DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliset af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavst og brugerttigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 de Aarsbetning. SELSKABET AF I. SEPTEMBER 1898 TIL STØTTE FOR FADERLØS UNGDOM

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1006

5 SELSKABET AF 7. SEPTBR y» ffl TIL STØTTE FOR FADERLØS UNGDOM FJERDE AARSBERETNING KJØBENHAVN J. H. SCHULTZ UNIVERSITETS BOGTRYKKERI 190

6 Selskabets Adsse er: Selskabet af 7, Septbr til Støtte for faderløs Ungdom Rosenborggade,. Sal, K. hvor Kontot er aabent hver Søgnedag fra Kl. 1 og fra 6 7 Eftm. (Lørdag undtagen )

7 Det er godt at tage sig af den Ungdom, der er kommen paa Afveje; bed vilde det dog væ, om man kunde standse den forinden, N. Dalhoff. I det nu afsluttede fjerde Regnskabsaar har Selskabets Virksomhed udviklet sig med samme Regelmæssighed som i de t fogaaende Aar. Dets Tilvælse er nu saa godt kendt ved Skolerne, at Bestylsen ikke har fundet Anledning til at henlede Opmærksomheden paa den gennem dikte Tilbud 0111 at antage faderløse Børn ved Skolegangens Afslutning, og dette har maaske foranlediget en noget ringe Tilgang af nye Myndlinge, men Selskabets Status har da ogsaa nødvendiggjort en vis Tilbageholdenhed, uden at denne dog har givet sig Udslag i stnge Fordringer ved Behandlingen af de indkomne Andragender 0111 Optagelse under Selskabets Forsorg. Bestylsen har som hidtil i Ovensstemmelse med Selskabets Vedtægter fortolket Begbet faderløs" med stor Liberalitet, idet der er antaget adskillige Børn, hvis Fæd vel have væt i Live, men som af den ene eller den anden Grund har væt ude af Stand til at tage sig af dem, men dette har dog, som rimeligt er, væt Undtagelser, og navnlig har man ikke ment at burde antage Børn af Foræld, der var saaledes nedsunkne i Armod, at de nødvendigvis før eller sene maatte søge Tilflugt hos Fattigvæsenet, selv 0111 Selskabet antog sig et enkelt af Børnene. I Anledning af, at Selskabet siden sin Opttelse havde antaget sig det første Hundde faderløse Børn, fandtes der i Berlingske Tidende" for 1de Juni d. A. en

8 Artikel om dets Tilblivelse og Virksomhed, som aftrykkes her til Oplysning for dem, der ikke have fulgt dets Udvikling. For fi Aar siden indeholdt Berl. Tid." en Artikel af Pastor N. Dalhoff om et stort filantropisk Selskab, der et Aarstid forinden var stiftet i Berlin med det Formaal at yde den sto Bys faderløse Ungdom fornøden moralsk og materiel Støtte i de. første Aar efter Skoletidens Ophør og derved hjælpe dem ud over denne vanskelige Periode. Den kyndige Forfatter gjorde udførligt Bede for Berlinerselskabets Arbejdsmaade og sluttede sin intessante og oplysende Artikel med at udtale sig for Ønskeligheden af at faa opttet en lignende Institution i Kjøbenhavn. Uagtet denne ganske almindelige og selvfølgelige Udtalelse ikke havde Karakten af en Opfordring, havde den dog til Følge, at en Mand, der ønskede at forblive unævnt, tilbød at dække Omkostningerne ved den første Organisering af en saadan Institution, og da Pastor Dalhoff i en ny Artikel meddelte dette, kunde han tilføje, at der 1111 blot manglede en eller fle Mænd, som havde Evne og Yillie til at fø Sagen ud i Livet. Disse Mænd meldte sig strax, og efter et Par Maaneders Overvejelser og Forbedelser, der bl. a. omfattede en Undersøgelse af Berlinerselskabets Fortningsgang paa Stedet, konstituedes Selskabet af 7de September 1898 til Støtte for faderløs Ungdom". Tidspunktet var, hvad Opgavens finansielle Side angik, ikke gunstigt, da det faldt sammen med Opttelsen af Kristelig Foning til vildfarne Børns Bedning", som ved Anvendelse af en meget energisk Agitation havde indsamlet betydelige Pengemidler i et beslægtet Øjemed, men det lykkedes dog i Løbet at Selskabets første Arbejdsaar at tilvejebringe det fornødne pekuniæ Grundlag for dets Virksomhed, og i de føl

9 gende Aar har det samlet sig en jevnt voxende Kds af bidragydende Medlemmer med Hans Majestæt Kongen og Hans kongelige Højhed Kronprinsen i Spidsen, samtidigt med, at det fra Kjøbenhavns Kriminal- og Politit, den Raben-Levetzauske og den Rejersenske Fond samt fra talrige private Velgø har modtaget stør og mind Pengebidrag. Efterat Selskabet for to Aar siden sluttede sig til de danske Plejehjemsfoninger", har det endvide faaet Andel i det Statstilskud, der paa de aarlige Finanslove bevilges denne Fællesorganisation, og dets sidste Aarsgnskab balancede med henved 6000 Kroner. I Løbet af den forholdsvis korte Tid, Selskabet har virket, er Antallet af de faderløse Rørn, det har antaget sig, voxet saaledes, at det nu har det første Hundde fuldt, og det er denne Mærkedag i dets Historie, der har givet Anledningen til, at nærvænde Oversigt over dets Virksomhed netop foligger nu. Disse 0 Myndlinge har Selskabet anbragt til Oplæring i Livsstillinger, som sva til hver enkelts Anlæg og Tilbøjelighed, det har ydet dem den materielle Understøttelse, der i hvert enkelt Tilfælde var nødvendig for, at des Uddannelse til selvstændig Erhvervsvirksomhed kunde fogaa under økonomisk betryggende Vilkaar, og det har endelig, hvad man stedse har anset som den vigtigste Side af Selskabets Opgave, stillet hver enkelt Myndling under umiddelbar Tilsyn af en Hjælpeværge, som har støttet dem med Raad og Daad og under Restylsens Ledelse ydet dem den moralske Støtte, som den faderløse Ungdom først af alt trænger til, naar det skal lykkes den at komme uskadt over de Aar, der skille Rarndommen fra den modne Alder, og som blive skæbnesvang for saa mange. Selvfølgelig er det ikke lykkedes for dem alle. Uagtet al anvendt Omhu har det ikke kunnet undgaas, at Selskabet har maattet opgive Myndlinge, som paa Grund af uheldige Tilbøjeligheder, og ikke

10 6 mindst, navnlig for Pigebørnenes Vedkommende, paa Grund af uforstandig Modstand mod Selskabets Bestræbelser fra Mødnes Side have vist sig umedgørlige, men dette er dog kun Undtagelser, og det langt overvejende Flertal af Selskabets Myndlinge e nu godt paa Veje til at blive dygtige Mennesker, som om et Par Aar ville væ i Stand til at staa paa egne Ben. Men dette Resultat har i mange Tilfælde krævet et anseligt Arbejde, og det vilde ikke væ naaet, hvis Selskabet ikke i sine Hjælpeværger havde haft en Stab af trofaste og samvittighedsfulde Medarbejde, som her i Stilhed have udført en Gerning, hvis Betydning for Samfundet ikke let kan vurdes for højt. Hovedmassen af disse Hjælpeværger e Læ og Lærinder ved kjøbenhavnske Kommuneskoler, men iøvrigt krutes de fra de forskelligste Samfundsklasser, og Selskabet har stedse haft nok af Mænd og Kvinder, som med aldrig svigtende Omhu have taget sig af de Myndlinge, der betroedes til des Omsorg, og som tiltrods for mangfoldige Bryderier have løst den Opgave,, der var stillet dem. Det bedste Vidnesbyrd om Værdien af des Arbejde ligger deri, at de Myndlinge, som Selskabet har set sig nødsaget til at opgive, og som det sædvanligvis, naar alt Haab var ude, har overdraget til and Organisationer, som særligt tage sig af vanartede Børn,, heller ikke have kunnet tumles af disse. Men ganske bortset fra saadanne forholdsvis sjeldne Tilfælde har Selskabet haft mange Vanskeligheder at kæmpe med, og navnlig har det ofte væt besværligt nok at formaa de ubemidlede Mød til at give Afkald paa den stør Fortjeneste, der kan opnaas ved at lade Børnene bidrage til Familiens Underhold i løse Erhverv. Medens en nylig konfirmet Dng let fortjener en Krone om Dagen som Bydng, er det vanskeligt for ham at opnaa det Halve som Haandværkerlærling, og Selskabet har ikke sjeldent

11 7 maattet yde Myndlinge forholdsvis betydelige Underholdsbidrag for at kunne faa dem anbragte som Lærlinge. Under disse Omstændigheder er det naturligt, at dets Udgifter efterhaanden e stegne saa betydeligt, at det har vanskeligt ved at tilfdsstille de stigende Krav, der stilles til det; og skal Selskabet kunne udvikle sig vide, vil det behøve adskilligt stør Pengemidler, end det hidtil har haft til Raadighed. Det har i de allede forløbne Aar væt ganske umuligt for det at lægge noget tilside, og skal det vedblivende leve fra Haanden og i Munden, vil dets Virksomhed nødvendigvis lammes paa meget beklagelig Maade. Den Opgave, det har taget op, behøver og fortjener kraftig Støtte, og det vilde væ i høj Grad ønskeligt, om de Midler, der anvendes i velgønde Øjemed, kunde finde Vej til Selskabets Kasse i betydeligt stør Omfang end hidtil. Det har et beskedent Kontor i Rosenborggade Nr., die Sal." Selskabet har i det nu forløbne Arbejdsaar antaget sig 19 nye Myndlinge mod ifjor og 0 iforfjor, nemlig Piger og 1 Dnge. Af Pigerne er en anbragt til Uddannelse paa Frk. Test man ns Handelsskole, medens de t e under Oplæring som Tjenestepigeelever. Fem af Dngene er anbragte i Smedelæ, to i Malerlæ, to i Handelslæ, en i Mur-, en i Rogbinder-, en i Rogtrykker- og en i Konditorlæ; en af Dngene, der er svagelig, har i Sommermaanederne væt anbragt som Havedng paa Hergaarden Gyldenholm, men er for Tiden uden Plads, og en anden af Dngene, som Selskabet har overtaget fra Foningen af 187 til forsømte Rørns Flse, er ikke naaet vide end til Rydng, men skikker sig forøvrigt vel. Ingen af disse 19 nye Myndlinge e sene udgaaede af Selskabets Forsorg, hvorimod der af de æld Myndlinge er afgaaet t Dnge og t Piger.

12 8 Af de Myndlinge, der e afgaaede i Aats Løb, har der væt en Pige, som maatte opgives paa Grund af slet Opførsel, og som vi maaske kunde have beholdt, hvis vi havde fundet Støtte hos Moden, samt en Dng, som vi først slap efter et stort og bekosteligt Arbejde. Han var bleven arstet for Tyveri, men blev ved Selskabets Bistand fritaget for Straf og løsladt; efter en midlertidig Internering paa St. Johannes Stiftelsen blev han anbragt paa Landet og skikkede sig godt i nogen Tid, men løb saa bort, blev ved Politiets Hjælp ført tilbage og omsider bortvist af sin Husbond. Dette Tilfælde er et karakteristisk Eksempel blandt mange paa det Spild af private Institutioners frivillige Arbejde og af des sparsomme Pengemidler, der er en Følge af, at der ikke her i Landet findes nogen Statsanstalt for Tvangsopdragelse af æld Børn. Yi søge for vort Vedkommende at undgaa Antagelsen af saadanne vanartede eller blot vanskelige Børn, fordi Erfaringen allede har belært os om, at Opgaven altfor ofte er ganske uløselig; men hvis vi havde en Statsanstalt i Baghaanden, vilde vi selvfølgelig gerne gø vor Del af Arbejdet. Yi have ligeledes set os nødsagede til foløbigt at at vise en anden beslægtet Opgave fra os i Haab om, at det ad Aa vil blive os muligt at tage den op. Det er Omsorgen for faderløse Sinker, Epileptike og lignende ulykkeligt stillede Børn, som det er overordentlig vanskeligt at faa anbragt hos Fmmede uden en Betaling, der langt overstiger, hvad Selskabet ser sig i Stand til at of paa Børn, hvis Adkomst til dets Bistand dog er omtvistelig, da Omsorgen for dem ligger uden for dets egentlige Opgave. løvrigt hidrør Afgangen fra, at Selskabets ældste Myndlinge nu begynde at kunne kla sig selv efter at have nydt Støtte i fi Aar, og Afgangen vil blive stør i de nærmeste Aar; men der er nok til at indtage de ledige

13 9 Pladser, og nogen Lettelse af Selskabets Budget vil der ikke kunne paagnes. Sundhedstilstanden blandt Selskabets Myndlinge har væt god, men vi have dog haft nogen Udgift til Hospitalsbehandling for en ung Pige, der blev indlagt paa Amtssygehuset i Lyngby paa Grund af Blindtarmsbetændelse, medens vi efter hendes Udskrivning herfra fik hende anbragt paa Rekonvalescenthjemmet Marthabo ved velvillig Bistand af Foningen til Opttelse af Rekonvalescenthjem for Kvinder. En Dng have vi efter et længe Hospitalsophold haft anbragt paa Grosser Adolphs Rekonvalescenthjem i Gentofte, og endelig maa vi paa dette Sted bringe Hr. Dr. med. Viktor Lange Selskabets bedste Tak for velvillig Specialistbehandling at en af dets Myndlinge. At Selskabet ligesom i de fogaaende Aar har haft en fortrinlig Bistand i dets stadig voksende Kds af Hjælpeværger er det os fmdeles en Glæde at kunne konstate. Der er saa mange dygtige Kræfter iblandt dem, at vi ikke kunne fmhæve nogen enkelt af dem, men en særlig Tak skylde vi Hr. Kommunelær, cand. theol. Sewerin, som har væt Bestylsen til megen Nytte ved det stigende Kontorarbejde. Selskabet har i det forløbne Aar mistet en af sine gode Støtter i cand. jur. C. A. Tvermoes, der var med til at stifte det og som Medlem af Bestylsen bar sin Del af de første Aars Besvær, men som ved sin Udnævnelse til Borgmester i Ribe maatte trække sig tilbage fra Selskabets Ledelse. Ligeledes ved Bortjse har Selskabet mistet en af sine virksomste Medarbejde i Frk. Margthe von Barner, der baade som Hjælpeværge og paa mange and Maader har væt os til megen Nytte. I Henhold til den dertil i Selskabets Vedtægter givne Bemyndigelse supplede Bestylsen sig ved Borgmester Tvermoes' Bortjse med Justitsraad G. Krag.

14 Selskabets forøgede Virksomhed har i det nu afsluttede Regnskabsaar medført en betydelig Stigning af dets Udgifter, som gjorde det nødvendigt at forbruge en stor Del af den Kassebeholdning, der var til Stede ved Aats Begyndelse. En meget væsentlig Del af denne Stigning skyldes dog Omkostninger ved den fortsatte Indsamling af Bidrag, som alene til Trykning og Udsendelse af Cirkulær medførte en Udgift af ca. 700 Kr. Det hermed forbundne betydelige Arbejde er uden Vederlag udført at d'hrr. Overbetjent Schmidt af Nyboders Politi, Manufakturhandler Rabitz og Grosserne Kæm mer er sen. og jun. i Forbindelse med Selskabets nidkæ Kontormedhjælperske Frk. Vilhelmine Knudsen. Uden denne værdifulde Bistand vilde Administrationsudgifterne have væt endnu stør end Regnskabet udviser, og de Udgifter, som Indsamlingen foraarsagede, have betalt sig godt. I Bidrag en Gang for alle indkom der ca. 1,00 Kr. og i nye Aarsbidrag ca. 00 Kr.; den Atgang af Aarsbidrag ved Dødsfald, Bortjse, Udmeldelse og Nedsættelse al Bidraget, der stedse maa paagnes, har hidtil ikke væt betydelig, og under Hensyn til Selskabets korte Levetid har denne Indtægtspost nu naaet en Størlse, der maa betegnes som t anselig. Vi have allede henved 00 faste Bidragyde foruden adskillige, som uden at tegne sig for aarlige Bidrag lejlighedsvis sende os stør eller mind Beløb, og der ligger heri et Vidnesbyrd om, at Selskabets Virksomhed vinder Tilslutning i stedse vide Kdse. Som Regnskabet viser, have Aarsbidragene dog ikke væt tilstrækkelige til at dække stort me end en Tdiedel af Udgifterne, og Selskabets hele finansielle Situation er endnu langt fra at væ blot nogenlunde betryggende. Uagtet Kriminal- og Polititten har forhøjet sit Bidrag, uagtet Statstilskudet er vokset med Antallet af Myndlinge og uagtet den Rejersenske Fond, som omtalt i sidste Aarsbetning, har ydet os et kærkomment Bidrag,

15 11 har det, som allede anført, væt nødvendigt at forbruge en saa stor Del af Kassebeholdningen, at Bestylsen ikke kan se Fmtiden i Møde uden alvorlig Bekymring. Af hosstaaende Oversigt over Selskabets Indtægter og Udgifter i de første fi Regnskabsaar fmgaar det, at Udgifterne, som det var at vente, e voxede Aar for Aar, Indtægt. Udgift. Kr. 0. Kr :,19.6 -, :,907.8, :,0.71 -, :,81.6 -,9.7 og det maa for Sagens Skyld haabes, at de ogsaa fmdeles ville voxe. Dette vil imidlertid ikke væ muligt, før der kommer betydelig stør Sikkerhed og Regelmæssighed i Indtægternes Stigning, end der hidtil har væt, og navnlig savne vi fmdeles en ntebænde Grundfond. Bestylsen anser det for sin Pligt at arbejde paa Dannelsen af en saadan, selv 0111 det kun kan ske ved i de nærmest følgende Aar at holde igen ved Antagelsen af nye Myndlinge og ved Bevillingen af Understøttelser til de allede antagne. Selskabet afholdt sin tdie, aarlige Generalforsamling den de November 1901 under Ledelse af Hr. Overtsassessor C. Brun. Efter at den sædvanlige Betning var aflagt og Regnskabet godkendt, vedtog Generalforsamlingen et af Bestylsen stillet Ændringsforslag til Selskabets Vedtægter, hvorved Bestylsen bemyndigedes til at supple sig selv for det løbende Aar. Defter genvalgtes Bestylsen og Revisorne.

16 1 > O < te <-H. i-s hfl S" o 0 a S" o» s cc ~ n> S O "i O) a o c s o> 0Q 0) S C- I I I c >-s < Cr ra 1 Sr c» s o c ni Q- <o O NO c/ pr p cr cn & p" / «?8 ^ Sg 1- cr <T> (ti O CL CCI O r-h C/ w. P ao. c Æ'S? r-h ^ o S> ao ^ *-!?n C«c«G cn «ro ro CT r+ o -< O- & ao. i-s <_ < P ol -i "I c«o cra Cl ^ P Cl r*r S cl S ro CTQ >-s GO p ro at C (S ro ^ p - p si. to ro ffi S C/ P ^!"S W T a> fd CO * * g (/!? rs> <x> H ««Cg w o NO -a Gi fr. ic OO O C OT Ji. W KJ > > W O CL P >-s r-+* p C a >-s i - C/ Cfo.!» S ' CT) CL ro _ p dl. Cl >-S ' ^ n P CL c* J? ac l ctq g ro ^ -t r- aci ro C/ o ". i - " m- i^rt " -s O P ao. tf Cl c«c«ro h-h i--«c. t? ao. P ao. ^ctq cn C/ Crt F7- vi EU ^ O " ao. O ro!"s.p 9* C/ P C/ tr CL H-«0 ao. ro Cl '-s P cn ao C/ i ro CL '-s p ao. tc W O rfi M, N; O <IO<T>OOOCOOO^ i-i»-cioocooco s ST O Gi o E a i-*- r-fo "!_ * C c-* p to O s vi G) Gi 0 [O f^ 0 M > CL > r1 ro C O P8 ro C/ & ao, aa b & a B ^ CL ' 8 ^ S c ' «^ >-S "S g-a^ ^ S" w ' /. ao ^ W p ao. ro PL -s W o" o' 0^- S Z la - -1 : Q a h; fd i 1 * H ^ D ro o ro ffq "S CL 0 ao H _j S C/ Cl h-k -J - to p k Ol >^- 00 oc 00 Gi CD Ol tc 0 h fc to Cn Gi >-k 00 oc 00 CD CO O 00 CO to O OC ro 9? I " 8 CL. ' ao. 1-^ w 1^ <1 CO PS i^ Ol s crp CJ a OQ

17 1 Aarlige Bidrag. Hs. Maj. Kongen.. 00 Kr. Hs. kgl. Højhed Kronprinsen 80 Kr. Aagesen, Th., Frue Adler, Rigmor, Frøken Adolph, Joh. V., Grosser.. 0 Adolfsen, J. T., Snedkermester Ahlefeldt-Laurvigen,F., Gve 0 Andersen, C., Korkvafabrikant Andersen, E., Frue F. W., Provst J., Generalkonsul. J., Ingeniør M, Gæstgiver Enkefrue -Fusager, A Th., Fabrikant... Andsen, Th., Overtssagf. Bache, W., Fuldmægtig.... Bahnson, H. C. Bang, A. S., Overtssagfør Bang, N. H., Dr. phil., Viceskolediktør Barner, M. von, Frøken... Baur, W, Præst Bayer, Carl, Grosser 0 Bech, C., Hofjægermester... Benzon, Otto, Apotheker Bendsen, V., Malermester. Berg, Th., Partikulier Bernstein, Isidor, Grosser. Bertelsen, Agnes, Frøken... Bing, F., Diktør Bjørn, L., Handelsjsende.. Blangstrup, C., Kaptajn Blechingberg, C., Grosser. Boas, A., Grosser Bock, E., Kasser F., Fabrikant Bonde, C. A., Havnemester... At overfø... 0 Kr. 0 Overført. Borgen, V., Skoleinspektør.. Bork, H. P. Marinus, Urmager Bor, H. J., Sagfør Borgaard, A., Frøken Boye-Jensen, Skoleinspektør Brammer, V., Frue Bramsen, Aage, Grosser... Bramsen, H., Enkefrue Brandt, la Cour, Forpagter.. BrinkLassen, V., Forstander. Brockmann, C., Sagfør... Bro-Rasmussen, Frue Broge, Mary, Frue Brorson, Ida, Frue Brun, P. M., Etatsraad Bruun, C. A., Contadmiral Buck, H. C., Ski ædermester. Buhl, J. Chr., Mejerikonsulent Busck, M. A., Enkefrue Callesen, Wm., Grosser.. Carøe, K., Kdslæge Caspersen, W., Oberstinde.. Christens, H., Frøken Christensen, M., Frøken... P., Overbetjent. W.J., Bogtrykker Christoffersen, Smedemester Claudi, J. L. C., Læge Clement, Frk Clod-Hansen, A., Læge C. M Conradsen, K. B., Overtssagfør Crone, C., Dr. phil Dahlbom, G., Baandhandler. Dalhoff, N., Præst Dam, N. S., Vinhandler At overfø.., 9

18 1 Overført... Dehli, Kr., Grosser Dehlsen, E. J. C., Enkefrue.. Deurs, van, Jægermester... Deurs, van, O. H., Vexeller Dietrichson, Højestetssagf. Dinesen, Marie, Frøken Dwsen, Ingeborg, Frue... Eekardt, C-, Marinemaler... Eickhoff, F. G., Maskinfabrikant Erichsen, Knud, Grosser.. Eriksen, J., Kommunelær. Ernst, N. P., Læge Fechtenburg, J.H., Partikulier Finsen, Niels R., Professor... Finsen, O., Kriminaltsassessor Fiseher, H., Guldsmed Fisker, A., Lær Fieron, Anna, Frue Fløystrup, A., Overlæge Fløystrup, L. V., Handelsgartner Fog, L., Skoleinspektør Fontenay, A. N. le Sage de, Grosser Fderiksen, A., Frøken Filev, P. A., Ølhandler... Friis, Vakl., Overtssagfør Frisenette, C., Frue, Fritsche, Thora, Frue From-Petersen, Kammerassessor Funcke, H., Smed Gad, G. E. C, Universitetsboghandler.. Gad, M., Departementschef.. Gjelstrup, M., Frøken Glad, J., Grosser L C., Grosser Gluud, E. A., Garvermester. Goll, A., Politiinspektør Good, Alfd, cand. theol... Ggersen, G., Grosser... Grønbeck, A. C, Dr. med... Grønlund, D., Professorinde. Gulmann, G., Frue Haar, C. N., Grosser Hage, G., Grosser Hagemann, G. A., Fabrikejer Halkier, Højestetsadvokat. Halle, S., Kommunelær... Hamann, A., Urtekræmmer.. Hammerich, J., Læge Hansen, Elise, Frøken At overfø... Kr Kr Overført... 6 Hansen, J., Generalkonsul... Louis, Murmester.. N., Fabrikejer N. C., Tøffelmager.. Othilie, Frue Søn, Politilæge... V., Restauratør Hansen & Callesen Haubroe, L., Vinhandler... Hauerslev, J., Fotograf Haurowitz, Etatsraadinde... Heiberg, C. C. B., Assessor pharmaciæ Hempel, P., Apotheker Hentzen, C., Driftsbestyr.. Herborg, A., Forstanderinde Heymann Bloch, Fabrikant. Hintze, Oline, Frue Hoeck, M. H., Diktør Hoffensberg, Etatsraadinde.. Holck-Winterfeldt, Komtesse Holck, Fl., Komtesse Holm, F., Administrator... F. E., Enkefrue H., Partikulier Johannes, Grosser. P. E., Professor V., Sognepræst W. J., Guldsmed Holst, C., Tandlæge Holten, J. P., Enkefrue Hornemann, Fr., cand. polyt. 0 Hornum, Joh., Grosser... Hou, L., Isenkræmmer Hougaard, Marie, Frøken... Howitz, F., Professor 0 Hiittmann, V., Frk Hånschell,A., Bogholder,Kapt. Høffding, H., Professor Jacobsen, Konditor 1 D. E., Prof., Dr. med. K. J., Entpnør L., Enkefrue N., Kommandør... O., Frue Jensen, Lokomotivfør... E., Enkefrue G., Grosser H., Smed, Kornerup. J. L., Diktør N. F., Landinspektør P. G. C., Højestetssagfør Jensen Rud., Murmester... S., Manufakturhdlr... At overfø... 98

19 1 Overført.. Jensen S. A., Handelsagent. Wilhelmine, Frøken. Willi. F., Grosser. -Kruse, Fiskehandler. Jeppesen, Klokker Johansen, P., Porcelainshdlr. Josephsen, N., Justitsraad... Jørgensen, A., Laboratoriedidiktør H., Fuldmægtig. Otto, Assistent... Juhl, J. E., Grosser Jtirgensen, Emil, Handelsag. Kaarsberg, J., Prof., Dr. med. Keller, Joh., Grosser Kemnitz, S., Fabrikant Kjær, C. V., Grosser M. F., Enkefrue Kjærulff', Apotheker Knudsen, C., Kommunelærinde Knudsen, P. S., Kommunelær Knudsen, Vilhelmine, Frk... Koeli, H., Præst Frue Kohl, Carl von, Pmierløjtn. Koppel, Max, Konsul Krag", G., Justitsraad... R., Kammerher Krarup, C. E., Manufakturlidl. O. T. N., Overtssagf. Krautwald, Aug., Frimærkehandler Kuhn, C. F., Overtssagf Landsberg, C. A., Bagermester Larsen, F., Skomagermester. Hans Lauritz, Entpnør J. A., Maskinfabrik.. L. J., Handelsgartner Vald., Grosser Lassen, Guldvafabrikant... N., Dr. jur., Højestetsassessor Laub, J., Frue Lerche, A., Baron, Assistent i Indenrigsministeriet Levin, Joseph, Grosser... Levin, H., Grosser Levinsen, T., Provst Lillelund, Værkmester S., Kommunelærinde Lind, Mads, Sektær Kr. i At overfø...19 Kr. Lindhardt, J. P., Grosser.. Linnemann, Slotspræst Lund, J. R., Overtssagfør M., Læge Th., Grosser Lundli, J., Collin-, Oberstløjtnant Lundstrøm, N., Skræderm. (1. Halvaar) Løwe, A., Frue Madsen, Axel, Grosser Fanny, Frue Maroni, James, Grosser... Mathiesen, Adam, Tømrmester Melson, H. P., Manufakturhandler 0 Meyer, Benny, Læge Middelboe, E., Frk Moe, W., Kammerherinde. 0 Mogensen, Enkefrue... Moltke, J. L., Kammerher, Hofchef, Gve Motte, F. de la, Skorstensfejermester... Munthe, f. Munthe-Morgenstjerne, Frue. Muller, A. D., Dr. med E., Diktør Møller, Anna, Frue Em., Frue M., Enkefrue Neergaard, Louise, Frue... Hofjægermester. Nielsen, C., Lokomotivfør. C. L., Cigarhandler. Helga, Frøken... J. H., Formand J. M., Skrædder... J. P., Porcellainshandler K. Chr., Driftsbest.. N. P., Husejer Nissen, Maja, Frk Nyholm G. V., Justitsraad... H., cand. jur Odland, Th., fhv. Sognepræst Olsen, Enkefrue A. P. M., fhv. Skibsf.. C. A., Overtssagf... H., Værktøjsfabrikant J. Kommunelær L., Grosser Paludan, F., Slotsgartner... At overfø...199

20 16 Kr. Overført Paulli, M., Frue Paulsen, C., Grosser Pedersen, L., Urtekræmmer Petersen, A., Apotheker... C. V., Fortningsf J. F., Ostehandler J. M., Enkefrue.. J. V., Kommunelær K. E., Præst Svend, Grosser.. V. E., Lær W.,Ekviperingshdl. Piper, Emma, Frue Plum, Paul, Vinhandler Poulsen, Anna, Frue F., Sagfør H., Frue Pisler, F., Instrumentmager Præstmark, L., Restauratør. Raffel, W. J., Grosser Rahr, Chr. C., Grosser Ramlau, J. A., Partikulier. Rasmussen, Fr., Kommunel.. 6 H., Grosser... Reinhardt, A. C., Hattemager Repsdorph, H., Overtssagf. Reventlow, C. E., Lehnsgve 0 Ed., Overtssagf. H., Gvinde... 0 Risom, J., Læge Rolsted, E. V., Forstander... H. C., Viceskolediktør Rossing, A., Detailhandler... Rovsing, F., Grosser Salomonsen, Harry, Grosser Saluz, A. J., Fortningsfør 6 Samuel, L., Grosser Sand, C. J., Inspektionsbetjent Scharf, C., Ølhandler Scherfig, A., Frøken, Kommunelærinde Schiøler, Th., Vexelmægler.. Schlaubusch, M., Godsforv... Schmidt, C. Petersen, Grosser Schmidt, O., Fabrikant A. W., Slagtermester Smith, N. C. C., Tømrm... Scholten, A., cand. jur., fhv. Kontorchef Schiber, J., Grosser 1 Schrøder, Astrid, Frue J. N., Malermester At overfø Kr- Overført Schådtler, C. C. T., Lieutenant, Postexpedient Seekamp, A., Frue Senstius, G. F., Kommunel. Serritslev, C. M., Handske mager Sewerin, R. L., cand. theol. Siemsen, V. E., Læge Simmelkjær, J., Rogtrykker Simonsen, Frue D., Overrabiner. Sommer, Fann r, Frøken... Spandet, R., Frue Spendrup, Jægermesterinde Spåth, Joh., cand. phil Staal, E., Overtssagf. Starup, W, Grosser Steenstrup, K. J. W., Dr. phi Storm, H., Kdsinspektør. Strøh, Aug., Vinhandler... Sønsen, A., Hørkræmmer O., Entpnør.. P., Fabrikant... Svendsen, L. P., Sagfør. Terkelsen, A., Inspektions betjent Thierry, Aug., Distriktslæge Thomassen, M., Frøken... Thomsen, Ove, Manufaktur handler Thiirmer, F. C., Grosser. Tobiesen, J., Frøken Torp, C., Prof., Dr. jur Trier, Herman, cand. phil.. Tryde, G., Stadsfysikus, Hel singør. Tvermoes, C. A., Rorgmester H, Fabrikant... Udesen, H. V., Grosser... Uldall, Chr., Fabrikejer Wandel, E. T., Grosser.. Wedel, Notarius publicus. Weinich, Carl, Grosser. Veit, H. S., Grosser Welding, Chr, Præst Werner, T. M., Grosser.. Wessel, Th. Grosser Westring, G. F., Overdyrlæge Vett, E., Grosser Willemoes, H., Kammerher inde Vogelius, E., Frue Enkefrue Voigt, D. & Co., Grosse At overfø...0

21 17 Kr. Overført...0 Vold, S., Grosser Volquartz, J. C., Grosser.. 6 Wonsild, C C-, Enkefrue... Worm, A., Rigsdagsstenograf At overfø...08 Kr. Overført...08 Wulff, H., Justitsraad Zahle, Nathalie, Frøken Zinn, Regitze, Frue Øllgaard, Dora, Frøken 096 Indsamlet i Odense ved Frk. Helene Hansen. Fabrikant Brandt 1 Kr., Enkefru Brandt 1 Kr., cand. pharm. Brandt 1 Kr., Fru Marie Brandt Kr., Fru Gerda Dyer 1 Kr., Lieutenant Dethmer Kr., Enkefru U. Hansen Kr., Fru Hansen 1 Kr., Frk. H. Hansen K., Fru S. Hansen, Svendborg, 1 Kr., Fru Anna Jensen Ivr., Fru L. Jiirgensen Kr., Fru Jørgensen Kr., Frk. F. Larsen Kr., Hr. Knud Petersen Kr., Fru L. Rasmussen 1 Kr., Fru M. Rasmussen 1 Kr., Frk. C. Schlegel 1 Kr., Fru A. Schnackenburg Kr., Fru H. Sønsen, Svendborg, 1 Kr. 0 Kr. Aarlige Bidrag tegnede eft Kr. Alstrup, H. C., Kommunelær Bertelsen, F. K., fhv. Boghandl. Dahlerup, Vilh., Kaptajn Dyrberg,L., Dekorationsmaler Ewald, P., Murmester... Fderiksen, Th., Grosser. Giebelhausen, S., Oldfrue... Hansen, H. G., Stolefabrikant Holm, S., Frue 1 Jensen, Laura, Frue Jespersen, Olfert, Musikdiktør Kanneworff, L. H., Pensionist Klem, S., fhv. Distriktslæge. r Regnskabets Afslutning. Kr. Madsen, B., Skoleinspektør.. Nyholm, C. V., Højestetsassessor Oettinger, S., Enkefrue Olsen, Holger, cand. pharm.. 6 Paulsen, Chr., Brøndbor.. Peckham, J. B., Assistent..,. Sporon, J., Frue Sønsen, Kommunelær.. 1 Smith, Jørgine, Frue 1 Svend Lykke Thøfner, Brdr., Gortle... Vinter-Hansen, K. S., Frue, Kommunelærinde Bidrag indgaaede efter Kr. Bloch, J., Arkivsektær Brun, V., Frk., Lærinde Biitzow, A. N., Frøken Holstein, H. C., Bogholder... Jørgensen, J.C.,Kommunelær Fischer, A., Bogholder M. C. M egnskabets Afslutning. Kr. Meinert, Alfr., Præst Schlegel, R., Geheimeraadinde Stamer, P., Frøken Svendsen, J. M. D X. 00 Skovgaard, Joakim, Maler... Winstrup, J. A., Frue

22 18 Livsvarige Medlemmer*). Kr. Aagaard, J. A., Enkefrue Bonnesen, N., Partikulier... 0 Eickhoff, F. E., Mekaniker.. 0 En Ubenævnt 600 Ferslew, J. C., Etatsraad 0 G 0 Gamél, Arnold, eand. med. Grosser 0 Goldschmidt, G., Grosser.. 0 Goldschmidt, H., Grosser.. 0 Hansen, J., Oberst 0 Herforth, C., Prokurator 0 Hertz, J., Sølvvafabrikant. 0 Josephsen, N., Justitsraad... 0 Kr. Melchior, Moses, Grosser.. 0 Monberg, N. C., Arkitekt 0 f Petersen, Georg, Etatsraad 0 Petersen, Holger, Grosser Rottbøll, Enkefrue Rønne, J. M., Bankdiktør. Seemann, Chr., Arkitekt... Seligmann, A., Grosser... Strande, C. W., Rentier... Tuxen, L., Professor Tvermoes, R., Nationalbank diktør Unmack, C. R., Fabrikejer. Vett, E. L. V., Grosser *) Bidrag paa 0 Kr. eller derover en Gang for alle.

23 19 And Bidrag. Abrahamson, Oberstinde... Andersen, E., eand. jnr Anonym Appel, Hans, Landbrugslær Beck, B., Frue Bekker, J., Hesteslagter Bendix, G. S., Grosser Blumensaadt, Enkefrue Brock, H. H., Distriktslæge.. Bruun, V., Arkitekt Buchardt, F, Bentier Busck, Aug, Grosser Buus, Forpagter Biilow, Generalinde Bæntzen, O. H Bølling, L., Grosser Børgesen, A., Frøken. C. F. E Christensen, H., Tømrm... Diiring, Sophie, Frøken Falck, Branddiktør A., Guldsmed Feilberg", P., Inspektør From, Anna, Enkefrue Fræmohs, L. H. M., Sagfør Marie, Frue Gad, N. IL M., Admiral, Udskrivningsclief Goldschmidt, G., Grosser. Gorm. P. M., Stabsintendant Gottschalck, Chr., Cyklehdl.. Gram, P. P., Murmester Harck, A., Sagfør- Heineth, C. F., Fuldmægtig. Henriques, O. R., Vexeller Heymann, Aage, Grosser.. Hirschsprung, Diktør Hyller, Brandfuldmægtig... Jensen, W. E., Kobbersmed. Jordy, Th., Proprietær Jiirgens, A. M., Rentier Kjelgaard, Prokurator Knudsen, Jens, Overtssagf. Koppel, M., Prokurator... Krohn, Vilh., Distriktslæge Lontzen, P., Dr. med... Læssøe, A., Frøken At overfø. Kr.Ø o 0 96,96 Overført... Maag, James, Arkitekt Maagaard, L. J., Sagfør Mackeprang, A., Dymaler. ; Madsen, G., Entpnør Menck, C. J. W., Grosser.. Meyer, Leopold, Professor, Dr. med Mini, J. A., Yinhandler Monies, J. C., Vexeller Mrkt.,.1te Februar" Nielsen, H. M., Sagfør Nielsen, J., Restauratør P., Detailhandler... Nilsson, Carl, Grosser Nissen, E., Grosser Nissen, L., Grosser Nyholm, Proprietær Ohrt, E., Landinspektør Pasbjerg, A., Prokurator Paulsen, B., Jagtjunkerinde.. J., Hofstiftsdame... L., eand. polit Petersen, L., Papirhandler.. L. A., Slagtermester L. O Møller & Hoppe, Skibsmægle Porta, & Co., Stephan a, i Anl. af 1/ 190 Prætorius, J., Grosser Rodtwitt, D. Mundt Frk Rønne-Lotz, H. W., Proprietær Schibbye, J., Branddiktør. Schierbeck, f. Bugge, Frue.. Schou, Emil, Grosser... Scliroll, Forpagter Skibsted, C. A. de Fine, Overtssagf. Strange, J., Sagfør Strøm, M., fhv. Skibsfør... Thomsen, Th., Detailhandler Thygesen, T., Forvalter Trier,.T., Overtssagf. Voldb} r, M., Tandlæge Wulff, Fr., Overtssagf.... Zwicky, V., Bagermester... Kr.Ø., ,96

24 0 Selskabets Hjælpeværger. Albchtsen, D., Frk., Kommunelærinde. Alstrup, H. C, Kommunelær. Andersen, H. C., Kommunelær. Arnkiel, H. M., Viceinspektør. Barner, M. von, Frøken. Baur, W., Præst. Bauditz, S., Skolediktør. Biering, Cand. theol. Blach, Kommunelær. Broberg, Marie, Frøken. Bruun, A. P., Kommunelær. Christensen, C. T., Kommunelær. F., Frk., Kommunelærinde. Marie, Frøken. P., Overbetjent. W. J., Bogtrykker. Clemmensen, H., Kommunelær. Christiansen, J. C., Kommunelær. Dam, E., Frk., Kommunelærinde. Fderiksen, A., Frk. Geleff, K., Frue, Kommunelærinde. Ggersen, G., Grosser. Grønlund, D., Professorinde. Halle, S., Kommunelær. Hansen, L., Kommunelær. Morten, Kommunelær. N., Kommunelær. Heuckendorff, M., Frk., Kommunelærinde. Hjort, Anna, Forstanderinde. Hoffmann, Clir., Kommunelær. Holm, C., Guldsmed. Hornemann, Fr., cand. polyt. Hopfner, Otto, Kommunelær. Jakobsen, K, Kommunelær. Jensen, Carl, Kommunelær. Jensen, E., Frk., Kommunelærinde. Jeppesen, Klokker. Johannessen, H. C., Kommunelær. Johansen, Emmy, Frøken. Juhler, O. H., Gaardejer. Kemnitz, Frue. Knudsen, P. S., Kommunelær. R., Grosser. Kastrup, J., Viceinspektør. Lange, Betty, Frk., Kommunelærinde. Tli., Arkitekt. Lauridsen, P., Skoleinspektør. Lillelund, C. A., Lokomotivfør. Lønborg, Fotograf. Madsen, M., Viceinspektør. Mogensen, J., cand. theol. Mohr, A., Frk., Viceinspektrice. Nielsen, A., Frk., Lærinde ved Skolen i Dronningensgade. A., Frk., Lærinde ved Skolen i Husumgade. Cæsius, Viceinspektør. H. T., Kommunelær. H. P., Kommunelær. C. L., Cigarhandler. J. P, Porcellænshandler. Olsen, J. P., Kommunelær. Pallisgaard, Kommunelær. Petersen, A., Apotheker. H., Kommunelær. J. V., Kommunelær. K., Kommunelær. V., Kommunelær. Poulsen, R. D Frk., Kommunelærinde. Prætorius, E., Frk., Kommunelærinde. Rasmussen, Fr., Kommunelær. Rønne, D. T., cand. mag. Sandberg, A., Kommunelær. Sewerin, R. L., cand. theol. Simonsen, J. B. F., I'liv. Apotheker. Schou, C., Krigsassessor. Spandet-Petersen, Frue. Terkelsen, A., Inspektionsbetjent. Thomsen, J., cand. theol. Thygesen Holm, Kommunelær. Uttenthal, A., Kommunelær. Frk., Kommune Wegener, K., lærinde. Vogelius, E., Frue. Østrup, C., Kommunelær.

25 1 Selskabets Bestylse Bogtrykker W. J. Christensen. Professorinde Dora Grønlund. Kriminaltsassessor O. Finsen. Oberst Jørgen Hansen. Politilæge Søn Hansen, Formand. Viceskolediktør H. C. V. Rolsted. Justitsraad G. Krag. Kasser: Vexeller S. II. Simonsen.

26 Vedtægter for Selskabet af 7de September 1898 til Støtte for faderløs Ungdom. Vedtagne paa Generalforsamlingen den 8de November 1899, med en paa Generalforsamlingen den de November 1901 vedtagen Tilføjelse. I- Selskabet antager sig faderløse Dnge og Piger, udgaaede fra Kommuneskolerne i Kjøbenhavn og paa Fderiksberg, fra det Tidspunkt, livor de ved Konfirmationsalden forlade Skolerne, og indtil de kunne sørge for sig selv, dog som Regel ikke udover Aar.. Ved faderløse Børn forstaas saadanne, ægte eller uægte fødte Børn, som faktisk ikke kunne gne paa en Faders Bistand i moralsk og materiel Henseende, hvad enten Faden er død, har forladt dem eller savner Evne og Villie til at tage sig af dem.. Der antages kun saadanne Børn, som e arbejdsdj^gtige, og som ikke e stillede under Fattigvæsenets Forsorg.. Selskabets særlige Opgave er, foruden den nødvendige Pengehjælp, at yde de antagne Børn en moralsk Støtte, i hvilken Anledning, der tildeles hvert Barn en Hjælpeværge, som under Bestylsens Overledelse før det dikte Tilsyn med Barnet og støtter det med Raad og Daad i alle dets Forhold.. Som Betingelse for Antagelsen af et Barn udkræves, at der fra Moden eller tte Vedkommende foligger et skriftlig udtalt Ønske om Selskabets Støtte for Barnet. 6. Børnene anbringes til Oplæring i Haandværk eller Handel, i passende Tjeneste eller paa anden Maade, saaledes at de uddannes til et Selverhverv, der passer med hver enkelts Forhold, Anlæg og Tilbøjelighed,

27 7. De med Anbringelsen forbundne Udgifter, samt nødvendige Udgifter til Barnets Udstylse og Underhold, afholdes af Selskabet i det Omfang, som Forholdene i hvert enkelt Tilfælde kræver. 8. Medlem af Selskabet er enhver, der ved personligt Arbejde som Hjælpeværge eller deslige yder Selskabet frivillig, vedvande Støtte, samt enhver, der har tegnet sig for og yder Selskabet et vedvande fast Bidrag af mindst Kr. aarligt. Den, der en Gang for alle skænker Selskabet 0 Kr. eller derover, betragtes som livsvarigt Medlem af samme. 9. Den øverste Myndighed i Selskabets Anliggender har Generalforsamlingen, paa hvilken samtlige Medlemmer e stemmebettigede. Sagerne afgøs ved simpel Stemmeflerhed, dog kan Forandring af Vedtægterne kun finde Sted, naar / af de tilstedevænde Medlemmer stemme derfor. Der afholdes en ordentiis O Generalforsamling aarligt, som Begel i November Maaned. Extraordinær Generalforsamling afholdes, naar Bestylsen anser det for nødvendigt, eller naar mindst i/ af Selskabets Medlemmer skriftlig opford den dertil. Indkaldelse saavel til den ordinæ som til en extraordinær Generalforsamling sker med 1 Dages Varsel i Berlingske Tidendes" Morgenavis.. Selskabets Virksomhed ledes af en af den aarlige Generalforsamling valgt Bestylse med Bistand af saadanne Mænd og Kvinder, der frivilligt paatager sig at væ Hjælpeværger, og som have Evne og Villie til med Kærlighed og Samvittighedsfuldhed at udøve det dem overdragne Hverv. 11. Bestylsen bestaar af indtil 11 Medlemmer, der vælge en Formand af des Midte, samt en Kasser, der dog ikke behøver at væ Medlem af Bestylsen. Bestylsen kan supple sig selv for det løbende Aar. 1- Det aarlige Begnskab vides af af Generalforsamlingen valgte Bevisor. 1. Bestylsen kan antage lønnet Hjælp; men den, der antages, maa ikke væ Medlem af samme.

28

29

30

31

32 . j > - S mm HH ' '! > v : "' g- MMH I i «/ - - ' '. <' "- '.. ' v:. : : > ' ; : " -. ' "

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1 Esbjerg Byråd 1898-1950 Fortegnelsen over Esbjerg Byråds sammensætning er udarbejdet på baggrund af valgresultaterne. Et byrådsmedlem behøver altså ikke sidde hele perioden ud. Hvis et medlem udtræder

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

T. Tobiassen Kragelund. Fortegnelse. over

T. Tobiassen Kragelund. Fortegnelse. over 136 T. TOBIASSEN KRAGELUND tekniske Fremskridt ersaa omfattende, at det ene bliver videnskabeligt afpasset efter det andet. Nu tales der forøvrigt om Hærdning i Olie, noget lig nende skal vore Forfædres

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Øernes Amts Skytteforenings kapskydning i Roskilde d.23/6-1911. Sådan begyndte det. (En fortælling om Roskilde Skytteforenings stiftelse)

Øernes Amts Skytteforenings kapskydning i Roskilde d.23/6-1911. Sådan begyndte det. (En fortælling om Roskilde Skytteforenings stiftelse) Øernes Amts Skytteforenings kapskydning i Roskilde d.23/6-1911. Sådan begyndte det (En fortælling om Roskilde Skytteforenings stiftelse) I Fædrelandet den 19. januar 1861 gav kaptajn v. Mønster en kort

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg.

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL NEUMANN udstillede i Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. Billeder og Studier. 1. Fra Skagen. Studie. 1854. Tilh. Hr. Grosserer C. A. Buch. 2.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Folkebo 70 år opfølgning

Folkebo 70 år opfølgning Folkebo 70 år opfølgning I forbindelse med afdelingens 70 års jubilæum i 2013 udgav bestyrelsen hæftet Folkebo 70 år. På det efterfølgende afdelingsmøde opfordrede vi beboerne til at henvende sig til bestyrelsen,

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

012. FORTEGNELSE. over Arbejder af CARL BLOCH. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1903.

012. FORTEGNELSE. over Arbejder af CARL BLOCH. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1903. 012. FORTEGNELSE over Arbejder af CARL BLOCH udstillede i Foreningen for national Kunst 1903. CARL B LOCH. FØDT DEN 23. MAJ 1834. DØD DEN 22. FEBRUAR 1890. Billeder, Studier og Akvareller. 1. Studiehoved

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere