Regelkursus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelkursus 2009-2012"

Transkript

1 Regelkursus Marts 2009

2 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold til seneste udgave af ISAFs kapsejladsregler: The Racing Rules of Sailing for Flere regler er revideret i forhold til den tidligere udgave af regelbogen. I forhold til regelbogen dækker kurset Definitionerne, samt Del 1-4 af regelbogen. Disse dele af regelbogen er medtaget, men regelkursus-bogen kan på ingen måde erstatte regelbogen. Citater fra regelbogen er markeret typografisk som dette afsnit, altså indrammet tekst med en anden skrifttype end resten af teksten. Da regelkurset gerne skulle være 'fremadrettet', har vi tilstræbt ikke at henvise til ændringer i forhold til 'de gamle regler'. Vi begynder med en oversigt over de regler, der styrer en kapsejlads, og efter en kort gennemgang af banesystemer med start- og mållinier fortsættes med en gennemgang af hovedregler og definitioner. Herefter gennemgås de regler, der har forbindelse med starten såsom startprocedurer, startregler, samt signaler der afgives fra startfartøjet. Og endelig følger en gennemgang af reglerne i samme rækkefølge som den, der er i regelbogen. Bogen er beregnet til brug ved regelkurser i sejlklubberne under ledelse af en instruktør, men skulle også være anvendelig til selvstudium. Et regelkursus, ved brug af denne bog, vil normalt gå over 3-4 aftener af ca. 3 timer eller 1½ dag i en weekend, afhængig af elevernes forhåndskendskab til reglerne. Det anbefales, at man begynder kurset med en gennemgang af indholdsfortegnelsen i regelbogen. Dette materiale omfatter ikke kapsejladsreglernes Del 5 om protester. Det må dog anbefales at Del 5 under alle omstændigheder gennemgås ved afholdelsen af et regelkursus. Denne bog stilles gratis til rådighed for danske sejlere, idet den kan downloades fra Dansk Sejlunions websted under punktet Kapsejlads. Der kan løbende ske udgivelse af reviderede udgaver, så inden et kursus begynder, anbefales det at undersøge, om man har den seneste udgave af denne bog. Kapsejladsledergruppen Dansk Sejlunion Marts 2009 Dansk Sejlunion ii Marts 2009

3 Indholdsfortegnelse A: Regler og bestemmelser, som styrer en kapsejlads...1 ISAFs kapsejladsregler...1 Nationale forskrifter (SKSF- og DS-forskrifter)...1 Indbydelse...1 Sejladsbestemmelser...1 B: Banetyper...2 Trekantbaner (System A)...2 Op-ned-bane (System R)...3 Trapezbane (System T)...3 Startlinien...4 C: Princippet om sportsmanship, hovedregler og definitioner...5 Indledning, Sportsmanship...5 Hovedregler...5 Definitioner...8 D: Signaler ved kapsejlads Startproceduren (Regel 26) Tilbagekaldelser (Regel 29) Straffe i forbindelse med starten (Regel 30) Andre signaler fra startfartøjet E: Reglernes del 2: Når både mødes Opdelingen af Del 2: Afsnit A, B, C og D Afsnit A: Retten til vejen Afsnit B: Generelle begrænsninger Afsnit C: Ved mærker og hindringer Afsnit D: Andre regler F: Omsejle banen Omsejle banen (Regel 28) Berøring af et mærke (Regel 31) Straffe ved tidspunktet for en hændelse (Regel 44) G: Andre krav (fra reglernes Del 4) Personlige opdriftsmidler (Regel 40) Hjælp udefra (Regel 41) Fremdriftsmidler (Regel 42) Deltageres beklædning og udstyr (Regel 43) Reglerne 45 til Dansk Sejlunion iii Marts 2009

4 A: Regler og bestemmelser, som styrer en kapsejlads ISAFs kapsejladsregler International Sailing Federation s kapsejladsregler er oprindeligt indført i 1907, og er siden 1960 blevet revideret hvert fjerde år. De internationale kapsejladsregler er affattet på engelsk, og den engelske tekst er afgørende, hvis den nationale tekst skaber tvivl om fortolkningen. Nationale forskrifter (SKSF- og DS-forskrifter) Disse foreskriver specielle bestemmelser som for eksempel, at det ikke er tilladt at opkræve protestgebyr og at alle både skal medføre godkendt redningsudstyr til alle ombord. De nationale forskrifter findes alle i den danske regelbog, anført ved den regel, de ændrer. Forskrifterne gælder som regler, som beskrevet i definitionen af ordet regel i kapsejladsreglerne. Indbydelse Indbydelsen er den officielle meddelelse om kapsejladsen. Det skal fremgå heraf, hvis der er særlige regler eller statutter, som gælder for kapsejladsen. Andre relevante oplysninger kan fremgå af indbydelsen eller sejladsbestemmelserne, f.eks. anvendelse af anden straf end to-runders straffen, banetype, pointsystem, præmier etc. Sejladsbestemmelser Enhver kapsejladsarrangør skal udarbejde sejladsbestemmelser, som kan indeholde ændringer af kapsejladsreglerne eller klassereglerne. Dog indeholder regel begrænsninger herfor. Hvis sejladsbestemmelserne ændrer en kapsejladsregel eller klasseregel, skal der henvises til reglen, og ændringen skal angives. Dansk Sejlunion har udarbejdet en skabelon for sejladsbestemmelser, som er baseret på vejledningen i Tillæg L af den engelsksprogede version af kapsejladsreglerne. Inden for rammerne af Tillæg L har DS truffet en række valg, hvormed DS ønsker at sikre en ensartet kapsejladsafvikling i Danmark i overensstemmelse med international praksis. Skabelonen bruges på den måde, at arrangøren indsætter eller tilføjer lokale oplysninger. Skabelonen findes på Dansk Sejlunions hjemmeside. Selv om der gøres meget for at standardisere sejladsbestemmelserne, bør man altid lade en grundig gennemlæsning af sejladsbestemmelserne indgå i forberedelsen til en kapsejlads. Dansk Sejlunion 1 Marts 2009

5 B: Banetyper Når der ikke er tale om distancesejladser, sejles der som regel på en standardbane, men sejladsbestemmelserne kan beskrive andre banetyper. I det følgende gennemgås 3 standardbanesystemer. Trekantbaner (System A) Figur B/1 viser en trekantbane, hvor mærkerne skal holdes om bagbord. MÅL 45º 1 90º 2 45º 3 START Figur B/1 Startlinien er her udlagt til læ af 'bundmærket' (mærke 3) mellem startfartøjet og et udlagt startmærke. Ved mindre felter er det almindeligt, at mærke 3 benyttes som startmærke. Startlinien kan også være mellem to udlagte mærker, således at startfartøjet ikke indgår i startlinien. Banen består i øvrigt af et 'krydsmærke' eller topmærke (mærke 1) udlagt i vindens retning fra bundmærket, samt et 'slagmærke' (mærke 2) udlagt således, at vinklen mellem de to banesider bliver ca. 90 grader. Mållinien er på figuren udlagt til luv af mærke 1, men kan også være mellem mærke 1 og et udlagt målmærke eller et måltagningsfartøj. Dansk Sejlunion 2 Marts 2009

6 Systemet med start- og mållinie udenfor selve banen vælges oftest ved store felter, eller når flere klasser starter på samme bane, således at f.eks. sidste start ikke kan forstyrres af både, der runder mærke 3 efter første baneomsejling eller at første båd kommer i mål samtidig med, at de sidste både er i færd med at runde mærke 1 før sidste baneomgang. Op-ned-bane (System R) Denne banetype, vist på figur B/2, kaldes også for en pølsebane. Som det kan ses er der kun top- og bundmærke i banen. MÅL 1 2 START Figur B/2 Banen benyttes hyppigere og hyppigere, bl.a. fordi man i en del bådtyper synes at skærings-ben ikke har reel kapsejladsmæssig betydning. En lignende bane bruges ofte ved matchrace, her med en sådan længde at en sejlads typisk varer minutter. Trapezbane (System T) Denne firkantede kapsejladsbane, der ligesom den forrige har været anvendt flere gange ved OL, er forskellig fra de tidligere banetyper ved, at der gås i Dansk Sejlunion 3 Marts 2009

7 mål på et kort halvvindsben (ofte med spileren sat). Dette gør bl.a. at deltagerne befinder sig tæt ved startfartøjet, når de er gået i mål, således at en evt. efterfølgende sejlads kan startes hurtigt. Der er i virkeligheden tale om to baner, Inner Loop og Outer Loop. 60º 1 60º º 2 120º 4S 4B 120º 3 120º 3 MÅL START MÅL START Figur B/3: Outer Loop (tv.) og Inner Loop (th.) De to loops benyttes typisk, når der er flere bådtyper, som starter forskudt (efter hinanden), f.eks. Europe og Finnjolle. Den klasse, der starter først, skal sejle på Outer Loop, så den ikke møder bådene i den følgende start på det første lænseben. Startlinien Det er meget vigtigt, at startlinien udlægges korrekt. Den gode baneleder kendes på sin evne til at udlægge en 'rigtig' startlinie. Startlinien skal være vinkelret på vindretningen. Hvis startlinien ikke er vinkelret på vinden, vil det bevirke, at sejlerne vil klumpe sig omkring det af mærkerne, der ligger længst til luv. En dårlig start eller eventuelt en generel tilbagekaldelse (omstart) er, hvad der ofte kommer ud af det. Afviklingen af starten vender vi tilbage til i afsnit C, når vi har gennemgået kapsejladsreglernes hovedregler og definitioner. Dansk Sejlunion 4 Marts 2009

8 C: Princippet om sportsmanship, hovedregler og definitioner Regelbogen er opdelt således at de informationer, som er mest relevante for deltagerne, findes først i bogen. Som det allerførste gennemgås de fundamentale principper for kapsejlads. Indledning, Sportsmanship Deltagere i sejlsport er underlagt en samling regler, som det forventes, at de følger og håndhæver. Et grundlæggende princip for sportsmanship er, at deltagere, der overtræder en regel, straks påtager sig en straf, som kan være at udgå. Reglerne starter med en slags hensigtserklæring, nemlig afsnittet om sportsmanship. Det er ikke en regel som sådan, men en principiel erklæring om at deltagerne inden for sejlsport - som alle andre sportsudøvere - forventes som en selvfølge at konkurrere på en fair måde. Det er det samme der menes, når man forventer sportslig optræden og god sportsånd. Hovedregler De fem første regler kaldes hovedregler. De er det fundament, som alle de øvrige regler bygger på Regel 1: Sikkerhed 1 SIKKERHED 1.1 Hjælp til de, der er i fare En båd eller deltager skal yde al den hjælp, den kan, til enhver person eller ethvert fartøj, der er i fare. 1.2 Redningsudstyr og personligt opdriftsmiddel En båd skal have tilstrækkeligt redningsudstyr til alle personer om bord, heraf et sæt klar til øjeblikkelig brug, medmindre dens klasseregler angiver andre forholdsregler. Enhver deltager er selv ansvarlig for at være iført personligt opdriftsmiddel, der er tilstrækkeligt under de givne omstændigheder. DS forskrift Også både med tilstrækkelig opdrift til i bordfyldt stand at bære besætningen, skal medføre godkendte svømme- eller redningsveste til alle om bord. Denne forskrift følger af dansk lovgivning og kan ikke ændres. Reglens første del pålægger enhver båd og deltager pligt til at yde hjælp til enhver person eller båd, som er i fare. Det er en selvfølge at hjælpe andre i nød, men regel 1 understreger dette. Det er ikke kun andre kapsejlende både, man har pligt til at hjælpe, men naturligvis enhver, der er i fare. Bliver man under kapsejlads opmærksom på både eller personer, der kan være i fare og som tilsyneladende ikke får assistance af arrangørens Dansk Sejlunion 5 Marts 2009

9 ledsagebåde eller andre hjælpere, så skal man yde hjælp. Det er ikke sikkert man kan gøre noget for at redde båd og udstyr, men det væsentlige er også at sikre besætningen. Selv om en anden deltager allerede er gået til undsætning, bør man stadig undersøge, om der er behov for yderligere bistand. Er en jolle kæntret, så kig nøje i området omkring den efter besætningsmedlemmer, der har mistet kontakt med jollen. Med hensyn til regel 1.2 skal man huske, at dansk lov foreskriver, at der skal findes godkendt redningsudstyr (rednings- eller svømmevest) ombord i alle både under enhver form for sejlads. Bruger man samtidig sin sunde fornuft til også at iføre sig vesten, når forholdene kræver det, overholder man også regel 1.2. Regel 2: Fair sejlads 2 FAIR SEJLADS En båd og dens ejer skal konkurrere i overensstemmelse med anerkendte principper for sportsmanship og fair play. En båd kan kun straffes efter denne regel, når det klart fastslås, at disse principper er blevet krænket. En diskvalifikation efter denne regel kan ikke fratrækkes i en båds pointsum i en serie. Kravet i denne regel er forhåbentlig en selvfølge for alle kapsejlere. Reglen skal først og fremmest anvendes, når en deltager er bevidst om at have begået et regelbrud, men alligevel søger at undgå straf. Vi nærmer os her sager om dårlig og usportslig opførsel, med indberetninger og udelukkelse til følge. Derfor præciserer reglen da også, at den kun skal anvendes i specielle tilfælde, men den sender stadig et klart signal om at der skal gribes ind overfor usportslig optræden. Regel 3: Accept af reglerne 3 ACCEPT AF REGLERNE Ved at deltage i en kapsejlads, der arrangeres i henhold til disse regler for kapsejlads, tilkendegiver enhver deltager og bådejer at være enig i: (a) (b) (c) at være underlagt reglerne at acceptere de straffe, der pålægges, og andre handlinger, der foretages i henhold til reglerne, samt at være underlagt de procedurer for appel og mulighed for fornyet undersøgelse, der er angivet i dem, som den endelige afgørelse af enhver sag, opstået i henhold til reglerne, og i forhold til en sådan afgørelse, ikke at indbringe denne for nogen domstol eller tilsvarende myndighed. Reglen fastslår, at man ved at deltage i en kapsejlads samtidig accepterer at være underlagt de regler, der gælder for kapsejladsen (som beskrevet i definitionen regler), og at man vil anerkende afgørelser truffet efter disse regler som endelige. Dette er for at undgå forsøg på at indbringe afgørelser fra en kapsejlads for domstolene. Regel 3 kan godt virke som en gang tør jura, men med det stigende antal hel- og halvprofessionelle sejlere og pengepræmier, især indenfor matchrace, Dansk Sejlunion 6 Marts 2009

10 er det nødvendigt at trække en grænse mellem det sportslige og sager som hører hjemme hos advokater og domstole. Når man sejler kapsejlads, skal man acceptere, at det er kapsejladsreglerne der gælder, og at kapsejlads- og protestkomiteer har lov til at handle efter reglerne, herunder idømme straffe. Desuden skal man anerkende, at det kun er indenfor rammerne af kapsejladsreglerne, man kan søge ændring af afgørelser og straffe. Regel 4: Beslutning om at kapsejle 4 BESLUTNING OM AT KAPSEJLE Ansvaret for en båds beslutning om at deltage i en kapsejlads eller at fortsætte med at kapsejle er alene bådens. Regel 4 gør det klart, at en kapsejladsarrangør ved at starte en sejlads ikke påtager sig ansvaret for at bådene og deres besætninger kan klare at gennemføre sejladsen. Det er den enkelte skipper, der er ansvarlig for beslutningen om at starte, og i løbet af sejladsen beslutningen om at fortsætte med at kapsejle. Almindeligvis vil en arrangør vurdere, om forholdene virker forsvarlige, før det besluttes at starte, men arrangøren kan og skal ikke tage ansvaret for, at alle deltagere magter at sejle under de givne forhold. Regel 5: Doping 5 DOPING En deltager skal overholde Internationalt Kodeks for Antidoping, reglerne fastsat af det Internationale Antidoping Agentur (World Anti-Doping Agency, WADA), samt ISAF Regulation 21, Anti-Doping Code. En påstået eller fastslået overtrædelse af denne regel skal behandles i henhold til Regulation 21. Den skal ikke kunne danne grundlag for en protest, og regel 63.1 gælder ikke. Regel 5 er indført, fordi alle sportsgrene skal medvirke til at bekæmpe doping. I praksis betyder det, at der kan gennemføres dopingkontrol ved enhver kapsejlads. Det er kun gennem sådanne kontroller, doping kan konstateres og straffes. Deltagerne kan ikke protestere efter denne regel. På webstedet kan man finde mere information. Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund kan også oplyse mere om doping, og er man i tvivl om lovligheden af f.eks. medicin som indtages mod en kronisk sygdom, anbefales det at rette henvendelse hertil. Hovedreglerne og de andre regler Hovedreglerne beskriver de fundamentale rammer for kapsejlads. De er væsentlige, men når vi først er på vandet, er det nogle andre regler, vi skal kunne på fingerspidserne. Det er reglerne i afsnittet Når både mødes. Det er disse regler og definitionerne, vi vil koncentrere os om herefter. Dansk Sejlunion 7 Marts 2009

11 Definitioner Definitionerne er en række ord, som har en særlig betydning i reglerne. Disse betydninger beskrives i afsnittet om definitioner, og når et defineret ord anvendes i reglerne, har det præcis den betydning, der står i definitionen og kun den. Derfor er det meget vigtigt at sætte sig grundigt ind i definitionerne, da man ellers ikke vil kunne forstå reglerne fuldstændigt. Fuldføre En båd fuldfører, når nogen del af dens skrog, besætning eller udstyr i normal position skærer mållinien i retning fra det sidste mærke, enten for første gang eller efter at have taget en straf i henhold til regel 44.2, eller efter at have rettet en fejl begået ved mållinien, i henhold til regel Definitionen af at fuldføre er vigtig at huske, når man skal passere en mållinie. Især ved distancesejladser kan det ske, at mållinien ligger således, at man kan være i tvivl om, hvordan den skal passeres. Definitionen giver svar på dette spørgsmål. Når man skal til at fuldføre, skal man ikke længere tænke på, om man sejler med mærkerne om styrbord eller bagbord. Efter det sidste mærke før målgangen skal man ikke runde flere mærker. Man skal passere en linie - så hurtigt som muligt, det vil sige den direkte vej: retningen fra sidste mærke. En båd fuldfører i det øjeblik, den rører mållinien. Det er dog en forudsætning, at den del af båd eller udstyr, som rører linien, er i normal position. Går man f.eks. i mål for spiler, kan man ikke vinde noget ved at slække fald og skøder ud for at få spileren længere frem. På figur C/1 har alle 4 både fuldført, men B, C og D kapsejler stadig (ifølge definitionen af kapsejle ), da de ikke er klar af mållinien og dens mærker. Det betyder, at C på bagbord halse bryder en regel og skal tage en straf før den kan fuldføre korrekt. Figur C/1 Kommer man til at begå et regelbrud overfor en anden båd, skal man først tage sin straf (to-runders straf), før man kan fuldføre. Henvisningen til regel 44.2 i definitionen går på dette. Dansk Sejlunion 8 Marts 2009

12 Bemærk hvordan mållinien er indtegnet på figuren, nemlig gennem banesiden af målmærkerne. Almindeligvis skriver man, at mållinien er mellem to mærker (eller mellem et flag og et mærke), og så snart en båd skærer den linie, der netop berører banesiden af målliniens markeringer (mærker eller flag), er den jo mellem mærkerne Ligesom andre mærker må målliniens mærker ikke berøres. Gør man det, må man tage sin strafvending og først derefter tæller det at passere mållinien. Det er også dette, der tænkes på ved henvisningen i definitionen til regel Baneledere skal lægge mærke til, at en båd, der ved passage af mållinien berører et målliniemærke men ikke tager sin strafrunde, faktisk har fuldført efter definitionen. Båden kan således ikke gives point som ikke fuldført uden afhøring. Der skal en protest og afhøring til. Halse, styrbord eller bagbord En båd er på den halse, styrbord eller bagbord, som svarer til dens luv side. Der er ikke noget svært i denne definition, hvis vi ved hvad luv side er. Det kommer vi til under definitionen læ og luv. En båd er altid på enten styrbord eller bagbord halse. Når båden ved en stagvending passerer vindøjet, eller når bådens storsejl passerer centerlinien ved en bomning, skifter den øjeblikkelig halse. Hindring En genstand, som en båd ikke vil kunne passere uden at foretage en væsentlig kursændring, hvis den styrede direkte på genstanden og var en af dens skroglængder fra den. En genstand, der kun kan passeres sikkert på den ene side, og et område udpeget som sådant i sejladsbestemmelserne, er også hindringer. Imidlertid er en kapsejlende båd ikke en hindring for andre både, medmindre de skal holde klar af den, give den plads eller plads ved mærke, eller når regel 21 gælder, undgå den. Et fartøj som er let, herunder en kapsejlende båd, er aldrig en fortsat hindring. Når man skal afgøre, om en genstand er en hindring, skal man tænke som følger: Du er en skroglængde fra genstanden, og du styrer lige på den. Skal du nu ændre kurs væsentligt? Er svaret ja, så er genstanden en hindring. En mindre korrektion med rorpinden er ikke en væsentlig kursændring. Sejladsbestemmelser kan forbyde sejlads i visse områder, f.eks. havneindløb. Disse områder skal så betragtes som hindringer. Når man skal holde klar af en anden båd, er den anden båd en hindring. En styrbord halse båd på kollisionskurs er således en hindring for en båd på bagbord halse. Det omvendte gælder derimod ikke. Hindringer, som vi kan komme ud for under kapsejlads, kan være mange ting. Et opankret dommerskib ved start- eller mållinie er et oplagt eksempel. Grundt vand er en hindring, ligesom en kæntret eller bordfyldt båd er en hindring. En almindelig fiskebøje (en bambuspind med et flag) er derimod ikke en hindring, med mindre fiskegrej eller lignende gør, at man kun kan passere på den ene side af bøjen, eller passage er umulig i et større område omkring bøjen. Dansk Sejlunion 9 Marts 2009

13 Ligeledes vil et sømærke i sig selv normalt ikke blive betragtet som en hindring, men dersom det markerer grænsen for et område, som man ikke kan besejle, vil sømærket have status som en hindring. Holde klar En båd holder klar af en anden, hvis den anden båd kan sejle sin kurs uden at behøve foretage sig noget for at undvige samt, når bådene er på samme halse og overlapper, hvis den læ båd kan ændre kurs i begge retninger uden omgående at komme til at berøre den luv båd. Dette er en meget vigtig definition. Kapsejlads skal foregå uden kollisioner, og derfor er det væsentligt, hvad det vil sige at holde klar af en anden båd. Når en båd holder klar af en anden båd, skal den anden båd kunne holde sin kurs - uden at give ror for at undgå båden, som skal holde klar. Bemærk at det at sejle sin kurs ikke er det samme som det at fortsætte en kursændring. I denne sammenhæng har regel 16 også betydning, som vi skal se senere. Det er nærliggende at spørge, hvor lang afstand der skal være mellem bådene - det siger definitionen jo ikke noget om? Svaret er, at det afhænger af forholdene. I 3 m/s på fladt vand kan 20 cm være en helt forsvarlig afstand mellem to Laser-joller. I 15 m/s bør to 50 fods-både nok passere hinanden i mindst 5-6 meters afstand, og måske mere i grov sø. Man er altså henvist til at bruge sin sunde fornuft og vurdere forholdene. Det samme gælder for protestkomiteer, hvis sejlerne ikke selv kan blive enige. Figur C/2 Definitionens sidste del - om både på samme halse - virker nok ved første øjekast svær at forstå. Den betyder, at en luv båd må ikke komme så tæt på en læ båd, at læbåden bliver låst. Den læ båd skal kunne ændre kurs i begge retninger (altså både falde af og luffe op). Hvis vi forestiller os en situation, hvor en båd opnår et luv overlap fra klar agter (situationen på figur C/2), kan vi se at læbåden er i en presset situation, fordi luvbåden er meget tæt på. Læbåden kan fortsætte ligeud (holde sin kurs), så luvbåden holder klar efter definitionens første del. Men definitionens anden del siger, at læbåden skal have mulighed for at ændre kurs i begge retninger (luffe op såvel som falde af), så den kan komme ud af den låste situation. Ordet øjeblikkelig skal ses i sammenhæng med en Dansk Sejlunion 10 Marts 2009

14 manøvre, der effektivt øger afstanden mellem bådene. Når en sådan manøvre vil medføre øjeblikkelig kontakt, er den luv båd for tæt på. Den luv båd holder derfor ikke klar på figur C/2. Figur C/3 I figur C/3 har den læ båd kun mulighed for at falde, men selv det kan nok være problematisk for den. Heller ikke her holder den luv båd klar af den læ båd. Interesseret part En person, som kan vinde eller tabe som følge af en protestkomités afgørelse, eller som har en nær personlig interesse i afgørelsen. Denne definition vedrører kun protester og protestbehandling og kræver ikke nærmere forklaring. Kapsejle En båd kapsejler fra dens klarsignal og indtil den fuldfører og er klar af målliniens mærker, eller udgår, eller indtil kapsejladskomitéen signalerer generel tilbagekaldelse, udsættelse eller opgivelse. Definitionen er ikke svær at forstå. Det vigtige er at huske, at dette almindelige ord har en helt præcis betydning i reglerne. Perioden hvor en båd kapsejler, er også den periode, hvor den kan straffes for brud på reglerne i Del 2 (Når både mødes). Den eneste undtagelse er regel 23.1, der netop skal forhindre at en båd, som ikke kapsejler, unødvendigt generer en båd, som gør det. Man skal dog være opmærksom på, at reglerne i Del 2 gælder som vigeregler allerede fra det tidspunkt, man begynder at sejle omkring i startområdet, altså som oftest inden man kapsejler efter definitionen. Det kommer vi tilbage til i Del 2 af reglerne. Man begynder at kapsejle ved sit klarsignal, hvilket normalt er 4 minutter før starten. Fra dette tidspunkt må man f.eks. ikke længere anvende motoren til at drive båden frem eller modtage hjælp udefra af nogen art. Dansk Sejlunion 11 Marts 2009

15 Man ophører normalt med at kapsejle, når man har fuldført og er kommet klar af mållinien og dens mærker. Bryder man en regel ved målgangen (når man har fuldført, men før man er klar af mållinien), så skal man tage en straf og atter fuldføre korrekt. Klar agter, klar foran, overlap En båd er klar agter af en anden, når dens skrog og udstyr i normal position er agten for en linie trukket tværs fra det agterste punkt på den anden båds skrog og udstyr i normal position. Den anden båd er klar foran. De overlapper, når ingen af dem er klar agter. Imidlertid overlapper de også, når en båd mellem dem overlapper dem begge. Disse udtryk gælder altid for både på samme halse, De gælder ikke for både på modsatte halser, medmindre regel 18 gælder eller begge både sejler en kurs mere end 90 grader fra den sande vindretning. Begrebet overlap er vigtigt, især ved mærker og hindringer. Et overlap vil i de fleste tilfælde begrænse en båds manøvremuligheder. Derfor er der mange regler, der gør brug af dette begreb. Figur C/4 I almindelighed er det nemt at afgøre, om der er overlap eller ikke. På figur C/4 er der overlap mellem A og B og mellem B og C. C er agten for den tænkte linie trukket tværs på A s agterste punkt. C er således klar agter, og A er klar foran. Figur C/5 Figur C/5 viser også, hvordan ordene en båd imellem dem skal forstås. I figur C/4 er der ikke overlap mellem A og C; i figur C/5 er der overlap via B, Dansk Sejlunion 12 Marts 2009

16 som er en båd imellem dem, hvilket fastslås ved at den ligger mellem A s og C s kurslinier. Når bådene nærmer sig et mærke eller en hindring, dvs. når de er underlagt regel 18, taler man - som en undtagelse - også om klar agter, klar foran og overlap, selvom bådene er på modsatte halser. Der er således overlap mellem A og B i figur C/6. Figur C/6 Læ og luv En båds læ side er den side, som er, eller når den er i vindøjet var, bort fra vinden. Når den sejler over plat læns eller direkte med vinden, er dens læ side imidlertid den, hvor den fører sit storsejl. Den anden side er dens luv side. Når to både på samme halse overlapper, er båden på læ side af den anden den læ båd. Den anden er den luv båd. Læ og luv har i de fleste tilfælde deres normale sømandsmæssige betydning. Men når en båd ligger i vinden, skal vi huske hvor båden kom fra, da den luffede til vindøjet. På plat læns eller overplat er det storsejlets placering, der afgør hvad der er læ og luv side. Dansk Sejlunion 13 Marts 2009

17 Figur C/7 Hvis båden ligger i vindøjet, er læ side den samme som lige før den nåede vindøjet. Den modsatte side er luv side. Dette er vist på figur C/7. Figur C/8 Når der er overlap mellem to både på samme halse, er båden, der ligger på læ side af den anden, "læ båd". Den anden båd er "luv båd". Figur C/8 viser dette. Dansk Sejlunion 14 Marts 2009

18 Figur C/9 På fig. C/9 ser vi to både på samme kurs. A har storsejlet til bagbord og dermed bagbord som læ side. Efter definitionen halse er A på styrbord halse. B sejler overplat, men har alligevel styrbord side som læ side, da storsejlet er til styrbord. Bagbord er altså B s luv side, og B er på bagbord halse. Mærke En genstand, som sejladsbestemmelserne forlanger, at en båd skal passere på en bestemt side, og et fartøj underlagt kapsejladskomitéen omgivet af frit farvand, hvorfra startlinien eller mållinien udgår. En ankerline, samt genstande, der midlertidigt eller tilfældigt er fastgjort til et mærke, er ikke en del af dette. Nogle mærker er også hindringer, for eksempel hvis en opankret båd også er et start- eller mållinie-mærke. Definitionen skulle være klar nok. Imidlertid vil vi opdage senere (regel 28) at der faktisk er tre slags mærker: Rundingsmærker, almindelige mærker og gate-mærker. Det vender vi tilbage til. Det er vigtigt at bemærke, at ankergrej - både over og under vandoverfladen - ikke er en del af mærket, men tæller som en hindring, hvis det opfylder definitionen hindring. Figur C/10 På figur C/10 indgår ankerlinen således ikke som en del af mærket, men regnes for en hindring. Dansk Sejlunion 15 Marts 2009

19 Opgive En kapsejlads, som en kapsejladskomité eller en protestkomité opgiver, er ugyldig, men den kan sejles om. Denne definition siger, at en kapsejlads kan opgives når som helst, både før og efter startsignalet. Kapsejladskomiteen kan opgive en sejlads lige indtil den sidste båd er gået i mål. En sejlads kan også blive opgivet efter at den er afsluttet, men da vil det normalt være protestkomiteen, der beslutter dette. En opgivet kapsejlads kan sejles om. Part En part i en afhøring: en protesterende båd, en båd, der protesteres imod, en båd, der anmoder om godtgørelse, en båd eller deltager, som kan blive straffet i henhold til regel 69.1, en kapsejladskomité eller organiserende myndighed i en afhøring i henhold til regel 62.1(a). Denne definition vedrører kun protester og protestbehandling og kræver ikke nærmere forklaring. Plads Den plads, en båd behøver for under de givne forhold at manøvrere omgående på en sømandsmæssig måde. Vind, sø og andre forhold spiller ind, når man skal fastslå hvor meget plads, der skal gives. En båd, som har krav på plads, skal udnytte den givne plads hurtigt ( manøvrere omgående ) men dog stadig på en sømandsmæssig måde. Der er forskel på at give plads og holde klar. Når man holder klar af en anden båd, skal den anden båd kunne sejle sin kurs. Når man giver plads, skal man ofte give den anden båd plads til at udføre en manøvre. Læg mærke til, at definitionen af plads også fortæller, at plads er forbundet med tid - tid til at udnytte pladsen på en sømandsmæssig måde. Det er særlig aktuelt i den situation hvor en båd opnår retten til vejen, og en anden båd skal holde klar (regel 15). Hvis denne anden båd kun kan holde klar ved en panikmanøvre som f.eks. en stagvending hvor fokken ikke kan nå at blive slækket og besætningen efter vendingen ligger og roder nede i den nye læside - ja, så har der ikke været plads (og tid) nok. Definitionen taler godt nok om at manøvrere omgående, men reglerne forlanger ikke, at man skal forudse en anden båds manøvrer. Det er selvfølgelig fornuftigt at gøre det, men reglerne kræver det ikke. Hvis to både overlapper, og den læ båd luffer, skal den give den luv båd plads til at holde klar (regel 16). Selv om den luv båd fører spiler, kan den godt blive tvunget til at luffe så højt, at spileren klapper. Det ligger inden for rammerne af sømandsmæssig manøvrering at kunne klare denne situation. Dansk Sejlunion 16 Marts 2009

20 Figur C/11 Den luv båd behøver dog ikke at forudse, at den læ båd bliver ved med at ændre kurs. Når den læ båd fortsætter sin luffing, har den luv båd et øjeblik til at reagere, og sandsynligvis bliver afstanden mellem bådene formindsket en smule. Når så den læ båd luffer lidt mere, gentages dette forløb. Derfor vil en luffesituation under et overlap kunne ende i en låst situation med bådene meget tæt på hinanden, som vist på figur C/11. Vi kommer tilbage til situationen ved reglerne 15 og 16. Plads ved mærke Plads for en båd til at sejle til mærket, og derefter plads til at sejle sin rigtige kurs mens den er ved mærket. Plads ved mærke omfatter dog ikke plads til at stagvende, undtagen når båden overlapper til luv og indvendigt på den båd, der skal give plads ved mærke. Denne definition gennemgåes nærmere i forbindelse med regel 18 (Plads ved mærke). Protest En påstand i henhold til regel 61.2 fra en båd, en kapsejladskomité eller en protestkomité om, at en båd har brudt en regel. Denne korte definition kræver ikke nærmere forklaring. Dansk Sejlunion 17 Marts 2009

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2 SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8 TORM Junior Grandprix 2 2. Ranglistestævne for A-optimist 3. Ranglistestævne for Zoom 8 1 Regler

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015

SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015 SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 205. REGLER:.. Regler: Stævnet sejles efter ISAF s Racing rules of sailing for 203-206 og windsurfing competition rules 203-206 Formula-disciplinen sejles desuden efter The

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Racingbåde: Sejler efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Disse Bestemmelser,

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT Watski 1-2-3 SAILING ALONE OR WITH FRINDS 1-handed, 2-handed eller 3-handed distancekapsejlads Rungsted-Flakfortet og Flakfortet-Rungsted Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 13. 15. august 2015 INDBYDELSE

Læs mere

Prikken VELEGNET TIL WEB. Og ok til print VELKOMMEN

Prikken VELEGNET TIL WEB. Og ok til print VELKOMMEN Prikken Sejlklubben Greve Strand No. 2. 2011 VELEGNET TIL WEB Og ok til print VELKOMMEN Prikken har i årevis - faktisk så længe at ingen på redaktionen ved præcis hvornår det startede, og i det omfang

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt

Læs mere

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

BÅDMAGASINET s KAPSEJLADSSKOLE 2007-08

BÅDMAGASINET s KAPSEJLADSSKOLE 2007-08 BÅDMAGASINET s KAPSEJLADSSKOLE 2007-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Optimere chancerne inden start...2 Startskuddet og de første 5-10 minutter...4 Efter de første 5-10 minutter: Resten af vejen til krydsmærket...7

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Hvad bør du gøre til kapsejladser! Planket af Bo Jarvig Fra Michael Risør som har planket fra Luther Carpenter

Hvad bør du gøre til kapsejladser! Planket af Bo Jarvig Fra Michael Risør som har planket fra Luther Carpenter Hvad bør du gøre til kapsejladser! Planket af Bo Jarvig Fra Michael Risør som har planket fra Luther Carpenter Erfaring Erfaring bliver regnet som en af de mest vigtige kvaliteter, en topsejler besidder.

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Program

Sjælland Rundt 2015 Program Sjælland Rundt 2015 Program Velkommen til Sjælland Rundt 2015 Helsingør Sejlklub byder dig og din besætning velkommen til Sjælland Rundt 2015 Denne sejlads, der er en af Danmarks ældste sejladser, er nu

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd

Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Sidst redigeret: oktober 2004 Side 1 af 7 Hvidbog i afholdelse af DIF Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd Hvidbogen er tænkt som en forhåndsinformation om, og vejledning i, at afholde DM for NF. Dansk

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere