Grytviken, South Georgia den 11. juli Cirkulærskrivelse nr Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!"

Transkript

1 Grytviken, South Georgia den 11. juli Cirkulærskrivelse nr Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu ca 3 uker til «Cachalote» kommer igjen og kanske 4 a 5 til den atter gaar, saa det er noksaa længe til posten gaar. Men da del gjerne vil bli altfor nær indpaa den tid, da baaten gaar før brevskrivningen besørges, er det kanske bedst at faa en del av den undagjort i tide. Bestyreren skriver gjerne nogen linjer hver dag til sin frue, saa blir der ikke saa meget i sidste liten. Det er kanske et eksempel til efterfølgelse. Om jeg kanske ikke just følger hans eksempel saa bokstavelig, at jeg skriver daglig, saa skader det kanske ikke, at jeg ogsaa skriver hjem litt oftere. Brevene blir vel paa den maaten litt tørrere og kjedeligere, end naar man, nogen dage før posten gaar, sætter sig ned og skriver ned nogen enkelte spredte træk fra livet hernede eftersom det kan falde sig, idet det da er overladt til dere selv at danne dere helhetsbilledet. Men vil dere fremdeles ha nogen mere detaljeret underretning om, hvordan jeg har det hernede, saa faar dere finde dere i at da det brudstykkevis og tørt og saa faar dere selv fremdeles sætte brudstykkærne sammen til et helhetsbillede med den fornødne farve paa. Siden sidst jeg skrev er der ikke hændt saa særdeles meget nyt av interesse. De sidste sykdomstilfælder vi har hat hernede er nu sikkert konstateret at være tyfus. Der er nu ialt 9 sikre tilfælder og desuten to til, som muligens er det samme. Dertil kommer 1 sikkert tilfælde av lungetuberkulose og 2 sterke bronkittilfælder, som muligens ogsaa er lungetuberkulose. Sykdom har vi saaledes en hel del av nu. Naar vi i et sligt tilfælde praktisk talt staar uten brukbar læge paa stationen og maa tilkalde nabostationens, saa vil I forstaa, det er ikke saa greit. Lægen er er vistnok nu saapas restitueret at han er oppe og gaar in til maaltiderne; men han har mistet saa helt folkenes tillit, at han nu ikke paa nogen tid har været i barakkerne og set til de syke. Derfor er den i Husvik harbour fungerende læge stud. Med. Løveid regelmessig hentet. Han er endnu ikke rigtig færdig med sine studier, men er en overmaate dygtig og tiltalende ung mand. Han er baade uforfærdet og tillitvækkende. Der gjøres nu mest mulig at at faa epidemien begrænset til de færrest mulige tilfælder. Av de 9 sikre tilfælde er de 8 folk som har været ombord i hvalbaaterne og som da de blev syke blev lagt i et barakkerum iland. «Hospitalet» som var for tyndvægget til vinterbruk er nu utbedret og gjort helt istand med tykkere vægger, ovner er sat ind o.s.v. og nu er de 8 flyttet derbort idag. Der ligger de nu meget bedre end i det lille barakkrum med de trange køiepladser. De fleste av dem var forresten svært kjække idag, da de blev flyttet. Det 9 de tilfælde er stuerten her i huset. Han hadde gaaet og skrantet de sidste 14 dager og forrige mandag, dagen efterat Cachalote var gaaet, blev ogsaa han liggende. Han stampet imot i det længste, lavet maten og gjorde sit arbeide, men saa maatte han tilsidst tilkøis. Hans kone stelte da et par dager. Men da doktoren kom og det viste sig, at det var tyfus fik hun ikke lov til at gjøre andet end pleie sin mand. En anden stuert steller nu for os. Foruten disse 9 er der sandsynligvis en til av mandskapet paa en av hvalbaaterne og desuten den engelske politimand, magistratens haandgangne mand. Det ser saaledes ut til at der blir en hel liten epidemi. Ingen av tilfælderne er endnu særlig alvorlige; men den kritiske tid er heller ikke endnu 1

2 over. Man maa jo ialfald være forberedt paa, at der blir dødsfald. Under epidemien har jeg hat anledning til at beundre bestyreren resolute optræden, hans gode hjertelag, hans selvopofrelse og hans gode humør. Jo mere jeg under denne lille epidemi har lært ham at kjende, desto mere sympati har jeg faaet for ham. De fleste av patienterne er ogsaa kjække folk, som det er hyggelig at komme til og tale med, naar de da ikke ligger i ørsken og fantaserer, hvad der ogsaa av og til hænder. En slik liten epidemi kunde man kanske fristes til at kalde en haard hjemsøkelse av en station. Men hvem vet, kanske den allikevel vil virke til gavn, kanske der allikevel tilslut kunde komme noget godt utav den? 1/8 Den 1. august. Tyfusepidemien brer sig. Der har nu ialt været tilfælder her i Grytviken, 14 paa sykehuset og 2 her i huset, nemlig stuerten og hans kone, som netop idag er blit liggende og desuten 2 tilfælder paa en hvalbaat som tilhører et andet selskap og ligger oplagt her i Grytviken for vinteren og endelig den engelske politimand. En maskinist, som har tæring ligger ogsaa her i huset. Et av disse tilfælder har hittil hat dødelig utfald, nemlig bakeren her paa stationen. Han hadde paa forhaand tuberkuløse lunger, og da han saa fik tyfusen faldt han temmelig fort sammen. Jeg har aldrig seet et menneske ta saa fort av paa faa dage. Sidste mandag døde han. Han laa og fantaserte mesteparten av de sidste dagene og hadde kun nogen klare øieblikke. Jeg fik da anledning til at tale med ham. Det lot til at han forstod, hvad jeg sa, men selv kunde han ikke snakke, men bare saavidt svare ja og nei. Efter middag mandag tapte han rent bevidstheten og mellem kl 6 og 7 om eftermiddagen døde han. Han sov ganske rolig ind uten at være kommet til bevidsthet. Doktor Løveid, bestyreren, sykepasseren og jeg var om ham paa det sidste. Det er første gang jeg har været tilstede netop i selve dødsøieblikket. Ved de 3 forrige dødsfald her i Grytviken har jeg været tilstede noksaa kort tid i forveien, men ikke i selve dødsøieblikket. Det var en eiendommelig stemning, dog ikke saa dyster som jeg hadde tænkt mig den. Det kom vel derav at den syke fra den bevidstløse tilstand rolig sov sig ind i døden uten dødskamp. Avdøde var ikke av dem som lot sig se ved gudstjenesterne, men jeg ahdde allikevel indtryk av, at han var søkende paa sit vis. Jeg søkte, saa godt jeg kunde at gi ham det han trængte. Hvorvidt det har frugtet noget, det har jeg ingen visshet om. Det vet alene han, som ser det som mennesker ikke kan se. Av de andre patienter er der kun én hvis tilstand er kritisk. De fleste av de ældste tilfælde er nu paa bedringens vei. En er helt frisk og flere er allerede begyndt at være litt oppe igjen. Doktor Løveid har været her fra mandag til idag (torsdag). Jeg har været med som hans assistent og har lært adskillig av ham. Tre av patienterne har faaet liggesaar, som maa forbindes og stælles. Doktoren trænger da gjerne en haandlanger, og det har været mig en glæde at fungere som saadan. De to sykepasserne er forresten forbausende flinke, tiltrods for at de ingen utdannelse har. Taalmodige og utholdende er de ogsaa. Tilfælderne er nu blit saa mange, at vi faar haape, der nu snart ikke kommer flere. Dog kan vi jo endnu langtfra være sikre og vi maa være forberedt paa alt. Den 15. august: Tyfusepidemien synes nu at bære paa retur. Dog har den atter krævet to menneskeliv. Det var to som døde med saa faa dages mellemrum at de blev begravet paa en og samme dag, nemlig nu sidste lørdag eftermiddag. Det var en enestaaende gripende sørgehøitidelighet. Jeg talte over Esaias 55,6: Søker herren medens han findes, kalder paa ham den stund han er nær. Jeg talte ikke om de avdøde men til de gjenlevende. Søndagen efter saa jeg til min glæde, at kirkesøkningen var øket noget. Det har været en alvorlig tid denne tiden. Det har været alvorlig at gaa mellem sykesengene og staa ved dødsleierne. Men det har dog været et herlig arbeide at søke at bringe patienterne nogen hjælp baade legemlig og aandelig. Min dont har været at skifte bind paa liggesaarene. Det var ikke noget særlig appetitelig arbeide til at begynde med. Men jeg blev 2

3 snart vant til det. Det var morsomt at se, hvordan de grodde paa to av patienterne. Paa den tredie derimot, som hadde været slem til at drikke, vilde ikke feberen gi sig og paa ham vilde heller ikke saarene gro. Hans nedbrudte legeme bukket da ogsaa under tilslut. Han saa ut som et skelet de sidste dagene. Han hadde dog ingen smerter og var svært taalmodig. De sidste dagene, da pulsen blev svært svak forordnet lægen kamferindsprøitning og den maatte jeg to gange foreta. Doktoren er jo ikke her hele tiden, men kun nogen dage ad gangen. Han har jo ogsaa sin egen station at se til. I mellemtiden maa vi da utføre lægens forordninger. Dog stod patientens liv ikke til at redde. Han var dog noksaa klar enkelte gange, selv de sidste dagene. Jeg hadde mange gange anledning til at tale med ham. Han var av dem som længtet og ønsket forbøn og der blev bedt for ham baade i kirken og i sykestuen. Han skjønte nok tilslut at det var bedst at gi sig Gud i vold og la hans vilje ske. Den 3die patient, som døde, døde braatt. Han hadde ligget syk nogen dage ombord i en av hvalbaatene paa havnen. Da der blev plads paa sykehuset, blev han og hans kamerat bragt iland. Allerede efter et par dage døde han. Han hadde hat blod i avføringen og bukhinden var betændt. Ingen av de 3 sidst avdøde var gifte. Allikevel vil det være et tungt tap for de paarørende. Som prest falder det nu i min lod at skrive og underrette dem. Efter disse 3 dødsfald ser det nu meget lovende ut med de andre patienter. De er nu i bedring alle sammen og flere av dem er oppe og kommer mere og mere i vigør. I den sidste tid er der kun kommet et nyt tilfælde og det er til og med ikke sikkert konstateret at være tyfus endnu. Det ser nu i det hele tat ut som om epidemien er begrænset og at sykdommen er paa retur hos de angrepne. Under epidemien har det været en tilfredsstillelse at faa være litt til nytte. Paa den maate vinder jeg kanske ogsaa bedst ingang med det jeg egentlig har at bringe baade de syke og de friske. Det som har hjulpet mig i alt dette, det er ingen bestemt oppfatning hverken av tre-enigheten, jomfrufødselen eller forsoningen, som jeg ser dere fremdeles strides om hjemme. Det som har hjulpet mig er den Guds kraft, der gjennem Jesus Kristus er virksom i dem, som vil aapne sig for den. Men nu faar det være nok om tyfusen. I behøver ikke at være bange. Jeg har hittil undgaaet den og er endnu frisk. Naar jeg er paa sykehuset iagttar jeg de almindelige forsigtighetsregler. Naar jeg behandler patienterne har jeg doktorforklæ paa og sæpevasker desuten hænderne godt efter hvert besøk. Nogen ængstelse er her ikke. Alle sammen fra bestyreren og nedover tar det rolig. Om mit arbeide for øvrig er kun at si at foredragene nu i nogen uker har været indstillet. Gudstjenesterne holdes fremdeles hver søndag. Det er mig en glæde at se, at den faste stok møter frem, og at den har vokset litt i det sidste. Siden sidst har jeg ogsaa været en tur i Husvik Harbour, hvor en ældre mand var død av organisk hjertefeil. Det var i begyndelsen av juli. Jeg blev hentet den 3. juli. Vi drog avgaarede efter aftens i snetykke. Det var morsomt at se, hvordan lyskasteren fungerte. Snart lyste den mot land, snart ret for baugen. Sjøfuglene glitret hvitt i lyset, som likesom suget sneen til sig. Litt længere ut paa aftenen lettet det og maanen kom op, saa vi resten av turen hadde fint maaneskin. Den 4. var begravelsen. Den forløp omtrent som de andre begravelser her på Syd Georgia, kun at kirkegaarden laa ca 1 km. borte og kisten maatte trækkes dit paa en skikjælke. Det var bitende kold vind og jeg forfrøs mit øre paa kirkegaarden. Doktoren gned det med sne, men det hovnet likevel op og blev røtt og var baade røtt og hovent i mange dage indtil det skiftet hud. Nu er det for længe siden «all right» igjen. Næste dag, den 5. vendte jeg tilbake hit. De tvar bitende kold vind og snebyger fik vi ogsaa underveis, saa sandelig var det godt at være godt klædt. Den gode varme ulsteren, som jeg skaffet 3

4 mig, gjør god nytte utenpaa vinterfrakken og en god del klær. Siden har jeg holdt mig i ro her i Grytviken. Her har jo været nok at gjøre. Vi har fuld vinter her nu og sne overalt. Snestorme har vi jo av og til saaledes f ex idag. Enkelte dage begynder dog ogsaa solen at faa magt omtrent som hjemme i mars. Den har været borte her fra huset i hele vinter. Huset ligger nemlig under en fjældsraaning der vender fra solsiden. Nu er den imidlertid begyndt at komme igjen en liten stund midt paa dagen. Det var fest første gang den atter viste sig. Dagen har allerede faaet betydelig mon. Det er nu lyst til kl 5 om eftm. Fuld vinter maa vi dog nære forberedt paa at ha til ut september. Der foregaar ingen fangst nu. Baatene trækkes op paa land og pudses op saa de kan være istand til fangsten atter begynder i september og oktober. Sidste gang Cachalote kom ned var der en ny sekretæ med, en Røstvik, søn av missionæren, en kjæk hyggelig gut. Vi har saaledes nu to sekretærer. Det erjo hyggelig. Saa blir der mere selskap. Jeg trives i det hele tat fremdeles meget godt og har det udmerket. Jeg er glad fordi jeg tok denne posten hernede. Her er meget at gjøre for den som vil gjøre noget. Jeg faar desværre gjort saa altfor litet. Vistnok er det vanskelig at staa saa isoleret paa et saadant sted, hvor arbeidet for det meste blir nybrott. Men saa har ogsaa arbeidet noget av nybrottets charme over sig. Saa maa jeg takke saa meget for alle brevene, som kom med sidste post hit den 4. august. Far takkes saa meget for de tre breve av 11/5 25/5 og 2/6, Marte for brevkort av 1/6 og Hans for kort av 13/5. Det var saa morsomt at faa brevene. Der aandet vaar ut av dem og et pust av vaar kan vi trænge av og til her i vinterkulden. Nu har dere naturligvis fuld sommer. Haaper mor ikke har slitt for meget med jordbærhaven og at far ikke har hat for meget stræv med timetabellen. Nu er dere forhaabentlig færdig med begge deler. Og saa har dere jo paa Lillehammer hat baade sudentermøte og gymnasiastmøte. Det var vel rene festdage i alle henseender kan jeg tænke. Ja, tjua «dere» faar jeg vel si med bergenserne. Trygve var vel med paa studentermøtet og Bjarne paa gymnasiastmøtet. Saa vil jeg itide faa lov til at sende mine hjerteligste gratulationer i anledning de kommende fødselsdage Martes og fars. Næste post rækker vel ikke frem til Martes, ja neppe til fars heller. Derfor gratulerer jeg paa forhaand. Hans har jeg ikke rukket at gratulere med sin dag; men han faar motta min gratulation nu efterpaa. Naar næste post gaar herfra er endnu umulig at si men sandsynligvis blir det længe til, da her ikke er last til baatene. Antagelig blir det vel engang i slutningen av september eller første halvpart av oktober. I maa ialfald være forberedt paa at der kan gaa op til 7 a 8 uker, før I atter faar høre noget. «Harpon» kom allikevel ikke til at gaa til Europa. Den ligger oppe i Buenos Aires og kommer ned til at avgaa derfra og hit nogen tid efterat Cachalote nu er kommet op. Men da Harpon er en noksaa stor baat, vil det ta lang tid før den faar last, specielt naar der endnu er nogen tid før fangsten begynder. Naar I har faaet dette brev maa I derfor ikke vente brev paa længe. Hils alle kjendte og lev vel alle sammen. De hjerteligste hilsener til hjemmet og der alle fra eders Kristen. 4

5 Transkribert av: Inger-Lise Ackenhausen Hvalfangstmuseet 2014 Arkivsignatur: ARS-A1060YL

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

Henrik Angell: Gjennem Montenegro paa ski

Henrik Angell: Gjennem Montenegro paa ski bokselskap.no, 2015 Henrik Angell: Gjennem Montenegro paa ski Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1895 (Aschehoug, Kristiania). Digitaliseringen er basert på fil fra Nasjonalbiblioteket (nb.no).

Læs mere

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst.

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst. Det norske språk- og litteraturselskap 1983. Jonas Lie: Udmeldt af Klubben. Utgave ved Hans Midbøe. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Udmeldt af Klubben Lystspil i fire Akter Jonas Lie [u.å.] Page

Læs mere

Seks år på Madagaskar

Seks år på Madagaskar [ Forside ] Seks år på Madagaskar Erindringer og oplevelser av Gotfred Petersen M. M. [ side II ] Disse erindringer og oplevelser nedskrevet for noen og firti år siden Kunde muligens finne en beskjeden

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

Dikken Zwilgmeyer. Som kvinder er. Seks fortællinger

Dikken Zwilgmeyer. Som kvinder er. Seks fortællinger HIOA/bokselskap.no, 2013 Dikken Zwilgmeyer: Som kvinder er Teksten følger 1. utgave (1895) og er basert på skannet og ocr-lest fil fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no. Korrekturlest og tilrettelagt av

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Garman & Worse. Alexander L. Kielland

Garman & Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Amtmandens Døtre Camilla Collett 1854-55 Forfatterens forord til 3. utg. 1879 FØRSTE DEL Del I, kap. 1 Del I, kap.

Læs mere

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG 2 NYTAARSBETRAGTNINGER. Atter er et Aar henrundet, og vi befinder os paa Tærskelen til et nyt. Vi ser uvilkaarligt tilbage paa det

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor.

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor. Kæreste Ole Der har ikke været skrevet i denne Bog i mange, mange Aar. Da vi kom hjem til Danmark igen, skete der saa meget, at der slet ikke blev Tid til at skrive. Det meste af, hvad der siden er hændt,

Læs mere

Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Skildringer

Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Skildringer bokselskap.no, 2015 Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1881 (Alb. Cammermeyer, Kristiania). Digitaliseringen er basert på fil fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)

Læs mere

Skipper Worse. Alexander L. Kielland

Skipper Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no 2012. Alexander L. Kielland: Skipper Worse Teksten i bokselskap.no følger 2. opplag, 1882. Digitaliseringen er basert på prosjekt Runebergs versjon (http://runeberg.org/skipwors) og er korrekturlest

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING»

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» Stavanger Museums Årbok, Årg. 92(1982), s. 93-135 BJØRN SAXE UTNE: ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» I 1888 kom forfatteren Alexander Kielland hjem fra Paris og bosatte seg i sin fars

Læs mere

ER GUD NØDVENDIG? NUMMER 13 1. JULI 1930 79. AARGANG

ER GUD NØDVENDIG? NUMMER 13 1. JULI 1930 79. AARGANG SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 13 1. JULI 1930 79. AARGANG ER GUD NØDVENDIG? Verden kan betvivle Guds Eksistens, men den kan ikke betvivle Nødvendigheden af en Gud. Den tror muligvis ikke paa»mormonisme«,

Læs mere

Camilla Collett: Mod Strømmen (Anden Række).

Camilla Collett: Mod Strømmen (Anden Række). bokselskap.no, 2013 Camilla Collett: Mod Strømmen (Anden Række). Teksten i bokselskap.no følger Samlede verker (Mindeudgave), bind 3, 1913 og er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/Dokumentasjonsprosjektet

Læs mere

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER.

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. / / II.WN SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 8 15. APRIL 1935 84. AARGANG HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. Af Ældste Joseph F. Merrill af de Tolvs Raad. Det var ved Titiden en Mandag Morgen i Slutningen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

INNLEIING FORORD. Norges almenvitenskapelige forskningsråd har gjeve tilskot til prentinga. Stange, februar 1962 Rolv Thesen

INNLEIING FORORD. Norges almenvitenskapelige forskningsråd har gjeve tilskot til prentinga. Stange, februar 1962 Rolv Thesen FORORD Hulda Garborg tala med meg om dei papira ho skulle lata etter seg. Det var sommaren 1934; eg var gjest hos henne på Veslevangen, hytta hennar ved Strålsjøen. Der kunne vi tala i fred og ro. Vi vart

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 omfavne hvemsomhelst. De danner i saa henseende en diamentral kontrast til Kvænerne (Finlænderne). Disse har, saa vidt mit kjendskab til dem rækker, gjennemgaaende

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Joachim Dahl fortel om si tid som læredreng og gesell på Bryggen --------------------------------------------------------------------------------

Joachim Dahl fortel om si tid som læredreng og gesell på Bryggen -------------------------------------------------------------------------------- Joachim Dahl fortel om si tid som læredreng og gesell på Bryggen -------------------------------------------------------------------------------- En Beretning Hr. Christian Koren Wiberg. Kjære Ven! Fra

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

Af en ung udvandrers dagbog

Af en ung udvandrers dagbog Af en ung udvandrers dagbog Foreningens lokalarkiv i Ubberud modtog for nogen tid siden til låns en lille undseelig håndskrevet notesbog. Den viste sig at være at være en omhyggelig ført rejsedagbog over

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 Forholdene i Tromsøsundet var jo i mange maader forskjellige fra dem, jeg havde lært at kjende i Finmarken. Saaledes havde Tromsøsundets menighed paa omkring

Læs mere