ELEKTRISKE AKTUATORER til automatisering af industriventiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEKTRISKE AKTUATORER til automatisering af industriventiler"

Transkript

1 ELEKTRISKE AKTUATORER til automatisering af industriventiler

2 OM DENNE BROCHURE Denne brochure beskriver funktionen af og anvendelsesmulighederne for elektriske aktuatorer, aktuatorstyringer og gear. Dokumentet indeholder en introduktion til temaet, et overblik over produkterne og omfattende forklaringer af elektriske AUMA-aktuatorers konstruktion og funktionsmåde. På de sidste sider fi ndes et kapitel med en lang række tekniske data, som kan hjælpe med at træffe et hurtigt udvalg af produkter. For et mere detaljeret udvalg af enheder kræves der yderligere oplysninger, der fi ndes på separate datablade. AUMAs medarbejdere kan naturligvis også hjælpe med at træffe det rigtige valg. Nærmere oplysninger om AUMAs produkter fi ndes på internettet på Her fi ndes alle dokumenter, inkl. måltegninger, strømskemaer, tekniske og elektriske data samt inspektionscertifi kater på de leverede aktuatorer i digital form. 2

3 Hvad er AUMA? Om denne brochure 2 AUMA - specialist inden for elektriske aktuatorer 4 Grundlag Anvendelsesområder 6 Hvad er en elektrisk aktuator? 8 Multiturn-aktuatorer SA og 90º-aktuatorer SQ 10 Automatiseringsløsninger til enhver ventiltype 12 Anvendelsesbetingelser 14 Aktuatorers grundlæggende funktioner 18 styringskoncepter 20 Betjening og baggrund Integration i styresystemet - aktuatorstyringerne AM og AC 22 Klar og tydelig oversigt over betjeningen 24 Pålidelighed, levetid, service - indbygget testingeniør 26 AUMA CDT til AC-styringen - nem idrifttagning 28 AUMA CDT til AC-styring - diagnose i dialog 30 Kommunikation Kommunikation - skræddersyede interfaces 32 Kommunikation - feltbus 34 Kommunikation - HART 38 SIMA - feltbussystemløsningen 40 Alternative kommunikationskanaler - TRÅDLØST og lyslederkabel 42 Konstruktion Ensartet konstruktionsprincip for SA og SQ 44 Elektromekanisk styreenhed 50 Elektronisk styreenhed 51 Snitflader Ventiltilslutning 52 Elektrisk tilslutning 54 Løsninger til alle situationer Kombinationer med multiturn-aktuatorer og 90 -gear - til store momenter 56 Særlige omstændigheder - tilpasning til monteringssituationen 58 Sikkerhed Beskyttelse af ventilen, beskyttelse UNDER drift 62 Funktionel sikkerhed - SIL 64 Tekniske data Multiturn-aktuatorer SA og 90º-aktuatorer SQ 66 AM- og AC-styringer 72 90º-aktuatorer SA/GS 75 Multiturn-aktuatorer SA/GK 79 Multiturn-aktuatorer SA/GST 80 Multiturn-aktuatorer SA/GHT 81 90º-aktuatorer SQ med fod/håndtag og SA/GF 82 Lineære aktuatorer SA/LE Certifi kater 84 Indeks 86 Multiturn-aktuatorer: Skydeventiler 90º-aktuatorer: Spjæld og haner Lineære aktuatorer: Ventiler Løfteaktuatorer: Dæmpere 3

4 AUMA - SPECIALIST INDEN FOR ELEKTRISKE AKTUATORER Armaturen- Und MaschinenAntriebe ("ventil- og maskinaktuatorer") - AUMA - er en førende producent af aktuatorer til automatisering af industriventiler. Lige siden grundlæggelsen af virksomheden i 1964 har AUMA koncentreret sig om udvikling, produktion, salg og service af elektriske aktuatorer. Mærket AUMA står for mange års erfaring. AUMA er specialist inden for elektriske aktuatorer til energi-, vand-, olie- og gasbranchen samt industrien og er anerkendt verden over. Som uafhængig partner af den internationale ventilbranche leverer AUMA kundespecifi kke produkter til elektrisk automatisering af alle former for industriventiler. Modulopbygget koncept AUMA har et gennemgående modulopbygget produktkoncept. Ud fra en lang række moduler kan der skræddersys en kundespecifi k aktuator til enhver anvendelse. Klare interfaces mellem de enkelte komponenter gør det muligt at udnytte de mange varianter - altid med høje krav til kvaliteten af produkterne og AUMA-aktuatorernes brugervenlighed. Innovation er vores daglige arbejde Som specialist inden for elektriske aktuatorer sætter AUMA branchens standarder for innovation og bæredygtighed. Vores egen produktion med en stor produktionsdybde gør det muligt for os at gennemføre innovationer på både produkt- og modulniveau inden for rammerne af en kontinuerlig forbedringsproces. Det gælder også for alt, der vedrører enhedernes funktion - mekanik, elektromekanik, elektronik og software. 4

5 Succesen kan ses på væksten - i hele verden Siden grundlæggelsen i 1964 har AUMA udviklet sig til en virksomhed med medarbejdere på verdensplan. AUMA har et globalt salgs- og servicenetværk med over 70 salgsselskaber og afdelinger. Vores kunder opfatter AUMAs medarbejdere som kompetente inden for rådgivning omkring produkterne og effektive mht. service. Samarbejdet med AUMA: > muliggør ventilautomatisering i henhold til specifi kationerne > giver sikkerhed ved projektering og afvikling af anlægsbyggeri > garanterer driftsherren en global service på stedet med idrifttagning, understøttelse og undervisning i brug af produkterne. 5

6 ANVENDELSESOMRÅDER VAND > Rensningsanlæg > Vandværker > Drikkevandsdistribution > Bortledning af spildevand > Havvandsafsaltning > Vandbygning i stål Udvinding og distribution af drikkevand samt bortledning af spildevand og rensning danner grundlag for udvikling af infrastruktur. Forsyningssikkerheden er afgørende for den moderne vandsektor. Det gælder om at automatisere rørledninger med forskellige længder og diametre med en lang række forskellige ventiler. AUMA aktuatorer anvendes også ved vandbygning i stål til drift af dæmninger og sluser. I vandsektoren udmærker AUMA sig ved en bred vifte af produkter med 90 - aktuatorer og lineære aktuatorer med høj korrosionsbeskyttelse, der giver lang holdbarhed med meget lidt vedligeholdelse. ENERGI > Fossile kraftværker (kul, gas, olie) > Atomkraftværker > Kraftvarmeværker > Fjernvarme > Vandkraftværker > Geotermiske kraftværker > Solartermiske kraftværker > Biogas-kraftværker Kraftværker består af anlægsdele som vand- og dampkredsløb, dele tilrensning af røggas, køletårne, kedelanlæg og turbiner. Processerne i disse anlægsdele visualiseres i kontrolrummet og styres via styreteknikken. Elektriske aktuatorer på ventiler regulerer gennemstrømningen af vand og damp gennem rørsystemerne. AUMA-aktuatorer udgør en grænsefl ade til alle automatiserede ventiler tilpasset styreteknikken i kraftværker. Ved anvendelsen i kraftværker udmærker AUMA-aktua torer sig ved deres høje modstandsdygtighed over for spænding, vibrationer og temperaturer og kan tilpasses enhver situation. 6

7 OLIE OG GAS > Tanklagre > Boreplatforme > Pipelines > Raffi naderier > Pumpestationer Olie og gas er vigtige energikilder for industrien. De udvindes, forarbejdes og distribueres ved anvendelse af topmoderne teknologier og metoder. På grund af det høje farepotentiale for mennesker og miljøet gælder der strenge forskrifter for olie- og gasindustrien. AUMA er globalt anerkendt i branchen og har de tilsvarende leveringsgodken delser og certifi ceringer vedrørende eksplosionsbeskyttelse. Takket være deres høje SIL-klassifi cering og anvendelighed under ekstreme klimatiske forhold opfylder AUMA-aktuatorer kravene inden for olie- og gasindustrien. INDUSTRI > Klima- og ventilationsteknik > Fødevareindustri > Kemisk/farmaceutisk industri > Skibs-, u-bådsbyggeri > Stålværker > Papirindustri > Cementindustri > Bjergværksdrift Der fi ndes rørledninger og ventiler i procestekniske anlæg af enhver art. Og der fi nder man også AUMA-aktuatorer. Takket være det modulopbyggede produktkoncept kan AUMA levere skræddersyede løsninger til en lang række anlægsspecifi kke forhold. 7

8 HVAD ER EN ELEKTRISK AKTUATOR? I procestekniske anlæg transporteres væsker, gasser, dampe og granulater gennem rørledninger. Ved hjælp af industriventiler åbnes og lukkes disse transportveje eller gennemstrømningsmængden reguleres. Med AUMAaktuatorer fjernstyres ventilerne fra kontrolrummet. Automatisering af industriventiler Moderne industrielle anvendelser er baseret på en høj grad af ventilautomatisering. Det er en forudsætning for at kunne beherske de meget komplekse processer. Ventilen positionerer aktuatoren i henhold til kørselskommandoerne fra styreteknikken. Ved opnåelse af slut- eller mellempositioner deaktiveres aktuatoren og sender et signal herom til styreteknikken. Elektriske aktuatorer Elektriske aktuatorer indeholder en kombination af elektromotor-/gearkombination, der er særligt udviklet og tilpasset til ventilautomatisering, og sørger for det rigtige moment til at aktivere en skydeventil, et spjæld, en hane eller en ventil. Ventilen kan også aktiveres manuelt ved hjælp af et håndhjul, der fi ndes til bestemte serier. Aktuatoren registrerer ventilens vandrings- og momentdata. En styring analyserer så disse data og til- og frakobling af aktuatorens motor. Styringen er normal integreret i aktuatoren og indeholder foruden det elektriske interface til styreteknikken også en lokal betjeningsenhed. I 2009 blev kravene til elektriske aktuatorer fastlagt i den internationale standard EN

9 Krav om alsidighed Der er behov for procestekniske anlæg med rørledningssystemer og ventilautomatisering over hele verden. Foruden anlægs- og ventiltypen er de klimatiske anvendelsesbetingelser også med til at bestemme kravene til elektriske aktuatorer. AUMA-aktuatorer opfylder deres opgaver pålideligt og sikkert selv i de mest ekstreme miljøer. Krav om pålidelighed Procestekniske anlæg kan kun arbejde økonomisk og frem for alt sikkert, hvis de enkelte komponenter udfører deres arbejde pålideligt gennem hele den tilstræbte levetid. Mange anlæg projekteres med en driftstid på fl ere årtier. Det gør elektriske aktuatorer også. AUMA er i stand til at levere reservedele i lange perioder, også for modeller, der ikke længere er aktuelle. Gennem produktcertifi ceringer bekræfter internationale kontrolorganer kvaliteten af AUMA-aktuatorer, som projekteres, produceres og testes i henhold til kundens specifi kationer. Som uafhængig producent har AUMA mange års erfaring i samarbejde med ventilindustrien, anlægsindustrien og driftsherrerne af procestekniske anlæg i energi- og vandbranchen samt olie- og gasindustrien. 9

10 MULTITURN-AKTUATORER SA OG 90º-AKTUATORER SQ Et særligt kendetegn ved de forskellige ventiltyper er måden, de aktiveres på. Skydeventiler er et typisk eksempel på en drejeventil. De kræver et bestemt antal omdrejninger på ventilindgangen for at ændre ventil vandringen fra LUKKET til ÅBEN eller omvendt. Ved hjælp af et spjæld eller en hane udføres der en drejebevægelse på normalt 90 ved en gennemkørsel af hele vandringen. Ventiler justeres normalt ved en lineær bevægelse. Desuden fi ndes der ventiler, som drives ved hjælp af en løftestang. I så tilfælde er der tale om en løftebevægelse. Der fi ndes specielle aktuatortyper til enhver form for bevægelse. Multiturn-aktuatorerne i SA-serien og 90º-aktuatorerne i SQ-serien er kernen i AUMAs vifte af produkter. AUMA-aktuatorer Alle AUMA-aktuatorer har en ensartet funktionsmåde. En elektromotor driver et gear. Momentet på gearudgangen overføres til ventilen via et standardiseret mekanisk interface. En styreenhed i aktuatoren registrerer den tilbagelagte vandring og overvåger det overførte moment. Opnåelsen af en ventilslutposition eller en fastlagt momentgrænseværdi signaliseres fra styreenheden til motorstyringen. Motorstyringen, som normalt er integreret i aktuatoren, deaktiverer så aktuatoren. Motorstyringen indeholder et elektrisk interface, der er tilpasset styreteknikken, udveksling af kørselskommandoer og tilbagemeldinger mellem motorstyringen og styreteknikken. Multiturn-aktuatorer SA og 90º-aktuatorer SQ Begge serier er opbygget efter samme konstruktionsprincip. Idrifttagning og betjening er stort set identisk. 10

11 Multiturn-aktuatorer SA I henhold til EN ISO 5210 er der tale om en multiturn-aktuator, når aktuatoren kan optage de reaktionskræfter, der opstår i ventilen, og der kræves mere end en komplet omdrejning for aktuator-vandringen hhv. ventilvandringen. I de fl este anvendelser kræves der væsentligt fl ere omdrejninger til multiturn-aktuatorer og derfor har skydeventiler ofte stigende spindler. Derfor er udgangsakslen på multiturn-aktuatorer SA udført som hulaksel, som spindlen føres gennem i sådanne tilfælde. 90º-aktuatorer SQ I henhold til EN ISO 5211 er der tale om en 90º-aktuatorer, hvis der til den komplette aktivering kræves mindre end en komplet omdrejning på ventilindgangen. Multiturn-aktuatorer SA med påmonteret gear. Anvendelsesmulighederne for multiturn-aktuatorerne SA kan udvides ved montering af AUMA-gear. > I kombination med en lineær enhed LE opstår der en lineær aktuator. > I kombination med et løftegear GF opstår der en løfteaktuator. > I kombination med et 90 -gear GS opstår der en 90º-aktuator, frem for alt til større momentbehov. > I kombination med et multiturn-gear GST eller GK opstår der en multiturn-aktuator med et højere aktuatormoment. Dermed kan der også realiseres løsninger til specielle ventiltyper eller monterings situationer. Drejeventiler - spjæld eller haner - er ofte udført som multiturnudgaver. For alligevel at kunne køre præcist til slutpositionerne ved manuel drift, indeholder 90º-aktuatorerne SQ interne endestop. 11

12 AUTOMATISERINGSLØSNINGER TIL ENHVER VENTILTYPE AKTUATORSTYRING AC 01.2 > Mikroprocessorbaseret med udvidet funktionalitet > Feltbuskommunikation > Display > Diagnose > osv. AKTUATORSTYRING AM 01.1 > Enkel styring med grundlæggende funktionalitet 12

13 MULTITURN-AKTUATORER SA 07.2 SA 16.2 OG SA 25.1 SA 48.1 > Momenter: 10 Nm Nm > Automatisering af skydeventiler og ventiler KOMBINATIONER MED MULTITURN-GEAR GK > Momenter: op til Nm > Automatisering af skydeventiler med dobbelt spindel > Løsninger til specielle monteringssituationer KOMBINATIONER MED MULTITURN-GEAR GST > Momenter: op til Nm > Automatisering af skydere > Løsninger til specielle monteringssituationer KOMBINATIONER MED MULTITURN-GEAR GHT > Momenter: op til Nm > Automatisering af skydere med stort momentbehov KOMBINATIONER MED LINEÆRE ENHEDER LE > Reaktionskraft: 4 kn 217 kn > Automatisering af ventiler KOMBINATIONER MED 90 -GEAR GS > Momenter: op til Nm > Automatisering af spjæld og haner KOMBINATIONER MED LØFTEGEAR GF > Momenter: op til Nm > Automatisering af spjæld med løftestang 90º-AKTUATORER SQ 05.2 SQ 14.2 > Momenter: 50 Nm Nm > Automatisering af spjæld og haner 90º-AKTUATORER SQ 05.2 SQ 14.2 MED FOD OG HÅNDTAG > Momenter: 50 Nm Nm > Automatisering af spjæld med løftestang 13

14 AUMA-produkter bruges i hele verden og arbejder pålideligt over en lang årrække og under alle betingelser. KAPSLINGSKLASSE AUMA-aktuatorer SA og SQ leveres med den øgede kapslingsklasse IP 68 iht. DS/EN IP 68 betyder beskyttelse mod oversvømmelse op til 8 m vandsøjle for en varighed af maks. 96 timer. Under oversvømmelsen er op til 10 betjeninger tilladt. AUMA-gear kombineres normalt med multiturn-aktuatorer. Gearene fås ligeledes som IP68. Forskellige geartyper har forskellige anvendelser, f.eks. montering i jorden for 90 -gear eller yderligere højde mod oversvømmelse. Kontakt venligst AUMA for det nærmere produktudvalg til specielle krav. ANVENDELSESBETINGELSER 14

15 OMGIVELSESTEMPERATURER AUMA-aktuatorer fungerer pålideligt, også under varme og kolde forhold. Til forskellige omgivelsesbetingelser fi ndes der tilpassede temperaturudførelser. Temperaturområde Driftstype Styredrift, positioneringsdrift (klasse A og B) Reguleringsdrift (klasse C) Typer Standard Ekstraudstyr SA eller SQ 40 C +80 C 60 C +60 C 0 C C SA eller SQ med AM-styring 40 C +70 C 60 C +60 C SA eller SQ med AC-styring 25 C +70 C 60 C +60 C SAR eller SQR 40 C +60 C 40 C +80 C 60 C +60 C SAR eller SQR med AM-styring 40 C +60 C 40 C +70 C 60 C +60 C SAR eller SQR med AC-styring 25 C +60 C 25 C +70 C 60 C +60 C Yderligere temperaturområder fås på anmodning 15

16 KORROSIONSBESKYTTELSE Den effektive AUMA-korrosionsbeskyttelse er medvirkende til at opnå produkternes lange levetid. Korrosionsbeskyttelsessystemet i AUMA-aktuatorer bygger på en kemisk forbehandling og en tolags-pulverlakering af de enkelte komponenter. Til de forskellige anvendelsesbetingelser fi ndes der trindelte AUMA-korrosionsbeskyttelsesklasser i overensstemmelse med korrosivitetskategorierne iht. EN ISO Farve Standardfarven er sølvgrå (som RAL 7037). Der fås også andre farvetoner. Korrosivitetskategorier iht. EN ISO Inddeling af omgivelsesbetingelser Aktuatorer SA og SQ samt AM- og AC-styring Korrosionsbeskyttelsesklasse Samlet lagtykkelse C1 (uden betydning): Opvarmede lokaler med neutral atmosfære KS 140 μm C2 (lav): Uopvarmede bygninger og landområder med lavt forureningsniveau C3 (moderat): Produktionslokaler med luftfugtighed og moderat belastning fra skadelige stoffer Bymæssige og industrielle områder med moderat forurening fra svovldioxid C4 (kraftig): Kemiske anlæg og områder med moderat saltbelastning C5-I (meget kraftig, Områder med stort set konstant kondensation og kraftig forurening industri): C5-M (meget kraftig, hav): Områder med høj saltbelastning, stort set konstant kondensation og kraftig forurening Korrosivitetskategorier til krav, som er mere vidtgående end EN ISO Ekstrem (køletårn): Områder med ekstremt høj saltbelastning, konstant kondensation og kraftig forurening KX KX-G (aluminiumsfri) 200 μm AUMA-korrosionsbeskyttelsessystemet er certifi ceret af TÜV Rheinland ANVENDELSESBETINGELSER PULVERLAKERINGENS LAGOPBYGNING Kabinet Konversionslag Funktionel belægning til forbedring af lakkens hæftelse på kabinettet. Første pulverlag Pulverlag på epoxyharpiksbasis sørger for en høj grad af hæftelse mellem kabinettets overfl ade og dæklaget. Andet pulverlag Pulverlag på polyurethanbasis sørger for kemikalie-, vejr- og UV-bestandighed. Takket være det indbrændte pulvers høje tværbindingsgrad opnås der en meget høj modstandsdygtighed. Farvetonen er AUMAsølvgrå, der ligner RAL

17 EKSPLOSIONSBESKYTTELSE Eksplosionsbeskyttede enheder er konstrueret således, at de ikke kan blive til antændelseskilder for potentielle eksplosive atmosfærer. De frembringer ikke gnister og får ikke høje overfl adetemperaturer. Der fi ndes yderligere klassifi ceringer, f.eks. til USA (FM) eller Rusland (ROSTECHNADSOR/EAC) i brochuren Elektriske aktuatorer til automatisering af ventiler i olie- og gasindustrien. Eksplosionsbeskyttelsesklassificering for Europa og i henhold til den internationale IEC-standard (udvalg) Aktuatorer Omgivelsestemperaturområde min. maks. Eksplosionsbeskyttelse Europa - ATEX Multiturn-aktuatorer SAEx/SAREx C +60 C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3 Multiturn-aktuatorer SAEx/SAREx C +60 C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3 med AMExC eller ACExC Multiturn-aktuatorer SAEx/SAREx C +60 C II 2 G Ex ed IIB T4 90º-aktuatorer SQEx/SQREx C +60 C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3 90º-aktuatorer SQEx/SQREx med AMExC eller ACExC 60 C +60 C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3 International/Australien - IECEx Multiturn-aktuatorer SAEx/SAREx C +60 C Ex de IIC T4/T3 Gb; Ex d IIC T4/T3 Gb Multiturn-aktuatorer SAEx/SAREx C +60 C Ex de IIC T4/T3 Gb; Ex d IIC T4/T3 Gb med AMExC eller ACExC Multiturn-aktuatorer SAEx/SAREx C +60 C Ex ed IIB T4 Gb 90º-aktuatorer SQEx/SQREx C +60 C Ex de IIC T4/T3 Gb; II 2 G Ex d IIC T4/T3 Gb 90º-aktuatorer SQEx/SQREx med AMExC eller ACExC 60 C +60 C Ex de IIC T4/T3 Gb; II 2 G Ex d IIC T4/T3 Gb 17

18 DRIFTSTYPER STYRE-, POSITIONERINGS- OG REGULERINGSDRIFT Ventiler aktiveres forskelligt alt efter anvendelsen og typen. Aktuatorstandarden DS/EN skelner mellem tre anvendelser: > Klasse A: ÅBEN-LUKKET eller styredrift. Aktuatoren skal over hele aktuatorvandringen bringe ventilen fra den fuldt åbne til den fuldt lukkede position og omvendt. > Klasse B: Trinvis indstilling, positionering og positioneringsdrift. Aktuatoren skal lejlighedsvis bringe ventilen i en vilkårlig stilling (fuldt åben position, mellemposition og fuldt lukket position). > Klasse C: Modulering eller reguleringsdrift Aktuatoren skal regelmæssigt bringe ventilen i en vilkårlig stilling mellem fuldt åben position og fuldt lukket position. Koblingshyppighed og motordriftstype De mekaniske belastninger af en aktuator ved reguleringsfunktion er forskellige fra dem i styrefunktionen. Derfor fi ndes der specielle aktuatortyper til hver enkelt driftstype. Aktuatorer til styre- og positioneringsdrift (klasse A og B) AUMA-aktuatorer til styre- og positioneringsdrift kendes på typebetegnelserne SA og SQ: > SA 07.2 SA 16.2 > SA 25.1 SA 48.1 > SQ 05.2 SQ 14.2 Aktuatorer til reguleringsdrift (klasse C) AUMA-aktuatorer til reguleringsdrift kendes på typebetegnelserne SAR og SQR: > SAR 07.2 SAR 16.2 > SAR 25.1 SAR 30.1 > SQR 05.2 SQR 14.2 Det karakteristiske ved sondringen er aktuatorernes driftstyper iht. IEC og DS/EN (se også side 70). Ved reguleringsdrift angives der desuden en tilladt koblingshyppighed. AKTUATORERS GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER ÅBN LUK-aktivering Dette er den mest typiske form for aktivering. I drift er aktiveringskommandoerne "ÅBN" og "LUK" samt tilbagemeldingerne "Slutposition ÅBEN" og "Slutposition LUKKET" normalt tilstrækkelige. Den automatiske frakobling foregår vandrings- eller momentafhængig. 18

19 FRAKOBLING I SLUTPOSITIONERNE En aktuator frakobles, når en slutposition er nået. Der kan vælges mellem to forskellige mekanismer, som fi nder anvendelse afhængigt af ventiltypen. > Vandringsafhængig frakobling Så snart det indstillede frakoblingspunkt er nået i en slutposition, slår styringen aktuatoren fra. > Momentafhængig frakobling Så snart det indstillede moment er opbygget i ventilslutpositionen, slår styringen aktuatoren fra. Ved aktuatorer uden integreret styring skal frakoblingstypen programmeres i den eksterne styring. Ved aktuatorer med integreret AM- eller AC-styring indstilles frakoblingstypen på den integrerede styring. Den kan være forskellig for begge slutpositioner. BESKYTTELSESFUNKTIONER Overbelastningsbeskyttelse af ventil Hvis der under kørsel optræder et forhøjet moment, f.eks. på grund af en fastklemt genstand i ventilen, slås aktuatoren fra via styringen for at beskytte ventilen. Termisk beskyttelse af motoren AUMA-aktuatorer er udstyret med termoafbrydere eller koldledere i motorviklingen. De reagerer, så snart temperaturen i motoren overstiger 140 C. De er integreret i styringen og beskytter de motorens viklinger optimalt mod overophedning. Termokontakter og koldledere yder bedre beskyttelse end overstrøms relæer, idet opvarmningen måles direkte i motorviklingen. Stillingsregulator Fra det overordnede styreniveau modtager styringen en nominel positionsværdi f.eks. i form af et 0/4 20 ma-signal. Den integrerede stillingsregulator sammenligner dette signal med den aktuelle ventilposition og aktiverer aktuatorens motor i henhold til afvigelsen, indtil den nominelle og den faktiske værdi stemmer overens. Ventilpositionen overføres til styreteknikken. 19

20 Aktuatorer Systemkomponenter SA NORM Tilslutningsklemmer Sikring SA - AM SA - AC Styring Koblingsenhed Lokalt kontrolsted 3 Ledninger 3 Strømforsyning L1, L2, L3, PE Parallel ledningføring Signalkontakt, signalindgange og signaludgange Seriel ledningføring BUS Antal ledningstråde 16 5 Omkostninger til styringskoncept Omkostninger til projektering Omkostninger til installation Omkostninger til idrifttagning Omkostninger til dokumentation STYRINGSKONCEPTER AUMA-aktuatorer kan integreres i ethvert automatiseringssystem. Aktuatorer med integreret styring sparer tid og omkostninger til projektering, installation og dokumentation af en ekstern styring. En yderligere fordel ved den integrerede styring er den enkle idrifttagning. Ekstern styring I dette styringskoncept bliver alle aktuatorsignaler som f.eks. vandringskontaktsignaler, momentkontaktsignaler, motorværn og evt. ventilposition overført til en ekstern styring og behandlet der. Ved projekteringen af styringen skal man være opmærksom på, at der er taget hensyn til de nødvendige beskyttelsesmekanismer og at frakoblingsforsinkelsen ikke bliver for stor. I styreskabet installeres koblingskomponenter til motorstyring og forbindes med motoren. Hvis der kræves et lokalt kontrolsted, skal det installeres i nærheden af aktuatoren og integreres i den eksterne styring. 20

21 Integreret styring Så snart der er etableret strømforsyning, kan aktuatorer betjenes elektrisk med den integrerede styring via betjeningselementerne på det lokale kontrolsted. Styringen er tilpasset optimalt til aktuatoren. Aktuatoren kan indstilles komplet på stedet, uden at der kræves en forbindelse til styresystemet. Mellem styresystem og aktuator udveksles der kun kørselskommandoer og tilbagemeldinger. Motorkoblingsprocesserne gennemføres uden forsinkelse i enheden. AUMA-aktuatorer kan leveres med integreret AM- eller AC-styring. Feltbus Ved anvendelse af et feltbussystem forbindes alle aktuatorer med styreteknikken via en fælles dobbeltledning. Gennem denne ledning udveksles alle kørselskommandoer og tilbagemeldinger mellem aktuatorer og styreteknikken. Ved at spare ind- og udlæsningsmoduler ved feltbus-ledningsføringen reduceres pladsbehovet i kontaktskabet. Anvendelsen af dobbeltledninger forenkler idrifttagningen og sparer på omkostningerne særligt ved større ledningslængder. En yderligere fordel ved feltbusteknikken er, at der kan overføres yderligere oplysninger til forebyggende vedligeholdelse og diagnose til kontrolrummet. Dermed danner feltbusteknologien grundlag for integrering af feltenheder i Asset Management-systemer, som er med til at sikre anlæggets tilgængelighed. AUMA-aktuatorer med integreret aktuatorstyring AC kan leveres med interfaces til de gængse feltbussystemer inden for procesautomatisering. 21

22 INTEGRATION I STYRESYSTEMET - AKTUATORSTYRINGERNE AM OG AC De integrerede styringer analyserer aktuatorsignalerne og kørselskommandoerne og til- og frakobler motoren uden forsinkelse ved hjælp af de monterede vendekontaktorer eller tyristorer. Styringerne stiller de analyserede aktuatorsignaler til rådighed som tilbagemeldinger for det overordnede niveau. Med det integrerede lokale kontrolsted kan aktuatoren betjenes på stedet. AM- og AC-styringerne kan kombineres med aktuatorserierne SA og SQ. Det medfører et meget ensartet billede set ud fra styreteknikken. En oversigt over styringernes funktioner fi ndes på side 74. AM 01.1 OG AM 02.1 (AUMA MATIC) Hvis der anvendes parallel signaloverførsel og antallet af tilbagemeldinger til styreteknikken ikke er for stort, så er AM'en med dens simple opbygning den helt rigtige styring. Ved idrifttagningen fastlægges nogle få parametre som f.eks. frakoblingstypen i slutpositionerne ved hjælp af skydekontakter. Aktiveringen sker via kommandoerne ÅBN, STOP, LUK. Som tilbage meldinger overføres opnåelsen af en slutposition og en sumalarm til styresystemet. Disse meddelelser vises også ved hjælp af lysindikatorerne på det lokale kontrolsted. Som ekstramulighed kan ventilpositionen overføres til styresystemet som 4 20 ma signal. 22

23 Fjer n Po si tion 43,7 % S00 01 AC 01.2 (AUMATIC) Kræver anvendelsen selvtilpassende reguleringsfunktioner, ønskes der registrering af driftsdata, skal interfacet kunne konfi gureres eller ventil og aktuator være integreret i et Plant Asset Managementsystem ved hjælp af intelligent diagnose, så er AC'en den helt rigtige integrerede styring. AC'en råder over et frit konfi gurerbart parallelt interface og/eller interfaces til de feltbussystemer, der er gængse inden for procesautomatisering. De vigtigste punkter i udviklingen af AC 01.2 er betjeningsvenlighed og enkel integration af aktuatorerne i styresystemet. Via det store grafi ske display kan styringen tilpasses til kravene ved hjælp af menuer, alternativt med AUMA CDT (se side 28) via en trådløs Bluetooth-forbindelse. Ved feltbustilknytning kan parametreringen også ske fra kontrolrummet. Diagnosefunktionerne omfatter en tidsstemplet protokol over opståede hændelser, optagelse af momentkarakteristikker, kontinuerlig registrering af temperaturer og vibrationer i aktuatoren eller tælling af antal starter samt motorens funktionstid. Ud over grundfunktionerne tilbyder AC'en en række muligheder for at opfylde specielle krav. F.eks. start-bypass for at løsne ventiler fra deres tilspændte sæde eller funktioner til aktueringstidsforlængelse for at undgå trykstød i ledningen. 23

24 2 Sluk ukke ket Maskin-ID Indstillinger Op Ne d Ok 1 M Maskinkonfiguration Es c 4 3 KLAR OG TYDELIG OVERSIGT OVER BETJENINGEN Moderne aktuatorer kan tilpasses en anvendelses særlige krav ved hjælp af en lang række parametre. Overvågnings- og diagnosefunktioner genererer meddelelser og samler driftsparametre. Ved AC'en foregår adgangen til de omfangsrige data via et klart opdelt intuitivt brugerinterface. Alle indstillinger på enheden kan foretages uden ekstra parametreringsudstyr. Displayvisningerne er brugervenlige i klart sprog og til rådighed på mange sprog. Passwordbeskyttelse En vigtig sikkerhedsfunktion er AC-styringens passwordbeskyttelse. Dermed forhindres det, at ikke-autoriserede personer ændrer indstillingerne. 1 Display Det grafi ske display egner sig til visning af tekst og grafi ske elementer, herunder også karakteristikker. 2 Lysindikatorer Visningen af tilstandsmeddelelser ved hjælp af lysindikatorer er programmerbar. Takket være lysdioderne kan meddelelserne også afl æses på lang afstand. 3 Valg af kommandosted Med vælgekontakten LOCAL - OFF - REMOTE defi neres det, om aktuatoren skal betjenes fra kontrolrummet (fjernbetjening) eller via det lokale kontrolsted. 24

25 5 8 S0001 Fjern Position 47,3 % Sl ukkek t Display... Maskin-ID Indstillinger 1 Gå til Ned Ok Esc M Fjern Aktiv kørekommando S0003 E1 47,9 % E2 47,3 % 9 Sl ukkek t Ned Ok 1 Slutposition LUKKET Slutposition ÅBEN Esc M Fra S0008 Advarsler: 2 Drejn.momentadv. LUKKET Driftstidsadvarsel 10 Slukket Fejl: 1 Drejn.mom fejl LUKKET S Aktivering og parametrering Afhængigt af vælgekontaktens position aktiveres enten aktuatoren elektrisk ved hjælp af trykknappen, forespørges der på statusmedde lelser eller navigeres der i menuen. 5 Visning af ventilposition Det store display gør det muligt at afl æse ventilpositionen på lang afstand. 6 Visning af kørselskommandoer/nominelle værdier Aktuelle kørselskommandoer og nominelle værdier fra styresystemet kan vises på displayet. 8 Hovedmenu Via hovedmenuen kan der forespørges på aktuatordata og ændres driftsparametre. 9 Non-Intrusiv indstilling Indeholder aktuatoren en elektronisk styreenhed (se side 51), kan slutpositionerne og frakoblingsmomenterne indstilles via displayet, uden at åbne aktuatoren. 10 Svigt I tilfælde af fejl skifter displayets farve til rød. Årsagen til fejlen kan afl æses på displayet. 7 Diagnose/overvågningssignaler Under drift overvåges omgivelsesbetingelserne kontinuerligt. Hvis grænseværdier overskrides, f.eks. den tilladte aktueringstid, genererer AC'en en advarsel. 25

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays F-SERIEN Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays Flow Niveau Tryk Temperatur TIL F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur F-SERIEN indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays flow niveau tryk temperatur TIL IEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F Introduktion Produkterne

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Altid under kontrol, uanset hvor du er

Altid under kontrol, uanset hvor du er Altid under kontrol, uanset hvor du er 02 Altid under kontrol, uanset hvor du er Daikin tilbyder en ny løsning til overvågning og styring af de vigtigste funktioner for boligens indendørs enheder. Systemet

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

BiSecur Gateway med smartphone-app NYHED

BiSecur Gateway med smartphone-app NYHED NYHED BiSecur Gateway med smartphone-app Til betjening af port- og lågeåbnere, hoveddøre og andre elektriske apparater. Komfortabelt til enhver tid i hele verden. BiSecur Gateway Til central styring af

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 Objektsikring Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 1 Piccolo anvendelse Museer, udstillinger og gallerier: Overvåger malerier skulpturer og montrer

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Nem og effektiv asset management i processen

Nem og effektiv asset management i processen Nem og effektiv asset management i processen PERFORMANCE MADE SMARTER Få nem adgang til Udlæsning af procesværdier Diagnosticering Programmering af enheder Simulering af procesværdier TEMPERATUR EX-BARRIERER

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

Smart afl åsning uden nøgle

Smart afl åsning uden nøgle Smart afl åsning uden nøgle. Hæng Deres gamle nøgle på knagen,... Ved mekaniske låseanlæg kan en mistet nøgle blive rigtig Hvorfor dyr. Og De når bør en vælge medarbejder den elektroniske forlader sit

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation.

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation. Te m p e r a t u r Tr a n s m i t t e r e 5300- & 6300-serien A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n display ex-interface isolation temperatur universel 2 Frihed

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning

Læs mere

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl I samarbejde med Magerholm Frugtplantage på Sydfyn, har Balluff ApS udviklet og leveret et nyt og simpelt Track and Trace system til

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M2xx PLC erne Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP

Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP brugervenlig og med stor dynamik Advanced Industrial Automation Omrons SmartStep er et kombineret (motor og driver) servosystem til punkt-til-punktpositionering

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte www.nordic-systems.dk DynamicRoll Selvreparerende hurtig rulleporte DynamicRoll er en hurtig rulleport med fleksibel portdug er designet for anvendelse i

Læs mere

Ny intelligent varmeteknologi - til bolig og sommerhus

Ny intelligent varmeteknologi - til bolig og sommerhus Ny intelligent varmeteknologi - til bolig og sommerhus Udviklet til professionelle Hurtig montering Forventet levetid på 20 år Et krævende nordisk klima har gjort os til eksperter inden for elektrisk varme

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it.

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it. Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo 174 loggerserie 175 loggerserie 176 loggerserie We measure it. Ny generation af dataloggere - funktionalitet og brugervenlighed uden kompromis Den

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER STRENOMETER INFORMATION FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK BESKRIVELSE Prøvekammeret med varmechok, Fitoterm 150 CT2-80, har 2 uafhængige kamre i samme chassis. Det øvre (varme) kammer opvarmes

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere