Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals Adresse: Museumsgade 3 Postnummer/By: 9800 Hjørring Kortresuméafåretsvigtigstebegivenheder: Formidling Devigtigstebegivenhedererselvfølgeligde85guidedeture,somharbragt2385menneskerudnaturenåret igennem,somdervedharfåetenoplevelsevedatfærdesdenfriskeluft. Endelarrangementererforegåetudenformuseetsegneformidlingssteder.Detharværetvelbesøgtearrangementer,sommanharværetgladeforlokalt.Desudenhararrangementernemedført,atdererkommetmange nyegæstertildearrangementer,somforegårpåselvemuseet. Frivillige Haveogmarklaugetarbejdermedgamlesorterafkartofler,kornogroer.Dyrkningafdegamlesorterharvist sigathavestoreformidlingsmæssigefordele.fordenbesøgendebringerdyrkningenhistoriskeemnersamt naturoglandbrugsmæssigeemnerspil. Etnytlaugerpåvej.Opstartenafetlængeønsketæblelaugerpåbegyndt.Laugetskalsamlesigomkringmuseetsæblehave.Etableringenaflaugetskullegernebliveenrealitetløbetaf2014. Projekter Nytsporogkløverstier.DereretableretetnytSporLandskabet.SporetvedOddenliggerenspændende gammelskovogetflotherregårdslandskabomkringdengamleherregårdodden.derharalleredeværet guidedeturepåsporet. DereretableretkløverruterHjørringby.Museetharståetforenhistoriskrutepå2,5kmogennaturrutepå 10km. NaturparkTolne.Jegharsomnaturvejlederlavetetforprojekt,derbeskrivermulighederneforogpotentialet atetablereennaturparkområdetomkringtolne.landskabsoglandbrugsmuseetkanbliveetcentraltsted enfremtidignaturpark 1

2 2 Delmål: (Beskrivelseafhvadduharopnåetindenfordeforskelligedelmål.Dvs.aktiviteter,resultatermv.) Delmål1:StyrkeogopkvalificereborgerinddragelsenMosbjerggenneminddragelseafmuseetsfrivilligelaug.Naturvejlederenskalstyrkeogopkvalificeredefrivilligelaugtilatkunneformidledirekteog afholdeaktiviteteromsamspilletmellemnaturogkulturlandskabet.uddannelsenafdefrivilligenaturogkulturformidlereskalværemedtilatøgeantalletafformidlingstilbud. Marklaugetharårudvidetsineaktivitetermeddyrkningenaf fleregamleafgrødesorter.skøntdyrkningenermerebesværlig ogudbytternemindre,hardyrkningenvistsigathavestore formidlingsmæssigeværdier.defrivilligenyderatvisederes resultaterfremogfortælledengodehistorie Gamlekornsorter.Derharårværetdyrketforskelligegamle kornsorter.laugethavdeønsketatfortsættedenforsøgsdyrkningmedsorthavrederstartedesidsteår.desyntesdeteren spændendekornsortatfortælleom,fordidenersåmarkant anderledes. årharlaugetdesudendyrketsvedjerug.dengamlekornsort blevsåetvedsidenafenmodernesortafrug.besøgendehar gennemsommerenkunnetiagttageforskellenpådetosorter. Denmodernerugblevknapmeterhøj,mensdengamlesvedjerugblevovermeterhøj.Detharogsåformidlingsmæssigt væretensucces.dethargivetanledningtilmangesnakkeom bl.a.langhalmogukrudt. Gamleroesorter.Dererblevetdyrketforskelligegamlesorterafroer,(Wilhelmsburgerkålrabi,GoethekålrabiogColossesukkerroer).Roerneudvikledesigmegetforskelligt.Påkartoffeldagenblevdertagetroerop,og besøgendekunneprøvesmagekålrabierogsukkerroer. Gamlekartoffelsorter. Havelaugetharårdyrket10forskelligegamlekartoffelsorter.Detharværetet formidlingsprojekt,hvorgamlesortersforskelligeegenskaberharkunnetiagttages.dererdyrket20planterafhversort,f.eks.blåkartoffel,rosenkartoffel, CongokartoffelogBinthekartoffel.LæggekartoflernekomfraNordiskGenbank forkartofler(læsmereher:http://www.lkfvandel.dk/genbank.htm Museetshavelaugharhjulpetmedatlægge,hyppeoghakke.Dyrkningssæsonen harikkeværetdenbedstepga.manglenderegngennemsommeren.detvarderformedstorspændingatkartoflerneskulletagesoppådentraditionsrige Kartoffeldag midtkartoffelferien.frivilligegæster,isærbørnefamilier,blevudstyretmedgrebogspand.deskulletageensortopadgangen,hvorefterkartoflerne blevvejetogudstillet.nogleafkartoflerneblevkogtpåstedetogkunneprøvesmages.særligbørnenesyntesatdetvarsjovtatsmagedeforskelligekartofler. Isærdeblåkartoflervarmegeteftertragtede. Herunderbillederfraudstillingen.Herkanmansedenstorespredningudbyttet,fra1,8kgtil13,5kg.

3 Bilaugetharårgennemførtetbiavlerkursusmed12deltagere.Kursetblevgennemførtoverkursusaftener. Efterfølgendeharderværetåbenbigårdhverandenugegennemhelesommeren,fremtilhonninghøsten.Laugetermegetvelfungerendeogjegharsomnaturvejlederdeltagetflereafarrangementerne.Bigårdenbruger jegoftepåmineture,dadenerfinatlavenaturformidlingved. Æblelaug.(læsomdetnyeæblelaugpåside8) Delmål2:Udviklingafnyenaturogkulturformidlingstiltag.Herunderafholde40offentligetureåret rundtmosbjergmedforskelligetemaer.tureneskalværemålrettetspecifikkemålgrupper,sombørn, handicappedeogovervægtige.udviklingafensmartphoneapplikationtilformidlinglandskabet samarbejdemednordjyllandskystmuseum,skagensmuseumogkunstenålborg.opbygningenafen GatewayMosbjerg,hvorbesøgendekanfåinformationomområdet. Offentligearrangementer. Devigtigstebegivenhedererselvfølgeligde85guidedeture,somharbragt2385menneskerudnaturenåret igennemogsomdervedharfåetenoplevelsevedatfærdesdenfriskeluftogfågodenaturoplevelserdetkulturhistoriskelandskab. Andrestederkommunen.Derharåretsløbværetafholdtendelarrangementerudenformuseetsegneformidlingssteder.Derharværetstoropbakningogfinedeltagertaltildissearrangementer.Folklokalområderne harværetgladeforatderkunneforegåture,hvordeborogatdenlokalehistorieblivefortalt.arrangementernehartypiskværetmedindholdafbådenatur-ogkulturhistorie.dissearrangementerhardesudenmedført øgetinteresseforturederforegårpåandrelokaliteter.konkrethardetbetydetøgetdeltagerantaldearrangementer,derforegårpåmuseetsegneformidlingssteder. Speciellegrupper.Derharogsåårværetafholdtarrangementersammenmedpatientforeninger.ture sammenmeddiabetesforeningenogenmedkræftensbekæmpelse.måletmeddissetureharværetatvise,at mankanfågodmotionnaturensamtidigmedgodenaturoplevelser.detvisersigatværeetgodttilbudtildem, somikkebrydersigomatkommemotionscentreoggymnastiksale. Detbærendeprincippådissetureerfokuspånaturenogikkepåkroppensdårligdomme. 3

4 4 Børn/bedsteforældrearrangementerharværetetspecieltfokus.Arrangementerneharværetlagtdeferier,hvortypiskkunskolebørnene harfri.deterisærdetnyehøbjærgningsarrangementderharfungeret godt.herkunnebedstefarsmidestokken,svingeleenogvisehvordan detforegik,dahanvarung.voksneogbørnkunnesamlehøoglavehøstakkesammen. DerharogsåværetarrangementerrettetspecieltmodbørnefamiliegrupperArrangementernefungererfintferierhvormanønskerat kommeudoglavenogetaktivtsammen.derharværetarrangementer, hvormansammenf.eks.kunnelæreatskydemedlangbueellerbygge fuglekasser. NaturogSundhedskursus.DererHjørringKommuneansatenaktivitetskoordinater,sombl.a.skalfåældreoghandicappedegrupperudnaturen.Herharjegvedflere møderfungeretsomkonsulent.detharmedført,atdererblevetudbudtetkursusmed titlenaktivnaturen,foransattepådeforskelligeaktivitetscentre.kursethandlede om,hvordansundhedspersonalemedfordelkanbrugenaturenderesarbejde.kurset varfordeltovertodage.førstekursusdagarrangeredejeg,somsammenmednaturvejledernessundhedskoordinator(evaskøtte).kursetforegikpålandskabsoglandbrugsmuseetmosbjerg.kursetblevgennemførtmedfuldtdeltagerantalpå26kursister.efterspørgslenpåkursetharværetsåstor,atdeterplanlagtyderligeretokurser Smartphoneapplikation. Projektetmedatudvikleenapptilmobiltelefonmedindhold,somkanunderstøtteoplevelsen vedetbesøgpåmuseetmosbjerg,erventepositionpga.manglendefinansiering.udviklingenafdenappsomerlavetafmuseetsarkivogandrenordjyskemuseer,blevdesværredyrereendforventet.derarbejdesvideremedatfindepengetilprojektet. Nogetafdetmateriale,deralleredeerudviklet,kanfindespåYouTubeogertilgængeligtpå museetgennemqrkoder.

5 5 Naturogmusik årerderafprøvetetarrangement,hvorentravetur naturenblevkombineretmedetefterfølgendemusikarrangement.traveturenhandledeomforårstegn,ogmusikkenhandledeomudkantsdanmark.detvarmusikeren MichaelK.fraKlondykesompræsenteredesangefrasin nyecd,udkantsland.detvaretsjovtoganderledesarrangement,mendesværreogsåudgiftstungt.(musikereer ikkegratis!) Velkomstcentereterblevetopgraderetmedbedreinformationom,hvadderforegårpå museumsområdet.bl.a.erderopsatentavle,somaktueltviseråretsgangnaturenog landbruget. Jernalderdag Derharværetafholdtjernalderdagjunimåned.Dagenhavdejeghavdeplanlagt sammenmedmangefrivilligehjælpere,sompassededeforskelligeværksteder. (læsmerebilag2) NaturparkTolne. LandskabsogLandbrugsMuseetindgårplaneromatopretteNaturparkTolnePåinitiativafdenlokaleafdelingafFriluftsrådet,KredsVendsyssel,erdernedsatenarbejdsgruppesomarbejderforatskabeennaturpark efterderetningslinjer,somfriluftsrådetharopstillet.læs merepådenneadresse: aturparker.aspx. Arbejdsgruppenønskedeatfåudarbejdetetforprojektog pegedepåmig,somnaturvejleder,tilatudføreopgaven. Forprojektetsformåleratundersøgeom,dererbasisfor atopretteennaturparktolnedalandskabsoglandbrugsmuseeterenvigtigbriknaturparkenerdeten kærkommenanledningtilattænkemuseetindnoglenye sammenhænge.etcentraltkravtilennaturparkerformidlingogderforkanmuseetbliveomdrejningspunkt defremtidigeplaner.planerneskullegerne2014indgå ennynaturpolitikforhjørringkommune,ogdermeder naturparkenkommetetstortskridtvideremodenrealisering. Forprojektetharværettidskrævende,bl.a.hararbejdet medatkontaktedecentralelodsejerekrævetmangemøder. Projekteternuafleverettilarbejdsgruppen,somarbejder videreogtagerkontakttilhjørringkommune. Rapportenkanlæsespådennehjemmesideadresse: naturhjoerring.dk/naturpark-tolne

6 6 Delmål3:EtableringafnyeruterMosbjerg.Herunderetableringafrideruterogtilbudtilderidende someksempelvisethøhotel.etableringafenvandrestitildengamlekystlinjemellemfastlandetogskagensodde.markedsføringogsynliggørelseafallestimuligheder. Ridesti: Derharværetarbejdetmedridestierområdetvedmuseet.Ridestiensforløbernuendeligfastlagt.Ridestien, somhjørringkommuneertovholderfor,komdesværreikkegennemmuseumsområdetogdermedhellerikke forbimuseetsudstillingsbygninger.årsagenvaratenlodsejerikkeønskederidningpåsitområde.enrigtigøvsituation,damuseetkunnetilbydegodefaciliteterogoplevelserforderidende.deplanersomvarlagtogde ruteforløbsomharværetbragtspilerderforskrinlagt.derarbejdesdogmedenmuligafstikkerfrarutenog indtilmuseet.(denneafstikkertænkesgennemførtsammenmedetkommendenaturparktolneprojekt Vandrestier: Stierneområdeterløbendeblevetforbedretvedudskiftning afgamlenedslidteskiltelangsruterne.desudenerderopsat enkeltenyeinformationstavler.eteksempelpådenyeskilte kanseshervedsidenaf Bycyklernaturen UdviklingenafMuseetMosbjerg, somengateway,fortsætter.cykelprojekt,bycyklernaturenafprøvetsidsteår,ernu årblevettiletpermanentprojekt.projektetharnutitlenkanobikeogerfinansieret afkommunen.projektettilbyderbesøgendemulighedenforatcyklepåpåmuseets stier,tildennærliggendekanolandingspladssamtshelterpladsveduggerbyå. Kløverstier DererårgennemførtetkløverstiprojektHjørringby.IsærharbeboereHjørringbyfåetnyemulighederfornaturogmotionsture.Deruterpåkløverstierne erlavetsomtemaruter. 2,5kmeretbyhistoriskspor,somerlavetsammenmedVHM kmhandlerombyensvand,ogerlavetsammenmednaturogvandløb 7,5kmerenhjertesti,somerlavetsammenmedHjerteforeningen 10kmeretnaturspor,somerlavetsamarbejdemedDNogVHM Jegharsomnaturvejlederværetmedheleforløbetfraidefaseoverplanlægningsfaseogtilindvielse.Deterisærdetbyhistoriskesporognatursporetsom museetharværetmedi.

7 7 Markedsføring: Dererudarbejdetmaterialetilturistorganisationen(NaturenpåToppen)somkanindgådenyebrochurer. Desudenerderarbejdetpånyskiltningforøstkystturister(Skagen-Frederikshavn). Deteretproblematfåtureogarrangementerannonceret.Determegetdyrtatkøbeannoncepladsdelokale aviser.derforerarrangementerneafhængigeafatfåengratisomtalederespektiveaviser.foratrådebodpå dette,harjeglavetenhjemmeside(www.naturhjoerring.dk),somomtalerallenaturarrangementerkommunen.herkandennaturinteresseredebrugerskaffesigetsamletoverblikoverdetilbudderer. Delmål4:Fokuspå Sporlandskabet gennemformidlingpådetoeksisterendestierdererhjørring KommunevedTollestrupMoseogBørglumKloster,samtetableringafetnytspornærhedenafMosbjerg.Derudovermarkedsføringogsynliggørelseafdetoeksisterendespor,samtopsætningafaudio guidesellertilsvarendepåetellerflereafsporene Sporlandskabet DerharværetafholdttoturepådeetableredeSpor.Desudenharderværetturepåetnyetableretspor.Derer påturenefremkommetnytmaterialeoginformationerfradeltagerne,somkanbrugestilenkommenderevisionafdefolderesomfindesomhvertenkeltspor. SporetTollestrupMose Dererblevetgennemførtenturpå SporetTollestrupMose.TurenblevafholdtpåSporenesdagden10.juni. Denblevgennemførtsomennattergaletur,hvor80deltagerefiklejlighedtilhørefuglenssmukkesang.Desudenblevenstorbestandafgøgeurterfremvist,hvilketgavanledningtilensnakomtilgroningafmosenogbehovetfornaturpleje. SporetvedBørglumKloster Denandenturblevafholdtpå SporetvedBørglumKloster.Påturenblevderfortaltomdengamlekongsgård ogbispegård.turenførteoverfristruphede,hvorbehovetfornaturplejeblevetemne.turenhavdesom overordnettema:strukturændringerlandbrugetogkonsekvensernefordenbeskyttedenatur. Nytspor,SporetvedOdden samarbejdemedenlokalstigruppeharjeglavetetnytspor.sporetharmodtagetstøttefranordeafonden,og eretgodtudstyretspor,medafmærkning,qrkoder,spang,broer,oversigtstavler,foldersamttoiletfaciliteter ogmadpakkerumveddenspændendegamleherregård,odden. SporetstartervedHerregårdenOddenhttp://jfwillumsenodden.dkogførergennemOddenSkov,someren oprindeligskov.helerutenbevægersigpågamlekystskrænterogengdrag. Detharværetenstorogudfordrendeopgaveatholdegangprocessenmedoprettelseafsporet.Udfordringen liggerspecieltatkoordinerearbejdetmeddefrivilligeogdelokalelodsejere. Derharalleredeværetafholdtoffentligeturepåsporet.Derharværetudtryktstortilfredshedmedinitiativet ogresultatet,hvilketlangtopvejerbesværlighedernevedatarbejdemedfrivillige.sporetbliverendeligindviet foråret2014.

8 Delmål5:Udviklingogafholdelseaftematuremedfokuspå MåltidetsSporLandskabet.Detindebærerbl.a.samarbejdemedkokke,restauranterogbagerietAurionfradetnordjyskeområde. Måltidetsspor Derharværetudbudttoarrangementer.Etmedstenaldermadogetmedbronzealdermad.Dervarforberedt oplægomhverenkelttidsperiodeogaftaltmenumedendygtigkok.desværremåttebeggearrangementer aflysespga.forfåtilmeldte.enårsagkunneværeprisen,220kr.desudenskalmarkedsføringentildennetype arrangementernokværeanderledes.densædvanligemarkedsføringugeaviserogtrykteprogrammererikke tilstrækkeligtilatnåmålgruppen.atudbydearrangementernegennemfordelsklubberkunneværeenmulighed2014. Bjesk PåHirtshalsmuseumharderhelejulimånedværetafholdttougentligeforedragomklitbjesk,fremstilletaf planterindsamletklitten.desudenharderværetafholdtbjesktureogbjeskkursusbåderubjergogmosbjerg. Atlaveturemedsmageoplevelserogfokuspåplanternesvækststeder,erengodmådeatformidlebotanikpå. Enformidlingderogsånårdeltagereudenspecielinteresseforbotanik. Vintersolhvervvedhavet. Heropgravesogsmagespåenflaskebjesk,somhar væretnedgravetklittenethalvtår.flaskenblevnedgravetpåenturvedsommersolhvervogalledeltagerne påturenhavdeplukketenbjeskplanteoglagtdenen fællesflaskebrøndumsnaps. (ps.bjeskensmagtefantastisk) Æblelaug DerharefteråretværetarrangeretenæbledagmuseetsæblehaveMosbjerg.Påprogrammetvar:Introom æbler,introommuseetsegenæblehavemedgamleæblesorter,foredragomenprivatæblehavemedmereend 250forskelligegamleæblesorterogrundvisningæblehavensamtprøvesmagning. Formåletmeddagenvaratopretteetnytæblelaugmedfrivillige,somvilarbejdevideremedpasningogudviklingafæblehaven.Seneremåskeogsåmedenudvidelsehvorandrefrugtogbærbuskekunneværeenmulighed. Etinitiativsomforhåbentligvilbærefrugt

9 9 Delmål6:SamarbejdemedHjørringKommunesskoletjenesteomudviklingafbl.a.nyeundervisningstilbudogformidlingtilskoleklasser. Kursus Skoletjenestenpåmuseetharafholdtetkursus,medtitlen:KystkulturogCooperativLearning.Jegharsomnaturvejlederhjulpetmedplanlægningoglavetoplægpåselvekurset. Kursetblevgennemførtjanuarmånedmed18deltagere.Deflesteafdeltagernevarlærere,someraktivede historiskeværksteder.(kortreferatfrakursetpåbilag1. Netbaseretinfomateriale De20småfilmsomjeglavedetilbrugpåenkommendeapp,bliverhøjgradbrugtafskoler.Filmene,derfortælleromhvaddeudstilledegenstandebliverbrugttil,ergjorttilgængeligevedhjælpafQRkoder.Isærnår eleverpålejrskolebrugerfilmene.deerblevetafspillet6268gangealt,ogindtrykketeratdethovedparten ereleverderscannerkoderne.desestypiskrenderundtmedderessmartphonehånden. SærligeaktiviteterforbindelsemedNVL-ordningen: Kulturhistorisknetværk Jegermedenarbejdsgruppedetkulturhistoriskenetværk,somsammenmedFriluftsrådetbarslermedet opkvalificering/efteruddannelseskursusfornaturvejledere.kursusforløbetvilformentligkommetilatforløbe overkursusdage2014og2015. Formenpåkursetvilkunnebrugesindenforandreudvalgtefagnetværk. NVkonference DeterdetNordjyskenetværksomskalarrangereårskonferencen2014.Derforharjegdeltagetenrække planlægningsmøderforatfåkonferencenpåskinner.deteretstortarbejdeatarrangeresådanenkonference ogderforforegårdetenrækkearbejdsgrupper.jegdeltagetpraktiskarbejdsgruppeogsomtovholderarbejdsgruppensomarrangererworkshopforkulturhistorie. Andet: Tvoptagelser NDRFernsehnbragteenudsendelsed.17.nov.medtitlen:ZwischenKattegatundSkagerrakHermedvirkerjeg somekspertsandflugtogdennord-danskenatur. TVNordharlavetetprogramomstoreskredklintenvedRubjergKnude.Her giverjeginterviewogermedsomkonsulentunderoptagelserne. HardeltagetmøderGrøntRåd. DeltagelseinitiativgruppenforNaturparkTolne

10 Statistik over formidlingsaktiviteter: 10

11 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration) Bilagsfortegnelse: Bilag1.Kortreferatfrakursus:KystkulturogCooperativLearning(beskrevetpåside9) Bilag2.Oversigtoverjernalderdagen. Rapporten er udfærdiget af: Navn: JakobKofoed VendsysselHistoriskeMuseum Dato: 26/

12 Bilag 1. 12

13 Bilag2 Jernalderdag På Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg Søndag d. 16/6 Vi genopliver jernalderen i Mosbjerg På denne dag er der indrettet et område der vil summe med forskellige jernalder aktiviteter. Få en hyggelig dag sammen med familie og venner, alle kan bare møde op. Madlavning ved bål Smedning Pilefletning Keramik og milebrænding Brikvævning Plantefarvning Fåreklipning Bueskydning Træsnitning Gamle lege Snorefletning og spinding Vævning på opstadsvæv. Der være tur i museumsområdet til den udgravede jernalder boplads og til jernaldergravene. Arkæolog Per Lysdal vil fortælle om denne specielle historiske periode. Cafe: Det vil også være muligt at købe noget til ganen som smager af jernalder. Mødested: Landskabs og landbrugsmuseet, Højen, Jerupvej 613, Mosbjerg. Tid: kl Pris: Gratis Arrangør: Vendsyssel Historiske Museum Workshop. Dagen før, lørdag d. 15/6 kl. 14, kan du tilmelde dig en workshop og lære mere. Du kan vælge en af disse værksteder: Bålmad, pileflet, milebrænding, brikvævning, smedning, plantefarvning, filtning og vævning på opstadsvæv. Her vil du blive lært op af instruktørerne og kan være parat til at være med i den offentlige del om søndagen. Vi slutter lørdagen af med et fælles måltid i laden. Måske kan du bruge det du lærer i dit eget job eller du syntes bare det er en god måde at lære om fortiden og få historien ind under neglene. Alle kan tilmelde sig. Tilmeld dig på: Vendsyssel Historiske Museum,

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

VHMkalender. September - Oktober - November - December

VHMkalender. September - Oktober - November - December VHMkalender September - Oktober - November - December 2015 LIVE UDGRAVNING September Hvad finder de i mosen? I september og muligvis noget af oktober graver arkæologerne, ved Sidsel Wåhlin igen i Svennum

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21947 Navn naturvejleder: Charlotte Günther Madsen Navn nærmeste leder: Annemette Birk Lund Arbejdssted: Roskilde Museum/Lejre Museum Adresse: Orehøjvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 11 maj 2008 15.000 år gammelt hvalribben fundet i Vendsyssel På billedet ses finderen, Jan Klitgaard fra Mygdal, med det store ribben. Læs mere på

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 7 november 2006 Stor samling tømrer-snedkerværktøj til VHM Forhenværende tømrer Henry Christensen Damhus fra Hjørring har til museet foræret sin store samling af

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

VHMnyt. Alle kender Mammutten. En ø ved verdens ende. Museumsforeningen: MAJ 2012... vi har den gode historie

VHMnyt. Alle kender Mammutten. En ø ved verdens ende. Museumsforeningen: MAJ 2012... vi har den gode historie VHMnyt MAJ 2012... vi har den gode historie NR. 25 Alle kender Mammutten En ø ved verdens ende Museumsforeningen: Bestyrelsens beretning for 2011 Indhold Forord... s. 3 Bevaring er ikke bare opbevaring

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101025 Navn naturvejleder: Morten Ravn Knudsen Navn nærmeste leder: Klaus Melbye Arbejdssted: Vadehavscentret Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 10 marts 2008 Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM Museet har som gave modtaget den første kopi

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Den gode historie. Udvalgte arrangementer for børn og voksne i Toppen af Danmark. April 2015 - marts 2016

Den gode historie. Udvalgte arrangementer for børn og voksne i Toppen af Danmark. April 2015 - marts 2016 April 2015 - marts 2016 Den gode historie Udvalgte arrangementer for børn og voksne i Toppen af Danmark SKAGEN FREDERIKSHAVN SÆBY HJØRRING SINDAL LØKKEN LØNSTRUP HIRTSHALS TVERSTED Udvalgte arrangementer

Læs mere

Naturpark Tolne. (se større kort s. 39)

Naturpark Tolne. (se større kort s. 39) Naturpark Tolne (se større kort s. 39) Forprojekt om Naturpark Tolne Udarbejdet af: Jakob Kofoed På vegne af: Initiativgruppen December 2013 Initiativgruppe: Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet, (Kontakt

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter Ta på tur I VEJEN KOMMUNE Efterår - vinter 2014 Layout og tryk: Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune og Natur- og Kulturskolen ved Sønderskov Udgivet: Maj 2014 Oplag: 2.400 stk. Ordrenr.: 584 Velkommen til

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Rekreative Ruter. Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt

Rekreative Ruter. Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt Rekreative Ruter Hvis du vil gå hurtigt så gå alene. Hvis du vil gå langt så gå med andre. Erfaringer fra en Interreg projekt Partnere i Rekreative Ruter NORGE: Buskeruds Fylkeskommune, Akershus Fylkeskommune,

Læs mere

Historie. Den Gode. Udvalgte arrangementer i Toppen af Danmark. Maj - december 2013

Historie. Den Gode. Udvalgte arrangementer i Toppen af Danmark. Maj - december 2013 Maj - december 2013 Den Gode Historie Udvalgte arrangementer i Toppen af Danmark skagen frederikshavn sæby sindal hjørring løkken lønstrup hirtshals tversted Udvalgte arrangementer i Toppen af Danmark

Læs mere

uge 26 1. uge af sommerferien

uge 26 1. uge af sommerferien uge 26 1. uge af sommerferien Sommerferieaktiviteter for børn & unge 2010 1 Ud i naturen... Børnedyrskue Vis dit kæledyr frem. Børn kommer med deres kæledyr, vi laver et bål og varmer nogle pølser og brød,

Læs mere

Curriculum Vitae Claus Gajhede

Curriculum Vitae Claus Gajhede Curriculum Vitae Claus Gajhede Edit Igangværende aktiviteter: Pædagogisk konsulent ved Læringsrollespillet Hjerteblod på Lindholm Høje Museet. Yxenborg projektet: etablering af rollespilslokaliteten Yxengaard

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

FERIESJOV SOmmERFERIaktIVItER FOR børn 2014

FERIESJOV SOmmERFERIaktIVItER FOR børn 2014 FERIESJOV sommerferiaktiviter for børn 2014 Violas Værksted Kreativt værksted i Billund og Grindsted I Violas Værksted har vi tema om Astrid Lindgren. Du kan lave Pippi Langstrømpe-dukker, hestesokkedukker

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet.

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet. Side 12 GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet får du: 10 % rabat på kurser dog ikke på materialeudgifter Stemmeret på den årlige generalforsamling Modtagelse af kursusprogram

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2013 Kom med på tur! I Kalkens rige 28. april, kl 14-16 Deltag i en spændende vandretur i Faxe Kalkbrud.Der bydes velkommen med en kort introduktion på Geomuseum Faxe, og derefter går

Læs mere

Nyhedsbrev for juni 15

Nyhedsbrev for juni 15 Nyhedsbrev for juni 15 Kære børn og forældre Så er maj ved at være gået og der er kun 1 måned til at børnene får sommerferie. Derfor er der i dette brev flere tilmeldinger og andre oplysninger, som I skal

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET. Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen AKTIVITETSHUSET SOLHJEM AKTIVITETSHUS / MEDBORGERHUS FOR BJERGBY-MYGDAL OMRÅDET Peterspladsen, dyrefigurer af Peter Jensen Foreningen Aktivitethuset Solhjem Stiftet 19. marts 2015 Formand: Kresten Andersen

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

VHM Nyt...vi har den gode historie!

VHM Nyt...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! nr. 2 august 2005 Høsten er i hus se side 2 Høstdag i Mosbjerg side 1 Vipper springe over klinge side 2 Fra Museumsforeningen side 3 Fra konen på landet side 4-5 Stendag

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Kursus i traditionel beredning og garvning af rensdyrskind og fiskeskind

Kursus i traditionel beredning og garvning af rensdyrskind og fiskeskind Rapport over Kursus i traditionel beredning og garvning af rensdyrskind og fiskeskind Kursusinstruktør: Garver Lotta Rahme, Sverige Tidspunkt Tirsdag 19. oktober til lørdag 23. oktober 2010 Sted Husgerningslokalet,

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101014 Navn naturvejleder: Allan Gudio Nielsen Navn nærmeste leder: Elise Frydensberg Arbejdssted: Fugleværnsfonden Adresse: Vesterbrogade 140 Postnummer/By:

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Forældrebrev 12. april 2013

Forældrebrev 12. april 2013 Forældrebrev 12. april 2013 1. Anden uge i lockouten Så sluttede den anden uge i lockouten. 0.-1. klasse har også i denne uge modtaget undervisning fra Bettina mandag, tirsdag og fredag. SFO en har været

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21974 På fornavn med naturen Navn naturvejleder: Pernille Mølgaard Andersen/Lars Bøgh Navn nærmeste leder: Bo Skaarup Arbejdssted: Molslaboratoriet,

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 Julemarked i Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, Kalundborg søndag den 30. november

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Michael Hansen Øresundsakvariet Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre Deltagerbrev Tillykke! Zaxsez! I er blandt de 45 patruljer, der nåede gennem nåleøjet og dermed sikrede jer en plads på dette års Kære 1. Vi glæder os rigtig meget til at se jer i Sorø den 20.-22. februar!

Læs mere

PROGRAM GLASFORENINGEN STORMØDE 2015. www.glasforeningen.dk - glasforeningen@gmail.com

PROGRAM GLASFORENINGEN STORMØDE 2015. www.glasforeningen.dk - glasforeningen@gmail.com PROGRAM GLASFORENINGEN STORMØDE 2015 www.glasforeningen.dk - glasforeningen@gmail.com GLASFORENINGEN INVITERER DIG HERMED TIL STORMØDE Den 12. og 13. september 2015 i Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

SOMMERHØJSKOLE. Appetit på livet. en uge i madens tegn

SOMMERHØJSKOLE. Appetit på livet. en uge i madens tegn SOMMER KURSER 2015 SOMMERHØJSKOLE Appetit på livet en uge i madens tegn Kan du lide mad? Kan du lide smukke måltider med musik og samtale? Kan du lide kreativ keramik og køkkener med rytme? Så skal du

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE kend din by - find din slægt SEPTEMBER - OKTOBER 2015 SEPTEMBER Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 1. september, 6. oktober, begge dage kl. 19.00-20.00 Se den

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19920 Navn naturvejleder: Peer Høgsberg Navn arbejdsgiver: Den selvejende Institution Vingstedcentret, Natur & Kultur Vejle Arbejdssted: Vingsted

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere