Betjeningsvejledning Dampovn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Dampovn"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Dampovn

2 DA Indhold 1 FORHOLDSREGLER VED BRUG BORTSKAFFELSESANVISNINGER - VORES MILJØPOLITIK SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER LÆR DIN OVN AT KENDE TILGÆNGELIGT TILBEHØR FØR INSTALLATION BESKRIVELSE AF FRONTPANELETS BETJENINGSELEMENTER BRUG AF OVNEN VANDTILFØRSEL VALG AF FUNKTION TILBEREDNINGSTABELLER (ANBEFALINGER) PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF OVNEN EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE INSTALLATION AF APPARATET INSTRUKTIONER FOR BRUGEREN: Her gives brugsanbefalinger, en beskrivelse af betjeningselementer og korrekte procedurer for rengøring og vedligeholdelse af apparatet INSTRUKTIONER FOR MONTØREN: Disse er henvendt til den kvalificerede tekniker, som skal installere, idriftsætte og kontrollere apparatet

3 Forholdsregler ved brug DA 1 FORHOLDSREGLER VED BRUG DENNE HÅNDBOG ER EN INTEGRERET DEL AF APPARATET. PAS GODT PÅ DEN, OG SØRG FOR AT HAVE DEN VED HÅNDEN I HELE OVNENS LEVETID. VIL OPFORDRER TIL, AT DENNE VEJLEDNING OG SAMTLIGE OPLYSNINGER I DEN GENNEMLÆSES OMHYGGELIGT, FØR APPARATET BENYTTES. INSTALLATION SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE I OVERENSSTEMMELSE MED DE RELEVANTE REGULATIVER. DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL ANVENDELSE I HUSHOLDNINGER OG STEMMER OVERENS MED DE EEC-DIREKTIVER, DER ER I KRAFT I ØJEBLIKKET. APPARATET ER UDVIKLET TIL FØLGENDE FUNKTION: TILBEREDNING OG OPVARMNING AF FØDEVARER. ENHVER ANDEN ANVENDELSE ER AT BETRAGTE SOM UPASSENDE. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ENHVER FORM FOR HÆFTELSE FOR ANVENDELSER UD OVER DEM, DER ER BESKREVET OVENFOR. BEHOLD DOKUMENTATIONEN TIL DETTE PRODUKT TIL FREMTIDIG REFERENCE. SØRG ALTID FOR AT HAVE BETJENINGSVEJLEDNINGEN VED HÅNDEN. HVIS DAMPOVNEN UDLÅNES, SKAL DEN ALTID LEDSAGES AF VEJLEDNINGEN! BRUG ALDRIG APPARATET TIL OPVARMNING AF LOKALER. LAD ALDRIG EMBALLAGEMATERIALE HENLIGGE UOVERVÅGET DERHJEMME. SORTER DE FORSKELLIGE EMBALLAGEMATERIALER EFTER TYPE, OG AFLEVER DEM PÅ DEN NÆRMESTE GENBRUGSSTATION. DETTE APPARAT ER MÆRKET I OVERENSSTEMMELSE MED DET EUROPÆISKE DIREKTIV 2002/96/EC OM UDTJENT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE). DETTE DIREKTIV INDEHOLDER REGULATIVER OM INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF UDTJENTE APPARATER I EU. BLOKER ALDRIG ÅBNINGERNE OG SPALTERNE, DER ER BEREGNET TIL VENTILATION OG VARMEBORTLEDNING. TYPESKILTET MED DE TEKNISKE DATA, SERIENUMMERET OG MÆRKNINGEN BEFINDER SIG PÅ ET SYNLIGT STED PÅ OVNDØRENS RAMME. TYPESKILTET MÅ IKKE FJERNES UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER. BENYT ALDRIG METALSKURESVAMPE ELLER SKARPE SKRABERE, DA SÅDANNE VIL BESKADIGE OVERFLADEN. BENYT ALMINDELIGE IKKE-SLIBENDE PRODUKTER, OM NØDVENDIGT UNDERSTØTTET MED TRÆ- ELLER PLASTICREDSKABER. SKYL OMHYGGELIGT, OG TØR AF MED EN BLØD KLUD ELLER VASKESKIND. 1

4 DA Bortskaffelsesinstruktioner 2 BORTSKAFFELSESANVISNINGER - VORES MILJØPOLITIK Vores produkter er udelukkende emballeret i ikke-forurenende, miljøvenlige og genanvendelige materialer. Vi tilskynder alle til at medvirke ved at bortskaffe emballagen korrekt. Kontakt din lokale forhandler eller ansvarlige lokale organisationer for at få oplyst adresser på opsamlings-, genanvendelses- og bortskaffelsesfaciliteter. Lad aldrig emballagen eller dele af den ligge frit tilgængeligt. Emballagedele og i særdeleshed plasticposer kan udgøre kvælningsfare for børn. Dit gamle apparat skal også bortskaffes korrekt. Vigtigt: Aflever dit gamle apparat til en lokal organisation, der er bemyndiget til at indsamle udtjente apparater. Korrekt bortskaffelse muliggør intelligent genindvinding af værdifulde råstoffer. Før apparatet bortskaffes, er det vigtigt at fjerne dørene og lade hylderne sidde i brugspositionerne, så det sikres, at børn ikke kan blive spærret inde i ovnen i forbindelse med leg. Klip også strømledningen over, og fjern den sammen med stikket. 2

5 Sikkerhedsforholdsregler DA 3 SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER SE MONTAGEANVISNINGERNE VEDR. SIKKERHEDSREGULATIVER FOR EL- ELLER GASAPPARATER OG VENTILATIONSFUNKTIONER. I DIN EGEN INTERESSE OG AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED ER DET VED LOV KUN TILLADT AT LADE ELEKTRISKE APPARATER (UANSET TYPE) MONTERE OG SERVICERE AF KVALIFICERET PERSONALE OG I OVERENSSTEMMELSE MED DE RELEVANTE REGULATIVER. VORES GODKENDTE MONTAGETEKNIKERE SIKRER, AT ARBEJDET UDFØRES TIL ALLES TILFREDSHED. GAS- ELLER EL-APPARATER SKAL ALTID AFBRYDES AF KVALIFICERET PERSONALE. STIKKET, SOM SKAL FORBINDES MED FORSYNINGSLEDNINGEN, OG DEN TILSVARENDE STIKKONTAKT SKAL VÆRE AF SAMME TYPE OG OVERHOLDE SAMTLIGE GÆLDENDE REGLER. STIKKONTAKTEN SKAL VÆRE TILGÆNGELIG, EFTER AT APPARATET ER INDBYGGET. AFBRYD ALDRIG STIKKET VED AT TRÆKKE I LEDNINGEN. APPARATET SKAL JORDTILSLUTTES I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE SIKKERHEDSREGULATIVER FOR EL-APPARATER. UMIDDELBART EFTER INSTALLATIONEN SKAL DER UDFØRES EN HURTIG KONTROL AF OVNEN I HENHOLD TIL DE ANVISNINGER, DER FØLGER SENERE I DENNE VEJLEDNING. HVIS APPARATET IKKE FUNGERER, SKAL DU AFBRYDE DET FRA NETFORSYNINGEN OG KONTAKTE DET NÆRMESTE SERVICECENTER. FORSØG ALDRIG AT REPARERE APPARATET. ADVARSEL! EFTERLAD ALDRIG OVNEN UOVERVÅGET. ADVARSEL! HVIS DER KAN IAGTTAGES RØG ELLER BRAND, SKAL DØREN HOLDES LUKKET, SÅ FLAMMERNE KVÆLES. SLUK OVNEN, OG TRÆK STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN, ELLER AFBRYD STRØMMEN TIL OVNEN. ADVARSEL! OVEROPHEDET FEDT OG OLIE KAN NEMT BRYDE I BRAND. OPVARMNING AF OLIE I TILBEREDNINGSRUMMET MED HENBLIK PÅ DYBSTEGNING AF KØD ER FARLIGT OG FRARÅDES PÅ DET KRAFTIGSTE. FORSØG ALDRIG AT SLUKKE BRÆNDENDE OLIE ELLER FEDT MED VAND (FARE FOR EKSPLOSION)! KVÆL FLAMMERNE MED EN FUGTIG KLUD, OG HOLD DØRE OG VINDUER LUKKET. ADVARSEL! BENYT ALDRIG ALKOHOL VED TILBEREDNING I OVNEN. DET KAN FORÅRSAGE OVEROPHEDNING AF FØDEVARERNE. FARE FOR EKSPLOSION! ADVARSEL! DETTE APPARAT ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE BRUGT AF PERSONER (HERUNDER BL.A. HELLER IKKE AF BØRN) MED NEDSAT FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FORMÅEN ELLER MANGEL PÅ ERFARING OG VIDEN, MEDMINDRE DE ER UNDER OPSYN AF ELLER HAR MODTAGET INSTRUKTION I BRUGEN AF APPARATET FRA EN PERSON, SOM ER ANSVARLIG FOR DERES SIKKERHED. BØRN SKAL HOLDES UNDER OPSYN, SÅ DET SIKRES, AT DE IKKE LEGER MED APPARATET. 3

6 DA Sikkerhedsforholdsregler ADVARSEL: TILGÆNGELIGE DELE KAN BLIVE MEGET VARME UNDER BRUGEN. SMÅ BØRN SKAL HOLDES PÅ SIKKER AFSTAND. ADVARSEL: UNDER BRUGEN BLIVER APPARATET MEGET VARMT. UDVIS FORSIGTIGHED, OG BERØR ALDRIG VARMEELEMENTERNE INDEN I OVNEN. RISIKO FOR FORBRÆNDINGER! ADVARSEL! VÆR VED ÅBNING AF DØREN UNDER TILBEREDNINGSCYKLUSSEN ELLER EFTER AFSLUTNING AF TILBEREDNINGSCYKLUSSEN FORSIGTIG MED STRØMMEN AF VARM LUFT OG/ELLER DAMP OG VANDDAMP, SOM TRÆNGER UD AF TILBEREDNINGSKAMMERET. TRÆD TILBAGE ELLER TIL SIDEN FOR AT UNDGÅ FORBRÆNDINGER. ADVARSEL! VÆR FORSIGTIG MED, AT STRØMLEDNINGER TIL ANDRE ELEKTRISKE APPARATER IKKE KOMMER TIL AT HÆNGE FAST I DEN VARME OVNDØR ELLER SELVE OVNEN. LEDNINGSISOLERINGEN KAN SMELTE. FARE FOR KORTSLUTNING! OVNEN ER KUN BEREGNET TIL BRUG I PRIVATE HUSHOLDNINGER! APPARATET ER BEREGNET TIL HJEMMEBRUG OG KUN TIL TILBEREDNING AF FØDEVARER. ANSVAR ELLER HÆFTELSE KAN IKKE GØRES GÆLDENDE I FORBINDELSE MED SKADER SOM FØLGE AF UPASSENDE ELLER FEJLAGTIG ANVENDELSE. UNDGÅ AT SKADER PÅ OVNEN OG ANDRE FARLIGE SITUATIONER VED AT FØLGE DISSE ANVISNINGER: Tildæk eller blokér aldrig ovnens ventilationsåbninger. Anbring aldrig letantændelige genstande i ovnen, da sådanne kan bryde i brand, hvis ovnen tændes. Benyt ikke ovnen som spisekammer. Hæld aldrig alkohol (f.eks. brandy, whisky, snaps eller lign.) over varme fødevarer. EKSPLOSIONSFARE! Tilbehør som f.eks. trådriste og bakker osv. bliver varme i tilberedningsrummet. Bær altid ovnhandsker, eller brug grydelapper. Undgå forbrændinger ved altid at bære ovnhandsker ved håndtering af tallerkener og fade og ved berøring af ovnen. Læn dig aldrig op ad den åbne ovndør, og sæt dig aldrig på den. Dette kan beskadige ovnen og i særdeleshed hængslerne. Døren kan maks. understøtte en vægt på 8 kg. Ristene i ovnen kan understøtte maks. 8 kg. Overskrid aldrig denne vægt, da dette kan beskadige ovnen. 4

7 Sikkerhedsforholdsregler DA RENGØRING: Apparatet forbliver varmt i nogen tid efter at være slukket og vil kun langsomt køle ned til omgivelsestemperaturen. Sørg altid for at afvente et passende tidsrum, før ovnen f.eks. rengøres, så ovnen kan køle af. BENYT ALDRIG STÆRKE SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER ELLER SKARPE METALSKRABERE TIL AT RENGØRE GLASSET I DØREN, DA SÅDANNE PRODUKTER KAN RIDSE GLASSET, HVORVED DET KAN GÅ I STYKKER. Dørens kontaktoverflader (det forreste af tilberedningsrummet og den indvendige del af dørene) skal holdes ordentligt rene for at sikre, at ovnen fungerer korrekt. Følg anvisningerne vedr. rengøring i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse af ovnen". REPARATIONER: Hvis strømledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en autoriseret repræsentant eller teknikere med kvalifikation til sådanne arbejder, så farlige situationer undgås. Der kræves desuden specialværktøj til en sådan opgave. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder især på strømførende dele må kun udføres af teknikere med autorisation fra producenten. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for person- eller tingsskade forårsaget af tilsidesættelse af ovenstående regulativer, eller som måtte opstå som følge af manipulation af blot en enkelt del af apparatet eller brug af uoriginale reservedele. 5

8 DA Anvisninger for brugeren 4 LÆR DIN OVN AT KENDE 1. Dørglas 6. Ikke-perforeret beholder 2. Hægter 7. Rist 3. Lampe 8. Hyldestyr 4. Betjeningspanel 9. Svamp 5. Perforeret beholder 5 TILGÆNGELIGT TILBEHØR Perforeret beholder: Egnet til tilberedning af ferske eller dybfrosne grøntsager, kød og fjerkræ. Ikke-perforeret beholder: Egnet til dampning af sarte fødevarer som f.eks. kompot og dejvarer. Den kan benyttes sammen med den perforerede beholder til opsamling af væske. Rist: Benyttes ved tilberedning i små beholdere som f.eks. dessertskåle og til opvarmning af tallerkenanretninger. Ovntilbehør, som kan komme i kontakt med fødevarer, er fremstillet i materialer, der overholder EF-regulativ og gældende nationale regler. 6

9 Anvisninger for brugeren DA 6 FØR INSTALLATION Lad aldrig emballagemateriale henligge uovervåget derhjemme. Sorter emballageaffald efter type, og aflever det på en lokal genbrugsstation. Apparatets indre skal rengøres, så alle produktionsrester fjernes. Yderligere oplysninger om rengøring findes under punktet "PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE". 7

10 DA Anvisninger for brugeren 7 BESKRIVELSE AF FRONTPANELETS BETJENINGSELEMENTER Apparatets udstyr til betjening og overvågning er anbragt sammen på frontpanelet. Nedenstående tabel indeholder forklaringer af de benyttede symboler. Drejeknap til funktionspara metre Drejeknap til funktionsvalg Display til klokkeslæt / varighed Denne drejeknap bruges til at indstille klokkeslæt, tilberedningstemperatur og varighed og til at programmere start- og sluttider for tilberedningen. I denne vejledning betegnes den fremover som PT1. Denne drejeknap giver adgang til ovnens tre driftsindstillinger, og den benyttes derudover til valg af tilberedningsfunktion (se punkt "8.2 Driftsindstillinger"). Dette display viser det aktuelle klokkeslæt eller tilberedningsvarigheden. Desuden vises funktionsafbrydelseslyset. Ur Indstilling af tilberedningstiden. Børnelås Børnelås aktiv (se punktet " Børnesikringsfunktion") Tilberedningsvarigh Indstilling af ed tilberedningsvarigheden Forsinket start Indstillet af tilberedningstid med forsinket start. 8

11 Anvisninger for brugeren DA Display til temperatu r / fødevarety pe Temperatur Afkalkningsfunkt ion Vandstandsindik ator Funktions display Dette display viser de indstillede parametre for den ønskede funktion eller brugerens indstillede parametre. Ovnen varmer op. Se punkt Afkalkningsfunktion Angiver den aktuelle vandstand i beholderen (se punkt 9.2 Indikering af vandstand) Dette display viser (oplyst) alle de tilberedningsfunktioner, der kan vælges. Anvisninger til valg af tilberedningsfunktion findes under punkt "10 Valg af tilberedningsfunktion". Nedenstående tabel viser de tilgængelige funktioner. Se kapitel 10 for at få en mere detaljeret beskrivelse af funktionerne. DAMP MANUEL TILBEREDNING AF KØD TILBEREDNING AF FISK TILBEREDNING AF GRØNTSAGER GENOPVARMNING OG STERILISERING OPTØNING 9

12 DA Anvisninger for brugeren 8 BRUG AF OVNEN 8.1 Forholdsregler og generelle anbefalinger Når ovnen bruges for første gang, skal den opvarmes til den højeste temperatur længe nok til at afbrænde eventuelle olierester fra produktionen, hvilket kan give fødevarer en ubehagelig lugt. Tilbehørsdelene kan indeholde varmt vand, når de fjernes fra ovnen, hvorfor det altid anbefales at bære ovnhandsker og være særligt opmærksom. Ovntilbehør, som kan komme i kontakt med fødevarer, er fremstillet i materialer, der overholder EF-regulativ og gældende nationale regler. 8.2 Driftsindstillinger Dette produkt er programmeret til at levere 3 driftsindstillinger, som kan ændres ved tryk på PT2. Aktiveres, så snart det aktuelle klokkeslæt er bekræftet, med DSP1 aktivt og indikering af klokkeslættet. I standby-tilstand skal der trykkes på PT2 én gang. Samtlige displays og drejeknapper tændes. I TÆNDT-tilstand skal der trykkes på PT2 én gang. Kun symbolet i DSP1 forbliver tændt. 8.3 Første ibrugtagning Ved første ibrugtagning og efter strømafbrydelser viser ovnens venstre display DSP1 et blinkende -symbol. Ovnen vil ikke fungere, før uret, vandhårdhedsparameteren og kalibreringen er indstillet Indstilling af klokkeslæt og vandhårdhed Indstil klokkeslættet ved at dreje PT1 mod højre eller venstre for at øge eller reducere timetallet. Tryk én gang på PT1 for at gå videre til minuttallet. Drej knappen mod højre eller venstre for at forøge eller reducere minuttallet. Tryk på PT1 igen for at bekræfte det aktuelle klokkeslæt og fortsætte med indstilling af vandhårdhedsgraden. DSP2 viser ordet "Dur", og DSP1 viser vandhårdhedsgraden "MEd" (foruddefineret værdi). Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre værdien for vandhårdheden som beskrevet i nedenstående tabel 10

13 Anvisninger for brugeren DA Tryk på PT1 for at bekræfte vandets hårdhedsgrad. VANDHÅRDHED TYPE Ca + Mg Engelsk Fransk Tysk (ppm) hårdhed hårdhed hårdhed Disp 1 [ eh] [ df] [ dh] BLØDT VAND 0 TIL TIL 11 0 TIL 15 0 TIL 8 SOFT MELLEMHÅRDT 151 TIL TIL TIL 35 9 TIL 20 VAND MED HÅRDT VAND 301 TIL TIL TIL TIL 28 HARD Kalibrering af vandstand Efter indstilling af vandhårdheden vises i displayet, og vandniveauindikatorerne tændes. Tag venligst vandbeholderen helt ud. Vent, indtil displayet og vandbeholderlamperne går ud Ændring af klokkeslættet Det kan blive nødvendigt at ændre klokkeslættet, f.eks. i forbindelse med skift fra sommertid til vintertid. Det gøres ved med udgangspunkt i standby-indstilingen (se punkt "8.2 Driftsindstillinger") at holde PT1 inds i nogle sekunder, indtil tallene i DSP1 blinker. Gentag nu forløbet, der er beskrevet i punkt "8.3.1 Indstilling af klokkeslæt og vandhårdhed" Ændring af den indstillede vandhårdhed Det kan blive nødvendigt at ændre den indstillede vandhårdhed. Det gøres ved at følge anvisningerne i punkt " Ændring af den indstillede vandhårdhed". 9 VANDTILFØRSEL Samtlige funktioner kræver, at vandbeholderen er fuld. Fyld vandbeholderen op til "MAX"-markeringen i vandbeholderen med koldt, friskt drikkevand, og sæt beholderen ind i åbningen over ovnrummet (anbefaling: 1,2 l, maks. 1,4 l). Hvis der vises "res" i displayet, er vandbeholderen ikke isat korrekt. 9.1 Efterfyldning med vand Vandbeholderens indhold er normalt tilstrækkeligt til en tilberedningstid på minutter. Hvis det skulle blive nødvendigt at efterfylde vand, vil vandpåfyldningsindikatoren begynde at blinke. Fyld kun højst 0,5 liter i vandbeholderen, så det sikres, at vandet ikke løber over, når det pumpes tilbage i vandbeholderen. RISIKO FOR OVERLØB. 11

14 DA Anvisninger for brugeren 9.2 Vandstandsindikator Dampovnen angiver den til rådighed værende vandmængde i beholderen med 3 indikeringer, som svarer til følgende procentdele: - 0 % til 20 % - 20 % til 60 % - 60% til 100% Bemærk: Genfyld ikke beholderen, mens den er isat. Fjern den altid fuldstændigt, og vent > 20 sek., før den isættes igen. 9.3 Tømning af vandbeholderen Når apparatet slukkes, pumpes restmængden af vand tilbage i vandbeholderen. Når der pumpes vand, viser displayet "PUMP". Denne meddelelse forbliver i displayet, indtil vandtemperaturen når ned på 75º C, og vandet kan pumpes tilbage i vandbeholderen. Hvis displayet viser "FULL", er der for meget vand i beholderen. Tøm venligst beholderen, og sæt den på plads igen. Advarsel: Vandbeholderen kan være varm. Risiko for forbrændinger! Når vandet er pumpet tilbage i beholderen, viser displayet meddelelsen "DEP", og følgende indgriben er påkrævet: 1. Fjern vandbeholderen, og tøm den. 2. Tør vandbeholderen, og sæt den tilbage i åbningen over ovnrummet. Rengør, og tør tilberedningsrummet. 3. Lad apparatets dør stå åben, så tilberedningsrummet kan køle ned og tørre fuldstændigt. VIGTIGT: Det anbefales at fjerne vandbeholderen og tømme den, når en tilberedningscyklus er gennemført. På denne måde forhindres dannelse af bakterier og kalkaflejringer i apparatet. Vask IKKE vandbeholderen i en opvaskemaskine. Hvis vandbeholderen ikke har været fjernet fra ovnen, og der påbegyndes en ny tilberedningscyklus, viser displayet advarslen "DEP". Denne advarsel kan fjernes ved et tryk på PT2, og derefter kan den nye tilberedningscyklus fortsættes uden fjernelse og tømning af vandbeholderen. 10 VALG AF FUNKTION Det er udelukkende i tilstanden TÆNDT muligt at vælge en tilberedningsfunktion ved at dreje PT2 mod højre eller venstre. Når funktionen er valgt, ændres farven i DSP3 til orange. Den forudindstillede tilberedningstid vises i DSP1, og de forudindstillede parametre (temperatur, fødevaretype) vises i DSP2. De foreslåede tider og temperaturer er vejledende. Den faktiske tilberedningstid kan variere afhængigt af fødevarernes type og kvalitet. 12

15 Anvisninger for brugeren DA Dampfunktion (manuelt program) Når du har valgt denne funktion, skal du trykke på PT1 for at ændre de forudindstillede parametre for tilberedningstid og temperatur. Temperaturindikatoren begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede temperatur. Tryk på PT1 for at bekræfte, hvorefter indikatoren for tilberedningsvarighed begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede tilberedningsvarighed. Tag altid højde for oplysningerne i tilberedningstabellen (se punkt 10). Tryk på PT2 for at påbegynde tilberedningsprocessen med det samme, eller tryk på PT1 for at angive et senere tidspunkt for tilberedningstidspunktets start (se punkt " Forsinket starttidspunkt") Kødtilberedningsfunktion (automatisk program) Når du har valgt denne funktion, skal du trykke på PT1 for at ændre de forudindstillede parametre, hvorefter DSP2 begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede fødevaretype, som vises i DSP2. Tilberedningsvarigheden beregnes på grundlag af fødevarernes type, men kan ændres ved tryk på PT1. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede tilberedningsvarighed. Tryk på PT2 for at påbegynde tilberedningsprocessen med det samme, eller tryk på PT1 for at angive et senere tidspunkt for tilberedningstidspunktets start (se punkt " Forsinket starttidspunkt"). Temperaturen indstilles automatisk, så de bedst mulige resultater opnås. Nedenstående tabel viser programmerne med angivelse af funktionens varighed. PROGRAM KØDTYPE TEMPERATUR º C TID BEHOLDER NIVEAU (MIN) C 1 KYLLINGEBRYS 100º C 30 PERFORERET 2 T C 2 RØGET 100º C 45 PERFORERET 2 SVINEKAM / STYKKER C 3 KALKUNSCHNIT ZEL 100º C 20 PERFORERET 2 C 4 SVINEMØRBRAD, HEL 100º C 25 PERFORERET 2 C 5 WIENERPØLSER 90º C 15 PERFORERET Fisketilberedningsfunktion (automatisk program) Når du har valgt denne funktion, skal du trykke på PT1 for at ændre de forudindstillede parametre, hvorefter DSP2 begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede fødevaretype, som vises i DSP2. 13

16 DA Anvisninger for brugeren Tilberedningsvarigheden beregnes på grundlag af fødevarernes type, men kan ændres ved tryk på PT1. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede tilberedningsvarighed. Tryk på PT2 for at påbegynde tilberedningsprocessen med det samme, eller tryk på PT1 for at angive et senere tidspunkt for tilberedningstidspunktets start (se punkt "7.4.7 Forsinket starttidspunkt"). Temperaturen indstilles automatisk, så de bedst mulige resultater opnås. Nedenstående tabel viser programmerne med angivelse af funktionens varighed. PROGRAM FISKE- /SKALDYRS TYPE TEMPERATUR º C TID (MIN) BEHOLDER NIVEAU b 1 ØRRED 80 C 25 PERFORERET 2 b 2 REJER 90 C 15 PERFORERET 2 b 3 FISKEFILET 80 C 18 PERFORERET 2 b 4 MUSLINGER 100 C 25 PERFORERET 2 b 5 HUMMER 100 C 30 PERFORERET 1/ Grøntsagstilberedningsfunktion (automatisk program) Når du har valgt denne funktion, skal du trykke på PT1 for at ændre de forudindstillede parametre, hvorefter DSP2 begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede fødevaretype, som vises i DSP2. Tilberedningsvarigheden beregnes på grundlag af fødevarernes type, men kan ændres ved tryk på PT1. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede tilberedningsvarighed. Tryk på PT2 for at påbegynde tilberedningsprocessen med det samme, eller tryk på PT1 for at angive et senere tidspunkt for tilberedningstidspunktets start (se punkt " Forsinket starttidspunkt"). Temperaturen indstilles automatisk, så de bedst mulige resultater opnås. Nedenstående tabel viser programmerne med angivelse af funktionens varighed. PROGRAM A 1 A 2 A 3 A 4 FØDEVARE BROCCOLI GULERØDDER KARTOFLER OG BLANDEDE GRØNTSAGE R SLIKÆRTER TEMPERATUR ( C) 100 C 100 C 100 C 100 C TID BEHOLDER NIVEAU (MIN) 20 PERFORERET 2 25 PERFORERET 2 25 PERFORERET 2 15 PERFORERET 2 A 5 ASPARGES 100 C 25 PERFORERET 2 14

17 Anvisninger for brugeren DA PROGRAM r 1 r Genopvarmnings- og steriliseringsfunktion (automatisk program) Når du har valgt denne funktion, skal du trykke på PT1 for at ændre de forudindstillede parametre, hvorefter DSP2 begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede fødevaretype, som vises i DSP2. Tilberedningsvarigheden beregnes på grundlag af fødevarernes type, men kan ændres ved tryk på PT1. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede tilberedningsvarighed. Tryk på PT2 for at påbegynde optøningsprocessen med det samme, eller tryk på PT1 for at angive et senere tidspunkt for optøningstidspunktets start (se punkt " Forsinket starttidspunkt"). Temperaturen indstilles automatisk, så de bedst mulige resultater opnås. Nedenstående tabel viser programmerne med angivelse af funktionens varighed. TYPE PÅ FØDEVARE TALLERKENAN RETNINGER FÆRDIGRETT ER / FROSNE TEMPERATUR º C TID (MIN) 100 C C 18 ANVISNINGER FJERN LÅGET FRA BEHOLDEREN, OG ANBRING DEN PÅ RISTEN. r 3 r 4 r 5 BØNNER KIRSEBÆR BLOMMER 100 C 80 C 90 C STERILISERING: TIDER OG TEMPERATURE R GÆLDER FOR SYLTEGLAS PÅ 1 LITER. r 6 SUTTEFLASKE R 100º C 12 BEHOLDER NIVEA U RIST 2 RIST 2 RIST 2 RIST 2 RIST 2 RIST Afrimningsfunktion (manuelt program) Når du har valgt denne funktion, skal du trykke på PT1 for at ændre den forudindstillede tilberedningsvarighed, hvorefter DSP1 begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den forudindstillede optøningsvarighed. Tag altid højde for oplysningerne i optøningstabellen (se punkt 10). Tryk på PT2 for at påbegynde optøningsprocessen med det samme, eller tryk på PT1 for at angive et senere tidspunkt for optøningstidspunktets start (se punkt " Forsinket starttidspunkt") Forsinket starttidspunkt Når der trykkes på PT1 for at definere et forsinket starttidspunkt, begynder den tilsvarende indikator at blinke, og DSP1 viser klokkeslættet, mens DSP2 viser "Auto". Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre det forsinkede starttidspunkt. Tryk på PT2 for at godkende det forsinkede starttidspunkt. 15

18 DA Anvisninger for brugeren Ovnen skifter til ventetilstand, indtil det indstillede starttidspunkt indtræffer. DSP3 viser den valgte funktion, og DSP1 og DSP2 viser alle funktionens definerede parametre skiftevist. Hvis du vil igangsætte funktionen forud for det valgte tidspunkt, skal du trykke på PT2. Hvis du vil annullere programmeringen, skal du trykke på PT2 i 3 sekunder Når ovnen er i gang ER DET HELT NORMALT, AT DER I OPVARMNINGSPERIODEN UNDSLIPPER DAMP IGENNEM ÅBNINGEN MELLEM DØREN OG BETJENINGSPANELET. MÆNGDEN AF AFGIVET DAMP MINDSKES, NÅR OVNEN HAR NÅET DEN INDSTILLEDE TEMPERATUR Afbrydelse af en tilberedningscyklus Du kan når som helst afbryde tilberedningsprocessen ved at trykke en enkelt gang på PT2-knappen eller ved at åbne ovndøren. Ovnen er udstyret med en dampreduktionsfunktion, som aktiveres ved tryk på Start/Stop-knappen, og som gradvist lukker dampen ud af ovnrummet, så der ikke forekommer et pludseligt dampudslip, når apparatets dør åbnes. Denne funktion tager ca. 3 minutter, og undervejs viser displayet ordet "VAP". ADVARSEL! HVIS DØREN ÅBNES UNDER ELLER EFTER TILBEREDNINGSCYKLUSSEN, UDEN AT DU FORINDEN HAR STANDSET OVNEN SOM BESKREVET OVENFOR, SKAL DU VÆRE FORSIGTIG MED STRØMMEN AF VARM LUFT OG/ELLER DAMP, DER TRÆNGER UD AF TILBEREDNINGSKAMMERET. TRÆD TILBAGE ELLER TIL SIDEN FOR AT UNDGÅ FORBRÆNDINGER. På dette tidspunkt: Standses dampgenereringen øjeblikkeligt, selv om der fortsat vil blive dannet damp, indtil vandet i kedlen køler ned. Ovnrummets vægge og vandbeholderen vil fortsat være meget varme. Fare for forbrændinger! Timeren standser, og displayet viser den resterende driftstid. Hvis du ønsker det, kan du på dette tidspunkt: Vende eller omrøre fødevarerne for at sikre, at de tilberedes ensartet. Ændre procesparametrene. Annullere en tilberedningscyklus. Afslutte en tilberedningscyklus. Genstart processen ved at lukke døren og trykke på PT Ændring af parametre Driftsparametrene (tid, temperatur osv.) kan kun ændres, når tilberedningsprocessen er afbrudt. Gør følgende: Tryk på PT1 for at skifte til tilstanden, der muliggør ændring af parametrene. -symbolet begynder at blinke. Drej PT1 mod højre eller venstre for at ændre den resterende tilberedningsvarighed. 16

19 Anvisninger for brugeren DA Tryk på PT1 for at bekræfte, hvorefter indikatoren for næste parameter begynder at blinke. Fortsæt som beskrevet i kapitlet om den aktive funktion for at ændre de resterende parametre. Tryk på PT2 for at fortsætte tilberedningsprocessen Annullering af en tilberedningscyklus Hvis du vil annullere tilberedningsprocessen, skal du trykke på PT2 i 3 sekunder. Der afgives et bip, og ovnen skifter til den tilstand, der er beskrevet i det følgende afsnit (10.2.4) Afslutning af en tilberedningscyklus Når den indstillede varighed er forløbet, eller hvis du trykker på PT2 for at afslutte tilberedningscyklussen, afgives der tre bip, og displayet viser ordet "End" blinkende, hvorefter ovnen påbegynder dampreduktionsfunktionen. Denne funktion reducerer gradvist dampmængden i ovnrummet, så der ikke pludseligt undslipper en stor mængde damp, når ovndøren åbnes. Denne funktion tager ca. 3 minutter, og undervejs viser displayet ordet "VAP". Hvis du vil påbegynde en ny tilberedningscyklus, skal du trykke på PT2 og dreje. ADVARSEL! HVIS DØREN ÅBNES UNDER ELLER EFTER TILBEREDNINGSCYKLUSSEN, UDEN AT DU FORINDEN HAR STANDSET OVNEN SOM BESKREVET, SKAL DU VÆRE FORSIGTIG MED STRØMMEN AF VARM LUFT OG/ELLER DAMP, DER TRÆNGER UD AF TILBEREDNINGSKAMMERET. TRÆD TILBAGE ELLER TIL SIDEN FOR AT UNDGÅ FORBRÆNDINGER. Køleventilatoren kan fortsætte med at køre i et vist tidsrum, efter at apparatet er slukket. Dette er en normal funktion, som har til formål at reducere temperaturen inden i ovnen. Samtidig vil vandet i kedlen, så snart det kommer under en temperatur på 75º C blive pumpet tilbage i vandbeholderen. Denne fase kan tage helt op til 10 minutter, og DSP1 viser meddelelsen "PUMP". Hvis displayet viser "FULL", er det for meget vand i beholderen. Tøm venligst beholderen, og sæt den på plads igen. Hvis displayet viser ordet "DEP", er vandet blevet pumpet tilbage, og vandbeholderen kan fjernes. Fjern vandbeholderen, og tør den omhyggeligt. Lad tilberedningsrummet køle ned et øjeblik, og rengør og aftør det derefter med en klud eller svamp. Døren bør stå åben i nogen tid, så apparatet kan tørre fuldstændigt Sekundær menu Dette apparat har også en "sekundær menu", hvor brugeren kan: 1. Aktivere eller deaktivere Demofunktionen (hvilket deaktiverer alle varmeelementerne, så kun betjeningspanelet fungerer); 2. Gennemføre en afkalkningscyklus; 3. Ændre vandhårdhedsgraden 4. Aktivere eller deaktivere børnelåsen ( ); 17

20 DA Anvisninger for brugeren Demofunktion Mens ovnen er i SLUKKET-tilstand (se punkt "8.2 Driftsindstillinger"), skal du holde PT1 inde, indtil meddelelsen OFF SHO vises i DSP1 og DSP2. Dette betyder, at funktionen SHOW ROOM (som deaktiverer samtlige varmeelementer, så kun betjeningspanelet fungerer) ikke er aktiv. Drej PT1 mod højre eller venstre for at aktivere (ON SHO) eller deaktivere (OFF SHO) denne funktion. Hvis ovnen skal bruges normalt, skal funktionen indstilles til OFF SHO. Når du har indstillet den ønskede parameter, skal du trykke på PT2 for at vende tilbage til den oprindelige standby-tilstand Afkalkningsfunktion Advarsel: Af sikkerhedshensyn er det ikke muligt at afbryde afkalkningsprocessen, der varer omkring 45 minutter. Apparatet kan afkalkes med døren enten åben eller lukket. (Se 11.1) Gennemfør en afkalkningscyklus på følgende måde: Mens ovnen er i SLUKKET-tilstand (se punkt "8.2 Driftsindstillinger"), skal du holde PT1 inde, indtil meddelelsen OFF SHO vises i DSP1. Tryk nu på PT1, indtil meddelelsen "ENTR CAL" vises i DPS1 og DSP2. Drej PT1 mod højre, og tryk samtidig på PT2 for at aktivere afkalkningsprogrammet. Når funktionen er aktiv, vises symbolet i DPS2. Hvis displayet viser "0.5L", skal du fjerne vandbeholderen. Hæld 0,5 liter af en egnet afkalkningsopløsning i vandbeholderen, og sæt vandbeholderen på plads igen (se 11.2). Tryk på PT2 for at påbegynde afkalkningscyklussen, som tager ca. 30 minutter. Når displayet viser "1.0L" blinkende, og ovnen afgiver et bip, skal du fjerne vandbeholderen og tømme den. Fyld 1,0 liter koldt vand i vandbeholderen, og sæt vandbeholderen på plads igen. Tryk på PT2 for at påbegynde den første skyllecyklus. Når displayet igen viser "1.0L" blinkende, og ovnen afgiver endnu et bip, skal du fjerne vandbeholderen og tømme den. Fyld 1,0 liter koldt vand i vandbeholderen, og sæt vandbeholderen på plads igen. Tryk på PT2 for at påbegynde den anden skyllecyklus. Når skyllecyklussen er gennemført, viser displayet "End". Fjern, tøm, og tør vandbeholderen Ændring af den indstillede vandhårdhed Mens ovnen er i SLUKKET-tilstand (se punkt "8.2 Driftsindstillinger"), skal du holde PT1 inde, indtil meddelelsen OFF SHO vises i DSP1. Tryk nu på PT1, indtil meddelelsen "MED DUR" vises i DPS1 og DSP2. Drej PT1 til højre eller venstre for at ændre hårdhedsgraden. De tilgængelige muligheder er HARD, MED og SOFT. Når du har indstillet den ønskede parameter, skal du trykke på PT2 for at vende tilbage til den oprindelige standby-tilstand. 18

21 Anvisninger for brugeren DA Børnelås Mens ovnen er i SLUKKET-tilstand (se punkt "8.2 Driftsindstillinger"), skal du holde PT1 inde, indtil meddelelsen OFF SHO vises i DSP1. Tryk nu på PT1, indtil meddelelsen "OFF BLOC" vises i DPS1. Drej PT1 mod højre eller venstre for at aktivere (ON BLOC) eller deaktivere (OFF BLOC) denne funktion, som spærrer samtlige funktioner og drejeknapper efter 3 minutters drift uden nogen form for kommando fra brugeren (når dette system er aktivt, vises -symbolet i DPS2). Når du har indstillet den ønskede parameter, skal du trykke på PT2 for at vende tilbage til den oprindelige standby-tilstand. Hvis du vil forlade spærrefunktionen midlertidigt for at ændre et tilberedningsprogram eller vælge en anden funktion, skal du holde PT1 inde, indtil symbolet forsvinder fra DSP2. De nødvendige ændringer kan nu foretages, og 2 minutter efter, at den sidste indstilling er foretaget, træder spærringen i kraft igen. Hvis du vil deaktivere spærrefunktionen permanent, skal du åbne den sekundære menu og slå funktionen fra som beskrevet i dette afsnit. 19

22 DA Anvisninger for brugeren 10.4 Displaymeddelelser DISPLAY SOFT med hard CAL BLØDT VAND. MELLEMHÅRDT VAND. HÅRDT VAND. BESKRIVELSE AFKALKNING APPARATET SKAL AFKALKES. BLINKENDE AFKALKNING PÅBEGYNDES. 0.5L FYLD 0,5 LITER AFKALKNINGSOPLØSNING I VANDBEHOLDEREN. 1.0L HÆLD 1 LITER KOLDT VAND I VANDBEHOLDEREN FOR AT SKYLLE DEN. VAP PUMP FULL VANDBEHOLDER INDIKERING AF AT VANDBEHOLDEREN MANGLER ELLER ER ISAT FORKERT VANDBEHOLDEREN SKAL FJERNES, TØMMES OG SÆTTES PÅ PLADS IGEN. DAMPREDUKTION OG VANDPUMPNING INDIKATION AF AT DAMPREDUKTIONSPROCESSEN ER I GANG. INDIKATION AF AT KOLDT VAND TILFØRES KEDLEN, OG VARMT VAND PUMPES TIL VANDBEHOLDEREN. VANDBEHOLDEREN SKAL FJERNES, TØMMES OG SÆTTES PÅ PLADS IGEN. GENNEMFØR VANDSTANDSKALIBRERING (SE 8.3.2) SYSTEMADVARSLER TEMPERATUREN I ELEKTRONIKKORTET ER FOR HØJ. SYMBOLER BØRNELÅS AFKALKNINGSFUNKTION VANDSTANDSINDIKATOR TEMPERATUR 10.5 Køleventilatorsystem Apparatet er udstyret med et kølesystem, som træder i kraft, så snart en tilberedningsfunktion påbegyndes. Ventilatorernes drift genererer en normal luftstrømning, som kommer ud over døren, og som muligvis fortsætter kortvarigt, efter at ovnen er slukket Indvendigt lys Ovnlyset tændes: når ovndøren åbnes i standby-status (punkt "8.2 Driftsindstillinger") eller; når funktionsdrejeknappen drejes til en vilkårlig funktion. Hvis ovndøren efterlades åben, slukker ovnlyset automatisk efter 10 minutter. 20

23 Anvisninger for brugeren DA 11 TILBEREDNINGSTABELLER (ANBEFALINGER) Yderligere oplysninger om tilberedning fremgår af nedenstående tabeller. De foreslåede tider og temperaturer er vejledende. Den faktiske tilberedningstid kan variere afhængigt af fødevarernes type og kvalitet. De anførte niveauer fra den sidste kolonne i tabellerne er forklaret i nedenstående illustration. Den perforerede beholder med fødevarerne skal helst anbringes på niveau 2. Det er i den forbindelse vigtigt, at den ikke-perforerede beholder anbringes på niveau 1. På denne måde opsamles dryppende væsker, og det undgås, at apparatet bliver snavset Fisk FISK MÆNGDE TEMPERATUR (º C) TID (MIN.) BEHOLDER NIVEAU GULDBRASEN G PERFORERET 2 ØRRED 4 X 250 G PERFORERET 2 LAKSEFILET G PERFORERET 2 LAKSEØRRED G PERFORERET 1/2 JUMBOREJER G PERFORERET 2 MUSLINGER G PERFORERET 2 HELLEFLYNDER FILET G PERFORERET 2 HJERTEMUSLIN GER G PERFORERET 2 HUMMER G PERFORERET 1/2 TORSKEFILET G PERFORERET 2 BLÅMUSLING G PERFORERET 2 SØØRRED 4 X 250 G PERFORERET 2 KULLER G PERFORERET 2 TUNFILET G PERFORERET 2 SANDART 4 X 250 G PERFORERET 2 21

24 DA Anvisninger for brugeren 11.2 Kød KØD MÆNGDE TEMPERATUR (º C) TID (MIN.) BEHOLDER NIVEAU KYLLINGELÅR PERFORERET 2 KYLLINGEBRYS T PERFORERET 2 RØGET 500G SVINEKAM G PERFORERET 2 KALKUNSCHNIT ZEL PERFORERET 2 SVINEMØRBRA D, HEL PERFORERET 2 PØLSER PERFORERET Æg ÆG TEMPERATUR (º C) TID (MIN.) BEHOLDER NIVEAU ÆG I GLAS RIST 2 ÆG, HÅRDKOGT RIST 2 ÆG, BLØDKOGT RIST Tilbehør TILBEHØR MÆNGDE TEMPERATUR (º C) TID (MIN.) BEHOLDER NIVEAU GRYN + VÆSKE 200 G ML RIST, 2 SEMULJE + VÆSKE 200 G ML RIST 2 LINSER + VÆSKE 200 G ML RIST 2 RIS + VÆSKE 200 G ML RIST 2 22

25 Anvisninger for brugeren DA 11.5 Grøntsager GRØNTSAGER TEMPERATUR (º C) TID (MIN.) BEHOLDER NIVEAU AUBERGINE I SKIVER PERFORERET 2 BØNNER PERFORERET 2 BLOMSTER MED BROCCOLI STILK PERFORERET 2 BLOMSTER BROCCOLI UDEN STILK PERFORERET 2 BLOMKÅL BLOMSTER PERFORERET 2 BLOMKÅL HELT HOVED PERFORERET 1 ÆRTER PERFORERET 2 FENNIKEL I STRIMLER PERFORERET 2 FENNIKEL HALVERET PERFORERET 2 KARTOFLER HELE, MEGET MED SKIND SMÅ PERFORERET 2 KARTOFLER HELE, MEGET MED SKIND STORE PERFORERET 2 KARTOFLER UDEN SKIND I STYKKER PERFORERET 2 ROE I PINDE PERFORERET 2 SLIKÆRTER PERFORERET 2 GULERØDDER I SKIVER PERFORERET 2 MAJSKOLBER PERFORERET 2 PEBERFRUGTE R I STRIMLER PERFORERET 2 CHILI PERFORERET 2 SKÅRET I CHAMPIGNON KVARTE PERFORERET 2 PORRER I SKIVER PERFORERET 2 ROSENKÅL PERFORERET 2 SELLERI I STRIMLER PERFORERET 2 ASPARGES PERFORERET 2 SPINAT PERFORERET 2 STANGSELLERI PERFORERET 2 SQUASH I SKIVER PERFORERET 2 23

26 DA Anvisninger for brugeren 11.6 Dejprodukter DEJPRODUKTER TEMPERATUR (º C) TID (MIN.) BEHOLDER NIVEA U ÆBLESKIVE IKKE-PERFORERET 2 ÆBLESKIVE, GÆRDEJ IKKE-PERFORERET 2 GÆRDEJ IKKE-PERFORERET 2 BRØDDEJ IKKE-PERFORERET 2 COUVERTBRØD IKKE-PERFORERET 2 DESSERTER 11.7 Desserter MÆNGDE TEMPERATUR (º C) TID (MIN.) BEHOLDER NIVEA U STUVEDE ÆBLER G IKKE- PERFORERET 2 STUVEDE PÆRER G IKKE- PERFORERET 2 CRÈME BRÛLÉE RIST 2 CRÈME CARAMEL RIST 2 YOGHURT TIMER RIST 2 STUVEDE IKKE G FERSKENER PERFORERET Frugt (sterilisering/henkogning) FRUGT MÆNGDE TEMPERATUR (º NIVEA TID (MIN.) BEHOLDER C) U PÆRER L-GLAS RIST 1 KIRSEBÆR L-GLAS RIST 1 FERSKENER L-GLAS RIST 1 BLOMMER L-GLAS RIST Opvarmning OPVARMNING MÆNGDE TEMPERATUR (º C) TID (MIN.) BEHOLDER TALLERKENANRETNING ER RIST 2 TALLERKENANRETNING ER RIST 2 FÆRDIGRETTER RIST Blanchering GRØNTSAGER MÆNGDE TEMPERATUR (º C) TID (MIN.) BEHOLDER F.EKS. BØNNER, PORRER PERFORERET 2 GRØNKÅL G PERFORERET 2 SAVOJKÅL PERFORERET 2 HVIDKÅL, HELE G PERFORERET 1 TOMATER, FLÅEDE RIST 2 NIVEA U NIVEA U 24

27 Anvisninger for brugeren DA Optøning GRØNTSAGER/TILBEHØR TEMPERATUR (º C) TID (MIN.) BEHOLDER NIVEAU BLOMSTER MED BROCCOLI STILK PERFORERET 2 BLANDEDE GRØNTSAGER PERFORERET 2 SPINATBLADE PORTIONER IKKE-PERFORERET 2 BLOMKÅL BLOMSTER PERFORERET 2 ÆRTER PERFORERET 2 STØRRE GRØNKÅL PORTION IKKE-PERFORERET 2 GULERØDDER I SKIVER PERFORERET 2 ROSENKÅL PERFORERET 2 ASPARGES PERFORERET 2 FÆRDIGRETTE 40 EFTER R BEHOV RIST 2 BRØD RIST 2 RIS IKKE-PERFORERET 2 LINSER IKKE-PERFORERET 2 NUDLER IKKE-PERFORERET Tilberedning i flere niveauer Forslag: Ved tilberedning i flere niveauer skal tilbehøret altid anbringes på 2. eller 3. niveau og på 1. niveau. Forskellige tilberedningstider kan styres på denne måde: Fødevarer, som kræver længere tilberedningstid, skal anbringes i den øverste del af ovnen. Fødevarer med kortere tilberedningstid skal anbringes på 1. niveau. Eksempel: Grøntsager, kartofler og fisk. Anbring grøntsagerne og kartoflerne i en egnet beholder på risten indsat på 2. eller 3. niveau. Anbring fisken på 1. niveau. Hvis den perforerede bakke benyttes til tilberedning af fisk, skal den ikkeperforerede bakke anbringes i bunden af apparatet for at opsamle væske, der måtte dryppe fra fisken. På denne måde holdes apparatet rent. Tid: Grøntsager og kartofler min. Tid: Fisk afhængigt af type min. Vælg den længste tilberedningstid. Takket være de forskellige niveauer er fødevarerne klar på samme tid uden at have fået for meget. 25

28 DA Anvisninger for brugeren 12 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 12.1 Afkalkning Når der dannes damp, bliver der uanset vandhårdheden i den lokale vandforsyning (dvs. vandets kalkindhold) afsat kalk indvendigt i dampgeneratoren. Tidsintervallerne imellem afkalkningsprocedurerne afhænger af vandets hårdhed og anvendelseshyppigheden. Hvis der dampes 4 30 minutter om ugen, skal apparatet rundt regnet afkalkes som følger (afhængigt af vandets hårdhed): VANDHÅRDHED HÅRDHED AFKALKNING EFTER CA. MEGET BLØDT SOFT 18 MÅNEDER MELLEMHÅRDT MED 9 MÅNEDER MEGET HÅRDT HARD 6 MÅNEDER Apparatet opdager automatisk, når afkalkning er nødvendig, og når det er tilfældet, tændes afkalkningsindikatoren. hvis afkalkningsproceduren ikke gennemføres, begynder afkalkningsindikatoren at blinke efter nogle tilberedningscyklusser. Hvis afkalkningscyklussen fortsat ikke gennemføres, blokeres ovnens funktioner efter yderligere tilberedningscyklusser, afkalkningsindikatoren blinker, og displayet viser "CAL" blinkende. Ovnen forbliver blokeret, indtil afkalkningsproceduren gennemføres. Gennemfør en afkalkningsprocedure som beskrevet i Afkalkningsfunktion. VIGTIGT: Hvis det undlades at afkalke apparatet, vil funktionen sandsynligvis blive forringet, eller der vil opstå skader på apparatet Egnede afkalkningsopløsninger Til afkalkning skal der benyttes en egnet opløsning, f.eks. Durgol eller flydende afkalkningsopløsninger til kaffemaskiner. Opløsninger, der indeholder opskumningsmidler, er ikke egnet. Advarsel! Benyt aldrig eddike eller eddikebaserede produkter, da sådanne stoffer kan beskadige ovnens indre kredsløb Afkalkningsproces Se punkt Rengøring af ovnen Rummet i dampovnen og ovnens front skal rengøres, hver gang ovnen har været i brug. Alle fødevarerester og kondenseret vanddamp skal fjernes (se afsnittet Rengøring af ovnen). hvis dampovnen ikke holdes ren, kan dens overflade blive angrebet, hvilket kan forkorte ovnens levetid. Hyldestyrene kan fjernes, så det bliver nemmere at rengøre ovnen (se nedenstående kapitel). VIGTIGT: Vask IKKE vandbeholderen i en opvaskemaskine. 26

29 Anvisninger for brugeren DA 12.5 Afmontering af hyldestyrene 1. Løsn, og fjern fløjmøtrikkerne 1 forrest i hyldestyrene imod urets retning. 2. Løsn fløjmøtrikkerne 2 bagest i hyldestyrene imod urets retning. Fjern ikke disse møtrikker helt. 3. Træk hyldestyrene til rummets indre, og fjern dem fra forenden. Sæt dem på plads igen ved at føre hyldestyrene ind på fløjmøtrikkerne 2 i den bageste position og placere dem på skruerne foran. Skru fløjmøtrikkerne 1 og 2 fast i urets retning, indtil de sidder fast. 27

30 DA Anvisninger for brugeren 12.6 Afmontering af apparatets dør 1. Åbn apparatets dør, så langt den kan komme. 2. Sæt 2 stifter ind i hullerne i hængslerne. 3. Luk apparatets dør præcis så meget, at den lige akkurat kan løftes ud. 4. Påsæt døren igen ved at skubbe hængslerne ind i hullerne forfra. 5. Åbn apparatets dør, så langt den kan komme, og fjern stifterne. 28

31 Anvisninger for brugeren DA 13 RENGØRING AF OVNEN Advarsel! Rengøring må kun foretages med strømmen afbrudt. Træk stikket ud af stikkontakten, eller sluk for strømmen til ovnen. Advarsel! Benyt aldrig aggressive eller slibende rengøringsmidler, skureprodukter, der kan ridse overflader, eller skarpe genstande, da overfladen kan tage skade. Til rengøring af dele i rustfrit stål skal der benyttes et egnet rengøringsmiddel, som ikke indeholder slibende eller sure stoffer eller klor. Advarsel! Benyt aldrig rengøringsapparater med højt tryk eller dampstråler Frontoverflade Det er normalt kun nødvendigt at rengøre ovnen med en fugtig klud. Hvis ovnen er meget snavset, kan der føjes et par dråber opvaskemiddel til rengøringsvandet. bagefter skal ovnen aftørres med en tør klud. På ovne med fingertaftrykafvisende behandling på fronten skal der benyttes et mildt glasrenseprodukt og en blød klud, der ikke afgiver fibre eller fnug. Aftør fra side til side uden at udøve tryk på overfladen. Pletter fra kalk, fedt, stivelse eller æggehvide skal fjernes med det samme. Der kan forekomme korrosion under sådanne pletter. Der må ikke komme vand ind i ovnen Ovnens indre Efter brugen skal enhver form for vandspild fjernes fra bunden af tilberedningsrummet ved hjælp af en blød klud. Lad apparatets dør stå åben, så tilberedningsrummet kan køle ned. Ved fjernelse af mere fastsiddende snavs skal der benyttes et ikkeaggressivt rengøringsmiddel. Benyt aldrig ovnsprays eller andre aggressive eller slibende rengøringsprodukter. Sørg altid for at holde døren og ovnens front omhyggeligt rene for at sikre, at døren åbner og lukker korrekt. Sørg for, at der ikke trænger vand ind i ovnens ventilationshuller. Lampeafdækningen i glas er monteret i ovnens loft og kan uden videre fjernes med henblik på rengøring. Det er blot nødvendigt at skrue den løs og rengøre den med vand og opvaskemiddel Tilbehør Rengør tilbehøret efter hver enkelt anvendelse. Hvis tilbehørsdelene er meget snavsede, skal de først lægges i blød og derefter rengøres med en børste eller en svamp. Tilbehøret kan vaskes i en opvaskemaskine (gælder ikke vandbeholderen). 29

32 DA Anvisninger for brugeren 14 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE Lejlighedsvist vil ovnen kræve mindre vedligeholdelsesarbejder eller udskiftning af sliddele som f.eks. pakninger, elpærer osv. Den specifikke arbejdsgang for hvert enkelt vedligeholdelsespunkt er beskrevet nedenfor. Før der udføres nogen form for arbejde, som omfatter adgang til strømførende dele, skal apparatet afbrydes fra el-forsyningen Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen ikke fungerer? ADVARSEL! Alle former for reparationer SKAL udføres af en specialiseret tekniker. Enhver form for reparationer udført af personer uden autorisation fra producenten, er farlig. Det er ikke nødvendigt at rekvirere teknisk assistance for at afklare nedenstående spørgsmål. Fejlbeskrivelse Displayet viser ikke noget! Der sker ingenting, når jeg trykker på knapperne! Ovnen fungerer ikke! Når ovnen er i gang, kan jeg høre mærkelige lyde! Fødevarerne bliver ikke varme eller bliver kun meget langsomt varme! Løsning - Visning af klokkeslæt er slået fra (se afsnittet om driftsindstillinger). - Sikkerhedsspærringen er aktiv (se afsnittet om børnelåsen). - Kontrollér, om stikket er sat rigtigt i stikkontakten. - Kontrollér, om der er tændt for strømmen til ovnen. - Det har noget at gøre med den driftsstøj, der kan forekomme under tilberedningen, f.eks. fra vandpumperne i dampgeneratoren. - Dampen indvendigt i tilberedningskammeret forårsager et vist tryk, og ovnrummets vægge kan somme tider støje, når de påvirkes af dette tryk. - Disse lyde er helt normale og er ikke ensbetydende med nogen form for problemer. - Du har valgt de korrekte driftstider og den passende temperaturindstilling. - Fødevarerne, som du har anbragt i ovnen, er en større mængde eller er koldere end det, du normalt anbringer i ovnen. - Kontakt kundeservice. Meddelelsen "Err_" vises i displayet. Apparatet fortsætter Dette er ikke ensbetydende med, at der foreligger med at støje, efter at noget problem. Køleventilatoren fortsætter med at tilberedningsprocessen arbejde i et tidsrum. Når temperaturen er faldet er afsluttet! tilstrækkeligt, slukker ventilatoren af sig selv. Ovnen tændes, men Hvis alle funktionerne fungerer korrekt, er pærens lyset i ovnrummet glødetråd sandsynligvis brændt over. Ovnen kan tændes ikke! fortsat bruges. Displayet viser Gennemfør vandstandskalibrering (se 8.3.2) 30

33 Anvisninger for brugeren DA 14.2 Udskiftning af el-pæren Udskift pæren på følgende måde: Afbryd ovnen fra strømforsyningen. Træk stikket ud af stikkontakten, eller sluk for strømmen til ovnen. Skru lampeafdækningen af glas (1) af, og fjern den. Fjern el-pæren (2). Advarsel! Pæren kan være meget varm. Isæt en ny pære (E V/15W). Følg anvisningerne fra producenten af pæren. VIGTIGT: Sørg for, at tætningsringene (3) påsættes i den rigtige rækkefølge. Skru lampens glasdæksel (1) på plads igen. Slut ovnen til strømforsyningen igen. 15 INSTALLATION AF APPARATET 15.1 Før installation Kontrollér, at indgangsspændingen, der fremgår af typeskiltet, stemmer overens med spændingen fra den stikkontakt, der skal benyttes. Åbn ovndøren, tag alt tilbehøret ud, og fjern emballagematerialet. Advarsel! Ovnens frontoverflade kan være pakket ind i en beskyttende folie. Før ovnen bruges for første gang skal denne folie fjernes omhyggeligt, begyndende fra indersiden. Kontrollér, at ovnen ikke er beskadiget på nogen måde. Kontrollér, at ovndøren lukker korrekt, og at der ikke forekommer skader på dørens inderside og fronten af ovnåbningen. BRUG IKKE OVNEN, hvis el-ledningen eller stikket er beskadiget, hvis ovnen ikke fungerer korrekt, eller hvis den er beskadiget eller har været tabt. Anbring ovnen på en plan og stabil overflade. Ovnen må ikke installeres i nærheden af varmekilder, radioer eller fjernsyn. 31

34 DA Anvisninger for brugeren Under installationen skal det sikres, at el-ledningen ikke kommer i kontakt med nogen form for fugt eller genstande med skarpe kanter eller bagsiden af ovnen. Høje temperaturer kan beskadige ledningen. Advarsel: Det skal sikres, at stikket er tilgængeligt, efter at ovnen er monteret El-tilslutning Typeskiltet med de tekniske data, serienummeret og mærkningen befinder sig på et synligt sted på ovndørens ramme. Typeskiltet må ikke fjernes under nogen omstændigheder. Apparatet skal være tilsluttet til jord i overensstemmelse med gældende regler for el-sikkerhed. Hvis der benyttes en permanent tilslutning, skal apparatets strømforsyningsledning være udstyret med en flerpolet afbryder med et kontaktgab på mindst 3 mm, og afbryderen skal være anbragt på et tilgængeligt sted i nærheden af selve apparatet. Hvis der benyttes en stikkontakt og en stikprop, skal det kontrolleres, at de er af samme type. Benyt aldrig reduktionsstykker, adaptere eller samledåser, da de kan forårsage overophedning og brand. 32

35 Anvisninger for brugeren DA 15.3 Placering af ovnen Apparatet er beregnet til indbygning i skabe, som er fremstillet i varmefast materiale. Målene i nedenstående tegninger skal overholdes. Ved installation i høje møbler er det vigtigt at være opmærksom på, at den skal være 100 mm afstand over og bag enheden. Producenten forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer, der betragtes som nyttige for den videre forbedring af dette produkt. Derfor er illustrationer og beskrivelser i denne vejledning ikke bindende, men kun vejledende. Skru de 4 skruer ind i indersiden af rammen. 33

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EKDG 6550.0 3172650-000 Kære kunde. Tak fordi du valgte dette Küppersbusch produkt. Vi beder dig gennemlæse instruktionerne i denne manual grundigt, da den vil give

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 050 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere