Instructions for Use Microwave. Bedienungsanweisung Mikrowelle. Betjeningsvejledning Mikrobølgeovn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instructions for Use Microwave. Bedienungsanweisung Mikrowelle. Betjeningsvejledning Mikrobølgeovn"

Transkript

1 Instructions for Use Microwave Bedienungsanweisung Mikrowelle Betjeningsvejledning Mikrobølgeovn

2 DA Indhold 1 FORHOLDSREGLER VED BRUG BORTSKAFFELSESANVISNINGER - VORES MILJØPOLITIK SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER LÆR DIN OVN AT KENDE FØR INSTALLATION BESKRIVELSE AF FRONTPANELETS BETJENINGSELEMENTER BRUG AF OVNEN TILGÆNGELIGT TILBEHØR TILBEREDNINGSTABELLER (ANBEFALINGER) RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE INSTALLATION AF APPARATET INSTRUKTIONER FOR BRUGEREN: Her gives brugsanbefalinger, en beskrivelse af betjeningselementer og korrekte procedurer for rengøring og vedligeholdelse af apparatet INSTRUKTIONER FOR MONTØREN: Disse er henvendt til den kvalificerede tekniker, som skal installere, idriftsætte og kontrollere apparate 66

3 Forholdsregler ved brug DA 1 FORHOLDSREGLER VED BRUG DENNE HÅNDBOG ER EN INTEGRERET DEL AF APPARATET. PAS GODT PÅ DEN, OG SØRG FOR AT HAVE DEN VED HÅNDEN I HELE OVNENS LEVETID. VIL OPFORDRER TIL, AT DENNE VEJLEDNING OG SAMTLIGE OPLYSNINGER I DEN GENNEMLÆSES OMHYGGELIGT, FØR APPARATET BENYTTES. INSTALLATION SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE I OVERENSSTEMMELSE MED DE RELEVANTE REGULATIVER. DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL ANVENDELSE I HUSHOLDNINGER OG STEMMER OVERENS MED DE EEC-DIREKTIVER, DER ER I KRAFT I ØJEBLIKKET. APPARATET ER UDVIKLET TIL FØLGENDE FUNKTION: TILBEREDNING OG OPVARMNING AF FØDEVARER. ENHVER ANDEN ANVENDELSE ER AT BETRAGTE SOM UPASSENDE. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ENHVER FORM FOR HÆFTELSE FOR ANVENDELSER UD OVER DEM, DER ER BESKREVET OVENFOR. BEHOLD DOKUMENTATIONEN TIL DETTE PRODUKT TIL FREMTIDIG REFERENCE. SØRG ALTID FOR AT HAVE BETJENINGSVEJLEDNINGEN VED HÅNDEN. HVIS DU LÅNER MIKROBØLGEOVNEN UD, SKAL DEN ALTID LEDSAGES AF VEJLEDNINGEN! DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL TILBEREDNING AF FØDEVARER, OG DET MÅ IKKE BENYTTES TIL OPVARMNING AF LOKALER. SPRØJT IKKE MED AEROSOLER (SPRAYDÅSER) I NÆRHEDEN AF DETTE APPARAT, MENS DET ER I GANG. LAD ALDRIG EMBALLAGEMATERIALE HENLIGGE UOVERVÅGET DERHJEMME. SORTER DE FORSKELLIGE EMBALLAGEMATERIALER EFTER TYPE, OG AFLEVER DEM PÅ DEN NÆRMESTE GENBRUGSSTATION. DETTE APPARAT ER MÆRKET I OVERENSSTEMMELSE MED DET EUROPÆISKE DIREKTIV 2002/96/EC OM UDTJENT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE). DETTE DIREKTIV INDEHOLDER REGULATIVER OM INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF UDTJENTE APPARATER I EU. KASSEREDE APPARATER SKAL AFLEVERES PÅ GENBRUGS- STATIONEN. BLOKER ALDRIG ÅBNINGERNE OG SPALTERNE, DER ER BEREGNET TIL VENTILATION OG VARMEBORTLEDNING. TYPESKILTET MED TEKNISKE DATA, REGISTRERINGSNUMMER OG VAREMÆRKENAVN ER PLACERET SYNLIGT PÅ OVNDØRENS RAMME. TYPESKILTET MÅ IKKE FJERNES UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER. BENYT ALDRIG METALSKURESVAMPE ELLER SKARPE SKRABERE, DA SÅDANNE VIL BESKADIGE OVERFLADEN. BENYT ALMINDELIGE IKKE-SLIBENDE PRODUKTER, OM NØDVENDIGT UNDERSTØTTET MED TRÆ- ELLER PLASTICREDSKABER. SKYL OMHYGGELIGT, OG TØR AF MED EN BLØD KLUD ELLER VASKESKIND. LAD IKKE SPILDTE FØDEVARER MED ET HØJT SUKKERINDHOLD (F.EKS. MARMELADE) TØRRE I OVNEN. HVIS DE TØRRER FOR LÆNGE, KAN DE BESKADIGE EMALJEBELÆGNINGEN INDVENDIGT I OVNEN. 67

4 DA Bortskaffelsesinstruktioner 2 BORTSKAFFELSESANVISNINGER - VORES MILJØPOLITIK Vores produkter er udelukkende emballeret i ikke-forurenende, miljøvenlige og genanvendelige materialer. Vi tilskynder alle til at medvirke ved at bortskaffe emballagen korrekt. Kontakt din lokale forhandler eller ansvarlige lokale organisationer for at få oplyst adresser på opsamlings-, genanvendelses- og bortskaffelsesfaciliteter. Lad aldrig emballagen eller dele af den ligge frit tilgængeligt. Emballagedele og i særdeleshed plasticposer kan udgøre kvælningsfare for børn. Dit gamle apparat skal også bortskaffes korrekt. Vigtigt: Aflever dit gamle apparat til en lokal organisation, der er bemyndiget til at indsamle udtjente apparater. Korrekt bortskaffelse muliggør intelligent genindvinding af værdifulde råstoffer. Før apparatet bortskaffes, er det vigtigt at fjerne dørene og lade hylderne sidde i brugspositionerne, så det sikres, at børn ikke kan blive spærret inde i ovnen i forbindelse med leg. Klip også strømledningen over, og fjern den sammen med stikket. 68

5 Sikkerhedsforholdsregler DA 3 SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER SE MONTAGEANVISNINGERNE VEDR. SIKKERHEDSREGULATIVER FOR EL- ELLER GASAPPARATER OG VENTILATIONSFUNKTIONER. I DIN EGEN INTERESSE OG AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED ER DET VED LOV KUN TILLADT AT LADE ELEKTRISKE APPARATER (UANSET TYPE) MONTERE OG SERVICERE AF KVALIFICERET PERSONALE OG I OVERENSSTEMMELSE MED DE RELEVANTE REGULATIVER. VORES GODKENDTE MONTAGETEKNIKERE SIKRER, AT ARBEJDET UDFØRES TIL ALLES TILFREDSHED. GAS- ELLER EL-APPARATER SKAL ALTID AFBRYDES AF KVALIFICERET PERSONALE. STIKKET, SOM SKAL FORBINDES MED FORSYNINGSLEDNINGEN, OG DEN TILSVARENDE STIKKONTAKT SKAL VÆRE AF SAMME TYPE OG OVERHOLDE SAMTLIGE GÆLDENDE REGLER. STIKKONTAKTEN SKAL VÆRE TILGÆNGELIG, EFTER AT APPARATET ER INDBYGGET. AFBRYD ALDRIG STIKKET VED AT TRÆKKE I LEDNINGEN. APPARATET SKAL JORDTILSLUTTES I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE SIKKERHEDSREGULATIVER FOR EL-APPARATER. UMIDDELBART EFTER INSTALLATIONEN SKAL DER UDFØRES EN HURTIG KONTROL AF OVNEN I HENHOLD TIL DE ANVISNINGER, DER FØLGER SENERE I DENNE VEJLEDNING. I FORBINDELSE MED TESTEN SKAL DER ANBRINGES ET GLAS VAND I OVNEN, DA VANDET OPTAGER MIKROBØLGERNE, OG OVNEN DERMED IKKE BESKADIGES. HVIS APPARATET IKKE FUNGERER, SKAL DU AFBRYDE DET FRA NETFORSYNINGEN OG KONTAKTE DET NÆRMESTE SERVICECENTER. FORSØG ALDRIG AT REPARERE APPARATET. ADVARSEL! EFTERLAD ALDRIG OVNEN UOVERVÅGET, ISÆR IKKE HVIS DER OPVARMES PRODUKTER I PAPIR, PLASTIC ELLER ANDRE BRÆNDBARE MATERIALER. SÅDANNE MATERIALER KAN FORKULLE OG BRYDE I BRAND. BRANDFARE! ADVARSEL! HVIS DER KAN IAGTTAGES RØG ELLER BRAND, SKAL DØREN HOLDES LUKKET, SÅ FLAMMERNE KVÆLES. SLUK OVNEN, OG TRÆK STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN, ELLER AFBRYD STRØMMEN TIL OVNEN. ADVARSEL! OPVARM ALDRIG RENT ALKOHOL ELLER ALKOHOLISKE DRIKKEVARER I MIKROBØLGEOVNEN. BRANDFARE! ADVARSEL! OPVARM ALDRIG VÆSKER ELLER FØDEVARER I LUKKEDE BEHOLDERE, DA SÅDANNE BEHOLDERE NEMT KAN EKSPLODERE. ADVARSEL! LÆG ALDRIG ANTÆNDELIGE GENSTANDE I OVNEN: DE KAN ANTÆNDES UTILSIGTET OG FORÅRSAGE EN BRAND. DETTE APPARAT ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE BRUGT AF PERSONER (HERUNDER BL.A. HELLER IKKE AF BØRN) MED NEDSAT FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FORMÅEN ELLER MANGEL PÅ ERFARING OG VIDEN, MEDMINDRE DE ER UNDER OPSYN AF ELLER HAR MODTAGET INSTRUKTION I BRUGEN AF APPARATET FRA EN PERSON, SOM ER 69

6 DA Sikkerhedsforholdsregler ANSVARLIG FOR DERES SIKKERHED. BØRN SKAL HOLDES UNDER OPSYN, SÅ DET SIKRES, AT DE IKKE LEGER MED APPARATET. ADVARSEL: TILGÆNGELIGE DELE KAN BLIVE MEGET VARME UNDER BRUGEN. SMÅ BØRN SKAL HOLDES PÅ SIKKER AFSTAND. ADVARSEL: UNDER BRUGEN BLIVER APPARATET MEGET VARMT. UDVIS FORSIGTIGHED, OG BERØR ALDRIG VARMEELEMENTERNE INDEN I OVNEN. UNDGÅ FORBRÆNDINGER OG SKOLDNINGER VED AT HOLDE BØRN PÅ AFSTAND. ADVARSEL! OVNEN MÅ IKKE BRUGES, HVIS: DØREN IKKE ER LUKKET ORDENTLIGT; DØRHÆNGSLERNE ER BESKADIGEDE; KONTAKTFLADERNE MELLEM DØREN OG OVNENS FRONT ER BESKADIGEDE; DØRRUDENS GLAS ER BESKADIGET; DER HYPPIGT DANNES ELEKTRISKE LYSBUER INDVENDIGT I OVNEN, SELV OM DER IKKE ER NOGEN METALGENSTANDE I DEN. OVNEN MÅ FØRST BRUGES IGEN, NÅR DEN ER REPARERET AF EN SERVICETEKNIKER FRA TEKNISK KUNDESERVICE. PAS PÅ! OPVARM ALDRIG BABYMAD ELLER -DRIKKEVARER I FLASKER ELLER GLAS MED SUTTEN ELLER LÅGENE PÅSAT. EFTER OPVARMNINGEN SKAL FØDE- ELLER DRIKKEVAREN OMRØRES ELLER OMRYSTES OMHYGGELIGT, SÅ VARMEN FORDELES ENSARTET. KONTROLLÉR ALTID FØDE- ELLER DRIKKEVARENS TEMPERATUR, FØR BARNET SPISER ELLER DRIKKER DEN. FARE FOR FORBRÆNDINGER! PAS PÅ VED OPVARMNING AF VÆSKER! NÅR VÆSKER (VAND, KAFFE, TE, MÆLK OSV.) NÆRMER SIG DERES KOGEPUNKT I OVNEN OG TAGES UD PLUDSELIGT, KAN DE STØDKOGE OG SPRØJTE UD AF BEHOLDEREN. FARE FOR PERSONSKADE OG FORBRÆNDINGER! UNDGÅ DEN SLAGS SITUATIONER VED OPVARMNING AF VÆSKER VED AT SÆTTE EN TESKE ELLER EN GLASPIND I BEHOLDEREN. FOR AT UNDGÅ OVEROPHEDNING ELLER ANTÆNDING ER DET MEGET VIGTIGT AT UNDGÅ AT VÆLGE MEGET LANGE TIDSINTERVALLER ELLER FOR HØJE EFFEKTNIVEAUER VED OPVARMNING AF SMÅ MÆNGDER FØDEVARER. ET RUNDSTYKKE KAN F.EKS. BRYDE I BRAND EFTER 3 MINUTTER, HVIS DEN VALGTE STYRKE ER FOR HØJ. TIL RISTNING SKAL DU KUN BENYTTE GRILLFUNKTIONEN OG HOLDE OVNEN UNDER KONSTANT OPSYN. HVIS DU BENYTTER EN KOMBINERET FUNKTION TIL AT RISTE BRØD, VIL BRØDET HURTIGT BRYDE I BRAND. OVNEN ER KUN BEREGNET TIL BRUG I PRIVATE HUSHOLDNINGER! BRUG KUN OVNEN TIL TILBEREDNING AF MÅLTIDER. UNDGÅ AT SKADER PÅ OVNEN OG ANDRE FARLIGE SITUATIONER VED AT FØLGE DISSE ANVISNINGER: Tænd ikke ovnen, uden at drejeskiveholderen, drejeskiveringen og den tilhørende plade er på plads. Tænd aldrig mikrobølgeovnen, når den er tom. Hvis der ikke er fødevarer i ovnen, kan der opstå en elektrisk overladning, og ovnen kan blive ødelagt. RISIKO FOR TINGSSKADE! Tildæk eller blokér aldrig ovnens ventilationsåbninger. 70

7 Sikkerhedsforholdsregler DA Brug kun tallerkner, der er egnet til mikrobølger. Før du bruger tallerkner og beholdere, skal du kontrollere, at de er egnede (se afsnittet om servicetyper). Afmonter ALDRIG glimmerafdækningen i loftet indvendigt i ovnen! Denne afdækning forhindrer, at fedt og fødevarefragmenter kan komme til at beskadige mikrobølgegeneratoren. Anbring aldrig letantændelige genstande i ovnen, da sådanne kan bryde i brand, hvis ovnen tændes. Benyt ikke ovnen som spisekammer. Æg med skal og hele kogte æg må ikke opvarmes i mikrobølgeovne, da de kan eksplodere. Benyt aldrig ovnen til dybstegning, da det er umuligt at styre temperaturen på olie, der opvarmes af mikrobølger. Undgå forbrændinger ved altid at bære ovnhandsker ved håndtering af tallerkner og fade og ved berøring af ovnen. Læn dig aldrig op ad den åbne ovndør, og sæt dig aldrig på den. Dette kan beskadige ovnen og i særdeleshed hængslerne. Døren kan maks. understøtte en vægt på 8 kg. Drejeskiven og grillristene kan understøtte en vægt på maks. 8 kg.overskrid ikke denne belastning, da ovnen ellers kan tage skade. RENGØRING: Advarsel! Din mikrobølgeovn skal rengøres regelmæssigt. Alle fødevarerester skal fjernes (se afsnittet om rengøring af ovnen). Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan dens overflade tage skade, og desuden kan ovnens levetid blive forkortet, og der kan opstå farlige situationer. Dørens kontaktoverflader (det forreste af rummet og den indvendige del af dørene) skal holdes ordentligt rene for at sikre, at ovnen fungerer korrekt. BENYT ALDRIG STÆRKE SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER ELLER SKARPE METALSKRABERE TIL AT RENGØRE GLASSET I DØREN, DA SÅDANNE PRODUKTER KAN RIDSE GLASSET, HVORVED DET KAN GÅ I STYKKER. Følg anvisningerne vedr. rengøring i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse af ovnen". REPARATIONER: Advarsel Mikrobølger! Ovnens ydre beskyttelse må ikke fjernes. Det er farligt for enhver, som ikke er autoriseret af producenten, at foretage nogen form for reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Hvis strømledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en autoriseret repræsentant eller teknikere med kvalifikation til sådanne arbejder, så farlige situationer undgås. Der kræves desuden specialværktøj til en sådan opgave. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder især på strømførende dele må kun udføres af teknikere med autorisation fra producenten. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for person- eller tingsskade forårsaget af tilsidesættelse af ovenstående regulativer, eller som måtte opstå som følge af manipulation af blot en enkelt del af apparatet eller brug af uoriginale reservedele. 71

8 DA Anvisninger for brugeren 4 LÆR DIN OVN AT KENDE 1. Dørglas 8. Lampe 2. Hægter 9. Betjeningspanel 3. Drejeskiveunderstøttelse 10. Glasbakke 4. Drejeskivering 11. Hylde (BENYT IKKE SAMMEN MED 5. Drejeskiveplade MIKROBØLGER) 6. Grillelement 12. Bruningsplade 7. Glimmerafdækning 13. Sideunderstøttelser 5 FØR INSTALLATION Lad aldrig emballagemateriale henligge uovervåget derhjemme. Sorter emballageaffald efter type, og aflever det på en lokal genbrugsstation. Apparatets indre skal rengøres, så alle produktionsrester fjernes. Yderligere oplysninger om rengøring findes under punktet "10. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE". 72

9 Anvisninger for brugeren DA 6 BESKRIVELSE AF FRONTPANELETS BETJENINGSELEMENTER Apparatets udstyr til betjening og overvågning er anbragt sammen på frontpanelet. Nedenstående tabel indeholder forklaringer af de benyttede symboler. DREJEKNAP TIL FUNKTIONSPARAMETRE Denne drejeknap bruges til at indstille klokkeslæt, tilberedningstemperatur og varighed og til at programmere start- og sluttider for tilberedningen. I denne vejledning betegnes den fremover som PT1. De følgende kapitler indeholder anvisninger i korrekt brug. DISPLAY TIL KLOKKESLÆT / VARIGHED Dette display viser det aktuelle klokkeslæt eller tilberedningsvarigheden. Desuden vises også indikatoren for funktionsblokering (se punkt "7.6.3 Børnesikring") I denne vejledning betegnes det fremover som DSP1. DISPLAY TIL TEMPERATUR / MIKROBØLGESTYRKE / VÆGT Dette display viser de indstillede parametre for den ønskede funktion eller brugerens indstillede parametre. I denne vejledning betegnes det fremover som DSP2. FUNKTIONSDISPLAY Dette display viser (oplyst) alle de tilberedningsfunktioner, der kan vælges. Anvisninger til valg af tilberedningsfunktion findes under punkt "7.2 Driftsindstillinger". I denne vejledning betegnes det fremover som DSP3. 73

10 DA Anvisninger for brugeren DREJEKNAP TIL FUNKTIONSVALG Denne drejeknap giver adgang til ovnens tre driftsindstillinger, og den benyttes derudover til valg af tilberedningsfunktion (se punkt "7.2 Driftsindstillinger"). I denne vejledning betegnes den fremover som PT2. Nedenstående tabel indeholder en kort beskrivelse af de tilgængelige funktioner. MIKROBØLGER MIKROBØLGER + GRILLELEMENT MIKROBØLGER + RUNDT VARMEELEMENT + VENTILATOR RUNDT VARMEELEMENT + VENTILATOR GRILLELEMENT + RUNDT VARMEELEMENT + VENTILATOR OPTØNING PÅ TID GRILLELEMENT OPTØNING EFTER VÆGT GRILLELEMENT + VENTILATOR PIZZAFUNKTION 74

11 Anvisninger for brugeren DA 7 BRUG AF OVNEN 7.1 Forholdsregler og generelle anbefalinger Når ovnen og grillen bruges for første gang, skal apparatet opvarmes til den højeste temperatur længe nok til at afbrænde eventuelle olierester fra produktionen, hvilket kan give fødevarer en ubehagelig lugt. Ovntilbehør, som kan komme i kontakt med fødevarer, er fremstillet i materialer, der overholder direktiv 89/109/EEC af 21/12/88 og gældende nationale regler. Lad ikke fødevarer blive stående alt for længe i ovnen efter tilberedning, da dette kan medføre kraftig kondensdannelse på indersiden af glasset. 7.2 Driftsindstillinger Dette produkt er programmeret til at levere 3 driftsindstillinger, som kan ændres ved tryk på PT2. Standby-indstilling: Aktiveres, så snart det aktuelle klokkeslæt er bekræftet, med DSP1 aktivt og indikering af klokkeslættet. TÆNDT-indstilling: I standby-tilstand skal der trykkes på PT2 én gang. Samtlige displays og drejeknapper tændes. SLUKKET-indstilling: I TÆNDT-tilstand skal der trykkes på PT2 én gang. Kun symbolet i DSP1 forbliver tændt. Af hensyn til brugerens sikkerhed tændes varmesystemet ikke med det samme i forbindelse med nogen af disse funktioner. 7.3 Første ibrugtagning Ved første ibrugtagning og efter strømafbrydelser viser ovnens venstre display DSP1 et blinkende -symbol. Korrekt indstilling af klokkeslæt er en forudsætning for enhver tilberedningsakivitet Indstilling af klokkeslættet Indstil klokkeslættet ved at dreje PT1 mod højre eller venstre for at øge eller reducere timetallet. Tryk én gang på den for at gå videre til minuttallet. Drej den mod højre eller venstre for at forøge eller reducere minuttallet, og tryk på den for at acceptere klokkeslættet. Symbolet vises i displayet, som holder op med at blinke Indstilling af klokkeslættet Det kan blive nødvendigt at ændre klokkeslættet, f.eks. i forbindelse med skift fra sommertid til vintertid. Det gøres ved med udgangspunkt i standby-indstilingen (se punkt "7.2 Driftsindstillinger") at holde PT1 inds i nogle sekunder, indtil tallene i DSP1 blinker. Gentag nu forløbet, der er beskrevet i punkt "7.3.1 Indstilling af klokkeslæt". 75

12 DA Anvisninger for brugeren 7.4 Valg af funktion Det er udelukkende i tilstanden TÆNDT muligt at vælge en tilberedningsfunktion ved at dreje PT2 mod højre eller venstre. Når funktionen er valgt, ændres farven i DSP3 til orange. Den forudindstillede tilberedningstid vises i DSP1, og de forudindstillede parametre (temperatur, mikrobølgestyrke, vægt) vises på skift i DSP Mikrobølgefunktion Når denne funktion er valgt, skal du dreje PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede tilberedningsvarighed. Tryk på PT1 for at bekræfte, hvorefter indikatoren mikrobølgestyrke begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede mikrobølgestyrke. Tryk på PT2 for at påbegynde tilberedningsprocessen med det samme, eller tryk på PT1 for at angive et senere tidspunkt for tilberedningstidspunktets start (se punktet " Forsinket starttidspunkt (automatisk tilberedning)") Mikrobølger + grillelementfunktion Når denne funktion er valgt, skal du dreje PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede tilberedningsvarighed. Tryk på PT1 for at bekræfte, hvorefter indikatoren for mikrobølgestyrke begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede mikrobølgestyrke. Tryk på PT2 for at påbegynde tilberedningsprocessen med det samme, eller tryk på PT1 for at angive et senere tidspunkt for tilberedningstidspunktets start (se punktet " Forsinket starttidspunkt (automatisk tilberedning)") Mikrobølger + rundt varmeelement + ventilatorfunktion Når denne funktion er valgt, skal du dreje PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede tilberedningsvarighed. Tryk på PT1 for at bekræfte, hvorefter indikatoren for mikrobølgestyrke begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede mikrobølgestyrke. Tryk på PT1 for at bekræfte, hvorefter temperaturindikatoren begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede temperatur. Tryk på PT2 for at påbegynde tilberedningsprocessen med det samme, eller tryk på PT1 for at angive et senere tidspunkt for tilberedningstidspunktets start (se punktet " Forsinket starttidspunkt (automatisk tilberedning)"). Temperaturindikatoren blinker, indtil ovnrummets temperatur har nået den indstillede værdi Grillelementfunktion Når denne funktion er valgt, skal du dreje PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede tilberedningsvarighed. Tryk på PT1 for at godkende. 76

13 Anvisninger for brugeren DA Tryk på PT2 for at påbegynde tilberedningsprocessen med det samme, eller tryk på PT1 for at angive et senere tidspunkt for tilberedningstidspunktets start (se punktet " Forsinket starttidspunkt (automatisk tilberedning)") Grillelement + ventilatorfunktion Når denne funktion er valgt, skal du dreje PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede tilberedningsvarighed. Tryk på PT1 for at godkende. Tryk på PT2 for at påbegynde tilberedningsprocessen med det samme, eller tryk på PT1 for at angive et senere tidspunkt for tilberedningstidspunktets start (se punktet " Forsinket starttidspunkt (automatisk tilberedning)"). Temperaturindikatoren blinker, indtil ovnrummets temperatur har nået den indstillede værdi Rundt varmeelement + ventilatorfunktion Når denne funktion er valgt, skal du dreje PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede tilberedningsvarighed. Tryk på PT1 for at bekræfte, hvorefter temperaturindikatoren begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede temperatur. Tryk på PT2 for at påbegynde tilberedningsprocessen med det samme, eller tryk på PT1 for at angive et senere tidspunkt for tilberedningstidspunktets start (se punktet " Forsinket starttidspunkt (automatisk tilberedning)"). Temperaturindikatoren blinker, indtil ovnrummets temperatur har nået den indstillede værdi Grillelement + rundt varmeelement + ventilatorfunktion Når denne funktion er valgt, skal du dreje PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede tilberedningsvarighed. Tryk på PT1 for at bekræfte, hvorefter temperaturindikatoren begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede temperatur. Tryk på PT2 for at påbegynde tilberedningsprocessen med det samme, eller tryk på PT1 for at angive et senere tidspunkt for tilberedningstidspunktets start (se punktet " Forsinket starttidspunkt (automatisk tilberedning)"). Temperaturindikatoren blinker, indtil ovnrummets temperatur har nået den indstillede værdi Funktionen Optøning på tid Når denne funktion er valgt, skal du dreje PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede optøningstid. Tryk på PT2 for at igangsætte optøningsprocessen. Mikrobølgestyrken varieres automatisk, så de bedste optøningsresultater opnås Funktionen Optøning efter vægt Når denne funktion er valgt, skal du dreje PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede fødevaretype, som vises i DSP1. 77

14 DA Anvisninger for brugeren Tryk på PT1 for at bekræfte, hvorefter vægtindikatoren begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede fødevarevægt. Tryk på PT2 for at igangsætte optøningsprocessen. Optøningstiden beregnes på grundlag af fødevaretypen og -vægten, og mikrobølgestyrken varieres automatisk, så der opnås optimale optøningsresultater. Nedenstående tabel viser funktionsprogrammerne til Optøning efter vægt inkl. vægtintervaller samt optønings- og hviletider (med henblik på at sikre ensartet temperatur i fødevarerne). PROGRAM FØDEVARE VÆGT (G) TID (MIN) HVILE- TID (MIN.) PR 01 KØD PR 02 FJERKRÆ PR 03 FISK PR 04 FRUGT PR 05 BRØD Pizzafunktion Når denne funktion er valgt, begynder vægtindikatoren at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede pizzavægt. Tryk på PT2 for at påbegynde tilberedningsprocessen Forsinket starttid (automatisk tilberedning) Når der trykkes på PT1 for at definere et forsinket starttidspunkt, begynder den tilsvarende indikator at blinke, og DSP1 viser klokkeslættet, mens DSP2 viser "Auto". Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre det forsinkede starttidspunkt. Tryk på PT2 for at godkende det forsinkede starttidspunkt. Ovnen skifter til ventetilstand, indtil det indstillede starttidspunkt indtræffer. DSP3 viser den valgte funktion, og DSP1 og DSP2 viser alle funktionens definerede parametre skiftevist. Hvis du vil igangsætte funktionen forud for det valgte tidspunkt, skal du trykke på PT2. Hvis du vil annullere programmeringen, skal du trykke på PT2 i 3 sekunder. 7.5 Når ovnen er i gang Afbrydelse af en tilberedningscyklus Du kan når som helst afbryde tilberedningsprocessen ved at trykke en enkelt gang på Start-/Stop-knappen eller ved at åbne ovndøren. I begge tilfælde: Afbrydes afgivelsen af mikrobølgeenergi øjeblikkeligt. Deaktiveres grillen, men vil fortsat være meget varm. Fare for forbrændinger! Timeren standser, og displayet viser den resterende driftstid. Hvis du ønsker det, kan du på dette tidspunkt: Vende eller omrøre fødevarerne for at sikre, at de tilberedes ensartet. Ændre procesparametrene. Annullér processen ved at trykke på PT2 i 3 sekunder. 78

15 Anvisninger for brugeren DA Genstart processen ved at lukke døren og trykke på PT Ændring af parametre Driftsparametrene (tid, vægt, styrke osv.) kan kun ændres, når tilberedningsprocessen er afbrudt. Gør følgende: Drej PT2 mod højre eller venstre for at ændre funktionen. Tryk på PT1 for at skifte til tilstanden, der muliggør ændring af parametrene. -symbolet begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den resterende tilberedningsvarighed. Tryk på PT1 for at bekræfte, hvorefter indikatoren for næste parameter begynder at blinke. Fortsæt som beskrevet i kapitlet om den aktive funktion for at ændre de resterende parametre. Tryk på PT2 for at fortsætte tilberedningsprocessen Annullering af en tilberedningscyklus Hvis du vil annullere tilberedningsprocessen, skal du trykke på PT2 i 3 sekunder. Der afgives derefter et bip, hvorefter ovnen igen SLUKKES Afslutning af en tilberedningscyklus Når processen afsluttes, afgives der tre bip, og displayet viser ordet "End". Bippene gentages hvert 30 sekund, indtil døren åbnes, eller der trykkes på PT2. Ovnen SLUKKES igen. 7.6 Sekundær menu Dette apparat har også en "sekundær menu", hvor brugeren kan: 7. Aktivere eller deaktivere Demofunktionen (hvilket deaktiverer alle varmeelementerne, så kun betjeningspanelet fungerer); 8. Aktivér eller deakivér funktionen, som begrænser det maksimale effektforbrug til W; 9. Aktivere eller deaktivere børnelåsen ( ); Demofunktion Mens ovnen er i SLUKKET-tilstand (se punkt "7.2 Driftsindstillinger"), skal du holde PT1 inde, indtil meddelelsen OFF SHO vises i DSP1. Dette betyder, at funktionen SHOW ROOM (som deaktiverer samtlige varmeelementer, så kun betjeningspanelet fungerer) ikke er aktiv. Drej PT1 mod højre eller venstre for at aktivere (ON SHO) eller deaktivere (OFF SHO) denne funktion. Hvis ovnen skal bruges normalt, skal funktionen indstilles til OFF SHO. Når du har indstillet den ønskede parameter, skal du trykke på PT2 for at vende tilbage til den oprindelige standby-tilstand Funktion til valg af effekt Denne funktion muliggør brug af ovnen på stedet, hvor netstrømmen er begrænset (f.eks. 3 kw på det italienske marked). Tilberedningsresultaterne påvirkes ikke, men tilberedningsvarigheden vil være længere med visse funktioner, som aktiverer mere end ét varmeelement. 79

16 DA Anvisninger for brugeren Mens ovnen er i SLUKKET-tilstand (se punkt "7.2 Driftsindstillinger"), skal du holde PT1 inde, indtil meddelelsen OFF SHO vises i DSP1. Tryk nu igen på PT1, hvorefter meddelelsen "OFF 2000" vises i DPS1. Drej PT1 mod højre eller venstre for at aktivere (ON 2000) eller deaktivere (OFF 2000) denne funktion, som begrænser ovnens maksimale effektforbrug til W uanset funktionsvalg. Når du har indstillet den ønskede parameter, skal du trykke på PT2 for at vende tilbage til den oprindelige standby-tilstand Børnelås Mens ovnen er i SLUKKET-tilstand (se punkt "7.2 Driftsindstillinger"), skal du holde PT1 inde, indtil meddelelsen OFF SHO vises i DSP1. Tryk nu på PT1, indtil meddelelsen "OFF BLOC" vises i DPS1. Drej PT1 mod højre eller venstre for at aktivere (ON BLOC) eller deaktivere (OFF BLOC) denne funktion, som spærrer samtlige funktioner og drejeknapper efter 3 minutters drift uden nogen form for kommando fra brugeren (når dette system er aktivt, vises -symbolet i DPS2). Når du har indstillet den ønskede parameter, skal du trykke på PT2 for at vende tilbage til den oprindelige standby-tilstand. Hvis du vil forlade spærrefunktionen midlertidigt for at ændre et tilberedningsprogram eller vælge en anden funktion, skal du holde PT1 inde, indtil symbolet forsvinder fra DSP2. De nødvendige ændringer kan nu foretages, og 2 minutter efter, at den sidste indstilling er foretaget, træder spærringen i kraft igen. Hvis du vil deaktivere spærrefunktionen permanent, skal du åbne den sekundære menu og slå funktionen fra som beskrevet i dette afsnit. 7.7 Køleventilatorsystem Apparatet er udstyret med et kølesystem, som træder i kraft, så snart en tilberedningsfunktion påbegyndes. Ventilatorernes drift genererer en normal luftstrømning, som kommer ud over døren, og som muligvis fortsætter kortvarigt, efter at ovnen er slukket. 7.8 Indvendigt lys Ovnlyset tændes: når ovndøren åbnes i standby-status (punkt "7.2 Driftsindstillinger") eller; når funktionsdrejeknappen drejes til en vilkårlig funktion. Hvis ovndøren efterlades åben, slukker ovnlyset automatisk efter 10 minutter. 80

17 Anvisninger for brugeren DA 8 TILGÆNGELIGT TILBEHØR Hylde: Nyttig til understøttelse af pander med fødevarer, der skal tilberedes. MÅ IKKE BENYTTES SAMMEN MED MIKROBØLGER. Glasbakke: Nyttig til tilberedning af kager, pizza og konfekture og til opsamling af fedt fra fødevarer, som er anbragt på hylden ovenfor. Glasbakken kan kun benyttes over hylden eller direkte på bunden af ovnrummet. Buningsplade: Nyttig til mikrobølgetilberedning af fødevarer, som kræver bundvarme. Den kan også benyttes til stegning af bacon, æg, pølser osv. 81

18 DA Anvisninger for brugeren 9 TILBEREDNINGSTABELLER (ANBEFALINGER) 9.1 Tilberedning med mikrobølger Advarsel! Læs afsnittet "Sikkerhedsforholdsregler", før du tilbereder fødevarer i din mikrobølgeovn. Følg disse anbefalinger, når du tilbereder fødevarer med mikrobølger: Før du opvarmer eller tilbereder fødevarer med skal eller skræl (f.eks. æbler, tomater, kartofler, pølser), skal du punktere dem, så de ikke sprænges. Skær fødevarerne i stykker, før du påbegynder tilberedningen. Før du benytter en beholder eller tallerken, skal du sikre, at servicet er egnet til mikrobølger (se afsnittet om forskellige typer ovnservice). Ved tilberedning af fødevarer med meget lavt fugtindhold (f.eks. optøning af brød, tilberedning af popcorn osv.) er fordampningen meget hurtig. Ovnen fungerer i sådanne tilfælde, som hvis den var tom, hvorved fødevarerne kan brænde. Derved kan ovnen og beholderen tage skade. Sørg derfor altid for kun at indstille den nødvendige tilberedningstid, og hold altid godt øje med tilberedningsprocessen. Det er ikke muligt at opvarme store mængder olie (dybstegning) i mikrobølgeovnen. Fjern færdigtilberedte fødevarer fra beholderne, de leveres i, da sådanne beholdere ikke altid er varmefaste. Følg anvisningerne fra producenten af fødevarerne. Hvis du vil bruge flere beholdere som f.eks. kopper, skal du fordele dem jævnt på drejeskivepladen. Luk aldrig plasticposer ved hjælp af metalclips. Benyt plasticclips i stedet. Punkter poserne flere steder, så dampen kan undslippe uden videre. Ved opvarmning eller tilberedning af fødevarer skal du kontrollere, at de når en temperatur på mindst 70 C. Under tilberedning kan der dannes damp på indersiden af lågen i mængder, så der løber væske ned ad den. Dette er en helt normal situation, som kan blive mere udtalt, hvis der er koldt i rummet. Ovnen bliver ikke farlig at bruge af den årsag. Når du er færdig med tilberedningen, skal du fjerne vandet fra kondenseringen Hvis du opvarmer væsker, skal du bruge beholdere med en bred åbning, så dampen kan undslippe uhindret. Forbered fødevarerne i henhold til instruktionerne, og følg tilberedningstiderne og styrkeniveauerne i tabellerne. Glem ikke, at de oplyste værdier kun er vejledende og kan variere i henhold til fødevarernes oprindelig tilstand, temperatur, fugtindhold og type. Det anbefales at tilpasse tiderne og styrken til den enkelte situation. Afhængigt af fødevarernes nøjagtige karakteristika kan det være nødvendigt at forlænge eller forkorte tilberedningstiderne eller forøge eller forringe styrken. 82

19 Anvisninger for brugeren DA FØDEVARE BLOMKÅL BROCCOLI CHAMPIGNON ÆRTER, GULERØDDER Tilberedning med mikrobølger Jo større mængde fødevarer, desto længere tilberedningstid. Husk på, at: Dobbelt mængde» dobbelt tid Halv mængde» halv tid 2. Jo lavere temperatur, desto længere tilberedningstid. 3. Fødevarer med store mængder væske opvarmes hurtigere. 4. Tilberedningen bliver mere ensartet, hvis fødevarerne fordeles ensartet på drejeskiven. Hvis du anbringer tunge fødevarer yderst på tallerknen og lettere fødevarer midt på tallerknen, kan du opvarme forskellige typer fødevarer samtidig. 5. Du kan når som helst åbne døren. hvis du gør det, slukker ovnen automatisk. Mikrobølgeovnen går først i gang igen, når du har lukket døren igen og trykket på Start-knappen. 6. Fødevarer, som er tildækket, kræver mindre tilberedningstid og bevarer deres karakteristika bedre. Lågene skal være mikrobølgegennemtrængelige og have små huller, så dampen kan undslippe Tilberedning af grøntsager MÆNGDE (GR) TILFØJEL SE AF VÆSKE 100 ML 50 ML 25 ML 100 ML EFFEKT (W) TID (MIN.) HVILETID (MIN.) ANVISNINGER SKÅRET I SKIVER. HOLD TILDÆKKET. SKÅRET I STYKKER ELLER ML SKIVER. HOLD FROSNE TILDÆKKET. GULERØDDER KARTOFLER ML SKRÆL, OG SKÆR I ENSARTEDE SKIVER. HOLD TILDÆKKET. PEBERFRUGTE ML SKÅRET I R ML STYKKER ELLER PORRER SKIVER. HOLD TILDÆKKET. FROSNE ML HOLD TILDÆKKET. ROSENKÅL Tilberedning af fisk FØDEVARE MÆNGDE EFFEKT TID HVILETID (G) (W) (MIN.) (MIN.) ANVISNINGER FISKEFILETER TILBERED TILDÆKKET. VEND EFTER DEN HALVE TILBEREDNINGSTID. HEL FISK TILBERED TILDÆKKET. VEND EFTER DEN HALVE TILBEREDNINGSTID. DET KAN VÆRE EN GOD IDÉ A TILDÆKKE FISKENS TYNDE KANTER. 83

20 DA Anvisninger for brugeren 9.2 Optøning med mikrobølger Generelle anvisninger til optøning 1. Til optøning må der kun benyttes tallerkner, som er egnet til mikrobølger (porcelæn, glas, egnet plastic). 2. Funktionen Optøning efter vægt og tabellerne gælder for optøning af ferske fødevarer. 3. Optøningstiden afhænger af fødevarernes mængde og tykkelse. Sørg for at indfryse fødevarer med tanke på optøningsprocessen. Fordel fødevarerne ensartet i beholderen. 4. Fordel fødevarerne bedst muligt i ovnen. Den tykkeste del af fisk eller kyllingelår skal vendes udad. Du kan beskytte de sarteste dele af fødevarerne med alufoliestykker. Vigtigt: Alufolien må under ingen omstændigheder komme i kontakt med ovnrummets indvendige flader, da dette kan medføre elektrisk lysbuedannelse. 5. Tykke fødevareportioner skal vendes flere gange. 6. Fordel de frosne fødevarer så ensartet som muligt, da smalle og tynde portioner optøs hurtigere end tykkere og bredere portioner. 7. Stærkt fedtholdige fødevarer som f.eks. smør, flødeost og fløde bør ikke optøs fuldstændigt. Hvis de opbevares ved stuetemperatur, vil de være serveringsklare i løbet af få minutter. Hvis du i lynfrossen fløde finder små isstykker, skal du blende den inden servering. 8. Anbring fjerkræ på en omvendt tallerken, så kødsaften lettere kan løbe af. 9. Brød bør pakkes ind i en serviet, så det ikke bliver for tørt. 10. Vend fødevarerne, når ovnen afgiver et bip, og DSP1 viser ordet:. 11. Fjern frosne fødevarer fra emballagen, og glem ikke at tage eventuelle lukkeanordninger i metal af. Hvis du bruger beholdere til opbevaring af frosne fødevarer i fryseren, og disse beholdere også er egnet til opvarmning og tilberedning, behøver du blot at tage låget af. I alle andre tilfælde skal fødevarerne anbringes i beholdere, som er egnede til brug i mikrobølgeovne. 12. Væske fra optøningsprocessen især væske fra fjerkræ skal bortskaffes. Den må under ingen omstændigheder komme i kontakt med andre fødevarer. 13. Glem ikke, at når du bruger optøningsfunktionen, skal du tage højde for hviletiden, indtil fødevarerne er fuldstændigt optøet. 84

21 Anvisninger for brugeren DA Nedenstående tabel viser forskellige optønings- og hviletider (hvorved det sikres, at fødevarernes temperatur er ensartet fordelt) for forskellige fødevaretyper og -vægte samt en række anbefalinger. FØDEVARE VÆGT OPTØNINGSTI HVILETID (G) D (MIN.) (MIN.) ANBEFALING PORTIONER AF KØD, VEND ÉN GANG KALV, OKSE, SVIN VEND ÉN GANG VEND TO GANGE VEND TO GANGE VEND TO GANGE VEND TRE GANGE GOULASH VEND TO GANGE VEND TRE GANGE HAKKET KØD VEND TO GANGE VEND TRE GANGE PØLSER VEND ÉN GANG VEND TO GANGE FJERKRÆ (PORTIONER) KYLLING POULARD FISKEFILET ØRRED KÆMPEREJER VEND ÉN GANG VEND TO GANGE VEND TRE GANGE VEND ÉN GANG VEND ÉN GANG VEND ÉN GANG VEND TO GANGE FRUGT VEND ÉN GANG VEND ÉN GANG VEND TO GANGE BRØD VEND ÉN GANG VEND ÉN GANG VEND TO GANGE SMØR FLØDEOST FLØDER

22 DA Anvisninger for brugeren 9.3 Brug af bruningspladen Normalt sker der ved tilberedning af fødevarer som f.eks. pizzaer eller tærter på grill eller i en mikrobølgeovn det, at dejen eller bagværket bliver blød. Det kan undgås ved hjælp af en bruningsplade. Da der hurtigt nås en høj temperatur på bunden af bruningspladen, bliver skorpen sprød og brun. Bruningspladen kan også bruges til bacon, æg, pølser osv. MEGET VIGTIGT: Brug altid handsker, da bruningspladen bliver meget varm. Placer aldrig bruningspladen i ovnen uden glaspladen. Anbring ingen beholdere på bruningspladen, medmindre de er varmefaste (f.eks. ikke skåle i plastic). Sådan tilberedes ved hjælp af bruningspladen: 1. Forvarm bruningspladen ved at vælge funktionen Mikrobølgeovn og grill i 3 til 5 minutter med mikrobølgestyrken på 600 W. 2. Smør bruningspladen med olie (pensel), så fødevarerne bliver pænt brune. 3. Anbring de ferske eller frosne fødevarer direkte på bruningspladen. 4. Anbring bruningspladen på glasdrejeskiven i mikrobølgeovnen. 5. Vælg funktionen Mikrobølgeovn og grill og tilberedningstid som beskrevet nedenfor. FØDEVARE VÆGT (G) TILBERED NINGSTID (MIN.) HVILETID (MIN.) ANBEFALING PIZZA HVIS PIZZAEN ER TYND HVIS PIZZAEN ER TYK, FORØGES TIDEN MED 1 2 MINUTTER. QUICHER OG TÆRTER HAMBURGERE OVNCHIPS VEND 2 X MEGET VIGTIGT: Da bruningspladen er forsynet med et Teflon-lag, kan den tage skade, hvis du bruger den forkert. Tilskær aldrig fødevarerne på pladen. Fjern fødevarerne fra pladen, før du skærer i dem. Rengøring: Den bedste måde at rengøre bruningspladen på er at vaske den med varmt vand og opvaskemiddel og derefter skylle den med rent vand. Benyt aldrig en skurebørste eller en hård svamp, da dette vil beskadige det øverste lag. 86

23 Anvisninger for brugeren DA 9.4 Tilberedning med grillelementet De bedste resultater med grillen opnås ved at benytte den medfølgende rist. Anbring risten, så den ikke kommer i kontakt med ovnrummets metaloverflader. hvis den kommer i kontakt med ovnrummets metaloverflader, er der fare for, at der opstår elektriske lysbuer, hvilket kan beskadige ovnen. VIGTIGT: 1. Når grillen benyttes for første gang, vil der blive afgivet en smule røg og lugt på grund af den olie, der blev brugt under produktionen af ovnen. 2. Ovndørens rude kan blive meget varm, når grillen benyttes. Sørg for at holde børn på afstand. 3. Når grillen er i brug, bliver ovnrummets vægge og gitterjernet meget varme. Du bør altid bruge ovnhandsker. 4. Hvis grillen benyttes i længere perioder ad gangen, er det helt normalt, at elementerne slukker midlertidigt af sig selv. Dette skyldes den indbyggede sikkerhedstermostat. 5. Vigtigt! Hvis fødevarerne skal grilles eller tilberedes i beholdere, skal du kontrollere, at den pågældende beholder er egnet til brug i mikrobølgeovne. Se afsnittet om forskellige typer ovnservice! 6. Når grillen benyttes, er der muligt, at der kommer fedtstænk på elementerne, og at fedtet derved brænder. Dette er helt normalt og ikke ensbetydende med nogen form for funktionsfejl. 7. Når du er færdig med tilberedningen, skal du rengøre ovnens indre og tilbehøret, så fødevarerester ikke brænder fast Grillelement FISK FISK ABORRE SARDINER/KNURHANE MÆNGDE (G) FISK. TID (MIN.) ANVISNINGER LET SMURT MED SMØR. EFTER DEN HALVE TILBEREDNINGSTID SKAL DE VENDES OG KRYDRES. KØD PØLSER PUNKTÉR EFTER DEN HALVE ENHEDER TILBEREDNINGSTID, OG VEND. FROSNE HAMBURGERE ENHEDER SPARE-RIB (CA. 3 CM SMØR EFTER DEN HALVE TYK) TILBEREDNINGSTID, OG VEND. ANDET TOAST 4 ENHEDER 1½-3 HOLD ØJE MED TILBEREDNINGEN. RISTEDE SANDWICHER 2 ENHEDER 5-10 HOLD ØJE MED TILBEREDNINGEN. Opvarm grillen på forhånd i 2 minutter. Brug risten, medmindre andet er anført. Anbring en bakke under risten, så vand og fedt kan dryppe ned i den. De anførte tider er kun vejledende og kan variere som funktion af fødevarernes sammensætning og mængde og af den ønskede sluttilstand. Fisk og kød smager fantastisk, hvis de/det pensles med vegetabilsk olie, 87

24 DA Anvisninger for brugeren krydderier og krydderurter og får lov at marinere i et par timer. efter grillstegningen skal der blot tilføjes salt. Pølser sprænges ikke, hvis de punkteres med en gaffel før grilltilberedningen. Når halvdelen af tilberedningstiden er forløbet, skal tilberedningen kontrolleres, og om nødvendigt skal fødevarerne vendes. Grillen er særdeles velegnet til tilberedning af tynde portioner af kød og fisk. Tynde portioner af kød behøver kun at blive vendt én gang, mens tykkere portioner skal vendes flere gange. Opvarm grillen på forhånd i 2 minutter Grillelement + ventilator Ventilatoren reducerer den stærke varme fra grill, hvorved der opnås en fremragende metode til grilltilberedning af en lang række fødevarer, koteletter, steaks, pølser osv., uden at det er nødvendigt at vende fødevarerne under tilberedningen. Dette giver fine resultater, mindsker udtørringen af fødevarerne og sikrer ensartet bruning og varmefordeling Mikrobølger + grillelement Funktionen Mikrobølgeovn + grill er ideel til hurtig tilberedning af fødevarer, der samtidig skal brunes. Desuden er det muligt at grille og tilberede fødevarer, som er overbagt med ost. Mikrobølgeovnen og grillen arbejder samtidigt. Mikrobølgeovnen tilbereder, og grillen rister. FØDEVARE MÆNGDE (G) FAD EFFEKT TID HVILETID (W) (MIN.) (MIN.) PASTA MED OST 500 LAVT FAD KARTOFLER OVERBAGT 800 LAVT FAD MED OST LASAGNE CA. 800 LAVT FAD GRILLET FLØDEOST CA. 500 LAVT FAD FERSKE KYLLINGELÅR 200 HVER LAVT FAD (GRILLET) KYLLING CA LAVT OG BREDT FAD LØGSUPPE MED OST PÅ TOPPEN 2 X 200 G KOPPER SUPPESKÅL E Før du benytter et fad i mikrobølgeovnen, skal du kontrollere, at den er egnet til brug sammen med mikrobølger. Benyt kun fade eller beholdere, som er egnede til mikrobølger. Fadet, der benyttes til den kombinerede funktion, skal både være egnet til mikrobølger og grill. Se afsnittet om forskellige typer ovnservice! Glem ikke, at de oplyste værdier kun er vejledende og kan variere i henhold til fødevarernes oprindelige tilstand, temperatur, fugtindhold og type. Hvis tiden ikke rækker til at brunere fødevarerne ordentligt, kan de anbringes under grillen i yderligere 5 eller 10 minutter. Sørg for at følge hviletiderne, og glem ikke at vende kødstykkerne. Benyt drejeskiven til tilberedningen, medmindre der er tungtvejende argumenter for at udelade den. De i tabellerne oplyste værdier gælder, når ovnrummet er koldt (det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen). 88

25 Anvisninger for brugeren DA 9.5 Tilberedning med det runde varmeelement Rundt varmeelement + ventilator Kombinationen af ventilatoren og det runde varmeelement omkring den sikrer en ensartet varmefordeling uden kolde steder. Dette medfører mange fordele ingen smagsoverførsel ved tilberedning af forskellige fødevarer på samme tid, mindre energibehov og 10 % hurtigere tilberedning end i en konventionel ovn. Alle fødevarer kan tilberedes med denne funktion. VIGTIGT: 1. Når det runde varmeelement benyttes for første gang, vil der blive afgivet en smule røg og lugt på grund af den olie, der blev brugt under produktionen af ovnen. 2. Ovndørens rude kan blive meget varm, når ovnen benyttes. Sørg for at holde børn på afstand. 3. Når ovnen er i brug, bliver ovnrummets vægge og ovnservicet meget varme. Du bør altid bruge ovnhandsker. 4. Vigtigt! Hvis fødevarerne skal tilberedes i beholdere, skal du kontrollere, at den pågældende beholder er egnet til brug i mikrobølgeovne. Se afsnittet om forskellige typer ovnservice! 5. Når du er færdig med tilberedningen, skal du rengøre ovnens indre og tilbehøret, så fødevarerester ikke brænder fast. Ristning FØDEVARE MÆNGDE EFFEKT TEMP. TID HVILETID (GR.) (W) (º C) (MIN.) (MIN.) KOMMENTARER GRYDERE T /170 80/90 10 LÆG IKKE LÅG OVER BEHOLDEREN SVINEKAM 500/ /190 35/40 10 LÆG IKKE LÅG OVER BEHOLDEREN HEL KYLLING KYLLINGE PORTIONE R 100/ /45 10 LÆG LÅG PÅ BEHOLDEREN. VEND BRYSTET OPAD. VEND IKKE /40 10 LÆG IKKE LÅG OVER BEHOLDEREN. ANBRING PORTIONERNE MED SKINDET VENDT OPAD. VEND IKKE. AND 1500/ /90 10 LÆG LÅG PÅ BEHOLDEREN. VEND IKKE. Anbefalinger ved ristning af kød vend kødstykkerne halvvejs igennem tilberedningstiden. Når det ristede kød er færdigt, er det en god idé at lade det stå i 10 minutter i ovnen, mens den er slukket og lukket. På denne måde sikres det, at saften i kødet er fordelt regelmæssigt. Giv 2 til 3 suppeskefulde sovs eller lignende væske til magert kød og 8 til 10 suppeskefulde til stege afhængigt af den pågældende kødmængde. Den nødvendige ristetemperatur og -tilberedningstid afhænger af kødtypen og mængden, der tilberedes. 89

26 DA Anvisninger for brugeren Hvis vægten på kødet, der skal tilberedes, ikke fremgår af tabellen, kan du vælge indstillingerne for den nærmeste lavere vægt og forlænge tilberedningstiden. Anbefalinger vedr. ovnservice Kontrollér, at ovnservicet passer i ovnen. Varme glasbeholdere skal anbringes på et tørt viskestykke. Hvis sådanne beholdere anbringes på kolde eller våde overflader, kan de revne og gå i stykker. Brug ovnhandsker, når ovnservicet tages ud af ovnen. Bagning TYPE BEHOLDER NIVEAU TEMP. TID (º C) (MIN) VALNØDDEKAGE SPRINGFORM 1 170/180 30/35 FRUGTTÆRTE SPRINGFORM 2 150/160 35/45 FRUGTKAGER KAGEFORM MED HUL I 1 170/190 30/45 MIDTEN FYLDTE TÆRTER SPRINGFORM 2 160/180 50/70 ENKEL KAGE (BISQUITKAGE) SPRINGFORM 1 160/170 40/45 MANDELKAGER KAGEBAKKE /45 BUTTERDEJ KAGEBAKKE 2 170/180 35/45 Anbefalinger vedr. bageforme Den mest almindeligt forekommende form for bageforme er sorte metalbageforme. Hvis du også vil benytte mikrobølgefunktionen, skal du vælge bageforme i glas, keramik eller plastic. Disse skal kunne modstå temperaturer på op til 250º C. Hvis du benytter denne type bageforme, bliver bagværket ikke helt så brunt. Anbefalinger vedr. kagebagning Forskellige former for bagværk kræver forskellige temperaturer og bagetider. Forsøg først med lave indstillinger, og brug derefter om nødvendigt højere temperaturer næste gang. En lavere temperatur giver en mere ensartet bagning. Anbring altid kagebakken midt på drejeskiven. Forslag til bagning Sådan kontrollerer man, om kagen er gennembagt Begynd med at stikke en tandstikker ind i den højeste del af kagen 10 minutter før afslutningen af bagetiden. Hvis dejen ikke bliver siddende på tandstikkeren, er kagen klar. Hvis kagen er meget mørk på ydersiden Vælg en lavere temperatur næste gang, og lad kagen bage noget længere. Hvis kagen er meget tør Lav små huller i kagen med en tandstikker, når kagen er bagt færdig. Stænk derefter frugtjuice eller en alkoholholdig drikkevare over kagen. Næste gang skal du reducere bagetemperaturen med omkring 10 º og bage i kortere tid. Hvis kagen ikke slipper formen, når den vendes Lad kagen køle af i 5 til 10 minutter efter bagningen, hvorefter den lettere kommer fri af formen. Hvis kagen fortsat ikke slipper formen, kan du forsigtigt føre en kniv rundt langs kanterne. Næste gang skal du smøre kageformen omhyggeligt. 90

27 Anvisninger for brugeren DA Anbefalinger til energibesparelse Hvis du skal bage flere kager, anbefales det at bage dem i ovnen lige efter hinanden, mens ovnen stadig er varm. På denne måde forkortes bagetiden for den anden kage og eventuelle følgende kager. Det er bedst at benytte bageforme med mørke farver lakeret eller sortemaljeret, da sådanne forme optager varme bedre. Ved lange bagetider kan du slukke ovnen 10 minutter før afslutningen af bagetiden og udnytte restvarmen til at færdiggøre bagningen Mikrobølger + rundt varmeelement + ventilator Brugen af mikrobølger sammen med det runde varmeelement og ventilatoren gør det hurtigere og mere effektivt at tilberede fødevarerne. Funktionen er ideel til ristning af store stykker kød. Der sker ingen overførsel af lugt eller smag ved brug af denne funktion Grillelement + rundt varmeelement + ventilator Brugen af ventilatoren sammen med begge elementer gør det hurtigere og mere effektivt at tilberede fødevarerne. Funktionen er ideel til stege og store dyrekøller, der kræver omfattende tilberedning. Der sker ingen overførsel af lugt eller smag ved brug af denne funktion. Funktionen giver nogenlunde samme resultater som en roterende grill, idet den bevæger varmen rundt omkring fødevarerne i stedet for at bevæge selve fødevarerne, hvorved enhver størrelse og facon kan tilberedes og ikke bare stykker, der kan passe på en roterende grill. 9.6 Pizzafunktion Advarsel! Læs afsnittet "Brug af bruningspladen", før der tilberedes ved hjælp af pizzafunktionen. Det er ikke nødvendigt at forvarme bruningspladen for at tilberede pizzaer. Anbring pizzaen direkte på bruningspladen. Anbring bruningspladen midt på glasdrejeskiven i mikrobølgeovnen. Advarsel: Ovnrummets indre vægge og bruningspladen bliver meget varme. Vær meget omhyggelig med at undgå at berøre varmeelementerne, ovnrummets indre vægge og bruningspladen. Det anbefales på det kraftigste at benytte ovnhandsker for at undgå forbrændinger. 91

28 DA Anvisninger for brugeren 9.7 Hvilke slags ovnservice kan benyttes? Mikrobølgefunktion Ved brug af mikrobølgefunktionen er det vigtigt at huske på, at mikrobølger reflekteres af metaloverflader. Glas, porcelæn, keramik, plastic og papir lader mikrobølger passere. Af den årsag kan metalpander eller -fade eller beholdere med metaldele eller -dekorationer ikke benyttes i mikrobølgeovnen. Glas og keramik med metalliske dekorationer eller metalindhold (f.eks. blykrystal) kan ikke bruges i mikrobølgeovne. Ideelle materialer til brug i mikrobølgeovne er glas, ildfast porcelæn eller keramik eller varmefast plastic. Meget tyndt og skrøbeligt glas bør kun benyttes i korte perioder (f.eks. opvarmning). Varme fødevarer overfører varme til fade og tallerkner, som kan blive meget varme. Det anbefales derfor altid at bruge ovnhandske! Du kan afprøve ovnservice ved at sætte det i ovnen i 20 sekunder ved maksimal mikrobølgestyrke. Hvis servicet efter dette tidsrum er koldt eller kun en smule varmt, er det egnet til brug i ovnen. Hvis det bliver meget varmt eller forårsager dannelse af elektriske lysbuer, er det ikke egnet til brug i mikrobølgeovne Funktioner med grillelement og rundt varmeelement Ved brug af grillfunktionen skal ovnservicet kunne tåle temperaturer på mindst 300 C. Plastictallerkner er ikke egnet til brug sammen med grillen Kombinationsfunktioner Ved kombinationsfunktionerne (mikrobølger + konventionelle varmeelementer) skal ovnservicet være egnet til brug med mikrobølger og under grillen Aluminiumbeholdere og -folie Færdigtilberedte fødevarer i aluminiumbeholdere eller i alufolie kan anbringes i mikrobølgeovnen, hvis nedenstående forholdsregler træffes: Følg altid producentens anbefalinger, som fremgår af emballagen. Aluminiumbeholderne må ikke være mere end 3 cm høje eller komme i kontakt med ovnrummets indre vægge (mindste afstand 3 cm). Eventuelle alulåg eller -dæksler skal fjernes. Anbring aluminiumbeholderen direkte oven på drejeskivepladen. Hvis du benytter gitteret, skal du anbringe beholderen på en porcelænstallerken. Anbring aldrig beholderen direkte på gitteret! Tilberedningstiden er længere, fordi mikrobølgerne kun kan trænge ind i fødevarerne fra oven. Hvis du er det mindste i tvivl, er det bedst kun at benytte tallerkner, som er egnede til brug i mikrobølgeovne. Aluminiumfolie kan benyttes til at afvise mikrobølger i forbindelse med optøningen. Sarte fødevarer som f.eks. fjerkræ eller hakket kød kan beskyttes imod for kraftig varme ved tildækning af relevante områder/kanter. 92

29 Anvisninger for brugeren DA 93 Vigtigt: Aluminiumfolie må under ingen omstændigheder komme i kontakt med ovnrummets vægge, da dette kan forårsage dannelse af elektriske lysbuer Låg Vi anbefaler, at du bruger glas- eller plasticlåg eller køkkenfilm, da: 1. Dette dette forhindrer for kraftig fordampning (primært under meget lange tilberedningstider); 2. Tilberedningstiderne er kortere; 3. Fødevarerne bliver ikke tørre; 4. Aromaen bevares. Låget skal have huller eller åbninger, så der ikke opbygges tryk. Plasticposer skal også åbnes. Sutteflasker, glas med babymad og lignende beholdere må kun opvarmes uden top/låg, da de ellers kan sprænges. Nedenstående tabel giver et generelt indtryk af hvilken type ovnservice der er egnet i hver enkelt situation. DRIFTSTILSTAND MIKROBØLGEOVN MIKROBØLG OPTØNING / TILBERED GRILL EOVN + OVNSERVICETYPE OPVARMNING NING GRILL GLAS OG PORCELÆN 1) HJEMMEBRUG, OPVASKEMASKINEEGNET, IKKE JA JA FLAMMEFAST GLASERET PORCELÆN FLAMMEFAST GLAS OG JA JA JA JA PORCELÆN PORCELÆN, STENTØJ 2) UGLASERET ELLER GLASERET UDEN METALLISKE JA JA DEKORATIONER KERAMIKFADE 2) GLASERET UGLASERET JA JA PLASTICFADE 2) VARMEFAST OP TIL 100 C VARMEFAST OP TIL 250 C JA JA JA PLASTICFOLIER 3) PLASTICFOLIE TIL FØDEVARER CELLOFAN JA JA PAPIR, KARTON, PERGAMENT 4) JA METAL ALUMINIUMFOLIE ALUMINIUMEMBALLAGER 5) TILBEHØR (METALGITTER) JA JA JA JA JA JA JA 1. Uden kanter i bladguld eller sølv; ikke blykrystal. 2. Følg producentens anvisninger! 3. Benyt ikke metalclips til at lukke poser. Lav huller i poserne. Benyt kun folierne til at tildække fødevarerne. 4. Benyt ikke papirtallerkner. 5. Kun lave aluminiumbeholdere uden låg/toppe. Aluminiummateialet må ikke komme i kontakt med ovnrummets vægge.

30 DA Anvisninger for brugeren 10 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Før der udføres nogen form for aktiviteter, skal apparatet afbrydes fra elforsyningen. Træk stikket ud af stikkontakten, eller sluk for strømmen til ovnen. Advarsel! Benyt aldrig dampstråler til at rengøre ovnen indvendigt. Advarsel! Din mikrobølgeovn skal rengøres regelmæssigt, og alle fødevarerester skal fjernes. Hvis mikrobølgeovnen ikke holdes ren, kan dens overflader tage skade, og desuden kan ovnens levetid blive forkortet, og der kan opstå farlige situationer Rengøring af rustfrit stål Hvis rustfrit stål skal holdes i god tilstand, skal det rengøres regelmæssigt efter hver brug af ovnen, når den har haft tid til at køle ned Rutinemæssig daglig rengøring Ved rengøring og pleje af overflader i rustfrit stål må der kun bruges til formålet egnede produkter, som ikke indeholder slibemidler eller klorbaserede syrer. Betjeningsvejledning: Hæld produktet på en fugtig klud, og aftør overfladen. Skyl derefter omhyggeligt, og tør efter ed en blød klud eller et vaskeskind Fødevarepletter eller -spild Benyt aldrig metalskuresvampe eller skarpe skrabere, da dette vil beskadige overfladen. Benyt almindelige ikke-slibende produkter, om nødvendigt understøttet med træ- eller plasticredskaber. Skyl omhyggeligt, og tør af med en blød klud eller vaskeskind. Lad ikke spildte fødevarer med et højt sukkerindhold (f.eks. marmelade) tørre i ovnen. Hvis de tørrer for, kan de beskadige emaljebelægningen indvendigt i ovnen. Benyt aldrig stærke slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre glasset i døren, da sådanne produkter kan ridse glasset, hvorved det kan gå i stykker Rengøring af ovnrummet Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt kræves. Hver gang ovnen har været i brug, skal de indvendige vægge rengøres med en fugtig klud, da dette er den nemmeste måde at fjerne stænk og fødevarerester, som måtte have sat sig fast på indersiden, på. Ved fjernelse af mere fastsiddende snavs skal der benyttes et ikkeaggressivt rengøringsmiddel. Benyt aldrig ovnsprays eller andre aggressive eller slibende rengøringsprodukter. 94

31 Anvisninger for brugeren DA Sørg altid for at holde døren og ovnens front omhyggeligt rene for at sikre, at døren åbner og lukker korrekt. Sørg for, at der ikke trænger vand ind i mikrobølgeovnens ventilationshuller. Tag regelmæssigt drejeskivepladen og den tilhørende understøttelse ud, og rengør bunden af ovnrummet, især hvis der er spildt væske. Tænd ikke ovnen, uden at drejeskiven og den tilhørende understøttelse er på plads. Hvis ovnrummet er meget snavset, kan du stille et glas vand på drejeskiven og tænde mikrobølgeovnen i 2 eller 3 minutter ved maksimal styrke. Den frigivne damp vil blødgøre snavset, som efterfølgende nemt kan tørres op med en blød klud. Ubehagelige lugte (f.eks. efter tilberedning af fisk) kan fjernes uden videre. Hæld et par dråber citronjuice i en kop vand. Hæld en skefuld kaffe i koppen for at undgå, at vandet koger over. Opvarm vandet i 2 til 3 minutter ved maks. mikrobølgestyrke Rengøring af ovnrummets loft Hvis loftet i ovnrummet er snavset, kan grillen sænkes for at lette rengøringen. Undgå risikoen for forbrændinger ved at vente, til grillen er kølet ned, før den sænkes. Gør følgende: 1. Drej grillophænget 180 º (1). 2. Sænk grillen forsigtigt (2). Brug ikke overdreven kraft, da dette kan forårsage skader. 3. Når loftet er rengjort, skal grillen (2) sættes på plads igen ved gentagelse af det foregående trin. VIGTIG ADVARSEL: Holderen til grillens varmeelement (1) kan falde af, hvis den drejes. Hvis dette skulle ske, skal du skubbe holderen til grillens varmeelement (1) ind i åbningen i ovnrummets loft og rotere den 90 º i forhold til positionen på holderen til grillens varmeelement (2). Glimmerafdækningen (3) i loftet skal altid holdes ren. Fødevarer, der sætter sig på glimmerafdækningen, kan forårsage skader eller udløse gnistdannelse. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe genstande. Fjern aldrig glimmerafdækningen, da apparatets sikkerhed herefter ikke længere vil være givet. Lampeafdækningen i glas (4) er monteret i ovnens loft og kan uden videre fjernes med henblik på rengøring. Det er blot nødvendigt at skrue den løs og rengøre den med vand og opvaskemiddel Rengøring af tilbehøret Rengør tilbehøret efter hver enkelt anvendelse. Hvis tilbehørsdelene er meget snavsede, skal de først lægges i blød og derefter rengøres med en børste eller en svamp. Tilbehøret kan rengøres i opvaskemaskinen. Sørg for, at drejeskivepladen og den tilhørende understøttelse altid er rene. Tænd ikke ovnen, medmindre drejeskiven og den tilhørende understøttelse er på plads. 95

32 DA Anvisninger for brugeren 11 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE Lejlighedsvist vil ovnen kræve mindre vedligeholdelsesarbejder eller udskiftning af sliddele som f.eks. pakninger, elpærer osv. De specifikke arbejdsgange for hvert enkelt vedligeholdelsespunkt er beskrevet nedenfor. Før der udføres nogen form for arbejde, som omfatter adgang til strømførende dele, skal apparatet afbrydes fra el-forsyningen Udskiftning af el-pæren Udskift pæren på følgende måde: Skru lampeafdækningen af glas (1) af, og fjern den. Fjern halogenpæren (2). Advarsel! Pæren kan være meget varm. Isæt en ny halogenpære (12 V/10 W). Advarsel! Berør ikke pærens overflade med fingrene, da dette kan beskadige pæren. Følg anvisningerne fra producenten af pæren. Skru lampens glasdæksel (1) på plads igen. Slut ovnen til strømforsyningen igen Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen ikke fungerer? ADVARSEL! Alle former for reparationer SKAL udføres af en specialiseret tekniker. Enhver form for reparationer udført af personer uden autorisation fra producenten, er farlig. Det er ikke nødvendigt at rekvirere teknisk assistance for at afklare nedenstående spørgsmål. Displayet viser ikke noget! Kontrollér, om: Visning af klokkeslæt er slået fra (se afsnittet om grundlæggende indstillinger). Der sker ingenting, når jeg trykker på knapperne! Kontrollér, om: Sikkerhedsspærringen er aktiv (se afsnittet om grundlæggende indstillinger). Ovnen fungerer ikke! Kontrollér, om: Stikket er sat korrekt i stikkontakten. Der er tændt for strømmen til ovnen. Døren er lukket fuldstændigt. Døren skal gå i med et hørbart klik. Der er fremmedlegemer imellem døren og fronten af ovnrummet. 96

33 Anvisninger for brugeren DA Når ovnen er i gang, kan jeg høre mærkelige lyde! Kontrollér, om: Der dannes elektriske lysbuer i ovnen på grund af fremmedlegemer af metal (se afsnittet om ovnservicetyper). Ovnservicet berører ovnens vægge. Der er løst bestik eller køkkenredskaber i ovnen. Fødevarerne bliver ikke varme eller bliver kun meget langsomt varme! Kontrollér, om: Du utilsigtet er kommet til at bruge ovnservice af metal. Du har valgt de korrekte driftstider og den passende styrkeindstilling. Fødevarerne, som du har anbragt i ovnen, er en større mængde eller er koldere end det, du normalt anbringer i ovnen. Fødevarerne er for varme, tørre eller brændte! Kontrollér, om: Du har valgt den korrekte driftstid og den passende styrkeindstilling. Jeg kan høre støj, efter at tilberedningsprocessen er afsluttet! Dette er ikke ensbetydende med, at der foreligger noget problem. Køleventilatoren fortsætter med at arbejde i et tidsrum. Når temperaturen er faldet tilstrækkeligt, slukker ventilatoren af sig selv. Ovnen tændes, men lyset i ovnrummet tændes ikke! Hvis alle funktionerne fungerer korrekt, er pærens glødetråd sandsynligvis brændt over. Ovnen kan fortsat bruges. 97

34 DA Anvisninger for montøren 12 INSTALLATION AF APPARATET 12.1 El-tilslutning Typeskiltet med de tekniske data, serienummeret og mærkningen befinder sig på et synligt sted på ovndørens ramme. Typeskiltet må ikke fjernes under nogen omstændigheder. Apparatet skal være tilsluttet til jord i overensstemmelse med gældende regler for el-sikkerhed. Hvis der benyttes en permanent tilslutning, skal apparatets strømforsyningsledning være udstyret med en flerpolet afbryder med et kontaktgab på mindst 3 mm, og afbryderen skal være anbragt på et tilgængeligt sted i nærheden af selve apparatet. Hvis der benyttes en stikkontakt og en stikprop, skal det kontrolleres, at de er af samme type. Benyt aldrig reduktionsstykker, adaptere eller samledåser, da de kan forårsage overophedning og brand Placering af ovnen Apparatet er beregnet til indbygning i skabe, som er fremstillet i varmefast materiale. Målene i nedenstående tegninger skal overholdes. Ved installation i høje møbler er det vigtigt at være opmærksom på, at den skal være 100 mm afstand over og bag enheden. de 4 skruer ind i indersiden af rammen. 98

Istruzioni d uso Forno a microonde. Bruksanvisning Mikrovågsugn. Betjeningsvejledning Mikrobølgeovn

Istruzioni d uso Forno a microonde. Bruksanvisning Mikrovågsugn. Betjeningsvejledning Mikrobølgeovn Istruzioni d uso Forno a microonde Bruksanvisning Mikrovågsugn Betjeningsvejledning Mikrobølgeovn Indhold DA 1 FORHOLDSREGLER VED BRUG... 63 2 BORTSKAFFELSESANVISNINGER - VORES MILJØPOLITIK... 64 3 SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER...

Læs mere

Din brugermanual SMEG S45MX2

Din brugermanual SMEG S45MX2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Betjeningsvejledning Dampovn

Betjeningsvejledning Dampovn Betjeningsvejledning Dampovn DA Indhold 1 FORHOLDSREGLER VED BRUG... 1 2 BORTSKAFFELSESANVISNINGER - VORES MILJØPOLITIK... 2 3 SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER... 3 4 LÆR DIN OVN AT KENDE... 6 5 TILGÆNGELIGT TILBEHØR...

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Mikrobølgeovn med grill Instruktionsmanual. Model: HGI35EM

Mikrobølgeovn med grill Instruktionsmanual. Model: HGI35EM Mikrobølgeovn med grill Instruktionsmanual Model: HGI35EM 1 FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR KRAFTIG MIKROBØLGE ENERGI Læs disse instruktioner grundigt før du installerer og bruger ovnen.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INDEN DU TILSLUTTER APPARATET KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE PÅ MIKROOVNENS INDLØB på siden

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN En mere detaljeret og dybdegående Brugsanvisning kan downloades fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugsvejledning og selve apparatet

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening.

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening. VIGTIGE ANVISNINGER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Gem brugsanvisningen Bemærk: Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren. Fjern al emballage inden i

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

PANASONIC NN-GD452W / NN-GD462M Brugervejledning

PANASONIC NN-GD452W / NN-GD462M Brugervejledning PANASONIC NN-GD452W / NN-GD462M Brugervejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Før du bruger ovnen, skal du læse disse Instruktioner omhyggeligt og opbevar for fremtidig reference. Dette apparat kan bruges

Læs mere

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A EAN13: 8017709155001 6 brændere Venstre bag: ekstra hurtig 4200 W Venstre frem: 1800 W Midte bag:

Læs mere

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INDEN TILSLUTNINGEN OPSTILLING Stil ovnen i passende afstand af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

SFP4120PZ. Funktioner. linea 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+

SFP4120PZ. Funktioner. linea 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+ SFP4120PZ 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709215354 45 cm høj kompaktovn 10 funktioner Ovnvolumen: Netto: 36 liter Brutto:

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner.

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. Brugsanvisning Mikro-kombiovn Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. MWHA 424 AX Indholdsfortegnelse Side Informationer

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A CE92GPX 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709113889 Gaspladen: 6 brændere: Venstre bag /frem: 1,00 kw-hurtig 4,00 kw Midte bag/frem: 1,75 kw-1,00 kw Højre

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: HGI20ENID0TX1 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2 Mikrobølgeovn Model: OGF23ENID0TS2 Læs denne brugsanvisning grundigt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Forholdsregler for at undgå at blive udsat for voldsom mikrobølgeenergi

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE...

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE... INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger........................ 4 Om mikrobølger............................. 8 Koge og tilberede med mikroovnen............. 9 Betydningen af symbolerne i displayet..........

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax:

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax: OPSKRIFTER til 2012-2013 Ørstedsvej 2-9800 Hjørring Telefon: 99 24 56 56 Fax: 98 90 16 93 www.nordenergi.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Kogning af æg 3 Kogning af pasta 4 Stegning

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS FORHOLDSREGELER FOR AT UNDGÅ UDSLIP AF MIKROBØLGE ENERGI. 1. Forsøg aldrig at få ovnen til at fungere med lågen åben ved at omgå sikkerhedslåsene. Dette vil resultere

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB 69 69 659 Brugervejledning Whirlpool Sweden AB INDHOLD INDLEDNING MILJØVEJLEDNING OVERSIGT INSTALLATION SIKKERHEDSFORSKRIFTER TILBEHØR STARTBESKYTTELSE/BØRNESIKRING AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

Læs mere

Fjerkræ. Hurtig optøning Fjerkræet kan evt. optøes i en plastpose i lunkent vand, derefter er optøningstiden 3-5 timer.

Fjerkræ. Hurtig optøning Fjerkræet kan evt. optøes i en plastpose i lunkent vand, derefter er optøningstiden 3-5 timer. Fjerkræ Frosset fjerkræ Optøs bedst i køleskab. Den langsomme optøning giver kødet mulighed for at modne, og et yderligere ophold på 1 døgn i køleskab gør det mere mørt og saftigt. Det bør optø og eftermodne

Læs mere

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere.

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10 Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. -12- VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DISSE RETNINGSLINJER

Læs mere

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9 Indhold Indhold Bemærkninger til brugeren Montering Beskrivelse Brug Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7 Indbygning 8 Apparatet

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere