Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA"

Transkript

1 Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 545 Otterup CVR nr Årsrapport for perioden 1. januar 212 til 31. december 212 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 22. maj 213 Dirigent Povl Guldbrandt Jensen

2 1 Indholdsfortegnelsen Indholdsfortegnelsen Virksomhedsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse for perioden 1. januar 212 til 31. december Balance pr. 31. december Noter

3 2 Virksomhedsoplysninger Selskabet Bårdesø og Omegns Elforsyning Thygesensvej 9, 545 Otterup CVR nr.: Telf nr.: Fax nr.: Bestyrelse Revision Arne Eriksen, formand Kristian Iversen, kasserer Søren Dyssemark Bent Andersen Anæus Nielsen John Christensen MS-Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, Thygesensvej 2, 545 Otterup. Telf.: Fax: CVR: Kunde nr. 338 Pengeinstitut Danske Bank A/S, Nørregade 7, 545 Otterup.

4 3 Ledelsespåtegning Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 212 for Bårdesø og Omegns Elforsyning. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bårdesø, den 1. maj 213 Bestyrelse: Arne Eriksen, formand Kristian Iversen, kasserer Søren Dyssemark Bent Andersen Anæus Nielsen John Christensen

5 4 Den uafhængige revisors erklæringer Til selskabets bestyrelse Vi har revideret årsregnskabet for Bårdesø og Omegns Elforsyning for regnskabsåret 1. januar 31. december 212, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 212 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Otterup, den 17. maj 213 MS-Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, Mogens Stougaard Registreret revisor,

6 5 Ledelsesberetning Væsentligste aktiviteter Andelsselskabets formål er på mest hensigtsmæssig måde at transportere tilstrækkeligt energi og effekt til andelshavere. Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold Ingen Årets resultatopgørelse Årsrapporten for 212 udviser et underskud på kr mod et overskud sidste år på kr Resultatet kan betegnes som mindre tilfredsstillende. Afvigelserne til sidste år er i hovedtræk følgende: Resultatforbedringer t. kr. 84 indtægter t. kr. 13 personaleomkostninger t. kr. 7 skat t. kr. 64 Resultatforringelser t. kr. 257 andre eksterne omkostninger t. kr. 25 afskrivninger t. kr. 4 renter t. kr. 3 Der er i år sket 2 ekstraordinære ting. Der er blevet udstykket 35 sommerhus grunde, hvor tilslutningsbidraget t. kr. 49 indgår i balancen. Udgiften til projektering af sommerhus grundene t. kr. 298 er aktiveret sammen med ledningsnettet. Både tilslutningsbidraget og udgiften til projektering afskrives over 4 år. Der er investeret i nyt opkrævningssystem for at kunne leve op kravene til Datahub en, omkostningerne hertil ca. t. kr. 14 har belastet dette års administrationsomkostninger. Svind procenter er opgjort til ca. 4,1% mod 3,5% sidste år og betragtes som tilfredsstillende, men der skal fortsat holdes et nøje øje hermed. PSO afgift Der er pr en meropkrævning for PSO på kr , der skal tilbagebetales i kommende års opkrævning. Primo kr anses for afregnet i 212. Differencen på PSO opstår ved, at PSO bliver opkrævet med faktisk forbrug pr. kvartal, ved omregning ultimo til et gennemsnitlig pris opstår der differencer, idet forbruget ikke er ligeligt fordelt på de enkelte kvartaler. Indtægtsrammen Reguleringsregnskabet for 212 udviser et tilgodehavende på kr hos forbrugerne, som er indtægtsført og medtaget som tilgodehavende. Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

7 6 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Der er ingen ændringer i forhold til sidste års regnskabspraksis. Nettoomsætningen Bårdesø og Omegns Elforsynings nettarif samt fastafgift indregnes som nettoomsætning, når kwh er solgt og leveret. PSO skyldig/tilgodehavende fra sidste år, anses som afregnet i indeværende års opkrævning. Tilgodehavende/skyldigt beløb til forbrugerne i henhold til indtægtsrammen indregnes i nettoomsætningen. Andre eksterne omkostninger Omkostninger til salg, netdrift og administration samt indirekte omkostninger. Finansielle indtægter Renteindtægter samt kursgevinster på aktier. Finansielle omkostninger Renteomkostninger samt kurstab på aktier. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 25 pct. Immaterielle og materielle anlægsaktiver Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget. Ledningsnet Brugstid 4 år Restværdi kr. Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten Afskrivninger. Aktiver med en kostpris under 12.3 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten Andre eksterne omkostninger. Finansielle anlægsaktiver Børsnoterede obligationer, som beholdes til udløb, måles til amortiseret kostpris. Den samlede kursgevinst (forskellen mellem kostpris og nominel værdi) fordeles over løbetiden med samme beløb hvert år (simpelt gennemsnit). Årets beregnede kursgevinst tillægges obligationernes værdi og indregnes som finansiel indtægt i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Hensatte forpligtelser Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 25 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

8 7 Anlægsgæld Tilslutningsbidrag vedrørende nye projekteringer, medtages som en forpligtelse og afskrives over anlægsudgifternes afskrivningsprofil (4 år). Gældsforpligtelser - generelt Gæld måles til nominel restgæld.

9 8 Note Resultatopgørelse for perioden 1. januar 212 til 31. december Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter, i alt Andre eksterne udgifter Bruttoresultat Kapacitetsomkostninger Personaleudgifter Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansieringsindtægter Finansieringsomkostninger Ordinær resultat før skat Eventualskat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført til "Overført overskud eller tab" Disponeret i alt

10 9 Balance pr. 31. december 212 Note AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Ledningsnet Finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer/kapitalandele Anlægsaktiver, i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Likvide beholdninger Omsætningsaktiver, i alt AKTIVER, i alt

11 1 Balance pr. 31. december PASSIVER Egenkapital 2 3 Indskudskapital Overført overskud eller tab Egenkapital, i alt Hensættelser Hensættelser til udskudt skat Gæld (kort- og langfristet gæld) Langfristet gæld Tilslutningsafgift anlæg Kortfristet gæld Leverandører af varer- og tjenesteydelser Selskabsskat Moms og afgifter Skatter og sociale bidrag Anden gæld Gæld, i alt PASSIVER, i alt Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 5 Kautions- og garantiforpligtigelser m.v.

12 11 Noter 1 Personaleomkostninger Lønafregning Sociale sikringer Indskudskapital Indskudskapital, primo Overført overskud eller tab Overført overskud eller tab, primo Årets overførsel af overskud/tab Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Ingen 5 Kautions- og garantiforpligtigelser m.v. Ingen

13 Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 545 Otterup Intern årsrapport for 1. januar 212 til 31. december 212 samt Skattemæssige opgørelser

14 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors erklæring om review Resultatopgørelse for perioden 1. januar 212 til 31. december Balance pr. 31. december Noter Opgørelse af den skattepligtige indkomst Noter

15 2 Den uafhængige revisors erklæring om review Til ledelsen i Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Vi har udført review af de skattemæssige opgørelser for Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. for indkomståret 212, der omfatter indkomstopgørelse, noter og specifikationer. De skattemæssige opgørelser udarbejdes efter gældende skattelovgivning. De skattemæssige opgørelser er udarbejdet på grundlag af selskabets årsregnskab for 212, som vi har revideret og forsynet med en revisorpåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Ledelsen har ansvaret for de skattemæssige opgørelser. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om de skattemæssige opgørelser. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard ISRE 241 DK og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, som finder anvendelse ved review af andre historiske finansielle oplysninger udført af selskabets uafhængig revisor. Et review omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision udført i overensstemmelse med internationale standarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har under vort review undersøgt sammenhænge med årsrapporten samt analyseret udvalgte poster i de skattemæssige opgørelser. Et review kan ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de skattemæssige opgørelser. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at de skattemæssige opgørelser for indkomståret 212 ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Otterup, den 17. maj 213 MS-Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, Mogens Stougaard Registreret revisor,

16 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 212 til 31. december 212 Note Omsætning Kapacitetsomkostninger Bestyrelse, møder og generalforsamling Kundeinformation mv. Netomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger tekniske anlæg Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansieringsindtægter Finansieringsomkostninger Årets resultat før skat Skatter Årets resultat

17 4 Balance pr. 31. december 212 AKTIVER Anlægsaktiver 11 Materielle anlægsaktiver Ledningsnet Finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer/kapitalandele Anlægsaktiver, i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Likvide beholdninger Omsætningsaktiver, i alt AKTIVER, i alt

18 5 Balance pr. 31. december PASSIVER Egenkapital Indskudskapital Overført overskud eller tab Egenkapital, i alt Hensættelser Hensættelser til udskudt skat Gæld (kort- og langfristet gæld) 18 Langfristet gæld Tilslutningsafgift anlæg Kortfristet gæld Leverandører af varer- og tjenesteydelser Selskabsskat Moms og afgifter Skatter og sociale bidrag Anden gæld Gæld, i alt PASSIVER, i alt Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 25 Kautions- og garantiforpligtigelser m.v.

19 6 Noter Note Omsætning Elsalg netto Nettarif, Bårdesø PSO Regulering indtægtsrammen Fastafgift Fastafgift forbrugere Andre indtægter Indskud for tilslutning Indtægtsførsel af tilslutningsafgift i henhold til afskrivningsprofilen på anlægsudgiften Andre gebyrer Bestyrelse, møder og generalforsamling Lønafregning Lønfordeling Løn Løn, kasserer Løn, formand Løn, andet Diverse bestyrelse Befordringsgodtgørelse, formand og kasserer Befordringsgodtgørelse, øvrig bestyrelse Telefongodtgørelse

20 7 Øvrige personaleudgifter Arbejdsskadeforsikring Møder, generalforsamling Kundeinformation mv. Gaver og blomster Reception, jubilæum Annoncer Energi Fyn, pakke 2 - energirådgivning DSM forpligtelser Energirådgivning vedr Netomkostninger Måleoperatøropgaver Energi Fyn, Leverandørskift, saldoopgørelser m.m. Energi Fyn, Målerhåndtering fjernaflæsningsmålerværdier Vedligeholdelse Vedligeholdelse af ledningsnet Abonnement Driftstilskud Faktureret til anden side Administrationsomkostninger Kontorartikler inkl. tryk af selvaflæsningskort, kuverter og PBS gebyrer Porto Revisorhonorar, større på grund af nyt opkrævningssystem Revisorhonorar, vedrørende sidste år Advokathonorar EDB, programservice

21 8 Konsulenthonorar, større på grund af nyt opkrævningssystem Energi Fyn, pakke 3 - varetagelse af opgaver vedr. egenproducenter Energi Fyn, pakke 4 - sikkerhedsforhold, driftslederfunktion Falck redningskorps/tårne Kontingenter u/moms Honorar flytteadministration Øvrige kapacitetsomkostninger Tab på forbrugere Afsat tab på debitorer, primo Afsat tab på debitorer, ultimo Afrundingskonto m/moms Året svind af el Energi Fyn forsyningspligt, nettab Afskrivninger tekniske anlæg Ledningsnet Finansieringsindtægter Renter, pengeinstitut Kursgevinst Renter, debitorer Finansieringsomkostninger Renter, pengeinstitutter Udskudt skat Skat af årets resultat Udskudt skat af årets resultat

22 9 11 Ledningsnet Ledningsnet, primo Tilgang i årets løb Af-/nedskrivning, primo Årets af-/nedskrivninger Andre værdipapirer/kapitalandele Aktier i Top-Danmark Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender FAS Andre tilgodehavender Tilgodehavende i henhold til indtægtsrammen Periodisering, årskørsel Likvide beholdninger Danske Bank Danske Bank Netopsparing Indskudskapital Selskabskapital, primo Overført overskud eller tab Overført overskud eller tab, primo Årets overførsel af overskud/tab Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til udskudt skat primo Årets ændring i hensættelser til udskudt skat

23 1 18 Tilslutningsafgift anlæg Tilslutningsafgift der afskrives over afskrivningsprofilen på anlægsudgiften Leverandører af varer- og tjenesteydelser Leverandører tjenesteydelser Revisorhonorar, afsat Selskabsskat Skat af årets resultat Moms og afgifter Skyldig moms, primo Udgående moms Indgående moms Afregnet moms Elafgift Elafgift Reduktion for elafgift gl. opkrævningssystem Eldistributionsafgift Afregnet El-afgift Elsparebidrag El til opvarmning af helårsboliger Afregnet elspareafgift CO2-afgift CO2-afgift Afregnet CO2-afgift

24 11 22 Skatter og sociale bidrag Skyldig A-skat Skyldig AM-bidrag Anden gæld Gæld til forbrugerne FAS Giroindbetaling FAS Afsat tab på debitorer Periodisering årskørsel Skyldig PSO Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Ingen 25 Kautions- og garantiforpligtigelser m.v. Ingen

25 12 Opgørelse af den skattepligtige indkomst 212 Note 1 Opgørelse af skattemæssigt resultat Driftsøkonomisk resultat Indtægter/tilbageførsler Øvrige omkostninger Afskrivninger og nedskrivninger Skatter Driftsøkonomiske renter Driftsøkonomisk resultat herefter Skattemæssige afskrivninger Tilslutningsafgift der betragtes som anlægslån, driftsøkonomisk Tilbageførsel af driftsøkonomisk indtægtsførsel af nedskrivning af tilslutningsafgift Afskrivninger ledningsnet Skattemæssigt resultat før renter m.m Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter Skattepligtig indkomst Skat 25%

26 13 Noter Note 1 Øvrige omkostninger Ikke fradragsberettiget del repræsentation Afsat tab debitorer, primo Afsat tab debitorer, ultimo Finansieringsindtægter Renter i følge resultatopgørelse Korrektion for kursregulering Finansieringsudgifter Renter ifølge resultatopgørelse Tilslutningsafgift der betragtes som anlægslån Tilslutningsafgift vedr. 35 sommerhusgrunde, beskattes i 212, Indtægtsføres driftsøkonomisk over anlægges levetid, i år 6 mdr. á 48 mdr Til beskatning i Afskrivninger ledningsnet Ledningsnet primo Tilgang i årets løb Afskrivning 7%

27 14 6 Hensættelse til eventualskat De samlede eventualskatter fordeler sig således pr Ledningsnet Bogført værdi inkl. opskrivning Skattemæssig værdi Skattemæssig merafskrivning Tilslutningsafgift der betragtes som anlægslån Bogført værdi Skattemæssig værdi Skattemæssig medtaget i indkomsten Samlet merafskrivning Skattebeløb heraf udgør ved 25% beskatning Eventualskat Afsat, primo Afsat, ultimo Ændring i eventualskat

28 Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 545 Otterup Budget for 213 og 214

29 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor Budgetforudsætninger Budget for perioden 1. januar 214 til 31. december Takstblad

30 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor Til ledelsen i Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Vi har opstillet budgettet for Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA for perioden 1. januar december 214. Budgettet baseres udelukkende på oplysninger fra selskabets ledelse, som har ansvaret for budgettet. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer for assistance ved opstilling af budgetter. Omfanget af dette arbejde er væsentligt mindre end ved en undersøgelse af budgettet og giver således mindre sikkerhed for, at eventuelle væsentlige fejl eller mangler i budgettet opdages, end tilfældet er ved en undersøgelse af budgettet. Vi har ikke udført undersøgelse af budgettet eller budgettets forudsætninger og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom. Otterup, den 17. maj 213 MS-Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, Mogens Stougaard Registreret revisor,

31 3 Budgetforudsætninger Elsalg er ud fra realiseret salg af kwh året før. Prisen er i følge takstblad Omkostninger til ydelser til Energi Fyn er i følge kontrakt. Øvrige omkostninger er vurderet i henhold til tidligere år.

32 4 Budget for perioden 1. januar 214 til 31. december 214 Budget 214 Budget 213 Realiseret 212 Omsætning, netto Bruttoresultat Kapacitetsomkostninger Bestyrelse, møder, inkl. Energi Fyn Kundeinformation mv. Netomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger tekniske anlæg Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansieringsindtægter Finansieringsomkostninger Årets resultat før skat Skatter Årets resultat

33 5 Takstblad Elsalg brutto 5.5. kwh á kr.,31 Fast afgift forbrugere Fast årlig abonnement inkl. moms Bårdesø og Omegns Elforsyning forbrug under 1. kwh Bårdesø og Omegns Elforsyning forbrug over 1. kwh Pris for kwh. (gennemsnit 212) Nettarif for Bårdesø og Omegns Elforsyning Energi Fyn Net - nettarif Energinet.dk Nettarif 4 og 15 kwh FynsNet - Nettarif Energinet.dk - PSO-tarif (off. forpligtigelse) Energinet.dk - systemtarif Staten - Energiafgift Reduceret elafgift elvarme Grøn energiafgift (tillægsafgift) Staten - Elsparebidrag Staten - Eldistributionsbidrag Staten - Energispareafgift Moms 25 % Samlet pris inkl. moms, øre/kwh uden reduktion af elvarme Samlet pris inkl. moms, øre/kwh med reduktion af elvarme Tilslutningsafgifter incl. moms Ny tilslutning Ændring til 3 fase (kraft) Yderligere Amp, pr. Amp Gebyrer, momsfri Rykkergebyr Rykker 2 (inkassomeddelelse) Inkassobesøg Lukkebesøg Betalingsaftale 737, ,5 Øre/kWh 3,1 8,69 2,8 1,93 17,63 4,1 64,7 23,3 6,2,6 4, 6,5 3,6 15,31 98, ,, 1.3, 1, 1, 25, 4, 1,

34 6 Gebyrer incl. moms Genoplukning Fogedforretning, udekørende Selvaflæsningskort, rykker Selvaflæsningskort, aflæsningsbesøg (for sent indsendt) Ekstraordinær måleraflæsning med regning Ekstraordinær opkrævning ved flytning (flyttegebyr) Udskrift af regningskopi Målerundersøgelse på stedet Målerundersøgelse på værksted Midlertidig tilslutning, installatør sætter op Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere Nedtagning af måler Målergenetablering Udbringning af måler Gebyr for skønnet aflæsning Regningsgebyr Uberettiget forbrug - (ulovlig gentilslutning) Fjernbetjent afbrydelse Fjernbetjent gentilslutning Genoplukning udenfor normal arbejdstid Oprettelse af mikro VE-anlæg For yderligere oplysninger: 5, 437,5 87,5 3, 25, 81,25 43,75 437,5 efter regning 168,75 687, ,5 718,75 687,5 26,25 81,25 25, 1.375, 187,5 25, 1., 1.5,

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Nordfyns Vandværk Amba

Nordfyns Vandværk Amba Nordfyns Vandværk Amba Agernæsvej 48, 545 Otterup CVR nr. 587 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 545 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 21 Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen,

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere