ELEKTRISKE AKTUATORER til automatisering af industriventiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEKTRISKE AKTUATORER til automatisering af industriventiler"

Transkript

1 ELEKTRISKE AKTUATORER til automatisering af industriventiler

2 OM DENNE BROCHURE Denne brochure beskriver funktionen af og anvendelsesmulighederne for elektriske aktuatorer, aktuatorstyringer og gear. Dokumentet indeholder en introduktion til temaet, et overblik over produkterne og omfattende forklaringer af elektriske AUMA-aktuatorers konstruktion og funktionsmåde. På de sidste sider fi ndes et kapitel med en lang række tekniske data, som kan hjælpe med at træffe et hurtigt udvalg af produkter. For et mere detaljeret udvalg af enheder kræves der yderligere oplysninger, der fi ndes på separate datablade. AUMAs medarbejdere kan naturligvis også hjælpe med at træffe det rigtige valg. Nærmere oplysninger om AUMAs produkter fi ndes på internettet på Her fi ndes alle dokumenter, inkl. måltegninger, strømskemaer, tekniske og elektriske data samt inspektionscertifi kater på de leverede aktuatorer i digital form. 2

3 Hvad er AUMA? Om denne brochure 2 AUMA - specialist inden for elektriske aktuatorer 4 Grundlag Anvendelsesområder 6 Hvad er en elektrisk aktuator? 8 Multiturn-aktuatorer SA og 90º-aktuatorer SQ 10 Automatiseringsløsninger til enhver ventiltype 12 Anvendelsesbetingelser 14 Aktuatorers grundlæggende funktioner 18 styringskoncepter 20 Betjening og baggrund Integration i styresystemet - aktuatorstyringerne AM og AC 22 Klar og tydelig oversigt over betjeningen 24 Pålidelighed, levetid, service - indbygget testingeniør 26 AUMA CDT til AC-styringen - nem idrifttagning 28 AUMA CDT til AC-styring - diagnose i dialog 30 Kommunikation Kommunikation - skræddersyede interfaces 32 Kommunikation - feltbus 34 Kommunikation - HART 38 SIMA - feltbussystemløsningen 40 Alternative kommunikationskanaler - TRÅDLØST og lyslederkabel 42 Konstruktion Ensartet konstruktionsprincip for SA og SQ 44 Elektromekanisk styreenhed 50 Elektronisk styreenhed 51 Snitflader Ventiltilslutning 52 Elektrisk tilslutning 54 Løsninger til alle situationer Kombinationer med multiturn-aktuatorer og 90 -gear - til store momenter 56 Særlige omstændigheder - tilpasning til monteringssituationen 58 Sikkerhed Beskyttelse af ventilen, beskyttelse UNDER drift 62 Funktionel sikkerhed - SIL 64 Tekniske data Multiturn-aktuatorer SA og 90º-aktuatorer SQ 66 AM- og AC-styringer 72 90º-aktuatorer SA/GS 75 Multiturn-aktuatorer SA/GK 79 Multiturn-aktuatorer SA/GST 80 Multiturn-aktuatorer SA/GHT 81 90º-aktuatorer SQ med fod/håndtag og SA/GF 82 Lineære aktuatorer SA/LE Certifi kater 84 Indeks 86 Multiturn-aktuatorer: Skydeventiler 90º-aktuatorer: Spjæld og haner Lineære aktuatorer: Ventiler Løfteaktuatorer: Dæmpere 3

4 AUMA - SPECIALIST INDEN FOR ELEKTRISKE AKTUATORER Armaturen- Und MaschinenAntriebe ("ventil- og maskinaktuatorer") - AUMA - er en førende producent af aktuatorer til automatisering af industriventiler. Lige siden grundlæggelsen af virksomheden i 1964 har AUMA koncentreret sig om udvikling, produktion, salg og service af elektriske aktuatorer. Mærket AUMA står for mange års erfaring. AUMA er specialist inden for elektriske aktuatorer til energi-, vand-, olie- og gasbranchen samt industrien og er anerkendt verden over. Som uafhængig partner af den internationale ventilbranche leverer AUMA kundespecifi kke produkter til elektrisk automatisering af alle former for industriventiler. Modulopbygget koncept AUMA har et gennemgående modulopbygget produktkoncept. Ud fra en lang række moduler kan der skræddersys en kundespecifi k aktuator til enhver anvendelse. Klare interfaces mellem de enkelte komponenter gør det muligt at udnytte de mange varianter - altid med høje krav til kvaliteten af produkterne og AUMA-aktuatorernes brugervenlighed. Innovation er vores daglige arbejde Som specialist inden for elektriske aktuatorer sætter AUMA branchens standarder for innovation og bæredygtighed. Vores egen produktion med en stor produktionsdybde gør det muligt for os at gennemføre innovationer på både produkt- og modulniveau inden for rammerne af en kontinuerlig forbedringsproces. Det gælder også for alt, der vedrører enhedernes funktion - mekanik, elektromekanik, elektronik og software. 4

5 Succesen kan ses på væksten - i hele verden Siden grundlæggelsen i 1964 har AUMA udviklet sig til en virksomhed med medarbejdere på verdensplan. AUMA har et globalt salgs- og servicenetværk med over 70 salgsselskaber og afdelinger. Vores kunder opfatter AUMAs medarbejdere som kompetente inden for rådgivning omkring produkterne og effektive mht. service. Samarbejdet med AUMA: > muliggør ventilautomatisering i henhold til specifi kationerne > giver sikkerhed ved projektering og afvikling af anlægsbyggeri > garanterer driftsherren en global service på stedet med idrifttagning, understøttelse og undervisning i brug af produkterne. 5

6 ANVENDELSESOMRÅDER VAND > Rensningsanlæg > Vandværker > Drikkevandsdistribution > Bortledning af spildevand > Havvandsafsaltning > Vandbygning i stål Udvinding og distribution af drikkevand samt bortledning af spildevand og rensning danner grundlag for udvikling af infrastruktur. Forsyningssikkerheden er afgørende for den moderne vandsektor. Det gælder om at automatisere rørledninger med forskellige længder og diametre med en lang række forskellige ventiler. AUMA aktuatorer anvendes også ved vandbygning i stål til drift af dæmninger og sluser. I vandsektoren udmærker AUMA sig ved en bred vifte af produkter med 90 - aktuatorer og lineære aktuatorer med høj korrosionsbeskyttelse, der giver lang holdbarhed med meget lidt vedligeholdelse. ENERGI > Fossile kraftværker (kul, gas, olie) > Atomkraftværker > Kraftvarmeværker > Fjernvarme > Vandkraftværker > Geotermiske kraftværker > Solartermiske kraftværker > Biogas-kraftværker Kraftværker består af anlægsdele som vand- og dampkredsløb, dele tilrensning af røggas, køletårne, kedelanlæg og turbiner. Processerne i disse anlægsdele visualiseres i kontrolrummet og styres via styreteknikken. Elektriske aktuatorer på ventiler regulerer gennemstrømningen af vand og damp gennem rørsystemerne. AUMA-aktuatorer udgør en grænsefl ade til alle automatiserede ventiler tilpasset styreteknikken i kraftværker. Ved anvendelsen i kraftværker udmærker AUMA-aktua torer sig ved deres høje modstandsdygtighed over for spænding, vibrationer og temperaturer og kan tilpasses enhver situation. 6

7 OLIE OG GAS > Tanklagre > Boreplatforme > Pipelines > Raffi naderier > Pumpestationer Olie og gas er vigtige energikilder for industrien. De udvindes, forarbejdes og distribueres ved anvendelse af topmoderne teknologier og metoder. På grund af det høje farepotentiale for mennesker og miljøet gælder der strenge forskrifter for olie- og gasindustrien. AUMA er globalt anerkendt i branchen og har de tilsvarende leveringsgodken delser og certifi ceringer vedrørende eksplosionsbeskyttelse. Takket være deres høje SIL-klassifi cering og anvendelighed under ekstreme klimatiske forhold opfylder AUMA-aktuatorer kravene inden for olie- og gasindustrien. INDUSTRI > Klima- og ventilationsteknik > Fødevareindustri > Kemisk/farmaceutisk industri > Skibs-, u-bådsbyggeri > Stålværker > Papirindustri > Cementindustri > Bjergværksdrift Der fi ndes rørledninger og ventiler i procestekniske anlæg af enhver art. Og der fi nder man også AUMA-aktuatorer. Takket være det modulopbyggede produktkoncept kan AUMA levere skræddersyede løsninger til en lang række anlægsspecifi kke forhold. 7

8 HVAD ER EN ELEKTRISK AKTUATOR? I procestekniske anlæg transporteres væsker, gasser, dampe og granulater gennem rørledninger. Ved hjælp af industriventiler åbnes og lukkes disse transportveje eller gennemstrømningsmængden reguleres. Med AUMAaktuatorer fjernstyres ventilerne fra kontrolrummet. Automatisering af industriventiler Moderne industrielle anvendelser er baseret på en høj grad af ventilautomatisering. Det er en forudsætning for at kunne beherske de meget komplekse processer. Ventilen positionerer aktuatoren i henhold til kørselskommandoerne fra styreteknikken. Ved opnåelse af slut- eller mellempositioner deaktiveres aktuatoren og sender et signal herom til styreteknikken. Elektriske aktuatorer Elektriske aktuatorer indeholder en kombination af elektromotor-/gearkombination, der er særligt udviklet og tilpasset til ventilautomatisering, og sørger for det rigtige moment til at aktivere en skydeventil, et spjæld, en hane eller en ventil. Ventilen kan også aktiveres manuelt ved hjælp af et håndhjul, der fi ndes til bestemte serier. Aktuatoren registrerer ventilens vandrings- og momentdata. En styring analyserer så disse data og til- og frakobling af aktuatorens motor. Styringen er normal integreret i aktuatoren og indeholder foruden det elektriske interface til styreteknikken også en lokal betjeningsenhed. I 2009 blev kravene til elektriske aktuatorer fastlagt i den internationale standard EN

9 Krav om alsidighed Der er behov for procestekniske anlæg med rørledningssystemer og ventilautomatisering over hele verden. Foruden anlægs- og ventiltypen er de klimatiske anvendelsesbetingelser også med til at bestemme kravene til elektriske aktuatorer. AUMA-aktuatorer opfylder deres opgaver pålideligt og sikkert selv i de mest ekstreme miljøer. Krav om pålidelighed Procestekniske anlæg kan kun arbejde økonomisk og frem for alt sikkert, hvis de enkelte komponenter udfører deres arbejde pålideligt gennem hele den tilstræbte levetid. Mange anlæg projekteres med en driftstid på fl ere årtier. Det gør elektriske aktuatorer også. AUMA er i stand til at levere reservedele i lange perioder, også for modeller, der ikke længere er aktuelle. Gennem produktcertifi ceringer bekræfter internationale kontrolorganer kvaliteten af AUMA-aktuatorer, som projekteres, produceres og testes i henhold til kundens specifi kationer. Som uafhængig producent har AUMA mange års erfaring i samarbejde med ventilindustrien, anlægsindustrien og driftsherrerne af procestekniske anlæg i energi- og vandbranchen samt olie- og gasindustrien. 9

10 MULTITURN-AKTUATORER SA OG 90º-AKTUATORER SQ Et særligt kendetegn ved de forskellige ventiltyper er måden, de aktiveres på. Skydeventiler er et typisk eksempel på en drejeventil. De kræver et bestemt antal omdrejninger på ventilindgangen for at ændre ventil vandringen fra LUKKET til ÅBEN eller omvendt. Ved hjælp af et spjæld eller en hane udføres der en drejebevægelse på normalt 90 ved en gennemkørsel af hele vandringen. Ventiler justeres normalt ved en lineær bevægelse. Desuden fi ndes der ventiler, som drives ved hjælp af en løftestang. I så tilfælde er der tale om en løftebevægelse. Der fi ndes specielle aktuatortyper til enhver form for bevægelse. Multiturn-aktuatorerne i SA-serien og 90º-aktuatorerne i SQ-serien er kernen i AUMAs vifte af produkter. AUMA-aktuatorer Alle AUMA-aktuatorer har en ensartet funktionsmåde. En elektromotor driver et gear. Momentet på gearudgangen overføres til ventilen via et standardiseret mekanisk interface. En styreenhed i aktuatoren registrerer den tilbagelagte vandring og overvåger det overførte moment. Opnåelsen af en ventilslutposition eller en fastlagt momentgrænseværdi signaliseres fra styreenheden til motorstyringen. Motorstyringen, som normalt er integreret i aktuatoren, deaktiverer så aktuatoren. Motorstyringen indeholder et elektrisk interface, der er tilpasset styreteknikken, udveksling af kørselskommandoer og tilbagemeldinger mellem motorstyringen og styreteknikken. Multiturn-aktuatorer SA og 90º-aktuatorer SQ Begge serier er opbygget efter samme konstruktionsprincip. Idrifttagning og betjening er stort set identisk. 10

11 Multiturn-aktuatorer SA I henhold til EN ISO 5210 er der tale om en multiturn-aktuator, når aktuatoren kan optage de reaktionskræfter, der opstår i ventilen, og der kræves mere end en komplet omdrejning for aktuator-vandringen hhv. ventilvandringen. I de fl este anvendelser kræves der væsentligt fl ere omdrejninger til multiturn-aktuatorer og derfor har skydeventiler ofte stigende spindler. Derfor er udgangsakslen på multiturn-aktuatorer SA udført som hulaksel, som spindlen føres gennem i sådanne tilfælde. 90º-aktuatorer SQ I henhold til EN ISO 5211 er der tale om en 90º-aktuatorer, hvis der til den komplette aktivering kræves mindre end en komplet omdrejning på ventilindgangen. Multiturn-aktuatorer SA med påmonteret gear. Anvendelsesmulighederne for multiturn-aktuatorerne SA kan udvides ved montering af AUMA-gear. > I kombination med en lineær enhed LE opstår der en lineær aktuator. > I kombination med et løftegear GF opstår der en løfteaktuator. > I kombination med et 90 -gear GS opstår der en 90º-aktuator, frem for alt til større momentbehov. > I kombination med et multiturn-gear GST eller GK opstår der en multiturn-aktuator med et højere aktuatormoment. Dermed kan der også realiseres løsninger til specielle ventiltyper eller monterings situationer. Drejeventiler - spjæld eller haner - er ofte udført som multiturnudgaver. For alligevel at kunne køre præcist til slutpositionerne ved manuel drift, indeholder 90º-aktuatorerne SQ interne endestop. 11

12 AUTOMATISERINGSLØSNINGER TIL ENHVER VENTILTYPE AKTUATORSTYRING AC 01.2 > Mikroprocessorbaseret med udvidet funktionalitet > Feltbuskommunikation > Display > Diagnose > osv. AKTUATORSTYRING AM 01.1 > Enkel styring med grundlæggende funktionalitet 12

13 MULTITURN-AKTUATORER SA 07.2 SA 16.2 OG SA 25.1 SA 48.1 > Momenter: 10 Nm Nm > Automatisering af skydeventiler og ventiler KOMBINATIONER MED MULTITURN-GEAR GK > Momenter: op til Nm > Automatisering af skydeventiler med dobbelt spindel > Løsninger til specielle monteringssituationer KOMBINATIONER MED MULTITURN-GEAR GST > Momenter: op til Nm > Automatisering af skydere > Løsninger til specielle monteringssituationer KOMBINATIONER MED MULTITURN-GEAR GHT > Momenter: op til Nm > Automatisering af skydere med stort momentbehov KOMBINATIONER MED LINEÆRE ENHEDER LE > Reaktionskraft: 4 kn 217 kn > Automatisering af ventiler KOMBINATIONER MED 90 -GEAR GS > Momenter: op til Nm > Automatisering af spjæld og haner KOMBINATIONER MED LØFTEGEAR GF > Momenter: op til Nm > Automatisering af spjæld med løftestang 90º-AKTUATORER SQ 05.2 SQ 14.2 > Momenter: 50 Nm Nm > Automatisering af spjæld og haner 90º-AKTUATORER SQ 05.2 SQ 14.2 MED FOD OG HÅNDTAG > Momenter: 50 Nm Nm > Automatisering af spjæld med løftestang 13

14 AUMA-produkter bruges i hele verden og arbejder pålideligt over en lang årrække og under alle betingelser. KAPSLINGSKLASSE AUMA-aktuatorer SA og SQ leveres med den øgede kapslingsklasse IP 68 iht. DS/EN IP 68 betyder beskyttelse mod oversvømmelse op til 8 m vandsøjle for en varighed af maks. 96 timer. Under oversvømmelsen er op til 10 betjeninger tilladt. AUMA-gear kombineres normalt med multiturn-aktuatorer. Gearene fås ligeledes som IP68. Forskellige geartyper har forskellige anvendelser, f.eks. montering i jorden for 90 -gear eller yderligere højde mod oversvømmelse. Kontakt venligst AUMA for det nærmere produktudvalg til specielle krav. ANVENDELSESBETINGELSER 14

15 OMGIVELSESTEMPERATURER AUMA-aktuatorer fungerer pålideligt, også under varme og kolde forhold. Til forskellige omgivelsesbetingelser fi ndes der tilpassede temperaturudførelser. Temperaturområde Driftstype Styredrift, positioneringsdrift (klasse A og B) Reguleringsdrift (klasse C) Typer Standard Ekstraudstyr SA eller SQ 40 C +80 C 60 C +60 C 0 C C SA eller SQ med AM-styring 40 C +70 C 60 C +60 C SA eller SQ med AC-styring 25 C +70 C 60 C +60 C SAR eller SQR 40 C +60 C 40 C +80 C 60 C +60 C SAR eller SQR med AM-styring 40 C +60 C 40 C +70 C 60 C +60 C SAR eller SQR med AC-styring 25 C +60 C 25 C +70 C 60 C +60 C Yderligere temperaturområder fås på anmodning 15

16 KORROSIONSBESKYTTELSE Den effektive AUMA-korrosionsbeskyttelse er medvirkende til at opnå produkternes lange levetid. Korrosionsbeskyttelsessystemet i AUMA-aktuatorer bygger på en kemisk forbehandling og en tolags-pulverlakering af de enkelte komponenter. Til de forskellige anvendelsesbetingelser fi ndes der trindelte AUMA-korrosionsbeskyttelsesklasser i overensstemmelse med korrosivitetskategorierne iht. EN ISO Farve Standardfarven er sølvgrå (som RAL 7037). Der fås også andre farvetoner. Korrosivitetskategorier iht. EN ISO Inddeling af omgivelsesbetingelser Aktuatorer SA og SQ samt AM- og AC-styring Korrosionsbeskyttelsesklasse Samlet lagtykkelse C1 (uden betydning): Opvarmede lokaler med neutral atmosfære KS 140 μm C2 (lav): Uopvarmede bygninger og landområder med lavt forureningsniveau C3 (moderat): Produktionslokaler med luftfugtighed og moderat belastning fra skadelige stoffer Bymæssige og industrielle områder med moderat forurening fra svovldioxid C4 (kraftig): Kemiske anlæg og områder med moderat saltbelastning C5-I (meget kraftig, Områder med stort set konstant kondensation og kraftig forurening industri): C5-M (meget kraftig, hav): Områder med høj saltbelastning, stort set konstant kondensation og kraftig forurening Korrosivitetskategorier til krav, som er mere vidtgående end EN ISO Ekstrem (køletårn): Områder med ekstremt høj saltbelastning, konstant kondensation og kraftig forurening KX KX-G (aluminiumsfri) 200 μm AUMA-korrosionsbeskyttelsessystemet er certifi ceret af TÜV Rheinland ANVENDELSESBETINGELSER PULVERLAKERINGENS LAGOPBYGNING Kabinet Konversionslag Funktionel belægning til forbedring af lakkens hæftelse på kabinettet. Første pulverlag Pulverlag på epoxyharpiksbasis sørger for en høj grad af hæftelse mellem kabinettets overfl ade og dæklaget. Andet pulverlag Pulverlag på polyurethanbasis sørger for kemikalie-, vejr- og UV-bestandighed. Takket være det indbrændte pulvers høje tværbindingsgrad opnås der en meget høj modstandsdygtighed. Farvetonen er AUMAsølvgrå, der ligner RAL

17 EKSPLOSIONSBESKYTTELSE Eksplosionsbeskyttede enheder er konstrueret således, at de ikke kan blive til antændelseskilder for potentielle eksplosive atmosfærer. De frembringer ikke gnister og får ikke høje overfl adetemperaturer. Der fi ndes yderligere klassifi ceringer, f.eks. til USA (FM) eller Rusland (ROSTECHNADSOR/EAC) i brochuren Elektriske aktuatorer til automatisering af ventiler i olie- og gasindustrien. Eksplosionsbeskyttelsesklassificering for Europa og i henhold til den internationale IEC-standard (udvalg) Aktuatorer Omgivelsestemperaturområde min. maks. Eksplosionsbeskyttelse Europa - ATEX Multiturn-aktuatorer SAEx/SAREx C +60 C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3 Multiturn-aktuatorer SAEx/SAREx C +60 C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3 med AMExC eller ACExC Multiturn-aktuatorer SAEx/SAREx C +60 C II 2 G Ex ed IIB T4 90º-aktuatorer SQEx/SQREx C +60 C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3 90º-aktuatorer SQEx/SQREx med AMExC eller ACExC 60 C +60 C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3 International/Australien - IECEx Multiturn-aktuatorer SAEx/SAREx C +60 C Ex de IIC T4/T3 Gb; Ex d IIC T4/T3 Gb Multiturn-aktuatorer SAEx/SAREx C +60 C Ex de IIC T4/T3 Gb; Ex d IIC T4/T3 Gb med AMExC eller ACExC Multiturn-aktuatorer SAEx/SAREx C +60 C Ex ed IIB T4 Gb 90º-aktuatorer SQEx/SQREx C +60 C Ex de IIC T4/T3 Gb; II 2 G Ex d IIC T4/T3 Gb 90º-aktuatorer SQEx/SQREx med AMExC eller ACExC 60 C +60 C Ex de IIC T4/T3 Gb; II 2 G Ex d IIC T4/T3 Gb 17

18 DRIFTSTYPER STYRE-, POSITIONERINGS- OG REGULERINGSDRIFT Ventiler aktiveres forskelligt alt efter anvendelsen og typen. Aktuatorstandarden DS/EN skelner mellem tre anvendelser: > Klasse A: ÅBEN-LUKKET eller styredrift. Aktuatoren skal over hele aktuatorvandringen bringe ventilen fra den fuldt åbne til den fuldt lukkede position og omvendt. > Klasse B: Trinvis indstilling, positionering og positioneringsdrift. Aktuatoren skal lejlighedsvis bringe ventilen i en vilkårlig stilling (fuldt åben position, mellemposition og fuldt lukket position). > Klasse C: Modulering eller reguleringsdrift Aktuatoren skal regelmæssigt bringe ventilen i en vilkårlig stilling mellem fuldt åben position og fuldt lukket position. Koblingshyppighed og motordriftstype De mekaniske belastninger af en aktuator ved reguleringsfunktion er forskellige fra dem i styrefunktionen. Derfor fi ndes der specielle aktuatortyper til hver enkelt driftstype. Aktuatorer til styre- og positioneringsdrift (klasse A og B) AUMA-aktuatorer til styre- og positioneringsdrift kendes på typebetegnelserne SA og SQ: > SA 07.2 SA 16.2 > SA 25.1 SA 48.1 > SQ 05.2 SQ 14.2 Aktuatorer til reguleringsdrift (klasse C) AUMA-aktuatorer til reguleringsdrift kendes på typebetegnelserne SAR og SQR: > SAR 07.2 SAR 16.2 > SAR 25.1 SAR 30.1 > SQR 05.2 SQR 14.2 Det karakteristiske ved sondringen er aktuatorernes driftstyper iht. IEC og DS/EN (se også side 70). Ved reguleringsdrift angives der desuden en tilladt koblingshyppighed. AKTUATORERS GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER ÅBN LUK-aktivering Dette er den mest typiske form for aktivering. I drift er aktiveringskommandoerne "ÅBN" og "LUK" samt tilbagemeldingerne "Slutposition ÅBEN" og "Slutposition LUKKET" normalt tilstrækkelige. Den automatiske frakobling foregår vandrings- eller momentafhængig. 18

19 FRAKOBLING I SLUTPOSITIONERNE En aktuator frakobles, når en slutposition er nået. Der kan vælges mellem to forskellige mekanismer, som fi nder anvendelse afhængigt af ventiltypen. > Vandringsafhængig frakobling Så snart det indstillede frakoblingspunkt er nået i en slutposition, slår styringen aktuatoren fra. > Momentafhængig frakobling Så snart det indstillede moment er opbygget i ventilslutpositionen, slår styringen aktuatoren fra. Ved aktuatorer uden integreret styring skal frakoblingstypen programmeres i den eksterne styring. Ved aktuatorer med integreret AM- eller AC-styring indstilles frakoblingstypen på den integrerede styring. Den kan være forskellig for begge slutpositioner. BESKYTTELSESFUNKTIONER Overbelastningsbeskyttelse af ventil Hvis der under kørsel optræder et forhøjet moment, f.eks. på grund af en fastklemt genstand i ventilen, slås aktuatoren fra via styringen for at beskytte ventilen. Termisk beskyttelse af motoren AUMA-aktuatorer er udstyret med termoafbrydere eller koldledere i motorviklingen. De reagerer, så snart temperaturen i motoren overstiger 140 C. De er integreret i styringen og beskytter de motorens viklinger optimalt mod overophedning. Termokontakter og koldledere yder bedre beskyttelse end overstrøms relæer, idet opvarmningen måles direkte i motorviklingen. Stillingsregulator Fra det overordnede styreniveau modtager styringen en nominel positionsværdi f.eks. i form af et 0/4 20 ma-signal. Den integrerede stillingsregulator sammenligner dette signal med den aktuelle ventilposition og aktiverer aktuatorens motor i henhold til afvigelsen, indtil den nominelle og den faktiske værdi stemmer overens. Ventilpositionen overføres til styreteknikken. 19

20 Aktuatorer Systemkomponenter SA NORM Tilslutningsklemmer Sikring SA - AM SA - AC Styring Koblingsenhed Lokalt kontrolsted 3 Ledninger 3 Strømforsyning L1, L2, L3, PE Parallel ledningføring Signalkontakt, signalindgange og signaludgange Seriel ledningføring BUS Antal ledningstråde 16 5 Omkostninger til styringskoncept Omkostninger til projektering Omkostninger til installation Omkostninger til idrifttagning Omkostninger til dokumentation STYRINGSKONCEPTER AUMA-aktuatorer kan integreres i ethvert automatiseringssystem. Aktuatorer med integreret styring sparer tid og omkostninger til projektering, installation og dokumentation af en ekstern styring. En yderligere fordel ved den integrerede styring er den enkle idrifttagning. Ekstern styring I dette styringskoncept bliver alle aktuatorsignaler som f.eks. vandringskontaktsignaler, momentkontaktsignaler, motorværn og evt. ventilposition overført til en ekstern styring og behandlet der. Ved projekteringen af styringen skal man være opmærksom på, at der er taget hensyn til de nødvendige beskyttelsesmekanismer og at frakoblingsforsinkelsen ikke bliver for stor. I styreskabet installeres koblingskomponenter til motorstyring og forbindes med motoren. Hvis der kræves et lokalt kontrolsted, skal det installeres i nærheden af aktuatoren og integreres i den eksterne styring. 20

21 Integreret styring Så snart der er etableret strømforsyning, kan aktuatorer betjenes elektrisk med den integrerede styring via betjeningselementerne på det lokale kontrolsted. Styringen er tilpasset optimalt til aktuatoren. Aktuatoren kan indstilles komplet på stedet, uden at der kræves en forbindelse til styresystemet. Mellem styresystem og aktuator udveksles der kun kørselskommandoer og tilbagemeldinger. Motorkoblingsprocesserne gennemføres uden forsinkelse i enheden. AUMA-aktuatorer kan leveres med integreret AM- eller AC-styring. Feltbus Ved anvendelse af et feltbussystem forbindes alle aktuatorer med styreteknikken via en fælles dobbeltledning. Gennem denne ledning udveksles alle kørselskommandoer og tilbagemeldinger mellem aktuatorer og styreteknikken. Ved at spare ind- og udlæsningsmoduler ved feltbus-ledningsføringen reduceres pladsbehovet i kontaktskabet. Anvendelsen af dobbeltledninger forenkler idrifttagningen og sparer på omkostningerne særligt ved større ledningslængder. En yderligere fordel ved feltbusteknikken er, at der kan overføres yderligere oplysninger til forebyggende vedligeholdelse og diagnose til kontrolrummet. Dermed danner feltbusteknologien grundlag for integrering af feltenheder i Asset Management-systemer, som er med til at sikre anlæggets tilgængelighed. AUMA-aktuatorer med integreret aktuatorstyring AC kan leveres med interfaces til de gængse feltbussystemer inden for procesautomatisering. 21

22 INTEGRATION I STYRESYSTEMET - AKTUATORSTYRINGERNE AM OG AC De integrerede styringer analyserer aktuatorsignalerne og kørselskommandoerne og til- og frakobler motoren uden forsinkelse ved hjælp af de monterede vendekontaktorer eller tyristorer. Styringerne stiller de analyserede aktuatorsignaler til rådighed som tilbagemeldinger for det overordnede niveau. Med det integrerede lokale kontrolsted kan aktuatoren betjenes på stedet. AM- og AC-styringerne kan kombineres med aktuatorserierne SA og SQ. Det medfører et meget ensartet billede set ud fra styreteknikken. En oversigt over styringernes funktioner fi ndes på side 74. AM 01.1 OG AM 02.1 (AUMA MATIC) Hvis der anvendes parallel signaloverførsel og antallet af tilbagemeldinger til styreteknikken ikke er for stort, så er AM'en med dens simple opbygning den helt rigtige styring. Ved idrifttagningen fastlægges nogle få parametre som f.eks. frakoblingstypen i slutpositionerne ved hjælp af skydekontakter. Aktiveringen sker via kommandoerne ÅBN, STOP, LUK. Som tilbage meldinger overføres opnåelsen af en slutposition og en sumalarm til styresystemet. Disse meddelelser vises også ved hjælp af lysindikatorerne på det lokale kontrolsted. Som ekstramulighed kan ventilpositionen overføres til styresystemet som 4 20 ma signal. 22

23 Fjer n Po si tion 43,7 % S00 01 AC 01.2 (AUMATIC) Kræver anvendelsen selvtilpassende reguleringsfunktioner, ønskes der registrering af driftsdata, skal interfacet kunne konfi gureres eller ventil og aktuator være integreret i et Plant Asset Managementsystem ved hjælp af intelligent diagnose, så er AC'en den helt rigtige integrerede styring. AC'en råder over et frit konfi gurerbart parallelt interface og/eller interfaces til de feltbussystemer, der er gængse inden for procesautomatisering. De vigtigste punkter i udviklingen af AC 01.2 er betjeningsvenlighed og enkel integration af aktuatorerne i styresystemet. Via det store grafi ske display kan styringen tilpasses til kravene ved hjælp af menuer, alternativt med AUMA CDT (se side 28) via en trådløs Bluetooth-forbindelse. Ved feltbustilknytning kan parametreringen også ske fra kontrolrummet. Diagnosefunktionerne omfatter en tidsstemplet protokol over opståede hændelser, optagelse af momentkarakteristikker, kontinuerlig registrering af temperaturer og vibrationer i aktuatoren eller tælling af antal starter samt motorens funktionstid. Ud over grundfunktionerne tilbyder AC'en en række muligheder for at opfylde specielle krav. F.eks. start-bypass for at løsne ventiler fra deres tilspændte sæde eller funktioner til aktueringstidsforlængelse for at undgå trykstød i ledningen. 23

24 2 Sluk ukke ket Maskin-ID Indstillinger Op Ne d Ok 1 M Maskinkonfiguration Es c 4 3 KLAR OG TYDELIG OVERSIGT OVER BETJENINGEN Moderne aktuatorer kan tilpasses en anvendelses særlige krav ved hjælp af en lang række parametre. Overvågnings- og diagnosefunktioner genererer meddelelser og samler driftsparametre. Ved AC'en foregår adgangen til de omfangsrige data via et klart opdelt intuitivt brugerinterface. Alle indstillinger på enheden kan foretages uden ekstra parametreringsudstyr. Displayvisningerne er brugervenlige i klart sprog og til rådighed på mange sprog. Passwordbeskyttelse En vigtig sikkerhedsfunktion er AC-styringens passwordbeskyttelse. Dermed forhindres det, at ikke-autoriserede personer ændrer indstillingerne. 1 Display Det grafi ske display egner sig til visning af tekst og grafi ske elementer, herunder også karakteristikker. 2 Lysindikatorer Visningen af tilstandsmeddelelser ved hjælp af lysindikatorer er programmerbar. Takket være lysdioderne kan meddelelserne også afl æses på lang afstand. 3 Valg af kommandosted Med vælgekontakten LOCAL - OFF - REMOTE defi neres det, om aktuatoren skal betjenes fra kontrolrummet (fjernbetjening) eller via det lokale kontrolsted. 24

25 5 8 S0001 Fjern Position 47,3 % Sl ukkek t Display... Maskin-ID Indstillinger 1 Gå til Ned Ok Esc M Fjern Aktiv kørekommando S0003 E1 47,9 % E2 47,3 % 9 Sl ukkek t Ned Ok 1 Slutposition LUKKET Slutposition ÅBEN Esc M Fra S0008 Advarsler: 2 Drejn.momentadv. LUKKET Driftstidsadvarsel 10 Slukket Fejl: 1 Drejn.mom fejl LUKKET S Aktivering og parametrering Afhængigt af vælgekontaktens position aktiveres enten aktuatoren elektrisk ved hjælp af trykknappen, forespørges der på statusmedde lelser eller navigeres der i menuen. 5 Visning af ventilposition Det store display gør det muligt at afl æse ventilpositionen på lang afstand. 6 Visning af kørselskommandoer/nominelle værdier Aktuelle kørselskommandoer og nominelle værdier fra styresystemet kan vises på displayet. 8 Hovedmenu Via hovedmenuen kan der forespørges på aktuatordata og ændres driftsparametre. 9 Non-Intrusiv indstilling Indeholder aktuatoren en elektronisk styreenhed (se side 51), kan slutpositionerne og frakoblingsmomenterne indstilles via displayet, uden at åbne aktuatoren. 10 Svigt I tilfælde af fejl skifter displayets farve til rød. Årsagen til fejlen kan afl æses på displayet. 7 Diagnose/overvågningssignaler Under drift overvåges omgivelsesbetingelserne kontinuerligt. Hvis grænseværdier overskrides, f.eks. den tilladte aktueringstid, genererer AC'en en advarsel. 25

Innovation for system integration

Innovation for system integration Innovation for system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR backplane En brugervenlig og pålidelig monteringsløsning mellem DCS/PLC/SIS systemet og Ex barrierer /signalisolatorer TEMPERATUR EX BARRIERER

Læs mere

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL Styringssystemer Effektiv rumstyring AIRCONTROL AIRCONTROL Tilstedeværelse Fugtighed Temperatur Luftkvalitet 2 Behovsstyrede rumstyrings-strategier Effektiv rumstyring med X-AIRCONTROL Stadig strengere

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER Præcis hvad du har brug for, fra en cirkulationspumpe. Lave driftomkostninger.

Læs mere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP/GPRS serie IP ER FREMTIDEN FRA ANALOG TIL DIGITAL Den perfekte løsning i enhver situation Transmission af alarminformation via IP at slutbruger er nødt til at udskifte

Læs mere

NEW SERIES. Inverter

NEW SERIES. Inverter NEW D Inverter Sortiment Drivon er udviklet til at betjene forskellige applikationer (herunder særligt pumper, ventilatorer og transportører) og er konstrueret med pålidelige komponenter og styret af en

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring.

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring. varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra gulvvarmestyring

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

Egensikre signalbehandlingsenheder med fuld SIL-vurdering

Egensikre signalbehandlingsenheder med fuld SIL-vurdering Egensikre signalbehandlingsenheder med fuld SIL-vurdering overhold IEC 61511-standarden lokalt PERFORMANCE MADE SMARTER TEMPERATUR EX-INTERFACES KOMMUNIKATIONSINTERFACES MULTIFUNKTIONER ISOLATION DISPLAYS

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

KERNEKOMPETENCER PRODUKTER OG LØSNINGER INDENFOR

KERNEKOMPETENCER PRODUKTER OG LØSNINGER INDENFOR Tryksikring: Sikkerhedsventiler Alle brancher Bredt program, DIN/API Single trim (væske/gas/damp) Kvalitet indbygget, globalt certifikat Få dele/let at servicere Godkendelser Beregningsprogram/datablad

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 2.0.1.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR, manuel betjening og solafskærmning Styrefunktioner til lys og persienner/markiser Lysstyringsfunktioner:

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stationsenhed ETS-52-02-02 Rev. 0

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stationsenhed ETS-52-02-02 Rev. 0 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stationsenhed ETS-52-02-02 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24720/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning Funktionsløsning Det effektive interface til styring af belysning Effektiv og praktisk styring af belysning KNX-systemer kombinerer fleksibilitet, komfortabel betjening og energieffektivitet i avanceret

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Verdens første - The principle

Verdens første - The principle Verdens første - The principle 2 Helheden er mere end summen af delene Det samme gælder for Rittal - The System. Med dette i tankerne har vi samlet vores innovative produkter indenfor indkapslinger, strømfordeling,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæfelter Feltenhed ETS-52-03-02 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 19842/11 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Enkel diagnose og hurtig reparation: ECU-diagnose til lastbiler

Enkel diagnose og hurtig reparation: ECU-diagnose til lastbiler DK Enkel diagnose og hurtig reparation: ECU-diagnose til lastbiler KTS 800 Truck: Den professionelle løsning til erhvervskøretøjer Med KTS 800 Truck og softwarepakken ESI[tronic] for Trucks får erhvervsværkstedet

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad 2 Praesideo lydsystemer til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg fra Bosch Hold offentligheden

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug: Portégé M300

Toshiba EasyGuard i brug: Portégé M300 Den ultimative og robuste all-in-one ultrabærbare pc. Toshiba EasyGuard består af en række funktioner, der hjælper erhvervskunder med at opfylde deres behov for større datasikkerhed, avanceret systembeskyttelse

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

[08] - LED drivere. LED dæmper DALI / 1-10V LED dæmper. Langebjerg 35A 4000 Roskilde unelco@unelco.dk www.unelco.dk tlf 3649 4249.

[08] - LED drivere. LED dæmper DALI / 1-10V LED dæmper. Langebjerg 35A 4000 Roskilde unelco@unelco.dk www.unelco.dk tlf 3649 4249. LED drivere dæmpere 1 Side 2 - Dæmper/DALI - 1-10V Side 4 - PWMR forstærker/ dæmper Side 5 - PWMR forstærker/ dæmper Side 6 - PWMR forstærker/ dæmper LED dæmper DALI / 1-10V LED dæmper 2 Spænding: Output:

Læs mere

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen Idrifttagning af Truma inet Systemet Praktisk supplement til monteringsanvisningen Forudsætninger for og bestanddele i Truma inet Systemet Truma inet Box er Truma inet Systemets styrecentral Installer

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhvervsbygninger Program 2.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved automatisk

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Forsyningsspænding (V) 24 082G3442 46 0947.520 230 082G3443 46 0947.521 24 082G3439 46 0947.528 230 082G3438 46 0947.529 24 082G3450 46 0947.

Forsyningsspænding (V) 24 082G3442 46 0947.520 230 082G3443 46 0947.521 24 082G3439 46 0947.528 230 082G3438 46 0947.529 24 082G3450 46 0947. Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden sikkerhedsfunktion AME 655 GA uden sikkerhedsfunktion (erstatning for AMV(E) 4xx/ 6xx) AME 658 SU, AME 658 SD med sikkerhedsfunktion (SU/SD) AME 659

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 6.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening - Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere

EN 1088 + A1 Placering og fastgørelse af aftastere/afbrydere Nye standarder Nye standarder Og forlængelse af DS/EN 954-1 EN 1050 EN ISO 14121-1 Risikovurdering EN 775 EN ISO 10218-1 Robotter EN 418 EN ISO 13850 Nødstop EN 294/EN 811 EN ISO 13857 EN 954-1 EN ISO

Læs mere

Altid under kontrol, uanset hvor du er

Altid under kontrol, uanset hvor du er Altid under kontrol, uanset hvor du er 02 Altid under kontrol, uanset hvor du er Daikin tilbyder en ny løsning til overvågning og styring af de vigtigste funktioner for boligens indendørs enheder. Systemet

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhvervsbygninger Program 3.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR -2 rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet, og lysstyrken

Læs mere

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger.

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger. Fugtovervågning 7:0 Fugtovervågning Formålet med et alarmsystem er: at kontrollere for fugtfejl at lokalisere fugt at konstatere afvigelser ( og sammenholde de fugtrelaterede parametre med de værdier der

Læs mere

Silent Gliss Rullegardin Systemer

Silent Gliss Rullegardin Systemer Silent Gliss Rullegardin Systemer Silent Gliss Fordelene Rullegardinernes rene linier passer godt til moderne arkitektur og indendørs design. De giver maksimal afskærmning uden at virke påtrængende i vinduet.

Læs mere

Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation. Horsens - Marts 2014

Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation. Horsens - Marts 2014 Varmeovne til tromler & IBC-tanke Præsentation Horsens - Marts 2014 1 1. AMARC Varmeovne» NEWTRONIC er leverandør af varmeovne fra Italienske AMARC, der har stor erfaring i at designe og producere varmeovne

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter.

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. MTO electric introducerer nu Fairfords nye Synergy Soft Starter på det danske marked. Soft Starteren anvender den nyeste digitale teknologi og tilbyder

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

5700-serien Displays PERFORMANCE MADE SMARTER TEMPERATUR EX-BARRIERER KOMMUNIKATIONSINTERFACES MULTIFUNKTIONEL ISOLATION DISPLAYS

5700-serien Displays PERFORMANCE MADE SMARTER TEMPERATUR EX-BARRIERER KOMMUNIKATIONSINTERFACES MULTIFUNKTIONEL ISOLATION DISPLAYS 5700-serien Displays PERFORMANCE MADE SMARTER TEMPERATUR EX-BARRIERER KOMMUNIKATIONSINTERFACES MULTIFUNKTIONEL ISOLATION DISPLAYS Fokus på effektivitet Procesindustrien får stadig større fokus på effektivisering,

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Lige ved hånden: Overvågning og styring

Lige ved hånden: Overvågning og styring Lige ved hånden: Overvågning og styring Overvågning og styring med verdens førende på markedet Den bedste kvalitet til dine kunder: Solar-Log -apparaterne er de mest præcise og driftssikre dataloggere

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 10.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR i master/slave funktion Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays

F-SERIEN TIL. Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays F-SERIEN Indikatorer Totaltællere Transmittere Flowcomputere Doseringsstyringer PID-styringer Overvågningsudstyr Displays Flow Niveau Tryk Temperatur TIL F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhversbygninger Program 9.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR i master/slave funktion Lysstyringsfunktioner Master-tilstedeværelsesdetektoren måler den aktuelle lysstyrke

Læs mere