et forløb af individuelle epoker sammenkædet med deres fortid og fremtid Møns Klint Geo-center 2"" prize in competition ) The geological museum and visitors' center is dug into the solid mass of chalk and thus becomes a setting for its own narration. The deeper one ventures - the further back in time one moves. Storyline The exhibition program is based on the exhibition's narration: 5 epochs = 5 boxes Chain A sequence of individual epochs t ied together with their past and future Maritimt Ungdomshus, København 1. præmie i indbudt konkurrence. Som et led i kvartersløftet i Holmbladsgade-området på Amager, transformeres Sundby Sejlklub t il et 2000 m' stort trædæk. Trædækket kan hæves og sænkes for at integrere bygn inger og bådskure. Indvies ultimo Maritime Youth Center, Copenhagen 1st prize in closed competition.,as part of the urban renewal scheme in the Holmbladsgade area on Amager, the Sundby Sailing Club was converted to a 2,000 square meter wooden deck. The deck can be raised and lowered to integrate t he buildings and the boathouses. Completion late Arkæologisk udgravning - fortiden nederst, nutiden øverst Archaeological excavat ion - past below, present above Forurenet grund Polluted site Omvendt pyramide Sammenkædet arkæologisk udgravning lnverted pyramid Linked archaeological excavation 5 mio. kr. til arkitektur 2,5 mio. til oprensning og depronering 5 million kroner for architecture and 2.5 million for cleaning and depositing Optimering Restaurant og lobby indrettes på epokernes tagflader Krater Udstillingens volumener udspænder kraterets udgravning Optimization Restaurant and lobby placed on the roof of the epochs Grater The exhibition's volumes span the crater's excavation Kæmpeveranda dækker hele grunden 7,5 mio. kr. til arkitektur The enormous veranda covers the entire site 7.5 million kroner for arch i tecture _/~/ Bygninger og trædæk integreres Buildings and wooden deck integrated Grid af pæle Pi le grid Træskelet Timber fra me Trædæk hæves over bygninger og danner et landskab af terrasser Wooden deck rises to contain buildings, resulting in a landscape of terraces 384

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

DE UNGE MED I PLANLÆGNINGEN

DE UNGE MED I PLANLÆGNINGEN DE UNGE MED I PLANLÆGNINGEN Dansk Byplanlaboratorium 10.12.12 Ane Rottbøll Jørgensen Cand.scient.soc BY X kontoret for bæredygtig udvikling, BUF, Københavns Kommune Hvem er By X? Københavns Kommunes kompetencecenter

Læs mere

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG)

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) BELIGGENHED DK Kreativt miljø på Nørrebro med gåafstand til indre by. Området udmærker sig ved de mange

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT NORSK PLANMØTE 2010 COMPACT CITY OG BÆREKRAFT HVOR TETT VIL VI BO? JENS KVORNING PROFESSOR CENTER FOR BYPLANLÆGNING KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE KØBENHAVN TÆTHED FYSISK TÆTHED EN FORUDSÆTNING FOR BÆREDYGTIGHED

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

HECTOR design Anderssen & Voll

HECTOR design Anderssen & Voll HECTOR design Anderssen & Voll HECTOR design Anderssen & Voll DK: Det er arketypisk Erik Jørgensen-design, som den norske designduo Anderssen & Voll har nyfortolket i sofaen 'Hector'. Sofaen er bygget

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN. Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG)

UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN. Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG) UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG) BELIGGENHED DK Lejemålene er attraktivt beliggende tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen. Der er

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

EGET DOMICIL PÅ 490 M² I HJERTET AF KØBENHAVN Nytorv 9, 1450 København K Sag (sk)

EGET DOMICIL PÅ 490 M² I HJERTET AF KØBENHAVN Nytorv 9, 1450 København K Sag (sk) EGET DOMICIL PÅ 490 M² I HJERTET AF KØBENHAVN Nytorv 9, 1450 København K Sag 182274 (sk) BELIGGENHED Beliggende i hjertet af København med udsigt over Nytorv/Gammeltorv. DK Området summer af liv og publikumsorienteret

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT)

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT) KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag 169633 (HT) BELIGGENHED DK Domicilmulighed tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen Området byder på hyggelig fiskehavn, frokostrestauranter, Den

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen. Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen

Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen. Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen Roskilde tekniske gymnasium Klasse 2.4 Fag: Dansk, informations teknologi, teknologi

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Arki + welcome to a world of opportunities...

Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + velkommen til en verden af muligheder... Med få elementer formgivet i et tidsløst, æstetisk design åbner Arki+ op for en verden af muligheder

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere