Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals Adresse: Museumsgade 3 Postnummer/By: 9800 Hjørring Kortresuméafåretsvigtigstebegivenheder: Formidling Devigtigstebegivenhedererselvfølgeligde85guidedeture,somharbragt2385menneskerudnaturenåret igennem,somdervedharfåetenoplevelsevedatfærdesdenfriskeluft. Endelarrangementererforegåetudenformuseetsegneformidlingssteder.Detharværetvelbesøgtearrangementer,sommanharværetgladeforlokalt.Desudenhararrangementernemedført,atdererkommetmange nyegæstertildearrangementer,somforegårpåselvemuseet. Frivillige Haveogmarklaugetarbejdermedgamlesorterafkartofler,kornogroer.Dyrkningafdegamlesorterharvist sigathavestoreformidlingsmæssigefordele.fordenbesøgendebringerdyrkningenhistoriskeemnersamt naturoglandbrugsmæssigeemnerspil. Etnytlaugerpåvej.Opstartenafetlængeønsketæblelaugerpåbegyndt.Laugetskalsamlesigomkringmuseetsæblehave.Etableringenaflaugetskullegernebliveenrealitetløbetaf2014. Projekter Nytsporogkløverstier.DereretableretetnytSporLandskabet.SporetvedOddenliggerenspændende gammelskovogetflotherregårdslandskabomkringdengamleherregårdodden.derharalleredeværet guidedeturepåsporet. DereretableretkløverruterHjørringby.Museetharståetforenhistoriskrutepå2,5kmogennaturrutepå 10km. NaturparkTolne.Jegharsomnaturvejlederlavetetforprojekt,derbeskrivermulighederneforogpotentialet atetablereennaturparkområdetomkringtolne.landskabsoglandbrugsmuseetkanbliveetcentraltsted enfremtidignaturpark 1

2 2 Delmål: (Beskrivelseafhvadduharopnåetindenfordeforskelligedelmål.Dvs.aktiviteter,resultatermv.) Delmål1:StyrkeogopkvalificereborgerinddragelsenMosbjerggenneminddragelseafmuseetsfrivilligelaug.Naturvejlederenskalstyrkeogopkvalificeredefrivilligelaugtilatkunneformidledirekteog afholdeaktiviteteromsamspilletmellemnaturogkulturlandskabet.uddannelsenafdefrivilligenaturogkulturformidlereskalværemedtilatøgeantalletafformidlingstilbud. Marklaugetharårudvidetsineaktivitetermeddyrkningenaf fleregamleafgrødesorter.skøntdyrkningenermerebesværlig ogudbytternemindre,hardyrkningenvistsigathavestore formidlingsmæssigeværdier.defrivilligenyderatvisederes resultaterfremogfortælledengodehistorie Gamlekornsorter.Derharårværetdyrketforskelligegamle kornsorter.laugethavdeønsketatfortsættedenforsøgsdyrkningmedsorthavrederstartedesidsteår.desyntesdeteren spændendekornsortatfortælleom,fordidenersåmarkant anderledes. årharlaugetdesudendyrketsvedjerug.dengamlekornsort blevsåetvedsidenafenmodernesortafrug.besøgendehar gennemsommerenkunnetiagttageforskellenpådetosorter. Denmodernerugblevknapmeterhøj,mensdengamlesvedjerugblevovermeterhøj.Detharogsåformidlingsmæssigt væretensucces.dethargivetanledningtilmangesnakkeom bl.a.langhalmogukrudt. Gamleroesorter.Dererblevetdyrketforskelligegamlesorterafroer,(Wilhelmsburgerkålrabi,GoethekålrabiogColossesukkerroer).Roerneudvikledesigmegetforskelligt.Påkartoffeldagenblevdertagetroerop,og besøgendekunneprøvesmagekålrabierogsukkerroer. Gamlekartoffelsorter. Havelaugetharårdyrket10forskelligegamlekartoffelsorter.Detharværetet formidlingsprojekt,hvorgamlesortersforskelligeegenskaberharkunnetiagttages.dererdyrket20planterafhversort,f.eks.blåkartoffel,rosenkartoffel, CongokartoffelogBinthekartoffel.LæggekartoflernekomfraNordiskGenbank forkartofler(læsmereher: Museetshavelaugharhjulpetmedatlægge,hyppeoghakke.Dyrkningssæsonen harikkeværetdenbedstepga.manglenderegngennemsommeren.detvarderformedstorspændingatkartoflerneskulletagesoppådentraditionsrige Kartoffeldag midtkartoffelferien.frivilligegæster,isærbørnefamilier,blevudstyretmedgrebogspand.deskulletageensortopadgangen,hvorefterkartoflerne blevvejetogudstillet.nogleafkartoflerneblevkogtpåstedetogkunneprøvesmages.særligbørnenesyntesatdetvarsjovtatsmagedeforskelligekartofler. Isærdeblåkartoflervarmegeteftertragtede. Herunderbillederfraudstillingen.Herkanmansedenstorespredningudbyttet,fra1,8kgtil13,5kg.

3 Bilaugetharårgennemførtetbiavlerkursusmed12deltagere.Kursetblevgennemførtoverkursusaftener. Efterfølgendeharderværetåbenbigårdhverandenugegennemhelesommeren,fremtilhonninghøsten.Laugetermegetvelfungerendeogjegharsomnaturvejlederdeltagetflereafarrangementerne.Bigårdenbruger jegoftepåmineture,dadenerfinatlavenaturformidlingved. Æblelaug.(læsomdetnyeæblelaugpåside8) Delmål2:Udviklingafnyenaturogkulturformidlingstiltag.Herunderafholde40offentligetureåret rundtmosbjergmedforskelligetemaer.tureneskalværemålrettetspecifikkemålgrupper,sombørn, handicappedeogovervægtige.udviklingafensmartphoneapplikationtilformidlinglandskabet samarbejdemednordjyllandskystmuseum,skagensmuseumogkunstenålborg.opbygningenafen GatewayMosbjerg,hvorbesøgendekanfåinformationomområdet. Offentligearrangementer. Devigtigstebegivenhedererselvfølgeligde85guidedeture,somharbragt2385menneskerudnaturenåret igennemogsomdervedharfåetenoplevelsevedatfærdesdenfriskeluftogfågodenaturoplevelserdetkulturhistoriskelandskab. Andrestederkommunen.Derharåretsløbværetafholdtendelarrangementerudenformuseetsegneformidlingssteder.Derharværetstoropbakningogfinedeltagertaltildissearrangementer.Folklokalområderne harværetgladeforatderkunneforegåture,hvordeborogatdenlokalehistorieblivefortalt.arrangementernehartypiskværetmedindholdafbådenatur-ogkulturhistorie.dissearrangementerhardesudenmedført øgetinteresseforturederforegårpåandrelokaliteter.konkrethardetbetydetøgetdeltagerantaldearrangementer,derforegårpåmuseetsegneformidlingssteder. Speciellegrupper.Derharogsåårværetafholdtarrangementersammenmedpatientforeninger.ture sammenmeddiabetesforeningenogenmedkræftensbekæmpelse.måletmeddissetureharværetatvise,at mankanfågodmotionnaturensamtidigmedgodenaturoplevelser.detvisersigatværeetgodttilbudtildem, somikkebrydersigomatkommemotionscentreoggymnastiksale. Detbærendeprincippådissetureerfokuspånaturenogikkepåkroppensdårligdomme. 3

4 4 Børn/bedsteforældrearrangementerharværetetspecieltfokus.Arrangementerneharværetlagtdeferier,hvortypiskkunskolebørnene harfri.deterisærdetnyehøbjærgningsarrangementderharfungeret godt.herkunnebedstefarsmidestokken,svingeleenogvisehvordan detforegik,dahanvarung.voksneogbørnkunnesamlehøoglavehøstakkesammen. DerharogsåværetarrangementerrettetspecieltmodbørnefamiliegrupperArrangementernefungererfintferierhvormanønskerat kommeudoglavenogetaktivtsammen.derharværetarrangementer, hvormansammenf.eks.kunnelæreatskydemedlangbueellerbygge fuglekasser. NaturogSundhedskursus.DererHjørringKommuneansatenaktivitetskoordinater,sombl.a.skalfåældreoghandicappedegrupperudnaturen.Herharjegvedflere møderfungeretsomkonsulent.detharmedført,atdererblevetudbudtetkursusmed titlenaktivnaturen,foransattepådeforskelligeaktivitetscentre.kursethandlede om,hvordansundhedspersonalemedfordelkanbrugenaturenderesarbejde.kurset varfordeltovertodage.førstekursusdagarrangeredejeg,somsammenmednaturvejledernessundhedskoordinator(evaskøtte).kursetforegikpålandskabsoglandbrugsmuseetmosbjerg.kursetblevgennemførtmedfuldtdeltagerantalpå26kursister.efterspørgslenpåkursetharværetsåstor,atdeterplanlagtyderligeretokurser Smartphoneapplikation. Projektetmedatudvikleenapptilmobiltelefonmedindhold,somkanunderstøtteoplevelsen vedetbesøgpåmuseetmosbjerg,erventepositionpga.manglendefinansiering.udviklingenafdenappsomerlavetafmuseetsarkivogandrenordjyskemuseer,blevdesværredyrereendforventet.derarbejdesvideremedatfindepengetilprojektet. Nogetafdetmateriale,deralleredeerudviklet,kanfindespåYouTubeogertilgængeligtpå museetgennemqrkoder.

5 5 Naturogmusik årerderafprøvetetarrangement,hvorentravetur naturenblevkombineretmedetefterfølgendemusikarrangement.traveturenhandledeomforårstegn,ogmusikkenhandledeomudkantsdanmark.detvarmusikeren MichaelK.fraKlondykesompræsenteredesangefrasin nyecd,udkantsland.detvaretsjovtoganderledesarrangement,mendesværreogsåudgiftstungt.(musikereer ikkegratis!) Velkomstcentereterblevetopgraderetmedbedreinformationom,hvadderforegårpå museumsområdet.bl.a.erderopsatentavle,somaktueltviseråretsgangnaturenog landbruget. Jernalderdag Derharværetafholdtjernalderdagjunimåned.Dagenhavdejeghavdeplanlagt sammenmedmangefrivilligehjælpere,sompassededeforskelligeværksteder. (læsmerebilag2) NaturparkTolne. LandskabsogLandbrugsMuseetindgårplaneromatopretteNaturparkTolnePåinitiativafdenlokaleafdelingafFriluftsrådet,KredsVendsyssel,erdernedsatenarbejdsgruppesomarbejderforatskabeennaturpark efterderetningslinjer,somfriluftsrådetharopstillet.læs merepådenneadresse: aturparker.aspx. Arbejdsgruppenønskedeatfåudarbejdetetforprojektog pegedepåmig,somnaturvejleder,tilatudføreopgaven. Forprojektetsformåleratundersøgeom,dererbasisfor atopretteennaturparktolnedalandskabsoglandbrugsmuseeterenvigtigbriknaturparkenerdeten kærkommenanledningtilattænkemuseetindnoglenye sammenhænge.etcentraltkravtilennaturparkerformidlingogderforkanmuseetbliveomdrejningspunkt defremtidigeplaner.planerneskullegerne2014indgå ennynaturpolitikforhjørringkommune,ogdermeder naturparkenkommetetstortskridtvideremodenrealisering. Forprojektetharværettidskrævende,bl.a.hararbejdet medatkontaktedecentralelodsejerekrævetmangemøder. Projekteternuafleverettilarbejdsgruppen,somarbejder videreogtagerkontakttilhjørringkommune. Rapportenkanlæsespådennehjemmesideadresse: naturhjoerring.dk/naturpark-tolne

6 6 Delmål3:EtableringafnyeruterMosbjerg.Herunderetableringafrideruterogtilbudtilderidende someksempelvisethøhotel.etableringafenvandrestitildengamlekystlinjemellemfastlandetogskagensodde.markedsføringogsynliggørelseafallestimuligheder. Ridesti: Derharværetarbejdetmedridestierområdetvedmuseet.Ridestiensforløbernuendeligfastlagt.Ridestien, somhjørringkommuneertovholderfor,komdesværreikkegennemmuseumsområdetogdermedhellerikke forbimuseetsudstillingsbygninger.årsagenvaratenlodsejerikkeønskederidningpåsitområde.enrigtigøvsituation,damuseetkunnetilbydegodefaciliteterogoplevelserforderidende.deplanersomvarlagtogde ruteforløbsomharværetbragtspilerderforskrinlagt.derarbejdesdogmedenmuligafstikkerfrarutenog indtilmuseet.(denneafstikkertænkesgennemførtsammenmedetkommendenaturparktolneprojekt Vandrestier: Stierneområdeterløbendeblevetforbedretvedudskiftning afgamlenedslidteskiltelangsruterne.desudenerderopsat enkeltenyeinformationstavler.eteksempelpådenyeskilte kanseshervedsidenaf Bycyklernaturen UdviklingenafMuseetMosbjerg, somengateway,fortsætter.cykelprojekt,bycyklernaturenafprøvetsidsteår,ernu årblevettiletpermanentprojekt.projektetharnutitlenkanobikeogerfinansieret afkommunen.projektettilbyderbesøgendemulighedenforatcyklepåpåmuseets stier,tildennærliggendekanolandingspladssamtshelterpladsveduggerbyå. Kløverstier DererårgennemførtetkløverstiprojektHjørringby.IsærharbeboereHjørringbyfåetnyemulighederfornaturogmotionsture.Deruterpåkløverstierne erlavetsomtemaruter. 2,5kmeretbyhistoriskspor,somerlavetsammenmedVHM kmhandlerombyensvand,ogerlavetsammenmednaturogvandløb 7,5kmerenhjertesti,somerlavetsammenmedHjerteforeningen 10kmeretnaturspor,somerlavetsamarbejdemedDNogVHM Jegharsomnaturvejlederværetmedheleforløbetfraidefaseoverplanlægningsfaseogtilindvielse.Deterisærdetbyhistoriskesporognatursporetsom museetharværetmedi.

7 7 Markedsføring: Dererudarbejdetmaterialetilturistorganisationen(NaturenpåToppen)somkanindgådenyebrochurer. Desudenerderarbejdetpånyskiltningforøstkystturister(Skagen-Frederikshavn). Deteretproblematfåtureogarrangementerannonceret.Determegetdyrtatkøbeannoncepladsdelokale aviser.derforerarrangementerneafhængigeafatfåengratisomtalederespektiveaviser.foratrådebodpå dette,harjeglavetenhjemmeside( Delmål4:Fokuspå Sporlandskabet gennemformidlingpådetoeksisterendestierdererhjørring KommunevedTollestrupMoseogBørglumKloster,samtetableringafetnytspornærhedenafMosbjerg.Derudovermarkedsføringogsynliggørelseafdetoeksisterendespor,samtopsætningafaudio guidesellertilsvarendepåetellerflereafsporene Sporlandskabet DerharværetafholdttoturepådeetableredeSpor.Desudenharderværetturepåetnyetableretspor.Derer påturenefremkommetnytmaterialeoginformationerfradeltagerne,somkanbrugestilenkommenderevisionafdefolderesomfindesomhvertenkeltspor. SporetTollestrupMose Dererblevetgennemførtenturpå SporetTollestrupMose.TurenblevafholdtpåSporenesdagden10.juni. Denblevgennemførtsomennattergaletur,hvor80deltagerefiklejlighedtilhørefuglenssmukkesang.Desudenblevenstorbestandafgøgeurterfremvist,hvilketgavanledningtilensnakomtilgroningafmosenogbehovetfornaturpleje. SporetvedBørglumKloster Denandenturblevafholdtpå SporetvedBørglumKloster.Påturenblevderfortaltomdengamlekongsgård ogbispegård.turenførteoverfristruphede,hvorbehovetfornaturplejeblevetemne.turenhavdesom overordnettema:strukturændringerlandbrugetogkonsekvensernefordenbeskyttedenatur. Nytspor,SporetvedOdden samarbejdemedenlokalstigruppeharjeglavetetnytspor.sporetharmodtagetstøttefranordeafonden,og eretgodtudstyretspor,medafmærkning,qrkoder,spang,broer,oversigtstavler,foldersamttoiletfaciliteter ogmadpakkerumveddenspændendegamleherregård,odden. SporetstartervedHerregårdenOddenhttp://jfwillumsenodden.dkogførergennemOddenSkov,someren oprindeligskov.helerutenbevægersigpågamlekystskrænterogengdrag. Detharværetenstorogudfordrendeopgaveatholdegangprocessenmedoprettelseafsporet.Udfordringen liggerspecieltatkoordinerearbejdetmeddefrivilligeogdelokalelodsejere. Derharalleredeværetafholdtoffentligeturepåsporet.Derharværetudtryktstortilfredshedmedinitiativet ogresultatet,hvilketlangtopvejerbesværlighedernevedatarbejdemedfrivillige.sporetbliverendeligindviet foråret2014.

8 Delmål5:Udviklingogafholdelseaftematuremedfokuspå MåltidetsSporLandskabet.Detindebærerbl.a.samarbejdemedkokke,restauranterogbagerietAurionfradetnordjyskeområde. Måltidetsspor Derharværetudbudttoarrangementer.Etmedstenaldermadogetmedbronzealdermad.Dervarforberedt oplægomhverenkelttidsperiodeogaftaltmenumedendygtigkok.desværremåttebeggearrangementer aflysespga.forfåtilmeldte.enårsagkunneværeprisen,220kr.desudenskalmarkedsføringentildennetype arrangementernokværeanderledes.densædvanligemarkedsføringugeaviserogtrykteprogrammererikke tilstrækkeligtilatnåmålgruppen.atudbydearrangementernegennemfordelsklubberkunneværeenmulighed2014. Bjesk PåHirtshalsmuseumharderhelejulimånedværetafholdttougentligeforedragomklitbjesk,fremstilletaf planterindsamletklitten.desudenharderværetafholdtbjesktureogbjeskkursusbåderubjergogmosbjerg. Atlaveturemedsmageoplevelserogfokuspåplanternesvækststeder,erengodmådeatformidlebotanikpå. Enformidlingderogsånårdeltagereudenspecielinteresseforbotanik. Vintersolhvervvedhavet. Heropgravesogsmagespåenflaskebjesk,somhar væretnedgravetklittenethalvtår.flaskenblevnedgravetpåenturvedsommersolhvervogalledeltagerne påturenhavdeplukketenbjeskplanteoglagtdenen fællesflaskebrøndumsnaps. (ps.bjeskensmagtefantastisk) Æblelaug DerharefteråretværetarrangeretenæbledagmuseetsæblehaveMosbjerg.Påprogrammetvar:Introom æbler,introommuseetsegenæblehavemedgamleæblesorter,foredragomenprivatæblehavemedmereend 250forskelligegamleæblesorterogrundvisningæblehavensamtprøvesmagning. Formåletmeddagenvaratopretteetnytæblelaugmedfrivillige,somvilarbejdevideremedpasningogudviklingafæblehaven.Seneremåskeogsåmedenudvidelsehvorandrefrugtogbærbuskekunneværeenmulighed. Etinitiativsomforhåbentligvilbærefrugt

9 9 Delmål6:SamarbejdemedHjørringKommunesskoletjenesteomudviklingafbl.a.nyeundervisningstilbudogformidlingtilskoleklasser. Kursus Skoletjenestenpåmuseetharafholdtetkursus,medtitlen:KystkulturogCooperativLearning.Jegharsomnaturvejlederhjulpetmedplanlægningoglavetoplægpåselvekurset. Kursetblevgennemførtjanuarmånedmed18deltagere.Deflesteafdeltagernevarlærere,someraktivede historiskeværksteder.(kortreferatfrakursetpåbilag1. Netbaseretinfomateriale De20småfilmsomjeglavedetilbrugpåenkommendeapp,bliverhøjgradbrugtafskoler.Filmene,derfortælleromhvaddeudstilledegenstandebliverbrugttil,ergjorttilgængeligevedhjælpafQRkoder.Isærnår eleverpålejrskolebrugerfilmene.deerblevetafspillet6268gangealt,ogindtrykketeratdethovedparten ereleverderscannerkoderne.desestypiskrenderundtmedderessmartphonehånden. SærligeaktiviteterforbindelsemedNVL-ordningen: Kulturhistorisknetværk Jegermedenarbejdsgruppedetkulturhistoriskenetværk,somsammenmedFriluftsrådetbarslermedet opkvalificering/efteruddannelseskursusfornaturvejledere.kursusforløbetvilformentligkommetilatforløbe overkursusdage2014og2015. Formenpåkursetvilkunnebrugesindenforandreudvalgtefagnetværk. NVkonference DeterdetNordjyskenetværksomskalarrangereårskonferencen2014.Derforharjegdeltagetenrække planlægningsmøderforatfåkonferencenpåskinner.deteretstortarbejdeatarrangeresådanenkonference ogderforforegårdetenrækkearbejdsgrupper.jegdeltagetpraktiskarbejdsgruppeogsomtovholderarbejdsgruppensomarrangererworkshopforkulturhistorie. Andet: Tvoptagelser NDRFernsehnbragteenudsendelsed.17.nov.medtitlen:ZwischenKattegatundSkagerrakHermedvirkerjeg somekspertsandflugtogdennord-danskenatur. TVNordharlavetetprogramomstoreskredklintenvedRubjergKnude.Her giverjeginterviewogermedsomkonsulentunderoptagelserne. HardeltagetmøderGrøntRåd. DeltagelseinitiativgruppenforNaturparkTolne

10 Statistik over formidlingsaktiviteter: 10

11 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration) Bilagsfortegnelse: Bilag1.Kortreferatfrakursus:KystkulturogCooperativLearning(beskrevetpåside9) Bilag2.Oversigtoverjernalderdagen. Rapporten er udfærdiget af: Navn: JakobKofoed VendsysselHistoriskeMuseum Dato: 26/

12 Bilag 1. 12

13 Bilag2 Jernalderdag På Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg Søndag d. 16/6 Vi genopliver jernalderen i Mosbjerg På denne dag er der indrettet et område der vil summe med forskellige jernalder aktiviteter. Få en hyggelig dag sammen med familie og venner, alle kan bare møde op. Madlavning ved bål Smedning Pilefletning Keramik og milebrænding Brikvævning Plantefarvning Fåreklipning Bueskydning Træsnitning Gamle lege Snorefletning og spinding Vævning på opstadsvæv. Der være tur i museumsområdet til den udgravede jernalder boplads og til jernaldergravene. Arkæolog Per Lysdal vil fortælle om denne specielle historiske periode. Cafe: Det vil også være muligt at købe noget til ganen som smager af jernalder. Mødested: Landskabs og landbrugsmuseet, Højen, Jerupvej 613, Mosbjerg. Tid: kl Pris: Gratis Arrangør: Vendsyssel Historiske Museum Workshop. Dagen før, lørdag d. 15/6 kl. 14, kan du tilmelde dig en workshop og lære mere. Du kan vælge en af disse værksteder: Bålmad, pileflet, milebrænding, brikvævning, smedning, plantefarvning, filtning og vævning på opstadsvæv. Her vil du blive lært op af instruktørerne og kan være parat til at være med i den offentlige del om søndagen. Vi slutter lørdagen af med et fælles måltid i laden. Måske kan du bruge det du lærer i dit eget job eller du syntes bare det er en god måde at lære om fortiden og få historien ind under neglene. Alle kan tilmelde sig. Tilmeld dig på: Vendsyssel Historiske Museum,

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

Foto: KWJ JUBILÆUM. VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.

Foto: KWJ JUBILÆUM. VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm. Foto: KWJ 1889-1964 - 2014 VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM 125 & ARKIV 50 JUBILÆUM 2014 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

Læs mere

JUBILÆUM. VHM Kalender. September Oktober November December. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.

JUBILÆUM. VHM Kalender. September Oktober November December. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm. 1889-1964 - 2014 VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM 125 & ARKIV 50 JUBILÆUM 2014 VHM Kalender September Oktober November December Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk SEPTEMBER Tirsdag den 2. september

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

VHMKalender2010. juli august september. Sommeraktiviteter på VHM. i juli og august

VHMKalender2010. juli august september. Sommeraktiviteter på VHM. i juli og august Sommeraktiviteter på VHM i juli og august Husmandsstedet i Mosbjerg Hver dag fra mandag den 28. juni til søndag den 15. august er husmandsstedet i Mosbjerg beboet. I husmandsstedet lever familierne, som

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

VHMkalender. September - Oktober - November - December

VHMkalender. September - Oktober - November - December VHMkalender September - Oktober - November - December 2015 LIVE UDGRAVNING September Hvad finder de i mosen? I september og muligvis noget af oktober graver arkæologerne, ved Sidsel Wåhlin igen i Svennum

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23084 Navn naturvejleder: Rikke de Neergaard Navn nærmeste leder: Flemming Walsted Arbejdssted: Øhavets Smakkecenter Adresse: Strynø Brovej 12 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Peder Flansmose Arbejdssted: Kystcentret Thyborøn Adresse: Kystcentervej 3 Postnummer/By: 7680 Thyborøn (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn arbejdsgiver: John og Silvia Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2 Postnummer/By:

Læs mere

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde ved Mortenstrupgård - et historisk værksted Gratis undervisningstilbud til skoler i Fredensborg og Hørsholm kommuner 2010 www.hoersholmmuseum.dk Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård er et historisk værksted

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23073/ Dok. nr. Guldborgsund 24027-13 Navn naturvejleder: Johnny Madsen Navn arbejdsgiver: Guldborgsund kommune Arbejdssted: Guldborgsund kommune

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21956 Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: VejleMuseerne Adresse: Spinderigade 11E Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

VHM. Kalender. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk. september oktober november december.

VHM. Kalender. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk. september oktober november december. Bunkermuseet Hirtshals Rubjerg Hjørring Mosbjerg VHM 2013 Kalender september oktober november december Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk Tirsdag den 3. september Strikkecafé Da Strik i

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 101006 Navn naturvejleder: Navn nærmeste leder: Arbejdssted: Adresse: Postnummer/By: Peter Baloo Laurents Hanne Molbo Damm 4H Danmark Agro Food

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20652 Naturvejleder: Helen Blegebrønd Holm Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By: 4700 Næstved (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej 8

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20652 Navn naturvejleder: Helen Holm Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By:

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturture 2013. I naturen med din kommune

Naturture 2013. I naturen med din kommune Naturture 2013 I naturen med din kommune Maj Morgener fra d. 1. til d. 15. maj Fang løgfrøer med kommunen - Hjælp os med at redde den sjældne løgfrø! Det sker ved at fange løgfrøer, så der senere kan opdrættes

Læs mere

Om Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv (Bilag til stillingsopslag, version 2, 11. december 2014)

Om Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv (Bilag til stillingsopslag, version 2, 11. december 2014) Om Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv (Bilag til stillingsopslag, version 2, 11. december 2014) Mission: Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv skal gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21947 Navn naturvejleder: Charlotte Günther Madsen Navn nærmeste leder: Annemette Birk Lund Arbejdssted: Roskilde Museum/Lejre Museum Adresse: Orehøjvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Tanya Wünsche Arbejdssted: Skovbo Naturskole v/ Svenstrup Gods Adresse: Ryeskovvej 1B Postnummer/By: 4140 Borup Kort resumé af årets

Læs mere

DRIFTSAFTALE MELLEM HJØRRING KOMMUNE OG VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM

DRIFTSAFTALE MELLEM HJØRRING KOMMUNE OG VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM UDKAST TIL DRIFTSAFTALE MELLEM HJØRRING KOMMUNE OG VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM 2018-2020 Udkastet er ikke politisk behandlet og dermed ikke godkendt. Udkastet offentliggøres alene som baggrundsviden for

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23085 Navn naturvejleder: Marianne Krag Petersen Navn nærmeste leder: Ole Laursen Arbejdssted: Danmarks Naturfredningsforening, Skovsgaard Adresse:

Læs mere

UDKAST TIL DRIFTSAFTALE MELLEM HJØRRING KOMMUNE OG VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM

UDKAST TIL DRIFTSAFTALE MELLEM HJØRRING KOMMUNE OG VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM UDKAST TIL DRIFTSAFTALE MELLEM HJØRRING KOMMUNE OG VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM 2018-2020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. DRIFTSAFTALENS PARTER...3 2. FORMÅL OG BAGGRUND...4 3. PROFIL

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20645 Navn naturvejleder: Tue Skovgård Larsen Navn arbejdsgiver: Fjord&Bælt Arbejdssted: Fjord&Bælt Adresse: Margrethes Plads 1 Postnummer/By: 5300

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Indhold To arrangementer fra Slægtshistorisk. Nr. 12, august 2008

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Indhold To arrangementer fra Slægtshistorisk. Nr. 12, august 2008 VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 12, august 2008 Rubjerg Knude har fået sin egen hjemmeside. Læs mere side 3. Indhold To arrangementer fra Slægtshistorisk Forening s. 2 Stenhugning

Læs mere

Vendsyssel Historiske Museum

Vendsyssel Historiske Museum Hirtshals-Hjørring Varmeledning Forundersøgelse af et ledningstracé fra Hirtshals til Hjørring. Tre lokaliteter med forhistoriske bebyggelser blev registreret: VHM 00212 Hushøj IX et langhus fra ældre

Læs mere

VHMnyt. Nr. 35 September 2015. Høst- og Jernalderdag 2015 Buksbomhækkens død Strikkepindene har godt fat i Hjørring

VHMnyt. Nr. 35 September 2015. Høst- og Jernalderdag 2015 Buksbomhækkens død Strikkepindene har godt fat i Hjørring VHMnyt Nr. 35 September 2015 Kulturarven hjem i stuen VHM og den nye mand i spidsen Nye projekter Høst- og Jernalderdag 2015 Buksbomhækkens død Strikkepindene har godt fat i Hjørring Kommunale kilder til

Læs mere

VHMnyt. 125 års jubilæum på Vendsyssel Historiske Museum. Kom med ud i den dejlige danske natur! NYT! Se film i bladet via din smartphone

VHMnyt. 125 års jubilæum på Vendsyssel Historiske Museum. Kom med ud i den dejlige danske natur! NYT! Se film i bladet via din smartphone MAJ 2014 VHMnyt... vi... vi har den gode historie NR. 31 Kom med ud i den dejlige danske natur! NYT! Se film i bladet via din smartphone Læs mere på side 15! 125 års jubilæum på Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

En palæontolog på eventyr i magasinet Historisk Arkiv på Facebook Da miniskørtet kom til Hjørring

En palæontolog på eventyr i magasinet Historisk Arkiv på Facebook Da miniskørtet kom til Hjørring MAJ 2013 NR. 28 En palæontolog på eventyr i magasinet Historisk Arkiv på Facebook Da miniskørtet kom til Hjørring Indhold Forord... s. 3 Historisk Arkiv på Facebook Jesper Helbo, Historisk Arkiv... s.

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

December 2011... vi har den gode historie. temanummer: arkæologi

December 2011... vi har den gode historie. temanummer: arkæologi VHMnyt December 2011... vi har den gode historie NR. 24 temanummer: arkæologi Indhold Forord... s. 3 Arkæologer her, der og alle vegne Sidsel Wåhlin, arkæolog, vhm... s. 4 Hvad mulden gemte i Tornby Marlena

Læs mere

VHMnyt. De eneste i verden? Mogens Thøgersen. -om Hjørrings første aviser. Farvel til JANUAR 2015

VHMnyt. De eneste i verden? Mogens Thøgersen. -om Hjørrings første aviser. Farvel til JANUAR 2015 JANUAR 2015 VHMnyt... vi... vi har den gode historie NR. 33 De eneste i verden? -om Hjørrings første aviser Farvel til Mogens Thøgersen Indhold Forord... s. 3 De eneste i verden Mogens Thøgersen, museumsdirektør

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

VHM. Nyt fra mark. og skrivebord. Praktikophold på VHM At Klæde Sig På. ... vi har den gode historie

VHM. Nyt fra mark. og skrivebord. Praktikophold på VHM At Klæde Sig På. ... vi har den gode historie MARTS 2009 VHM... vi har den gode historie Nyt fra mark og skrivebord Praktikophold på VHM At Klæde Sig På NR. 14 Indhold Et ældre blad i nye klæder Redaktionen............................................

Læs mere

Klædedragten i jernalderen

Klædedragten i jernalderen Klædedragten i jernalderen Elevgruppe 5. 6. klassetrin. Formål og historisk baggrund I Nordeuropa har menneskene til alle tider haft brug for at beskytte kroppen mod blæst og kulde. I lang tid anvendtes

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2011 Naturvejleder: Marie Roland (barselsvikar for Sara Gelskov maj-december 2010) Arbejdssted: Geomuseum Faxe Adresse: Østervej 2 Postnummer/By: 4640 Faxe Delmål: (Planlagte

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer

Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer Første etape af Kulturarvsstyrelsens store projekt Danmarks oldtid i landskabet er nu gennemført. 15 fortidsminder er nyformidlet

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Ny udstilling på Hirtshals Museum Forundersøgelse blandt Hirtshals indbyggere

Ny udstilling på Hirtshals Museum Forundersøgelse blandt Hirtshals indbyggere Brugerdialog Ny udstilling på Hirtshals Museum Forundersøgelse blandt Hirtshals indbyggere 1 analyser i oplevelsessamfundet Konklusioner 2 analyser i oplevelsessamfundet Konklusioner Oplevelse af lokalhistorie

Læs mere

Visioner for Hjørring Naturskole

Visioner for Hjørring Naturskole Visioner for Hjørring Naturskole En Natur-kanon for Hjørring Kommune Hjørring Kommune indeholder flere enestående naturområder, som det er vigtigt, at alle børn i kommunen får mulighed for at besøge og

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn arbejdsgiver: Ungdomsringen/ Efterskolerne Arbejdssted: Hjemmefra, men tilknyttet Ungdomsringens sekretariat,

Læs mere

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling 5 Naturvejledning Vision: Skov-og Naturstyrelsens vision for naturvejledning er: Gennem et landsdækkende netværk af naturvejledere at give borgerne direkte oplevelser i naturen med det formål at øge deres

Læs mere

BØRNEKULTUR NYT juni 2013

BØRNEKULTUR NYT juni 2013 BØRNEKULTUR NYT juni 2013 UNGE BØRN FAMILIER Kultur- og Fritidsafdelingen Levende Ungekultur - Levende Byrum Silkeborg Street Festival Lørdag den 24. august bliver en dag fyldt med overraskelser og anderledes

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 11 maj 2008 15.000 år gammelt hvalribben fundet i Vendsyssel På billedet ses finderen, Jan Klitgaard fra Mygdal, med det store ribben. Læs mere på

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21956 Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: Vejle Museum Adresse: Spinderigade

Læs mere

Et besøg på Håndværktøjsmuseet

Et besøg på Håndværktøjsmuseet Et besøg på Håndværktøjsmuseet Vi benyttede søndag den 15. juni til et besøg på Håndværktøjsmuseet i Hørsholm. Når det lige blev den dag, er årsagen den, at den 3 søndag i juni er Mølledag overalt i landet,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21978 Navn naturvejleder: Kristian Herget Navn arbejdsgiver: Formidlingspartnerskabet Natur, Kultur og Friluftsliv Arbejdssted: Syddjurs Kommune

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 35 Januar - maj 2016

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 35 Januar - maj 2016 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 35 Januar - maj 2016 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Januar, februar, marts og april 2016 Tilmelding: Find ud af hvad du vil

Læs mere

aktiviteter i efterårsferien

aktiviteter i efterårsferien aktiviteter i efterårsferien 2014 1 Jubii, så er det snart efterårsferie og dermed også tid til oplevelser. Glæd dig for i år er der mange sjove aktiviteter, hvor du kan deltage i løbet af ferien. Du

Læs mere

Hirtshals. Bunkermuseet. Hjørring VHM. Kalender. maj juni juli august. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring

Hirtshals. Bunkermuseet. Hjørring VHM. Kalender. maj juni juli august. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring Bunkermuseet Hirtshals Rubjerg Hjørring Mosbjerg VHM 2014 Kalender maj juni juli august Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2 MAJ Torsdag den 1. maj Åbent på åbner for sæsonen 2014. Se udstillingen

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20792 Navn naturvejleder: Karsten Rybjerg Larsen Navn arbejdsgiver: Mariagerfjord Kommune Arbejdssted: Mariagerfjord Naturskole Adresse: Fjordgade

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23083 Navn naturvejleder: Katrine de Waal Navn arbejdsgiver: Thomas Thulstrup Arbejdssted: Esrum Kloster & Møllegård Adresse: Klostergade 11-12,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20570 Navn naturvejleder: Søren Frederiksen Navn arbejdsgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Arbejdssted: Land, By og Kultur Kultur, Natur og Fritid

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 7 november 2006 Stor samling tømrer-snedkerværktøj til VHM Forhenværende tømrer Henry Christensen Damhus fra Hjørring har til museet foræret sin store samling af

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 hundrede ÅRs ostetradition Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80 www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk Besøg vores gårdmejeri,

Læs mere

Cirkusmuseet i Rold. Boldrup Museum. Skoletjenesten 2011. Historisk værksted. Boldrup Museum i Simested ådal ved Nørager

Cirkusmuseet i Rold. Boldrup Museum. Skoletjenesten 2011. Historisk værksted. Boldrup Museum i Simested ådal ved Nørager Cirkusmuseet i Rold & Boldrup Museum Skoletjenesten 2011 Gert Rubæk Mobil: 31 99 41 79 Email: gr-kultur@aalborg.dk www.nordmus.dk Boldrup Museum i Simested ådal ved Nørager Historisk værksted Naturskole

Læs mere

Årsplan for aktiviteter i Småbørnsnetværket 2014/2015

Årsplan for aktiviteter i Småbørnsnetværket 2014/2015 Årsplan for aktiviteter i Småbørnsnetværket 2014/2015 Naturvejledning & ipad d. 6. marts 2014 kl. 9.30 16.00 o Sted: Københavns Naturskole Kalvebod Fælled Helene Flügge & Rikke Laustsen, i samarbejde med

Læs mere

VIGTIGE TING AT HUSKE PÅ

VIGTIGE TING AT HUSKE PÅ HOLDLEDERBREV 18. - 20. SEPTEMBER 2015 Så er det tid til årets Aktivlejr, som de fleste af jer allerede ved, er en tilbagevendende tradition i landsdel 1. En hyggelig lejr, hvor vi sover i telt, laver

Læs mere

VHMnyt. Udstilling fra Historisk Arkivs billedsamling IKON. et skandinavisk samarbejde Op af brøndens klare vand... ... vi har den gode historie

VHMnyt. Udstilling fra Historisk Arkivs billedsamling IKON. et skandinavisk samarbejde Op af brøndens klare vand... ... vi har den gode historie VHMnyt September 2010... vi har den gode historie NR. 20 Udstilling fra Historisk Arkivs billedsamling IKON et skandinavisk samarbejde Op af brøndens klare vand... Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

VHMnyt. Nr. 34 Maj 2015

VHMnyt. Nr. 34 Maj 2015 VHMnyt Nr. 34 Maj 2015 Jernsværd og flintøkser Ny direktør til VHM Sjældent fund af historisk mark På rette hylde VHMnyt fejrer 10 års jubilæum Historier fra fortid og nutid 1 VHMnyt Nr. 34 Maj 2015 Foto:

Læs mere

VHMnyt. Farvel & Tobak. Hverdagen i Hirtshals under besættelelsen. Sundhedsministeren åbner udstilling. Rubjerg Knude-projektet evalueres

VHMnyt. Farvel & Tobak. Hverdagen i Hirtshals under besættelelsen. Sundhedsministeren åbner udstilling. Rubjerg Knude-projektet evalueres VHMnyt SEPTEMBER 2009... vi har den gode historie NR. 16 Farvel & Tobak Sundhedsministeren åbner udstilling Rubjerg Knude-projektet evalueres Hverdagen i Hirtshals under besættelelsen Indhold Mindeord

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 21964 Navn naturvejleder: Felix Becker Navn arbejdsgiver: Vesterbro Lokaludvalg & Kgs. Enghave Lokaludvalg Arbejdssted: Miljø- & Naturværkstedet

Læs mere

uge 26 1. uge af sommerferien

uge 26 1. uge af sommerferien uge 26 1. uge af sommerferien Sommerferieaktiviteter for børn & unge 2010 1 Ud i naturen... Børnedyrskue Vis dit kæledyr frem. Børn kommer med deres kæledyr, vi laver et bål og varmer nogle pølser og brød,

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2012 Kom med på tur! Skovens Dag - Skovtur for hele familien 29. april, kl. 11.00-13.00 Mødested: P-pladsen ved Strandegård Dyrehave. Fra Faxe Ladeplads køres mod syd og ca. 500 m efter

Læs mere

DECEMBER 2010... vi har den gode historie. Nyt fra felten Brugerundersøgelse på Hirtshals Museum Gem dine em@ils Fra klintetur til flintetur

DECEMBER 2010... vi har den gode historie. Nyt fra felten Brugerundersøgelse på Hirtshals Museum Gem dine em@ils Fra klintetur til flintetur VHMnyt DECEMBER 2010... vi har den gode historie NR. 21 Nyt fra felten Brugerundersøgelse på Hirtshals Museum Gem dine em@ils Fra klintetur til flintetur Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2015

AKTIVITETSTILBUD SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2015 AKTIVITETSTILBUD SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2015 NAVN: INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord til aktiviteter Side 4 Billede Side 5 Vævning Side 6 Værksted Side 6 Filtning

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 33 Maj-august 2015 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Maj, juni, juli og august 2015 Tilmelding: Find ud af hvad du vil være

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

KOMPAS - i centrum for Fjordkultur

KOMPAS - i centrum for Fjordkultur NORDVESTJYSK FJORDKULTUR KOMPAS - i centrum for Fjordkultur Tilbud om udviklingsstrategi Udarbejdet for: Nordvestjysk Fjordkultur (NFK) Udarbejdet af: Kristine Kristensen, Projekt Designer, NBA Consult.

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 10 marts 2008 Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM Museet har som gave modtaget den første kopi

Læs mere

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen.

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. VHM 00380 Ny Krogen Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. Albæk Sogn, Frederikshavn Kommune, Fund og Fortidsminder 100201-288 Baggrundskort Kort og Matrikelstyrelsen.

Læs mere

Tag med Det Spanske Hus til Salamanca, Ávila og Madrid

Tag med Det Spanske Hus til Salamanca, Ávila og Madrid Tag med Det Spanske Hus til Salamanca, Ávila og Madrid Salamanca, Plaza Mayor Oplev en af Spaniens smukkeste og mest spændende historiske byer, Salamanca, kom et smut til den velbevarede middelalderby

Læs mere

KULTURKALENDER. Det sker i Brøndby. Esplanadeparken, Brøndby Strand

KULTURKALENDER. Det sker i Brøndby. Esplanadeparken, Brøndby Strand KULTURKALENDER JUNI 2014 Det sker i Brøndby Fredag den 13. juni til og med søndag den 15. juni, KulturWeekend 2014 Esplanadeparken, Brøndby Strand Kulturkalender juni 2014 Det sker i Brønd KULTURKALENDER

Læs mere