SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S"

Transkript

1 Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon Hvidovre Telefax CVR.nr

2 Indholdsfortegnelse Garanti Installation Placering og montering VVS-installation El-installation Checkliste Opstart Vedligeholdelse Fejlfinding Garanti Den officielle importørs garantibetingelser er til enhver tid gældende. I tilfælde af udskiftning af dele, må dette alene ske med ORIGINALE reservedele. Installation af maskinen TC 180 er designet for montering på bord, skranke eller disk afhængigt af den planlagte anvendelse. TC 180 er luftkølet, og maskinen suger luft ind gennem venstre sidepanel og blæser luft ud gennem bagsiden i top panelet. Vær opmærksom på ikke at installere maskinen således, at køleluftcirkulationen blokeres eller begrænses. Installationsbetingelser Denne ismaskine er designet til indendørs installation: Min. Max. Lufttemperatur 10 C 40 C Vandtemperatur 5 C 40 C Vandtryk 1 bar 5 bar Spænding -10% +10% (Sammenlignet med maskinens mærkeskilt) Drift af maskinen uden for disse begrænsninger er misbrug og kan medføre, at garantien bortfalder. Scotsman ismaskiner er designet og fremstillet med henblik på størst mulig sikkerhed og ydeevne. Producenten forbeholder sig retten til at foretage ændringer og/eller forbedringer af designet. Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel. Placering Når maskinen er pakket ud af kassen, og det er blevet kontrolleret, at maskinen ikke er beskadiget under transporten, er den klar til installation. Det er vigtigt, at maskinen placeres et sted, hvor der, for at lette adgangen i forbindelse med service, er god plads omkring den. For luftafkølede modeller kræves der en afstand på mindst 150 mm til venstre for og oven over maskinen til den nødvendige luftcirkulation. Prøv at undgå installation på varme, snavsede og utilgængelige områder. OBS! Det er en ubetinget nødvendighed, at der ikke placeres noget oven på maskinen, og at de øverste udluftningsriller ikke dækkes til, således at der er fri ventilation. Til blikkenslageren Alle rørtilslutninger skal udføres i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning herom. 2

3 På TC 180 er det muligt at føre vandtilslutningen gennem bunden af maskinen eller gennem den nederste del af maskinens bagside. I det sidst nævnte tilfælde er det nødvendigt at fjerne det lille panel nederst på maskinens bagside. Vandtilførsel Anbefalet vandtilførsel er rent, koldt vand. Brug VA-godkendt tilslutningsslange med 3/4 forskruning bag på maskinen. Monter en afspærringsventil i nærheden af maskinen for afspærring af vandforsyningen. Afløb Der er et 20 mm afløb på bagsiden af maskinen. Afløbet kræver et fald på minimum 3 cm pr. meter. Det anbefales at tilslutte afløbet med fast forbindelse til et gulvafløb eller lignende forsynet med vandlås. Til elektrikeren Den elektriske tilslutning skal være i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning herom. Elforsyningen til maskinen sker gennem tilslutningsdåsen bag på maskinen. Mærkepladen (der er placeret bag på maskinen) giver oplysninger om spænding og strømeffekt. Maskinen skal sluttes til jord. Ismaskinen bør tilsluttes sin egen strømkreds med individuelle sikringer. Spændingssvingninger skal ligge inden for de angivne grænser, også under startbetingelserne. Checkliste Kontroller følgende: 1. Er ismaskinen installeret indendørs i et lokale, hvor luft- og vandtemperaturen kan kontrolleres, og hvor disse ikke overskrider de angivne grænser? 2. Er der en afbryderkontakt i nærheden af den installerede maskine? 3. Er spændingen kontrolleret og svarer denne til angivelserne på maskinens skilt? 4. Er alle rørinstallationer foretaget, og er disse kontrolleret for lækager? 5. Står maskinen vandret? 6. Er der en åbning på minimum 150 mm over og til venstre for maskinen for god adgang i forbindelse med service og til luftcirkulation? 7. Er vandtrykket min. 1 bar? 8. Er en vandhane installeret i nærheden af maskinen? Første igangsætning Følgende kontrolleres inden den første igangsætning af maskinen. 1. Fjern panelerne på toppen og siderne af maskinen. 2. Kontroller, at der ikke er løse skruer eller ledninger inde i maskinen. Sørg for, at ingen kølerør berører hinanden. Kontroller, at ventilatorvingerne kører frit (luftkølede modeller). 3. Kontroller, at maskinen er installeret korrekt i henhold til checklisten. Opstart 1. Luk op for vandtilførslen og kontroller at vandet løber ind i vandbeholdere, fylder slangen fra beholderen til fordamperen og at vandventilen derefter lukker. 2. Slå hovedafbryderen til. A. Den røde LED (lysdiode) vil blinke i 3 minutter. B. Når gearmotoren er startet, starter kompressoren efter få sekunder. 3. Få minutter efter vil kondensatoren begynde at afgive varm luft gennem de øverste udluftningsriller. 3

4 4. Maskinen vil snart begynde at lave is. 5. Der skal ikke foretages yderligere justeringer, hvorfor panelerne kan påmonteres igen. Når ismaskinen har kørt i ca. 10 min., vil der være tilstrækkelig is i magasinet til at teste dispensersystemet. 6. Med en beholder placeret foran dispenserføleren og under isudkastet kontrolleres det, at der kommer is ud af isudkastet (motoren i magasinet kører i max. 5 sekunder ad gangen). 7. Tryk på den anden (nr. 2) betjeningsknap og gentag hvad der står under punkt 6. Kontroller at både vand og is dispenses. 8. Tryk på den tredje (nr. 3) betjeningsknap og gentag ovennævnte igen. I 5 sekunder vil maskinen dispense rent vand (ikke kølet). 9. Tryk på den fjerde (nr. 4) betjeningsknap. Med en beholder placeret foran dispenserføleren og under isudkastet kontrolleres det, at der kommer is ud af isudkastet indtil beholderen fjernes. 10. Hæld vand i spildbakken og kontroller, at der ikke er utætheder og at afløbet fungerer korrekt. 11. Giv manualen til ejeren/brugeren og informer om, hvordan maskinen fungerer, og om, hvem der forestår servicen af maskinen. Indstilling af dispensertid. Det er muligt at indstille dispensertiden til 5, 10 eller 15 sekunder. For at ændre den oprindeligt indstillede dispensertid (5 sekunder) skal man gøre følgende: a) Tryk og hold den 4. kontakt KONTINUERLIG inde, til 3 lysdioder begynder at blinke og slip kontakten. b) Tryk på den 1. kontakt (is) for 5 sekunders dispensertid. Tryk på den 2. kontakt (is og vand) for 10 sekunders dispensertid. Tryk på den 3. kontakt (vand) for 15 sekunders dispensertid. Ændring af standardindstilling For at ændre den oprindelige standardindstilling (Is alene) skal den ønskede kontakt 1, 2 eller 3 holdes inde i 5 sekunder. Kontrol af dispensermekanismen Der er to forskellige udgaver af dispenser-labelen på betjeningspanelet En med kun IS (1) og KONTINUERLIG (4) trykkontakter og en med IS (1) / VAND + ICE (2) / VAND (3) og KONTINUERLIG (4) trykkontakter. For at kontrollere om dispensermekanismen fungerer korrekt, gøres følgende: a) Først vælges på hvilken måde dispenseren skal fungere ved at trykke på den dertil hørende kontakt. b) Sæt et glas eller kande foran de to optiske dispenser- øjne. c) Dispenser-motoren og / eller vandventilen går i gang, og maskinen leverer is og / eller vand gennem plastik-udløbet. Motoren og / eller vandventilen fortsætter i henhold til tidsindstillingen. d) Tryk på KONTINUERLIG kontakten og følg punkterne ovenfor for at kontrollere, om dispenseren fungerer korrekt. Motoren og / eller vandventilen fungerer, indtil glasset eller kanden fjernes. 4

5 BEMÆRK: Enhver funktionsfejl angives ved, at de fire LED på fronten blinker samtidigt. For at finde ud af årsagen til fejlen, skal man fjerne det smalle inspektionspanel i højre side for at se, hvilken af printkortets advarsels-led der lyser konstant eller blinker. Rengørings- og vedligeholdelsesfrekvens: A. Daglig rengøring af alle ydre komponenter og spildbakke. B. Komplet afkalkning og desinfektion af vandsystemet 2 4 gange årligt. C. Hovedeftersyn med komplet rengøring, afkalkning og desinfektion samt udskiftning af O- ring, kontrol af lejer og smøring. Værktøj og hjælpemidler Medium Phillips skruetrækker Beskyttelseshandsker Beskyttelsesbriller Spand/beholder Børster, svamp og flaskerensere Ren klud SCOTSMAN Kalkfjerner, desinficerende O 2 tabs eller lignende godkendte rengøringsmidler ADVARSEL. Bland aldrig forskellige rengøringsmidler som afkalker og klorholdige desinfektionsmidler. I tilfælde, hvor begge typer midler anvendes, skal ismaskinen først afkalkes, skylles grundigt med rent vand og derefter desinficeres med desinfektionsmidlet. SCOTSMAN Kalkfjerner indeholder desinficerende komponenter. Brug ALTID beskyttelseshandsker og briller når der arbejdes med afkalknings- og desinfektionsmidler. Sørg for, at der er slukket for strømforsyningen, inden der foretages rengørings- eller vedligeholdelsesarbejder på maskinen. Følgende kan bruges til rengøring af ismaskinen: o SCOTSMAN Kalkfjerner (desinficerende) for ismaskiner anvendes for at sikre effektiv fjernelse af alle aflejringer i sammenføjninger, hulrum, slanger og dyser. o CO 2 tabs (se vedlagte bilag). o Sprit. o Klorprodukter. A. Daglig rengøring af alle ydre komponenter og spildbakke Hæld varmt vand med en passende mængde desinfektionsmiddel i spildbakken for at skylle afløbet igennem. Aftør kabinettet, vask risten, spildbakken, isudkast-tragt (tåler ikke maskinopvask) samt stænkplade for at forhindre kalkaflejringer m.v. 5

6 Fremgangsmåde 1. Isudkastet løsnes ved at dreje udkastet mod højre. Rengør og desinficer isudkastet. 2. Risten i spildbakken fjernes for rengøring og desinficering. 3. Stænkpladen bag isudkastet rengøres desinficeres særligt grundigt og aflejringer af kalk og smuds fjernes. 4. Rengør de øvrige udvendige dele af maskinen med et mildt rengøringsmiddel. B. Komplet afkalkning og desinfektion af vandsystemet 2 4 gange årligt. Tidsintervallet mellem afkalkning og desinficering skal kun betragtes som vejledende, idet både luft- og vandkvalitet kan være stærkt varierende og have stor indflydelse på behovet. Afkalkning og desinfektion af ismaskinen indebærer indgreb i maskinens tekniske komponenter, hvorfor arbejdet kun kan udføres af en autoriseret SCOTSMAN servicetekniker. Vi henviser gerne til nærmeste servicefirma i Deres område. C. Hovedeftersyn med komplet rengøring, afkalkning og desinfektion samt udskiftning af O-ring, kontrol af lejer og smøring. Hovedeftersyn på ismaskinen indebærer indgreb i maskinens tekniske komponenter, hvorfor arbejdet kun kan udføres af en autoriseret SCOTSMAN servicetekniker. Vi henviser gerne til nærmeste servicefirma i Deres område. 6

7 Fejlanalyse (Hvad De kan kontrollere, inden De tilkalder service) Hvis maskinen ikke fungerer: Er strømmen sluttet til? Er vandforsyningen sluttet til? Er vandfilteret tilstoppet? Hvis maskinen ikke laver tilstrækkeligt med is: Er luft- eller vandtemperaturen for høj? Er kondensatoren i maskinen snavset? Hvis maskinen lyder anderledes: Er maskinen blevet efterset og vedligeholdt to gange årligt?

Ismaskine type DCM 60 &120FE

Ismaskine type DCM 60 &120FE Produkt: DCM- 60 &120FE www.friskvand.dk Telf: 70 20 30 72 Ismaskine type DCM 60 &120FE www.friskvand.dk 1 Produkt: DCM- 60-120FE VIGTIGT: 1. Denne manual er en vigtig del af leverancen og skal udleveres

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1:FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler Anbefalinger SEKTION 2:MONTERING Afmontering af transportskruer indstilling af fødder Tilslutning af elektricitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Instruktionsbog Type 411 Indhold: Opstartsinstruktion 00.03-04 Teknisk beskrivelse. 10.01-0 Brugsanvisning. 0.01-05 Programopbygning. 30.01-0 Fejlsøgning. 40.01-05 Afprøvning og justering. 50.01-04 Konsulent

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tak, fordi du valgte Mobilhouse som din leverandør af systemmoduler og skurvogne. Vi har fokus på funktionalitet og trivsel og håber derfor at din vogn/modul

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere