Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave"

Transkript

1 Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. marts 2015

2 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser 1.0 Generelle oplysninger Byggeriets parter Byggesagen Entrepriseform Aflevering af tilbud Udbudsdokumenter Spørgsmål og besigtigelse Byggepladsdrift Byggepladsen Arbejdsredskaber Måltagning Sikkerhedsforanstaltninger Tidsfrister Udførelsestidspunkt og tidsplan Igangsætningsfrist Færdiggørelsesfrist Kvalitetssikring Generelt Bygherrens tilsyn Betaling Betaling for udført arbejde Prisregulering Om-/ og tilbygning mm GENERELT Arbejdets omfang Normer og forskrifter MATERIALER Generelt Gulvbelægning Gipsvæg Reoler og skabe Spansk væg i puslerum Vaskerende Håndvaskearmaturer Puslebord Børnetoiletter Loftarmaturer Hårde-hvidevarer Nye udvendige og indvendige vinduer og døre Stakit Materialer vedr. krybberum Maling Redegynge, sandkasse, solsejl og vippedyr Sandkassesand UDFØRELSE Generelt

3 6.3.2 Nyt puslerum mm (position 1) Ny åbning mellem grupperum og 2 nye vinduer (position 2) Ny garderobe og flytning af kontor (position 3) Ny gipsvæg på hems og nyt gipsloft i køkken (position 4) Ny tilbygning og nyt vinduesparti (position 5) Nyt krybberum incl. belægning mm (position 6) Ny bundopbygning for gynge og sandkasse (position 7) Ny kørebane i asfalt (position 8) Nyt stakit (position 9) Nyt varslingsanlæg Efterreparationer Slutrengøring

4 1.0 Generelle oplysninger 1.1 Byggeriets parter Bygherre: Byggeplads: Projekt og tilsyn: Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Tumlehøj Børnehave Højmarksvej 18b, 6670 Holsted Bygningsservice v/ Curt Lynge 1.2 Byggesagen Arbejdet omfatter om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave i h. t. arbejdsbeskrivelsens omfang. 1.3 Entrepriseform Arbejdet udbydes i underhåndsbud i h. t. lov om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren - Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Tildelingskriteriet vil være laveste bud. Bygherren forbeholder sig ret til at tage dele ud eller forkaste alle tilbud. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise hovedentreprisen, der skal indeholde alle ydelser til arbejdets færdiggørelse inkl. nødvendige efterreparationer. 1.4 Aflevering af tilbud Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste og vedlægges tro- og love erklæring. Tilbud der ikke er vedlagt udfyldt tro-/ og love erklæring vil ikke blive betragtet som konditionsmæssigt. Tilbud må ikke indeholde forbehold, der kan få indflydelse på prisen eller arbejdets gennemførelse efter tidsplanen. Tilbud afleveres eller fremsendes, så det er undertegnede i hænde senest: Mandag den 13. april 2015 kl på adressen: Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 1.sal 6600 Vejen att. Curt Lynge Tilbud og udfyldt tro-/ og love erklæring kan også sendes via mail til inden tidsfristens udløb. 4

5 1.5 Udbudsdokumenter Grundlaget for såvel tilbud som arbejdets udførelse vil være følgende dokumenter altid i seneste reviderede udgave. Nærværende udbuds- og omfangsbeskrivelse af 20. marts 2015 Vejen kommunes fællesbetingelser for arbejder i udbud (august 2013) Tilbudsliste af 20. marts 2015 Tro og love erklæring Følgende tegninger: Situationsplan, byggepladsplan nr. 100, dateret Situationsplan, delplan 1, nr. 101, dateret Stueplan nr. 200, dateret Stueplan, delplan 1, nr. 201, dateret Stueplan, delplan 2, nr. 202, dateret Facader, nr. 300, dateret Principsnit, nr. 400, dateret Plan og facader krybberum nr. 500, dateret Principsnit krybberum nr. 501, dateret Andre dokumenter: Gældende byggelove Bygningsreglement 2010 Evt. senere tilkomne tegninger og rettelsesblade til beskrivelsen Dansk Ingeniørforenings normer og vejledninger i det omfang de finder anvendelse på det pågældende arbejde. Statens byggeforskningsinstituts anvisninger og forskrifter i det omfang de finder anvendelse på det pågældende arbejde. Dansk Standard (DS) Erhvervs- og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende vejledning. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af om virksomhedens sikkerheds og sundhedsarbejde. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af om indretning af byggepladser og lignende arbejdspladser. Dokumenterne er ikke nævnt i den rækkefølge hvori de er retsligt gældende. 1.6 Spørgsmål og besigtigelse Tvivlsspørgsmål kan stilles til undertegnede på mail eller mobil Bygningen kan besigtiges onsdag den 25. marts 2015 kl

6 2.0 Byggepladsdrift 2.1 Byggepladsen Beliggenhed og adgangsforhold Byggepladsen er beliggende Højmarksvej 18b, 6670 Holsted Entreprenøren må i rette tid tage fornødne forholdsregler for at ingen eksisterende anlæg eller bygninger lider overlast. Eksisterende hegn nedtages delvist 2 steder for at skabe adgang til de 2 byggepladser på stedet. Efter færdiggørelsen retableres hegnet igen. I forbindelse med adgangen til bagsiden af bygningen, kan det blive nødvendigt at anvende køreplader over græsplænen. Adgangen til byggepladsen lukkes med byggepladshegn, når der ikke arbejdes på stedet, se tegning nr Afspærring Der foretages afspærring af byggepladsen med byggepladshegn. Adgang til bygningen skal ske gennem nyt dørhul, hvor der sættes en midlertidig byggepladsdør med lås i byggeperioden. Entreprenøren skal sammen med personalet sørge for, at dørene mellem byggeplads og børnehaven forbliver låste i byggeperioden. Entreprenøren skal afspærre indvendigt med krydsfinerplader eller lignende i fornødent omfang, se tegning nr Materialeoplæg og transport Placering af materialer på byggepladsen foretages i samråd med tilsynet. Det påhviler entreprenøren at fjerne alle kasserede materialer. Evt. containerleje og deponeringsafgift skal være indeholdt i tilbuddet. Byggepladsen skal holdes ryddet og i pæn stand i hele byggeperioden. Eventuel anvendelse af køreplader skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal efter arbejdets færdiggørelse retablere alle berørte arealer (fliser, græs, kantsten, bevoksning m.m.) til oprindelige forhold, hvis de lider skade. 2.2 Arbejdsredskaber Hvis entreprenøren ønsker at opstille faste arbejdsmaskiner, aftales placeringen af disse med tilsynet. 2.3 Måltagning Al nødvendig måltagning foretages af entreprenøren. De opgivne mængder i beskrivelsen er kun vejledende. 2.4 Sikkerhedsforanstaltninger Det påhviler entreprenøren at udføre sikkerhedsforanstaltninger i h.t. gældende love og forskrifter om arbejdsbeskyttelse. 6

7 3.0 Tidsfrister 3.1 Udførelsestidspunkt og tidsplan Arbejdet forventes at blive udført fra mandag den 20. april 2015 til fredag den 31. juli Det påhviler entreprenøren at udarbejde detaljeret tidsplan, så færdiggørelsesfristen kan overholdes. 3.2 Igangsætningsfrist Under forhandlingerne forud for tilbuddets antagelse skal i samråd med bygherren fastlægges en påbegyndelsesdato for arbejdet, samt hvilke arbejder der på denne dato skal være iværksat, og med hvilken kapacitetsydelse disse arbejders fremdrift er etableret. 3.3 Færdiggørelsesfrist Entreprisen skal være fuldført klar til ibrugtagning mandag den 3. august Kvalitetssikring 4.1 Generelt Entreprenøren er pligtig til inden for sin tilbudssum at gennemføre: Kvalitetssikring som forudsat i det statsstøttede byggeri. Dokumentere, at han har en organisation, der er i stand til at præstere denne kvalitetssikring. Forpligter sig til at medvirke ved 5-års eftersyn i samme omfang som ved statsstøttet byggeri. Entreprenøren gennemfører og dokumenterer en kvalitetssikring af sine ydelser i.h.t. Erhvervs- og boligstyrelsens BEK. nr. 169 af om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende vejledning. Gennemførelse af en kvalitetssikring vil være en forudsætning for accept af den 5-års ansvarsperiode i standardforbeholdene. Lavestbydende fremsender derfor umiddelbart efter tilbuddet forslag til kvalitetssikring (KS-program) på baggrund af de i fagbeskrivelserne stillede krav til materialer og udførelsesmetoder, ligesom entreprenørens kvalitetsstyringshåndbog (KS-håndbog) fremsendes til byggeledelsen. Omfang af kvalitetssikring Produktion Kontrol Emne Metode Interval 1 Døre Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 2 Udv. beklædning Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 3 Inventar Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 4 VVS artikler Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol Udførelse 7

8 Kontrol Emne Metode Interval 1 Døre Visuel kontrol Stikprøvevis 2 Udv. beklædning Visuel kontrol Stikprøvevis 3 Gulve Visuel kontrol Stikprøvevis 4 VVS, el Visuel kontrol Stikprøvevis 4.2 Bygherrens tilsyn Der afholdes ikke byggemøder, men bygherrens tilsyn kan tilkaldes til besigtigelse af bestemte nærmere angivne dele af arbejdet. Entreprenøren skal tilkalde tilsynet senest dagen før, besigtigelsen skal finde sted. Bygherrens tilsyn overvåger - stikprøvevis - at kvalitetskontrollen udføres og dokumenteres som aftalt. 5.0 Betaling 5.1. Betaling for udført arbejde Udbetaling af kontraktsummen vil ske i h.t. AB 92, 22, stk. 4 efter godkendt aflevering af arbejdet. Fakturaer fremsendes til Vejen kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen. Begæringen skal fremsendes elektronisk til EAN nr Der skal regnes med 30 kalenderdage fra modtagelsen af anmodningen til betaling sker. Afregning af mere- og mindreydelser kan kun ske på grundlag af en i forvejen udarbejdet aftaleseddel Prisregulering Arbejdet udbydes i.h.t. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 uden regulering af tilbudssummen. 8

9 6.0 Om-/ og tilbygning mm 6.1 GENERELT Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle de arbejder og leverancer, som er nævnt i beskrivelsen, og som det fremgår af tegninger. Alt leveres og monteres klar til brug. Arbejdet omfatter bl.a. følgende: Indvendigt: Nyt puslerum mm (position 1) Ny åbning mellem grupperum og 2 nye vinduer (position 2) Ny garderobe og flytning af kontor (position 3) Ny gipsvæg på hems og nyt gipsloft i køkken (position 4) Ny tilbygning og nyt vinduesparti (position 5) Nyt varslingsanlæg Udvendigt: Nyt krybberum incl. belægning (position 6) Ny bundopbygning til ny redegynge og sandkasse (position 7) Ny kørebane i asfalt (position 8) Nyt stakit (position 9) Nyt varslingsanlæg Normer og forskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedr. transport, lagring på byggepladsen, forarbejdning og montering skal følges. 6.2 MATERIALER Generelt I det følgende er angivet de materialer som skal anvendes til arbejdet. Udover de angivne materialer skal leveres de hjælpematerialer der er nødvendige for en god håndværksmæssig udførelse Gulvbelægning Ny gulvbelægning i puslerum rum 3 og vindfang rum 1 er vinyl som Altro Classic 25 eller dermed ligestillet produkt. Farve efter aftale. Ny gulvbelægning i rum 13 er som linoleum Forbo Marmoleum, eller dermed ligestillet produkt. Farve efter aftale Gipsvæg Ny gipsvæg er som Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45, 120 mm bred eller dermed ligestillet produkt. 9

10 6.2.4 Reoler og skabe Reoler i puslerum i rum 3 og i rum 1, opbevaringsskabe i rum 4 og rum 8 er som HTH, Glat hvid (Korpus LA) eller dermed ligestillet produkt. Reoler over 2 pusleborde i rum 3 er 4 stk. D Opbevaringsskabe i rum 4 er 1 stk. H , sokkel er 16,6 cm hvid og 2 stk. H , sokkel er 16,6 cm hvid Opbevaringsskabe i rum 8 er 3 stk. H , sokkel er 16,6 cm hvid Reoler i rum 1 er 1 stk. D og 1 stk. D , sokkel er 16,6 cm, hvid. Greb til opbevaringskabe er stål 12,8 cm, W Spansk væg i puslerum Spansk væg i puslerum er som Sanikab BH fra Bjarne Krag Aps, eller dermed ligestillet produkt, farve efter aftale Vaskerende Vaskerende er som Intra P 12 eller dermed ligestillet produkt. Vask er med indbyggede vægkonsoller, afløb i midten og hjørnebeskyttere (bumpers) Vasken leveres med 2 hanehuller Håndvaskearmaturer Berøringsfrie håndvaskearmaturer er som Oras Electra (6150F) eller dermed ligestillet produkt Puslebord Puslebord er som Pressalit Care Type R lavtgående puslebord med sanitet, 800x1400 mm eller dermed ligestillet produkt. Puslebord er med puslemadras type RB1902, farve efter aftale Børnetoiletter Nye børnetoiletter er som Ifö børnetoilet 6820 Hvid incl. Sæde eller dermed ligestillet produkt Loftarmaturer Nye loftarmaturer i rum 2, 3, 4, 8 og 13 er som Solar Light, type Vega LED 23W ED eller dermed ligestillet produkt. Loftlampe i rum 1 er som Solar Light, type Giotto påbyg ø 335 mm med LED eller dermed ligestillet produkt Hårde-hvidevarer Nyt køle-svaleskab i rum 4 er som Vestfrost FW 349 R eller dermed ligestillet produkt. 10

11 Nye udvendige og indvendige vinduer og døre Nye udvendige vinduer og yderdør er i plast som eksisterende fabrikat Lodberg, hvide eller dermed ligestillet produkt. Ny yderdør er som Basisdør type 500 eller dermed ligestillet produkt. Bundstykke skal være i aluminium. Glas i ny yderdør og vinduer mod gulv skal være hærdet glas, og alle nye vinduer er med fast karm Dørhåndtag er som skolegrebet fra Carl F, varenummer eller dermed ligestillet produkt. Låse er Ruko i system eller dermed ligestillet produkt. Nye indvendige døre og vinduer er i fabrikat som eksisterende eller tilsvarende produkt og døre er uden bundstykke. Ny glasdør mellem rum 2 og køkken er med hærdet glas, farve hvid. Nye indvendige dørplader er med laminat i farve som eksisterende eller tilsvarende Stakit Udvendigt stakit er som Ligno forhavehegn eller dermed ligestillet produkt. Hegn er 150 cm brede og 73 cm høje, låger er 100 cm brede og 88/86 cm høje. Stolper er 7x7x160 cm m/ spids Materialer vedr. krybberum Udvendig beklædning på krybberum er som Hardieplank facadebeklædning, Brædder, farve koksgrå eller dermed ligestillet produkt. Som afslutning ved døre anvendes lysningsprofiler i farve RAL Udvendige hjørner afsluttes med Metal Trim i farve Yderdøre er som Velfac 641 Udadgående træ/alu rammedør, farve RAL 9010 eller dermed ligestillet produkt. Glas er Velfac Clear Safety eller dermed ligestillet produkt. Dørhåndtag er som skolegrebet fra Carl F, varenummer eller dermed ligestillet produkt. Låse er Ruko i system eller dermed ligestillet produkt. Vægventiler er som DUKA teleskobventil type 400, farve hvid eller dermed ligestillet produkt. Loftlamper er som Solar Light, Awayserien, Discos type 2x18W TC-D/EL eller dermed ligestillet produkt Maling Maling er som Flügger eller dermed ligestillet produkt Redegynge, sandkasse, solsejl og vippedyr Levering og montering af redegynge med gummifliser, stolper og solsejl, opbevaringskasse, skur, sandkasse samt 2 vippedyr er bygherreleverance Sandkassesand Sandkassesand skal være i fabrikat som DANSAND eller dermed ligestillet produkt. 11

12 6.3 UDFØRELSE Generelt Arbejdet skal indeholde alle ydelser til arbejdets håndværksmæssige færdiggørelse. Alle arbejder udføres i 1. klasses håndværksmæssig kvalitet og i øvrigt i henhold til fabrikanternes anvisninger Nyt puslerum mm (position 1) Jord-/ kloak-/ beton-/ belægning Nyt terrændæk: Eksisterende betongulv og gulvisolering fjernes delvist i det eksisterende kontor (rum 3) og delvist i depotet (rum 4). Betongulv og trægulv i rum 2 bibeholdes. Der leveres og monteres nye kloakledninger fra 2 toiletter, vaskerende, gulvafløb og 2 pusleborde samt ny rensebrønd i samarbejde med vvs, se tegning nr Den nødvendige uddybning af terræn i rummet foretages, og der leveres og monteres 300 mm Sundolit og nyt 100 mm betongulv med rionet til montering af gulvvarmerør i samarbejde med vvs i rum nr. 1 og rum 3. Der udføres radonsikring hen over kantisolering. Udvendig belægning: Eksisterende belægningssten udvendigt hæves til repos ved ny dør til rum 1, og der etableres 2 nye ramper ved delvis anvendelse af eksisterende belægningsten, se tegning nr Koten på repos skal være i samme højde som gulv i rum 1. Der leveres og monteres nyt acodræn i samme bredde som repos, og acodræn tilsluttes eksisterende tagnedløb. Tømrer Nedbrydning: Eksisterende inventar (hylder, reoler mm) i eksisterende kontor, depot og gang nedtages og lægges i depot efter aftale med personalet. Eksisterende fodlister og trægulv fjernes delvist i det eksisterende kontor (rum 3) og delvist i depotet (rum 4). Trægulv og fodlister i rum 2 bibeholdes. Trægulv fjernes med forsigtighed, så der er mulighed for genanvendelse. Eksisterende gipsvæg mellem rum 2, 3 og 4 fjernes, og eksisterende dør og glasparti mellem gang og eksisterende kontor fjernes. Eksisterende træbetonloft og skyggelister nedtages og opsættes igen i fornødent omfang i forbindelse med nedbrydning af skillevægge og opstilling af nye skillevægge. Nye gipsvægge, fodlister og skyggelister: Der leveres og monteres nye gipsvægge, se tegning nr Der leveres og monteres nye skyggelister som eksisterende mod loft ved nye gipsvægge. Der leveres og monteres nye fodlister som eksisterende ved eksisterende og nye gipsvægge i rum nr. 1, 2 og 4.

13 Nye indvendige vinduer og døre: Der leveres og monteres 2 nye vinduer i format 590 mm i bredde og højde 790 mm inkl. gerigter med brystningshøjde på ca mm mellem rum 1 og rum 6 samt mellem rum 1 og rum 3. Der leveres og monteres ny gipsvæg og ny glasdør inkl. gerigter med almindeligt dørgreb og højtsiddende dørgreb mellem rum 2 og eksisterende køkken. Der leveres og monteres nye døre uden bundstykke mellem rum 1 og 2 samt mellem rum 2 og 3 inkl. gerigter. Der leveres og monteres gulvskinner i aluminium i døråbninger. Ny yderdør: Eksisterende vindue og brystning nedbrydes ved rum 1, og der leveres og monteres ny yderdør. Ved nedbrydning af brystning og skæring af eksisterende sinusplader skal det sikres, at pladerne ikke kommer til at ruste i skæringen. Bemærk, at bundstykket i yderdøren ikke må være mere end 25 mm højere end gulvkoten, så der opnås niveaufri adgang. Ny gulvbelægning: Der leveres og monteres ny vinyl i rum 3 med hulkehl ca. 10 cm op ad gipsvægge og ny vinyl i rum 1, hvor der monteres fodlister. Nødvendig forstærkning af spær og efterisolering: Der leveres og monteres nødvendig forstærkning af spær i forbindelse med fremføring af varmt og koldt vand fra rum 11 til rum 3 i samarbejde med vvs. Langs fremføringen fra rum 11 til rum 3 leveres og monteres 100 mm mineraluld over eksisterende isolering i samme bredde som batts. Inventar: Der leveres og monteres 2 stk. vægreoler over hvert puslebord i højde efter aftale med personalet. Der leveres og monteres ny spansk væg mellem toiletter i højde efter aftale, se tegning nr Der leveres og monteres 3 nye skabe i rum nr. 4 Sikring af væg bag pusleborde: Til sikring af opsætning af pusleborde leveres og monteres kraftig plade i hvid laminat bag begge pusleborde, pladestørrelsen er ca. 65 cm i bredden og ca. 115 cm i højden. VVS Ny gulvvarme: Eksisterende radiatorer og varmerør i gulv nedbrydes delvist. Der leveres og monteres nye gulvvarmeslanger, der kobles til eksisterende varmerør i gulv, hvor samling af varmerør og gulvvarmeslanger evt. skjules i ny væg mellem rum 1 og rum 3. Reguleringsventil kan evt. placeres ved vindue, hvor radiator fjernes. Nyt afløbssystem: Der leveres og monteres nyt afløbssystem til 2 nye pusleborde, ny vaskerende, 2 nye toiletter samt 1 nyt gulvafløb. 13

14 Fremføring af koldt og varmt vand til rum 3: Der leveres og monteres rør for varmt og koldt vand fra eksisterende teknikrum 11 hen over loft til rum 3. Rørene fremføres ved gennemboring af undersiden af spær lige over dampspærre og føres ned i gulv i rum 3 via ny gipsvæg mellem rum 3 og rum 4. Hullet skal være tilstrækkeligt stort til, at rørene kan bevæge sig, og forstærkning af spærene udføres i fornødent omfang af tømrer. Nyt toiletter: Der leveres og monteres 2 nye børnetoiletter, hvor der etableres vandtilslutning for koldt vand skjult i ny gipsvæg, se tegning nr Vaskerende: Der leveres og monteres ny vaskerende (Intra P 12) incl. 2 armaturer samt tilslutning til vand og afløb. Vandtilslutninger føres skjult i eksisterende gipsvæg. Ny vaskerende placeres i højde efter aftale med personalet. Afløb fra vaskerende tilsluttes kloak. Der leveres og monteres spejl i format ca. 100 cm bredde og 100 cm højde på væg bag vaskerende, placeres i højde efter aftale med personalet. Sæbeautomater, papirautomater og affaldsstativer mm er bygherreleverance. Puslebord: Der leveres og monteres 2 stk. nye pusleborde, se tegning nr Der etableres nye vandtilslutninger for koldt og varmt vand samt afløbsinstallationer til puslebordene. Vandinstallationerne udføres skjulte i eksisterende ydervæg. Installationerne placeres iht. forskrifter fra leverandør af puslebordet. Elektriker Eksisterende lysarmaturer i rum 3 fjernes. Der leveres og monteres 2 stk. nye lysarmaturer i rum 3. Eksisterende lyskontakt og stikkontakt ved væg, der nedbrydes, fjernes. Eksisterende kabelskinner fjernes. Der leveres og monteres ny lyskontakt og stikkontakt ved ny dør til rum 3. 2 eksisterende stikkontakter ved ydervæg bag pusleborde flyttes, og installationerne placeres iht. forskrifter fra leverandør af puslebordet. Bemærk, at tømrer leverer og monterer en ny plade i hvid laminat til montering af puslebord på eksisterende ydervæg. Eksisterende sensor i eksisterende kontor flyttes til rum 13. Eksisterende sensor i rum 2 flyttes til ny væg mellem rum 2 og rum 1. Der leveres og monteres nyt lysarmatur i rum 2 og rum 4. Eksisterende lyskontakt bag ny vaskerende fjernes. Der leveres og monteres nyt køleskab i rum 5. Maler Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister i rum 1, 2, 3 og 4 malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk, herunder dørkarme, gerigter og fodlister i rum 1, 2, 3 og 4 malerbehandles, Flügger Ny gipsvæg malerbehandles, Flûgger med væv som eksist. 14

15 Alle eksisterende vægflader i rum 1, 2, 3 og 4 malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nødvendig spartling, reparation af huller og montering af væv udføres forinden. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Ny åbning mellem grupperum og 2 nye vinduer (position 2) Tømrer Eksisterede gipsvæg mellem rum 6 og 7 nedbrydes delvist til overkant af eksisterende hul. Eksisterende fodlister nedbrydes delvist og tilsætninger omkring eksisterende dørhul nedbrydes. Der leveres og monteres nye tilsætninger og gerigter samt fodlister omkring ny åbning mellem rum 6 og 7. Nødvendige forstærkninger omkring åbning udføres. Eksisterende skinne i gulv i eksisterende dørhul mellem rum 6 og 7 fjernes. Der leveres og monteres ny stribe lakeret trægulv som eksisterende i ny åbning mellem rum 6 og 7 nedbrudt trægulv fra rum 3 kan evt. genanvendes. Nyt højtsiddende dørgreb: Der leveres og monteres nyt højtsiddende dørgreb i eksisterende dør mellem vindfang og rum 7, se tegning nr nye vinduer: Eksisterende brystning under vindue i rum 6 og 7 nedbrydes, og der leveres og monteres 2 nye vinduer med fast parti og hærdet glas samt tilsætninger og forkantlister, som eksisterende. Ved nedbrydning af brystning og skæring af eksisterende sinusplader skal det sikres, at pladerne ikke kommer til at ruste i skæringen. Der leveres og monteres udvendig sålbænk og indvendig vinduesplade som eksisterende. Eksisterende vinduesplade kan evt. genanvendes. Maler Nyt træværk, herunder fodlister, tilsætninger og gerigter omkring ny åbning og vinduer malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Ny garderobe og flytning af kontor (position 3) Tømrer Eksisterende inventar( reoler, hylder mm) i rum 8 nedtages og lægges i depot efter aftale med personalet. Eksisterende væg mellem vindfang og rum 8 nedbrydes delvist, og der etableres nyt dørhul. Der leveres og monteres tilsætninger i samme bredde som væggen langs de 3 sider af det nye hul samt gerigter på begge sider. Eksisterende dør fra gang til rum 8 nedbrydes og der leveres og monteres ny gipsvæg i samme bredde som eksisterende gipsvæg, se tegning nr

16 Inventar: Nyt garderobeinventar er bygherreleverance. Elektriker Eksisterende loftarmaturer i rum 8 nedtages og opsættes i rum 9. Eksisterende netstik i rum 8 fjernes, og der leveres og monteres 2 nyt netstik i rum 9, der tilsluttes krydsfelt. Der leveres og monteres 2 nye stikkontakter, se tegning nr Fremføring af installationer til stikkontakter og netværk kan føres i smalle, hvide kabelkanaler, der monteres på overside af fodlister. Eksisterende sensorer i rum 8 flyttes til rum 9. Maler Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk rundt om nyt hul i væg malerbehandles, Flügger , farve hvid. Ny gipsvæg malerbehandles, Flûgger med væv som eksisterende. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Ny gipsvæg på hems og nyt gipsloft i køkken (position 4) Tømrer Ny gipsvæg med dør på hems: Der leveres og monteres ny gipsvæg på eksisterende hems, se tegning nr Ny gipsvæg er uden mineraluld. Der leveres og monteres ny BD-30 dør i hvid laminat med lås inkl. gerigter. Nyt gipsloft over køkken: Eksisterende troldtektplader over eksisterende køkken fjernes. Det drejer sig om ca. 350 cm i bredden og ca. 500 cm i længden. Eventuelle huller i dampspærre udbedres inden opsætning af gipsloft. Der leveres og monteres 2 lag 12.5 mm gipsplader, hvor det nederste lag er med forsænket kant til spartling. Arbejdet skal udføres i forbindelse med weekend, helligdage eller ferie, så der ingen børn er til stede i børnehaven. Maler Ny gipsvæg malerbehandles, Flûgger med væv som eksisterende. Nyt gipsloft over køkken malerbehandles, Flügger med filt. Malerarbejdet med gipsloft over køkken udføres i forbindelse med weekend, helligdage eller ferie, så der ingen børn er til stede i børnehaven. Nye dørkarme og gerigter malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Ny tilbygning og nyt vinduesparti (position 5) Jord-/ kloak-/ beton-/ belægning Eksisterende belægningssten og bundopbygning ved tilbygning nedbrydes og genanvendes i forbindelse med belægningsarbejdet ved indgang og krybberum. 16

17 Der leveres og monteres nyt randfundament, isolering og terrændæk, se princippet på tegning nr. 400 Betondæk udføres med gulvvarme i samarbejde med VVS. Der udføres radonsikring hen over kantisolering. Tømrer Ændringer i eksisterende vægge: Eksisterende sinusplade, afstandsliste og vindpap fjernes ved ny tilbygning. Eksisterende gavlkonstruktion over loft nedbrydes, så loftrum bliver sammenhængende og isoleringen kan føres igennem loftkonstruktionen. Eksisterende vindues- og dørparti nedtages og isættes igen i tilbygning. Bemærk, at bundstykket i døren ikke må være mere end 25 mm over færdigt gulvniveau, så der opnås niveaufri adgang. Der leveres og monteres 2 lag gipsplader på 2 sider af eksisterende ydervæg, der ændres til indvendig væg. Ny indvendig væg med dør: Der leveres og monteres ny gipsvæg og dør i eksisterende vindues-/ og dørhul mellem rum 12 og 13 og i samme plan som de 2 lag gipsplader i rum 13. Dør er uden bundstykke, så der leveres og monteres gulvskinne i døråbning. Ny tilbygning: Der leveres og monteres ny ydervæg og ny tagkonstruktion i samme facadeflugt, tagvinkel og højde som eksisterende, se tegning nr De nødvendige vindafstivninger og trækbånd mm udføres. Der udføres 25 mm troldtektloft lys/fin og skyggelister som eksisterende. Alle detaljer, stern, tagfod og inddækninger mm udføres som eksisterende. Ny tagrende kobles til eksisterende tagrende. Der leveres og monteres linoleum på betongulv og fodlister som eksisterende. Nye vinduer: Eksisterende væg og brystning mellem og under de 2 eksisterende vinduer i rum 12 nedbrydes. Ved nedbrydning af brystning og skæring af eksisterende sinusplader skal det sikres, at pladerne ikke kommer til at ruste i skæringen. Der leveres og monteres nyt vindue til gulv mellem de 2 eksisterende vinduer og under de 2 eksisterende vinduer, hvor de 3 nederste partier er med hærdet glas samt tilsætninger og forkantlister som eksisterende. Der leveres og monteres udvendig sålbænk og indvendig vinduesplade som eksisterende. Ny repos og rampe: Der leveres og monteres repos og rampe ved yderdør, se tegning nr Platform og rampe er som galvaniseret elefantrist med maskestørrelse 30x30 mm samt galvaniseret højdestilbart system på fødder. Der leveres og monteres 800 mm højt rækværk i galvaniseret stål på ydersiden af rampen. Bemærk, at platforme skal udformes, så de kan monteres uden sprække mellem platform og bundstykke i yderdør udvendigt. Repos placeres i samme højde som gulv indvendigt. 17

18 VVS Der leveres og monteres gulvvarmeslanger, der kobles til eksisterende varmerør i samarbejde med betonentreprenør. Samling mellem varmerør og gulvvarmeslanger kan skjules i ny gipsvæg mellem rum 12 og 13, hvor reguleringsventilen også kan placeres. Eksisterende radiator og radiatorafskærmning ved vindue mod facade i rum 12 nedbrydes, og der leveres og monteres en lavere gulvmodel efter nærmere aftale. Elektriker Eksisterende udvendig lampe og installationer nedbrydes. Der leveres og monteres nye elinstallationer i tilbygning, herunder lyskontakt, loftudtag og stikkontakter, se tegning nr Elinstallationer kobles til eksisterende elinstallationer. Der leveres og monteres 2 nye loftarmaturer. Maler Nye gipsvægge og nye gipsplader malerbehandles, Flûgger med væv som eksisterende. Nye dørkarme, gerigter, fodlister og skyggelister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Nyt krybberum incl. belægning mm (position 6) Jord-/ kloak-/ beton Der udføres randfundamenter afsluttet med lecablok, se tegning nr. 501 Der udføres ny regnvandsledning med tilslutning til eksisterende regnvandssystem, se tegning nr. 101 Eksisterende belægningssten udvides med stiforbindelse i belægningssten til krybberum og i selve krybberummet, se tegning nr. 101 Nye belægningssten skal være i samme format og fabrikat som eksisterende. Eksisterende belægningssten er i format ca. 13x20 cm. Belægningssten opbygges med bærelag af komprimeret stabilgrus og sand iht. fabrikantens anvisninger. Bemærk, at gulvet i krybberummet og bundstykket i døren er placeret 2 cm højere end det omgivende terræn. Murer Der udføres sokkelpuds på begge sider af lecablok jævnfør tegning nr. 501 Tømrer Der leveres og monteres nyt krybberum jævnfør tegning nr. 101, 500 og 501 Der leveres og monteres 8 vægventiler, der tilpasses vægtykkelsen. VVS/ Blikkenslager Der leveres og monteres tagrende og tagnedløb i zink ved nyt krybberum jævnfør tegning nr. 101 og

19 Elektriker Der leveres og monteres 2 stk. lysarmaturer incl. 2 stk. lyskontakter, se tegning nr. 500 Eltilslutning sker via nedgravet jordkabel til elinstallationer i eksist. Bygning iht. nærmere aftale. Maler Tagspær og underside tagkrydsfiner malerbehandles indvendigt, Flügger , farve hvid. Bygherreleverance Levering og montering af brandslukker og skilt er bygherreleverance Ny bundopbygning for gynge og sandkasse (position 7) Jord-/ kloak-/ beton-/ belægning Ny redegynge: Der udgraves hul på 850 x 350 cm, hvori der opbygges ca. 15 cm komprimeret stabilgrus afrettet med sand som underlag for gummifliser. Arbejdet afsluttes ca. 50 mm under eksist. terræn, hvorefter legepladsmontør monterer gummifliser og redegynge (under anden entreprise), se tegning nr. 101 Ny sandkasse: Eksisterende trampolin og omkringliggende planker fjernes og lægges i depot. Der udgraves hul til placering af eksisterende planker og trampolin på et sted, der anvises af personalet. Planker og trampolin monteres. Der etableres hul på ca. 3x3 m cm og i en dybde, så der kan udlægges 50x50 cm betonfliser i ca. 30 cm dybde i forhold til eksisterende terræn, se detailtegning nr Endelig hulstørrelse aftales med legepladsmontøren. Kanter skal være skarpt afgrænsede, så legepladsmontør kan montere sandkassen uden tilpasning. Betonfliser udlægges på komprimeret stabilgrus/ sand iht. leverandørens forskrifter. Inden lægning af betonfliser, skal kanten af sandkassen sikres med fibertexdug, der føres under både randen af betonfliserne og under rammen til sandkasse, se detailtegning nr. 101 Overskudsjord bortkøres og deponeres på Vejen Kommunes deponi. Legepladsmontør monterer sandkasse (under anden entreprise) Der leveres og udlægges sandkassesand under nærværende entreprise i mængde efter aftale Ny kørebane i asfalt (position 8) Jord-/ kloak-/ beton-/ belægning Der udgraves muld/jord for ny kørebane for cykler, mooncar mm. Overskudsjord kan delvist opfylde hul fra trampolinen. Bund opbygges med ca. 15 cm komprimeret stabilgrus og afsluttes med asfalt i nødvendig tykkelse, se tegning nr

20 Nyt stakit (position 9) Tømrer Der leveres og monteres nyt stakit inkl. låge, se tegning nr Pæle monteres via boring med pælebor. Det skal påregnes, at stakit mod trådhegn skal tilpasses i længde. Maler Nyt stakit inkl. låge malerbehandles ikke Nyt varslingsanlæg Elektriker Der leveres og monteres nyt varslingsanlæg. Varslingsanlægget skal bestå af en central med indbygget nødstrømsforsyning og leveres og monteres med 2 stk. røgdetektorer i det nye krybberum, 1 udvendig sirene og 1 indvendig sirene, der tilkobles varslingsanlægget. Centralen skal være med afstillingstryk for deaktivering af alarmen samt driftslampe, der indikerer, at anlægget er i driftsklar stand. Alle enheder skal både have strømforsyning og batteribackup samt trådløs forbindelse. Den indvendige sirene og selve centralen skal placeres i forbindelse med det eksisterende køkken/ fællesrum efter aftale med personalet, mens den udvendige sirene placeres ved facade mod øst. Ved brand eller røgudvikling i krybberummet skal varslingen startes automatisk via røgdetektor, hvorved personalet advares, så de straks kan evakuere personer i krybberummet. Herefter skal personalet selv alarmere brandvæsnet ved at ringe 112. Varslingsanlæg og installationer skal udføres efter leverandørens anvisninger og skal kunne godkendes af brandmyndighederne. Type og fabrikat er som easi-fit fra Ei Professional eller dermed ligestillet produkt Efterreparationer Maler Der udføres nødvendige malerreparationer efter færdiggørelse af andre entreprenørers arbejde, herunder tømrer, vvs og elektriker Slutrengøring Efter malerarbejdets afslutning og arbejdets afslutning generelt, skal nærværende hovedentreprenør foretage en generel rengøring af lokalerne. Rengøringen foretages inden arbejdet afleveres og omfatter rengøring af lokalerne, herunder bl.a. fjernelse af afdækningspapir, pap, rengøring af gulve, skabe, bordplader, sanitet mm 20

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

03. Fagbeskrivelser. 1. VVS Entreprisen:

03. Fagbeskrivelser. 1. VVS Entreprisen: 03. Fagbeskrivelser 1. VVS Entreprisen: 1. Demontering af gammel toiletinstallation. ( papirholder, toiletpapirholder, sæbedispenser, spejl, gemmes og genanvendes efter aftale.) Der leveres og monteres

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

03.1. Fagbeskrivelser

03.1. Fagbeskrivelser 03.1. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Renovering af Ulrikskollegiet Fagbeskrivelserne indeholder beskrivelse af arbejder for EN blok. Stk. antal beskrevet i fagbeskrivelsen er pr. blok. Det vil sige, hvis

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 8100 Århus C 2.0 omfang

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond

r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond r 1 Matrnr Ejer 124 ux Hirtshals Kommune Rådhuset 985o Hirtshals Parcel pr Ejerlav Beliggenhed Horne by, Hirtshals HJensensalle 63 Ansøger Bundgaard & Kassow Springvandspladsen 1, 2 98oo Hjørring Projekt

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere