Udkast til. Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger"

Transkript

1 Udkast til Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger I medfør af 65, 88 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som ændret ved 1 i lov nr. 527 af 29. april 2015, fastsættes: Kapitel 1 Reglernes anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen gælder for 1) drift af friplejeboliger 2) afhændelse af friplejeboliger og servicearealer og 3) ibrugtagning af friplejeboliger og servicearealer til anden anvendelse. Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 24 og 25 finder ikke anvendelse på den del af bebyggelsen, der udgør servicearealer. Stk. 3. Bekendtgørelsens 2 og 3, 4, stk. 2, 4. pkt., 8-22 og 24-25, 26, stk. 1, nr. 5 og 7, og stk. 2 og 3, 27-31, 34, 35, stk. 2, nr. 5-8, og 37, 39 og 40 finder ikke anvendelse på friplejeboliger og servicearealer, hvortil der hverken ydes eller har været ydet offentlig støtte. Kapitel 2 Drift af friplejeboliger Beboerindskud 2. Beboerindskud fastsættes efter boligernes indbyrdes brugsværdi. Stk. 2. Ved den første udlejning af friplejeboliger etableret efter lovens 10, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller med støtte efter 11 a, kan beboerindskuddet fastsættes foreløbigt. Den endelige fastsættelse af beboerindskuddet sker, når byggeregnskabet er afsluttet. Eventuelle forhøjelser af beboerindskuddet efter 2. pkt. skal ske med 3 måneders varsel. Lejefastsættelse og regulering 3. Ved den første udlejning af friplejeboliger etableret efter lovens 10, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller med støtte efter 11 a, kan lejen fastsættes foreløbigt. Den endelige fastsættelse af lejen sker, når byggeudgiften er opgjort, og den endelige finansiering er foretaget. Eventuelle forhøjelser af lejen efter 2. pkt. skal ske med 3 måneders varsel. 4. Når friplejeboligleverandøren har forbedret det lejede, kan denne forlange lejen forhøjet med et beløb, der modsvarer forøgelsen af det lejedes værdi, medmindre udgiften debiteres på henlæggelseskontoen efter 12. Stk. 2. Lejeforhøjelsen fastsættes på grundlag af den udgift, der med rimelighed er afholdt til forbedringen, og som har forøget det lejedes brugsværdi. Hvis der som led i forbedringsarbejdernes udførelse også udføres vedligeholdelsesarbejder, kan udgiften hertil ikke indgå i beregningsgrundlaget for lejeforhøjelsen. Hvis der som følge af forbedringsarbejderne spares aktuel eller fremtidig vedligeholdelse, skal forbedringsudgiften reduceres med et beløb, der modsvarer den

2 kapitaliserede værdi af disse besparelser. Udgifter til vedligeholdelsesarbejder og fradrag for sparet aktuel eller fremtidig vedligeholdelse debiteres på en af de konti, der er nævnt i 8-10 og 12. Stk. 3. Lejeforhøjelsen fastsættes til ydelsen på et fastforrentet annuitetslån med en løbetid svarende til forbedringens forventede levetid og med en rente svarende til markedsrenten for sådanne lån på tidspunktet for arbejdernes færdiggørelse. Stk. 4. Lejeforhøjelsen bortfalder, når det lån, der er nævnt i stk. 3, er udamortiseret. For forbedringsarbejder, der er finansieret på anden måde end med et sådant lån, bortfalder lejeforhøjelsen tilsvarende efter en årrække svarende til løbetiden på lån efter stk Flytter en lejer, der før ejendommens ibrugtagning til friplejeboliger har udført forbedringer i lejemålet efter 62 a i lov om leje (lejeloven) eller 39 i lov om leje af almene boliger (almenlejeloven), skal friplejeboligleverandøren udbetale den godtgørelse, som lejeren har ret til efter disse bestemmelser. Friplejeboligleverandøren kan foretage modregning i godtgørelsen for lejerens forpligtelser overfor friplejeboligleverandøren. Stk. 2. I nedskrivningsperioden for godtgørelse kan udlejer ved genudlejning beregne sig en lejeforhøjelse, der beregnes som ydelsen på et fastforrentet annuitetslån med en løbetid svarende til den resterende nedskrivningsperiode og med en rente svarende til markedsrenten for sådanne lån på tidspunktet for friplejeboligleverandørens udbetaling af godtgørelse til den fraflyttede lejer. Lejeforhøjelsen bortfalder ved nedskrivningsperiodens udløb. Stk. 3. Ved genudlejning efter udløbet af nedskrivningsperioden kan friplejeboligleverandøren ikke kræve lejeforhøjelse for de udførte forbedringer. Antennebidrag 6. Har friplejeboligleverandøren efter aftale med lejeren etableret eller forbedret ejendommens programforsyning eller forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester, kan udgifter, der med rimelighed er afholdt hertil, kræves godtgjort af lejeren. Lejerens bidrag fastsættes til ydelsen på et fastforrentet annuitetslån med en løbetid på 10 år og med en rente svarende til markedsrenten for sådanne lån på tidspunktet for arbejdernes færdiggørelse. Når lån som nævnt i 2. pkt., er udamortiseret, bortfalder denne del af antennebidraget for fremtiden. For etablerings- og forbedringsudgifter, som er finansieret på anden måde end med et sådant lån, bortfalder denne del af antennebidraget tilsvarende efter 10 år. Stk. 2. De udgifter, der er nævnt i stk. 1, kan ikke indgå i lejen, men skal opkræves som en del af antennebidraget. Driftsplan 7. For friplejeboliger, som har modtaget tilsagn om ydelsesstøtte efter 10 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller efter 11 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger, skal friplejeboligleverandøren udarbejde en driftsplan og løbende revidere denne efter reglerne i bekendtgørelse om bygningsdrift. Det samme gælder for byggeri, der er omdannet til friplejeboliger efter lovens 11, stk. 2, hvis byggeriet var omfattet af Byggeskadefonden på omdannelsestidspunktet. Lovpligtige henlæggelseskonti 8. Friplejeboligleverandøren skal på en særlig henlæggelseskonto løbende henlægge passende midler, jf. 11, til fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse. Henlæggelserne tilskrives kontoen månedsvis forud.

3 Stk. 2. Beløb, der før ejendommens omdannelse til friplejeboliger var bundet i Grundejernes Investeringsfond efter reglerne i kapitel X A i lejeloven, skal henlægges på kontoen efter stk. 1. En negativ saldo ved ejendommens omdannelse til friplejeboliger kan ikke videreføres. Stk. 3. Når friplejeboligleverandøren har afholdt udgifter til fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse, kan udgiften debiteres på henlæggelseskontoen efter stk. 1, medmindre udgiften debiteres på kontoen efter Friplejeboligleverandøren skal på en særlig henlæggelseskonto løbende henlægge passende midler, jf. 11, til anden vedligeholdelse end nævnt i 8 og 10. Henlæggelserne tilskrives kontoen månedsvis forud. Stk. 2. Beløb, der før ejendommens omdannelse til friplejeboliger var bundet i Grundejernes Investeringsfond efter reglerne i kapitel III i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, skal henlægges på kontoen efter stk. 1. En negativ saldo ved ejendommens omdannelse til friplejeboliger kan ikke videreføres. Stk. 3. Når friplejeboligleverandøren har afholdt udgifter til anden vedligeholdelse af ejendommen eller de enkelte lejemål end nævnt i 8 og 10, kan udgiften debiteres på henlæggelseskontoen efter stk Friplejeboligleverandøren skal på en særlig henlæggelseskonto løbende henlægge passende midler, jf. 11, til maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling i boligerne. Henlæggelserne tilskrives kontoen månedsvis forud. Stk. 2. Hvis der ved ejendommens omdannelse til friplejeboliger er positive saldi på ejendommens konti for indvendig vedligeholdelse efter 22 i lejeloven, skal disse beløb henlægges på kontoen efter stk. 1. Stk. 3. Når friplejeboligleverandøren har afholdt udgifter til maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling i boligerne, kan udgiften debiteres på henlæggelseskontoen efter stk Størrelsen af de henlæggelser, der er nævnt i 8-10, fastsættes på grundlag af driftsplanen nævnt i 7. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af bygningsdelens og installationernes forventede anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen. Stk. 2. Er der som følge af særlige forhold undtagelsesvis ikke henlagt tilstrækkeligt på kontiene efter 8-10 og 12 til at dække nødvendige vedligeholdelsesudgifter, kan disse udgifter dækkes ved optagelse af lån. I så fald kan den del af udgiften, der er finansieret ved lån, ikke debiteres på de nævnte konti. I stedet debiteres de løbende ydelser. Stk. 3. I stedet for særskilte konti, jf. 8-10, kan friplejeboligleverandøren vælge at placere henlæggelserne på en eller to konti. 12. Den særlige henlæggelseskonto, der er nævnt i lovens 63 eller 64, må anvendes til følgende formål: 1) Imødegåelse af ekstraordinære tab ved driften af friplejeboligerne, dog ikke tab ved lejeledighed og fraflytninger. 2) Opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring og ombygning af den del af ejendommen, der indeholder boligerne. 3) Sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i den del af ejendommen, der indeholder boligerne. 4) Tilskud til nedsættelse af lejen i særlige tilfælde, hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål.

4 13. Friplejeboligleverandøren skal løbende foretage passende henlæggelser på en særlig henlæggelseskonto til dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger. De årlige henlæggelser kan højst udgøre 2 pct. af de samlede driftsudgifter for friplejeboligerne. Henlæggelserne tilskrives kontoen månedsvis forud. Stk. 2. Tab ved lejeledighed debiteres på henlæggelseskontoen efter stk. 1 månedsvis forud. Udlejes en bolig i løbet af måneden med indflytning inden månedens udløb, krediteres det derved indvundne beløb. Tab ved fraflytning debiteres i takt med, at det kan opgøres. Stk. 3. Saldoen på henlæggelseskontoen efter stk. 1 må på intet tidspunkt være negativ. Et underskud som følge af, at henlæggelserne ikke kan dække faktiske tab, kan ikke indgå i lejen. Stk. 4. Som tab ved fraflytning anses såvel lejerestancer og istandsættelseskrav som omkostninger til udsættelse af lejer eller anden retsforfølgning af krav mod denne. 14. Positive saldi på kontiene nævnt i 8-10 og skal være anbragt sikkert og således, at de i nødvendigt omfang og til enhver tid med kort varsel kan gøres likvide til anvendelse efter deres formål. Kassebeholdningen skal være mindst mulig. Stk. 2. Midlerne nævnt i stk. 1, som ikke ligger i kassebeholdningen, skal placeres i aktiver udstedt i danske kroner: 1) I indlån i pengeinstitutter, som har hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. 2) I realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre obligationer, som frembyder en tilsvarende sikkerhed, idet værdipapirerne skal være udstedt i og optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. 3) I obligationer eller gældsbreve udstedt eller garanteret af stater eller regionale eller lokale myndigheder med skatteudskrivningsret inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. 4) I afdelinger i investeringsforeninger eller tilsvarende institutter, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger eller registrerede professionelle foreninger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Det er dog en betingelse, at afdelingerne alene placerer midlerne som anført i nr Hvis midlerne anbringes i afdelinger af en forening, der administreres af et foreningsejet investeringsforvaltningsselskab, kan afdelingens midler dog i fornødent omfang placeres som aktier i investeringsforvaltningsselskabet. Stk. 3. Afkast af de placerede midler skal krediteres kontiene efter 8-10 og Regnskab 15. Friplejeboligleverandøren skal for boligerne hvert år udarbejde et årsregnskab, der skal give et retvisende billede af aktiver og passiver samt resultatet af driften. Regnskabet skal opstilles i overensstemmelse med den kontoplan med tilhørende noter, der er indeholdt i bilag 1 og Reglerne i årsregnskabsloven finder anvendelse i det omfang andet ikke følger af reglerne i friplejeboligloven eller denne bekendtgørelse. 17. Hvis en driftsudgift vedrører både boligerne og servicearealet, skal der i regnskabet for boligerne optages et beløb svarende til boligernes forholdsmæssige andel af udgiften. Hvis boliger og serviceareal er beliggende i hver sin ejerlejlighed, sker fordelingen efter det tingslyste fordelingstal, medmindre dette medfører en åbenbar urimelig fordeling til skade for lejerne. Er boliger og serviceareal i øvrigt beliggende i hver sin ejendom, fordeles fælles udgifter på grundlag af areal. Er boliger og servicearealer beliggende i samme ejendom, fordeles fælles udgifter på

5 grundlag af bruttoetagearealet, jf. bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler. Stk. 2. Udgiften til administration af boligerne kan medtages i regnskabet med den faktiske udgift hertil, hvis denne er rimelig og sædvanlig. Hvis de medarbejdere, der er beskæftiget med administration af boligerne, tillige er beskæftiget med administration af servicearealerne eller med andre opgaver, skal omkostningerne fordeles på grundlag af objektive og saglige kriterier. Omkostninger til ekstern bistand, herunder til advokat og revisor, kan indgå i administrationsudgiften. Dette gælder dog ikke omkostninger til bistand i forbindelse med udsættelse af lejere og anden retsforfølgning af krav mod fraflyttede lejere. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, der vedrører både boligerne og servicearealerne, hvis udgiften ikke på andet objektivt grundlag kan fordeles mellem boliger og serviceareal. Det samme gælder for udgifter til administration af byggesager i forbindelse med vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. 18. Boligerne optages i regnskabet til anskaffelsessummen med tillæg af eventuel indeksregulering af prioritetsgæld og med tillæg af senere forbedringer, renoveringsprojekter og godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål. 19. I tilslutning til regnskabet afgiver friplejeboligleverandøren en årsberetning, hvori nærmere redegøres for den økonomiske udvikling i regnskabsåret. Herunder redegøres for eventuelle særlige økonomiske problemer, for de foranstaltninger der er eller påtænkes iværksat til løsning af sådanne problemer, og for forhold som revisor måtte have påtalt. 20. Regnskabet skal inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning sendes til lejerne. Hvis der er valgt beboerrepræsentation, sendes regnskabet i stedet til denne. Samtidig sendes regnskabet bilagt årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen til den tilsynsførende kommunalbestyrelse og til Landsbyggefonden. Stk. 2. Hvis den tilsynsførende kommunalbestyrelse efter gennemgang af regnskabet kræver ændringer i regnskabet, skal friplejeboligleverandøren senest 6 uger efter at have modtaget meddelelse herom foretage de krævede ændringer og udsende korrigeret regnskab til lejerne eller den valgte beboerrepræsentation samt til kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden. Stk. 3. Regnskaber skal indsendes til Landsbyggefonden i en edb-baseret form efter retningslinjer, der fastlægges af Landsbyggefonden. Retningslinierne skal godkendes af Ministeriet for by, boliger og landdistrikter. Stk. 4. Den tilsynsførende kommunalbestyrelse kan stille krav om, at de edb-baserede regnskaber efter stk. 3 samtidig sendes til kommunalbestyrelsen. Stk. 5. Regnskabsoplysningerne kan af Landsbyggefonden videregives til Ministeriet for by, boliger og landdistrikter til statistiske formål. Revision 21. Årsregnskabet skal revideres af en godkendt revisor. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastsat i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v. Stk. 2. Revisor skal have adgang til at efterse alt regnskabsmateriale og alle beholdninger og har krav på at få alle de oplysninger og den bistand, som anses nødvendig for udførelsen af revisionen. Friplejeboligleverandøren skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige. Stk. 3. Revisor skal straks foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, såfremt revisor konstaterer uregelmæssigheder af væsentlig betydning for den økonomiske drift af boligerne, eller

6 hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning. Revisor skal ligeledes foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, hvis der opstår usikkerhed om, hvorvidt friplejeboligleverandøren kan overholde sine økonomiske forpligtelser. Stk. 4. Revisor skal føre revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres beretning om, hvilke revisionsarbejder der er udført, samt alle væsentlige forhold der har givet anledning til bemærkninger, herunder forhold hvor der er usikkerhed om, hvorvidt friplejeboligleverandøren har handlet i overensstemmelse med gældende regler. 22. Revisor skal afgive særskilt erklæring om, at de lån, der er optaget til opførelsen eller ombygningen, forbedringer og vedligeholdelse af boligerne, fuldt ud er anvendt til disse formål. Hvis et lån er anvendt til vedligeholdelse, skal revisor tillige erklære, at der for de pågældende vedligeholdelsesarbejder kun debiteres årets ydelser på ejendommens henlæggelseskonti til vedligeholdelse. Stk. 2. Revisor skal påse, at der er afholdt vedligeholdelsesudgifter svarende til de foretagne debiteringer på henlæggelseskontiene efter Stk. 3. Revisor skal påse, at tab ved lejeledighed og fraflytninger er debiteret på den særlige henlæggelseskonto i overensstemmelse med reglerne i 13. Kapitel 3 Kommunalbestyrelsens tilsyn med driften 23. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med driften af friplejeboligerne og påser, at driften er i overensstemmelse med bestemmelserne herom i loven og med bestemmelser, der er udstedt efter denne. 24. Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabsmateriale indsendes i overensstemmelse med reglerne i 20 og foretager en kritisk gennemgang af dette. Stk. 2. Som led i regnskabsgennemgangen påser kommunalbestyrelsen, at fordelingen af fælles udgifter mellem boliger og servicearealer foretages i overensstemmelse med 17. Hvis et tinglyst fordelingstal medfører en åbenbar urimelig fordeling til skade for lejerne, skal kommunalbestyrelsen kræve, at fordelingen i stedet foretages på grundlag af bruttoetagearealer. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen påser ligeledes, at størrelsen af administrationsudgiften for boligerne ikke overstiger de faktisk afholdte udgifter. Hvis det administrative personale tillige er beskæftiget med administration af servicearealer eller andre opgaver, påser kommunalbestyrelsen, at den del af udgiften, der pålægges boligerne, er begrundet i objektive og saglige kriterier. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen påser, at et eventuelt driftsunderskud på boligudlejningen i budgettet forudsættes udlignet over højst 3 år. Kommunalbestyrelsen påser ligeledes, at et eventuelt driftsoverskud, der ikke medgår til dækning af underskud fra tidligere år eller underfinansiering af forbedringer og vedligeholdelsesarbejder gennemført efter etableringen af friplejeboliger, jf. lovens 91, stk. 1, indregnes i budgettet og forudsættes udlignet over højst 3 år. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan for friplejeboligleverandørens regning anmode dennes revisor om en særskilt erklæring om nærmere angivne forhold, herunder om det forelagte regnskabsmateriale overholder gældende bestemmelser. 25. Hvis det forelagte regnskabsmateriale giver kommunalbestyrelsen anledning til kritik, kan kommunalbestyrelsen pålægge friplejeboligleverandøren at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, herunder at forhøje eller nedsætte lejen. Hvis det skønnes nødvendigt, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at en revisor, der er udpeget af kommunen, for

7 friplejeboligleverandørens regning gennemgår boligernes regnskab og økonomi og afgiver beretning herom til kommunalbestyrelsen. Kapitel 4 Afhændelse til fortsat brug som friplejeboliger 26. Afhændelse af friplejeboliger og serviceareal til en anden friplejeboligleverandør skal godkendes af ministeren for by, boliger og landdistrikter. Det påhviler den nye friplejeboligleverandør at drage omsorg for indhentelse af ministerens godkendelse. Ved anmodning om godkendelse skal medfølge oplysninger om 1) overdragerens og erhververens navne og CVR numre, 2) ejendommens adresse, matrikelnummer, en eventuel BOSSID og registreringsnummer i Landsbyggefonden, 3) antallet af friplejeboliger i ejendommen, 4) dokumentation for, at erhververen er certificeret til at levere mindst de samme ydelser som overdrageren. Hvis certificeringen på den aftalte overtagelsesdato er mere end 5 år gammel, skal desuden medsendes oplysning om, hvilke friplejeboliger erhververen har drevet indenfor de seneste 5 år, 5) vilkårene for overdragelsen, 6) overtagelsesdatoen og 7) dokumentation for størrelsen af beløb, der skal reguleres efter friplejeboliglovens 86. Stk. 2. Ved afhændelser, hvor prisen fastsættes på grundlag af indestående belåning, skal endvidere medfølge dokumentation for indestående belåning, og for at de pågældende lån fuldt ud er anvendt til opførelsen eller ombygningen, forbedring eller vedligeholdelse af ejendommen. Det samme gælder for skyggelån, jf. 4, stk. 4, og 6, stk. 2. Stk. 3. Ved afhændelser, hvor prisen fastsættes på grundlag af ejendomsværdien ved seneste vurdering, skal medfølge oplysning om denne. Stk. 4. Ministeren for by, boliger og landdistrikter kan kræve yderligere oplysninger til brug ved behandling af ansøgningen om godkendelse. Stk. 5. Ministeren for by. Bolig og landdistrikter underretter kommunen, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden, Socialstyrelsen, Statens Administration og de realkreditinstitutter, der har pant i ejendommen, samtidig med, at godkendelse sendes til den nye friplejeboligleverandør. Ved godkendelse af afhændelse af friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte, sker der dog ikke underretning til Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og Statens Administration. Stk. 6. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på friplejeboliger, der drives i lejede lokaler. 27. Ved regulering af beløb efter lovens 86 anvendes Danmarks Statistiks totale byggeomkostningsindeks for boliger for 3. kvartal i året forud for overtagelsesdatoen. Reguleringen sker på grundlag af indekset for 3. kvartal i året før, der er givet ibrugtagningstilladelse til friplejeboligerne. 28. Erhververen afholder omkostninger til tinglysning af skøde samt enhver anden omkostning forbundet med overdragelsen af ejendommen. Overdrageren afholder dog omkostninger til egen advokat. 29. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udarbejdes refusionsopgørelse. I refusionsopgørelsen skal indgå 1) løbende driftsudgifter vedrørende såvel boliger som servicearealer,

8 2) værdien af en eventuel oliebeholdning, 3) saldi på henlæggelseskonti, 4) beboerindskud og andre tilgodehavender for nuværende og tidligere lejere, herunder tilbagebetalingskrav vedrørende forbrugsafhængige betalinger, 5) tilgodehavender hos nuværende lejere, herunder efterbetalingskrav vedrørende forbrugsafhængige betalinger, 6) tilgodehavender hos tidligere lejere, bortset fra tilgodehavender der før afhændelsen kan opgøres som tab ved fraflytninger, jf. 13, stk. 2, 7) ikke afviklede driftsoverskud eller driftsunderskud, der er indregnet i eller skal indregnes i lejen efter overtagelsesdagen, 8) kompensation til overdrageren for forbedringer, der er finansieret på anden måde end nævnt i 4, stk. 3 og 4, og 6.. Beløbet opgøres til den restgæld, der på overtagelsesdagen ville have været på lån til finansiering af arbejderne, jf. 4, stk. 3, og 6, stk. 1, hvis et sådant lån var optaget og 9) ikke-nedskrevne godtgørelser efter Erhververen viderefører ejendommens henlæggelseskonti efter 8-10 og Ved afhændelse af en del af ejendommen fastsættes prisen som en forholdsmæssig andel af den pris, der kan fastsættes efter lovens 71, jf Fordelingen sker efter bruttoetageareal. Afhændelse til anden anvendelse end friplejeboliger 32. Afhændelse af friplejeboliger til anden anvendelse skal godkendes af ministeren for by, boliger og landdistrikter. Reglerne i 26-31, 35, stk. 2-4, samt 36 finder tilsvarende anvendelse, idet det dog påhviler overdrageren at indhente ministeren for by, boliger og landdistrikters godkendelse. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på friplejeboliger, der drives i lejede lokaler. Det påhviler friplejeboligleverandøren at underrette kommunalbestyrelsen og ministeren for by, bolig og landdistrikter om, at der ikke længere drives friplejeboliger i ejendommen. 33. Ministeren for by, boliger og landdistrikter underretter kommunen, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden, Socialstyrelsen, Statens Administration og de realkreditinstitutter, der har pant i ejendommen, samtidig med at ejendommens ejer underrettes om godkendelsen. Stk. 2. Ved godkendelse af afhændelse af friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte, sker der dog ikke underretning til Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og Statens Administration. Stk. 3. En eventuel statsgaranti bortfalder 8 uger efter, at underretning om godkendelsen er kommet frem til realkreditinstituttet, jf. dog 40, stk Beløb, der som følge af afhændelsen skal indbetales til Landsbyggefonden efter lovens 73, stk. 4, efter 74, stk. 3, og 74, stk. 6, jf. 73, stk. 3, efter 76, stk. 4 og 8, efter 77, stk. 2, og 77, stk. 5, jf. 76, stk. 8, efter 78, stk. 5, eller efter 79, stk. 2, og 79, stk. 5, jf. 78, stk. 5, forfalder til betaling 4 uger efter den aftalte overtagelsesdato. Stk. 2. Beløb, der ifølge de nævnte bestemmelser skal betales af Landsbyggefonden, udbetales senest 8 uger efter at Landsbyggefonden har modtaget underretning om afhændelsen og om størrelsen af det beløb, der skal udbetales. Udbetaling sker dog tidligst på den aftalte overtagelsesdag.

9 Kapitel 5 Ibrugtagning til anden anvendelse end friplejeboliger 35. Friplejeboliger må ikke uden ministeren for by, boliger og landdistrikters godkendelse tages i brug til anden anvendelse. Stk. 2. Ansøgning om godkendelse efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om 1) ejerens navn og CVR nummer, 2) ejendommens adresse, matrikelnummer. en eventuel BOSSID og registreringsnummer i Landsbyggefonden, 3) antallet af friplejeboliger i ejendommen, 4) den fremtidige anvendelse, 5) seneste ejendomsvurdering, 6) dokumentation for indestående belåning og for at de pågældende lån fuldt ud er anvendt til opførelsen eller ombygningen, forbedring eller vedligeholdelse af ejendommen. 7) dokumentation for restgæld på skyggelån, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 4, eller 6, stk. 2, og 8) dokumentation for størrelsen af beløb, der skal reguleres efter friplejeboliglovens 86. Stk. 3. Ved ansøgning om delvis ibrugtagning til anden anvendelse skal friplejeboligleverandøren desuden oplyse antallet af og adressen på de boliger, der ønskes taget i brug til anden anvendelse. Stk. 4. Hvis også servicearealer ønskes delvist taget i brug til anden anvendelse, skal ansøgningen indeholde oplysning om arten og størrelsen af de arealer, der ønskes taget i brug til anden anvendelse, og en redegørelse for hvordan friplejeboligleverandøren med de resterende servicearealer kan opfylde sine forpligtelser til at levere pleje og service overfor lejerne. Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på friplejeboliger, der drives i lejede lokaler. Det påhviler friplejeboligleverandøren at underrette kommunalbestyrelsen og ministeren for by, bolig og landdistrikter om, at der ikke længere drives friplejeboliger i ejendommen. 36. Ministeren for by, boliger og landdistrikter kan kræve yderligere oplysninger til brug ved behandling af ansøgningen om godkendelse finder tilsvarende anvendelse. 38. Ministeren for by, boliger og landdistrikter underretter kommunen, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden, Socialstyrelsen, Statens Administration og de realkreditinstitutter, der har pant i ejendommen, samtidig med at ejendommens ejer underrettes om godkendelsen. Ved godkendelse af ibrugtagning til andet formål af friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte, sker der dog ikke underretning til Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og Statens Administration. Stk. 2. En eventuel statsgaranti bortfalder 8 uger efter, at underretning om godkendelsen er kommet frem til realkreditinstituttet, jf. dog 40, stk Beløb, der som følge af ibrugtagningen til anden anvendelse skal indbetales til Landsbyggefonden efter lovens 84, stk. 2, jf. 74, stk. 3, og 74, stk. 6, jf. 73, stk. 4, efter 84, stk. 4, jf. 77, stk. 2, og 77, stk. 5, jf. 76, stk. 8, efter 84, stk. 5, jf. 79, stk. 2, og 79, stk. 5, jf. 78, stk. 5, efter 84, stk. 6, jf. 81, stk. 1, jf. 79, stk. 2, eller efter 84, stk. 7, jf. 82, stk. 1, jf. 79, stk. 2, forfalder til betaling senest 4 uger efter at ministeren for by, boliger og landdistrikter har godkendt ibrugtagningen til anden anvendelse. Stk. 2. Beløb, der ifølge de nævnte bestemmelser skal betales af Landsbyggefonden, udbetales senest 8 uger efter at Landsbyggefonden har modtaget underretning om ibrugtagningen til anden anvendelse og om størrelsen af det beløb, der skal udbetales.

10 Kapitel 6 Statens Administration 40. Statens Administration kan afgive erklæringer om statsgaranti for realkreditlån til finansiering af ejendomme, som har opnået tilsagn om statsstøtte i henhold til loven. Stk. 2. Statens Administration kan meddele samtykke til, at lån til finansiering af forbedrings- og ombygningsarbejder får sikkerhed sideordnet med eller forud for statslån og statsgaranterede lån. Stk. 3. Når ejendomme, hvori indestår statslån eller statsgaranterede lån, eller hvortil der ydes statslig ydelses- eller driftsstøtte, forandres væsentligt, påhviler det friplejeboligleverandøren at underrette Statens Administration, inden forandringerne udføres. Statens Administration afgør, om forudsætningerne for støtten er ændret, således at den helt eller delvis skal bortfalde for fremtiden. Stk. 4. Ved delvis ibrugtagning til anden anvendelse med eller uden forudgående afhændelse afgør Statens Administration, om statsgarantien og den løbende støtte skal bortfalde helt eller delvist. Statens Administration underretter realkreditinstituttet om sin afgørelse. Fristen nævnt i 33, stk. 3, og 38, stk. 2, regnes i så fald fra det tidspunkt, hvor Statens Administrations afgørelse er kommet frem til realkreditinstituttet. Stk. 5. Statens Administration afgør, hvorvidt og i hvilket omfang tilkendte eller aftalte ekspropriationserstatninger kan tillades udbetalt til ejeren af en friplejeboligejendom eller skal indbetales som ekstraordinære afdrag på statsgaranterede lån eller foranstående lån. Stk. 6. Statens Administration træffer den endelige administrative afgørelse i henhold til dette kapitel. Kapitel 7 Forskellige bestemmelser 41. Uanset bestemmelser i husordenen har personer med vedvarende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller blinde og svagtseende personer, der er afhængige af et servicedyr, altid ret til at holde et sådant. Stk. 2. Ved servicedyr forstås fører- og servicehunde, som er specielt trænede til at udføre en eller flere nytteopgaver for de personer, der er nævnt i stk Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 8 Ikrafttræden 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om drift, udbud og afhændelse af friplejeboliger med senere ændringer.

11 Bilag 1 Kontoplan for støttede friplejeboliger Påført de kontonumre der skal anvendes ved regnskabsindberetning til Landsbyggefonden. Konto nr. Specifikation Udgifter Ordinære udgifter Kapitaludgifter Note Indberetningskon to i LBF Resultatopg. indeværende år Budget indevære nde år (1.000 kr.) Budget kommen de år (1.000 kr.) 1 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling), etableringslån Offentlige og andre faste udgifter 2 Ejendomsskatter m.v * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift * Renovation Forsikringer m.v Varme til fællesarealer El til fællesarealer Målerpasning m.v * Administration I alt offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter 12 * Renholdelse * Vedligeholdelse * Fornyelse af tekniske installationer og

12 hovedistandsættelse ( 8) 13.2 Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser 14 * Vedligeholdelse Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (Dog ikke udgifter, som påhviler den fraflyttede lejer) ( 10) 15.1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter 16.1 * Drift af fællesvaskeri * Andel i fællesfaciliteters drift 16.3 * Drift af møde- og selskabslokaler * Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 19 * Fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse ( 8) 20 * Henlæggelser til vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (Dog ikke udgifter, som påhviler den fraflyttede lejer) ( 10) Tab ved fraflytninger 123

13 m.v. (udækkede istandsættelsesomkostnin ger, nødvendige advokatog udsættelsesudgifter, lejerestancer samt lejetab ved uudlejede boliger) ( 13) 23 Henlæggelser i alt Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære udgifter 25 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. (herunder ydelser vedrørende alternativt finansierede forbedringer ( skyggelån ), jf. 4, stk. 4, og 6, stk. 2) 125 Specifikation skal ikke vedlægges men kunne rekvireres Afdrag (konto 303.1) Renter Fraflyttede lejeres godtgjorte råderetsarbejder (konto 53/303.3) Ydelser vedr. støttede lån 127 til bygningsrenovering m.v Afdrag Renter m.v Overskydende beboerbetaling til Landsbyggefonden 27.4 Ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden Ydelser på lån fra Landsbyggefonden 28.1 * Særstøttelån 132.4

14 28.2 * Andre driftsstøttelån Tab vedr. fraflytninger og lejeledighed 29.1 Tab ved lejeledighed m.v Heraf dækkes af tidligere henlæggelser 29.3 Dækkes af friplejeboligleverandøren 29.4 Tab ved fraflytninger Heraf dækkes af tidligere henlæggelser 29.6 Dækkes af friplejeboligleverandøren 30 Afvikling af underskud fra tidligere år (konto 407) Godtgørelse til 135 fraflyttede lejere (råderetsarbejder) 31.1 Udbetalt godtgørelse Heraf overført til afvikling ved lejeforhøjelse (konto 55/303.3) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud (overføres til opsamlet resultat eller afvikling af underfinansiering af forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder) 35 Udgifter og eventuelt overskud i alt Indtægter Ordinære indtægter 36 Leje af boliger 201.3

15 37 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål (tidligere lejeres råderetsarbejder) Ordinære indtægter i alt 39 * Renteindtægter Andre ordinære indtægter 40.1 Tilskud fra ejer, herunder til lejetab og tab ved fraflytninger 40.2 Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift 40.4 Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 42 * Tilskud fra Landsbyggefonden 43 Kontant indbetalte godtgørelser ved genudlejning af forbedrede lejemål (råderetsarbejder) 44 Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud (overført til konto 407) Indtægter og evt. underskud i alt 220

16 Balance pr. Aktiver Anlægsaktiver 48 * Ejendommens anskaffelsessum 49 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 50 Anskaffelsessum inkl. indeksregulering * Forbedringsarbejder m.v * Bygningsrenovering m.v * Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål (råderetsarbejder) Andre anlægsaktiver * Særstøttelån * Andre driftsstøttelån Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender 56.1 * Leje inkl. varme Beboerindskud * Uafsluttede forbrugsregnskaber 56.4 Fraflytninger, heraf til inkasso 56.5 * Afsluttede forbrugsregnskaber 56.6 Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser * Værdipapirer (omsættelige) 306 Beholdning 58.1 Kassebeholdning Bankbeholdning 307.2

17 59 Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt 310 Passiver Henlæggelser 61 * Fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse ( 8) 62 * Henlæggelser til vedligeholdelse 9 63 * Istandsættelse ved fraflytninger (Dog ikke udgifter, som påhviler den fraflyttede lejer) 64 * Tab ved fraflytninger m.v. (udækkede istandsættelsesomkostnin ger, nødvendige advokatog udsættelsesudgifter, lejerestancer samt lejetab ved uudlejede boliger) ( 13) * Andre henlæggelser * Henlæggelser vedrørende 406 udamortiserede prioriteter 65.2 * Henlæggelser vedrørende 406»skyggelån«66 Henlæggelser i alt * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Langfristet gæld 69 Finansiering af anskaffelsessum Oprindelig prioritetsgæld

18 70 Ejeres kapitalindskud (grundkapital) Beboerindskud Ejendommens afskrivningskonto (afviklede prioriteter) 73 Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 74.1 Lån til forbedringer Specifikation skal ikke vedlægges men kunne rekvireres Lån til bygningsrenovering (vedligeholdelse) Særstøttelån (LBF) Andre driftsstøttelån * Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt 417 Kortfristet gæld 79 * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Skyldige omkostninger * Deposita og forudbetalt 423 leje (beboerindskud, der ikke er omfattet af oprindelig finansiering) 82 Banklån Anden kortfristet gæld 83.1 Reguleringskonto Afsluttede 425.3

19 forbrugsregnskaber 83.3 Kursregulering Eventualforpligtelser og ejendommens værdi ved fortsat anvendelse til friplejeboliger Oprindelig anskaffelsessum Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Ejers kapitalindskud Regulering af ejers kapitalindskud, jf. lovens 86 Lån til vedligeholdelse Lån til forbedringer Nedskrivning for afviklet belåning 440

20 Bilag 2 Faste noter De noter, der ifølge bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger med tilhørende kontoplan skal optages i regnskabet, skal som minimum indeholde nedenstående oplysninger og specifikationer: Konto nr. Specifikation Indberetningskonto i LBF 1 Prioritering med nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter og reservefondsbidrag Overskydende beboerbetaling Rentesikring Ydelsessikring Ydelsesstøtte Ydelser vedrørende afviklede prioriteter: Andel til friplejeboligleverandøren Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering med indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter og reservefondsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ydelser vedrørende afviklede prioriteter: Andel til friplejeboligleverandøren Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed i alt Administrationsbidrag i alt Specifikation skal ikke vedlægges men kunne rekvireres (personaleudgifter m.v.) 13.1 Fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse ( 8) Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel i alt 14 Vedligeholdelse 9 Terræn 116.1

Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger

Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger BEK nr 1065 af 31/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-1341 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om drift, udbud og afhændelse af friplejeboliger

Bekendtgørelse om drift, udbud og afhændelse af friplejeboliger BEK nr 1244 af 15/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-3217 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Solrød 10306 - Domea Solrød - Trylleskov

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Teglværksgade

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0807 LBF-nr.: 068 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab 68, Østerbro Aalborg Kommune Gl. Østergade

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 397 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ullerupdalvej 96 Fredericia Kommune

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 28. Lokesvænget Viborg Kommune c/o

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0185 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Roskilde Nord Boligselskab Tømmergården Roskilde Kommune c/o

Læs mere

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0090 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DOMI Bolig Rørthvej 79-117 Odder Kommune Tornøegade 12 Rørthvej

Læs mere

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1000 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: H.C. Ørsted Huset H. C. Ørsteds Huset Esbjerg Kommune v/arbejdernes

Læs mere

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0358 LBF-nr.: 902 Kommunenr.: 223 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hrsholm almene Boligselskab ÅÅdalsparken II Hørsholm Kommune

Læs mere

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0226 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GRINDSTED BOLIGFORENING Afd. 30 Billund Kommune Nørregade 36

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Gersagerparken Greve Kommune Greveager 1

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0769 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Gormsvej 8-10 Aalborg Kommune c/o Postboks 506 Østre

Læs mere

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 817 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Sundbyvang, plejeboliger København

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 051 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Grevehaven Greve kommune Greveager 1 Grevehaven

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Afdeling 35, Godsbanen Aalborg Kommune

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 038 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 38 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 073 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 73. Vestergade, Frederiks Viborg

Læs mere

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra 01-11-2013 Til 31-12-2014

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra 01-11-2013 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0013 LBF-nr.: 132 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Kristiansdal Afdeling 32, Nordatlantisk Hus

Læs mere

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0551 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 376 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nykøbing F. Andelsboligforening II Guldborgsund Kommune c/o

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0597 LBF-nr.: 019 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Cimbria c/o Postboks 506 Plejehjemmet Østerbro

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015-31.12.2015 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation 2015 2016 (1.000 kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER

Læs mere

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0788 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet LAB Nestlegaarden Fredericia Kommune Vesterbrogade

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården Afdeling VII Aalborg Kommune Hovvej

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015

Læs mere

Slagelse almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Rosenkildevænge Fra 01-04-2014 Til 31-03-2015

Slagelse almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Rosenkildevænge Fra 01-04-2014 Til 31-03-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0292 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Slagelse almennyttige Boligselskab Rosenkildevænge Slagelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0071 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 390 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab Fiskebækparken Vordingborg Kommune

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra 01-04-2010 Til 31-03-2011

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra 01-04-2010 Til 31-03-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 023 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården 23, Hovvej, Nibe Aalborg Kommune Toften

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling V Fra 01-04-2011 Til 31-03-2012

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling V Fra 01-04-2011 Til 31-03-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården Afdeling V Aalborg Kommune Toften

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0270 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 449 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Nyborg Nyborg Kommune

Læs mere

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0192 LBF-nr.: 044 Kommunenr.: 707 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: B45 Havnevej 128 B-P Norddjurs Kommune Engdalen 2 Havnevej 128

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Esbjerg almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling EAB-gårdene Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Esbjerg almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling EAB-gårdene Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0234 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Esbjerg almennyttige Boligselskab EAB-gårdene Esbjerg Kommune

Læs mere

Boligselskabet Borgerbo, Værløse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Boligselskabet Borgerbo, Værløse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0966 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 190 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Borgerbo, Værløse II Furesø Kommune c/o Advokatfirmaet

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Senhjerneskadecenter Nord Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Senhjerneskadecenter Nord Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0157 LBF-nr.: 043 Kommunenr.: 813 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Frederikshavn Boligforening Senhjerneskadecenter Nord Frederikshavn

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligselskabet Fils Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Østvænget Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Fils Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Østvænget Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0801 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 573 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Fils Østvænget Varde Kommune c/o Finsensvej 33

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Fyn Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Fyn Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0270 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Fyn Svendborg Kommune

Læs mere

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Lynghuset Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Lynghuset Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Lynghuset København Kommune c/o

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Hillerød almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kongevænget 2 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Hillerød almennyttige Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Kongevænget 2 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0250 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 219 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hillerød almennyttige Boligselskab Kongevænget 2 Hillerød Kommune

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Side 2. Beboerfaciliteter og installationer. Beboerhus Særskilte selskabs-mødelokaler. Nej Nej

Side 2. Beboerfaciliteter og installationer. Beboerhus Særskilte selskabs-mødelokaler. Nej Nej Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 11 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børnehaven Myretuen Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015

Lejerbo, Hvidovre Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børnehaven Myretuen Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0279 LBF-nr.: 190 Kommunenr.: 167 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Hvidovre Børnehaven Myretuen Hvidovre Kommune Gl. Køge

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 1 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Lejerbo, Næstved Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tokesvej Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014

Lejerbo, Næstved Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tokesvej Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0728 LBF-nr.: 767 Kommunenr.: 370 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Næstved Tokesvej Næstved Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Lejerbo, Herning Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sabroesvej Servicearealer Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013

Lejerbo, Herning Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sabroesvej Servicearealer Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0844 LBF-nr.: 826 Kommunenr.: 657 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Herning Sabroesvej Servicearealer Herning Kommune Gl.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Asgaard Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Asgaard Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0157 LBF-nr.: 025 Kommunenr.: 813 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Frederikshavn Boligforening Asgaard Frederikshavn c/o Harald

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Lejerbo, Randers Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Søften Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Lejerbo, Randers Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Søften Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0581 LBF-nr.: 642 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Randers Søften Randers Kommune Gl. Køge Landevej 26

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 10 Skrænten Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 10 Skrænten Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0134 LBF-nr.: 013 Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ringkøbing-Skjern Boligforening Afd. 10 Skrænten Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00800 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Afd. 51. Grønnegården Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2010

Boligselskabet VIBORG Afd. 51. Grønnegården Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2010 Kto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2010 2010 2011 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER 366.756 370.000 374.000 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 13.301

Læs mere

Lejerbo, Skanderborg Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rønnebærvænget, Skovby Fra 01-10-2013 Til 30-09-2014

Lejerbo, Skanderborg Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rønnebærvænget, Skovby Fra 01-10-2013 Til 30-09-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0519 LBF-nr.: 799 Kommunenr.: 746 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Skanderborg Rønnebærvænget, Skovby Skanderborg Kommune

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Svendborg Andels-Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Troldehøj/Kvistvænget/Frøavlen Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Svendborg Andels-Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Troldehøj/Kvistvænget/Frøavlen Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0086 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Svendborg Andels-Boligforening Troldehøj/Kvistvænget/Frøavlen

Læs mere

Den selvejende inst. Fortegårdens Plejeboliger Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fortegårdens Plejeboliger Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Den selvejende inst. Fortegårdens Plejeboliger Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fortegårdens Plejeboliger Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6125 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Den selvejende inst. Fortegårdens Plejeboliger Fortegårdens

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere