Åben Dagsorden. til. Hoved MED-udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben Dagsorden. til. Hoved MED-udvalg"

Transkript

1 Åben Dagsorden til Hoved MED-udvalg Mødedato: Torsdag den 5. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Ulla Rosendahl, Johannes Madsen, Else Matthiesen, Brian Skytte Laursen, Mona Køhlert, Vibeke Jensen, Merete W. Lauesen, Kim Jørgensen, Helle Lyager, Ina Kristensen, Trine-Sofie Josephsen, Max Kruse, Bent Peter Larsen, Louise Raunkjær, Erling S. Pedersen, Lis Bang Troelsen, Kjeld Mathiasen, Helle Marquertsen, Aksel Rask, Svend Aage Jensen, Anne Puggaard Jørgensen Pia Jæger Kehlet, Kari Stork Ragnhild Sigaard

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Deltagere i Hoved MED-udvalgsmøde Siden sidst Strategidrøftelse i Hoved MED-udvalget 2014/15 - fortsat Arbejdsmiljø december Årlig arbejdsmiljødrøftelse- indsatsområde Afrapportering på arbejdsulykker Afrapportering på APV Opsamling på digitalisering i Hoved Med Næste møde ( ) Eventuelt Bilagsliste Underskriftsblad Side 1

3 1. Deltagere i Hoved MED-udvalgsmøde Dok.nr.: 3710 Sagsid.: 13/10767 Initialer: rasi Sagsfremstilling Medarbejdersiden Formøde kl på BCV Ulla Rosendahl, OAO/HK Johannes Madsen, OAO Else Matthiesen, OAO /FOA Brian Skytte Laursen OAO/TL Mona Køhlert, OAO /SL Vibeke Jensen, AC/DJØF Merete Lauesen, FTF/BUPL Kim Jørgensen, FTF/DLF Helle Lyager, FTF/DS Ina Kristensen, FTF/DSR Trine-Sofie Josephsen, AMR Anne Puggaard Jørgensen, AMR Ledersiden Formøde kl på BCV Max Kruse, Direktion Erling S. Pedersen, Direktion Bent Peter Larsen, Direktion Louise Raunkjær, Direktion Svend Aage Jensen, Personale Lis Bang Troelsen, Arbejdsmiljøkoordinator Kjeld Mathiasen, Skoleområdet Pia Jæger Kehlet, Dagtilbudsområdet AFBUD Maiken Flindt Christensen deltager Kari Stork, Ældreområdet AFBUD Ann-Christina Dalager deltager Helle Marquertsen, Drift + adm. + øvrige Aksel Rask, Større sociale institutioner Suppleanter, der deltager i medarbejdersidens formøde: Anette P. Lund, OAO /HK Jens Thomsen, OAO /3F Annette Aagaard, OAO /FOA Eunice Steenberg Hansen, OAO /TL Michael Korsgaard, OAO /SL Niels Eg Poulsen AC/MF Conny Knudsen, FTF/BUPL Dorte Pihl Bjerre, FTF/DLF Michael Frandsen, FTF/DS Pia Karina Høgh, FTF/DSR Susanne Bertelsen, AMR Helle Holm Jensen, AMR Side 2

4 2. Siden sidst Dok.nr.: 3646 Sagsid.: 13/3044 Initialer: rasi Sagsfremstilling 1. Orientering om valg til Byråd og efterfølgende konstituering Ved Max Kruse 2. Orientering om studiejob / praktikplads Ved Max Kruse 3. Orientering om innovatøruddannelsen Ved Svend Aage Jensen 4. Orientering om nyttejobs se bilag Ved Erling Pedersen 5. Orientering om arbejdspladser for handicappede på det nye rådhus og BCV Ved Erling Pedersen 6. Orientering om Klima- & Miljøpolitik Ved Bent Peter Larsen Bilag: 1 Åben kriterier_nyttejob /13 Side 3

5 3. Strategidrøftelse i Hoved MED-udvalget 2014/15 - fortsat Dok.nr.: 3709 Sagsid.: 12/1175 Initialer: saje Sagsfremstilling I 2012/13 var emnerne for de strategiske drøftelser kompetenceudvikling samt digitalisering, herunder velfærdsteknologi og innovation. I vedlagte bilag er opregnet aktiviteterne, Hoved MED-udvalget har haft på de 2 områder. Hoved MED-udvalgets strategiske drøftelser tilrettelægges over en 2-årig periode. Den første periode er næsten udløbet, og denne sag fremlægges for at starte anden periode. Forvaltningens vurdering Anden periode foreslås startet med en drøftelse af, om resultatet af første runde har været tilfredsstillende. Der bør man både forholde sig til arbejdsformen og til, om indsatsen indholdsmæssigt har givet resultater. Personaleafdelingen har fokus på, om noget skal ændres til næste periode. Næste del af drøftelsen tager sigte på at fremkalde forslag til temaer for næste periodes strategidrøftelser. Personaleafdelingen bearbejder de forslag, som kommer frem, så der kan udarbejdes forslag til beslutning på næste Hoved MED-udvalgsmøde. Retsgrundlag Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Bilag: 1 Åben Oversigt over emner og tidsplan for gennemførte strategiske tiltag /13 Anbefaling Personalechefen anbefaler, at indsatsen i 2012 evalueres at temaer til strategidrøftelser 2014/15 tilvejebringes at personaleafdelingen laver forslag til temavalg til næste møde Beslutning Hoved MED-udvalg den Fraværende: Johannes Madsen, Brian Skytte Laursen, Mona Køhlert, Vibeke Jensen, Bent Peter Larsen, Lis Bang Troelsen, Kari Stork, Helle Marquertsen Punktet udsættes til næste møde. Side 4

6 Supplerende sagsfremstilling til Hoved MED-udvalgsmøde den 5. december 2013 Dagsordenspunktet blev udsat, men for at fremme beslutning i sagen skal der peges på nogle mulige emner, som Hoved MED-udvalget kan vælge mellem eller beslutte sig ud fra. De foreslåede emner er: Fokus på sygefravær Følge lønudviklingen Digitalisering fortsat beskæftigelse med digitalisering og velfærdsteknologi Social kapital fremme af samarbejde, tillid og retfærdighed Tema om tværgående indsats for at undgå silotænkning Der er gået ud fra, at Hoved MED-udvalgets erfaring tilsiger valg af højst 2 emner for en toårig periode. Side 5

7 4. Arbejdsmiljø december 2013 Dok.nr.: 3670 Sagsid.: 13/3140 Initialer: rasi Sagsfremstilling Siden sidst fra Arbejdstilsynet Grøn smiley på 2 institutioner på Børn og Unge området Grøn smiley på 3 institutioner på Social og Sundhedsområdet Accept af indsendt tids- og handleplan til forbedring af psykisk arbejdsmiljø på Børn og Unge området. Risikobaseret tilsyn på en institution på Børn og Unge området, hvor der ikke er truffet afgørelse. Påbud på institution på Børn og Unge området omkring kontrolanordning, der giver lys eller lyd og advarer, hvis punktudsugningen ikke fungerer tilstrækkeligt. Arbejdstilsynet har inviteret daginstitutionerne til en temadag omkring ergonomi og arbejdsstillinger. Arbejdstilsynet har varslet tilsyn på yderligere 10 institutioner. Tilsynene fordeler sig som følgende: 6 på Børn og Unge området 4 på Social og Sundheds området. Retsgrundlag Lov om arbejdsmiljø Anbefaling Arbejdsmiljøkoordinator anbefaler at tage orienteringen til efterretning, idet drøftelse af området kommer i punkt 5. Side 6

8 5. Årlig arbejdsmiljødrøftelse- indsatsområde 2014 Dok.nr.: 3682 Sagsid.: 07/19506 Initialer: lbtr Sagsfremstilling Fokusområderne i arbejdsmiljøindsatsen 2013: Psykisk arbejdsmiljø, hvordan kommer vi godt igennem forandringer Konflikthåndtering Kerneopgaven- bevare fokus, når omgivelserne også kræver opmærksomhed Arbejdsulykker generelt herunder trusler og vold. Arbejdsmiljøkonferencen 2013 blev afviklet med 124 deltagere, og emnerne var i år: Job og Krop, hvordan kan man gå på arbejde med smerter v/ Videncenter for arbejdsmiljø. Velfærdsteknologi i et medarbejder- og arbejdsmiljøperspektiv v / Socialstyrelsen Der er afholdt 2 temadage om trusler og vold for repræsentanter for arbejdsmiljøgrupperne på Centerområderne med Michal Munch-Hansen, og formålet med dagene var at give medarbejderne en bredere forståelsesramme i arbejdet med borgere, som kan være truende og voldelige. 1 temadag med Kurt Mark omkring håndtering af truende og voldelige borgere for socialpsykiatrien. 1 temadag for ledere med fokus på lederens rolle omkring håndtering af konflikter i grupper. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse har været afviklet med 2 hold med i alt 34 deltagere, et hold blev aflyst pga. for få deltagere. Ud over de 3 lovpligtige dage skal arbejdsmiljøgruppens medlemmer tilbydes yderligere 2 dages kompetenceudvikling inden for det første funktionsår. De efterfølgende funktionsår skal der tilbydes 1,5 dag pr år. Den enkelte virksomhed aftaler selv, hvordan denne forpligtigelse kan opfyldes, og arbejdsmiljøkonferencen og Varde kommunes tilbud i kursuskataloget kan indgå i disse tilbud. Der er afviklet en halv dag omkring ergonomi på daginstitutionsområdet i samarbejde med Worklife (arbejdsmiljørådgiver). Der har været nedsat en arbejdsgruppe som skulle komme med forslag til styrkelse af arbejdsmiljørepræsentantens kompetence omkring inklusion. Arbejdet er afsluttet. Netværk for arbejdsmiljørepræsentanter på direktørområderne er ikke blevet drøftet, men arbejdsmiljøkoordinatoren vil tage initiativer til en sådan drøftelse snarest. Arbejdet med en tre-hjulet el-cykel er sat i bero, efter en medarbejder er væltet på cyklen. Side 7

9 Der er indkøbt cykelhjelme til de medarbejdere, som måtte ønske det, men der er stadig en del medarbejdere, som benytter cykel som transportmiddel i forbindelse med arbejdet, som ikke ønsker en hjelm. Retsgrundlag Lov om arbejdsmiljø. Anbefaling Arbejdsmiljøkoordinator anbefaler: at indsatsen drøftes, at arbejdsmiljøindsatsen for 2014 fastlægges, herunder at følgende emner fortsætter o psykisk arbejdsmiljø - hvordan kommer vi godt igennem forandringer o kerneopgaven o ulykker generelt herunder trusler og vold at forflytninger og håndtering af tunge byrder indgår i indsatsen for Side 8

10 6. Afrapportering på arbejdsulykker 2013 Dok.nr.: 3671 Sagsid.: 12/11650 Initialer: lbtr Sagsfremstilling Varde Kommune er selvforsikrende på arbejdsskader, hvilket betyder at Kommunen selv bærer den økonomiske risiko ved en skade. Tidligere var sagsbehandlingen på skader lagt hos et forsikringsselskab (Gjensidige), men denne behandling hjemtog Varde Kommune januar Det betyder, at det er kommunen (forsikringsenheden i Økonomi), der i samarbejde med en advokat behandler skaderne. Samtidig med denne administration er kommunen overgået til et administrationssystem Insubiz, hvorfra alle skader registreres og anmeldes, og det har for arbejdsskaderne betydet en mindre udgift til administration. I administrationssystemet opfordres alle til at registrere de hændelser som ikke umiddelbart medfører en skader eller fravær, men som over tid måske kan gøre det (nær-ved hændelser), hvilket giver en bedre mulighed for at holde styr på hændelserne. Der er i perioden 1. november 2012 til 1. november 2013 registreret i alt 328 hændelser hvoraf de 106 er anmeldt. Af de 106 er de 73 henlagt, da der ikke er udgifter på nuværende tidspunkt, og hvis der kommer det, så sendes de til advokaten til behandling. Der er 33, der er sendt til behandling hos advokat, da der er udgifter på disse, og endelig er 12 (af de 33) sendt til behandling i Arbejdsskadestyrelsen med henblik på anerkendelse eller afvisning af skaden som en arbejdsskade. Der er 164 hændelser, som er registeret, men ikke anmeldt, da der ikke er fravær (der er anmeldepligt ved mere end en dags fravær) Der er i samme periode registreret i alt 508 fraværsdage som følge af en arbejdsskade i lønsystemet. De tre hyppigste årsager på anmeldte skader: 1. Uheld fysisk Personforflytning og personhåndtering Andet 33 De tre hyppigste årsager på alle hændelser: 1. Andet Uheld fysisk Fysisk og psykisk vold 61 Oversigt over arbejdsulykker på direktørområderne kan se i følgende dokumenter: Plan, Kultur & Teknik dok Børn & Unge dok Social & Sundhed dok Kommunaldirektørens område Side 9

11 Retsgrundlag Lov om arbejdsmiljø Bilag: 1 Åben Årsrapport på arbejdsskader /13 Anbefaling Arbejdsmiljøkoordinatoren anbefaler, at afrapporteringen drøftes med henblik på, om der skal tages initiativer til nedbringelse af antallet af arbejdsskader. Side 10

12 7. Afrapportering på APV 2013 Dok.nr.: 3645 Sagsid.: 13/9319 Initialer: rasi Sagsfremstilling I henhold til Lokalaftalen om Medindflydelse og Medbestemmelse for Varde Kommune skal der gennemføres APV hvert 2.år, og Hoved MED-udvalget har besluttet at der årligt skal ske en afrapportering til udvalget. Formålet med afrapporteringen er at sikre fremdrift i APV-processen, synliggøre arbejdspladsernes valgte løsninger, og hvad arbejdspladsen ikke selv kan finde løsninger på. I 2012 var udfordringerne omkring IT, indeklimaproblemer. For Børn og Unge området var indeklimaudfordringen primært omkring rengøring og støj. I 2013 viser afrapporteringen: Børn og Unge: Der er arbejdet med: Fysiske arbejdsmiljø, psykiske arbejdsmiljø, og ulykker, Fortsat arbejde med: Samme punkter, dog også ergonomi. Social og Sundhed: Der er arbejdet med : Fysiske arbejdsmiljø, hvor der er fundet løsninger via ombygning eller omflytning. Itudfordringer løst ved nyindkøb, og der hvor der er udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø arbejdes der målrettet med at finde løsninger. Fortsat arbejde med: Samme områder, og forvaltningens vurdering er at der arbejdes seriøs med APVarbejdet, og at der er en stadig stigning i kvaliteten af tilbagemeldingerne. Plan, Kultur og Teknik: Der er arbejdet med: Fysisk arbejdsmiljø på de administrative arbejdspladser med forskellige udfordringer blandt andet via en gennemgang af arbejdspladser mht. en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen samt diverse småjusteringer da alle administrative arbejdspladser flytter til nye lokaler i løbet af et par år (Bytoften). Det psykiske arbejdsmiljø hvor en forbedre medarbejderinddragelse og håndtering af stress har været udfordringen. HR har været inddraget og fremadrettet opfordres medarbejderne til at kontakte en intern trivselsvejleder. Fortsat arbejde med: Psykisk arbejdsmiljø og arbejdsstillinger hvor der skal arbejdes med variation (komme væk fra skærmen i løbet af en arbejdsdag) Driften, Biblioteket, og Kultur og Fritid er midt i en proces med en ny APV og har ikke givet tilbagemeldinger. Side 11

13 Arbejdspladser uden Fælles MED-udvalget: Der er arbejdet med: Indeklima herunder temperatur, indretning af arbejdspladsen, støj, og udfordringer med at arbejdspladsen er placeret forskellige steder i bygningen i forbindelse med flytningen til Titan. Fortsat arbejde med: Samme emner. Afrapportering fra direktør-områderne kan ses i følgende dokumenter: Social & Sundhed: Plan, Kultur & Teknik: Børn & Unge: Økonomi: Ledelsessekretariatet: Personale: Retsgrundlag Lov om arbejdsmiljø og Lokalaftale om medbestemmelse og medindflydelse i Varde Kommune. Lov om arbejdsmiljø Anbefaling Arbejdsmiljøkoordinator anbefaler, at afrapporteringen drøftes Side 12

14 8. Opsamling på digitalisering i Hoved Med Dok.nr.: 3584 Sagsid.: 13/15257 Initialer: Sagsfremstilling I 2013 har emnet digitalisering været behandlet i Hoved Med-udvalget to gange. Fokus har været på den aktuelle indsats for digitalisering i Varde Kommune, status på direktørområderne og medarbejdernes rolle i digitaliseringen. For at samle op på udbyttet af behandlingen i Hoved Med-udvalget tages emnet op endnu engang. Forvaltningens vurdering Forvaltningens vurdering er, at dialogen i Hoved Med-udvalget har påvirket, at en række tiltag er blevet iværksat. Herunder: Et øget fokus på digital kompetenceudvikling blandt andet via en lancering af et samlet vinterprogram herfor og udvidelse af aktiviteterne på Campus Et øget fokus på brug af sociale medier blandt andet via vejledningen Sociale Medier dit offentlige liv på nettet i relation til din arbejdsplads samt en kommende strategi for anvendelsen af sociale medier i Varde Kommune Udarbejdelse af nyt og åbent intraforum Et øget fokus på digitalisering i Varde Kommunes organisation Med henblik på at øge Hoved Med-udvalgets involvering i digitaliseringsindsatsen er det væsentligt, at høre udvalgets vurdering af udbyttet af de to tidligere oplæg samt en vurdering af, hvordan udvalgets rolle i digitaliseringen fremadrettet kan styrkes. Sundhedskonsekvensvurdering Ingen Retsgrundlag - Økonomi - Høring - Anbefaling Forvaltningen anbefaler at hoved med-udvalget drøfter udbyttet af oplæggene om digitalisering at hoved med-udvalget drøfter hvordan de fremadrettet gerne vil involveres i forhold til digitalisering Side 13

15 9. Næste møde ( ) Dok.nr.: 3648 Sagsid.: 13/3038 Initialer: rasi Sagsfremstilling Det næste ordinære møde i Hoved MED-udvalget er planlagt til torsdag, den 13. marts 2014 Side 14

16 10. Eventuelt Dok.nr.: 3647 Sagsid.: 13/3041 Initialer: rasi Side 15

17 Bilagsliste 2. Siden sidst kriterier_nyttejob (152920/13) 3. Strategidrøftelse i Hoved MED-udvalget 2014/15 - fortsat 1. Oversigt over emner og tidsplan for gennemførte strategiske tiltag (137839/13) 6. Afrapportering på arbejdsulykker Årsrapport på arbejdsskader (164918/13) Side 16

18 Underskriftsblad Ulla Rosendahl Johannes Madsen Else Matthiesen Brian Skytte Laursen Mona Køhlert Vibeke Jensen Merete W. Lauesen Kim Jørgensen Helle Lyager Ina Kristensen Trine-Sofie Josephsen Max Kruse Bent Peter Larsen Louise Raunkjær Erling S. Pedersen Lis Bang Troelsen Kjeld Mathiasen Pia Jæger Kehlet Kari Stork Helle Marquertsen Aksel Rask Svend Aage Jensen Anne Puggaard Jørgensen Side 17

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering.

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering. Notat Emne: Til: Kopi: til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. august 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2012

Arbejdsmiljørapport 2012 Arbejdsmiljørapport 2012 LØN OG PERSONALE HR-UDVIKLING 2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Generelle forhold... 4 Bornholms Regionskommunes MED-organisation... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Seminar

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund,

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere