Regelkursus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelkursus 2009-2012"

Transkript

1 Regelkursus Marts 2009

2 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold til seneste udgave af ISAFs kapsejladsregler: The Racing Rules of Sailing for Flere regler er revideret i forhold til den tidligere udgave af regelbogen. I forhold til regelbogen dækker kurset Definitionerne, samt Del 1-4 af regelbogen. Disse dele af regelbogen er medtaget, men regelkursus-bogen kan på ingen måde erstatte regelbogen. Citater fra regelbogen er markeret typografisk som dette afsnit, altså indrammet tekst med en anden skrifttype end resten af teksten. Da regelkurset gerne skulle være 'fremadrettet', har vi tilstræbt ikke at henvise til ændringer i forhold til 'de gamle regler'. Vi begynder med en oversigt over de regler, der styrer en kapsejlads, og efter en kort gennemgang af banesystemer med start- og mållinier fortsættes med en gennemgang af hovedregler og definitioner. Herefter gennemgås de regler, der har forbindelse med starten såsom startprocedurer, startregler, samt signaler der afgives fra startfartøjet. Og endelig følger en gennemgang af reglerne i samme rækkefølge som den, der er i regelbogen. Bogen er beregnet til brug ved regelkurser i sejlklubberne under ledelse af en instruktør, men skulle også være anvendelig til selvstudium. Et regelkursus, ved brug af denne bog, vil normalt gå over 3-4 aftener af ca. 3 timer eller 1½ dag i en weekend, afhængig af elevernes forhåndskendskab til reglerne. Det anbefales, at man begynder kurset med en gennemgang af indholdsfortegnelsen i regelbogen. Dette materiale omfatter ikke kapsejladsreglernes Del 5 om protester. Det må dog anbefales at Del 5 under alle omstændigheder gennemgås ved afholdelsen af et regelkursus. Denne bog stilles gratis til rådighed for danske sejlere, idet den kan downloades fra Dansk Sejlunions websted under punktet Kapsejlads. Der kan løbende ske udgivelse af reviderede udgaver, så inden et kursus begynder, anbefales det at undersøge, om man har den seneste udgave af denne bog. Kapsejladsledergruppen Dansk Sejlunion Marts 2009 Dansk Sejlunion ii Marts 2009

3 Indholdsfortegnelse A: Regler og bestemmelser, som styrer en kapsejlads...1 ISAFs kapsejladsregler...1 Nationale forskrifter (SKSF- og DS-forskrifter)...1 Indbydelse...1 Sejladsbestemmelser...1 B: Banetyper...2 Trekantbaner (System A)...2 Op-ned-bane (System R)...3 Trapezbane (System T)...3 Startlinien...4 C: Princippet om sportsmanship, hovedregler og definitioner...5 Indledning, Sportsmanship...5 Hovedregler...5 Definitioner...8 D: Signaler ved kapsejlads Startproceduren (Regel 26) Tilbagekaldelser (Regel 29) Straffe i forbindelse med starten (Regel 30) Andre signaler fra startfartøjet E: Reglernes del 2: Når både mødes Opdelingen af Del 2: Afsnit A, B, C og D Afsnit A: Retten til vejen Afsnit B: Generelle begrænsninger Afsnit C: Ved mærker og hindringer Afsnit D: Andre regler F: Omsejle banen Omsejle banen (Regel 28) Berøring af et mærke (Regel 31) Straffe ved tidspunktet for en hændelse (Regel 44) G: Andre krav (fra reglernes Del 4) Personlige opdriftsmidler (Regel 40) Hjælp udefra (Regel 41) Fremdriftsmidler (Regel 42) Deltageres beklædning og udstyr (Regel 43) Reglerne 45 til Dansk Sejlunion iii Marts 2009

4 A: Regler og bestemmelser, som styrer en kapsejlads ISAFs kapsejladsregler International Sailing Federation s kapsejladsregler er oprindeligt indført i 1907, og er siden 1960 blevet revideret hvert fjerde år. De internationale kapsejladsregler er affattet på engelsk, og den engelske tekst er afgørende, hvis den nationale tekst skaber tvivl om fortolkningen. Nationale forskrifter (SKSF- og DS-forskrifter) Disse foreskriver specielle bestemmelser som for eksempel, at det ikke er tilladt at opkræve protestgebyr og at alle både skal medføre godkendt redningsudstyr til alle ombord. De nationale forskrifter findes alle i den danske regelbog, anført ved den regel, de ændrer. Forskrifterne gælder som regler, som beskrevet i definitionen af ordet regel i kapsejladsreglerne. Indbydelse Indbydelsen er den officielle meddelelse om kapsejladsen. Det skal fremgå heraf, hvis der er særlige regler eller statutter, som gælder for kapsejladsen. Andre relevante oplysninger kan fremgå af indbydelsen eller sejladsbestemmelserne, f.eks. anvendelse af anden straf end to-runders straffen, banetype, pointsystem, præmier etc. Sejladsbestemmelser Enhver kapsejladsarrangør skal udarbejde sejladsbestemmelser, som kan indeholde ændringer af kapsejladsreglerne eller klassereglerne. Dog indeholder regel begrænsninger herfor. Hvis sejladsbestemmelserne ændrer en kapsejladsregel eller klasseregel, skal der henvises til reglen, og ændringen skal angives. Dansk Sejlunion har udarbejdet en skabelon for sejladsbestemmelser, som er baseret på vejledningen i Tillæg L af den engelsksprogede version af kapsejladsreglerne. Inden for rammerne af Tillæg L har DS truffet en række valg, hvormed DS ønsker at sikre en ensartet kapsejladsafvikling i Danmark i overensstemmelse med international praksis. Skabelonen bruges på den måde, at arrangøren indsætter eller tilføjer lokale oplysninger. Skabelonen findes på Dansk Sejlunions hjemmeside. Selv om der gøres meget for at standardisere sejladsbestemmelserne, bør man altid lade en grundig gennemlæsning af sejladsbestemmelserne indgå i forberedelsen til en kapsejlads. Dansk Sejlunion 1 Marts 2009

5 B: Banetyper Når der ikke er tale om distancesejladser, sejles der som regel på en standardbane, men sejladsbestemmelserne kan beskrive andre banetyper. I det følgende gennemgås 3 standardbanesystemer. Trekantbaner (System A) Figur B/1 viser en trekantbane, hvor mærkerne skal holdes om bagbord. MÅL 45º 1 90º 2 45º 3 START Figur B/1 Startlinien er her udlagt til læ af 'bundmærket' (mærke 3) mellem startfartøjet og et udlagt startmærke. Ved mindre felter er det almindeligt, at mærke 3 benyttes som startmærke. Startlinien kan også være mellem to udlagte mærker, således at startfartøjet ikke indgår i startlinien. Banen består i øvrigt af et 'krydsmærke' eller topmærke (mærke 1) udlagt i vindens retning fra bundmærket, samt et 'slagmærke' (mærke 2) udlagt således, at vinklen mellem de to banesider bliver ca. 90 grader. Mållinien er på figuren udlagt til luv af mærke 1, men kan også være mellem mærke 1 og et udlagt målmærke eller et måltagningsfartøj. Dansk Sejlunion 2 Marts 2009

6 Systemet med start- og mållinie udenfor selve banen vælges oftest ved store felter, eller når flere klasser starter på samme bane, således at f.eks. sidste start ikke kan forstyrres af både, der runder mærke 3 efter første baneomsejling eller at første båd kommer i mål samtidig med, at de sidste både er i færd med at runde mærke 1 før sidste baneomgang. Op-ned-bane (System R) Denne banetype, vist på figur B/2, kaldes også for en pølsebane. Som det kan ses er der kun top- og bundmærke i banen. MÅL 1 2 START Figur B/2 Banen benyttes hyppigere og hyppigere, bl.a. fordi man i en del bådtyper synes at skærings-ben ikke har reel kapsejladsmæssig betydning. En lignende bane bruges ofte ved matchrace, her med en sådan længde at en sejlads typisk varer minutter. Trapezbane (System T) Denne firkantede kapsejladsbane, der ligesom den forrige har været anvendt flere gange ved OL, er forskellig fra de tidligere banetyper ved, at der gås i Dansk Sejlunion 3 Marts 2009

7 mål på et kort halvvindsben (ofte med spileren sat). Dette gør bl.a. at deltagerne befinder sig tæt ved startfartøjet, når de er gået i mål, således at en evt. efterfølgende sejlads kan startes hurtigt. Der er i virkeligheden tale om to baner, Inner Loop og Outer Loop. 60º 1 60º º 2 120º 4S 4B 120º 3 120º 3 MÅL START MÅL START Figur B/3: Outer Loop (tv.) og Inner Loop (th.) De to loops benyttes typisk, når der er flere bådtyper, som starter forskudt (efter hinanden), f.eks. Europe og Finnjolle. Den klasse, der starter først, skal sejle på Outer Loop, så den ikke møder bådene i den følgende start på det første lænseben. Startlinien Det er meget vigtigt, at startlinien udlægges korrekt. Den gode baneleder kendes på sin evne til at udlægge en 'rigtig' startlinie. Startlinien skal være vinkelret på vindretningen. Hvis startlinien ikke er vinkelret på vinden, vil det bevirke, at sejlerne vil klumpe sig omkring det af mærkerne, der ligger længst til luv. En dårlig start eller eventuelt en generel tilbagekaldelse (omstart) er, hvad der ofte kommer ud af det. Afviklingen af starten vender vi tilbage til i afsnit C, når vi har gennemgået kapsejladsreglernes hovedregler og definitioner. Dansk Sejlunion 4 Marts 2009

8 C: Princippet om sportsmanship, hovedregler og definitioner Regelbogen er opdelt således at de informationer, som er mest relevante for deltagerne, findes først i bogen. Som det allerførste gennemgås de fundamentale principper for kapsejlads. Indledning, Sportsmanship Deltagere i sejlsport er underlagt en samling regler, som det forventes, at de følger og håndhæver. Et grundlæggende princip for sportsmanship er, at deltagere, der overtræder en regel, straks påtager sig en straf, som kan være at udgå. Reglerne starter med en slags hensigtserklæring, nemlig afsnittet om sportsmanship. Det er ikke en regel som sådan, men en principiel erklæring om at deltagerne inden for sejlsport - som alle andre sportsudøvere - forventes som en selvfølge at konkurrere på en fair måde. Det er det samme der menes, når man forventer sportslig optræden og god sportsånd. Hovedregler De fem første regler kaldes hovedregler. De er det fundament, som alle de øvrige regler bygger på Regel 1: Sikkerhed 1 SIKKERHED 1.1 Hjælp til de, der er i fare En båd eller deltager skal yde al den hjælp, den kan, til enhver person eller ethvert fartøj, der er i fare. 1.2 Redningsudstyr og personligt opdriftsmiddel En båd skal have tilstrækkeligt redningsudstyr til alle personer om bord, heraf et sæt klar til øjeblikkelig brug, medmindre dens klasseregler angiver andre forholdsregler. Enhver deltager er selv ansvarlig for at være iført personligt opdriftsmiddel, der er tilstrækkeligt under de givne omstændigheder. DS forskrift Også både med tilstrækkelig opdrift til i bordfyldt stand at bære besætningen, skal medføre godkendte svømme- eller redningsveste til alle om bord. Denne forskrift følger af dansk lovgivning og kan ikke ændres. Reglens første del pålægger enhver båd og deltager pligt til at yde hjælp til enhver person eller båd, som er i fare. Det er en selvfølge at hjælpe andre i nød, men regel 1 understreger dette. Det er ikke kun andre kapsejlende både, man har pligt til at hjælpe, men naturligvis enhver, der er i fare. Bliver man under kapsejlads opmærksom på både eller personer, der kan være i fare og som tilsyneladende ikke får assistance af arrangørens Dansk Sejlunion 5 Marts 2009

9 ledsagebåde eller andre hjælpere, så skal man yde hjælp. Det er ikke sikkert man kan gøre noget for at redde båd og udstyr, men det væsentlige er også at sikre besætningen. Selv om en anden deltager allerede er gået til undsætning, bør man stadig undersøge, om der er behov for yderligere bistand. Er en jolle kæntret, så kig nøje i området omkring den efter besætningsmedlemmer, der har mistet kontakt med jollen. Med hensyn til regel 1.2 skal man huske, at dansk lov foreskriver, at der skal findes godkendt redningsudstyr (rednings- eller svømmevest) ombord i alle både under enhver form for sejlads. Bruger man samtidig sin sunde fornuft til også at iføre sig vesten, når forholdene kræver det, overholder man også regel 1.2. Regel 2: Fair sejlads 2 FAIR SEJLADS En båd og dens ejer skal konkurrere i overensstemmelse med anerkendte principper for sportsmanship og fair play. En båd kan kun straffes efter denne regel, når det klart fastslås, at disse principper er blevet krænket. En diskvalifikation efter denne regel kan ikke fratrækkes i en båds pointsum i en serie. Kravet i denne regel er forhåbentlig en selvfølge for alle kapsejlere. Reglen skal først og fremmest anvendes, når en deltager er bevidst om at have begået et regelbrud, men alligevel søger at undgå straf. Vi nærmer os her sager om dårlig og usportslig opførsel, med indberetninger og udelukkelse til følge. Derfor præciserer reglen da også, at den kun skal anvendes i specielle tilfælde, men den sender stadig et klart signal om at der skal gribes ind overfor usportslig optræden. Regel 3: Accept af reglerne 3 ACCEPT AF REGLERNE Ved at deltage i en kapsejlads, der arrangeres i henhold til disse regler for kapsejlads, tilkendegiver enhver deltager og bådejer at være enig i: (a) (b) (c) at være underlagt reglerne at acceptere de straffe, der pålægges, og andre handlinger, der foretages i henhold til reglerne, samt at være underlagt de procedurer for appel og mulighed for fornyet undersøgelse, der er angivet i dem, som den endelige afgørelse af enhver sag, opstået i henhold til reglerne, og i forhold til en sådan afgørelse, ikke at indbringe denne for nogen domstol eller tilsvarende myndighed. Reglen fastslår, at man ved at deltage i en kapsejlads samtidig accepterer at være underlagt de regler, der gælder for kapsejladsen (som beskrevet i definitionen regler), og at man vil anerkende afgørelser truffet efter disse regler som endelige. Dette er for at undgå forsøg på at indbringe afgørelser fra en kapsejlads for domstolene. Regel 3 kan godt virke som en gang tør jura, men med det stigende antal hel- og halvprofessionelle sejlere og pengepræmier, især indenfor matchrace, Dansk Sejlunion 6 Marts 2009

10 er det nødvendigt at trække en grænse mellem det sportslige og sager som hører hjemme hos advokater og domstole. Når man sejler kapsejlads, skal man acceptere, at det er kapsejladsreglerne der gælder, og at kapsejlads- og protestkomiteer har lov til at handle efter reglerne, herunder idømme straffe. Desuden skal man anerkende, at det kun er indenfor rammerne af kapsejladsreglerne, man kan søge ændring af afgørelser og straffe. Regel 4: Beslutning om at kapsejle 4 BESLUTNING OM AT KAPSEJLE Ansvaret for en båds beslutning om at deltage i en kapsejlads eller at fortsætte med at kapsejle er alene bådens. Regel 4 gør det klart, at en kapsejladsarrangør ved at starte en sejlads ikke påtager sig ansvaret for at bådene og deres besætninger kan klare at gennemføre sejladsen. Det er den enkelte skipper, der er ansvarlig for beslutningen om at starte, og i løbet af sejladsen beslutningen om at fortsætte med at kapsejle. Almindeligvis vil en arrangør vurdere, om forholdene virker forsvarlige, før det besluttes at starte, men arrangøren kan og skal ikke tage ansvaret for, at alle deltagere magter at sejle under de givne forhold. Regel 5: Doping 5 DOPING En deltager skal overholde Internationalt Kodeks for Antidoping, reglerne fastsat af det Internationale Antidoping Agentur (World Anti-Doping Agency, WADA), samt ISAF Regulation 21, Anti-Doping Code. En påstået eller fastslået overtrædelse af denne regel skal behandles i henhold til Regulation 21. Den skal ikke kunne danne grundlag for en protest, og regel 63.1 gælder ikke. Regel 5 er indført, fordi alle sportsgrene skal medvirke til at bekæmpe doping. I praksis betyder det, at der kan gennemføres dopingkontrol ved enhver kapsejlads. Det er kun gennem sådanne kontroller, doping kan konstateres og straffes. Deltagerne kan ikke protestere efter denne regel. På webstedet kan man finde mere information. Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund kan også oplyse mere om doping, og er man i tvivl om lovligheden af f.eks. medicin som indtages mod en kronisk sygdom, anbefales det at rette henvendelse hertil. Hovedreglerne og de andre regler Hovedreglerne beskriver de fundamentale rammer for kapsejlads. De er væsentlige, men når vi først er på vandet, er det nogle andre regler, vi skal kunne på fingerspidserne. Det er reglerne i afsnittet Når både mødes. Det er disse regler og definitionerne, vi vil koncentrere os om herefter. Dansk Sejlunion 7 Marts 2009

11 Definitioner Definitionerne er en række ord, som har en særlig betydning i reglerne. Disse betydninger beskrives i afsnittet om definitioner, og når et defineret ord anvendes i reglerne, har det præcis den betydning, der står i definitionen og kun den. Derfor er det meget vigtigt at sætte sig grundigt ind i definitionerne, da man ellers ikke vil kunne forstå reglerne fuldstændigt. Fuldføre En båd fuldfører, når nogen del af dens skrog, besætning eller udstyr i normal position skærer mållinien i retning fra det sidste mærke, enten for første gang eller efter at have taget en straf i henhold til regel 44.2, eller efter at have rettet en fejl begået ved mållinien, i henhold til regel Definitionen af at fuldføre er vigtig at huske, når man skal passere en mållinie. Især ved distancesejladser kan det ske, at mållinien ligger således, at man kan være i tvivl om, hvordan den skal passeres. Definitionen giver svar på dette spørgsmål. Når man skal til at fuldføre, skal man ikke længere tænke på, om man sejler med mærkerne om styrbord eller bagbord. Efter det sidste mærke før målgangen skal man ikke runde flere mærker. Man skal passere en linie - så hurtigt som muligt, det vil sige den direkte vej: retningen fra sidste mærke. En båd fuldfører i det øjeblik, den rører mållinien. Det er dog en forudsætning, at den del af båd eller udstyr, som rører linien, er i normal position. Går man f.eks. i mål for spiler, kan man ikke vinde noget ved at slække fald og skøder ud for at få spileren længere frem. På figur C/1 har alle 4 både fuldført, men B, C og D kapsejler stadig (ifølge definitionen af kapsejle ), da de ikke er klar af mållinien og dens mærker. Det betyder, at C på bagbord halse bryder en regel og skal tage en straf før den kan fuldføre korrekt. Figur C/1 Kommer man til at begå et regelbrud overfor en anden båd, skal man først tage sin straf (to-runders straf), før man kan fuldføre. Henvisningen til regel 44.2 i definitionen går på dette. Dansk Sejlunion 8 Marts 2009

12 Bemærk hvordan mållinien er indtegnet på figuren, nemlig gennem banesiden af målmærkerne. Almindeligvis skriver man, at mållinien er mellem to mærker (eller mellem et flag og et mærke), og så snart en båd skærer den linie, der netop berører banesiden af målliniens markeringer (mærker eller flag), er den jo mellem mærkerne Ligesom andre mærker må målliniens mærker ikke berøres. Gør man det, må man tage sin strafvending og først derefter tæller det at passere mållinien. Det er også dette, der tænkes på ved henvisningen i definitionen til regel Baneledere skal lægge mærke til, at en båd, der ved passage af mållinien berører et målliniemærke men ikke tager sin strafrunde, faktisk har fuldført efter definitionen. Båden kan således ikke gives point som ikke fuldført uden afhøring. Der skal en protest og afhøring til. Halse, styrbord eller bagbord En båd er på den halse, styrbord eller bagbord, som svarer til dens luv side. Der er ikke noget svært i denne definition, hvis vi ved hvad luv side er. Det kommer vi til under definitionen læ og luv. En båd er altid på enten styrbord eller bagbord halse. Når båden ved en stagvending passerer vindøjet, eller når bådens storsejl passerer centerlinien ved en bomning, skifter den øjeblikkelig halse. Hindring En genstand, som en båd ikke vil kunne passere uden at foretage en væsentlig kursændring, hvis den styrede direkte på genstanden og var en af dens skroglængder fra den. En genstand, der kun kan passeres sikkert på den ene side, og et område udpeget som sådant i sejladsbestemmelserne, er også hindringer. Imidlertid er en kapsejlende båd ikke en hindring for andre både, medmindre de skal holde klar af den, give den plads eller plads ved mærke, eller når regel 21 gælder, undgå den. Et fartøj som er let, herunder en kapsejlende båd, er aldrig en fortsat hindring. Når man skal afgøre, om en genstand er en hindring, skal man tænke som følger: Du er en skroglængde fra genstanden, og du styrer lige på den. Skal du nu ændre kurs væsentligt? Er svaret ja, så er genstanden en hindring. En mindre korrektion med rorpinden er ikke en væsentlig kursændring. Sejladsbestemmelser kan forbyde sejlads i visse områder, f.eks. havneindløb. Disse områder skal så betragtes som hindringer. Når man skal holde klar af en anden båd, er den anden båd en hindring. En styrbord halse båd på kollisionskurs er således en hindring for en båd på bagbord halse. Det omvendte gælder derimod ikke. Hindringer, som vi kan komme ud for under kapsejlads, kan være mange ting. Et opankret dommerskib ved start- eller mållinie er et oplagt eksempel. Grundt vand er en hindring, ligesom en kæntret eller bordfyldt båd er en hindring. En almindelig fiskebøje (en bambuspind med et flag) er derimod ikke en hindring, med mindre fiskegrej eller lignende gør, at man kun kan passere på den ene side af bøjen, eller passage er umulig i et større område omkring bøjen. Dansk Sejlunion 9 Marts 2009

13 Ligeledes vil et sømærke i sig selv normalt ikke blive betragtet som en hindring, men dersom det markerer grænsen for et område, som man ikke kan besejle, vil sømærket have status som en hindring. Holde klar En båd holder klar af en anden, hvis den anden båd kan sejle sin kurs uden at behøve foretage sig noget for at undvige samt, når bådene er på samme halse og overlapper, hvis den læ båd kan ændre kurs i begge retninger uden omgående at komme til at berøre den luv båd. Dette er en meget vigtig definition. Kapsejlads skal foregå uden kollisioner, og derfor er det væsentligt, hvad det vil sige at holde klar af en anden båd. Når en båd holder klar af en anden båd, skal den anden båd kunne holde sin kurs - uden at give ror for at undgå båden, som skal holde klar. Bemærk at det at sejle sin kurs ikke er det samme som det at fortsætte en kursændring. I denne sammenhæng har regel 16 også betydning, som vi skal se senere. Det er nærliggende at spørge, hvor lang afstand der skal være mellem bådene - det siger definitionen jo ikke noget om? Svaret er, at det afhænger af forholdene. I 3 m/s på fladt vand kan 20 cm være en helt forsvarlig afstand mellem to Laser-joller. I 15 m/s bør to 50 fods-både nok passere hinanden i mindst 5-6 meters afstand, og måske mere i grov sø. Man er altså henvist til at bruge sin sunde fornuft og vurdere forholdene. Det samme gælder for protestkomiteer, hvis sejlerne ikke selv kan blive enige. Figur C/2 Definitionens sidste del - om både på samme halse - virker nok ved første øjekast svær at forstå. Den betyder, at en luv båd må ikke komme så tæt på en læ båd, at læbåden bliver låst. Den læ båd skal kunne ændre kurs i begge retninger (altså både falde af og luffe op). Hvis vi forestiller os en situation, hvor en båd opnår et luv overlap fra klar agter (situationen på figur C/2), kan vi se at læbåden er i en presset situation, fordi luvbåden er meget tæt på. Læbåden kan fortsætte ligeud (holde sin kurs), så luvbåden holder klar efter definitionens første del. Men definitionens anden del siger, at læbåden skal have mulighed for at ændre kurs i begge retninger (luffe op såvel som falde af), så den kan komme ud af den låste situation. Ordet øjeblikkelig skal ses i sammenhæng med en Dansk Sejlunion 10 Marts 2009

14 manøvre, der effektivt øger afstanden mellem bådene. Når en sådan manøvre vil medføre øjeblikkelig kontakt, er den luv båd for tæt på. Den luv båd holder derfor ikke klar på figur C/2. Figur C/3 I figur C/3 har den læ båd kun mulighed for at falde, men selv det kan nok være problematisk for den. Heller ikke her holder den luv båd klar af den læ båd. Interesseret part En person, som kan vinde eller tabe som følge af en protestkomités afgørelse, eller som har en nær personlig interesse i afgørelsen. Denne definition vedrører kun protester og protestbehandling og kræver ikke nærmere forklaring. Kapsejle En båd kapsejler fra dens klarsignal og indtil den fuldfører og er klar af målliniens mærker, eller udgår, eller indtil kapsejladskomitéen signalerer generel tilbagekaldelse, udsættelse eller opgivelse. Definitionen er ikke svær at forstå. Det vigtige er at huske, at dette almindelige ord har en helt præcis betydning i reglerne. Perioden hvor en båd kapsejler, er også den periode, hvor den kan straffes for brud på reglerne i Del 2 (Når både mødes). Den eneste undtagelse er regel 23.1, der netop skal forhindre at en båd, som ikke kapsejler, unødvendigt generer en båd, som gør det. Man skal dog være opmærksom på, at reglerne i Del 2 gælder som vigeregler allerede fra det tidspunkt, man begynder at sejle omkring i startområdet, altså som oftest inden man kapsejler efter definitionen. Det kommer vi tilbage til i Del 2 af reglerne. Man begynder at kapsejle ved sit klarsignal, hvilket normalt er 4 minutter før starten. Fra dette tidspunkt må man f.eks. ikke længere anvende motoren til at drive båden frem eller modtage hjælp udefra af nogen art. Dansk Sejlunion 11 Marts 2009

15 Man ophører normalt med at kapsejle, når man har fuldført og er kommet klar af mållinien og dens mærker. Bryder man en regel ved målgangen (når man har fuldført, men før man er klar af mållinien), så skal man tage en straf og atter fuldføre korrekt. Klar agter, klar foran, overlap En båd er klar agter af en anden, når dens skrog og udstyr i normal position er agten for en linie trukket tværs fra det agterste punkt på den anden båds skrog og udstyr i normal position. Den anden båd er klar foran. De overlapper, når ingen af dem er klar agter. Imidlertid overlapper de også, når en båd mellem dem overlapper dem begge. Disse udtryk gælder altid for både på samme halse, De gælder ikke for både på modsatte halser, medmindre regel 18 gælder eller begge både sejler en kurs mere end 90 grader fra den sande vindretning. Begrebet overlap er vigtigt, især ved mærker og hindringer. Et overlap vil i de fleste tilfælde begrænse en båds manøvremuligheder. Derfor er der mange regler, der gør brug af dette begreb. Figur C/4 I almindelighed er det nemt at afgøre, om der er overlap eller ikke. På figur C/4 er der overlap mellem A og B og mellem B og C. C er agten for den tænkte linie trukket tværs på A s agterste punkt. C er således klar agter, og A er klar foran. Figur C/5 Figur C/5 viser også, hvordan ordene en båd imellem dem skal forstås. I figur C/4 er der ikke overlap mellem A og C; i figur C/5 er der overlap via B, Dansk Sejlunion 12 Marts 2009

16 som er en båd imellem dem, hvilket fastslås ved at den ligger mellem A s og C s kurslinier. Når bådene nærmer sig et mærke eller en hindring, dvs. når de er underlagt regel 18, taler man - som en undtagelse - også om klar agter, klar foran og overlap, selvom bådene er på modsatte halser. Der er således overlap mellem A og B i figur C/6. Figur C/6 Læ og luv En båds læ side er den side, som er, eller når den er i vindøjet var, bort fra vinden. Når den sejler over plat læns eller direkte med vinden, er dens læ side imidlertid den, hvor den fører sit storsejl. Den anden side er dens luv side. Når to både på samme halse overlapper, er båden på læ side af den anden den læ båd. Den anden er den luv båd. Læ og luv har i de fleste tilfælde deres normale sømandsmæssige betydning. Men når en båd ligger i vinden, skal vi huske hvor båden kom fra, da den luffede til vindøjet. På plat læns eller overplat er det storsejlets placering, der afgør hvad der er læ og luv side. Dansk Sejlunion 13 Marts 2009

17 Figur C/7 Hvis båden ligger i vindøjet, er læ side den samme som lige før den nåede vindøjet. Den modsatte side er luv side. Dette er vist på figur C/7. Figur C/8 Når der er overlap mellem to både på samme halse, er båden, der ligger på læ side af den anden, "læ båd". Den anden båd er "luv båd". Figur C/8 viser dette. Dansk Sejlunion 14 Marts 2009

18 Figur C/9 På fig. C/9 ser vi to både på samme kurs. A har storsejlet til bagbord og dermed bagbord som læ side. Efter definitionen halse er A på styrbord halse. B sejler overplat, men har alligevel styrbord side som læ side, da storsejlet er til styrbord. Bagbord er altså B s luv side, og B er på bagbord halse. Mærke En genstand, som sejladsbestemmelserne forlanger, at en båd skal passere på en bestemt side, og et fartøj underlagt kapsejladskomitéen omgivet af frit farvand, hvorfra startlinien eller mållinien udgår. En ankerline, samt genstande, der midlertidigt eller tilfældigt er fastgjort til et mærke, er ikke en del af dette. Nogle mærker er også hindringer, for eksempel hvis en opankret båd også er et start- eller mållinie-mærke. Definitionen skulle være klar nok. Imidlertid vil vi opdage senere (regel 28) at der faktisk er tre slags mærker: Rundingsmærker, almindelige mærker og gate-mærker. Det vender vi tilbage til. Det er vigtigt at bemærke, at ankergrej - både over og under vandoverfladen - ikke er en del af mærket, men tæller som en hindring, hvis det opfylder definitionen hindring. Figur C/10 På figur C/10 indgår ankerlinen således ikke som en del af mærket, men regnes for en hindring. Dansk Sejlunion 15 Marts 2009

19 Opgive En kapsejlads, som en kapsejladskomité eller en protestkomité opgiver, er ugyldig, men den kan sejles om. Denne definition siger, at en kapsejlads kan opgives når som helst, både før og efter startsignalet. Kapsejladskomiteen kan opgive en sejlads lige indtil den sidste båd er gået i mål. En sejlads kan også blive opgivet efter at den er afsluttet, men da vil det normalt være protestkomiteen, der beslutter dette. En opgivet kapsejlads kan sejles om. Part En part i en afhøring: en protesterende båd, en båd, der protesteres imod, en båd, der anmoder om godtgørelse, en båd eller deltager, som kan blive straffet i henhold til regel 69.1, en kapsejladskomité eller organiserende myndighed i en afhøring i henhold til regel 62.1(a). Denne definition vedrører kun protester og protestbehandling og kræver ikke nærmere forklaring. Plads Den plads, en båd behøver for under de givne forhold at manøvrere omgående på en sømandsmæssig måde. Vind, sø og andre forhold spiller ind, når man skal fastslå hvor meget plads, der skal gives. En båd, som har krav på plads, skal udnytte den givne plads hurtigt ( manøvrere omgående ) men dog stadig på en sømandsmæssig måde. Der er forskel på at give plads og holde klar. Når man holder klar af en anden båd, skal den anden båd kunne sejle sin kurs. Når man giver plads, skal man ofte give den anden båd plads til at udføre en manøvre. Læg mærke til, at definitionen af plads også fortæller, at plads er forbundet med tid - tid til at udnytte pladsen på en sømandsmæssig måde. Det er særlig aktuelt i den situation hvor en båd opnår retten til vejen, og en anden båd skal holde klar (regel 15). Hvis denne anden båd kun kan holde klar ved en panikmanøvre som f.eks. en stagvending hvor fokken ikke kan nå at blive slækket og besætningen efter vendingen ligger og roder nede i den nye læside - ja, så har der ikke været plads (og tid) nok. Definitionen taler godt nok om at manøvrere omgående, men reglerne forlanger ikke, at man skal forudse en anden båds manøvrer. Det er selvfølgelig fornuftigt at gøre det, men reglerne kræver det ikke. Hvis to både overlapper, og den læ båd luffer, skal den give den luv båd plads til at holde klar (regel 16). Selv om den luv båd fører spiler, kan den godt blive tvunget til at luffe så højt, at spileren klapper. Det ligger inden for rammerne af sømandsmæssig manøvrering at kunne klare denne situation. Dansk Sejlunion 16 Marts 2009

20 Figur C/11 Den luv båd behøver dog ikke at forudse, at den læ båd bliver ved med at ændre kurs. Når den læ båd fortsætter sin luffing, har den luv båd et øjeblik til at reagere, og sandsynligvis bliver afstanden mellem bådene formindsket en smule. Når så den læ båd luffer lidt mere, gentages dette forløb. Derfor vil en luffesituation under et overlap kunne ende i en låst situation med bådene meget tæt på hinanden, som vist på figur C/11. Vi kommer tilbage til situationen ved reglerne 15 og 16. Plads ved mærke Plads for en båd til at sejle til mærket, og derefter plads til at sejle sin rigtige kurs mens den er ved mærket. Plads ved mærke omfatter dog ikke plads til at stagvende, undtagen når båden overlapper til luv og indvendigt på den båd, der skal give plads ved mærke. Denne definition gennemgåes nærmere i forbindelse med regel 18 (Plads ved mærke). Protest En påstand i henhold til regel 61.2 fra en båd, en kapsejladskomité eller en protestkomité om, at en båd har brudt en regel. Denne korte definition kræver ikke nærmere forklaring. Dansk Sejlunion 17 Marts 2009

Kapsejladsreglerne 2001-04. Forklaringer og kommentarer

Kapsejladsreglerne 2001-04. Forklaringer og kommentarer Kapsejladsreglerne 2001-04 Forklaringer og kommentarer Velkommen til Dansk Sejlunions forklaringer og kommentarer til kapsejladsreglerne 2001-2004. Dette er et elektronisk opslagsværk, hvor man ved hjælp

Læs mere

Regelkursus 2013-2016

Regelkursus 2013-2016 Regelkursus 2013-2016 December 2013 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Regelkursus

Regelkursus Regelkursus 2009-2012 Marts 2010 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

Startafvikling - og kapsejladssignaler

Startafvikling - og kapsejladssignaler Startafvikling - og kapsejladssignaler Kapsejladssignaler En baneleder bør kunne de gængse kapsejladssignaler uden brug af regelbogen! Der findes hjælpemidler: - regelbogen - klistermærke med signalerne

Læs mere

Flag, der benyttes af kapsejladskomitéen.

Flag, der benyttes af kapsejladskomitéen. Flag, der benyttes af kapsejladskomitéen. Startproceduren Minutter før Visuelt signal Lydsignal Betydning startsignal Senest 10 min før Orange flag sættes Et Opmærksomhedssignal 5 Klasseflag sættes Et

Læs mere

! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER ! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic

Læs mere

Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion

Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion ISAFs Regler for Kapsejlads 2005-2008 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright Dansk Sejlunion 2005 Oversættelse: Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg Redigering:

Læs mere

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011 DS-DM 2011 Foreløbige SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter ISAF kapsejladsregler inklusiv Skandinavisk Sejlerforbunds forskrifter. 1.2 Desuden gælder følgende regler: Dansk Sejlunions

Læs mere

IF-DM 2014. Åbent DS Danmarksmesterskab for IF-BÅD. Torsdag den 3. juli - lørdag den 5. juli 2014 SEJLADSBESTEMMELSER

IF-DM 2014. Åbent DS Danmarksmesterskab for IF-BÅD. Torsdag den 3. juli - lørdag den 5. juli 2014 SEJLADSBESTEMMELSER IF-DM 2014 Åbent DS Danmarksmesterskab for IF-BÅD Torsdag den 3. juli - lørdag den 5. juli 2014 SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

J/80 DS-DM 2015 Dragør 14 16. august 2015

J/80 DS-DM 2015 Dragør 14 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federations og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Desuden gælder Dansk Sejlunions statutter

Læs mere

Køge Sejlklub DM 2012 for IF og L23

Køge Sejlklub DM 2012 for IF og L23 Køge Sejlklub DM 2012 for IF og L23 Sejladsbestemmelser 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne 2009-2012 (RRS) definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions

Læs mere

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015 Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER

Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds

Læs mere

Udtagelsesstævne for Zoom8. Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Udtagelsesstævne for Zoom8. Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Udtagelsesstævne for Zoom8 Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag.

Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag. Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag. SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80

Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80 Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80 Åbent for alle. Nivå Bådelaug Nivå Havn 27. September 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Sejladsbestemmelserne udskrives IKKE ved stævnet! 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de

Læs mere

Nordisk Folkebåd Åbent Fynsmesterskab, Storebæltsmesterskab samt ranglistestævne 2016 og klubmesterskab Kerteminde Sejlklub

Nordisk Folkebåd Åbent Fynsmesterskab, Storebæltsmesterskab samt ranglistestævne 2016 og klubmesterskab Kerteminde Sejlklub Nordisk Folkebåd Åbent Fynsmesterskab, Storebæltsmesterskab samt ranglistestævne 2016 og klubmesterskab Kerteminde Sejlklub 20. - 21. august 2016 SEJLADSBESTEMMELSER STOREBÆLTSMESTERSKAB og ÅBNE FYNSMESTERSKAB

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Harboe Cup 2014. Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8. Ranglistestævne Optimist A. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28.

Harboe Cup 2014. Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8. Ranglistestævne Optimist A. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. Harboe Cup 2014 Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8 Ranglistestævne Optimist A Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane E 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Danmarks Bedste Optimist B 2014 B-Optimist SEJLADSBESTEMMELSER

Danmarks Bedste Optimist B 2014 B-Optimist SEJLADSBESTEMMELSER Danmarks Bedste Optimist B 2014 B-Optimist Kaløvig Bådelaug 13. 14. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federations

Læs mere

Aarhus Festuge Cup H-båd, Folkebåd, SeaScape, Spækhugger, Finnjoller og DM for 505 og Klassemesterskab Contender

Aarhus Festuge Cup H-båd, Folkebåd, SeaScape, Spækhugger, Finnjoller og DM for 505 og Klassemesterskab Contender AARHUS BUGTEN 29. 30 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter samt klassereglerne

Læs mere

Horsens Sejlklub september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER (SB)

Horsens Sejlklub september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER (SB) Danmarks Idræts-Forbunds Danmarksmesterskab for Laser Standard Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for Laser Radial kvinder Klassemesterskab for Laser 4.7 samt for Laser Radial mænd Horsens Sejlklub 3.

Læs mere

Böklunder TORM Ungdoms Grandprix 2014 SEJLADSBESTEMMELSER

Böklunder TORM Ungdoms Grandprix 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Böklunder TORM Ungdoms Grandprix 2014 Sailing Aarhus klubberne Aarhus Sailing Week 30. 31. august 2014 3. afdeling af TORM ungdoms Grandprix Yderligere deltager Zoom8 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der

Læs mere

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011 Harboe Cup 2011 Hobie 16 Danish Open Nationals A-cat Sjællandsmesterskab for Hobie 16 Spi. Danmarksmesterskab for RS:X, Kona og Formula Se også DBO-sejladsbestemmelser for RS:X og Formula Skælskør Amatør-Sejlklub

Læs mere

Sletten Cup. Optimist A, B og C. Zoom 8. 29er. Feva. Sletten Bådeklub, Sletten Havn, 3050 Humlebæk. Søndag den 23. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Sletten Cup. Optimist A, B og C. Zoom 8. 29er. Feva. Sletten Bådeklub, Sletten Havn, 3050 Humlebæk. Søndag den 23. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Sletten Cup Optimist A, B og C Zoom 8 29er Feva Sletten Bådeklub, Sletten Havn, 3050 Humlebæk Søndag den 23. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede

Læs mere

Home Cup. 4. september Sejladsbestemmelser

Home Cup. 4. september Sejladsbestemmelser Home Cup 4. september 2016 Sejladsbestemmelser 1. Regler Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Taarbæk Sejlklubs Huggert Pokal. for Ynglinge. Sejladsbestemmelser

Taarbæk Sejlklubs Huggert Pokal. for Ynglinge. Sejladsbestemmelser Sejladsbestemmelser 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Reglerne er

Læs mere

2009-2012 WORLD SAILING

2009-2012 WORLD SAILING Kapsejladsreglerne 2009-2012 WORLD SAILING KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af synlige signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad ( ), betyder, at et synligt signal

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing

Læs mere

Helly Hansen Cup. 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez juni Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER

Helly Hansen Cup. 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez juni Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER Helly Hansen Cup 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez 5. - 6. juni 2015 Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

WORLD SAILING. Kapsejladsreglerne

WORLD SAILING. Kapsejladsreglerne WORLD SAILING Kapsejladsreglerne 2013-2016 kapsejladssignaler Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder, at et visuelt signal

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab for J/80

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab for J/80 Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab for J/80 Del af J/80 klassens gennemgående rangliste: QUANTUM SAILS J/80 CUP Nivå Bådelaug og Dansk J/80 Klub Nivå Havn 30-31. August 2014 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER

Læs mere

Optimist Rangliste Stævne 2014

Optimist Rangliste Stævne 2014 Optimist Rangliste Stævne 2014 Kolding Sejlklub Kolding Fjord 23. - 24. August A optimist rangliste Yderligere deltager B optimist SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne

Læs mere

KDY Ungdomscenters klubmesterskab 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Laser

KDY Ungdomscenters klubmesterskab 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Laser KDY Ungdomscenters klubmesterskab 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Laser KDY Ungdomscenter i Rungsted Lørdag den 3. september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne

Læs mere

Åbent DS- DM for Spækhugger. Åbent DIF- DM for Elvstrøm Trapez- joller. Nivå bådelaug august 2014 SEJLADSBESTEMMELSER

Åbent DS- DM for Spækhugger. Åbent DIF- DM for Elvstrøm Trapez- joller. Nivå bådelaug august 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Åbent DS- DM for Spækhugger Åbent DIF- DM for Elvstrøm Trapez- joller Nivå bådelaug 29 31. august 2014 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl.

Læs mere

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab For Knarr Kongelig Dansk Yachtklub - Rungsted

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab For Knarr Kongelig Dansk Yachtklub - Rungsted Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab For Knarr 2017 Kongelig Dansk Yachtklub - Rungsted 16. 17. september 2017 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler.

Læs mere

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Invitation til: HORSENS OPEN 9-10 August 2013 International Moth joller. Horsens sejlklub. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Sejladsen vil foregå på

Læs mere

DIF DANMARKSMESTERSKAB EUROPE CLASS HORSENS SEJLKLUB, HORSENS 23 25. SEPTEMBER 2011 SEJLADSBESTEMMELSER

DIF DANMARKSMESTERSKAB EUROPE CLASS HORSENS SEJLKLUB, HORSENS 23 25. SEPTEMBER 2011 SEJLADSBESTEMMELSER DIF DANMARKSMESTERSKAB EUROPE CLASS HORSENS SEJLKLUB, HORSENS 23 25. SEPTEMBER 2011 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds

Læs mere

TORM ungdoms Grandprix 2014 SEJLADSBESTEMMELSER

TORM ungdoms Grandprix 2014 SEJLADSBESTEMMELSER TORM ungdoms Grandprix 2014 Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 16. 18. maj 2014 Første afdeling af TORM ungdoms Grandprix Første afdeling af Laser-jollernes rangliste YSWC udtagelse for 29er, Laser

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Harboe Cup 2014. Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014

Harboe Cup 2014. Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 Harboe Cup 2014 Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane I 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Aarhus Festuge Cup september SEJLADSBESTEMMELSER. H-båd Folkebåd Express - SeaScape - Spækhugger Contender

Aarhus Festuge Cup september SEJLADSBESTEMMELSER. H-båd Folkebåd Express - SeaScape - Spækhugger Contender SEJLADSBESTEMMELSER H-båd Folkebåd Express - SeaScape - Spækhugger - 505 - Contender 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk

Læs mere

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 20 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 17maj 20. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Yderligere deltager Finn, RS: X, 49er, 49er FX, SL1 samt Nacra SEJLADSBESTEMMELSER

Læs mere

KDY 15 m² Klassemesterskab 2016

KDY 15 m² Klassemesterskab 2016 KDY 15 m² Klassemesterskab 2016 6. - 9. juli 2016 Kongelig Dansk Yachtklub Skovshoved Havn KDY 15 m2 KM 2016 SI FINAL Side 1 af 6 Disse sejladsbestemmelser erstatter alle tidligere udsendte SEJLADSBESTEMMELSER

Læs mere

Speed-Cup Faaborg-Sejlklub juni 2016

Speed-Cup Faaborg-Sejlklub juni 2016 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler inkl. Skandinavisk sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter 1.2 Reglerne er ændret således: Indledningen til Del

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2014 Kerteminde Sejlklub, den 7. til 8. juni 2014

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2014 Kerteminde Sejlklub, den 7. til 8. juni 2014 SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2014 Kerteminde Sejlklub, den 7. til 8. juni 2014 29er, A-Cat, Contender, Europe, Laser Standard, Optimist B og Optimist C 1 Regler Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER. for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE

RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER. for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE Deltagere Kun aktive medlemmer af Rørvig Sejlklub kan medregnes i præmierækken. Kapsejladslederen kan lade andre

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Regler for Kapsejlads Dansk Sejlunion

Regler for Kapsejlads Dansk Sejlunion Regler for Kapsejlads 2009-2012 Dansk Sejlunion ISAFs Regler for Kapsejlads 2009-2012 Copyright Dansk Sejlunion 2009 Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby www.sejlsport.dk Oversættelse: Dansk Sejlunions

Læs mere

DS Danmarksmesterskab For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet august 2016 SEJLADSBESTEMMELSER

DS Danmarksmesterskab For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet august 2016 SEJLADSBESTEMMELSER DS Danmarksmesterskab For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18-20 august 2016 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Salling

Læs mere

Nordjysk Mesterskab. Aalborg Sejlklub Farvandet øst for Egholm og nord for Utzon Center 22. og 23. juni 2013 SEJLADSBESTEMMELSER

Nordjysk Mesterskab. Aalborg Sejlklub Farvandet øst for Egholm og nord for Utzon Center 22. og 23. juni 2013 SEJLADSBESTEMMELSER Nordjysk Mesterskab Aalborg Sejlklub Farvandet øst for Egholm og nord for Utzon Center 22. og 23. juni 2013 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl.

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

KS Romsø Rundt Sejladsbestemmelser Kerteminde den 1. september. DH & Tursejler

KS Romsø Rundt Sejladsbestemmelser Kerteminde den 1. september. DH & Tursejler KS Romsø Rundt 2012 Sejladsbestemmelser Kerteminde den 1. september DH & Tursejler 01. Regler Der sejles efter følgende regler : ISAF`s kapsejladsregler (RRS) 2009 2012 DS og SKSF`s forskrifter Klasseregler

Læs mere

Tillæg K (dansk udgave): DS SKABELON FOR INDBYDELSE DS SKABELON FOR INDBYDELSE

Tillæg K (dansk udgave): DS SKABELON FOR INDBYDELSE DS SKABELON FOR INDBYDELSE Tillæg K (dansk udgave): DS SKABELON FOR INDBYDELSE DS SKABELON FOR INDBYDELSE Denne skabelon for indbydelse er udarbejdet med væsentlige stævner for øje, fx danske mesterskaber. Den svarer i indhold og

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2016

SEJLADSBESTEMMELSER 2016 SEJLADSBESTEMMELSER 2016 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2009-2012 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

Harboe Cup Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2014

Harboe Cup Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2014 Harboe Cup 2014 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing

Læs mere

Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskab for H-Både 2016

Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskab for H-Både 2016 Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskab for H-Både 2016 Sejlklubben Køge Bugt 6-10 Juli 2016 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic

Læs mere

Jysk Rejsebureau CUP TORM Junior Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER

Jysk Rejsebureau CUP TORM Junior Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER Jysk Rejsebureau CUP TORM Junior Grandprix 2016 Egå Sejlklub 30/4 1/5 2016 Første afdeling af TORM Junior Grandprix for A-Optimist og Zoom8 Første afdeling af A-optimisternes rangliste 2016 Yderligere

Læs mere

Sydbank Cup Faaborg Sejlklub maj SEJLADSBESTEMMELSER

Sydbank Cup Faaborg Sejlklub maj SEJLADSBESTEMMELSER Sydbank Cup Faaborg Sejlklub 10-11 maj SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Kerteminde Sejlklub. KS Romsø Rundt Sejladsbestemmelser

Kerteminde Sejlklub. KS Romsø Rundt Sejladsbestemmelser Kerteminde Sejlklub KS Romsø Rundt 2011 Sejladsbestemmelser Kerteminde den 3. sept. 2011 DH 01. Regler Der sejles efter følgende regler ISAF`s kapsejladsregler (RRS) 2009 2012 DS og SKSF`s forskrifter

Læs mere

Regler for Kapsejlads

Regler for Kapsejlads Regler for Kapsejlads og afvikling af Megin bowlen Indledning Nærværende skriv er Meginclub Danmarks beskrivelse af de praktiske del omrking afvikling af foreningens årlige kapsejllads. Skrivelsen er delt

Læs mere

DS Danmarksmesterskab J/ August 2017 Sejladsbestemmelser

DS Danmarksmesterskab J/ August 2017 Sejladsbestemmelser Sejladsbestemmelser Præmiesponsorer: Vordingborggade 93, 2100 København 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarksmesterskab Knarr 2015 Sejladsbestemmelser

Dansk Sejlunion Danmarksmesterskab Knarr 2015 Sejladsbestemmelser Sejladsbestemmelser Præmiesponsor 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2

Læs mere

Fynske Bank Cup Sejladsbestemmelser

Fynske Bank Cup Sejladsbestemmelser Fynske Bank Cup 2017 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva XL, Zoom8, 29 er Svendborg Sunds Sejlklub 10-11 juni 2017 Sejladsbestemmelser 1. Regler 1.1. Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2010 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2010 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2010 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2009-2012 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

Furesø Cup Yachtklubben Furesøen Lørdag den 20. juni 2009 SEJLADSBESTEMMELSER

Furesø Cup Yachtklubben Furesøen Lørdag den 20. juni 2009 SEJLADSBESTEMMELSER Furesø Cup 2009 Yachtklubben Furesøen Lørdag den 20. juni 2009 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarksmesterskab. Knarr Sejladsbestemmelser. Dansk Sejlunions. Danmarksmesterskab for Knarr. d

Dansk Sejlunion Danmarksmesterskab. Knarr Sejladsbestemmelser. Dansk Sejlunions. Danmarksmesterskab for Knarr. d Sejladsbestemmelser Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for Knarr d. 27. 28. august 2016 Præmiesponsor K.A.S. fejrer 125-års jubilæum i 2016 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i

Læs mere

Home Cup. Søndag d. 3. september Sejladsbestemmelser

Home Cup. Søndag d. 3. september Sejladsbestemmelser Home Cup Søndag d. 3. september 2017 Sejladsbestemmelser Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

DS DM for L 23 og Albin Express

DS DM for L 23 og Albin Express DS DM for L 23 og Albin Express SEJLADSBESTEMMELSER: Senest ændret 13. august 2014 1. REGLER Faaborg Sejlklub 13. 17. august 2014 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler

Læs mere

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser Jyske Bank Cup Søndag d. 28. maj 2016 Sejladsbestemmelser Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Taarbæk Sejlklub Aftenmatch 2015. Taarbæk Sejlklub Indbyder hermed til Aftenmatch Sæsonen 2015

Taarbæk Sejlklub Aftenmatch 2015. Taarbæk Sejlklub Indbyder hermed til Aftenmatch Sæsonen 2015 Taarbæk Sejlklub Aftenmatch 2015 Taarbæk Sejlklub Indbyder hermed til Aftenmatch Sæsonen 2015 1 Taarbæk Sejlklub har hermed fornøjelsen at indbyde til aftenmatcher i sæsonen 2015 på følgende dage: Dato

Læs mere

Start 2 er de hurtige både, startflag romer II (sort på hvid bund) hejses før startprocedure.

Start 2 er de hurtige både, startflag romer II (sort på hvid bund) hejses før startprocedure. SSS Mandags kapsejlads regler Gældende fra mandag 2. maj 2016 Fast overdommer Vi har fået fast afløser til dommerbåden StorSpræl, og han vil hver mandag gå ud før start med dommerbåden og blive ude og

Læs mere

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue Kapsejladsreglerne Tirsdagskapsejlads Køge Bugt Kredsen April 2008, Søren Badstue Definitioner Holde klar: En båd holder klar når den anden båd ikke skal ændre sin kurs. Plads er den plads en båd behøver

Læs mere

VM Program og praktiske oplysninger. Fredag den 19. august.

VM Program og praktiske oplysninger. Fredag den 19. august. VM 2016 Program og praktiske oplysninger Fredag den 19. august. Kl. 17.00 Kl. 18.00 VM- velkomst og derefter skippermøde i festteltet.. Starten går for Pardans til søs (matchrace), - der er en indledende

Læs mere

Furesø Cup Yachtklubben Furesøen Lørdag den 2. juni 2012 SEJLADSBESTEMMELSER

Furesø Cup Yachtklubben Furesøen Lørdag den 2. juni 2012 SEJLADSBESTEMMELSER Furesø Cup 2012 Yachtklubben Furesøen Lørdag den 2. juni 2012 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions

Læs mere

2. Sønderjysk Open 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

2. Sønderjysk Open 2015 SEJLADSBESTEMMELSER SejlsportSønderjylland Lillebælt Sydkreds 2. Sønderjysk Open 2015 Høruphav Brolaug Lør./søn. den 22. - 23. aug. 2015 Opti-A,B,C, Zoom 8, Tera Sport, Tera Pro, E-jolle, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard,

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER Skive Sejlklubs Grandprix Dansk Sejlunion Grandprix 2017 DIF DM 2017 Europe joller

SEJLADSBESTEMMELSER Skive Sejlklubs Grandprix Dansk Sejlunion Grandprix 2017 DIF DM 2017 Europe joller SEJLADSBESTEMMELSER Skive Sejlklubs Grandprix Dansk Sejlunion Grandprix 2017 DIF DM 2017 Europe joller Skive Sejlklub / Maritim Center Skive 25 27. august 2017 for Europejolle 26.- 27. august for øvrige

Læs mere

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016

Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 Sejladsbestemmelser AFI 2Star Race 2016 AFI 2Star Race Aarhus Sejlklub 11. 12. juni 2016 SEJLADSBESTEMMELSER version 1.6.2016 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler.

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 1. Regler Kerteminde Sejlklubs Klassebådsudvalg er arrangør af ONSDAGSEJLADSERNE og fungerer som sejlads komite. Der sejles efter

Læs mere

Harboe Cup Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2017

Harboe Cup Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2017 Harboe Cup 2017 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 23.-24. september 2017 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing

Læs mere

Furesø Cup TORM Ungdoms Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER

Furesø Cup TORM Ungdoms Grandprix 2016 SEJLADSBESTEMMELSER Furesø Cup TORM Ungdoms Grandprix 2016 Yachtklubben Furesøen Furesøen 21.-22. maj 2016 2. afdeling af TORM Ungdoms Grandprix 1. afdeling af Laser 4.7, Laser Radial og Laser Standard rangliste 2. afdeling

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2 SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8 TORM Junior Grandprix 2 2. Ranglistestævne for A-optimist 3. Ranglistestævne for Zoom 8 1 Regler

Læs mere

SSS Mandagskapsejlads regler Gældende fra 4. maj 2015

SSS Mandagskapsejlads regler Gældende fra 4. maj 2015 SSS Mandagskapsejlads regler Gældende fra 4. maj 2015 SSS Mandagskapsejlads regler Nedenstående beskriver de regler der sejles efter ved SSS mandagskapsejladser. Der sejles efter Dansk Sejlunions kapsejladsregler

Læs mere

Harboe Cup TORM Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Laser Radial TORM Junior- og Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Europe

Harboe Cup TORM Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Laser Radial TORM Junior- og Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Europe Harboe Cup 2016 TORM Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Laser Radial TORM Junior- og Ungdoms Danmarksmesterskab 2016 Europe Ranglistestævne Europe og alle Laser klasser Skælskør Amatør-Sejlklub 24.-25. september

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER ONSDAGSSEJLADSER 2011

SEJLADSBESTEMMELSER ONSDAGSSEJLADSER 2011 SEJLADSBESTEMMELSER ONSDAGSSEJLADSER 2011 1. Regler Kerteminde Sejlklubs Klassebådsudvalg er arrangør af ONSDAGSEJLADSERNE. Der sejles efter følgende regler: ISAF`s kapsejladsregler (RRS) 2009-2012, idet

Læs mere

Harboe Cup Sjællandsmesterskab for Optimist A og Zoom 8. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2016

Harboe Cup Sjællandsmesterskab for Optimist A og Zoom 8. Skælskør Amatør-Sejlklub september 2016 Harboe Cup 2016 Sjællandsmesterskab for Skælskør Amatør-Sejlklub 24.-25. september 2016 SEJLADSBESTEMMELSER Bane E 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk

Læs mere

Tune-Up Cup. 22. maj Sejladsbestemmelser

Tune-Up Cup. 22. maj Sejladsbestemmelser Tune-Up Cup 22. maj 2016 Sejladsbestemmelser Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder Tilladelse til

Læs mere

Korsør Sejlklubs Sejladsbestemmelser onsdagssejladser 2016

Korsør Sejlklubs Sejladsbestemmelser onsdagssejladser 2016 Korsør Sejlklubs Sejladsbestemmelser onsdagssejladser 2016 Bestemmelser: Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2013-2016 Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, samt disse sejladsbestemmelser. Præmietidsberegning:

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

ShipShape Aftenmatch

ShipShape Aftenmatch ShipShape Aftenmatch For kølbåde i 5 starter Arrangeret af KDY ud for Rungsted SEJLADSBESTEMMELSER 2014 med rettelse af punkt 1.3 ift. oprindelige trykte sejladsbestemmelser. 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Danmarksmesterskab og Opti A CUP 2016: Optimist A, Zoom8. Optimist stævne: Optimist B. SEJLADSBESTEMMELSER Optimist A, Zoom8 og Optimist B

Danmarksmesterskab og Opti A CUP 2016: Optimist A, Zoom8. Optimist stævne: Optimist B. SEJLADSBESTEMMELSER Optimist A, Zoom8 og Optimist B Danmarksmesterskab og Opti A CUP 2016: Optimist A, Zoom8 Optimist stævne: Optimist B Sønderborg Yacht Club 10. 11. september 2016. SEJLADSBESTEMMELSER Optimist A, Zoom8 og Optimist B 1 REGLER 1.1 Stævnet

Læs mere

KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter

Læs mere

KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 TEST DIN VIDEN OM

KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 TEST DIN VIDEN OM Blå har været på banesiden af startlinjen ved startsignalet og er på vej tilbage for at starte korrekt. Gul er endnu ikke startet. Der er berøring mellem bådene, dog uden skade eller personskade. Der er

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

TORM Ungdoms Grandprix 2012 SEJLADSBESTEMMELSER

TORM Ungdoms Grandprix 2012 SEJLADSBESTEMMELSER TORM Ungdoms Grandprix 2012 Kaløvig Bådelaug 19.-20. maj 2012 2. afdeling af TORM ungdoms Grandprix Yderligere deltager 29erXX samt 49er SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne

Læs mere