Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov."

Transkript

1 OM LOV OG RET I DANMARK Danmarks første nedfældede "Grundlov" er Jyske Lov fra 1241, givet af danernes konge Valdemar II Sejr. Det skete ved rigsforsamlingens møde i Vordingborg. Jyske Lov var en landskabslov, fordi den til at begynde med kun gjaldt for Jylland og Fyn. For Sjælland og Skåne fandtes henholdsvis Sjællandske Lov og Skånske Lov, som ikke var givet af kongen. De blev med tiden afløst af Jyske Lov. Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov. Christian V s Danske Lov var derefter gældende de næste ca. 150 år, indtil 1849, hvor den blev afløst af Danmarks Riges Grundlov. Denne grundlov er siden blevet revideret nogle gange. Den nugældende udgave er fra 1953: aner\juli 2011 Side 1

2 aner\juli 2011 Side 2

3 1. Jyske Lov (Jutæ logh) fra 1241 Selv om lands lov og ret ikke havde været nedskrevet før 1241, var det heller ikke dengang noget, der kunne klares med "de ti bud". Jyske Lov består således af en fortale og 3 bøger med ialt 239 kapitler. Med en opsætning som denne sides fylder den i alt 60 sider. Fortalen til Jyske Lov lyder således: "For talæn a jutæ logh thær kunugh waldemar gaf oc danæ tokæ withær (Fortalen til Jyske Lov, som Kong Valdemar gav, og Danerne vedtog). Med Lov skal Land bygges, men vilde enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme Ret, da behøvede man ikke nogen Lov. Men ingen Lov er jævngod at følge som Sandheden, men hvor man er i Tvivl om, hvad der er sandhed, der skal Loven vise Sandheden. Var der ikke Lov i Landet, da havde den mest, som kunde tilegne sig mest. Derfor skal Loven gøres efter alles Tarv, at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres Fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i Loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den Ondskab, som de har i Sinde. Det er ogsaa rigtigt, dersom nogen ikke af Frygt for Gud og Kærlighed til Retten kan lokkes til det gode, at Frygten for øvrigheden og Landets Straffelov da kan hindre dem i at gøre ilde og straffe dem, hvis de gør det. Loven skal være ærlig og retfærdig, taalelig, efter Landets Sædvane, passende og nyttig og tydelig, saa at alle kan vide og forstaa, hvad Loven siger. Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen Mands særlige Fordel, men efter alle deres Tarv, som bor i Landet. Heller ikke skal nogen Mand dømme mod den Lov, som Kongen giver, og Landet vedtager; men efter den Lov skal Landet dømmes og styres. Den Lov, som Kongen giver, og Landet vedtager, den kan han heller ikke ændre eller ophæve uden Landets Vilje, medmindre han aabenbart handler mod Gud. Det er Kongens og Landets Høvdingers Embede at overvaage Domme og gøre Ret og frelse dem, der tvinges med Vold, saasom Enker og værgeløse, Børn, Pilgrimme og Udlændinge og fattige - dem overgaar der tiest Vold - og ikke lade slette Mennesker, der ikke vil forbedre sig, leve i sit Land; thi idet han straffer og dræber Ugerningsmænd, da er han Guds Tjener og Landets Vogter. Thi ligesom den hellige Kirke styres af Pave og Biskop, saaledes skal hvert Land styres og værges af Kongen eller hans Embedsmænd, Derfor er ogsaa alle, der bor i hans Land, skyldige at være ham hørige og lydige og underdanige, og til Gengæld er han skyldig at give dem alle Fred. Det skal alle verdslige Høvdinger ogsaa vide, at med den Magt, Gud gav dem i Hænde i denne Verden, overdrog han dem ogsaa at værge sin hellige Kirke mod alle Krav. aner\juli 2011 Side 3

4 Men bliver de glemsomme eller partiske og ikke værger, som ret er, da skal de paa Dommens Dag staa til Ansvar, hvis Kirkens Frihed og Landets Fred mindskes ved deres Skyld i deres Tid. Vide skal alle, der ser denne Bog, at Kong Valdemar, den anden Søn af Valdemar, der var Sankt Knuds Søn, da han havde været Konge i ni og tredive Vintre, og der var gaaet Tusind og to Hundrede og fyrretyve Vintre, efter at Vor Herre var født, i den næstfølgende Marts Maaned lod skrive denne Bog og gav denne Lov, som her staar skrevet paa Dansk, i Vordingborg med Samtykke af sine Sønner, der var til Stede, Kong Erik, Hertug Abel og Junker Christoffer og Uffe, der da var Ærkebiskop i Lund, og Biskop Niels i Roskilde, Biskop Iver i Fyn, Biskop Peder i Aarhus, Biskop Gunner i Ribe, Biskop Gunner i Viborg, Biskop Jens i Vensyssel og Biskop Jens i Hedeby og desuden med Samtykke af alle de bedste mænd, der er i hans Rige". aner\juli 2011 Side 4

5 Jyske Lov s 1. Bog indeholder følgende kapitler: Kap. 1. Hvilket Barn der skal arve. Kap. 2. Hvad den skal sige, der døber Barnet. Kap. 3. Hvis en Kone siger, at hun er med Barn. Kap. 4. Hvem der er nærmest til at arve. Kap. 5. Hvor meget hver skal tage i Arv. Kap. 6. Hvorledes Løsøre skal skiftes, naar der ikke er Børn. Kap. 7. Faderen maa ikke tilbageholde Sønnerne (i Fælliget) med deres Mødrene arv. Kap. 8. En Broder kan ikke beholde en Søster ugift hos sig, saa længe han vil. Kap. 9. Hvis et Barn, der er i Fællig, dør. Kap. 10. Om Udarvinger. Kap. 11. Hvorledes den ene af flere Helsøskende kan arve mere end den anden. Kap. 12. At Husbondens Søn, som er i Fællig, ikke har noget Forlods. Kap. 13. Hvis Husbondens Søn fører sin Kone ind (i Fælliget) hos sin Moder og Fader. Kap. 14. Hvad en Fader maa give sit Barn. Kap. 15. Om Medgift. Kap. 16. Hvis Søskende rejser Klage mod hinanden over, at de er blevet forfordelt (ved Skiftet). Kap. 17. At Arv beder Arv. Kap. 18. Hvis sammenbragte Børn er uenige om Løsøre. Kap. 19. Hvis den ældste Broder gifter sig, naar han er i Fællig med andre Søskende. Kap. 20. Hvis en Mand gifter sig med en Enke. Kap. 21. Om Slegfredbørn. Kap. 22. At alene Faderen kan anerkende nogen som sit Barn. Kap. 23. Hvornaar Arv og Gæld skal kræves. Kap. 24. Hvis en Mand med sit Vidende gifter sig med en Horkone. Kap. 25. Om Horebørn. Kap. 26. Hvis en Mand dør med stor Gæld. Kap. 27. Hvor længe en Mand kan have en Slegfred hos sig. Kap. 28. Hvem der kan være Værge. Kap. 29. At en Enke maa beholde sine Børn og deres Gods hos sig. Kap. 30. Om Stiffader og Stifbørn. Kap. 31. Hvem der ikke kan være Værge. Kap. 32. Om Pledføring. Kap. 33. Hvorledes man skal gifte sig. Kap. 34. Hvem der maa afhænde Jord. Kap. 35. Om Konens Jord. Kap. 36. Hvor gammelt et Barn skal være, før det maa afhænde sit Gods. Kap. 37. Hvor Jord skal købes. Kap. 38. Om Tingsvidne. Kap. 39. Om Sjælegave. Kap. 40. Hvis en Mand sælger sin Jord, og Betalingen ikke bliver anbragt i Jord. Kap. 41. Hvis en Mand sælger uden Hjemmel. Kap. 42. Hvis der opstaar Strid om, hvorvidt der blev solgt mere eller mindre. Kap. 43.Hvis en Mand paastaar, at han har købt baade Søsters og Broders Jord. Kap. 44. Hvorledes man skal værge Jord. aner\juli 2011 Side 5

6 Kap. 45. Hvis man er uenig i en By eller et Bol. Kap. 46. Om Ornum i Byen. Kap. 47. Hvis en Torp er uenig med Adelbyen. Kap. 48. Hvis en Mand bosætter sig i Vangen. Kap. 49. Om Rebning af Jord. Kap. 50. Hvorledes man ad retslig Vej skal fremtvinge Rebning. En side af Jyske Lov fra 1241 fra det ældst bevarede håndskrift "Flensborghåndskriftet". Siden omfatter sidste del af kap. 36 og første del af kap. 37, der starter midt på siden med ordene "hwaræ iorth skal køpæs" (hvor jord skal købes), og fortsætter: "A thingi skulæ mæn jord skøtæ oc æi and stæt, thet ær a hærætz thing - " (På tinge skal man skøde jord og ej andet steds, det er på herredstinget - ). aner\juli 2011 Side 6

7 Kap. 51. At ingen maa bebygge Forten. Kap. 52. Hvad tolv Lodsejere skal sværge om. Kap. 53. Hvis en Mands Skov og en andens Mark støder op til hinanden. Kap. 54. Om Mageskifte. Kap. 55. Hvis en By skal solskiftes. Kap. 56. Om Veje. Kap. 57. Hvorledes man skal bygge Mølle. aner\juli 2011 Side 7

8 Jyske Lov s 2. Bog indeholder følgende kapitler: Kap. 1. Om Sandemænd. Kap. 2. Hvad Sandemænd skal sværge om. Kap. 3. Hvorledes de skal sværge. Kap. 4. Hvorledes de skal indsættes og afsættes. Kap. 5. Hvis de tager mere end ret Hesteleje. Kap. 6. Hvornaar de skal sværge. Kap. 7. Hvis Sandemænd er uenige. Kap. 8. Om Manddrab. Kap. 9. Hvis Sagen ikke lovligt forfølges. Kap. 10. Hvis Kongen giver Tilladelse til at rejse Sag. Kap. 11. Hvilke Sandemænd, der skal medvirke. Kap. 12. Hvorledes de skal sværge. Kap. 13. Om Tegngæld. Kap. 14. Om Afhug. Kap. 15. Om hvilke Afhug Sandemænd skal sværge. Kap. 16. Om Voldtægt mod Kvinder. Kap. 17. Hvis en Kvinde bliver voldtaget. Kap. 18. Om lønligt Samleje. Kap. 19. Hvis en Kvinde dør paa Grund af Barnefødsel. Kap. 20. Om Slegfreddatter. Kap. 21. Om Markeskel. Kap. 22. Hvis en Mand bliver fredløs. Kap. 23. At et Kloster ikke maa modtage fredløs Mand. Kap. 24. Om ejendomsløs Mand. Kap. 25. Hvem der skal bøde med en anden. Kap. 26. Hvis man huser en fredløs Mand. Kap. 27. Hvis en Mand sværges til Bøder. Kap. 28. Hvorledes man skal rejse Sag angaaende Hærværk, Kap. 29. Hvad der er Hærværk. Kap. 30. Hvis en Mand rider en anden Mands Korn ned. Kap. 31. Hvad der forstaas ved en Mands Hus. Kap. 32. At Landbo er sin egen Husbonde. Kap. 33. Der skal være seks til at vidne om Hærværk. Kap. 34. Hvis en Mands Kvæg dræber en Mand. Kap. 35. Hvis man opføder vilde Dyr. Kap. 36. Hvis en Mand faar sin Død af en livløs Ting. Kap. 37. Hvis en Mand har Hus paa en anden Mands Jord. Kap. 38. Hvis en Mand berøves noget i en anden Mands Gaard. Kap. 39. Om Nævninger. Kap. 40. Hvis et Ran lyses og ikke forfølges. Kap. 41. Hvornaar Nævninger skal sværge. Kap. 42. Hvorledes Nævningerne skal sværge. Kap. 43. Om hvor meget Ranet skal beløbe sig til, for at der kan sværges. Kap. 44. Om Bo-ran. Kap. 45. Om Jordran. Kap. 46. Hvis en Mand bliver fældet i en Ranssag. Kap. 47. Hvis en Mand med Vold afhøster en anden Mands Ager eller Eng. Kap. 48. Om Vaadesgerninger. Kap. 49. Hvor gammelt et Barn skal være, for at det kan begaa Helligbrøde. Kap. 50. Hvorledes Nævninger skal indsættes. Kap. 51. Hvis en Mand ikke vil være Nævning. Kap. 52. At Nævninger ikke skal træffe Afgørelse den Dag, da de indsættes. Kap. 53. Hvis Ombudsmanden ikke vil indsætte Nævninger. aner\juli 2011 Side 8

9 Kap. 54. Hvis Nævninger er uenige. Kap. 55. At en (Ombuds)mand ikke maa overlade sit Embede til sine Svende. Kap. 56. Hvis en Nævning dør eller drager bort. Kap. 57. Hvornaar man skal rejse Ranssag. Kap. 58. Hvis en Mand lovligt sagsøger en anden for Ran. Kap. 59. Hvilke Nævninger der skal træffe Afgørelse om Ran. Kap. 6o. Om Pællesgods og Pant og Gæld. Kap. 61. Om Borgen. Kap. 62. Hvis nogen gaar i Borgen for en Mand, som har forbrudt Liv eller Lemmer. Kap. 63. Hvis den, der har stillet Borgen, vil flygte. Kap. 64. Hvem der maa gaa i Borgen. Kap. 65. Hvem der kan eller skal sværge. Kap. 66. Hvorledes en Bryde kan sværge om Ran. Kap. 67. Om en Mand, der er fældet efter Loven. Kap. 68. Hvis en Mand tager en fældet Mand til sig. Kap. 68. Hvis en Mand tager en fældet Mand til sig. Kap. 70. En sagsøgt Mand maa ikke gøre sig ejendomsløs. Kap. 71. Hvad der forstaas ved Agerran. Kap. 72. Om Afpløjning. Kap. 73. Hvis en Mand hugger i en anden Mands Skov. Kap. 74. Hvis en Mand kører over en anden Mands Ager eller Eng. Kap. 75. Hvis en Mand tilføjer en anden Mand Overlast paa alfar Vej. Kap. 76. Om Kongens og Biskoppens Mænds Bryder. Kap. 77. Om Biskopsnævninger. Kap. 78. Hvis Nævningerne er uenige. Kap. 79. Hvorledes der skal rejses Sag for Helligbrøde. Kap. 80. At Nævningerne ikke skal gaa fra Kirken uden at sværge. Kap. 81. Mod hvem der kan begaas Helligbrøde. Kap. 82. Paa hvilke Tider der kan begaas Helligbrøde. Kap. 83. Den Dag, da der øves Helligbrøde, skal nævnes. Kap. 84. Hvis Ombudsmanden nævner den Dag, da der er øvet Helligbrøde. Kap. 85. At der for een Sag kan bødes flere Tremarksbøder. Kap. 86. Om Tyveri. Kap. 87. Hvad en Tyv kan hænges for. Kap. 88. Hvis Ombudsmanden ikke vil tage mod Tyven af Bonden. Kap. 89. Hvis en Tyv stjæler mindre end en halv Mark. Kap. 90. Bonden maa ikke lade en Tyv løbe uden Tingsdom. Kap. 91. Hvis Ombudsmanden slipper Tyven løs. Kap. 92. Hvis man tager en Tyv med noget (af det stjaalne) i Hænde. Kap. 93. Hvad man skal have Garant til. Kap. 94. Om Baand. Kap. 95. Hvorledes man skal søge efter sine stjaalne Ejendele. Kap. 96. Hvis ingen i Byen indrømmer, (at han har) de Ejendele. Kap. 97. Hvis noget bliver fundet under Bondens Laas. Kap. 98. (Hvornaar) mange skal bindes for en Sag. Kap. 99. Hvis noget bliver fundet i Bondens Søns Besiddelse. Kap.100. Hvor meget man kan forbryde ved Tyveri. Kap.101. Om Nam. Kap.102. Hvem der maa gaa i Borgen. Kap.103. Hvis en Landbo bliver Tyv. Kap.104. Hvis en Mand vil tilbagesøge sine Ejendele, (som han finder) i en anden Mands Besiddelse. Kap.105. Hvis en Mand finder en anden paa sin Hest. aner\juli 2011 Side 9

10 Kap.106. Hvorledes man skal gaa frem i en Sag, der hviler paa Mistanke. Kap.107. Hvis en Mand bliver svoret til Tyv. Kap.108. Hvis en Mand kalder en anden Mand Tyv paa Tinget i alles Paahør. Kap.109. Hvis Tyven er syg eller ikke er hjemme. Kap.110. Hvis der ransages i et Hus, og Bonden ikke er hjemme. Kap.111. Om Hittegods. Kap.112. Hvis en Mand finder Sølv eller Guld. Kap.113. Hvis en Mand giver en anden noget i Forvaring. Kap.114. Hvis en Mand stjæler i Leding. aner\juli 2011 Side 10

11 Jyske Lov s 3. Bog indeholder følgende kapitler: Kap. 1. Om Leding. Kap. 2. Hvis en Tjenestekarl eller Træl kommer i Leding. Kap. 3. Om Heste- og Brynjeleje. Kap. 4. Om Vaaben. Kap. 5. Hvem der skal udruste Skibet. Kap. 6. Hvis nogen forsømmer Ledingsydelserne. Kap. 7. Om Kongens og Biskoppens Mænd. Kap. 8. Hvem der maa tage Mænd. Kap. 9. At man ikke maa formindske et Skipen. Kap. 10. Om lærde Mænds Jord. Kap. 11. Om Landboers Ledingsydelse. Kap. 12. Af hvor megen Jord der skal udredes Leding. Kap. 13. Om hvor stor Fæsteafgift en Landbo skal udrede (Leding). Kap. 14. Hvis en Mand bor paa sin egen Jord og tager en anden Mands Fællig til sig. Kap. 15. Hvorledes Herremænd kan fæste Jord uden at udrede Leding deraf. Kap. 16. Hvis en Mand har Jord i flere Skipen. Kap. 17. Man maa ikke opkøbe en anden Mands Skipen. Kap. 18. At man ikke maa formindske et Skipen. Kap. 19. At man ikke maa lægge to Tredingshavne sammen. Kap. 20. Hvem der skal arve Styrishavne. Kap. 21. Om Bødesag. Kap. 22. Hvor fyrretyve Mark følger en anden Bod. Kap. 23. Dræber en Mand en anden Mand, efter at der er betalt Bøder. Kap. 24. Hvorledes der skal bødes for Valrov. Kap. 25. Hvorledes der skal bødes for Afhug paa en levende Mand. Kap. 26. Om Lemlæstelse. Kap. 27. Om Saarbøder. Kap. 28. Hvis en Mand lader nogen søge hans Mandhelg. Kap. 29. Om Saar i Ansigtet. Kap. 30. Hvorledes der bødes for Saar. Kap. 31. Hvis Saar lyses, og Sagen ikke forfølges. Kap. 32. Om Slag. Kap. 33. Hvis en Mand faar Saar af en anden Mands Husdyr. Kap. 34. Hvis en Mand rammer en Mands Hest, som han sidder paa, eller hans Klæder. Kap. 35. Hvis en Mand laaner en anden sine Vaaben. Kap. 35. Hvis en Mand laaner en anden sine Vaaben. Kap. 37. Hvis en Mand bliver saaret i Horseng. Kap. 38. Om Bier. Kap. 39. Hvis en Mands Bier jager en anden Mands Bier op. Kap. 40. Hvis en Mand finder Bier. Kap. 41. Hvis en Mand tager en anden Mands Bier med Magt eller stjæler dem. Kap. 42. Om Ed aflagt paa en andens Vegne. Kap. 43. Hvor meget Husbonde og Hustru maa skøde til hinanden indbyrdes. Kap. 44. Hvad Husbonden og Hustruen kan skøde til hinanden indbyrdes. Kap. 45. Hvor meget en Kone, der har en Husbonde, maa give i Sjælegave. Kap. 46. Hvilke Sandemænd, der skal træffe Afgørelse med Hensyn til Sjælegave. Kap. 47. Om Agerfred. aner\juli 2011 Side 11

12 Kap. 48. Hvis en Mand drager med en Hjord ind paa en anden Mands Ager eller Eng. Kap. 49. Hvad der skal forstaas ved Stod og Flok og Hjord. Kap. 50. Om optaget Kvæg. Kap. 51. Hvis en Mand tøjrer paa en anden Mands Ager eller Eng. Kap. 52. Hvis en Mand dræber en anden Mands Kvæg paa sin Ager eller Eng. Kap. 53. Om Gornidding. Kap. 54. Hvis en Mand rider en anden Mands Hest. Kap. 55. Om Stodheste. Kap. 56. Hvorledes man skal indløse Pant. Kap. 57. Om Gærde. Kap. 58. Kap. 59, Hvor længe Gærderne skal staa. Kap. 60. Om Abildgaard og Kaalgaard. Kap. 61. Om Vrag. Kap. 62. Hvad der er Vrag. Kap. 63. Om Skibbrud. Kap. 64. Om Falsk. Kap. 65. Hvad der forstaas ved Falsk. Kap. 66. Om Mordbrand. Kap. 67. Om Stimand. Kap. 68. Om Hedebrand. Tillæg til Jyske Lov: Om Trolddom. aner\juli 2011 Side 12

13 2. Christian V s Danske Lov fra 1683 Christian V s Danske Lov består af følgende seks bøger med i alt 66 kapitler: Første bog: Om Retten og Rettens Personer Anden bog: Om Religionen og Gejstligheden Tredje bog: Om Verdslig- og Huus-Stand Fjerde bog: Om Søeretten Femte bog: Om Adkomst, Gods og Gield Sjette bog: Om Misgierninger. aner\juli 2011 Side 13

14 3. Danmarks Riges Grundlov, 1953-udgaven Danmarks Riges Grundlov, 1953-udgaven består af ét tyndt hæfte med følgende 11 kapitler med ialt 89 paragraffer: Kapitel 1: Grundlæggende bestemmelser Kapitel 2: Kongehuset Kapitel 3: Kongens magt Kapitel 4: Folketingets medlemmer Kapitel 5: Folketingets sagsbehandling Kapitel 6: Rigsretten Kapitel 7: Folkekirken Kapitel 8: Borgernes rettigheder Kapitel 9: Valgretsalder Kapitel 10: Nye grundlovsbestemmelser Kapitel 11: Ikrafttræden. Med en opsætning som denne sides fylder den ca. 16 sider. Den grundlæggende lov skal dog suppleres med alle de specifikke danske love, der er vedtaget af Folketinget! p aner\juli 2011 Side 14

KONG CHRISTIAN DEN FEMTES DANSKE LOV AF 15. APRIL 1683 UDGIVET PAA GRUNDLAG AF V. A. SECHERS TEKSTUDGAVE \ ED STIG IUUL KØBENHAVN

KONG CHRISTIAN DEN FEMTES DANSKE LOV AF 15. APRIL 1683 UDGIVET PAA GRUNDLAG AF V. A. SECHERS TEKSTUDGAVE \ ED STIG IUUL KØBENHAVN KONG CHRISTIAN DEN FEMTES DANSKE LOV AF 15. APRIL 1683 UDGIVET PAA GRUNDLAG AF V. A. SECHERS TEKSTUDGAVE \ ED STIG IUUL KØBENHAVN G. E. C. GADS FORLAG 1949 REGISTER I. Bog Om Retten og Rettens Personer.

Læs mere

Lovgrundlag for professionens dokumentation og betydningen for klinisk praksis. Lene Lauge Berring Formand Dokumentationsrådet

Lovgrundlag for professionens dokumentation og betydningen for klinisk praksis. Lene Lauge Berring Formand Dokumentationsrådet Lovgrundlag for professionens dokumentation og betydningen for klinisk praksis Lene Lauge Berring Formand Dokumentationsrådet Agenda Refleksioner fra en sygeplejerske Lovgrundlag Jyske lov Andre love Betydning

Læs mere

Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229

Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229 Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229 I 1229 fik en sammenslutning af købmænd fra Hamborg, Lübeck og Visby en række privilegier I Novgorod, hvor den nordlige karavanerute fra Asien endte. Aftalen

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Riber ret. Historisk baggrund for Riber Ret

Riber ret. Historisk baggrund for Riber Ret Riber ret Historisk baggrund for Riber Ret Danmarks lovgivning i 1200-tallet var samlet i tre lovsamlinger: 1. Jyske Lov, som dækkede Jylland, Fyn og øerne 2. Sjællandske Lov 3. Skånske lov, som dækkede

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice.

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice. Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice. Samfundsfag: Færdighedsmål: Politik: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham.

Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det første bud. Du må ikke have andre guder. Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det største af alt er kærlighed. Det er vigtigere end

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Christian 3. indførte Reformationen ved en lov, som blev vedtaget af Rigsdagen i 1536, og den blev i 1537 fulgt op af Kirkeordinansen, som gav regler for kirkens

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Merons Riges Grundlov

Merons Riges Grundlov Merons Riges Grundlov Kapitel 1 Kongen og Hans Repræsentanter 1. Denne Grundlov gælder for alle dele af Merons Rige. 2. Regeringsformen er Monakisk, og alt magt over Merons rige ligger hos Kongen. Arvefølgen

Læs mere

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902 Til rette kompetente myndigheder pr mail 9/7 2013 Grundloven og straffeloven mv. Om Inger Støjbergs kronik mv. Jeg tillader mig hermed, som dansk statsborger, at bede om, at Danmarks riges Grundlov overholdes

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Vores relation til verden omkring os

Vores relation til verden omkring os Vores relation til verden omkring os I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Live-rollespil Flugten fra Frankrig 1685

Live-rollespil Flugten fra Frankrig 1685 Live-rollespil Flugten fra Frankrig 1685 Temaer Huguenotternes hverdag i deres koloni. Troen og menighedens betydning for den enkelte. Forfølgelsen af huguenotterne efter Nantesediktets ophævelse 1685.

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Det er forår. Trods nattekulde og morgener med rim på græsset, varmer solen jorden, og det spirer og gror.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand?

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? At han var konge, havde stor magt, var en dygtig kriger, klog og gjorde danerne kristne. Hvem fik den store Jellingsten til Jelling?

Læs mere

Sjette Søndag efter Trinitatis

Sjette Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 5. - 6. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1 Døden og Havet Sonatorrek (ca. 960) Egill Skallagímsson Islandsk skjald, o. 900-983 Direkte oversættelse Finnur Jónsson 1912-1915 Dette er en direkte oversættelse, hvor oversætteren ikke har forsøgt at

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Åndens

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis

22. søndag efter Trinitatis 22. søndag efter Trinitatis Salmevalg 753: Gud, du, som lyset og dagen oplod 448: Fyldt af glæde 518: På Guds nåde i al våde 276: Dommer over levende og døde 321: O, Kristelighed Dette hellige evangelium

Læs mere

Dagen er inde. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dagen er inde. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sangen om Helge, Hjørvards Søn

Sangen om Helge, Hjørvards Søn Hjörvard hed en Konge; han havde fire Koner: den ene hed Alvhild; deres Sön hed Hedin; den anden hed Snærejd; deres Sön hed Humlung; den tredje hed Sinrjod; deres Sön hed Hymling. Kong Hjörvard havde gjort

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Salmer: Vejby 9.00 Tillægget 814: Denne morgens mulighed, 493 Gud Herren så til jorden ned, 694 Jesus at du blev min broder, 676 Guds fred er mer end englevagt Lem 10.30 Tillægget 814: Denne morgens mulighed,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Udklit Katekismus. Udarbejdet af konfirmanderne i Rødding, Løvel og Pederstrup

Udklit Katekismus. Udarbejdet af konfirmanderne i Rødding, Løvel og Pederstrup Udklit Katekismus Udklit Katekismus Udarbejdet af konfirmanderne i Rødding, Løvel og Pederstrup 2016 KONFIRMANDERNES TI BUD 1. Du skal elske dine medmennesker. 2. Du skal passe på dyrene og alt det andet,

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere