Samvirkende Boligselskaber Lønstruphuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samvirkende Boligselskaber - 3019-6 Lønstruphuse"

Transkript

1 Samvirkende Boligselskaber Lønstruphuse GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at vi opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk, at vi selv gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges. Føler du dig generet af din medbeboere, bedes du af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen. Beboerne har pligt til selv at holde sig underrettet om, hvilken husorden der til enhver tid er gældende. AFFALD Køkkenaffald skal anbringes i køkkenaffaldscontainerne. Af hygiejniske grunde skal køkkenaffald være pakket ind i affaldsposer. Det gælder også tomme konservesdåser og lignende. Køkkenaffald må ikke stilles i opgangen. Poserne skal være lukkede, når de smides i container. Af hensyn til lugtgener skal containere lukkes efter brug. Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind således, at der ikke er fare for renovationsfolkene. Aviser og ugeblade anbringes i papircontainer. Papkasser anbringes i papcontainer. Storskrald anbringes i storskraldscontainer ved Tyborøn Alle. Haveaffald anbringes i de to haveaffaldsindelukker ved Tyborøn Alle. Farligt affald fx sparepærer - afleveres på ejendomskontoret. Glas og drikkevareemballage af plast og metal anbringes i glasbobbel. Hårde hvidevarer samt elektronikaffald henstilles i skur ved containerplads. Læs mere i Affald KBH (postomdeles 4 gange årligt). ALTANKASSER OG FRANSK ALTAN Opsætning af altankasser skal ske dels forsvarligt på indersiden af den franske altans rækværk, og dels risikofrit for de øvrige beboere. Der må ikke ske nedfald af snavs, vand, cigaretskodder eller lignende. Dyner, duge, tæpper, måtter m.m. må ikke luftes, bankes eller rystes ud over rækværket. Det er heller ikke tilladt at tørre tøj på rækværket. 1

2 ANTENNER OG PARABOLER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med orginale kabler og stik. Regler for opsætning af paraboler findes i Råderetsreglementet. BAD, TOILET OG VASKEMASKINE Der bør så vidt muligt ikke bades og maskinvaskes i tidsrummet kl For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, hygiejnebind, køkkenrulle, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Husk at rensning af afløbsrør og kloakker er både bekostelig og besværlig. Eventuelle utætheder skal straks meldes til ejendomskontoret. Brug IKKE kaustisk soda for at rense afløb, da blikkenslager eller ejendomsfunktionær ved reparation af stoppede afløb kan komme frygteligt til skade, få ætsninger på hænderne og i værste fald i ansigtet. BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE MM Disse må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre. I henhold til bygningsreglementet - og for at sikre fri passage for brandvæsen og ambulancetjeneste - må barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.m. (f.eks. fodtøj) ikke henstilles i opgangen. Cykler må ikke lænes op af murene. Brug cykelskurene, -stativerne eller -kældrene. Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstierne. Indkøbsvogne fra supermarkeder må ikke hjembringes og henstilles på afdelingens område. BRANDDØRE Branddørene (mellem kældrene og opgangene) skal altid holdes lukket. CYKELKÆLDRE Cykelkældre er ikke oplagsplads for udtjente cykler og andet tilfældigt gods. Cykler uden ejer fjernes med jævne mellemrum. REDSSSKUR Redskabsskur renholdes af brugerne og efterlades i opryddet stand. DØRSKILTE Navneskilte må for at skåne dørene ved fraflytning kun opsættes i den udførelse, der er godkendt af ejendommen. Dørskilte (navneskilte) opsættes af ejendomskontoret. Ingen plakater eller nogen form for reklamer må opklæbes på/i ejendommen uden særlig tilladelse. 2

3 EJENDOMSMESTER Det fremgår af denne husorden, at ejendomsmesteren kan hjælpe med råd og vejledning. Det er også ham, der skal påtale, hvis reglerne overtrædes. Tag ham det ikke ilde op det er en del af hans arbejde. FORSIKRING Hvis du selv, andre medlemmer af husstanden eller dine gæster slår en rude i stykker, eller i øvrigt udøver hærværk på ejendommen er DU erstatningspligtig. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. Samvirkende Boligselskaber har tegnet forsikringer for selve bygningerne men ikke for dit indbo (møbler, tøj, osv.). Vær derfor opmærksom på, at skader som følge af brand, rør- eller radiatorsprængning og lækager m.m. på indbo (herunder de effekter, der opbevares i kælderrum), IKKE er dækket af boligorganisationens forsikringer. Da skaderne skal dækkes af familiens egne forsikringer, opfordres du hermed til at undersøge dit forsikringsselskabs forsikringsbetingelser. Læs mere på og FORURENING OG BRANDFARE Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Der må hverken i boligen, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare. I Lønstruphuse er ingen kælderrum godkendt til opbevaring af knallerter og motorcykler. FRAVÆR I LÆNGERE TID Ved længere tids fravær fra boligen kan det være praktisk at underrette naboer og ejendomsfunktionær. Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at holde opsyn. FREMLEJE Ingen må fremleje sin bolig uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der i sidste ende kan medføre ophævelse af lejemålet. Henvendelse om godkendelse til fremleje skal ske til s udlejningsafdeling, forinden fremleje sker. FYRVÆRKERI Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Ulovligt (knald-)fyrværkeri må ikke afbrændes på afdelingens område. 3

4 GRILL OG FÆLLES HAVEMØBELSÆT Beboerne har mulighed for at grille om sommeren på de 3 fællesgræsplæner på de 3 grillpladser. Havemøblerne SKAL flyttes tilbage til plænen hvorfra de er lånt samme dag/aften. (Det er ikke alle, som har mulighed eller kræfter til at flytte havemøblerne alene). HAVER Definition: Udlånt fællesareal. Det påhviler beboeren at holde haven i pæn og ordentlig stand samt at klippe den hæk, der afgrænser lejemålet. Hække skal være liguster og holdes klippet på siderne både indvendigt og på sider, der vender ud mod stier og fællesarealer. Hækken må ikke brede sig ud på stier og fællesarealer. Hækken skal i udvokset stand klippes i højden maximalt 180 cm, minimalt 140 cm. Hegn må ikke erstatte ligusterhæk. I forbindelse med nyplantning af hæk tillades midlertidigt læhegn i træfarve, maximalt 180 cm højt, som skal anbringes mindst 50 cm fra de nye hækplanter. Der må i haven ikke være større træer og buske, der er til gene for de omkringboende. Plantning af træer må kun ske i en afstand af 4 meter fra bygninger og bygningsdele, herunder kloakbrønde. Der må ikke plantes træer og buske, der har en færdig væksthøjde på over 2,5 meter. Overfladebelægning lagt efter 2. november 2011 må højst dække 50 % f havens areal og skal have en hældning efter gængse normer, der leder regnvand væk fra bygningen. Alle udgifter til vedligeholdelse af haven (herunder overfladebelægning, f.eks.fliser) påhviler beboeren. Undtaget herfra er dog myregift og nye hækplanter, der kan rekvireres på ejendomskontoret. Beboeren må påregne, at der i nogle haver er monteret havelåge. Vedligeholdelse af havelåge påhviler beboeren. Havelåge skal fremtræde pæn og vedligeholdt. Hvis ikke havelåge vedligeholdes, skal den fjernes på lejers regning. Der må ikke opføres skure, huse, halvtag eller lignende. Havevanding med slange er forbudt. 4

5 HUSDYR Husdyr defineres her ikke som mindre burdyr og akvariefisk. Læs mere på Har du burdyr eller akvariefisk, skal du sørge for, at dette ikke er til gene for andre. Større husdyr. Kat: Der må holdes 1 neutraliseret kat pr. husstand, dog kræves der en skriftlig tilladelse fra ejendomsmesteren. Ansøgningsskemaet skal udfyldes med alle fyldestgørende oplysninger og afleveres senest 14 dage efter anskaffelsen af katten. Samtidig afleveres et vellignende fotografi af katten for at forebygge, at der anskaffes en tilsvarende kat uden tilladelse. Katten skal øremærkes eller have chipnummer, og disse informationer skal fremgå af ansøgningsskemaet. Nytilkommende beboere skal have indhentet kattetilladelsen inden indflytningen finder sted. Hund: I Lønstruphuse er der hundeforbud. Undtaget er dog arbejdshunde så som hjerte-, epilepsiog førerhunde og små hunde, der i udvokset tilstand maksimalt har en ryghøjde på 40 cm målt over skulderbladene (ikke hoved eller øre). Der må holdes 1 hund pr. husstand, dog kræves der en skriftlig tilladelse fra ejendomsmesteren. Ansøgningsskemaet skal udfyldes med alle fyldestgørende oplysninger og afleveres senest 14 dage efter anskaffelsen af hunden. Samtidig afleveres et vellignende fotografi af hunden for at forebygge, at der anskaffes en tilsvarende hund uden tilladelse. Hunden skal øremærkes eller have chipnummer, og disse informationer skal fremgå af ansøgningsskemaet. Nytilkommende beboere skal have indhentet hundetilladelsen inden indflytningen finder sted. Ingen beboere kan gives tilladelse til både kat og hund. Når tilladelse er givet til enten 1 kat eller 1 hund, skal følgende regler ubetinget overholdes: 1. Hunde og katte SKAL føres i snor overalt på ejendommens arealer. 2. Hunde og katte MÅ IKKE besørge på ejendommens arealer. Er uheldet ude, er ejeren forpligtet til omgående at gøre rent efter hunden eller katten. 3. Hunde og katte MÅ IKKE gøre sig bemærket ved unødig støj. 4. Løse hunde og katte MÅ IKKE færdes på ejendommens arealer. I givet fald vil politiet blive kontaktet og dyret indfanget. Såfremt der er anskaffet kat eller hund uden at ejendomsmesteren senest 14 dage efter har givet skriftlig tilladelse, skal dyret fjernes omgående, og tilladelse til kat eller hund kan herefter ikke opnås. Har indflytning fundet sted med kat eller hund uden at ejendomsmesteren forinden indflytningen har givet skriftlig tilladelse, skal dyret fjernes omgående, og tilladelse til kat eller hund kan herefter ikke opnås. Det er IKKE tilladt at have fremmede dyr i pleje. Pasning af enten 1 kat eller 1 hund for familie er dog tilladt i HØJST tre uger pr. år. I så tilfælde skal afdelingsbestyrelse og ejendomsmester forinden informeres skriftligt. Det skal bemærkes, at hunde, som kan henføres under betegnelsen muskelhunde eller kamphunde, nedenstående hunderacer samt krydsninger heraf, under ingen omstændigheder kan 5

6 accepteres i Lønstruphuse. Listen er vejledende, idet der kan være andre hunderacer eller krydsninger, der kategoriseres som kamphunde eller muskelhunde og disse er også inkluderet: Amstaff, Amerikansk Bulldogg, Bull Mastiff, Bullterrier. HÆRVÆRK Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive indledt en husordenssag, rejst et erstatningskrav samt ske eventuel anmeldelse til politiet. Husk at du også er ansvarlig for dine gæsters adfærd i ejendommen, og at du derfor vil blive holdt ansvarlig, hvis dine gæster udøver hærværk under deres færden i ejendommen. INDEKLIMA OG UTÆTHEDER Lejligheden skal dagligt udluftes 2-3 gange i minutter. Det er både billigst i opvarmning, og der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader celcius. Luk aldrig helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Luften skal kunne cirkulere bagom skabe og større møbler, der ikke bør anbringes helt op mod en ydervæg. Vinduer og døre skal altid være hele. Observeres der utætheder fra tag, vinduer eller døre, skal dette omgående anmeldes til ejendomsmesteren. Der må ikke tørres vasketøj i lejligheden, heller ikke ud af åbnede vinduer. LEG OG BOLDSPIL Børns leg skal ske under hensyntagen til ejendommens øvrige beboere. Der henvises til de etablerede legearealer. Enhver benyttelse af de grønne områder skal ske under hensyntagen til andre beboere, der også ønsker at opholde sig på området. Der må ikke camperes. MASKINER OG VÆRKTØJ Støjende arbejde, f.eks. med el-boremaskine og plæneklipper må kun finde sted i tidsrummet Mandag fredag kl Lørdag, søndag og helligdage kl

7 NABOSTØJ, MUSIK OG FEST Desværre har Lønstruphuse så dårlig lydisolering, at det altid er nødvendigt at tage stort hensyn ved afspilning af musik og brug af musikinstrumenter. I Lønstruphuse gælder således et skærpet krav til støjniveau i boligerne. Ved opstilling af højtaler etc. skal der derfor tages nødvendige foranstaltninger til lyddæmpning f.eks. med gummimåtter og placering i rummet. Efter kl bør der altid vises ekstra hensyn ved at dæmpe musikken, så man ikke forstyrrer andre beboeres ønske om nattero. Ifølge Ordensbekendtgørelsen nr. 511 af 20/ er det ikke tilladt at støje så meget man vil, hvis døre og vinduer i boligen er lukket. En uge før en fest skal naboerne advares fx i form af en meddelelse på opslagstavlerne i de blokke, du deler fællesareal med. MÅTTER Måtten, der af beboeren anbringes på trappeopgangen, skal holdes ren. Rystning og bankning skal foregå udendørs. PRIVATE KÆLDERRUM Rummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum. De skal være aflåste, og eventuelle vinduer skal være lukkede. TØRREKÆLDRE Vinduer skal lukkes, når tøjet er tørt. RÅDERET Vedrørende forbedringer og forandringer af det lejede, bestemmes mulighederne i et Råderetsreglement. skal altid kontaktes, før du begynder at forbedre/bygge. Læs mere på SKADEDYR Fodring af fugle eller andre dyr er ikke tilladt af hensyn til rottefaren, dog er det tilladt at fodre fugle, når der opsættes foderbræt eller fuglekasse i haven. Hvis der opstår gener ved arrangementet, kan afdelingsbestyrelsen kræve det fjernet. Hvis man ser en rotte, skal det straks meddeles til ejendomskontoret. 7

8 VANDFORBRUG Vand er blevet meget dyrt. Kontakt derfor omgående ejendomskontoret, hvis toilettet begynder at løbe, eller en vandhane ikke længere lukker tæt. Havevanding med slange er forbudt. VASKERIET Fællesvaskeriet er udelukkende til rådighed for afdelingens beboere. Ordensregler for brug af vaskeriet er ophængt i vaskeriet. VEDLIGEHOLDELSESREGLER For Lønstruphuse gælder B-ordningen: Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til. Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Vedrørende vedligeholdelse af boligen se Vedligeholdelsesreglementet. 8

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere