Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: Solskovgaard Aps *Adresse: Nyvej Brovst *Kontaktoplysninger: Tlf.: Hjemmeside: *Tilbudstyper: 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) *Målgrupper: 7 til 18 år (ikke-personfarlig kriminalitet, omsorgssvigt, voldeligt overgreb, indadreagerende adfærd) Side 1 af 17

2 Pladser i alt: 25 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum) 7 til 18 år (seksuelt krænkende adfærd) 7 til 18 år (tilknytningsforstyrrelse, stressbelastning) 7 til 18 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) 7 til 18 år (selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd) 17 til 23 år (andet socialt problem) Birgit Jensen (Socialtilsyn Nord) 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Samlet set vurderer tilsynet, at Solskovgård lever op til det nuværende godkendelsegrundlag. Der arbejdes med at justere tilbudsportalen til sådan, at Solskovgaard er et tilbud med 4 afdelinger. Tilsynet har besøgt Solhøj, Solskovgaard og Solvang. Ungeafdelingen er besøgt den 19. november sent eftermiddag, men ikke truffet nogen hjemme. Ungeafdelingen er besøgt igen den 1.12 og der er truffet unge og personale hjemme på Margrethegaardsvej i Tranum. Målgruppen er unge med angst, personligheds forstyrrelser, tilknytnings forstyrrelser med omsorgsvigt til følge, selv skadende adfærd, udadreagerende adfærd, ADHD, Aspergers syndrom samt unge med ikke person farlig kriminalitet i alderen 7-18 år med mulighed for efterværn op til det 23 år. Her er fyldt op og flere af de unge er tvangs anbragte og det kan i sagens natur give udfordringer i samværet i form af splitting. Både i samværet i afdelingerne og i forhold til forældrene. Begge forhold arbejder Solskovgaard med, at tage højde for, dels gennem tilbud om familieterapi og supervision. Tilsynet kan konstatere der er overensstemmelse mellem praksis og det beskrevne grundlag. Side 2 af 17

3 Alle Solskovgaards afdelinger anvender samme faglige tilgange og metoder hvor der tages udgangspunkt i den enkelte unges behov og relation. Solvang adskiller sig fra de andre afdelinger ved, at være endnu mere struktureret med individuelle stuktur tavler individuelt tilpasset til målgruppen med døgnrytmeplaner og i piktogramform vurderer tilsynet. Ungeafdelingen adskiller derved, at indsatsen er endnu mere målrettet og individuelt tilrettelagt mod en voksen tilværelse, der arbejdes mod en af institutionalisering. Den faglige tilgang bygger på anekendelse, empati og udviklings støttende relation. Målet er at den unge skal føle sig forstået, genkendt og anerkendt som grundlag for en sund selv udvikling. Det svarer til det som de unge sagde i samtalerne og er i overensstemmelse med tilsynets vurdering. Det er afgørende for kvaliteten i et tilbud, at medarbejderne har de kompetencer og uddannelse der er nødvendig i forhold til målsætningen og målgruppen, det kan tilsynet konstatere er tilfældet i Solskovgaards tilbud. De medarbejdere tilsynet mødte er alle medarbejdere med en længere ansættelse i tilbuddet. Ledelsen tilkendegiver, at de har et faglig kompetent personale og at der løbende er fokus på kompetenceudvikling. Tilsynet kan således konstatere at medarbejderne møder de unge med respekt og forholder sig individuelt til den enkeltes unges behov og forudsætninger. Det medvirker til, at sikre de unge en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer vurderer tilsynet. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Tilbuddene har ingen nedskrevet beredskab på området for, at forebygge overgreb, hvilket tilsynet til skynder Solskovgaard til at udarbejde. Beredskabet skal være kendt af medarbejderne sådan, at det kan danne baggrund for ensartet handling. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Tilsynet har fået indsigt i dagbogs systemet med den målrettede hjælp og støtte der gives. Desuden er der set eksempler Side 3 af 17

4 på stukturtavler. Observation Interview Interviewkilder Tilsynet har fået en rundvisning og set flere af de unge værelser. Der er indledningsvis dialog med ledelsen. Der er talt med en af de faste medarbejdere i hver afdeling og med en til to unge hver sted. Tilsynet har hilst på de fleste unge og de resterende medarbejdere. Beboere Ledelse Medarbejdere 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger : Margrethegaardsvej 16, Tranum, 9460 Brovst (Uanmeldt) : Ukendt Adresse (Uanmeldt) : Solhøj, Solskovgaard og Solvang (Uanmeldt) Birgit Jensen Opholdsstedet Solhøj Opholdsstedet Solskov Opholdsstedet Solvang Ungeafdeling Besøgstype Uanmeldt Side 4 af 17

5 Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Målgruppe, metoder og resultater, samt kompetencer og fysiske rammer ved uanmeldt tilsyn. 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer Kvalitetsmodellen Side 5 af 17

6 I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,6 Målgruppen er unge med angst, personligheds forstyrrelser, tilknytnings forstyrrelser med omsorgsvigt til følge, selv skadende adfærd, udadreagerende adfærd, ADHD, Aspergers syndrom samt unge med ikke person farlig kriminalitet i alderen 7-18 år med mulighed for efterværn op til det 23 år. Her er fyldt op og flere af de unge er tvangsanbragte og det kan i sagens natur give udfordringer i samværet i form af splitting. Både i samværet i afdelingerne og i forhold til forældrene. Begge forhold arbejder Solskovgaard med at tage højde for, dels gennem tilbud om familieterapi og supervision. Tilsynet kan konstatere der er overensstemmelse mellem praksis og det beskrevne grundlag. Dog har tilbuddet en oplevelse, af ikke at få tilbagemelding fra den individuelle sagsbehandler efter den nye reform vedrørende magtanvendelse.tilsynet har anbefalet, at rykke for svar i et enkelt tilfælde. Alle Solskovgaards afdelinger anvender samme faglige tilgange og metoder hvor der tages udgangspunkt i den enkelte unges behov og relation. Solvang adskiller sig fra de andre afdelinger ved, at være endnu mere struktureret med individuelle stuktur tavler individuelt tilpasset til målgruppen med døgnrytmeplaner og i piktogramform vurderer tilsynet. Den faglige tilgang bygger på anekendelse, empati og udviklings støttende relation. Målet er at den unge skal føle sig forstået, genkendt og Side 6 af 17

7 anerkendt som grundlag for en sund selv udvikling. Det svarer til det som de unge sagde i samtalerne. Alle medarbejdere redegør fyldestgørende for deres faglige tilgange og metoder. Medarbejderne virker egngageret og motiveret for arbejdet med målgruppen vurderer tilsynet. Der opnås gode resultater med flere unge. Ungeafdelingen bruges som udslusning og som overgang til en selvstændig tilværelse med fokus på netop den specifikke støtte der er brug for. Det er i overensstemmelse med barnets reform og intentionerne i den. De unge blev inddraget i deres handleplaner og mål og har indflydelse på hverdagen og aktivitetsniveauet. De unge tilkendegav, at de kendte deres kontaktperson og havde en fortrolig voksen. Der afvikles desuden unge møder hver 14 dag med ris og ros runde og information på dagsorden, konstaterer tilsynet. Tilsynet kunne alle steder konstatere en god atmosfære og en god omgangstone i en anerkendende kontekst, som var det hjemmelige forhold. De voksne optrådte empatisk i forholdet til de unge i omtale og i samværet med de unge. Samhørighed og fællesskab er en del af Solskovgaards pædagogiske grundlag ligesom kompetente voksne virker som værdiskabende og normdannende i forhold til målgruppen. Det var der fokus på i praksis, i samværet og kommunikationen med de unge konstaterer tilsynet. Side 7 af 17

8 Der tilkendegives et godt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere der i blandt også sygehus. Tilbuddene har fokus på den indsats, der har betydning for de unge fysiske og mentale sundhed. Der er fokus på sund kost og bevægelse. Samt på netværkets betydning for trivsel og sundhed. Få har netværk uden for tilbuddene, og nogle benytter de lokale foreninger. Der er stor fokus på at besøge hinanden tilbuddene imellem. Det medvirker samlet set til trivsel og relations skabende. Tilsynet vurderer at tilbuddene arbejder på at forebygge magtanvendelser og at situationer opstår. Den pædagogiske indsats og den anerkendende tilgang medvirker til forebyggelse. Alle er bekendt med reglerne på området. Den pædagogiske indsats og daglig praksis medvirker til, at forebygge overgreb i tilbuddene. Ingen af tilbuddene oplever problemstillinger på området. Se opmærksomheds punkt herfor. Side 8 af 17

9 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Målgruppen er unge med angst, personligheds forstyrrelser, tilknytnings forstyrrelser med omsorgsvigt til følge, selv skadende adfærd, udadreagerende adfærd, ADHD, Aspergers syndrom samt unge med ikke person farlig kriminalitet i alderen 7-18 år med mulighed for efterværn op til det 23 år. Her er fyldt op og flere af de unge er tvangsanbragte og det kan i sagens natur give udfordringer i samværet i form af splitting. Både i samværet i afdelingerne og i forhold til forældrene. Begge forhold arbejder Solskovgaard med at tage højde for, dels gennem tilbud om familieterapi og supervision. Alle Solskovgaards afdelinger anvender samme faglige tilgange og metoder hvor der tages udgangspunkt i den enkelte unges behov og relation. Solvang adskiller sig fra de andre afdelinger ved, at være endnu mere struktureret med individuelle stuktur tavler individuelt tilpasset til målgruppen med døgnrytmeplaner og i piktogramform. Ungeafdelingerne adskiller sig derved at de unge er langt mere selvstændige og indsatsen er målrettet den enkeltes individuelle behov mod en tilværelse som voksen. Den faglige tilgang bygger på anekendelse, empati og udviklings støttende relation. Målet er at den unge skal føle sig forstået, genkendt og anerkendt som grundlag for en sund selv udvikling. Alle medarbejdere redegør fyldestgørende for deres faglige tilgange og metoder. Der opnås gode resultater med flere unge. Ungeafdelingen bruges som udslusning og som overgang til en selvstændig tilværelse med fokus på netop den specifikke støtte der er brug for. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Alle Solskovgaards afdelinger anvender samme faglige tilgange og metoder hvor der tages udgangspunkt i den enkelte unges behov og relation. Solvang og ungeafdelingen adskiller sig fra de andre afdelinger ved, at være endnu mere struktureret med individuelle stuktur tavler individuelt tilpasset til målgruppen med døgnrytmeplaner og i piktogramform. Ungeafdelingen arbejder i højere grad med selvstændiggørelse og målrettet mod en voksentilværelse. Den faglige tilgang bygger på anekendelse, empati og udviklings støttende relation. Målet er at den unge skal føle sig forstået, genkendt og anerkendt som grundlag for en sund selv udvikling. De unge viste glad og tilfreds tilsynet rundt i de fysiske rammer som det var deres hjem. Fælles for dem var at de tilkendegav tilfredshed med den hjælp og støtte de modtog og at de modtog hjælpen på en god og ordentlig måde. De havde en fortrolig voksen at betro sig til. Side 9 af 17

10 Målgruppen er unge med angst, personligheds forstyrrelser, tilknytnings forstyrrelser med omsorgsvigt til følge, selv skadende adfærd, udadreagerende adfærd, ADHD, Aspergers syndrom samt unge med ikke person farlig kriminalitet i alderen 7-18 år med mulighed for efterværn op til det 23 år. Her er fyldt op og flere af de unge er tvangsanbragte og det kan i sagens natur give udfordringer i samværet i form af splitting. Både i samværet i afdelingerne og i forhold til forældrene. Begge forhold arbejder Solskovgaard med at tage højde for, dels gennem tilbud om familieterapi og supervision. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i 4 (i Alle medarbejdere redegør fyldestgørende for deres faglige tilgange og metoder. Man er bevidst om betydningen af dokumentation og vigtigheden af en målrettet indsats. Der opsættes mål efter behov og efter funktions niveau som løbende justeres efter den unges behov og udforinger. Der gives sagsupervision sådan, at udviklingsplanerne løbende justeres og tilpasses den unge, samt med læring og forbedring af indsatsen. det medvirker til kontinuitet i indsatsen. Der skal ved kommende re godkendelse gennemgås et udsnit af udviklingsplanerne. På spørgsmål om at opnå resultater får tilsynet oplyst af ledelsen og medarbejderne at de oplever gode resultater med flere unge. Ungeafdelingen bruges som udslusning og som overgang til en selvstændig tilværelse med fokus på netop den specifikke støtte der er brug for. Her tilkendegiver de unge tilfredshed med den støtte de modtager og mere specifik og målrettet indsats som de er med inddraget i. Ungeafdelingen er fordelt på to adresser i Tranum på Margrethegaardsvej og Dybdalsvej. Der var ingen hjemme på Dybdalsvej. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Adspurgt til med inddragelse og indflydelse er det tilsynets vurdering, at de unge med inddrages i deres udviklingsplaner efter funktions niveau og at de har indflydelse på hverdagen og aktivitetsniveauet. De unge er på skift med til at lave aftensmad og har ugentlige oprydning og rengørings dag på deres værelser. Det var netop tilfældet ved afvikling af tilsynet, der blev givet pædagogisk støtte til opgaven efter behov. De unge tilkendegav, at de kendte deres kontaktperson og havde en fortrolig voksen. Der afvikles desuden unge møder hver 14 dag med ris og ros runde og information på dagsorden. Tilsynet kunne alle steder konstatere en god atmosfære og en god omgangstone i en anerkendende kontekst, som var det hjemmelige forhold. Side 10 af 17

11 De voksne optrådte empatisk i forholdet til de unge i omtale og i samværet med de unge. Samhørighed og fællesskab er en del af Solskovgaards pædagogiske grundlag ligesom kompetente voksne virker som værdiskabende og normdannende i forhold til målgruppen. Det var der fokus på i praksis i samværet og kommunikationen med de unge. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Tilsynet kunne alle steder konstatere en god atmosfære og en god omgangstone i en anerkendende kontekst, som var det hjemmelige forhold. De voksne optrådte empatisk i forholdet til de unge i omtale og i samværet med de unge. Samhørighed og fællesskab er en del af Solskovgaards pædagogiske grundlag ligesom kompetente voksne virker som værdiskabende og normdannende i forhold til målgruppen. Det var der fokus på i praksis i samværet og kommunikationen med de unge. Adspurgt til med inddragelse og indflydelse er det tilsynets vurdering, at de unge med inddrages i deres udviklingsplaner efter funktions niveau og at de har indflydelse på hverdagen og aktivitetsniveauet. De unge er på skift med til at lave aftensmad og har ugentlige oprydning og rengørings dag på deres værelser. Det var netop tilfældet ved afvikling af tilsynet, der blev givet pædagogisk støtte til opgaven efter behov. De unge tilkendegav at de kendte deres kontaktperson og havde en fortrolig voksen. Der afvikles desuden unge møder hver 14 dag med ris og ros runde og information på dagsorden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel De unge modtager støtte til relevante og aktuelle sundheds ydelser, hvilket også gælder i udrednings sager. Der tilkendegives et godt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere der i blandt også sygehus. Tilbuddene har fokus på den indsats der har betydning for de unge fysiske og mentale sundhed. Der er fokus på sund kost og bevægelse. Samt på netværkets betydning for trivsel og sundhed. Få har netværk uden for tilbuddene, og nogle benytter de lokale foreninger. Der er stor fokus på at besøge hinanden tilbuddene imellem. Side 11 af 17

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed De unge gav udtryk for, at de trives i tilbuddene. Det understøttes ligeledes i samtalerne med medarbejderne og ledelsen, der er i fokus på den enkeltes individuelle behov. Der er ligeledes fokus på i visitations processen at målgruppen matcher og passer med hinden. De unge modtager støtte til relevante og aktuelle sundheds ydelser, hvilket også gælder i udrednings sager. Der tilkendegives et godt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere. Tilbuddene har fokus på den indsats der har betydning for de unge fysiske og mentale sundhed. Der er fokus på sund kost og bevægelse. Samt på netværkets betydning for trivsel og sundhed. Få har netværk uden for tilbuddene, og nogle benytter de lokale foreninger. Der er stor fokus på at besøge hinanden tilbuddene imellem. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Her arbejdes på at forebygge magtanvendelser og at situationer opstår. Den pædagogiske indsats og den anerkendende tilgang medvirker til forebyggelse. Såvel medarbejdere som ledere er bekendt med den seneste lovgivning på området og kender til indberetning. Dog har man en oplevelse, af ikke at få tilbagemelding fra den individuelle sagsbehandler efter den nye reform.tilsynet har anbefalet, at rykke for svar i et enkelt tilfælde. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Her arbejdes på at forebygge magtanvendelser og at situationer opstår. Den pædagogiske indsats og den anerkendende tilgang medvirker til forebyggelse. Såvel medarbejdere som ledere er bekendt med den seneste lovgivning på området og kender til indberetning. Dog har man en oplevelse, af ikke at få tilbagemelding fra den individuelle sagsbehandler efter den nye reform. Tilsynet har anbefalet, at rykke for svar i et enkelt tilfælde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 12 af 17

13 Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Den pædagogiske indsats og daglig praksis medvirker til, at forebygge overgreb i tilbuddene. Ingen af tilbuddene oplever problemstillinger på området. Tilbuddene har ingen beredskab på området for, at forebygge overgreb, hvilket tilsynet til skynder Solskovgaard til at udarbejde. Beredskabet skal være kendt af medarbejderne sådan, at det kan danne baggrund for ensartet handling. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 4 (i 3 (i middel grad Den pædagogiske indsats og daglig praksis medvirker til, at forebygge overgreb i tilbuddene. Ingen af tilbuddene oplever problemstillinger på området. Tilbuddene har ingen beredskab på området for at forebygge overgreb, hvilket tilsynet til skynder Solskovgaard til at udarbejde. Beredskabet skal være kendt af medarbejderne sådan, at det kan danne baggrund for ensartet handling. Man har haft fokus på overgreb på et personalemøde og procedurer er således påtænkte på området. Side 13 af 17

14 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Det er afgørende for kvaliteten i et tilbud, at medarbejderne har de kompetencer og uddannelse der er nødvendig i forhold til målsætningen og målgruppen, det kan tilsynet konstatere er tilfælde i Solskovgaards tilbud. De medarbejdere tilsynet mødte er alle medarbejdere med en længere ansættelse i tilbuddet. Ledelsen tilkendegiver, at de har et faglig kompetent personale og at der løbende er fokus på kompetenceudvikling. Tilsynet kan således konstatere at medarbejderne møder de unge med respekt og forholder sig individuelt til den enkeltes unges behov og forudsætninger. Det medvirker til, at sikre de unge en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer vurderer tilsynet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder De medarbejdere tilsynet mødte er alle medarbejdere med en længere ansættelse i tilbuddet, og med relevant uddannelse og kompetencer i forhold til målgruppen og metoderne der anvendes. Ledelsen tilkendegiver, at de har et faglig kompetent personale og at der løbende er fokus på kompetenceudvikling. Det afspejles i samværet og i omtalen af de unge at medarbejderne har aktuelle og relevante kompetencer. Medarbejderne møder de unge med respekt og forholder sig individuelt til den enkeltes unges behov og forudsætninger. Det medvirker til, at sikre de unge en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, De medarbejdere tilsynet mødte er alle medarbejdere med en længere ansættelse i tilbuddet, og med relevant uddannelse og kompetencer i forhold til målgruppen og metoderne der anvendes. Ledelsen tilkendegiver, at de har et faglig kompetent personale og at der løbende er fokus på Side 14 af 17

15 opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse kompetenceudvikling. Det afspejles i samværet og i omtalen af de unge at medarbejderne har aktuelle og relevante kompetencer. Det medvirker til at sikre de unge en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Medarbejderne møder de unge med respekt og forholder sig individuelt til den enkeltes unges behov og forudsætninger. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 De fysiske rammer er forskellige i de 4 tilbud, konstaterer tilsynet. Fælles er det, at alle tilbud fremstår velholdte og indbydende. De unge har mulighed for at sætte sit eget præg på indretningen og dermed medvirke til hjemmelighed. De unge giver udtryk for trivsel og tilfredshed med at bo i tilbuddene. det svarer til tilsynets vurdering. Rammerne ude er forskellige og giver dermed også forskellige muligheder. Der er fokus på legepladser, cross bane og boldbaner. Der er søgt om midler til legeplads i et af tilbuddene, får tilsynet oplyst af medarbejdere. Samlet set fungerer de fysiske rammer som ramme om de unges liv og om den indsats der finder sted. Tilsynet vurderer at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til målgruppen og understøtter indsatsen kan tilsynet konstatere. Side 15 af 17

16 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel De unge giver udtryk for trivsel og tilfredshed med at bo i tilbuddene. Rammerne ude er forskellige og giver dermed også forskellige muligheder. Der er fokus på legepladser, cross bane og boldbaner. Der er søgt om midler til legeplads i et af tilbuddene. De fysiske rammer er forskellige i de 4 tilbud. Fælles er det, at alle tilbud fremstår velholdte og indbydende. De unge viser gerne deres værelser frem og har været med til, at møblere noget af det ved indflytningen, hvilket sætter sit personlige præg derpå og dermed medvirker til hjemmelighed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov De unge giver udtryk for trivsel og tilfredshed med at bo i tilbuddene. Rammerne ude er forskellige og giver dermed også forskellige muligheder. Der er fokus på legepladser, cross bane og boldbaner. Der er søgt om midler til legeplads i et af tilbuddene. De fysiske rammer er forskellige i de 4 tilbud. Fælles er det, at alle tilbud fremstår velholdte og indbydende. De unge viser gerne deres værelser frem og har været med til, at møblere noget af det ved indflytningen, hvilket sætter sit personlige præg derpå og dermed medvirker til hjemmelighed. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 16 af 17

17 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 17 af 17

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere