Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals Adresse: Museumsgade 3 Postnummer/By: 9800 Hjørring Kortresuméafåretsvigtigstebegivenheder: Formidling Devigtigstebegivenhedererselvfølgeligde85guidedeture,somharbragt2385menneskerudnaturenåret igennem,somdervedharfåetenoplevelsevedatfærdesdenfriskeluft. Endelarrangementererforegåetudenformuseetsegneformidlingssteder.Detharværetvelbesøgtearrangementer,sommanharværetgladeforlokalt.Desudenhararrangementernemedført,atdererkommetmange nyegæstertildearrangementer,somforegårpåselvemuseet. Frivillige Haveogmarklaugetarbejdermedgamlesorterafkartofler,kornogroer.Dyrkningafdegamlesorterharvist sigathavestoreformidlingsmæssigefordele.fordenbesøgendebringerdyrkningenhistoriskeemnersamt naturoglandbrugsmæssigeemnerspil. Etnytlaugerpåvej.Opstartenafetlængeønsketæblelaugerpåbegyndt.Laugetskalsamlesigomkringmuseetsæblehave.Etableringenaflaugetskullegernebliveenrealitetløbetaf2014. Projekter Nytsporogkløverstier.DereretableretetnytSporLandskabet.SporetvedOddenliggerenspændende gammelskovogetflotherregårdslandskabomkringdengamleherregårdodden.derharalleredeværet guidedeturepåsporet. DereretableretkløverruterHjørringby.Museetharståetforenhistoriskrutepå2,5kmogennaturrutepå 10km. NaturparkTolne.Jegharsomnaturvejlederlavetetforprojekt,derbeskrivermulighederneforogpotentialet atetablereennaturparkområdetomkringtolne.landskabsoglandbrugsmuseetkanbliveetcentraltsted enfremtidignaturpark 1

2 2 Delmål: (Beskrivelseafhvadduharopnåetindenfordeforskelligedelmål.Dvs.aktiviteter,resultatermv.) Delmål1:StyrkeogopkvalificereborgerinddragelsenMosbjerggenneminddragelseafmuseetsfrivilligelaug.Naturvejlederenskalstyrkeogopkvalificeredefrivilligelaugtilatkunneformidledirekteog afholdeaktiviteteromsamspilletmellemnaturogkulturlandskabet.uddannelsenafdefrivilligenaturogkulturformidlereskalværemedtilatøgeantalletafformidlingstilbud. Marklaugetharårudvidetsineaktivitetermeddyrkningenaf fleregamleafgrødesorter.skøntdyrkningenermerebesværlig ogudbytternemindre,hardyrkningenvistsigathavestore formidlingsmæssigeværdier.defrivilligenyderatvisederes resultaterfremogfortælledengodehistorie Gamlekornsorter.Derharårværetdyrketforskelligegamle kornsorter.laugethavdeønsketatfortsættedenforsøgsdyrkningmedsorthavrederstartedesidsteår.desyntesdeteren spændendekornsortatfortælleom,fordidenersåmarkant anderledes. årharlaugetdesudendyrketsvedjerug.dengamlekornsort blevsåetvedsidenafenmodernesortafrug.besøgendehar gennemsommerenkunnetiagttageforskellenpådetosorter. Denmodernerugblevknapmeterhøj,mensdengamlesvedjerugblevovermeterhøj.Detharogsåformidlingsmæssigt væretensucces.dethargivetanledningtilmangesnakkeom bl.a.langhalmogukrudt. Gamleroesorter.Dererblevetdyrketforskelligegamlesorterafroer,(Wilhelmsburgerkålrabi,GoethekålrabiogColossesukkerroer).Roerneudvikledesigmegetforskelligt.Påkartoffeldagenblevdertagetroerop,og besøgendekunneprøvesmagekålrabierogsukkerroer. Gamlekartoffelsorter. Havelaugetharårdyrket10forskelligegamlekartoffelsorter.Detharværetet formidlingsprojekt,hvorgamlesortersforskelligeegenskaberharkunnetiagttages.dererdyrket20planterafhversort,f.eks.blåkartoffel,rosenkartoffel, CongokartoffelogBinthekartoffel.LæggekartoflernekomfraNordiskGenbank forkartofler(læsmereher:http://www.lkfvandel.dk/genbank.htm Museetshavelaugharhjulpetmedatlægge,hyppeoghakke.Dyrkningssæsonen harikkeværetdenbedstepga.manglenderegngennemsommeren.detvarderformedstorspændingatkartoflerneskulletagesoppådentraditionsrige Kartoffeldag midtkartoffelferien.frivilligegæster,isærbørnefamilier,blevudstyretmedgrebogspand.deskulletageensortopadgangen,hvorefterkartoflerne blevvejetogudstillet.nogleafkartoflerneblevkogtpåstedetogkunneprøvesmages.særligbørnenesyntesatdetvarsjovtatsmagedeforskelligekartofler. Isærdeblåkartoflervarmegeteftertragtede. Herunderbillederfraudstillingen.Herkanmansedenstorespredningudbyttet,fra1,8kgtil13,5kg.

3 Bilaugetharårgennemførtetbiavlerkursusmed12deltagere.Kursetblevgennemførtoverkursusaftener. Efterfølgendeharderværetåbenbigårdhverandenugegennemhelesommeren,fremtilhonninghøsten.Laugetermegetvelfungerendeogjegharsomnaturvejlederdeltagetflereafarrangementerne.Bigårdenbruger jegoftepåmineture,dadenerfinatlavenaturformidlingved. Æblelaug.(læsomdetnyeæblelaugpåside8) Delmål2:Udviklingafnyenaturogkulturformidlingstiltag.Herunderafholde40offentligetureåret rundtmosbjergmedforskelligetemaer.tureneskalværemålrettetspecifikkemålgrupper,sombørn, handicappedeogovervægtige.udviklingafensmartphoneapplikationtilformidlinglandskabet samarbejdemednordjyllandskystmuseum,skagensmuseumogkunstenålborg.opbygningenafen GatewayMosbjerg,hvorbesøgendekanfåinformationomområdet. Offentligearrangementer. Devigtigstebegivenhedererselvfølgeligde85guidedeture,somharbragt2385menneskerudnaturenåret igennemogsomdervedharfåetenoplevelsevedatfærdesdenfriskeluftogfågodenaturoplevelserdetkulturhistoriskelandskab. Andrestederkommunen.Derharåretsløbværetafholdtendelarrangementerudenformuseetsegneformidlingssteder.Derharværetstoropbakningogfinedeltagertaltildissearrangementer.Folklokalområderne harværetgladeforatderkunneforegåture,hvordeborogatdenlokalehistorieblivefortalt.arrangementernehartypiskværetmedindholdafbådenatur-ogkulturhistorie.dissearrangementerhardesudenmedført øgetinteresseforturederforegårpåandrelokaliteter.konkrethardetbetydetøgetdeltagerantaldearrangementer,derforegårpåmuseetsegneformidlingssteder. Speciellegrupper.Derharogsåårværetafholdtarrangementersammenmedpatientforeninger.ture sammenmeddiabetesforeningenogenmedkræftensbekæmpelse.måletmeddissetureharværetatvise,at mankanfågodmotionnaturensamtidigmedgodenaturoplevelser.detvisersigatværeetgodttilbudtildem, somikkebrydersigomatkommemotionscentreoggymnastiksale. Detbærendeprincippådissetureerfokuspånaturenogikkepåkroppensdårligdomme. 3

4 4 Børn/bedsteforældrearrangementerharværetetspecieltfokus.Arrangementerneharværetlagtdeferier,hvortypiskkunskolebørnene harfri.deterisærdetnyehøbjærgningsarrangementderharfungeret godt.herkunnebedstefarsmidestokken,svingeleenogvisehvordan detforegik,dahanvarung.voksneogbørnkunnesamlehøoglavehøstakkesammen. DerharogsåværetarrangementerrettetspecieltmodbørnefamiliegrupperArrangementernefungererfintferierhvormanønskerat kommeudoglavenogetaktivtsammen.derharværetarrangementer, hvormansammenf.eks.kunnelæreatskydemedlangbueellerbygge fuglekasser. NaturogSundhedskursus.DererHjørringKommuneansatenaktivitetskoordinater,sombl.a.skalfåældreoghandicappedegrupperudnaturen.Herharjegvedflere møderfungeretsomkonsulent.detharmedført,atdererblevetudbudtetkursusmed titlenaktivnaturen,foransattepådeforskelligeaktivitetscentre.kursethandlede om,hvordansundhedspersonalemedfordelkanbrugenaturenderesarbejde.kurset varfordeltovertodage.førstekursusdagarrangeredejeg,somsammenmednaturvejledernessundhedskoordinator(evaskøtte).kursetforegikpålandskabsoglandbrugsmuseetmosbjerg.kursetblevgennemførtmedfuldtdeltagerantalpå26kursister.efterspørgslenpåkursetharværetsåstor,atdeterplanlagtyderligeretokurser Smartphoneapplikation. Projektetmedatudvikleenapptilmobiltelefonmedindhold,somkanunderstøtteoplevelsen vedetbesøgpåmuseetmosbjerg,erventepositionpga.manglendefinansiering.udviklingenafdenappsomerlavetafmuseetsarkivogandrenordjyskemuseer,blevdesværredyrereendforventet.derarbejdesvideremedatfindepengetilprojektet. Nogetafdetmateriale,deralleredeerudviklet,kanfindespåYouTubeogertilgængeligtpå museetgennemqrkoder.

5 5 Naturogmusik årerderafprøvetetarrangement,hvorentravetur naturenblevkombineretmedetefterfølgendemusikarrangement.traveturenhandledeomforårstegn,ogmusikkenhandledeomudkantsdanmark.detvarmusikeren MichaelK.fraKlondykesompræsenteredesangefrasin nyecd,udkantsland.detvaretsjovtoganderledesarrangement,mendesværreogsåudgiftstungt.(musikereer ikkegratis!) Velkomstcentereterblevetopgraderetmedbedreinformationom,hvadderforegårpå museumsområdet.bl.a.erderopsatentavle,somaktueltviseråretsgangnaturenog landbruget. Jernalderdag Derharværetafholdtjernalderdagjunimåned.Dagenhavdejeghavdeplanlagt sammenmedmangefrivilligehjælpere,sompassededeforskelligeværksteder. (læsmerebilag2) NaturparkTolne. LandskabsogLandbrugsMuseetindgårplaneromatopretteNaturparkTolnePåinitiativafdenlokaleafdelingafFriluftsrådet,KredsVendsyssel,erdernedsatenarbejdsgruppesomarbejderforatskabeennaturpark efterderetningslinjer,somfriluftsrådetharopstillet.læs merepådenneadresse: aturparker.aspx. Arbejdsgruppenønskedeatfåudarbejdetetforprojektog pegedepåmig,somnaturvejleder,tilatudføreopgaven. Forprojektetsformåleratundersøgeom,dererbasisfor atopretteennaturparktolnedalandskabsoglandbrugsmuseeterenvigtigbriknaturparkenerdeten kærkommenanledningtilattænkemuseetindnoglenye sammenhænge.etcentraltkravtilennaturparkerformidlingogderforkanmuseetbliveomdrejningspunkt defremtidigeplaner.planerneskullegerne2014indgå ennynaturpolitikforhjørringkommune,ogdermeder naturparkenkommetetstortskridtvideremodenrealisering. Forprojektetharværettidskrævende,bl.a.hararbejdet medatkontaktedecentralelodsejerekrævetmangemøder. Projekteternuafleverettilarbejdsgruppen,somarbejder videreogtagerkontakttilhjørringkommune. Rapportenkanlæsespådennehjemmesideadresse: naturhjoerring.dk/naturpark-tolne

6 6 Delmål3:EtableringafnyeruterMosbjerg.Herunderetableringafrideruterogtilbudtilderidende someksempelvisethøhotel.etableringafenvandrestitildengamlekystlinjemellemfastlandetogskagensodde.markedsføringogsynliggørelseafallestimuligheder. Ridesti: Derharværetarbejdetmedridestierområdetvedmuseet.Ridestiensforløbernuendeligfastlagt.Ridestien, somhjørringkommuneertovholderfor,komdesværreikkegennemmuseumsområdetogdermedhellerikke forbimuseetsudstillingsbygninger.årsagenvaratenlodsejerikkeønskederidningpåsitområde.enrigtigøvsituation,damuseetkunnetilbydegodefaciliteterogoplevelserforderidende.deplanersomvarlagtogde ruteforløbsomharværetbragtspilerderforskrinlagt.derarbejdesdogmedenmuligafstikkerfrarutenog indtilmuseet.(denneafstikkertænkesgennemførtsammenmedetkommendenaturparktolneprojekt Vandrestier: Stierneområdeterløbendeblevetforbedretvedudskiftning afgamlenedslidteskiltelangsruterne.desudenerderopsat enkeltenyeinformationstavler.eteksempelpådenyeskilte kanseshervedsidenaf Bycyklernaturen UdviklingenafMuseetMosbjerg, somengateway,fortsætter.cykelprojekt,bycyklernaturenafprøvetsidsteår,ernu årblevettiletpermanentprojekt.projektetharnutitlenkanobikeogerfinansieret afkommunen.projektettilbyderbesøgendemulighedenforatcyklepåpåmuseets stier,tildennærliggendekanolandingspladssamtshelterpladsveduggerbyå. Kløverstier DererårgennemførtetkløverstiprojektHjørringby.IsærharbeboereHjørringbyfåetnyemulighederfornaturogmotionsture.Deruterpåkløverstierne erlavetsomtemaruter. 2,5kmeretbyhistoriskspor,somerlavetsammenmedVHM kmhandlerombyensvand,ogerlavetsammenmednaturogvandløb 7,5kmerenhjertesti,somerlavetsammenmedHjerteforeningen 10kmeretnaturspor,somerlavetsamarbejdemedDNogVHM Jegharsomnaturvejlederværetmedheleforløbetfraidefaseoverplanlægningsfaseogtilindvielse.Deterisærdetbyhistoriskesporognatursporetsom museetharværetmedi.

7 7 Markedsføring: Dererudarbejdetmaterialetilturistorganisationen(NaturenpåToppen)somkanindgådenyebrochurer. Desudenerderarbejdetpånyskiltningforøstkystturister(Skagen-Frederikshavn). Deteretproblematfåtureogarrangementerannonceret.Determegetdyrtatkøbeannoncepladsdelokale aviser.derforerarrangementerneafhængigeafatfåengratisomtalederespektiveaviser.foratrådebodpå dette,harjeglavetenhjemmeside(www.naturhjoerring.dk),somomtalerallenaturarrangementerkommunen.herkandennaturinteresseredebrugerskaffesigetsamletoverblikoverdetilbudderer. Delmål4:Fokuspå Sporlandskabet gennemformidlingpådetoeksisterendestierdererhjørring KommunevedTollestrupMoseogBørglumKloster,samtetableringafetnytspornærhedenafMosbjerg.Derudovermarkedsføringogsynliggørelseafdetoeksisterendespor,samtopsætningafaudio guidesellertilsvarendepåetellerflereafsporene Sporlandskabet DerharværetafholdttoturepådeetableredeSpor.Desudenharderværetturepåetnyetableretspor.Derer påturenefremkommetnytmaterialeoginformationerfradeltagerne,somkanbrugestilenkommenderevisionafdefolderesomfindesomhvertenkeltspor. SporetTollestrupMose Dererblevetgennemførtenturpå SporetTollestrupMose.TurenblevafholdtpåSporenesdagden10.juni. Denblevgennemførtsomennattergaletur,hvor80deltagerefiklejlighedtilhørefuglenssmukkesang.Desudenblevenstorbestandafgøgeurterfremvist,hvilketgavanledningtilensnakomtilgroningafmosenogbehovetfornaturpleje. SporetvedBørglumKloster Denandenturblevafholdtpå SporetvedBørglumKloster.Påturenblevderfortaltomdengamlekongsgård ogbispegård.turenførteoverfristruphede,hvorbehovetfornaturplejeblevetemne.turenhavdesom overordnettema:strukturændringerlandbrugetogkonsekvensernefordenbeskyttedenatur. Nytspor,SporetvedOdden samarbejdemedenlokalstigruppeharjeglavetetnytspor.sporetharmodtagetstøttefranordeafonden,og eretgodtudstyretspor,medafmærkning,qrkoder,spang,broer,oversigtstavler,foldersamttoiletfaciliteter ogmadpakkerumveddenspændendegamleherregård,odden. SporetstartervedHerregårdenOddenhttp://jfwillumsenodden.dkogførergennemOddenSkov,someren oprindeligskov.helerutenbevægersigpågamlekystskrænterogengdrag. Detharværetenstorogudfordrendeopgaveatholdegangprocessenmedoprettelseafsporet.Udfordringen liggerspecieltatkoordinerearbejdetmeddefrivilligeogdelokalelodsejere. Derharalleredeværetafholdtoffentligeturepåsporet.Derharværetudtryktstortilfredshedmedinitiativet ogresultatet,hvilketlangtopvejerbesværlighedernevedatarbejdemedfrivillige.sporetbliverendeligindviet foråret2014.

8 Delmål5:Udviklingogafholdelseaftematuremedfokuspå MåltidetsSporLandskabet.Detindebærerbl.a.samarbejdemedkokke,restauranterogbagerietAurionfradetnordjyskeområde. Måltidetsspor Derharværetudbudttoarrangementer.Etmedstenaldermadogetmedbronzealdermad.Dervarforberedt oplægomhverenkelttidsperiodeogaftaltmenumedendygtigkok.desværremåttebeggearrangementer aflysespga.forfåtilmeldte.enårsagkunneværeprisen,220kr.desudenskalmarkedsføringentildennetype arrangementernokværeanderledes.densædvanligemarkedsføringugeaviserogtrykteprogrammererikke tilstrækkeligtilatnåmålgruppen.atudbydearrangementernegennemfordelsklubberkunneværeenmulighed2014. Bjesk PåHirtshalsmuseumharderhelejulimånedværetafholdttougentligeforedragomklitbjesk,fremstilletaf planterindsamletklitten.desudenharderværetafholdtbjesktureogbjeskkursusbåderubjergogmosbjerg. Atlaveturemedsmageoplevelserogfokuspåplanternesvækststeder,erengodmådeatformidlebotanikpå. Enformidlingderogsånårdeltagereudenspecielinteresseforbotanik. Vintersolhvervvedhavet. Heropgravesogsmagespåenflaskebjesk,somhar væretnedgravetklittenethalvtår.flaskenblevnedgravetpåenturvedsommersolhvervogalledeltagerne påturenhavdeplukketenbjeskplanteoglagtdenen fællesflaskebrøndumsnaps. (ps.bjeskensmagtefantastisk) Æblelaug DerharefteråretværetarrangeretenæbledagmuseetsæblehaveMosbjerg.Påprogrammetvar:Introom æbler,introommuseetsegenæblehavemedgamleæblesorter,foredragomenprivatæblehavemedmereend 250forskelligegamleæblesorterogrundvisningæblehavensamtprøvesmagning. Formåletmeddagenvaratopretteetnytæblelaugmedfrivillige,somvilarbejdevideremedpasningogudviklingafæblehaven.Seneremåskeogsåmedenudvidelsehvorandrefrugtogbærbuskekunneværeenmulighed. Etinitiativsomforhåbentligvilbærefrugt

9 9 Delmål6:SamarbejdemedHjørringKommunesskoletjenesteomudviklingafbl.a.nyeundervisningstilbudogformidlingtilskoleklasser. Kursus Skoletjenestenpåmuseetharafholdtetkursus,medtitlen:KystkulturogCooperativLearning.Jegharsomnaturvejlederhjulpetmedplanlægningoglavetoplægpåselvekurset. Kursetblevgennemførtjanuarmånedmed18deltagere.Deflesteafdeltagernevarlærere,someraktivede historiskeværksteder.(kortreferatfrakursetpåbilag1. Netbaseretinfomateriale De20småfilmsomjeglavedetilbrugpåenkommendeapp,bliverhøjgradbrugtafskoler.Filmene,derfortælleromhvaddeudstilledegenstandebliverbrugttil,ergjorttilgængeligevedhjælpafQRkoder.Isærnår eleverpålejrskolebrugerfilmene.deerblevetafspillet6268gangealt,ogindtrykketeratdethovedparten ereleverderscannerkoderne.desestypiskrenderundtmedderessmartphonehånden. SærligeaktiviteterforbindelsemedNVL-ordningen: Kulturhistorisknetværk Jegermedenarbejdsgruppedetkulturhistoriskenetværk,somsammenmedFriluftsrådetbarslermedet opkvalificering/efteruddannelseskursusfornaturvejledere.kursusforløbetvilformentligkommetilatforløbe overkursusdage2014og2015. Formenpåkursetvilkunnebrugesindenforandreudvalgtefagnetværk. NVkonference DeterdetNordjyskenetværksomskalarrangereårskonferencen2014.Derforharjegdeltagetenrække planlægningsmøderforatfåkonferencenpåskinner.deteretstortarbejdeatarrangeresådanenkonference ogderforforegårdetenrækkearbejdsgrupper.jegdeltagetpraktiskarbejdsgruppeogsomtovholderarbejdsgruppensomarrangererworkshopforkulturhistorie. Andet: Tvoptagelser NDRFernsehnbragteenudsendelsed.17.nov.medtitlen:ZwischenKattegatundSkagerrakHermedvirkerjeg somekspertsandflugtogdennord-danskenatur. TVNordharlavetetprogramomstoreskredklintenvedRubjergKnude.Her giverjeginterviewogermedsomkonsulentunderoptagelserne. HardeltagetmøderGrøntRåd. DeltagelseinitiativgruppenforNaturparkTolne

10 Statistik over formidlingsaktiviteter: 10

11 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration) Bilagsfortegnelse: Bilag1.Kortreferatfrakursus:KystkulturogCooperativLearning(beskrevetpåside9) Bilag2.Oversigtoverjernalderdagen. Rapporten er udfærdiget af: Navn: JakobKofoed VendsysselHistoriskeMuseum Dato: 26/

12 Bilag 1. 12

13 Bilag2 Jernalderdag På Landskabs og Landbrugsmuseet i Mosbjerg Søndag d. 16/6 Vi genopliver jernalderen i Mosbjerg På denne dag er der indrettet et område der vil summe med forskellige jernalder aktiviteter. Få en hyggelig dag sammen med familie og venner, alle kan bare møde op. Madlavning ved bål Smedning Pilefletning Keramik og milebrænding Brikvævning Plantefarvning Fåreklipning Bueskydning Træsnitning Gamle lege Snorefletning og spinding Vævning på opstadsvæv. Der være tur i museumsområdet til den udgravede jernalder boplads og til jernaldergravene. Arkæolog Per Lysdal vil fortælle om denne specielle historiske periode. Cafe: Det vil også være muligt at købe noget til ganen som smager af jernalder. Mødested: Landskabs og landbrugsmuseet, Højen, Jerupvej 613, Mosbjerg. Tid: kl Pris: Gratis Arrangør: Vendsyssel Historiske Museum Workshop. Dagen før, lørdag d. 15/6 kl. 14, kan du tilmelde dig en workshop og lære mere. Du kan vælge en af disse værksteder: Bålmad, pileflet, milebrænding, brikvævning, smedning, plantefarvning, filtning og vævning på opstadsvæv. Her vil du blive lært op af instruktørerne og kan være parat til at være med i den offentlige del om søndagen. Vi slutter lørdagen af med et fælles måltid i laden. Måske kan du bruge det du lærer i dit eget job eller du syntes bare det er en god måde at lære om fortiden og få historien ind under neglene. Alle kan tilmelde sig. Tilmeld dig på: Vendsyssel Historiske Museum,

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Frivillig i Nationalpark Thy

Frivillig i Nationalpark Thy Frivillig i Nationalpark Thy At arbejde som frivillig i Nationalpark Thy giver dig mulighed for få indflydelse på udviklingen i nationalparken at bruge din viden og lære nyt møde mennesker udvide din horisont

Læs mere

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk

Kurser 2014-2015. Drammelstrupvej 15 - Tirstrup 8400 Ebeltoft tlf. 87 52 91 20 e-mail: post@djfh.dk www.djfh.dk Kurser 2014-2015 LANGT HØJSKOLEOPHOLD Kursus 2-14 fra den 10. august 2014 i 12 eller 18 uger Kursus 1-15 fra den 4. januar 2015 i 12 eller 22 uger Kursus 2-15 fra den 9. august 2015 i 12 eller 18 uger

Læs mere

Nyhedsbrev for juni 15

Nyhedsbrev for juni 15 Nyhedsbrev for juni 15 Kære børn og forældre Så er maj ved at være gået og der er kun 1 måned til at børnene får sommerferie. Derfor er der i dette brev flere tilmeldinger og andre oplysninger, som I skal

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19920 Navn naturvejleder: Peer Høgsberg Navn arbejdsgiver: Den selvejende Institution Vingstedcentret, Natur & Kultur Vejle Arbejdssted: Vingsted

Læs mere

Den gode historie. Udvalgte arrangementer for børn og voksne i Toppen af Danmark. April 2015 - marts 2016

Den gode historie. Udvalgte arrangementer for børn og voksne i Toppen af Danmark. April 2015 - marts 2016 April 2015 - marts 2016 Den gode historie Udvalgte arrangementer for børn og voksne i Toppen af Danmark SKAGEN FREDERIKSHAVN SÆBY HJØRRING SINDAL LØKKEN LØNSTRUP HIRTSHALS TVERSTED Udvalgte arrangementer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

FERIESJOV SOmmERFERIaktIVItER FOR børn 2014

FERIESJOV SOmmERFERIaktIVItER FOR børn 2014 FERIESJOV sommerferiaktiviter for børn 2014 Violas Værksted Kreativt værksted i Billund og Grindsted I Violas Værksted har vi tema om Astrid Lindgren. Du kan lave Pippi Langstrømpe-dukker, hestesokkedukker

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Til unge & forældre Konfirmand-WorkShops Lørdag, den 8. februar 2014 2014 FORÅR 2014 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand-WorkShops Konfirmand-WorkShops og Blå Mandag Til alle unge i 7.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer:? Navn naturvejleder: Jens Kofoed (herefter JK) Navn arbejdsgiver: NaturBornholm (herefter NB) Arbejdssted: Både inde og ude! Adresse: Grønningen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20828 Navn naturvejleder: Karin Winther Navn arbejdsgiver: Vesthimmerlands Kommune Arbejdssted: Vesthimmerlands Kommune Adresse: Frederik IXs Plads

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 10 marts 2008 Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM Museet har som gave modtaget den første kopi

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere