Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave"

Transkript

1 Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. marts 2015

2 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser 1.0 Generelle oplysninger Byggeriets parter Byggesagen Entrepriseform Aflevering af tilbud Udbudsdokumenter Spørgsmål og besigtigelse Byggepladsdrift Byggepladsen Arbejdsredskaber Måltagning Sikkerhedsforanstaltninger Tidsfrister Udførelsestidspunkt og tidsplan Igangsætningsfrist Færdiggørelsesfrist Kvalitetssikring Generelt Bygherrens tilsyn Betaling Betaling for udført arbejde Prisregulering Om-/ og tilbygning mm GENERELT Arbejdets omfang Normer og forskrifter MATERIALER Generelt Gulvbelægning Gipsvæg Reoler og skabe Spansk væg i puslerum Vaskerende Håndvaskearmaturer Puslebord Børnetoiletter Loftarmaturer Hårde-hvidevarer Nye udvendige og indvendige vinduer og døre Stakit Materialer vedr. krybberum Maling Redegynge, sandkasse, solsejl og vippedyr Sandkassesand UDFØRELSE Generelt

3 6.3.2 Nyt puslerum mm (position 1) Ny åbning mellem grupperum og 2 nye vinduer (position 2) Ny garderobe og flytning af kontor (position 3) Ny gipsvæg på hems og nyt gipsloft i køkken (position 4) Ny tilbygning og nyt vinduesparti (position 5) Nyt krybberum incl. belægning mm (position 6) Ny bundopbygning for gynge og sandkasse (position 7) Ny kørebane i asfalt (position 8) Nyt stakit (position 9) Nyt varslingsanlæg Efterreparationer Slutrengøring

4 1.0 Generelle oplysninger 1.1 Byggeriets parter Bygherre: Byggeplads: Projekt og tilsyn: Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Tumlehøj Børnehave Højmarksvej 18b, 6670 Holsted Bygningsservice v/ Curt Lynge 1.2 Byggesagen Arbejdet omfatter om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave i h. t. arbejdsbeskrivelsens omfang. 1.3 Entrepriseform Arbejdet udbydes i underhåndsbud i h. t. lov om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren - Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Tildelingskriteriet vil være laveste bud. Bygherren forbeholder sig ret til at tage dele ud eller forkaste alle tilbud. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise hovedentreprisen, der skal indeholde alle ydelser til arbejdets færdiggørelse inkl. nødvendige efterreparationer. 1.4 Aflevering af tilbud Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste og vedlægges tro- og love erklæring. Tilbud der ikke er vedlagt udfyldt tro-/ og love erklæring vil ikke blive betragtet som konditionsmæssigt. Tilbud må ikke indeholde forbehold, der kan få indflydelse på prisen eller arbejdets gennemførelse efter tidsplanen. Tilbud afleveres eller fremsendes, så det er undertegnede i hænde senest: Mandag den 13. april 2015 kl på adressen: Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 1.sal 6600 Vejen att. Curt Lynge Tilbud og udfyldt tro-/ og love erklæring kan også sendes via mail til inden tidsfristens udløb. 4

5 1.5 Udbudsdokumenter Grundlaget for såvel tilbud som arbejdets udførelse vil være følgende dokumenter altid i seneste reviderede udgave. Nærværende udbuds- og omfangsbeskrivelse af 20. marts 2015 Vejen kommunes fællesbetingelser for arbejder i udbud (august 2013) Tilbudsliste af 20. marts 2015 Tro og love erklæring Følgende tegninger: Situationsplan, byggepladsplan nr. 100, dateret Situationsplan, delplan 1, nr. 101, dateret Stueplan nr. 200, dateret Stueplan, delplan 1, nr. 201, dateret Stueplan, delplan 2, nr. 202, dateret Facader, nr. 300, dateret Principsnit, nr. 400, dateret Plan og facader krybberum nr. 500, dateret Principsnit krybberum nr. 501, dateret Andre dokumenter: Gældende byggelove Bygningsreglement 2010 Evt. senere tilkomne tegninger og rettelsesblade til beskrivelsen Dansk Ingeniørforenings normer og vejledninger i det omfang de finder anvendelse på det pågældende arbejde. Statens byggeforskningsinstituts anvisninger og forskrifter i det omfang de finder anvendelse på det pågældende arbejde. Dansk Standard (DS) Erhvervs- og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende vejledning. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af om virksomhedens sikkerheds og sundhedsarbejde. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af om indretning af byggepladser og lignende arbejdspladser. Dokumenterne er ikke nævnt i den rækkefølge hvori de er retsligt gældende. 1.6 Spørgsmål og besigtigelse Tvivlsspørgsmål kan stilles til undertegnede på mail eller mobil Bygningen kan besigtiges onsdag den 25. marts 2015 kl

6 2.0 Byggepladsdrift 2.1 Byggepladsen Beliggenhed og adgangsforhold Byggepladsen er beliggende Højmarksvej 18b, 6670 Holsted Entreprenøren må i rette tid tage fornødne forholdsregler for at ingen eksisterende anlæg eller bygninger lider overlast. Eksisterende hegn nedtages delvist 2 steder for at skabe adgang til de 2 byggepladser på stedet. Efter færdiggørelsen retableres hegnet igen. I forbindelse med adgangen til bagsiden af bygningen, kan det blive nødvendigt at anvende køreplader over græsplænen. Adgangen til byggepladsen lukkes med byggepladshegn, når der ikke arbejdes på stedet, se tegning nr Afspærring Der foretages afspærring af byggepladsen med byggepladshegn. Adgang til bygningen skal ske gennem nyt dørhul, hvor der sættes en midlertidig byggepladsdør med lås i byggeperioden. Entreprenøren skal sammen med personalet sørge for, at dørene mellem byggeplads og børnehaven forbliver låste i byggeperioden. Entreprenøren skal afspærre indvendigt med krydsfinerplader eller lignende i fornødent omfang, se tegning nr Materialeoplæg og transport Placering af materialer på byggepladsen foretages i samråd med tilsynet. Det påhviler entreprenøren at fjerne alle kasserede materialer. Evt. containerleje og deponeringsafgift skal være indeholdt i tilbuddet. Byggepladsen skal holdes ryddet og i pæn stand i hele byggeperioden. Eventuel anvendelse af køreplader skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal efter arbejdets færdiggørelse retablere alle berørte arealer (fliser, græs, kantsten, bevoksning m.m.) til oprindelige forhold, hvis de lider skade. 2.2 Arbejdsredskaber Hvis entreprenøren ønsker at opstille faste arbejdsmaskiner, aftales placeringen af disse med tilsynet. 2.3 Måltagning Al nødvendig måltagning foretages af entreprenøren. De opgivne mængder i beskrivelsen er kun vejledende. 2.4 Sikkerhedsforanstaltninger Det påhviler entreprenøren at udføre sikkerhedsforanstaltninger i h.t. gældende love og forskrifter om arbejdsbeskyttelse. 6

7 3.0 Tidsfrister 3.1 Udførelsestidspunkt og tidsplan Arbejdet forventes at blive udført fra mandag den 20. april 2015 til fredag den 31. juli Det påhviler entreprenøren at udarbejde detaljeret tidsplan, så færdiggørelsesfristen kan overholdes. 3.2 Igangsætningsfrist Under forhandlingerne forud for tilbuddets antagelse skal i samråd med bygherren fastlægges en påbegyndelsesdato for arbejdet, samt hvilke arbejder der på denne dato skal være iværksat, og med hvilken kapacitetsydelse disse arbejders fremdrift er etableret. 3.3 Færdiggørelsesfrist Entreprisen skal være fuldført klar til ibrugtagning mandag den 3. august Kvalitetssikring 4.1 Generelt Entreprenøren er pligtig til inden for sin tilbudssum at gennemføre: Kvalitetssikring som forudsat i det statsstøttede byggeri. Dokumentere, at han har en organisation, der er i stand til at præstere denne kvalitetssikring. Forpligter sig til at medvirke ved 5-års eftersyn i samme omfang som ved statsstøttet byggeri. Entreprenøren gennemfører og dokumenterer en kvalitetssikring af sine ydelser i.h.t. Erhvervs- og boligstyrelsens BEK. nr. 169 af om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende vejledning. Gennemførelse af en kvalitetssikring vil være en forudsætning for accept af den 5-års ansvarsperiode i standardforbeholdene. Lavestbydende fremsender derfor umiddelbart efter tilbuddet forslag til kvalitetssikring (KS-program) på baggrund af de i fagbeskrivelserne stillede krav til materialer og udførelsesmetoder, ligesom entreprenørens kvalitetsstyringshåndbog (KS-håndbog) fremsendes til byggeledelsen. Omfang af kvalitetssikring Produktion Kontrol Emne Metode Interval 1 Døre Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 2 Udv. beklædning Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 3 Inventar Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 4 VVS artikler Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol Udførelse 7

8 Kontrol Emne Metode Interval 1 Døre Visuel kontrol Stikprøvevis 2 Udv. beklædning Visuel kontrol Stikprøvevis 3 Gulve Visuel kontrol Stikprøvevis 4 VVS, el Visuel kontrol Stikprøvevis 4.2 Bygherrens tilsyn Der afholdes ikke byggemøder, men bygherrens tilsyn kan tilkaldes til besigtigelse af bestemte nærmere angivne dele af arbejdet. Entreprenøren skal tilkalde tilsynet senest dagen før, besigtigelsen skal finde sted. Bygherrens tilsyn overvåger - stikprøvevis - at kvalitetskontrollen udføres og dokumenteres som aftalt. 5.0 Betaling 5.1. Betaling for udført arbejde Udbetaling af kontraktsummen vil ske i h.t. AB 92, 22, stk. 4 efter godkendt aflevering af arbejdet. Fakturaer fremsendes til Vejen kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen. Begæringen skal fremsendes elektronisk til EAN nr Der skal regnes med 30 kalenderdage fra modtagelsen af anmodningen til betaling sker. Afregning af mere- og mindreydelser kan kun ske på grundlag af en i forvejen udarbejdet aftaleseddel Prisregulering Arbejdet udbydes i.h.t. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 uden regulering af tilbudssummen. 8

9 6.0 Om-/ og tilbygning mm 6.1 GENERELT Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle de arbejder og leverancer, som er nævnt i beskrivelsen, og som det fremgår af tegninger. Alt leveres og monteres klar til brug. Arbejdet omfatter bl.a. følgende: Indvendigt: Nyt puslerum mm (position 1) Ny åbning mellem grupperum og 2 nye vinduer (position 2) Ny garderobe og flytning af kontor (position 3) Ny gipsvæg på hems og nyt gipsloft i køkken (position 4) Ny tilbygning og nyt vinduesparti (position 5) Nyt varslingsanlæg Udvendigt: Nyt krybberum incl. belægning (position 6) Ny bundopbygning til ny redegynge og sandkasse (position 7) Ny kørebane i asfalt (position 8) Nyt stakit (position 9) Nyt varslingsanlæg Normer og forskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedr. transport, lagring på byggepladsen, forarbejdning og montering skal følges. 6.2 MATERIALER Generelt I det følgende er angivet de materialer som skal anvendes til arbejdet. Udover de angivne materialer skal leveres de hjælpematerialer der er nødvendige for en god håndværksmæssig udførelse Gulvbelægning Ny gulvbelægning i puslerum rum 3 og vindfang rum 1 er vinyl som Altro Classic 25 eller dermed ligestillet produkt. Farve efter aftale. Ny gulvbelægning i rum 13 er som linoleum Forbo Marmoleum, eller dermed ligestillet produkt. Farve efter aftale Gipsvæg Ny gipsvæg er som Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45, 120 mm bred eller dermed ligestillet produkt. 9

10 6.2.4 Reoler og skabe Reoler i puslerum i rum 3 og i rum 1, opbevaringsskabe i rum 4 og rum 8 er som HTH, Glat hvid (Korpus LA) eller dermed ligestillet produkt. Reoler over 2 pusleborde i rum 3 er 4 stk. D Opbevaringsskabe i rum 4 er 1 stk. H , sokkel er 16,6 cm hvid og 2 stk. H , sokkel er 16,6 cm hvid Opbevaringsskabe i rum 8 er 3 stk. H , sokkel er 16,6 cm hvid Reoler i rum 1 er 1 stk. D og 1 stk. D , sokkel er 16,6 cm, hvid. Greb til opbevaringskabe er stål 12,8 cm, W Spansk væg i puslerum Spansk væg i puslerum er som Sanikab BH fra Bjarne Krag Aps, eller dermed ligestillet produkt, farve efter aftale Vaskerende Vaskerende er som Intra P 12 eller dermed ligestillet produkt. Vask er med indbyggede vægkonsoller, afløb i midten og hjørnebeskyttere (bumpers) Vasken leveres med 2 hanehuller Håndvaskearmaturer Berøringsfrie håndvaskearmaturer er som Oras Electra (6150F) eller dermed ligestillet produkt Puslebord Puslebord er som Pressalit Care Type R lavtgående puslebord med sanitet, 800x1400 mm eller dermed ligestillet produkt. Puslebord er med puslemadras type RB1902, farve efter aftale Børnetoiletter Nye børnetoiletter er som Ifö børnetoilet 6820 Hvid incl. Sæde eller dermed ligestillet produkt Loftarmaturer Nye loftarmaturer i rum 2, 3, 4, 8 og 13 er som Solar Light, type Vega LED 23W ED eller dermed ligestillet produkt. Loftlampe i rum 1 er som Solar Light, type Giotto påbyg ø 335 mm med LED eller dermed ligestillet produkt Hårde-hvidevarer Nyt køle-svaleskab i rum 4 er som Vestfrost FW 349 R eller dermed ligestillet produkt. 10

11 Nye udvendige og indvendige vinduer og døre Nye udvendige vinduer og yderdør er i plast som eksisterende fabrikat Lodberg, hvide eller dermed ligestillet produkt. Ny yderdør er som Basisdør type 500 eller dermed ligestillet produkt. Bundstykke skal være i aluminium. Glas i ny yderdør og vinduer mod gulv skal være hærdet glas, og alle nye vinduer er med fast karm Dørhåndtag er som skolegrebet fra Carl F, varenummer eller dermed ligestillet produkt. Låse er Ruko i system eller dermed ligestillet produkt. Nye indvendige døre og vinduer er i fabrikat som eksisterende eller tilsvarende produkt og døre er uden bundstykke. Ny glasdør mellem rum 2 og køkken er med hærdet glas, farve hvid. Nye indvendige dørplader er med laminat i farve som eksisterende eller tilsvarende Stakit Udvendigt stakit er som Ligno forhavehegn eller dermed ligestillet produkt. Hegn er 150 cm brede og 73 cm høje, låger er 100 cm brede og 88/86 cm høje. Stolper er 7x7x160 cm m/ spids Materialer vedr. krybberum Udvendig beklædning på krybberum er som Hardieplank facadebeklædning, Brædder, farve koksgrå eller dermed ligestillet produkt. Som afslutning ved døre anvendes lysningsprofiler i farve RAL Udvendige hjørner afsluttes med Metal Trim i farve Yderdøre er som Velfac 641 Udadgående træ/alu rammedør, farve RAL 9010 eller dermed ligestillet produkt. Glas er Velfac Clear Safety eller dermed ligestillet produkt. Dørhåndtag er som skolegrebet fra Carl F, varenummer eller dermed ligestillet produkt. Låse er Ruko i system eller dermed ligestillet produkt. Vægventiler er som DUKA teleskobventil type 400, farve hvid eller dermed ligestillet produkt. Loftlamper er som Solar Light, Awayserien, Discos type 2x18W TC-D/EL eller dermed ligestillet produkt Maling Maling er som Flügger eller dermed ligestillet produkt Redegynge, sandkasse, solsejl og vippedyr Levering og montering af redegynge med gummifliser, stolper og solsejl, opbevaringskasse, skur, sandkasse samt 2 vippedyr er bygherreleverance Sandkassesand Sandkassesand skal være i fabrikat som DANSAND eller dermed ligestillet produkt. 11

12 6.3 UDFØRELSE Generelt Arbejdet skal indeholde alle ydelser til arbejdets håndværksmæssige færdiggørelse. Alle arbejder udføres i 1. klasses håndværksmæssig kvalitet og i øvrigt i henhold til fabrikanternes anvisninger Nyt puslerum mm (position 1) Jord-/ kloak-/ beton-/ belægning Nyt terrændæk: Eksisterende betongulv og gulvisolering fjernes delvist i det eksisterende kontor (rum 3) og delvist i depotet (rum 4). Betongulv og trægulv i rum 2 bibeholdes. Der leveres og monteres nye kloakledninger fra 2 toiletter, vaskerende, gulvafløb og 2 pusleborde samt ny rensebrønd i samarbejde med vvs, se tegning nr Den nødvendige uddybning af terræn i rummet foretages, og der leveres og monteres 300 mm Sundolit og nyt 100 mm betongulv med rionet til montering af gulvvarmerør i samarbejde med vvs i rum nr. 1 og rum 3. Der udføres radonsikring hen over kantisolering. Udvendig belægning: Eksisterende belægningssten udvendigt hæves til repos ved ny dør til rum 1, og der etableres 2 nye ramper ved delvis anvendelse af eksisterende belægningsten, se tegning nr Koten på repos skal være i samme højde som gulv i rum 1. Der leveres og monteres nyt acodræn i samme bredde som repos, og acodræn tilsluttes eksisterende tagnedløb. Tømrer Nedbrydning: Eksisterende inventar (hylder, reoler mm) i eksisterende kontor, depot og gang nedtages og lægges i depot efter aftale med personalet. Eksisterende fodlister og trægulv fjernes delvist i det eksisterende kontor (rum 3) og delvist i depotet (rum 4). Trægulv og fodlister i rum 2 bibeholdes. Trægulv fjernes med forsigtighed, så der er mulighed for genanvendelse. Eksisterende gipsvæg mellem rum 2, 3 og 4 fjernes, og eksisterende dør og glasparti mellem gang og eksisterende kontor fjernes. Eksisterende træbetonloft og skyggelister nedtages og opsættes igen i fornødent omfang i forbindelse med nedbrydning af skillevægge og opstilling af nye skillevægge. Nye gipsvægge, fodlister og skyggelister: Der leveres og monteres nye gipsvægge, se tegning nr Der leveres og monteres nye skyggelister som eksisterende mod loft ved nye gipsvægge. Der leveres og monteres nye fodlister som eksisterende ved eksisterende og nye gipsvægge i rum nr. 1, 2 og 4.

13 Nye indvendige vinduer og døre: Der leveres og monteres 2 nye vinduer i format 590 mm i bredde og højde 790 mm inkl. gerigter med brystningshøjde på ca mm mellem rum 1 og rum 6 samt mellem rum 1 og rum 3. Der leveres og monteres ny gipsvæg og ny glasdør inkl. gerigter med almindeligt dørgreb og højtsiddende dørgreb mellem rum 2 og eksisterende køkken. Der leveres og monteres nye døre uden bundstykke mellem rum 1 og 2 samt mellem rum 2 og 3 inkl. gerigter. Der leveres og monteres gulvskinner i aluminium i døråbninger. Ny yderdør: Eksisterende vindue og brystning nedbrydes ved rum 1, og der leveres og monteres ny yderdør. Ved nedbrydning af brystning og skæring af eksisterende sinusplader skal det sikres, at pladerne ikke kommer til at ruste i skæringen. Bemærk, at bundstykket i yderdøren ikke må være mere end 25 mm højere end gulvkoten, så der opnås niveaufri adgang. Ny gulvbelægning: Der leveres og monteres ny vinyl i rum 3 med hulkehl ca. 10 cm op ad gipsvægge og ny vinyl i rum 1, hvor der monteres fodlister. Nødvendig forstærkning af spær og efterisolering: Der leveres og monteres nødvendig forstærkning af spær i forbindelse med fremføring af varmt og koldt vand fra rum 11 til rum 3 i samarbejde med vvs. Langs fremføringen fra rum 11 til rum 3 leveres og monteres 100 mm mineraluld over eksisterende isolering i samme bredde som batts. Inventar: Der leveres og monteres 2 stk. vægreoler over hvert puslebord i højde efter aftale med personalet. Der leveres og monteres ny spansk væg mellem toiletter i højde efter aftale, se tegning nr Der leveres og monteres 3 nye skabe i rum nr. 4 Sikring af væg bag pusleborde: Til sikring af opsætning af pusleborde leveres og monteres kraftig plade i hvid laminat bag begge pusleborde, pladestørrelsen er ca. 65 cm i bredden og ca. 115 cm i højden. VVS Ny gulvvarme: Eksisterende radiatorer og varmerør i gulv nedbrydes delvist. Der leveres og monteres nye gulvvarmeslanger, der kobles til eksisterende varmerør i gulv, hvor samling af varmerør og gulvvarmeslanger evt. skjules i ny væg mellem rum 1 og rum 3. Reguleringsventil kan evt. placeres ved vindue, hvor radiator fjernes. Nyt afløbssystem: Der leveres og monteres nyt afløbssystem til 2 nye pusleborde, ny vaskerende, 2 nye toiletter samt 1 nyt gulvafløb. 13

14 Fremføring af koldt og varmt vand til rum 3: Der leveres og monteres rør for varmt og koldt vand fra eksisterende teknikrum 11 hen over loft til rum 3. Rørene fremføres ved gennemboring af undersiden af spær lige over dampspærre og føres ned i gulv i rum 3 via ny gipsvæg mellem rum 3 og rum 4. Hullet skal være tilstrækkeligt stort til, at rørene kan bevæge sig, og forstærkning af spærene udføres i fornødent omfang af tømrer. Nyt toiletter: Der leveres og monteres 2 nye børnetoiletter, hvor der etableres vandtilslutning for koldt vand skjult i ny gipsvæg, se tegning nr Vaskerende: Der leveres og monteres ny vaskerende (Intra P 12) incl. 2 armaturer samt tilslutning til vand og afløb. Vandtilslutninger føres skjult i eksisterende gipsvæg. Ny vaskerende placeres i højde efter aftale med personalet. Afløb fra vaskerende tilsluttes kloak. Der leveres og monteres spejl i format ca. 100 cm bredde og 100 cm højde på væg bag vaskerende, placeres i højde efter aftale med personalet. Sæbeautomater, papirautomater og affaldsstativer mm er bygherreleverance. Puslebord: Der leveres og monteres 2 stk. nye pusleborde, se tegning nr Der etableres nye vandtilslutninger for koldt og varmt vand samt afløbsinstallationer til puslebordene. Vandinstallationerne udføres skjulte i eksisterende ydervæg. Installationerne placeres iht. forskrifter fra leverandør af puslebordet. Elektriker Eksisterende lysarmaturer i rum 3 fjernes. Der leveres og monteres 2 stk. nye lysarmaturer i rum 3. Eksisterende lyskontakt og stikkontakt ved væg, der nedbrydes, fjernes. Eksisterende kabelskinner fjernes. Der leveres og monteres ny lyskontakt og stikkontakt ved ny dør til rum 3. 2 eksisterende stikkontakter ved ydervæg bag pusleborde flyttes, og installationerne placeres iht. forskrifter fra leverandør af puslebordet. Bemærk, at tømrer leverer og monterer en ny plade i hvid laminat til montering af puslebord på eksisterende ydervæg. Eksisterende sensor i eksisterende kontor flyttes til rum 13. Eksisterende sensor i rum 2 flyttes til ny væg mellem rum 2 og rum 1. Der leveres og monteres nyt lysarmatur i rum 2 og rum 4. Eksisterende lyskontakt bag ny vaskerende fjernes. Der leveres og monteres nyt køleskab i rum 5. Maler Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister i rum 1, 2, 3 og 4 malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk, herunder dørkarme, gerigter og fodlister i rum 1, 2, 3 og 4 malerbehandles, Flügger Ny gipsvæg malerbehandles, Flûgger med væv som eksist. 14

15 Alle eksisterende vægflader i rum 1, 2, 3 og 4 malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nødvendig spartling, reparation af huller og montering af væv udføres forinden. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Ny åbning mellem grupperum og 2 nye vinduer (position 2) Tømrer Eksisterede gipsvæg mellem rum 6 og 7 nedbrydes delvist til overkant af eksisterende hul. Eksisterende fodlister nedbrydes delvist og tilsætninger omkring eksisterende dørhul nedbrydes. Der leveres og monteres nye tilsætninger og gerigter samt fodlister omkring ny åbning mellem rum 6 og 7. Nødvendige forstærkninger omkring åbning udføres. Eksisterende skinne i gulv i eksisterende dørhul mellem rum 6 og 7 fjernes. Der leveres og monteres ny stribe lakeret trægulv som eksisterende i ny åbning mellem rum 6 og 7 nedbrudt trægulv fra rum 3 kan evt. genanvendes. Nyt højtsiddende dørgreb: Der leveres og monteres nyt højtsiddende dørgreb i eksisterende dør mellem vindfang og rum 7, se tegning nr nye vinduer: Eksisterende brystning under vindue i rum 6 og 7 nedbrydes, og der leveres og monteres 2 nye vinduer med fast parti og hærdet glas samt tilsætninger og forkantlister, som eksisterende. Ved nedbrydning af brystning og skæring af eksisterende sinusplader skal det sikres, at pladerne ikke kommer til at ruste i skæringen. Der leveres og monteres udvendig sålbænk og indvendig vinduesplade som eksisterende. Eksisterende vinduesplade kan evt. genanvendes. Maler Nyt træværk, herunder fodlister, tilsætninger og gerigter omkring ny åbning og vinduer malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Ny garderobe og flytning af kontor (position 3) Tømrer Eksisterende inventar( reoler, hylder mm) i rum 8 nedtages og lægges i depot efter aftale med personalet. Eksisterende væg mellem vindfang og rum 8 nedbrydes delvist, og der etableres nyt dørhul. Der leveres og monteres tilsætninger i samme bredde som væggen langs de 3 sider af det nye hul samt gerigter på begge sider. Eksisterende dør fra gang til rum 8 nedbrydes og der leveres og monteres ny gipsvæg i samme bredde som eksisterende gipsvæg, se tegning nr

16 Inventar: Nyt garderobeinventar er bygherreleverance. Elektriker Eksisterende loftarmaturer i rum 8 nedtages og opsættes i rum 9. Eksisterende netstik i rum 8 fjernes, og der leveres og monteres 2 nyt netstik i rum 9, der tilsluttes krydsfelt. Der leveres og monteres 2 nye stikkontakter, se tegning nr Fremføring af installationer til stikkontakter og netværk kan føres i smalle, hvide kabelkanaler, der monteres på overside af fodlister. Eksisterende sensorer i rum 8 flyttes til rum 9. Maler Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk rundt om nyt hul i væg malerbehandles, Flügger , farve hvid. Ny gipsvæg malerbehandles, Flûgger med væv som eksisterende. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Ny gipsvæg på hems og nyt gipsloft i køkken (position 4) Tømrer Ny gipsvæg med dør på hems: Der leveres og monteres ny gipsvæg på eksisterende hems, se tegning nr Ny gipsvæg er uden mineraluld. Der leveres og monteres ny BD-30 dør i hvid laminat med lås inkl. gerigter. Nyt gipsloft over køkken: Eksisterende troldtektplader over eksisterende køkken fjernes. Det drejer sig om ca. 350 cm i bredden og ca. 500 cm i længden. Eventuelle huller i dampspærre udbedres inden opsætning af gipsloft. Der leveres og monteres 2 lag 12.5 mm gipsplader, hvor det nederste lag er med forsænket kant til spartling. Arbejdet skal udføres i forbindelse med weekend, helligdage eller ferie, så der ingen børn er til stede i børnehaven. Maler Ny gipsvæg malerbehandles, Flûgger med væv som eksisterende. Nyt gipsloft over køkken malerbehandles, Flügger med filt. Malerarbejdet med gipsloft over køkken udføres i forbindelse med weekend, helligdage eller ferie, så der ingen børn er til stede i børnehaven. Nye dørkarme og gerigter malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Ny tilbygning og nyt vinduesparti (position 5) Jord-/ kloak-/ beton-/ belægning Eksisterende belægningssten og bundopbygning ved tilbygning nedbrydes og genanvendes i forbindelse med belægningsarbejdet ved indgang og krybberum. 16

17 Der leveres og monteres nyt randfundament, isolering og terrændæk, se princippet på tegning nr. 400 Betondæk udføres med gulvvarme i samarbejde med VVS. Der udføres radonsikring hen over kantisolering. Tømrer Ændringer i eksisterende vægge: Eksisterende sinusplade, afstandsliste og vindpap fjernes ved ny tilbygning. Eksisterende gavlkonstruktion over loft nedbrydes, så loftrum bliver sammenhængende og isoleringen kan føres igennem loftkonstruktionen. Eksisterende vindues- og dørparti nedtages og isættes igen i tilbygning. Bemærk, at bundstykket i døren ikke må være mere end 25 mm over færdigt gulvniveau, så der opnås niveaufri adgang. Der leveres og monteres 2 lag gipsplader på 2 sider af eksisterende ydervæg, der ændres til indvendig væg. Ny indvendig væg med dør: Der leveres og monteres ny gipsvæg og dør i eksisterende vindues-/ og dørhul mellem rum 12 og 13 og i samme plan som de 2 lag gipsplader i rum 13. Dør er uden bundstykke, så der leveres og monteres gulvskinne i døråbning. Ny tilbygning: Der leveres og monteres ny ydervæg og ny tagkonstruktion i samme facadeflugt, tagvinkel og højde som eksisterende, se tegning nr De nødvendige vindafstivninger og trækbånd mm udføres. Der udføres 25 mm troldtektloft lys/fin og skyggelister som eksisterende. Alle detaljer, stern, tagfod og inddækninger mm udføres som eksisterende. Ny tagrende kobles til eksisterende tagrende. Der leveres og monteres linoleum på betongulv og fodlister som eksisterende. Nye vinduer: Eksisterende væg og brystning mellem og under de 2 eksisterende vinduer i rum 12 nedbrydes. Ved nedbrydning af brystning og skæring af eksisterende sinusplader skal det sikres, at pladerne ikke kommer til at ruste i skæringen. Der leveres og monteres nyt vindue til gulv mellem de 2 eksisterende vinduer og under de 2 eksisterende vinduer, hvor de 3 nederste partier er med hærdet glas samt tilsætninger og forkantlister som eksisterende. Der leveres og monteres udvendig sålbænk og indvendig vinduesplade som eksisterende. Ny repos og rampe: Der leveres og monteres repos og rampe ved yderdør, se tegning nr Platform og rampe er som galvaniseret elefantrist med maskestørrelse 30x30 mm samt galvaniseret højdestilbart system på fødder. Der leveres og monteres 800 mm højt rækværk i galvaniseret stål på ydersiden af rampen. Bemærk, at platforme skal udformes, så de kan monteres uden sprække mellem platform og bundstykke i yderdør udvendigt. Repos placeres i samme højde som gulv indvendigt. 17

18 VVS Der leveres og monteres gulvvarmeslanger, der kobles til eksisterende varmerør i samarbejde med betonentreprenør. Samling mellem varmerør og gulvvarmeslanger kan skjules i ny gipsvæg mellem rum 12 og 13, hvor reguleringsventilen også kan placeres. Eksisterende radiator og radiatorafskærmning ved vindue mod facade i rum 12 nedbrydes, og der leveres og monteres en lavere gulvmodel efter nærmere aftale. Elektriker Eksisterende udvendig lampe og installationer nedbrydes. Der leveres og monteres nye elinstallationer i tilbygning, herunder lyskontakt, loftudtag og stikkontakter, se tegning nr Elinstallationer kobles til eksisterende elinstallationer. Der leveres og monteres 2 nye loftarmaturer. Maler Nye gipsvægge og nye gipsplader malerbehandles, Flûgger med væv som eksisterende. Nye dørkarme, gerigter, fodlister og skyggelister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Nyt krybberum incl. belægning mm (position 6) Jord-/ kloak-/ beton Der udføres randfundamenter afsluttet med lecablok, se tegning nr. 501 Der udføres ny regnvandsledning med tilslutning til eksisterende regnvandssystem, se tegning nr. 101 Eksisterende belægningssten udvides med stiforbindelse i belægningssten til krybberum og i selve krybberummet, se tegning nr. 101 Nye belægningssten skal være i samme format og fabrikat som eksisterende. Eksisterende belægningssten er i format ca. 13x20 cm. Belægningssten opbygges med bærelag af komprimeret stabilgrus og sand iht. fabrikantens anvisninger. Bemærk, at gulvet i krybberummet og bundstykket i døren er placeret 2 cm højere end det omgivende terræn. Murer Der udføres sokkelpuds på begge sider af lecablok jævnfør tegning nr. 501 Tømrer Der leveres og monteres nyt krybberum jævnfør tegning nr. 101, 500 og 501 Der leveres og monteres 8 vægventiler, der tilpasses vægtykkelsen. VVS/ Blikkenslager Der leveres og monteres tagrende og tagnedløb i zink ved nyt krybberum jævnfør tegning nr. 101 og

19 Elektriker Der leveres og monteres 2 stk. lysarmaturer incl. 2 stk. lyskontakter, se tegning nr. 500 Eltilslutning sker via nedgravet jordkabel til elinstallationer i eksist. Bygning iht. nærmere aftale. Maler Tagspær og underside tagkrydsfiner malerbehandles indvendigt, Flügger , farve hvid. Bygherreleverance Levering og montering af brandslukker og skilt er bygherreleverance Ny bundopbygning for gynge og sandkasse (position 7) Jord-/ kloak-/ beton-/ belægning Ny redegynge: Der udgraves hul på 850 x 350 cm, hvori der opbygges ca. 15 cm komprimeret stabilgrus afrettet med sand som underlag for gummifliser. Arbejdet afsluttes ca. 50 mm under eksist. terræn, hvorefter legepladsmontør monterer gummifliser og redegynge (under anden entreprise), se tegning nr. 101 Ny sandkasse: Eksisterende trampolin og omkringliggende planker fjernes og lægges i depot. Der udgraves hul til placering af eksisterende planker og trampolin på et sted, der anvises af personalet. Planker og trampolin monteres. Der etableres hul på ca. 3x3 m cm og i en dybde, så der kan udlægges 50x50 cm betonfliser i ca. 30 cm dybde i forhold til eksisterende terræn, se detailtegning nr Endelig hulstørrelse aftales med legepladsmontøren. Kanter skal være skarpt afgrænsede, så legepladsmontør kan montere sandkassen uden tilpasning. Betonfliser udlægges på komprimeret stabilgrus/ sand iht. leverandørens forskrifter. Inden lægning af betonfliser, skal kanten af sandkassen sikres med fibertexdug, der føres under både randen af betonfliserne og under rammen til sandkasse, se detailtegning nr. 101 Overskudsjord bortkøres og deponeres på Vejen Kommunes deponi. Legepladsmontør monterer sandkasse (under anden entreprise) Der leveres og udlægges sandkassesand under nærværende entreprise i mængde efter aftale Ny kørebane i asfalt (position 8) Jord-/ kloak-/ beton-/ belægning Der udgraves muld/jord for ny kørebane for cykler, mooncar mm. Overskudsjord kan delvist opfylde hul fra trampolinen. Bund opbygges med ca. 15 cm komprimeret stabilgrus og afsluttes med asfalt i nødvendig tykkelse, se tegning nr

20 Nyt stakit (position 9) Tømrer Der leveres og monteres nyt stakit inkl. låge, se tegning nr Pæle monteres via boring med pælebor. Det skal påregnes, at stakit mod trådhegn skal tilpasses i længde. Maler Nyt stakit inkl. låge malerbehandles ikke Nyt varslingsanlæg Elektriker Der leveres og monteres nyt varslingsanlæg. Varslingsanlægget skal bestå af en central med indbygget nødstrømsforsyning og leveres og monteres med 2 stk. røgdetektorer i det nye krybberum, 1 udvendig sirene og 1 indvendig sirene, der tilkobles varslingsanlægget. Centralen skal være med afstillingstryk for deaktivering af alarmen samt driftslampe, der indikerer, at anlægget er i driftsklar stand. Alle enheder skal både have strømforsyning og batteribackup samt trådløs forbindelse. Den indvendige sirene og selve centralen skal placeres i forbindelse med det eksisterende køkken/ fællesrum efter aftale med personalet, mens den udvendige sirene placeres ved facade mod øst. Ved brand eller røgudvikling i krybberummet skal varslingen startes automatisk via røgdetektor, hvorved personalet advares, så de straks kan evakuere personer i krybberummet. Herefter skal personalet selv alarmere brandvæsnet ved at ringe 112. Varslingsanlæg og installationer skal udføres efter leverandørens anvisninger og skal kunne godkendes af brandmyndighederne. Type og fabrikat er som easi-fit fra Ei Professional eller dermed ligestillet produkt Efterreparationer Maler Der udføres nødvendige malerreparationer efter færdiggørelse af andre entreprenørers arbejde, herunder tømrer, vvs og elektriker Slutrengøring Efter malerarbejdets afslutning og arbejdets afslutning generelt, skal nærværende hovedentreprenør foretage en generel rengøring af lokalerne. Rengøringen foretages inden arbejdet afleveres og omfatter rengøring af lokalerne, herunder bl.a. fjernelse af afdækningspapir, pap, rengøring af gulve, skabe, bordplader, sanitet mm 20

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. februar 2015

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.2015 Skovhuse, Svendborg 4 boliger på 172 m 2 i 1 plan og skur/redskabsrum på 39 m 2. Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 31-08-2011. ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e.

SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 31-08-2011. ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e. SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 24 22 26 20 28 30 18 16 14 12 10 8 13 6 4 15 17 19 21 11 9 7 31-08-2011 ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e. d

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter BYGGEPROGRAM Tilbygning til Åparken Ældrecenter Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab, Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 03. august 2015 INDHOLD 1. Generel beskrivelse... 1 1.1 Tilbygning til Åparken

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro 1: Materialebeskrivelse. Sokkel: Der støbes 90 cm under terræn. Der er medregnet sand under bygningen. Sokkel udføres i beton 20 MPa, armeret i top og bund.

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje Dato: 25.01.2014 Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje (ekskl. 4 m 2 skur) Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg N Parklampe

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

04. Tilbudsliste: 08.01.2012

04. Tilbudsliste: 08.01.2012 04. Tilbudsliste: 08.01.2012 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken 1. Murerentreprisen Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum MATERIALEBESKRIVELSE 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: KÆRGAARD - BALLEBYGADE 38 DATO: 25-05-2016 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum 13.03.2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af ikke bærende vægge Nedtagning og bortkørsel af indv. døre Nedtagning og bortkørsel af nedhængte lofter Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden Dato: 25.01.2014 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 37 35 33 31 29 27 25 23 Type 110 21 19 Type 80 17 2

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Smedens Hestesko, Thorsø

Smedens Hestesko, Thorsø Dato: 25.01.2014 Smedens Hestesko, Thorsø 16 boliger på 90 m 2 samt 5 m 2 redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan BRUTTO AREAL

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr.

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr. Tilbydes som færdighus eller medbyg type a 57m 2 +7m 2 hems pris: 699.000 kr incl. moms type b 77m 2 +7m 2 hems pris: 819.000 kr incl. moms type b 1 1/2 plans 96 m 2 forskellige indretningsforslag Besparelser

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.15 Lundeparken, Malling 17 boliger á type 108 med 21 m 2 redskabsskur/carport Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail:

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle

MATERIALEBESKRIVELSE. 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle MATERIALEBESKRIVELSE 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: OSLOVEJ DATO: 19-5-2015 Rev. 1-30-05-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen JBS_Tilbud Inkl Moms Bemærkning Dobbeltdør, ca. 2 m i bredden. Glaspartier på hver side. Træ/alu konstruktion,

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt saga G

Vedr.: Altanprojekt saga G Sorø den 11. september 2015 AB Saga G Gunløgsgade 25. m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

A-(99)1.01 A-(99)1.01. Blok 2. Blok 1. Rudersdalsvej. Pavillion til genhusning. Signaturforklaring: Adgangs forhold til genhusningsby

A-(99)1.01 A-(99)1.01. Blok 2. Blok 1. Rudersdalsvej. Pavillion til genhusning. Signaturforklaring: Adgangs forhold til genhusningsby Øverødvej A-(99)1.01 6200 2 Blok 2 126 124 122 120 Signaturforklaring: Adgangs forhold til sby 6200 6200 6200 118 116 Blok 1 114 112 ev. 10200 10200 Sag: Lejerbo afd. 173-0 udersdalsvej Lunden afd. 173-0

Læs mere

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM oktober 2011 Vores ejendomme - dit hjem Beskrivelse-JS-211011-YK.doc BYGNINGSDELSBESKRIVELSE JK- Pavilloner ApS Nydamsvej 3, 6040 Egtved Side 1 af 3 Bygningsdelsbeskrivelse

Læs mere

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE STED: DATO: BOLIG: ERIKSBORG - PARKEN Alle priser er inkl. moms Sæt kryds Udgangs pris for det valgte hus, standard inkl. grund kr Tillægspris ved 140 m2 (uden ekstra værelse).

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

Daginstitution i Tasiilaq Dato 14.02.2014

Daginstitution i Tasiilaq Dato 14.02.2014 Bygherre: Kommuneqarfik Sermerssoq T I L B U D S L I S T E N R 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold til de for entreen udarbejdede "Særlige

Læs mere

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 NILS ENGELUND OG ALLAN PEDERSEN ARKITEKTER MAA/PAR TVÆRGADE 5 TLF.: 86 54 20 66 ARK@ARKIPARTNERS.DK 8300

Læs mere

ÅB 51 1.tv. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: ÅB 51 1.th. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: 2

ÅB 51 1.tv. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: ÅB 51 1.th. Fordør, udvendig: Ingen bemærkninger Fordør, indvendig: 2 ÅB 5.tv. Fordør, udvendig: : Trekantsliste (monteres ikke) ÅB 5.th. Fordør, udvendig: 2 : Trekantsliste (monteres) 2: Udbedres (pletmales) : Afslutning af vinyl på dørtrin 2: Fuge ved kabelkasse mod loft

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Prækvalifikationsbilag 6 -

Prækvalifikationsbilag 6 - Prækvalifikationsbilag 6 - Oversigt over typiske arbejder Side 1 af 5 Prækvalifikationsbilag 6: Oversigt over typiske arbejder Nedenfor beskrives det forventede opgaveindhold i de udbudte fagområder. De

Læs mere

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 25.01.2014 Bytoften III Gjøl 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan 3 Facader 4 Materialebeskrivelse

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen Kommentar Bemærkninger/argumenter/noter BR01 Skillevæg til lille depot BR02 Vindue

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Depotrum Tilslutning og levering radiator 750W Lofts lys sensor Stik

Depotrum Tilslutning og levering radiator 750W Lofts lys sensor Stik EL Entreprise Oplægning af byggestrøm og forsyning fremover 5g6 kabel Teknik og toilet rum Sikringstavle 3x25 A Tilslutning af vandvarmer Tilslutning af blandingsbatteri 230V Tilslutning radiator 750W

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 02:

RETTELSESBLAD NR. 02: Rettelsesblad nr. 02 af 30.10.2014 Side 1 af 11 RETTELSESBLAD NR. 02: GENERELT: ALLE: Præcisering: Til orientering fastholdes licitationsdato og tidspunktet d. 6 november kl. 10.00 i Terndrup Hallens Cafeteria.

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere