HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN"

Transkript

1 HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1

2 I Ejerforeningen Skotgården, med dens mange beboere, er man afhængig af hinanden og man er fælles om mange ting og derfor er det naturligt at opstille fælles regler for sikre at der skabes et godt klima blandt beboerne. Dette husordensreglement er fastsat for at beskytte både beboerne og ejendommen Skotgården. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle tager hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at bibeholde Skotgårdens bebyggelse og friarealer i en pæn og attraktiv stand og derved være med til at holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Alment: Der må ikke udvises støjende eller truende adfærd, der kan genere de øvrige beboere i ejendommen. Beboerne (enten ejere eller lejere) skal sørge for, at de givne regler også overholdes af de øvrige husstandsmedlemmer samt af besøgende. Beboerne og besøgende er pligtige at efterkomme henstillinger, opslag m.v., der på Skotgårdens vegne meddeles af Bestyrelsen eller Administrationen. Indholdsfortegnelse: Affald:... 3 Altaner:... 3 Byggeaffald:... 3 Brandsikkerhed:... 3 Barnevogne:... 3 Cykler:... 3 Fravær i længere tid:... 4 Hjemmeside:... 4 Hobbyrum:... 4 Husdyr:... 4 Klager:... 4 Kælderrum:... 4 Musik, fest og lign:... 5 Paraboler, antenner og lign:... 5 Parkering:... 5 Postkasser:... 5 Rollator:... 5 Storskrald:... 5 Støj:... 5 Sikring mod indbrud:... 6 Skadedyr:... 6 Vand og Varme:... 6 Vaskeri:... 6 Vaskemaskiner:... 7 Side 2

3 Affald: For alt affald gælder det at det skal være forsvarligt indpakket. Glas, flasker, aviser, reklamer, papkasser og al fordærveligt samt ildelugtende affald skal lægges i de grønne affaldscontainere i gården. Affaldsskakten i opgangen må kun benyttes til affald i lukkede plasticposer. Vis hensyn til dine naboer og undlad venligst at bruge affaldsskakten i tidsrummet mellem kl. 23 om aftenen og kl. 7 om morgenen, da det kan være støjende, når affaldet kastes ned fra stor højde. Se også under Storskrald Altaner: Tørring af tøj, luftning af sengetøj o.lign. må kun foretages på altaner med afdækning. Vanding af altankasser o.lign. skal ske med behørig hensynstagen til underboere. Cigaretskod o.lign. må ikke kastes ud fra altanerne. Opmagasinering af indbo er ikke tilladt på altaner. Afdækning af altaner skal ske med stof og det er ikke tilladt at afdække altaner over gelænderets højde. Ligeledes må der ikke monteres markiser på ejendommen. Byggeaffald: Beboere er selv ansvarlige for at byggeaffald fra f.eks. istandsættelse og modernisering af lejlighederne bliver fjernet. Byggeaffald må IKKE anbringes i storskraldsrummet. Se også under Storskrald Brandsikkerhed: Trapperne er eneste flugtvej for beboerne i tilfælde af en brand. Efter krav fra brandmyndighederne er det ikke tilladt at have fodtøj, inventar eller andet stående i opgangen. Ligeledes må der heller ikke henstilles noget under trappeopgangene. Barnevogne: Barnevogne må ikke stilles på trappeopgange eller i kældergange, efter krav fra brandmyndighederne. Der henvises til barnevognsrummet eller et af cykelrummene i kælderen. Barnevogne må ligeledes ikke stilles på fortovet foran ejendommen. Men skal i stedet parkeres i gården ved siden af cyklerne. Cykler: Cykler må ikke stilles på trappeopgange og kældergange, efter krav fra brandmyndighederne. Der henvises et af cykelrummene i kælderen. Cykler må ligeledes ikke stilles på fortovet foran ejendommen. I stedet benyttes cykelstativerne i gården. Cykler må ikke henstilles foran eller inden i skraldespandsrummet Side 3

4 Fravær i længere tid: Såfremt du er bortrejst i længere tid, kan det være praktisk at underrette viceværten herom. Denne har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn. Grill: I sommerhalvåret er der i gården en grill til rådighed for beboerne. Hoveddørsnøglen virker til hængelåsen. Benyttelse af grillen skal foretages under hensyntagen til øvrige beboere. Se også under Støj. Hjemmeside: Hobbyrum: Til ejendommen er der et hobbyrum i nr. 5B kld. th. Dette rum er udelukkende til brug for kortvarigt hobbyarbejde og må ikke benyttes til opbevaring/opmagasinering. Såfremt dette sker vil genstande blive fjernet og smidt ud uden ansvar. Brug vaskerinøglen til døren. Husdyr: Det er tilladt at holde mindre husdyr, såsom hunde og katte, når følgende retningslinier overholdes: 1. Hunde/katte må ikke være til gene for de øvrige beboere. 2. Hunden skal altid føres i snor af en person, som har fuld kontrol over hunden. Såvel hunde som katte skal være forsynet med navneskilt påtrykt tydelig navn og adresse og/eller telefonnummer. 3. Af hensyn til bestyrelsens tilsynspligt med overholdelse af husordensbestemmelserne skal beboere, der ønsker at holde hund/kat henvende sig til Administrationen for registrering. 4. Ved anskaffelse af hund eller kat skal ejeren henvende sig til Administrationen med oplysninger om dyrets art, og for hunde en godkendt forsikring. 5. Ingen luftning af hunde eller katte på ejendommen. Ved overtrædelse af disse regler kan Administrationen efter mindst 2 skriftlige påtaler indenfor et halvt år indrage tilladelsen til husdyrhold. Overtrædelse af bestemmelserne om husdyrhold er tillige omfattet af ejerforeningens generelle husordensreglement. Klager: Alle klager, også over andre beboere, skal indgives skriftligt til Administrationen. Klager over andre beboere behandles fortroligt. Dog er klager omfattet af offentlighedslovgivningen, hvis de indgår som sagsakter i en sag, som behandles af Beboerklagenævnet eller Boligretten. Kælderrum: Ønskes leje af kælderrum, rettes henvendelse til Administrationen. Loftrum: Til hver lejlighed er der et tilhørende loftrum i opgangen. Side 4

5 Musik, fest og lign: Brug af radio, fjernsyn, CD- og DVD afspillere m.m., samt musikinstrumenter m.m. skal altid ske med fornøden hensynstagen til naboerne. Spil altid for lukkede vinduer. Spilles der for åbne vinduer, overtrædes Politivedtægten, hvorfor generede naboer kan kontakte politiet herom. I de sene aften- og nattetimer skal du vise særligt hensyn til de omkringboende, bl.a. ved at dæmpe musik og samtale, så du ikke forstyrrer andres mulighed for nattero. Normalt skal der være ro efter kl. 23. Skal du holde fest, kan det være hensigtsmæssigt at informere naboerne, evt. ved opslag i opgangen, for at sikre dig, at naboerne er bekendt med støj efter kl. 23. I denne situation må omkringboende acceptere en vis feststøj. Se også under Støj Paraboler, antenner og lign: Det er ikke tilladt at montere paraboler, antenner eller lignende på ejendommen. Parkering: Skotgården har kun éen etableret parkeringsplads som alle beboere kan benytte sig af. Lastvogne og uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på Skotgårdens område og parkeringsplads. Det er, efter krav fra brandmyndighederne, forbudt at parkere biler og motorcykler i gården. Postkasser: I forbindelse med den nye postlov er der opsat postkasser til samtlige lejligheder ved gadedørene. Reklamer eller uønsket post må ikke efterlades i opgangen eller oven på postkasserne, men skal bortskaffes af beboeren (Se også under Affald) Rollator: Rollator må ikke stilles på trappeopgange og i kældergange, efter krav fra brandmyndighederne. Der henvises til cykelrum i kælderen. Storskrald: Der forefindes et storskraldsrum, hvor der i rimeligt omfang kan henstilles storskrald som det ikke er muligt selv at bortskaffe. Dette vil blive tømt efter behov. I storskraldsrummet må der IKKE henstilles byggeaffald, hårde hvidevarer, sanitet eller husholdningsaffald. Såfremt at det ikke er muligt at anbringe storskraldet i selve storskraldsrummet skal beboeren selv sørge for at bortskaffe dette på anden vis. Se også under Affald Støj: For at undgå støjgener for andre beboere i ejendommen henstilles det, at man ikke benytter private vaskemaskiner, opvaskemaskiner, elværktøj o.lign. i tidrummet fra kl. 21 om aftenen til kl 8 om morgen, samt undlader almindelig lejlighedsistandsættelse i samme tidsrum. Se også under Musik, fest og lign. Side 5

6 Sikring mod indbrud: For at sikre mod indbrud i ejendommen er det nødvendigt, at nedenstående overholdes: Alle yderdøre, d.v.s. opgangsdørene til gaden og kælderdørene til gården, skal altid holdes forsvarligt lukket og låst. Alle vinduer i kælderen, såvel i kælderrum som i vaske- og tørrerum, skal lukkes til natten. Hvis nogle af de nævnte døre ikke kan lukkes eller låses, eller vinduerne ikke kan lukkes, skal viceværten omgående have meddelelse herom. Skadedyr: Fodring af duer, katte etc. ved udlægning af foder på ejendommens arealer, må ikke finde sted. For at undgå dueplage på lofterne skal evt. vinduer i loftsrum holdes lukket. Finder man duer på loftarealerne skal dette omgående meddeles Administrationen eller viceværten. Hvis man observerer rotter på ejendommens arealer skal dette omgående meddeles Administrationen, viceværten eller kommunen. Eventuelle foderautomater til småfugle, kan ophænges på altanerne, såfremt det ikke medfører gener for andre beboere. Vand og Varme: For at opnå bedst mulig driftsøkonomi til glæde for alle beboere, lukkes der for varmeforsyningen i sommermånederne. Såfremt der er problemer med vandet eller med varmen skal viceværten eller Administrationen kontaktes hurtigst muligt. Hvis det er udenfor almindelig arbejdstid kan ejendommens tilknyttede VVS leverandør kontaktes nummeret findes på opslaget i alle opgange. Ved vandskade skal årsagen stoppes med det samme for at minimere skadens omfang, herefter skal Administrationen kontaktes for eventuel forsikringssag. For unødvendige opkald eller iværksatte udbedringsarbejder, som er ejendommen uvedkommende, vil udgiften blive faktureret direkte til den pågældende rekvirent, ligesom det bør bemærkes, at fakturaen ved udkald udenfor normal arbejdstid vil blive påført et betydeligt vagttillæg. Vaskeri: Ejendommens vaskeri kan benyttes efter de anvisninger, som hænger på opslaget ved indgangen til vaskekælderen. Der er et tørrerum til rådighed til 4 af de 5 vasketider. Et tørrerum er til rådighed fra vasketidens start og 24 timer frem. Dette betyder at det til vasketiden tilknyttede tørrerum skal være tømt inden samme vasketids påbegyndelse næste dag. Den sidste vasketid har ikke tilknyttet et tørrerum. Fordelingen af tørrerum til vasketider kan ses på opslaget ved vaskeriet. Såfremt man ikke ønsker at bruge sin vasketid, skal låsen placeres under "parkering" Side 6

7 I den forbindelse skal det indskærpes, at hver lejlighed kun har krav på én hængelås til reservation af vasketid på vasketavlen. Eventuelle dubletter af hængelåse vil uden varsel straks blive fjernet af viceværten. Ved bortkomst af hængelås kan ny bestilles hos viceværten. Brug af vaskerimaskinerne sker på eget ansvar. Skader på tøj erstattes ikke. Konstaterer du fejl på maskinerne, bedes dette straks meddelt Administrationen eller viceværten. Se telefonnummer til service udbyder i kælderen. Vaskemaskiner: Det er tilladt for beboerne at lade installere vaskemaskiner i badeværelset. Det er en forudsætning, at der er tale om en autoriseret installation, og at denne bliver godkendt af Gentofte Kommunes Tekniske Forvaltning. Skema fås samme sted. Det er IKKE tilladt at installere vaskemaskine i køkkenet, da køkkenfaldstammen ikke er dimensioneret til dette. ---ooo--- Charlottenlund den 21. april 2010 Bestyrelsen Side 7

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere