Nr. 2 /2010 Socialdemokraterne i Viby. Se bl.a. 4. Arbejdsl se, betaler regningen 7. Navitas Park 10. Aktive ungdomsboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 /2010 Socialdemokraterne i Viby. Se bl.a. 4. Arbejdsl se, betaler regningen 7. Navitas Park 10. Aktive ungdomsboliger"

Transkript

1 Nr. 2 /2010 Socialdemokraterne i Viby Se bl.a. 4. Arbejdsl se, betaler regningen 7. Navitas Park 10. Aktive ungdomsboliger

2 Socialdemokraterne i Viby Forsiden - Viby centret sommer 2010, foto af Ole Carlsen forside Indholdsfortegnelse - og kolofon 2 Leder - ved formand Ilse Klinke 3 ArbejdslÄse, bärnefamilier og kommunerne betaler regningen 4 Ved RenÅ Skau BjÄrnsson 5 Navitas Park 6 Do. 7 Godt begyndt 8 Ved Jacob Bundsgaard Johansen 9 Aktive ungdomsboliger til aktive unge pç havnen i Érhus 10 Ved Palle JÄrgensen 11 Regionen venter pç en ny regering ved Bjarne Schmidt Nielsen 12 BeskÑftigelse skal bekñmpe udstädelse 13 Ved Hans Halvorsen 14 Indkaldelse til politisk generalforsamling onsdag d. 3. november Lone Nielsen forlader Érhus ByrÇd - ved Ilse Klinke 16 Tillid gär en forskel - ved Camilla Fabricius 17 Aktuel kommentar - ved nñstformand Poul Holst Jensen 18 Oversigt bestyrelse mv. 19 Aktivitetsoversigt bagside Viby Partiforening udgiver medlemsbladet 3-4 gange Ärligt. De indsendte indläg er ikke nådvendigvis udtryk for redaktionens holdninger og meninger. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indläg, ligesom den forbeholder sig ret til, at afvise eller udsätte indläg til trykning i et senere medlemsblad. Uden redaktionens skriftlige samtykke mç bladet, dele af bladet, indläg eller artikler og fotos, ikke gengives. Til näste medlemsblad er der deadline ca. primo november IndlÄg og artikler modtages til Ilse Klinkes mailadresse: - HÇndskrevne indläg er ogsç velkomne, se Ilses adresse side 19. Redaktionen af dette nr: Ilse Klinke (ansvar, korrektur, div. artikler, koordinering) - Poul Holst Jensen (artikler, fotos, layout, koordinering) - Hans Peter Mehlsen (distribution) - Ole Carlsen (trykning Kulturcenter HUSET). Dette nr. er afleveret til trykkeri ultimo august 2010.

3 Formandens spalte Resultatet af spareplanen bliver, at forskellen mellem rig og fattig Äges, og uanset Regeringen har slçet til lyd for, at de svageste skal hjñlpes, handler den med nedskñringerne ud fra, at de svageste rammes og mç bñre de tungeste byrder. Sommeren er godt i gang, og jeg hçber, at alle Viby Partiforenings medlemmer nyder det gode vejr, og at I mç fç en god ferietid. Modsat har politikerne pç Christianborg fçet inddraget deres ferie nogle uger, fordi en del lovforslag skal färstebehandles inden sommerferien. Det drejer sig om Regeringens spareplan. Dagpengeperiodens afkortning fra fire til to Çr og Äkonomisk forringelse af bärnechecken for familier, der har tre bärn og derover. Spareplanen rammer de svageste urimeligt hçrdt. Det er bärnefamilierne og de ledige, der mç betale for de enorme skattelettelser, som de rigeste har fçet. Uden disse skattelettelser havde det ikke vñret nädvendigt at spare det kolossale beläb, som 24 mia. er. Regeringens og Dansk Folkepartis nedskñringsplan rammer ligeledes kommunerne, som mç se frem til 0-vÑkst med store besparelser og afskedigelse af personale til fälge. VelfÑrden stçr for skud, og igen mç de svage grupper holde for: Udsatte bärn, handicappede, ledige og Ñldre. Det skal dog nñvnes, at kommunens tiltag for flere praktikpladser hilses med glñde. ByrÅdet har besluttet, at de virksomheder, der vinder licitationer til kommunens anlñgsarbejder, har pligt til at oprette en eller flere praktikpladser. En positiv udvikling, da der mangler kolossalt mange praktikpladser, og uden dette initiativ risikerer vi at tabe en ungdomsçrgang pç gulvet. Det kan og vil vi socialdemokrater ikke bare se pç. Vi har sammen med SF udarbejdet en plan Fair läsning, der skal sñtte gang i beskñftigelse og uddannelse og hermed en enkelt times merarbejde pr. uge med fuld län. Disse og mange andre forslag skaffer 24 mia. kr. Fair läsning er positiv tilgang til bedre velfñrd for danskerne. Du kan lñse om Fair läsning pç I region Midtjylland rammer besparelserne ogsç hçrdt. RegionsrÅdets beslutninger kan medlemmerne lñse i de mails, som regionsrçdsmedlemmerne Bjarne Schmidt Nielsen og Flemming Knudsen sender til partiforeningen. Vi har allerede modtaget mange informationer. Midttrafiks nye busplan har fçet en blandet modtagelse af borgerne i Érhus. Nogle borgere fçr bedre busbetjening og for andre forsvinder den sñdvanlige rute. MEN en ny forbedret busplan mç vñre den vej, vi skal, for at skñre ned pç privatbilismen. Mange har gjort indsigelse, og en del forslag er taget til efterretning. ByrÇdet har vedtaget den overordnede busplan. PÇ bagsiden kan I lñse om nogle af de aktiviteter, der er planlagt i efterçret i Viby Partiforening. Derudover arbejder vi pç medlemsbesäg pç EgÇ Gymnasium og Aarhus Universitet samt en sangaften, hvor vi vil synge arbejdersange., vores fñlles sangskat. HUSK TILMELDING TIL BESÖG I FOLKETINGET MED RENÜ SKAU BJÖRNSSON. GOD SOMMER OG PÉ GENSYN TIL AUGUST JEG HÉBER, VI SES 3

4 ArbejdslÄse, bärnefamilier og kommunerne betaler regningen Af RenÄ Skau BjÅrnsson, MF (S) Handicappede En af de mest udsatte grupper i samfundet, de multihandicappede bärn, stçr ogsç for tur og bliver urimelig hçrdt ramt af regeringen og Dansk Folkepartis spareplan. Forskellen i dansk politik har ikke vñret tydeligere end nu. Regeringen og Dansk Folkeparti har fremlagt deres nedskñringsplan, hvor arbejdsläse, bärnefamilier og landets kommuner skal betale regningen for regeringens forfejlede Äkonomiske politik. PÇ den anden side har socialdemokraterne sammen med SF fremlagt en ansvarlig og visionñr plan for, hvordan vi sammen kommer ud af krisen og skaber vñkst igen. I modsñtning til VKO vil vi ikke spare os fattige, men arbejde og investere os ud af krisen, sç vi kan undgç massive forringelser pç vores kernevelfñrd, som regeringen lñgger op til. Alene i 2010 vil regeringens skattelettelser skabe et hul i statskassen pç 12,7 mia. kr., og den regning skal nu betales. I nattens mulm og märke har Dansk Folkeparti og regeringen sç aftalt, at regningen skal sendes til de langtidsledige med en halvering af dagpengeperioden, til bärnefamilierne med et loft over bärnechecken og til kommunerne, der fçr dikteret nulvñkst med forringelse af daginstitutioner, folkeskoler og Ñldrepleje til fälge. FÄrst forgyldes de rigeste og sç sendes regningen til de Äkonomisk svagest stillede. VKO har nu vist deres sande ansigt. IsÑr Pia KjÑrsgaard og Dansk Folkepartis forsäg pç at fremstç som et socialt ansvarligt parti krakelerer fuldstñndigt, nçr man er parat til at lñgge stemmer til en sç skñv spareplan. I regeringens spareplan lñgges der op til, at forñldre til handicappede bärn ikke lñngere kan fç fuld dñkning af tabte indtñgter, nçr de passer deres bärn hjemme. Handicappede bärn risikerer fremover at skulle flytte pç dägninstitution, fordi familierne ikke har rçd til at passe bärnene mere. ForÑldre til multihandicappede bärn er en gruppe, som i forvejen slider og slñber for at holde sammen pç en familie. Ikke engang denne gruppe bliver friholdt af regeringens sparekniv. Det er blot endnu et eksempel pç, hvor skñv en politik der i Äjeblikket bliver färt af VKO-flertallet. Udover at forslaget er dybt usympatisk og sparker nedad pç vñrst tñnkelige mçde, sç er det ogsç stñrkt tvivlsomt, om det overhovedet vil blive en besparelse, hvis pasningen i hjemmet bliver skiftet ud med en dyr dägnanbringelse. LÄftebrud Den 9. januar i Çr sagde gruppeformanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen-Dahl, til Jyllands Posten: "Vi kan under ingen omstçndigheder stétte reformer, der skçrer i efterlénnen eller sçnker dagpengeperioden Forud for valget i 2007 sagde Claus Hjort Frederiksen til Information: "Vi risikerer, at det gör ud over vores flexicurity, hvor det er nemt at hyre og fyre, hvis vi reducerer dagpengene. I givet fald vil lénmodtagerne nemlig ved overenskomstforhandlingerne 4

5 krçve lçngere opsigelser eller bedre godtgérelser ved fyringer". Gentagne gange har regeringen og Dansk Folkeparti ellers sagt, at forringelser af dagpengene ikke kommer pç tale. Men alligevel bragte Dansk Folkeparti som tyve om natten dagpengeforringelser med til forhandlingsbordet og fik aftalt en halvering af dagpengeperioden. Det er uansvarligt og uanstñndigt. Danmark er i forvejen blevet skñvere af den usolidariske politik med skattelettelser til de rigeste. Nu skal ledige, der stçr pç kanten af arbejdsmarkedet, sç betale endnu en regning for LÄkkes og Pias fejlagtige beslutninger. Det er läftebrud, og det er uansvarligt. Socialdemokraterne siger nej til, at de ledige skal betale prisen for regeringens forfejlede Äkonomiske politik. Fair LÄsning Socialdemokraterne har sammen med SF fremlagt en fair läsning pç, hvordan vi sammen kommer ud af krisen. ArbejdslÄsheden stiger heldigvis ikke lñngere sç dramatisk. Men der er brug for en akut indsats for at skaffe job til de mange, der har mistet deres arbejde gennem krisen og for at undgç den truende langtidsledighed. Socialdemokraterne og SF vil derfor fremrykke offentlige investeringer i skoler, dagsinstitutioner og Ñldreboliger. Vi vil ogsç prioritere at energirenovere offentlige bygninger. Til sammen vil det give tusindvis af private jobs. Vi vil med planen komme underskud, gñld, arbejdsläshed, ulighed og svigtende kvalitet i velfñrden til livs. Men det krñver, at alle skal bidrage lige fra den studerende til direktären. Med en fair läsning beder vi danskerne om at arbejde 12 minutter mere om dagen med län og de studerende om at blive halvt Çr hurtigere fñrdig pç deres studier. PÇ den mçde kan vi sammen komme gennem krisen. Med Lars LÄkke som statsminister har Danmark mistet mere end arbejdspladser. NÇr regeringen vil trñkke 24 mia. kr. ud af Äkonomien med nedskñringer og fyringer af offentligt ansatte, risikerer vi blot at forvñrre dybden af den Äkonomiske krise. Derfor er regeringens plan den forkerte medicin. I stedet er der behov for, at vi atter sñtter gang i vñksten, og at vi fçr uddannelse, viden og miljä i häjsñdet. Der er behov for et samfund, der bygger pç velfñrd og social tryghed hçnd i hçnd med häj beskñftigelse, stñrk konkurrenceevne og sunde offentlige finanser. Det er en fair läsning. Med venlig hilsen RenÅ Skau Bjârnsson MF Medlem af Folketinget (S) Christiansborg DK-1240 KÄbenhavn K. Tlf Dir Folketingsvalg Vestkredsens folketingsmedlem RenÅ Skau Bjârnsson er klar til nñste folketingsvalg, sç derfor kan statsministeren godt udskrive valg nu. RenÅs folder er klar, og vi har brug for folk, der vil hjñlpe til med bl.a. at dele hans folder ud. Folderen skal uddeles over de nñste 6-8 mçneder, sç kan du hjñlpe med at dele folderen ud i dit nabolag, kan du kontakte RenÅ eller kredsformand Klaus Jachobsen, sç fçr du dem sendt til din private adresse. RenÅ kan kontaktes pç mail eller pç tlf Klaus kan kontaktes pç mail eller tlf Ilse Klinke formand 5

6 Navitas Park Ñrhus nye energisatsning Verden venter pç läsninger, som kan slç bro over kläften mellem et voksende energibehov og Änsket om at reducere CO2-udledningen. Med Navitas Park rykker Érhus ind i den internationale superliga for udvikling og forskning i energi. Bag opfärelsen af Navitas Park stçr IngeniÄrhÄjskolen i Érhus, Érhus Maskinmesterskole og INCUBA Science Park. Byggeriet kommer til at huse de to uddannelsesinstitutioner og en ny forskerpark med fokus pç energi. Navitas Park bliver Érhus' nye centrum for energi, innovation og uddannelse pç De BynÑre Havnearealer i Érhus. Det ambitiäse byggeri kommer til at huse mere end studerende, undervisere, forskere og ivñrksñttere, nçr det stçr fñrdigt i Ñrhus som energihovedstad Midtjylland har allerede en stñrk energiklynge med en rñkke store globale virksomheder og et veludviklet uddannelses- og forskningsmiljä. Med Navitas Park satser Érhus stort og styrker sin position som hovedstad for udvikling og forskning i energi. Borgmester Nicolai Wammen (S) siger: Jeg har store forventninger til Navitas Park. Érhus satser pç energi og klima. Men vi er ikke de eneste, der gär det. Med en stigende global konkurrence, er det afgärende, at vi holder topformen og styrker vidensog udviklingsmiljäet pç omrçdet. Det stñrke uddannelses- og forskningsmiljä skal vñre med til at tiltrñkke studerende og forskere fra hele verden og sikre virksomhedernes adgang til medarbejdere med de rette kompetencer. 6

7 Navitas Park fçr ogsç en central rolle i forhold til at styrke infrastrukturen i energiklyngen, sç viden og forskning kan kobles sammen med det kommercielle marked og ruste virksomhederne til den globale konkurrence. Ove Poulsen er rektor ved IngeniÄrhÄjskolen i Ñrhus. Han forklarer: Med Navitas Park fçr vi optimale betingelser for at udvikle og sprede viden og omsñtte den til nye produkter og produktionsmetoder. Vores innovationsopskrift er drevet af et tñt samarbejde med erhvervslivet. Jeg er sikker pç, at Navitas park, bçde pç kort sigt og pç lang sigt, vil komme virksomhederne til gode og give dem nogle helt nye markedsmuligheder energirigtige kvadratmeter Navitas Park fçr ca kvadratmeter med faciliteter til uddannelse, forskning, udvikling og ivñrksñtteri. Bygningen opfäres som Energiklasse 1 med udgangspunkt i principperne for integreret energidesign. Det betyder, at bygningen tilpasser sig brugere og funktioner med det lavest mulige energiforbrug. MÇlet er at reducere energiforbruget med mere end 50 % i forhold til standardbyggeri. BesÄg ogsç Her kan du lñse om tankerne bag Navitas Park. Er du interesseret kan du downloade byggeprogrammet og se visualiseringer af De BynÑre Havnearealer, hvor byggeriet kommer til at ligge. 7

8 Godt begyndt.. Ved Jacob Bundsgaard Johansen RÖdmand BÉrn & Unge BÄrn og ungeomrçdet er det vigtigste velfñrdsomrçde. OgsÇ andre omrçder er vigtige, men her holder vi fremtiden i vores hñnder. Det er her, guldet ligger, og hvor vores fñlles fremtid bliver skabt. Alle har krav på sammenháng BÄrn og ungeomrçdet omfatter alle bärn og unge fra de fädes, til de er myndige som 18- Çrige. I Érhus har samlingen af hele bärn og ungeomrçdet for lidt over 4 Çr siden betydet en enestçende mulighed for at tñnke i sammenhñng og helhed omkring og for det enkelte barn. Det skal vi blive endnu bedre til at udnytte. Det handler om at give alle bärn og unge i Érhus uanset hvor de kommer fra, og hvad deres forñldre laver et godt afsñt til livet. 100 dage for byens bärn og unge Det har i de seneste Çr skortet pç lydhärhed og dialog om bärn og unges vilkçr i Érhus. Derfor foreslog Socialdemokraterne sammen med de radikale og SF op til valget, at der skulle vñre en proces, hvor bärn og unge, forñldre og medarbejdere kunne komme til orde. Det resulterede i forçrets 100 dage for byens bärn og unge, som har vñret en overvñldende succes. Mere end 1000 Çrhusianere har taget aktiv del i debatten om bärn og unges fremtid i Érhus. Der har vñret gennemfärt forsamlingshusmäder, cafåmäder, blogs, essay konkurrencer og meget mere. Samtidig har jeg haft en lang rñkke mäder direkte med borgere med ideer eller sager, som optager dem bçde personlige historier og forslag til forbedringer. En berigende proces Det har vñret en berigende proces, hvor bçde indhold og proces allerede nu har skabt positive forandringer. For det färste er der sendt en klart signal om, at det er helt nädvendigt med en god dialog mellem dem, der trñffer beslutninger pç bärn og ungeomrçdet, og forñldre, bärn og unge. For det andet er der sat ekstra fokus pç, at BÄrn og Unges eneste eksistensberettigelse er evnen til at give bärn og unge et godt afsñt i livet. For det tredje har mange fçet muligheden for at fç set deres sag igennem en ekstra gang det har resulteret i sçvel omgärelser af beslutninger som stadfñstelser af de afgärelser, der er truffet. Men selv om ikke alle har fçet deres Änsker opfyldt, sç har mange udtrykt glñde over Çbenheden og imädekommenheden. Bedre til at lytte Jeg har fçet utroligt mange henvendelse fra medarbejdere og almindelige borgere, som er glade for de muligheder, der er for at komme i dialog. Derfor vil jeg ogsç i fremtiden sikre, at der bliver lyttet til borgerne, og at det er slçet fast med syvtommersäm, at det altid er bärnene og de unge, der er i centrum for vores arbejde. Flere i uddannelse En af de stärste opgaver i de kommende Çr Érhus og resten af Danmark bliver at sikre, at flere unge fçr en ungdomsuddannelse. Job, hvor man ikke behäver uddannelse, eksisterer stort set ikke mere. De ufaglñrte job krñver i fremtiden enten uddannelse eller flyttes til udlandet. Det sker med en hastighed, der kan tage pusten fra de fleste. Derfor skal vi sikre, at vi nçr vores mçlsñtning om, at 95 procent af en ungdomsçrgang fçr en ungdomsuddannelse i Det er desvñrre gçet i den forkerte retning under den nuvñrende regering. Derfor 8

9 er opgaven stor. Den krñver, at vi arbejder sammen pç tvñrs af kommunen og i et tñt samarbejde med ungdomsuddannelserne. Og den krñver, at vi sñtter tidligt ind for at styrke bärns sociale, sproglige og faglige kompetencer. Vi kan ikke redde det hele med en intensiv indsats pç et halvt Çr i niende klasse. For nogle bärn krñver det sñrlig opmñrksomhed helt ned i vuggestuen. For mig er det den vigtigste opgave vi har. Uddannelse har betydning for nñsten alle sociale og Äkonomiske forhold for mennesker. Selv for sundheden har det betydning, nçr vi kigger pç statistikkerne. Mennesker med lñngere uddannelse har ganske enkelt lavere risiko for dçrligt helbred. Derfor handler det ogsç om at bryde den negative sociale arv, hvis vi skal skabe lige muligheder for alle. Barsel Et af de steder, hvor vi heldigvis har flyttes os langt, er i ligestillingen mellem mñnd og kvinder. Selv om vi ikke er i mçl, sç betyder det, at ogsç mñnd i dag kan holde barsel. Det har jeg valgt at benytte mig af. Jeg glñder mig selvfälgelig til, at vi skal have vores tredje barn. Om end jeg har mçttet häre lidt for, at jeg har taget opgaven med at holde gang i hjulene i bärn og unge meget bogstavelig. Jeg holder barsel fra midten af juli og kommer tilbage og tager fat pç de mange opgaver 1. sep. inden budgetforhandlingerne gçr i gang. Spándende opgaver Der venter et spñndende politisk efterçr. ForhÇbentligt kommer der snart folketingsvalg, men selv om statsministeren mçtte vente, sç er der rigeligt at tage fat pç. Regeringen har lavet et 360 graders eftersyn af folkeskolen, som lñgger op til debat. Forhandlingerne mellem regeringen og KL betyder store Ñndringer inden for specialomrçdet og besparelser i kommunerne. Derfor er der ogsç lagt op til nogle vanskelige budgetforhandlinger til september i Érhus. 9

10 Aktive ungdomsboliger til aktive unge på havnen i Ñrhus Ved direktär Palle JÄrgensen, Boligforeningen RinggÅrden De 2 boligforeninger, AAB og RinggÇrden har siden 2006 vñret en del af den sçkaldte Light House-gruppe, der som bekendt vandt konkurrencen om at bebygge den yderste Ä pç de bynñre havnearealer i Érhus. Det bemñrkelsesvñrdige ved denne konstellation var, at den bestod af 2 private ejendomsinvesterings-selskaber og de 2 boligforeninger, hvorved gruppen opfyldte byrçdets beslutning om at 25 % af alle nybyggede boliger pç Havnen skulle vñre almene lejeboliger, sç ogsç almindelige mennesker med almindelige pengepunge fçr mulighed for at bosñtte sig pç Érhus nye prestigeomrçde. Meget vand er siden da läbet ud i Érhusbugten og med vandet forsvandt ogsç de 2 private investorer i Light House investorgruppen. Tilbage stod de 2 boligforeninger som de eneste, der havde betalt grundprisen til tiden og som de eneste, der havde overholdt alle de betingelser, som byrçdet havde stillet. Godt 3 Çr efter konkurrencen blev afholdt, dukkede der sç endelig en ny investor ud fra finanskrisens mudrede tçge. Efter mange diskussioner blev der i slutningen af sidste Çr indgçet et kompromis, der betäd, at RinggÇrden trçdte ud af Light House-projektet, 10 mens AAB bliver tilbage for at bygge almene familieboliger pç den oprindelige grund. Efter yderligere forhandlinger mellem Boligforeningen RinggÇrden og Érhus kommune blev det sç her i forçret 2010 besluttet, at RinggÇrden i stedet for at fç den oprindelige grundkäbesum tilbage skulle overflyttes til en ny grund lidt lñngere ind mod byen, nemlig pç Pier 4, felt 8. Denne läsning er til gavn for alle parter: RinggÇrden fçr mulighed for at bygge og Érhus kommune bevarer en aktiv medspiller pç Havnen og fçr tillige sat gang i en hel ny del af omrçdet. Og en masse unge mennesker fçr om godt 2 Çr mulighed for at bosñtte sig i og sñtte sit prñg pç den nye havnebydel. Derved skabes der liv og forhçbentligt ogsç glade dage pç Érhus Havn. Det nye projekt skal omfatte m 2 i en bygning pç 12 etager. Denne vil komme til at huse ca. 90 to rums ungdomsboliger. I en häj stueetage er der forudsat placering af cykelparkering, pulterrum og cafå/fñlleslokaler for ejendommens beboere. Klimavenlig vision Boligforeningen RinggÇrden har i mange Çr haft den politik kun at bygge almene boliger i lavenergiklasse 1 eller bedre. I den projektkonkurrence, som RinggÇrden udskriver her i juni, vil vi imidlertid sigte efter häjere mçl. Dette kunne vñre bolig+ konceptet, hvorefter bygningen producerer lige sç megen energi, som den pç Çrsbasis forbruger, altsç en energineutral bygning. Om denne vision er realistisk indenfor den begrñnsede Äkonomi, som boligforeninger har at bygge for, vil konkurrencen vise. Et nyt fyrtårn for Ñrhus RinggÇrden vil ogsç i dette projekt sigte efter en meget häj arkitektonisk kvalitet. For

11 RinggÇrden er Arkitektur og BÑredygtighed to sideordnede begreber, som hñnger uläseligt sammen (se mit indlñg om emnet pç Érhus kommunes hjemmeside, arkitekturpolitik.aarhus.dk). Arkitektur og BÑredygtighed var ogsç titlen pç den af RinggÇrden afholdte arkitektkonkurrence i 2003, som nu har resulteret i fñrdiggärelsen af LÑrkehaven i Lystrup, disse Çrs mest omtalte og besägte danske klimavenlige boligprojekt. Men at bygningen pç Havnen er pç 12 etager og dermed bliver en af de häjeste bygninger blandt de nuvñrende kendte havneprojekter, sñtter nogle sñrlige betingelser og Änsker om noget unikt og spñndende. Samtidig kommer bygningen til at ligge ud til den nye Bernhardt Jensens Boulevard pç en markant hjärnegrund og ogsç dette peger pç, at bygningen skal sende nogle sñrlige arkitektoniske signaler. RinggÇrden har fär bygget et häjhus, nemlig CharlottehÄjhuset, som i dag stçr som et landmñrke for hele den nordlige bydel og som kan Äjnes fra mange forskellige vinkler i byen. Det er RinggÇrdens intention, at vores nye HavnehÄjhus som minimum skal fç samme markante og tydelige karakter i havnelandskabet, selvom der sç senere skulle vokse andre og häjere huse op pç havnearealerne. Vi er os bevidste om, at HÄjhuset i Light House skal vñre Érhus nye vartegn og pejlemñrke. Vi var i RinggÇrden selv med til at udvikle ideen om og udformningen af dette häjhus. Men indtil dette stçr fñrdigt og det kan, som tiderne er, have lange udsigter, sç agter RinggÇrden at opfäre den indtil videre häjeste bygning pç De bynñre Havnearealer og vi vil satse pç, at det bliver et markant arkitektonisk häjhus med en helt sikkert stñrk klimavenlig og bñredygtig profil. SÄndag den 5. september 2010 kl. 11:00-15:00 Érets GÑstetaler: Mette Frederiksen I den RÄde Stol: Bent Hansen Politisk Revy: Mogens Jensen dirigerer de socialdemokratiske folketingsmedlemmer og kandidater gennem en bçde latter- og tankevñkkende revy. Hygge - Leg Politik Alle er velkomne! Sted: Videbechs AllÅ 137, 8800 Viborg Kontakt Anny Mortensen, tlf

12 Regionen venter på en ny regering Af regionsrödsmedlem Bjarne Schmidt Nielsen En behandlingsgaranti pç en mçned, som gñlder for alle lidelser, ogsç de mest banale, skñvvrider behandlingsindsatsen pç bekostning af patienter med alvorlige og smertefulde lidelser. Vi har oplevet en borgerlig regering, som vil reducere vores ambitiäse hospitalsprojekt i Skejby til en discountudgave. Antallet af senge skñres ned. StÄrrelsen af behandlingslokaler reduceres, sç de ikke er fremtidssikrede. Der er vel ingen der tror pç, at omfanget af medicoteknisk udstyr bliver mindre i fremtiden? Regeringen har med sin sçkaldte krisepakke vist sin sande sociale profil eller mangel pç samme. Skattelettelser for de rigeste og kunstigt oppustede boligpriser har forvñrret den internationale finanskrises virkninger i Danmark. Nu skal de mest udsatte grupper sç betale prisen. Det er borgerlig politik, nçr den er vñrst. Vi socialdemokrater i regionsrçdet ser med lñngsel frem til en ny socialdemokratisk ledet regering. Vi har nu i alt for mange Çr vñret vidner til en borgerlig regering, som er i fñrd med at forvandle vores hospitalssystem til Hjallerup Marked. Bevidst overbetaling af privathospitalerne kombineret med skattefradragsret for sundhedsforsikringer har läbet af fç Çr skabt amerikanske tilstande i den danske sundhedssektor. I USA er man sç fornuftige, at man gçr den modsatte vej. Vi skal i gang med byggeriet nu. Derfor sikrer vi, at projektet udformes sçledes, at skavankerne kan udbedres, nçr vi fçr en mere fornuftig regering. Vi har oplevet en regering, som giver dyre läfter til befolkningen, og som efterfälgende kun vil betale det halve af, hvad det reelt koster. For at fäje spot til skade, kan man altid efterfälgende give regionerne skylden for, at det ikke kan lade sig gäre. Det har vi set eksempler pç inden for psykiatrien. Nu har vi fçet nok. Nu vil vi have anstñndige arbejdsvilkçr for regionsrçdet. Det fçr vi tydeligvis ikke med den nuvñrende regering. Skulle vi opleve den ulykke, at regeringen fçr lov at fortsñtte efter det nñste valg, er jeg overbevist om, at regionernes dage er talte. Beslutninger bliver altsç ikke mere demokratiske af at blive truffet af ministerielle embedsmñnd, som ikke skal stç til ansvar over for vñlgerne. Lad os ved nñste folketingsvalg for Danmarks og danskerne skyld sende regeringen pç en meget lang ferie. Det er jo en af de fç ting, som regeringen har vñret god til. 12

13 Beskáftigelse skal bekámpe udstädelse Min vision for de kommende fire År er at skabe velstand og fremgang for alle Århusianere ved at bekámpe og forebygge social udstädelse og fattigdom. VÅbnet er en målrettet beskáftigelsesindsats for byens sårbare og udstädte. Af Hans Halvorsen (S), social- og beskçftigelsesrödmand, Ürhus Kommune Konkret indeholder min vision flere initiativer til, hvordan vi bringer samfundets udstädte tñttere pç arbejdsmarkedet. Et af elementerne er en Äget hçndholdt indsats, hvor dygtigere medarbejdere mäder de sñrligt udsatte og hjemläse pç gaden og mçlrettet hjñlper dem med uddannelse og beskñftigelse. De seneste Çrs Äkonomiske fremgang har skabt velstand og gode levevilkçr for Çrhusianerne. Mange har fçet gavn af de positive konjunkturer med gode muligheder for at fç job og pñne stigninger pç länsedlen. DesvÑrre har ikke alle Çrhusianere fçet del i denne fremgang: Vi har samtidig oplevet flere fattige, flere hjemläse og pç det seneste ogsç flere arbejdsläse - isñr unge. Det er selvsagt en trist udvikling, som jeg har stor fokus pç at komme til livs. Mit hverv som rçdmand for bçde social- og beskñftigelsesomrçdet i de nñste fire Çr giver mig mulighed for at sammentñnke indsatserne pç de to omrçder. I min vision for at hjñlpe sçrbare og udsatte Çrhusianere pç kanten af vores fñllesskab, er en social beskñftigelsesindsats derfor omdrejningspunktet. Et liv tñttere pç arbejdsmarkedet giver selvvñrd, anerkendelse og netvñrk, som gär det lettere at tackle de mange udfordringer i hverdagen. Det Äger muligheden for at blive inkluderet i samfundet og forsärge sig selv. Vi skal ogsç Äge tilknytningen til arbejdsmarkedet for vores borgere med handicap. Deres udfordringer mç ikke pç forhçnd udelukke dem fra arbejdsmarkedet for eksempel ved tildelingen af färtidspension. Derfor gçr jeg i gang med at se pç initiativer, som kan udvikle og afpräve metoder til, at flere i denne gruppe i häjere grad kan blive en del af arbejdsmarkedet. Samtidig stçr jeg ogsç i spidsen for en indsats, som skal give nuvñrende färtidspensionister mulighed for at afpräve deres evner og bidrag til arbejdsmarkedet. Forebyggelse er vejen frem Üt er bekñmpelse noget andet er forebyggelse. At miste jobbet er i sig selv ikke Çrsag til, at man fra den ene dag til den anden bliver udstädt. Men lñngere tid uden for arbejdsmarkedet giver en stärre risiko for at blive sçrbar og komme ud pç kanten af samfundet. Derfor skal vi have stärre fokus pç forebyggelse, sç fñrre risikerer at komme pç kontanthjñlp, dagpenge og Ävrige offentlige ydelser. Det er bçde til gavn for den enkelte borgers livskvalitet og vores samfundsäkonomi, som uden tvivl kommer endnu mere under pres i Çrene foran os. Et af redskaberne i min vision er at opkvalificere ledige ude pç virksomhederne. Vi ved, at 13

14 arbejdsmarkedet i häjere grad efterspärger uddannet arbejdskraft. Derfor har vi i samarbejde med lokale virksomheder fokus pç at give ledige kompetencer til at kunne varetage et job pç lñngere sigt. En anden indsats, som ogsç ligger mig pç sinde, er de mange uigennemsigtige og detaljerede statslige krav pç beskñftigelsesomrçdet. Noget af regeltyranniet minder ligefrem om politik fra jerntñppets tid. Jeg vil arbejde for, at vi i kommunerne fçr stärre frihed til at gennemfäre de initiativer for de enkelte ledige, som vi mener bringer dem tñttere pç arbejdsmarkedet. Gruppen af unge ledige krñver en helt sñrlig opmñrksomhed. Alle prognoser peger pç, at vi om fç Çr kommer til at mangle veludannet arbejdskraft, nçr de Ñldre Çrgange forlader arbejdsmarkedet og bliver erstattet af de mindre ungdomsçrgange. Derfor skal vi handle nu og sikre gode vilkçr for, at unge gennemfärer en uddannelse og ikke bliver tabt pç gulvet som fälge af krisen. Konkret har vi i ByrÇdet besluttet at indfäre uddannelsesklausuler i vores udbud af byggeog anlñgsopgaver. I kontrakterne kan kommunen for eksempel stille krav om, at arbejdsgiverne skal have en uddannelsespolitik eller et bestemt antal elever i praktik i virksomheden. Det skal medvirke til, at vi fç flere praktikpladser til unge, som bliver bedre kvalificerede til at mäde fremtidens krav pç arbejdsmarkedet. Alle gode kráfter er nädvendige En politisk vision og arbejdsprogram kan ikke stç alene. BekÑmpelse og forebyggelse af social udstädelse og fattigdom i Érhus kan ikke lade sig gäre, hvis ikke vi alle giver en hçnd med. Det gñlder i lokalsamfundet, pç arbejdspladserne, i vores forskellige kommunale tilbud og overalt, hvor Çrhusianerne mädes. For kort tid siden afholdte BeskÑftigelsesforvaltningen to konferencer om fremtidens arbejdsmarked i Érhus. Initiativet er med til at sñtte fokus pç, at vi skal vñre pç forkant med fremtidens udfordringer og prñge udviklingen pç beskñftigelsesomrçdet. PÇ konferencen havde jeg en rigtig god dialog med reprñsentanter fra de faglige organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Mit hçb er, at vi kan forsñtte den gode dialog, sç vi i fñllesskab kan skabe velstand og fremgang for alle i det Çrhusianske samfund. Socialdemokraternes kongres 2010 Kongressen afholdes i perioden lärdag d. 25. september til sändag den 26. september kl i Aalborg Kongres og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Élborg. Kunne du tñnke dig at deltage i kongressen som tilhärer, kan du tilmelde dig pç Partikontoret. Kontakt: Socialdemokraterne Danasvej 7, 1910 Frederiksberg C. Tlf Mail: Socialdemokraterne.dk 14

15 Indkaldelse til Politisk generalforsamling Socialdemokratiet i Viby onsdag, den 3. november 2010 kl i cafeen pä Lokalcenter Viby, KongsgÄrdsvej 6 Inden generalforsamlingen byder foreningen pç lidt mad. Af hensyn til spisningen, som begynder kl (pris 35 kr.), be r vi om tilmelding senest den 26. oktober 2010 til Ilse Klinke eller Poul Holst Jensen (se tlf. og mail-adr. side 19). Vi kan hjälpe med transport, det skal blot meddeles ved tilmeldingen. Drikkevarer kan kåbes til rimelige priser. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Politisk udtalelse 5. Debat om de skriftlige beretninger og de fremadrettede fokuspunkter 6. Eventuelt De skriftlige beretninger vil blive udsendt inden generalforsamlingen, sçledes at det er muligt at forberede nogle spårgsmçl til politikerne. De medlemmer, der har mail, vil fç beretningerne sendt pr. mail. De medlemmer, der IKKE har mail, kan rekvirere beretningerne hos formanden efter den 13. oktober Jeg modtager gerne spårgsmçl, som I Ånsker at stille politikerne, senest den 26. oktober SpÅrgsmÇlene bliver sendt videre til politikerne. De politikere, der vil väre til stede pç den politiske generalforsamling, er fra RegionsrÇdet Bjarne Schmidt Nielsen. Fra ByrÇdet Camilla Fabricius og Ango Winther. Fra Folketinget RenÑ Skau BjÖrnsson og Dan JÅrgensen fra Europaparlamentet. Jeg hçber at se rigtig mange medlemmer til en livlig politisk debat. Ilse Klinke, formand 15

16 Lone Nielsen udtráder af Ñrhus ByrÅd Vibys medlem og byrçdsmedlem Lone Nielsen udtrñder af Érhus ByrÇd den 1. september Lone har vñret bestyrelsesmedlem i Viby siden 2008 og medlem af ByrÇdet siden 1. januar Lones mñrkesager er bärn og Ñldre, og indtil for nylig arbejdede Lone som social- og sundhedsassistent pç Lokalcenter Rosenvang. Private Çrsager er grunden til Lones udtrñden af ByrÇdet, da hun flytter til Kolding. Jeg vil gerne takke Lone bçde for hendes arbejde i partiforeningens bestyrelse og hendes indsats i Érhus ByrÇd, hvor Lone var medlem af BÄrn og Unge udvalget samt Ökonomiudvalget. Lone er kendt for sine holdninger og glade smil, ingen tvivl om at Lone har et socialdemokratisk hjerte. Jeg vil Änske al det bedste for Lone fremover. Ilse Klinke formand 16

17 Tillid gär en forskel Af Camilla Fabricius, gruppeformand for socialdemokraterne i Érhus ByrÇd for voksne mennesker der Änsker at gifte sig. Men mon ikke DF alligevel fçr sit pund flñsk. Jeg tror nu pç at vi fçr det bedste ud af folk, ved at tro det bedste om dem. DesvÑrre er det ikke hvad velfñrdssamfundet i dag prñsterer. I kommunerne er vi pçlagt en beskñftigelsespolitik, der mistñnkeliggär alle der en dag desvñrre vil have brug for hjñlp fra fñllesskabet. Alt privatliv er i dag underlagt, nñrmest absurde, kontrolforanstaltninger. Regeringen og DF Änsker at gç skridtet videre, al sund fornuft ryger ud af vinduet; til fordel for formynderi og tom vñrdipolitik. Det er ironisk, nçr VKO siger at de forsvarer den enkeltes rettigheder, at deres eneste svar pç virkeligheden er mere kontrol. Hvor gçr grñnsen egentlig? Pensionister skal checke ind hvis de Änsker at tilbringe en del af deres otium i udlandet. Og dokumentationen mç hellere vñre i orden, ellers kan man pludselig finde sig selv i en bureaukratisk dädsfñlde. Pensionister, handicappede, psykisk syge, studerende, bärnefamilier, ufaglñrte, ingen gçr fri, bare regeringen kan finansiere sine skattelettelser. Vi som socialdemokrater er parate til at se ud over vores egen nñsetip. Vi mç se pç hvilke initiativer som virker, hvornçr vi oplever at man bidrager til et samfund? Hvordan bliver man en del af et samfund? Hvor findes de steder som rummer mennesker som Änsker at bidrage, som pç hver deres mçde kan fç mennesker op af stolen - med tillid til at mennesker kan gäre en forskel - et lille skridt af gangen. Vi Änsker at sñtte gang i beskñftigelsen, vi Änsker at vi arbejder lidt mere, sç der stadig er rçd til en ordentlig service for borgerne i Érhus. Men inden vi fçr en ny regering, for Danmark og for Érhus; er vi nädt til at se en Äkonomisk fremtid i Äjnene. En fremtid hvor den siddende regering og DF har tvunget kommunerne til at skñre ekstremt hçrdt i velfñrden for borgerne. Vi behäver alle socialdemokrater til at forklare det. PÇ grund af regeringen er vores hñnder bundet, og det bliver tragisk for Érhus. Vi har brug for at vi stçr sammen, nçr vi skal forklare at regningen for regeringens nulläsning og manglende formçen for at skabe vñkst i krisen har sç utrolig store konsekvenser ogsç i Érhus. Min appel vil derfor vñre, at vi som parti og partiforening kommer ud og taler med vibygenserne og forklarer, hvad der er socialdemokratisk politik, at vi sammen med venner og pç vores arbejdspladser diskuterer velfñrd og fair läsning. Samtidig er DF pç endnu et korstog, der i bund og grund handler om at mistñnkeliggäre en del af den danske befolkning, de er parate til at sprede frygt, utryghed og intolerance i hele vores samfund, for et par mandaters skyld. Og bare vent og se, de fçr mçske indfärt endnu et forbud 17

18 Aktuel kommentar.. Ved nñstformand Poul Holst Jensen fra 4 til 2 Çr, nedskñringerne i bärne-pengene, en udenrigsminister som holder mere ferie end deltager i mäderne, private sygehuse favoriseres, fejlslagen miljäpolitik, katastrofal dçrlig afslutning pç klimatopmädet, Kurt VestergÇrd-tegneseriesagen, hçndtering af finanskrisen, ufinansierede skattelettelser, osv. osv. Det er kun en lille flig af de ting som denne regering har lavet uden synderlige socialdemokratiske fingeraftryk. Sensommeren er over os, og nçr du sidder med dette blad i hçnden, er vi snart mindre end et Çr fra det nñste folketingsvalg. MÇske kortere tid, men det afhñnger naturligvis af statsminister Lars LÄkke Rasmussen. Det tegner til at blive en meget beskidt valgkamp, hetzen fra den blç side mod den räde bloks politik er massiv, og det tegner til at blive en tñt afgärelse. GÇr vi mindre end 6-8 uger tilbage sç meningsmçlingerne noget anderledes ud, da var vi i den räde blok foran med mandater, og faktisk kunne vi danne regering uden afhñngighed af de radikale, men nu ser det helt anderledes ud. DesvÑrre er der lige en skattesag som er kommet frem via BT. Normalt nçr det kommer fra den kant, behäver det ikke at blive taget alvorligt, men jeg skal da love for at vores formand har fçet draget sin hñderlighed i tvivl. Det er ganske enkelt dybt trñls og uretfñrdigt, og det skal nok igen og igen, blive taget op med fç ugers mellemrum, til skade for Fair LÄsning og vores ellers trovñrdige politik. Jeg er ikke i tvivl om at misundelse, er en del af Çrsagen, misundelse over Helles politiske egenskaber, og udsigten til at Danmark fçr sin färste kvindelige statsminister nogensinde. Hvor kunne det da vñre befriende at fç en ledelse som for färste gang i lang tid er befriet for arrogance, og blokpolitik, en ny start med friske Äjne. Jeg mener, der bliver behov for en kraftig oprydning i alle de tçbelige foranstaltninger som denne regering har vñret Çrsag til. Smagsdommeri, domstolsreform af tvivlsom succesfuld art, tinglysningssagen, kommunal-reformen, politikredssammenlñgningerne, krigen i Afghanistan, nedskñringerne af dagpenge-perioden Vi har i de seneste Çr oplevet en magtarrogance og retorik uden sidestykke i den nyere politiske historie. Chefideologen for dette korstog sç en chance for ca. to Çr siden, til at udnñvne sig selv til generalsekretñr for NATO, da de liberale toner ikke var liberale nok, til at forlade statsministerposten. Anders Fogh Rasmussen bliver i disse uger draget til ansvar af sine tidligere venner i Venstre og bebrejdet sin manglende vilje til at lave liberale gennemgribende reformer som det hedder sig. Jo de lange knives nat i dette superliberale parti er startet, og det bliver spñndende at se, hvordan Hjorten og LÄkke vil klare de kommende udfordringer. Det giver selvfälgelig os muligheden for at tilbageerobre regeringsmagten og komme i offensiven, via det gode samarbejde som er blevet etableret med SF, og som ogsç de Radikale og Enhedslisten bifalder, et godt stykke af vejen. Men det er samtidig en selvfälge, at der ikke mç komme flere sager som skader partiet. GÄr der det, bliver vejen til ministersñderne, Ädelagt, ikke mindst af medierne, som bestemt ikke taler vores sag. Spindoktorerne og regeringens propagandister vil sable os ned, bare se hvilken hçnlig retorik som finansminister Claus Hjort Frederiksen anvender om vores lancerede Fair LÄsning. HÇnlig og arrogant, hvñser han sin galde ud om at planen er fugle pç taget, LO, Helle Thorning og Villy SÄvndal svigter totalt samfundsäkonomien, pçstçr han. Vejen mod regeringsmagten bliver svñr, vi er oppe mod Äkonomiske krñfter og folk, som bestemt ikke Änsker os det godt, men mçlet skal gerne nçs, fri os for LÄkke Helle og Villy til magten. God valgkamp. 18

19 Oversigt over bestyrelsen og politikere Formand: Ilse Klinke Enslevvej 8, 8361 Hasselager Tlf el Nástformand: Poul Holst Jensen Karensmindevej 4, 8260 Viby J. Tlf Kasserer: Jane Tribler TornhÄjvej 48, Stautrup, 8260 Viby J Tlf Sekretár: Bodil Abel H.C. Örstedsvej 41, 8260 Viby J. Tlf Medlem: John Dybdal AbildhÄjvej 15, 8260 Viby J. Tlf Medlem: SÄren Christiansen JegstrupvÑnget 115, 8310 Tranbjerg J. Tlf Medlem: Hans Peter Mehlsen Edisonsvej 2, 8260 Viby J. Tlf Medlem: Berit Lindgaard Munch Stavtrupvej 67, 8260 Viby J. Tlf el Suppleant: Yrsa SkjÄdt HÄj RosenhÄj 21 A, st.tv Viby J. Tlf el Suppleant: Ateequllah Akbari Gudrunsvej 46, 2.th., vñr. 1, 8220 Brabrand Tlf Borgmester: Nicolai Wammen Lollandsgade 70, 2, 8000 Érhus C. Tlf el Hjemmeside: ByrÅdsmedlem: Ango Winther HÄskovvej 16, 8260 Viby J. Tlf eller Hjemmeside: ByrÅdsmedlem: Camilla Fabricius Christian X's Vej 23 1, 8260 Viby J Mobil: RegionsrÅdsmedlem: Bjarne Schmidt Nielsen Carl Jensensvej 21, 8260 Viby J. Tlf mobil RegionsrÅdsmedlem: Flemming Knudsen Marselis Boulevard 28, 8. 6., 8000 Érhus C. Tlf el fax Hjemmeside: Folketingsmedlem: RenÅ Skau Bjârnsson LykkenshÄj 66, 8220 Brabrand Tlf mobil Hjemmeside: EU-parlamentsmedlem: Dan JÄrgensen ASP 11G114, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles, Belgien Telefon: +32 (0) Hjemmeside: Kredsformand: Klaus Jachobsen Hasselbakken 35, 8361 Hasselager Tlf mobil Formand Fállesbestyrelsen i Ñrhus Kom. Morten Pless Byagervej 99A, 8330 Beder Tlf mobil Hjemmeside: 19 Socialdemokraterne Viby s hjemmeside

20 Aktivitetsoversigt og mäder Mandag 6. september kl Socialdemokraterne, SF, LO Érhus og FTF Midtjylland holder sundhedspolitisk mäde med regionsrçdsformand Bent Hansen, Else Kayser formand for Dansk SygeplejerÇd og Jonas Dahl SF s sundhedspolitiske ordfärer Sted: 3F, Rymarken 4, 8210 Ñrhus V Mandag 6. september kl Organisatorisk bestyrelsesmäde Sted: 3F, Rymarken 4 LÄrdag 11. september Heldagstur BesÄg i Folketinget. Rundvisning ved RenÅ Skau Bjârnsson. Afgangstidspunkt oplyses ved tilmelding til kredsformand Klaus Jachobsen pç mail eller tlf senest 15. august Mandag 13. september kl MedlemsmÄde om Érhus Kommunes budget v. borgmester Nicolai Wammen Sted: Oplyses senere september Socialdemokratiets kongres i Élborg Du kan deltage som tilhärer se hjemmesiden Mandag 4. oktober kl Nyt Fra Folketinget v. Socialdemokraternes folketingsmedlem RenÅ Skau Bjârnsson Mandag 4. oktober kl Organisatorisk bestyrelsesmäde Sted: Lokalcenter Viby, KongsgÇrdsvej 6, 2. sal Mandag 25. oktober kl Politisk reprñsentantskabsmäde i Vestkredsen Sted: 3F, Rymarken 4, 8210 Érhus V Mandag 1. november kl RÇdmand Hans Halvorsen orienterer om uddannelsesklausuler. Mandag 1. november kl Organisatorisk bestyrelsesmäde Sted: Lokalcenter Viby, KongsgÇrdsvej 6, 2. sal Onsdag 3.november kl Spisning i forbindelse med politisk generalforsamling Onsdag 3. november Kl Politisk generalforsamling Sted: Lokalcenter Viby, KongsgÅrdsvej 6, cafeen Mandag 6. december kl Organisatorisk bestyrelsesmäde OplÑgsholder oplyses senere. Lokalcenter Viby, KongsgÇrdsvej 6, 2. sal Januar 2011 NytÇrskur NÑrmere information fälger Med ret til Ändringer af bestyrelsen. Foreningens måder er Çbne for alle medlemmer. Alle medlemmer er velkommen til at måde op. Der kan indkaldes til ekstra-ordinäre bestyrelsesmåder efter behov. FÅlg med pç Vibys hjemmeside

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK!

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK! ÅRHUS TABTE VÆRDIER SÅ STÅR VI HER IGEN. BUDGETTALER, SOM DEL AF BUDGETFORHANDLINGER. HER STÅR VI HVERT ÅR. FOR AT FORTÆLLE, HVORDAN VI SER FREMTIDEN FOR ÅRHUS KOMMUNE, FOR ÅRHUSIANERNE OG FOR OS SELV.

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Udgivet 1. juni 2010. Der var genvalg til Leif Beltoft som kasserer og Helle Lundgreen som sekretær.

Udgivet 1. juni 2010. Der var genvalg til Leif Beltoft som kasserer og Helle Lundgreen som sekretær. Repræsentantskabsmøde Udgivet 1. juni 2010 Der blev den 25. maj afholdt repræsentantskabsmøde hos Socialdemokraterne i Aalborg. Der var 68 fremmødte til mødet som bl.a. skulle vælge ny formand for fællesledelsen.

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Tema 1. Økonomi krisepakker?

Tema 1. Økonomi krisepakker? Tema 1 Økonomi krisepakker? 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker Principprogram Kommunalvalget 2013 Ikast - Brande Politik handler om mennesker Alle mennesker Ikast - Brande Politik handler om mennesker De socialdemokratiske kandidater er hver for sig forskellige, men

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

A-Orientering nr. 10 Oktober 2014 Helle & Helle Kongres i Aalborg Socialdemokraterne i Hvidovre-kredsen

A-Orientering nr. 10 Oktober 2014 Helle & Helle Kongres i Aalborg Socialdemokraterne i Hvidovre-kredsen nr. 10 Oktober 2014 Helle & Helle Kongres i Aalborg Socialdemokraterne i Hvidovre-kredsen Indholdsfortegnelse Forside: Helle & Helle. Kongres Borgmesteren har ordet 3 Kredsformanden har ordet. Udgår Meddelelser

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne.

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne. SÆNKELOFT Erhvervsråd: DA-reformer vil sende 50.000 ud i fattigdom Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mia Fanefjord Pedersen Onsdag den 17. juni 2015, 05:00 Del: DA vil få 85.000 flere i arbejde ved at

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Feltperiode: Den 15.-16. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Annette Lind. November 2012. Kære modtager af mit nyhedsbrev. Indhold

Annette Lind. November 2012. Kære modtager af mit nyhedsbrev. Indhold Annette Lind November 2012 Indhold Indledning 1 12.500 akutjob på vej til de langtidsledige 3 Kære modtager af mit nyhedsbrev I morges vågnede jeg op til en sejr til demokratiet. Barack Obama har genvundet

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen.

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. 1 Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. Det er i dag 162 år siden at Frederik den syvende underskrev Danmarks riges grundlov og lagde grundstenen til det samfund vi

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE VÆLG FÆLLESSKABET AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE Folketinget magter ikke at reagere på klimakrise og miljøforarmelse i tide. Men så må vi selv! Enhedslisten vil involvere borgerne i den nødvendige

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 Redaktionsudvalget takker af Dette er det sidste blad som dette redaktionsudvalg står for. Vi vil gerne sige tak for denne gang. Det har været sjovt og

Læs mere

Indbydelse til Beg/Talent Cup - Fredericia LÄrdag den 18. september 2010

Indbydelse til Beg/Talent Cup - Fredericia LÄrdag den 18. september 2010 Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste tilmelding: ArrangÄr: 27. august 2010 Fredericia Taekwondo Klub Info mail sendes til de klubber der har tilmeldt deltagere, info Dato: LÅgges ogsç pç forbundets

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed.

Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Beretning ved Ryslinge Friskoles generalforsamling 2010.03.31. Hvor ligger Ryslinge Friskole i elevernes bevidsthed. Ligger den mellem Sofienlundskolen og Jacksons Five, som de skildrede i årets musical

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

1 Socialdemokraterne i Viby. Se bl.a. 5 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 12 Hvor er det danske sundhedsvæsen?

1 Socialdemokraterne i Viby. Se bl.a. 5 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 12 Hvor er det danske sundhedsvæsen? 1 Socialdemokraterne i Viby Se bl.a. Januar 2009 5 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 12 Hvor er det danske sundhedsvæsen? 15 Præsentation af EU-kandidater Socialdemokraterne i Viby Etnisk fest

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F.

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. Der er kommet en Ny ledelse i Socialdemokratiet dens dagsorden er at vinde næste gang Efterlønnen er sat til debat. Vi må sikre at vores medlemmer

Læs mere

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA:

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA: 4/2015 Sjælland & Øerne TEMA: Fødevarearbejdsplads 2016 Bekymringer på Danish Crown Rønne Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge Rift om ungdommen: Mangel på bagerog slagterlærlinge Henriks kommentar Fødevarearbejdsplads

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere