Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening"

Transkript

1 Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet Roskilde kommune 2. Foreningens formål er Foreningens formål - at fastholde og udbygge et fagligt og socialt netværk blandt dimittender fra Roskilde Universitet, - at fastholde og udvikle kontakten mellem dimittender og Roskilde Universitet med henblik på udvikling og forbedring af universitetets uddannelser, - at fungere som aktiv videns- og erfaringsbank for universitetet og universitetets ansatte og studerende, - at motivere og inspirere universitetets studerende gennem medlemmernes virke som mentorer, foredragsholdere, formidling af praktiksteder mv., og - at formidle og profilere universitetets uddannelser og forskning over for presse, virksomheder og andre strategiske interessenter. Foreningen afholder mindst 2 årlige arrangementer. Mindst et af arrangementerne skal afholdes på Roskilde Universitet. Medlemskab af foreningen. 3. Alle som har gennemført en bachelor-, kandidat-, diplom- eller masteruddannelse på Roskilde Universitetet, kan optages som medlem af foreningen. Ligeledes kan alle som har gennemført en forskeruddannelse på Roskilde Universitetet optages som medlem af foreningen. Vedtægt for Roskilde Universitets Alumneforening.doc side1

2 Side 2 af 7 Generalforsamlingen kan godkende, at andre uddannelser på Roskilde Universitet kan være baggrund for optagelse som medlem af foreningen. Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen påser, at betingelserne for opnåelse af medlemskab er opfyldt. Medlemskab er først gyldigt, når bestyrelsen har meddelt dette til den pågældende. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Ved udmeldelse kan allerede betalt kontingent ikke kræves tilbagebetalt. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt en enig bestyrelse træffer beslutning herom. Beslutning om eksklusion skal dog, såfremt det pågældende medlem ønsker det, forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling, som kan underkende bestyrelsens beslutning, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Ved eksklusion kan allerede betalt kontingent ikke kræves tilbagebetalt. 4. Til dækning af foreningens virksomhed betaler hvert medlem et årligt kontingent. Kontingentet størrelse besluttes på den ordinære generalforsamling. Det årlige kontingent skal være betalt senest 1. juni i regnskabsåret. Hvis dette ikke sker, suspenderes medlemsrettighederne, indtil betaling er sket. Medlemmer, som efter påkrav, fortsat undlader at betale kontingent, udmeldes af foreningen. Bestyrelsen kan fastsætte, at der ved deltagelse i foreningens arrangementer kan opkræves et deltagelsesgebyr til dækning af udgifterne ved arrangementet. Foreningens ledelse og administration. Generalforsamlingen. 5. Generalforsamling er i alle foreningens anliggender foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned på Roskilde Universitet. Generalforsamlingen kan afholdes i forbindelse med et af foreningens arrangementer. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse til generalforsamling kan ske ved meddelelse på foreningens hjemmeside eller ved mail til foreningens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer om, hvorledes indkaldelse skal ske. Samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres en foreløbig dagsorden for generalforsamlingen og det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår. Offentliggørelsen sker på foreningens hjemmeside.

3 Side 3 af 7 Senest 7 dage før generalforsamlingen skal bestyrelsen offentliggøre den endelige dagsorden for den ordinære generalforsamling. Offentliggørelsen sker på foreningens hjemmeside. 6. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelsen skal være formanden i hænde seneste 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. I forbindelse med udsendelsen af den endelige dagsorden for den ordinære generalforsamling meddeler bestyrelsen hvilke kandidater, som er foreslået af medlemmerne og hvilke kandidater som bestyrelsen evt. foreslår. Det er bestyrelsens ansvar, at der er opstillet det fornødne antal kandidater til bestyrelsen. Kun medlemmer, som senest ved generalforsamlingens indkaldelse var medlemmer af foreningen, er valgbare til bestyrelsen. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Bestyrelsens planer for det kommende år. 7 Vedtagelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen og en bestyrelsessuppleant. 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Forslag, som ikke er optaget på dagsordenen for generalforsamlingen, kan ikke sættes under afstemning. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 8. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Generalforsamlingens dirigent afgør alle spørgsmål vedr. sagers behandling og stemmeafgivningen på generalforsamlingen. 9. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, jf. dog 20 og 21. Ved stemmelighed er forslaget forkastet. Blanke stemmer medregnes ikke.

4 Side 4 af 7 Stemmeberettiget er enhver, der senest 7 dage før generelforsamlingens afholdelse har opnået medlemskab af foreningen. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten beslutter skriftlig afstemning. Et medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan ved skriftlig fuldmagt bemyndige et andet medlem til at stemme på medlemmets vegne. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter. 10. Bestyrelsens sekretær udfærdiger referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af sekretæren og dirigenten. Referatet udsendes til foreningens medlemmer senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling. 11. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20 % af foreningens medlemmer eller 200 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. 12. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling. Såfremt generalforsamlingen er krævet af medlemmerne, jf. 11, skal de pågældende medlemmer stille forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er fremsat af medlemmerne, skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter kravets modtagelse af formanden. Juli, december og februar måned medregnes ikke ved beregning af nævnte frist. 13. Den ekstraordinære generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Generalforsamlingen ledes og træffer beslutninger efter samme regler og retningslinjer som den ordinære generalforsamling. Bestyrelse. 14. Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer. Rektor eller en af rektor udpeget stedfortræder for rektor, deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

5 Side 5 af 7 Medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsessuppleanten vælges for 2 år, jf. dog 22, stk. 2. Genvalg kan finde sted en gang. Ved bestyrelsens sammensætning skal det tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne fagligt dækker universitetets hovedområder og dækker forskellige uddannelsesårgange. 15. Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af foreningens virksomhed. Stk. 2, Stk. 5. Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden eller 4 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt et af bestyrelsesmedlemmerne udtræder af bestyrelsen, har langvarigt forfald eller på anden måde er forhindret i at varetage sine opgaver som bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsen beslutte, at dette medlem udtræder af bestyrelsen, og at bestyrelsessuppleanten indtræder som medlem af bestyrelsen. Regnskab og revision. 16. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens kasserer fører regnskab over foreningens formue, indtægter og udgifter. 17. Det af bestyrelsen godkendte regnskab skal sendes til revisorerne senest 1. februar i kalenderåret efter regnskabsåret. Revisorerne reviderer det fremlagte regnskab. Revisorerne skal have færdiggjort revisionen og påtegnet regnskabet senest 1. marts i kalenderåret efter regnskabsåret. Revisorer og revisorsuppleant vælges for 2 år, jf. dog 22, stk. 3. Genvalg kan finde sted en gang. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende. Tegning og hæftelse 18. Foreningen forpligtes i alle anliggender ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller i dennes fravær, næstformanden.

6 Side 6 af 7 Bestyrelsen kan give foreningens kasser fuldmagt til at modtage betalinger og betale indgåede forpligtelser, samt administrere foreningens konti. Foreningen må ikke stifte gælde uden generalforsamlingens godkendelse. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen personlig hæftelse. Samarbejde med Roskilde Universitet. 19. Roskilde Universitet stiller i mindre omfang sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsens arbejde. Omfanget aftales med Rektor for Roskilde Universitet. Roskilde Universitet kan stille lokaler til rådighed for foreningens arrangementer, ligesom universitetet i begrænset omfang kan yde økonomisk eller anden form for støtte til arrangementernes gennemførelse. Såfremt Roskilde Universitet ikke ønsker at yde den i stk. 1 og stk. 2 nævnte driftsstøtte, eller ikke ønsker at foreningens arrangementer afholdes på Roskilde Universitet, meddeler Rektor dette til bestyrelsen. Beslutningen har dog først virkning efter førstkommende ordinære generalforsamling i foreningen. Ændring af vedtægten. 20. Forslag til ny vedtægt eller ændring af gældende vedtægt kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Opløsning af foreningen. 21. Forslag om opløsning af foreningen kan vedtages på en ordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen stemmer for forslaget. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt foreningen opløses, overføres foreningens evt. formue til Studenterhuset på Roskilde Universitet.

7 Side 7 af 7 Ikrafttrædelse og iværksættelsesregler. 22 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på den stiftende generalforsamling. Ved det første valg til bestyrelsen vælges 4 medlemmer for 3 år + perioden frem til førstkommende ordinære generalforsamling, og 4 medlemmer og bestyrelsessuppleanten for 2 år + perioden frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Ved det første valg vælges revisorerne og revisorsuppleanten for 2 år + perioden frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Vedtaget på den stiftende generalforsamling for Roskilde Universitets Alumneforening, den 28. september Hans Christian Nielsen (Dirigent) / Mette Baagøe Rasmussen (Referent)

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere