Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes."

Transkript

1 Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Foreningsvedtægter for Medarbejderforeningen Frode Laursen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Navn/Hjemsted Foreningens navn er Medarbejderforeningen Frode Laursen. Foreningen har hjemsted i Vitten, 8382 Hinnerup. Binavn FL Sociale Fond. Foreningens formål er følgende: 2 Formål a) Yde økonomisk støtte til medlemmerne i tilfælde af længerevarende sygdom, hvor der sker nedgang i lønindtægten. Støtten skal ydes som lån. Hvis låntagers situation taler for det, kan bestyrelsen i særlige tilfælde eventuelt eftergive lånet eller dele heraf. Ved ydelse af lån skal der på forhånd skriftligt aftales afviklingsog rentevilkår, herunder også særlige vilkår ved eventuel fratrædelse. Lånene kan være rentefrie. b) At købe eller leje ferieboliger, autocampere o.lign, eller på anden måde yde økonomisk støtte til ferieformål for medlemmerne. Der kan opkræves vederlag for brug af ferieboliger m.v. c) Køb af udstyr til korttidsudlejning til medlemmerne, f.eks skibokse, videokameraer. MEDLEMSSKAB, LEDELSE OG HÆFTELSE: 3 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling i januar eller februar måned for det regnskabsår, der slutter 30. september året før. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med 14 dages varsel, sammen med indkaldelse til medarbejdermøde i Frode Laursen A/S. Generalforsamling holdes så vidt muligt sammen med årligt medarbejdermøde i Frode Laursen A/S, og

2 afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt. Der skal som minimum være følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår. 3) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 4) Fastsættelse af kontingent. 5) Valg til bestyrelsen. Den siddende bestyrelse skal indhente forslag til kandidater inden generalforsamlingen, samt oplyse hvem der er på valg. Forslagsliste skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling. Forslag derudover skal være afleveret senest 20. december, så forslagene kan komme med indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan evt. vælge at afholde valg skriftligt/elektronisk inden generalforsamling, således at alle medlemmer får mulighed for at stemme, uanset hvor generalforsamling afholdes. 6) Valg af revisor 7) Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen 8) Eventuelt. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, såfremt en enig bestyrelse eller mindst 250 (tidligere 50) medlemmer af foreningen fremsætter ønske herom. Indkaldelse hertil sker skriftligt med 7 dages varsel, vedlagt dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling, samt en kortfattet redegørelse for årsagen til den ekstraordinære generalforsamling, og de emner, der skal behandles. 4 Bestyrelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Frode Laursen A/S. De øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af foreningens medlemmer ved den årlige generalforsamling. 3 medlemmer vælges af og blandt de timelønnede, og 2 medlemmer vælges af og blandt de månedslønnede medarbejdere i Frode Laursen A/Skoncernen Der vælges endvidere to suppleanter fra hver medarbejdergruppe. Suppleanter vælges blandt kandidaterne således, at kandidaten med flest stemmer, uden at blive valgt til bestyrelsen, er 1. suppleant, og kandidaten med næstflest stemmer bliver 2. suppleant. Suppleanter indkaldes til møder i tilfælde af et bestyrelsesmedlems fratrædelse eller længerevarende sygdom, der gør medlemmet ude af stand til at varetage sit hverv. (Valgene gælder for 1 år af gangen. Der kan foretages genvalg.) UDGÅR

3 Valgene gælder for 2 år, hvor hhv. 1 timelønnet og 1 funktionær er på valg det ene år, og efterfølgende år er de øvrige 2 timelønnede og 1 funktionær på valg. Fortegnelse over bestyrelsens medlemmer skal indsendes til relevante myndigheder efter de til enhver tid gældende regler. P.t til skattemyndighederne i hjemstedskommunen. (UDGÅR, ikke krav længere) 5 Bestyrelsens konstituering Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver ordinær generalforsamling. Der vælges formand, næstformand samt kasserer. Fratræder formanden i valgperioden, overtager næstformanden denne stilling, og bestyrelsen vælger ny næstformand. 6 Bestyrelsens hverv/tegning af foreningen Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse, og skal varetage foreningens interesser efter bedste evne, samt røgte de hverv, som vedtægterne pålægger den. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Der kræves deltagelse af mindst 5 medlemmer, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Køb eller salg af fast ejendom samt pantsætning af ejendom eller formue iøvrigt kræver dog, at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer tiltræder dispositionen. Bestyrelsen kan give to medlemmer af bestyrelsen fuldmagt i forening til konti og depoter. Endvidere kan bestyrelsen give ansatte i administrationen hos Frode Laursen A/S fuldmagt til konti og depoter, da der er indgået administrationsaftale med Frode Laursen A/S. Beslutninger vedrørende formuens placering skal dog forelægges bestyrelsen, og vedtages med normalt flertal. Samme 2 medlemmer kan i øvrigt tegne foreningen for forpligtelser indtil kr ,- 7 Medlemsskab Som medlem kan optages alle ansatte i Frode Laursen A/S-koncernen, mod betaling af det til enhver tid gældende kontingent. Hvert medlem har 1 stemme ved generalforsamlingen, uanset anciennitet. Ved fratrædelse fra Frode Laursen A/S-koncernen kan man ikke længere være medlem af foreningen. Ved udtræden af foreningen, uanset grund, har man ingen krav på andel af foreningens formue.

4 8 Hæftelse Foreningen hæfter overfor 3. mand, og det enkelte medlem hæfter således ikke for foreningens gæld eller øvrige forpligtelser. REGNSKAB OG REVISION: 9 Årsregnskab Foreningens regnskabsår strækker sig fra til Bestyrelsen drager omsorg for, at der foretages registrering af alle økonomiske bevægelser, og at der udarbejdes årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. 10 Revision Regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen for et år af gangen. Revidering af regnskabet skal også indeholde kontrol af, at foreningens midler er anbragt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser, samt at der ikke er udbetalt ydelser, der ligger udenfor vedtægtsbestemmelserne. VEDTÆGTER: 11 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kræver flertal på generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling, hvor dette punkt skal være på dagsordenen. Såfremt vedtægtsændringer er foreslået af medlemmerne, skal de være afleveret til bestyrelsen senest 15. december, da bestyrelsen skal have mulighed for at kontrollere, at de ikke vil være i strid med lovgivningen om fonde og visse foreninger. INDTÆGTER OG FORMUE: 12 Indtægter/formueplacering Foreningens indtægter består af kontingentbetaling fra medlemmerne, brugerbetaling for feriehuse og andet udlejningsudstyr, samt renteindtægter af foreningens formue. Foreningens formue skal være anbragt på følgende måde: 1) Som indlån i pengeinstitut. Konto skal lyde på foreningens navn.

5 2) I børsnoterede obligationer/investeringsforeninger 3) Maksimum 10% af egenkapitalen kan anbringes i børsnoterede aktier. 4) I faste ejendomme ejet af foreningen 5) I lån sikret ved tinglyst pantebrev i fast ejendom, inden for den seneste offentlige vurdering til ejendomsværdi. 6) Som udlån til medlemmer i.h.t 2. Der skal for disse udlån foreligge låneaftale, hvor låntager transporterer løntilgodehavender fra Frode Laursen A/S-koncernen som sikkerhed for lånet. 7) I f.eks mobilhome/autocamper/ferieudstyr. Der skal foretages løbende afskrivning. Værdipapirer skal være anbragt i depot, lydende på foreningens navn. Foreningens midler kan ikke udlånes til Frode Laursen A/S-koncernen, ligesom foreningen ikke kan påtage sig kaution eller anden sikkerhedsstillelse for selskabets gæld. Da kontingentopkrævning sker via løntræk hos Frode Laursen A/S, og dette selskab også forestår udbetalinger for foreningen, er det dog tilladt med en mellemregningskonto mellem Frode Laursen A/S og foreningen. Foreningens tilgodehavende på denne konto må ikke overstige kr ,- FORENINGENS OPHØR: 13 Opløsning af foreningen Foreningens eventuelle opløsning skal besluttes på generalforsamling. For vedtagelsen af foreningen opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af medlemmerne, men er forslaget vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de repræsenterede stemmers antal. Herefter fastlægger bestyrelsen en plan for foreningens afvikling. Formålene i 2 skal så vidt muligt tilgodeses. o

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond).

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Navn og hjemsted: 1. Institutionens navn er Hald Ege Hallen (fond), med hjemsted i Hald Ege, 8800 Viborg, Viborg Kommune. Formål: 2. Institutionen har til formål at

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere