Ismaskine type DCM 60 &120FE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ismaskine type DCM 60 &120FE"

Transkript

1 Produkt: DCM- 60 &120FE Telf: Ismaskine type DCM 60 &120FE 1

2 Produkt: DCM FE VIGTIGT: 1. Denne manual er en vigtig del af leverancen og skal udleveres til brugeren af ismaskinen. Advarslerne i denne manual skal læses omhyggeligt, da de giver vigtige retningslinier m.h.t. installationens sikkerhed, anvendelse samt vedligeholdelse. Manualen skal gemmes for evt. senere behov for vejledning. 2. Dette er en industriel ismaskine, og den bør kun anvendes som sådan. Enhver anden anvendelse skal betragtes som fejlagtig og dermed farlig. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der er opstået p.g.a. forkert anvendelse. Indholdsfortegnelse I. Installationsvejledning Udpakning Placering Installation Eltilslutning Vand og afløb... 5 II. Driftvejledning Funktion Opstart Indstilling af portionsstørrelse Standsning af isdispenseren... 8 III. Vedligeholdelse Rengøring Før der tilkaldes service Garanti

3 I. Installationsvejledning ADVARSEL Installationen skal udføres, efter producentens instruktioner, af autoriseret personale i.h.t. gældende bestemmelser. 1. Udpakning ADVARSEL Emballage som plastposer og flamingo skal betragtes som farlige og må ikke befinde sig indenfor børns rækkevidde. FORSIGTIG Sørg for at fjerne alt pap, tape og anden emballage. Hvis der findes rester af emballage i isdispenseren vil det påvirke funktionen. 1) Når al emballagen er fjernet, sikres det, at isdispenseren er i god stand. Hvis man er i tvivl kontaktes kvalificeret personale inden isdispenseren tages i brug. 2) Kontroller indholdet af pakningen med tilbehør: 2 stk. tilslutningsslanger. 1 stk. ½ -3/4 nippel. 3) Kontroller at den lille vinyl-pakning indeholder en 10 amp. sikring for strømforsyningen og én 3 amp. sikring for magnetventilen. 4) Fjern beskyttelsesfilmen fra panelerne. Dersom dispenseren har været udsat for sollys eller er meget varm, vent da til den er nedkølet til normal temperatur. 3

4 2. Placering VIGTIGT 1. Denne isdispenser er ikke beregnet for udendørs anvendelse. Normale omgivelsestemperaturer skal være mellem +5 og +40 C; normal vandtemperatur skal være mellem +5 og +35 C. Anvendelse af isdispenseren gennem længere tid udenfor disse områder vil påvirke produktionskapaciteten. 2. Isdispenseren må ikke placeres ved siden af ovn, grill eller andet stærkt varmeproducerende udstyr. 3. Isdispenseren bør placeres på et fast, jævnt underlag i bordhøjde. 4. Sørg for at der er min. 15 cm frit over dispenseren, så der sikres fri luftcirkulation og at rengøring og/eller service let kan foretages. 5. Undgå at placere dispenseren på steder, hvor der anvendes højtryksrenser eller lign. og hvor det ikke kan accepteres at isdispenseren evt. drypper lidt. 6. Undgå at placere noget ovenpå isdispenseren eller foran spjældet. 3. Installation * Forkert installation kan forårsage skader på personer, dyr eller ting. Producenten kan ikke drages til ansvar for skader opstået p.g.a. forkert installation. * Isdispenseren placeres på bordpladen. 4. Eltilslutning ADVARSEL Dispenseren skal tilsluttes strømforsyning med jordforbindelse udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Dette er meget vigtigt. Elforbindelsen til dispenseren bør afbrydes før rengøring, eftersyn eller vedligeholdelse udføres. * Dispenseren skal tilsluttes 1 x volt 50 hz. * Hovedsikringen i elboksen er på 10 amp. og sikringen for magnetventilen 3 amp. De bør kun udskiftes af en aut. elinstallatør. Det samme er tilfældet, dersom strømforsynings kablet til dispenseren skal udskiftes. 4

5 5. Vand og afløb Vandtilslutning skal ske i overensstemmelse med Dansk Standard. * Der må kun anvendes drikkevand * Vandtrykket skal min. være 0,5 bar og max. 8 bar. Dersom trykket overstiger 8 bar skal der monteres en trykreduktionsventil. En sådan installation skal foretages af en aut. VVS-installatør. Man må ikke regulere på forsyningshanen! * Afløbet skal lægges med fald mod afløbet, der bør være et åbent afløb, så drænvandet ikke kan løbe baglæns. 1. Som vist i fig. 2 monteres ½ -3/4 niplen i ½ muffen i dispenseren, idet samlingen pakkes med gevindtape eller paksalve og pakgarn, så samlingen er tæt. NB! Materialer anvendt til samlingen skal være godkendt for drikkevand 2. Tilslut vinkelbøjningen på den hvide forsyningsslange til niplen, idet det påses, at gummipakningen er placeret korrekt. Samlingen tilspændes med hånden, så samlingen er tæt. 3. Tilslut den anden ende af slangen til vandhanen, idet der her ligeledes påses, at gummipakningen er korrekt monteret. Der tilspændes med hånden, så tæthed opnås. 4. Tilslut den anden hvide slange til ¾ afløbet i bunden af afløbsbakken, ligeledes med korrekt placeret gummipakning og tilspænd med hånden. Om nødvendigt kan slangen afkortes til passende længde. 5

6 II. Driftvejledning ADVARSEL 1. Denne isdispenser er beregnet for produktion og opbevaring af isterninger til konsumering. For at opretholde isdispenserens hygiejneniveau skal man: * Vaske hænder før man rører ved isen. * Holde risten i drænbakken ren. Den rengøres med et neutralt rengøringsmiddel og skylles grundigt. 2. Ved anvendelse af elektrisk udstyr bør man overholde nogle fundamentale regler: * Høj fugtighed øger risikoen for kortslutning eller elektriske stød. Afbryd derfor eltilslutningen, dersom der hersker tvivl om installationen. * Træk ikke i kablet for at hive stikket ud af kontakten. * Denne maskine bør ikke uden opsyn anvendes af små børn eller ukvalificerede personer. 3. Alle komponenter er fabriksindstillet. Forkert indstilling kan give fejldrift. 4. Hvis maskinen slukkes, skal man vente 3 minutter før den startes igen for at undgå beskadigelse af kompressoren. 5. Ved stilstandsperioder på mere end 5-6 timer vil der være risiko for våd is eller sammenklumpning af is. Sluk på isproduktionsknappen (Ice Making) og fjern isen fra ismagasinet inden 2 timer. Våd og klæbrig is bør fjernes efterhånden som den produceres. 6. Dispenseren er programmeret til at standse levering af is, dersom trykknappen er aktiveret i mere end 2 minutter. Gentagen aktivering af knappen over en længere periode kan også bevirke, at overbelastningsbeskyttelsen standser isdispenseren. 1. Funktion Vandet fra drikkevandsforsyningen strømmer gennem afspærringsventilen på vandtilførslen. Det kommer ind gennem vandtilførslen og videre til vandbeholderen. Vandforsyningen skal sørge for at holde et konstant vandniveau indeni fryseenheden. Vandet fra vandforsyningen kommer ind i bunden af fryseenheden. Ved fryseprocessen fjernes varme og der dannes is. En rustfri transportsnegl i fryseenheden er direkte drevet af en gearmotor og den roterende snegl skubber isen op mod toppen af sneglen, hvor det overskydende vand presses ud af isen, idet isen ekstruderes og skæres i cubelets (komprimeret is) - dernæst skubbes isen ud af sneglen og falder ned i ismagasinet. 6

7 Produkt: DCM-120FE Ved at tænde på hovedkontakten og isproduktionsknappen «Ice Making» til venstre på frontpanelet starter man den automatiske og kontinuerlige isproduktion. Når ismagasinet er fyldt, stoppes produktionen v.h.a. en niveauføler. Når isen fjernes fra magasinet, nulstilles niveauføleren automatisk, og isproduktionen starter igen. Ved at trykke på vælgerknappen («Select») placeret til højre på frontpanelet kan vælges tre forskellige muligheder. Hver gang der trykkes på knappen viser de tre kontrollamper efter tur den valgte mulighed: Is Is og Vand eller Vand. Ved at trykke på knappen for portionskontrol, placeret til højre på frontpanelet, gives den forudindstillede mængde is. For justering af den ønskede mængde se 3. Justering af isportioner. En omrører i ismagasinet forhindrer sammensmeltning af isen. 2. Opstart 1. Åbn for vandtilførslen. 2. Tilslut strømforsyning. 3. Hovedkontakten nederst til venstre på frontpanelet stilles i ON position 4. Isproduktionsknappen nederst til venstre på frontpanelet stilles i ON position. 5. Vandtilførslen og drænafløbet undersøges for lækager 6. Første isproduktion vil være færdig ca. 10 minutter efter at isproduktionen er stillet i ON position. 7. Tryk på vælgerknappen i højre side af frontpanelet, så lampen ICE i venstre side lyser. 8. Aktiver trykknappen og kontroller, at der leveres is som forventet. 9. V.h.a. vælgerknappen med tilhørende kontrollamper indstilles til ønsket produkt: IS IS og VAND eller VAND (Se 1. Funktion.). 7

8 3. Indstilling af portionsstørrelse Den forudindstillede størrelse af isportioner kan justeres som følger: 1. Kontroller at portionskontrollampen er tændt. Er dette ikke tilfældet tryk på portionskontrolknappen. 2. Tryk samtidigt på vælgerknappen og portionskontrolknappen i 3 sekunder. Én af vælgerlamperne og portionskontrollampen vil nu blinke og portionsstørrelsen kan justeres. 3. For at mindske ismængden trykkes på vælgerknappen. For at forøge den trykkes på portionskontrolknappen. Et tryk på en af knapperne vil ændre mængden med ca. 5 gram. 4. Gentag det samtidige tryk på begge knapper, som beskrevet under pkt. 2, og justeringen er tilendebragt. 4. Standsning af isdispenseren Efter endt brug skal dispenseren hver dag standses og drænes på følgende måde: 1. Sæt afbryderknappen nederst til venstre på frontpanelet i Off stilling. Kontrollampen slukkes og efter ca. 2 ½ minut standser isproduktionen. 2. Indstil med vælgerknappen til højre på panelet på ICE 3. Placer en passende beholder under tuden og aftap indtil al isen er tømt fra magasinet. 4. Påse at isproduktionen er færdig og afbryd strømforsyningen til dispenseren. (Hovedafbryder nederst til venstre på frontpanelet stilles i Off position). 5. Fjern drænproppen under bunden af højre panel og dræn vandet ud af dispenseren. 6. Når alt vand er løbet ud monteres drænproppen igen.

9 III. Vedligeholdelse 1. Rengøring ADVARSEL 1. Før rengøring eller anden vedligeholdelse skal elforsyningen til dispenseren afbrydes. 2. Dispenserens vandsystem bør rengøres og desinficeres to gange om året af uddannet personale ligesom køleanlæggets kondensator bør rengøres mindst en gang om året. 3. Rengøring må ikke foretages med højtryksrenser eller lignende hård vandstråle. 1) Udvendigt: Mindst en gang om ugen aftørres den udvendige overflade med en ren blød klud. Brug en fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel for at fjerne evt. olie og andet snavs. 2) Rist, Frontplade A, vandrør, udløbstud Aftør disse dele med en ren blød klud. For at fjerne risten skal den løftes og trækkes ud. For at fjerne panel A skal de to skruer på begge sider løsnes ( anvend en mønt eller lign.), hvorefter panelet kan trækkes ud. Derefter fjernes vandrøret ved at aftage clipsen, hvorefter udløbstuden kan trækkes ud. Brug en blød klud med et mildt rengøringsmiddel for at fjerne evt. snavs. 3) Luftfilter Et luftfilter af kunststof fjerner støv fra luften og forhindrer dermed tilstopning af kondensatoren.et tilstoppet filter vil reducere dispenserens kapacitet. Filtret udtages mindst to gange om måneden og støvsuges. Dersom det er meget tilstoppet vaskes det i varmt vand tilsat et mildt rensemiddel, hvorefter det tørres førend det igen sættes på plads. 9

10 2. Før der tilkaldes service Dersom dispenseren ikke virker tilfredsstillende eller måske slet ikke virker, kontroller da følgende: 1. Er der strøm til dispenseren? 2. Er der vand til den? 3. Er luftfilteret rent? For yderligere vejledning eller assistance kontakt Air-Consult Telf: Garanti Hoshizaki garanterer overfor første ejer eller bruger, at alle Hoshizaki produkter er fejlfri såvel materialemæssigt som med hensyn til udførelsen indenfor garantiperioden. Garantiperioden er to år indenfor EU-området og et år udenfor dette. Garantien omfatter ikke rutine-service, rensning og almindelig vedligeholdelse samt evt. reparationer forårsaget af misligholdelse eller installation, der ikke er udført i overensstemmelse med Hoshizaki s forskrifter. Evt. garantireparation skal udføres af en af Hoshizaki godkendt reparatør ved anvendelse af originale Hoshizaki-reservedele. 10

11 EU overensstemmelseserklæring Producent: Hoshizaki Electric Co. Ltd. / Importør i Danmark Air-Consult Telf: Adresse: Vandkærsholmvej2,-8400-Ebeltoft-www.friskvand.dk-Telf Vi erklærer hermed at nedenstående maskine(r) produceret af os overholder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav iht. EU regulativer. EU regulativer: EMC direktivet (89/336/EEC) Lavspændingsdirektivet (73/23/EEC) Harmoniserede standarder anvendt: EN (EMC) EN (EMC) EN (LVD) CE mærkning:1998 & Dansk VA godkendelse fra ETA Danmark nr. VA3.53/12587 Produktbeskrivelse: Hoshizaki isdispenser Model(ler): DCM 60 & 120 FE Navn: Tomoyoshi Konno Stilling: Senior vicepræsident Denne deklaration falder bort, dersom maskinen ændres uden vort samtykke. 11

12 Produkt: DCM FE 12

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER PROFESSIONEL TØRRETUMBLER 6,5kg VERSION MED EN VARMEPUMPE MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010161da Udstedelses dato: Marts 2012 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen

Læs mere

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Instruktionsbog Type 411 Indhold: Opstartsinstruktion 00.03-04 Teknisk beskrivelse. 10.01-0 Brugsanvisning. 0.01-05 Programopbygning. 30.01-0 Fejlsøgning. 40.01-05 Afprøvning og justering. 50.01-04 Konsulent

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye DenForm OutDoor spabad

Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye DenForm OutDoor spabad Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye spabad Installations- & betjeningsvejledning Tillykke med Deres nye spabad Kære Kunde! Tak fordi De valgte et OutDoor spabad fra DenForm A/S Denne

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere