Beretning for større forundersøgelse HBV 1432 Kassø-Tjele, Vejen kommune KUAS J. nr /HBV-0014 Indhold Abstract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for større forundersøgelse HBV 1432 Kassø-Tjele, Vejen kommune KUAS J. nr /HBV-0014 Indhold Abstract"

Transkript

1 Beretning for større forundersøgelse HBV 1432 Kassø-Tjele, Vejen kommune KUAS J. nr /HBV-0014 Beretning for større forundersøgelse med fund af et stort flintmateriale hovedsageligt fra maglemose- og ertebølle kultur, en forsænket hustomt og gruber fra senneolitikum samt gruber og kogestensgruber fra bronzealderen. Udført af Cand. Mag. samt Mag. Art. Martin Egelund Poulsen for Museet på Sønderskov i juni Indhold Abstract...0 Undersøgelsens forhistorie...1 Administrative data...1 Øvrige data...1 Topografi, terræn og undergrund...3 Målesystem...3 Udgravningsmetode...3 Mastestationer...3 Kabelovergangsstationer...4 Kabelstrækning...4 Undersøgelsens resultater...5 Mastestationer...5 Fremtidigt arbejde...6 Kabelovergangsstationer...7 Fremtidigt arbejde...9 Kabelstrækning Fundmaterialet fra stenalderen Fremtidigt arbejde Afrunding Fundliste Fundbeskrivelse Tegningsliste Fotoliste Anlægsliste Abstract Der blev ved undersøgelsen opsamlet et stort flintmateriale ved Gamst Søenge, dateret hovedsageligt til maglemose og ertebølle tid med indslag af senglaciale fund. Herudover blev der erkendt en forsænket hustomt fra senneolitikum ved Langkærgård samt kogestensgruber og gruber fra bronzealderen ved Hennekesdam. Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.:

2 Undersøgelsens forhistorie I forbindelse med opførelsen af den nye højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele har Museet på Sønderskov ad flere omgange i perioden fra oktober 2011 til april 2012 foretaget en forundersøgelse. Forundersøgelsen består, i museets ansvarsområde, af flere dele. Heraf er i alt 65 mastestationer med et arbejdsområde på hver m, to kabelovergangsstationer på hver 5000 m² samt en kabelstrækning på 2,5 km med et arbejdsområde på 30 m i bredden. Etableringsbælte samt masternes placering kan ses på: Tjele/Sider/Linjefoering.aspx Administrative data Forundersøgelsen blev sat i værk på baggrund af museumslovens 26 stk. 2. EnerginetDK er bygherre på projektet og har finansieret undersøgelsen. Sagsgangen var følgende: : Museet indsender budget til godkendelse ved Kulturarvsstyrelsen : Kulturarvsstyrelsen godkender det indsendte budget : Museet indsender budget til godkendelse ved bygherre : Bygherre godkender det indsendte budget : Museet ansøger Kulturstyrelsen om omposteringer på budgettet : Kulturstyrelsen godkender de ønskede omposteringer på budgettet Øvrige data Undersøgelsen blev foretaget af Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup i perioden fra d til d Projektet har journal nr. HBV1432 Kassø-Tjele, og al dokumentationsmateriale tilknyttet projektet opbevares på Museet på Sønderskov. Al data er ligeledes registreret i MUD (Museernes udgravningsdata). Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 1

3 Bygherre: EnerginetDK, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia. Kontaktperson: Kristian Andersen, tlf Ved Kabelovergangsstationerne samt kabelnedlæggelsen foretog entreprenørfirmaet Frisesdahl A/S muldafrømningen samt tildækningen af arealerne (Hans Frisesdahl A/S, Estrupvej 17, 6600 Vejen; tlf.: ). Ved mastestationerne blev al jordarbejde foretaget af entreprenør Mads Vejrup A/S (Mads Vejrup A/S, Algade 70, 6780 Skærbæk, tlf.: ). Ved undersøgelsen deltog arkæolog Cand. Mag. (udgravningsleder), arkæolog BA Britt Pedersen, arkæolog og sagsbehandler BA Anita Terp, arkæolog Cand. Phil. Per Borup samt arkæolog Mag. Art. Martin Egelund Poulsen. Projektet måtte sættes på pause i flere perioder, dels på grund af at bygherre afventede arealer der endnu ikke var blevet eksproprieret. Al jordarbejde blev desuden standset som følge af hård frost i en periode fra uge 6 til uge Undersøgelsen forløb som følgende: : Forundersøgelse ved kabelovergangsstation Eagle 150, arealet frigives til bygherre : Forundersøgelse ved kabelovergangsstation Eagle 151, arealet kan ikke frigives til bygherre, da der skal ansøges om systematisk udgravning på en del af arealet : Opstart på forundersøgelsen af mastestationer : Forundersøgelsen af mastestationerne afsluttes. Mastestation Eagle 109 kan ikke frigives, da museet vurderer at der skal foretages en systematisk udgravning af området. De resterende mastestationer bliver frigivet til bygherre : Rekognoscering af kabelstrækningen ved Gamst Søenge til og med : Prøvehuller og boreprøver på kabelstrækningen ved Gamst Søenge Uge 10 og : Søgegrøfter på kabelstrækningen ved Gamst Søenge, dele af strækningen frigives til bygherre : Efter afslutningen af de mindre systematiske udgravninger ved Eagle 109 (HBV 1452 Hennekesdam) og kabelovergangsstation Eagle 151 (HBV 1442 Langkærgård), blev de resterende arealer frigivet til bygherre, med det forbehold at museet foretager en overvågning ved nedlæggelsen af kabler på udvalgte dele af kabelnedlægningstraceet ved Gamst Søenge : Kabelnedlæggelse i Gamst Søenge, overvågning på dele af strækningen. Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 2

4 Topografi, terræn og undergrund Undersøgelsen strakte sig over et relativt stort område igennem Vejen kommune fra Eagle 90 ved Nustrup i syd til Eagle 158 ved Revsing i nord. Disse mange små undersøgelser langs det nye elmastenet er ikke blevet udvalgt efter de typiske udvælgelseskriterier, såsom topografiske subjektivt såkaldte gode lokaliteter, men som relativt ukritiske placeringer af masterne. Topografien i Vejen kommune er præget af morænelandskab med bakkeøer fra den sidste og næstsidste istid. Disse bakkeøer adskilles af smeltevandsdale med hedeslettedannelser langs Vejen å, Holsted å samt Kongeåen. Mod øst er landskabet præget af randmorænelandskab med dødisrelief fra den sidste istid. Jordbunden er sandet mod nord og mere leret mod syd. De specifikke undergrundsforhold samt topografi er beskrevet under udgravningens resultater. Målesystem Al opmåling foregik ved hjælp af nærpræcisions GPS med en fejlmargen på 2-5 cm i UTM Zone 32 Jylland ED89. Alle anlægsdybder blev målt med tommestok fra det erkendte undergrundsniveau. Udgravningsmetode Der blev benyttet flere forskellige udgravningsmetoder ved forundersøgelsen. Det følgende er derfor inddelt i tre kapitler. Der blev i alt givet 42 anlægsnumre samt 763 fundnumre og taget 169 s ved den samlede forundersøgelse. Mastestationer Områderne der vil blive berørt af opførelsen af mastestationer blev undersøgt ved hjælp af en maskine på gummihjul monteret med en 3 m bred skovl. Der blev trukket en 20 m lang N-S gående søgegrøft på hver mastalokalitet. Flere af lokaliteterne blev nedprioriteret på grund af deres beliggenhed og der blev i alt undersøgt 46 lokaliteter ud af 65 mastestationer. På flere af lokaliteterne blev der trukket kortere grøfter, da masten skal placeres op ad et dige, hegn, grusvej eller andet. De steder hvor der blev fundet anlægsspor blev søgegrøften udvidet for at undersøge om det var muligt at erkende konstruktioner. Alle anlægsspor blev opmålt med GPS og digitaliseret i GIS programmet MapInfo 8,5. Enkelte anlæg blev snittet og tegnet i målestok 1:20. Udvalgte profiler blev dokumenteret og der blev ligeledes taget oversigtss samt arbejdss ved undersøgelsen. Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 3

5 Kabelovergangsstationer De to kabelovergangsstationer, Eagle 151 og Eagle 150 blev undersøgt ved at trække henholdsvis fem og seks søgegrøfter med en afstand på m. Grøfterne blev trukket ved hjælp af en gravemaskine på gummihjul monteret med en 1,75 m bred skovl. Der blev ved Eagle 151 lavet flere udvidelser. Alle anlægsspor samt grøfter blev opmålt med GPS og digitaliseret i GIS programmet MapInfo 8,5. Enkelte anlæg blev snittet og tegnet i målestok 1:20. Flere af profilerne blev dokumenteret og der blev ligeledes taget oversigtss samt arbejdss. Kabelstrækning I forbindelse med EnerginetDK s nye elforbindelse fra Kassø til Tjele, skal der nedlægges kabler langs en strækning på 2,5 km med et arbejdsområde på 30 m i bredden igennem Gamst Søenge. Tidligere udgravninger og en hel del overfladeopsamlinger i området omkring Gamst har påvist aktivitet helt tilbage fra den senglaciale tid. Nogle af disse fund er registret under HBV j.nr. 218, Gamst Søenge samt HBV j.nr. 184, Nis Stendevad, hvor projekterne er tilknyttet sb.72 Andst sogn, Andst herred, Ribe amt. I forbindelse med forskellige graveaktiviteter i Gamst Søenge er der gennem årene fundet knogle og tak materiale fra ren, elg, kronhjort, urokse, vildhest og vildsvin, hvoraf flere genstande bærer præg af menneskelig bearbejdning tilbage til ældre stenalder. Museet vurderede derfor, at der var nødvendigt at foretage en rekognoscering af strækningen før der blev trukket en søgegrøft. Strækningen blev pløjet i to baner med pløjespor på hver 6-7 m, for at registrere koncentrationer af flintmateriale. Efter arealet havde stået åbent i et stykke tid blev strækningen så rekognosceret ved at to mand gik henover arealet fire gange. Alle fund blev tildelt X nummer og indmålt med GPS for at dokumentere fundmaterialets udbredelse. I de områder hvor der fremkom en stor mængde fund blev der anlagt prøvehuller på 0,5 0,5 m, for at undersøge fundtætheden samt muldtykkelsen. Jorden herfra blev tørsoldet med en sold med 4 mm masker i to horisonter, muldlaget samt de øverste 10 cm af den formodede gamle overflade ved overgang til undergrunden. Fundmaterialet fra de to horisonter blev tildelt forskellige genstandsnumre. Muldlagets tykkelse blev noteret samt registreret på. Prøvehullerne påviste at fundmaterialet hovedsagligt fremkom i muldhorisonten. Der blev herudover taget i alt 21 boreprøver for at undersøge om det var muligt at se forskellige lag. Dette gav dog intet brugbart resultat. Kabelstrækningen blev herefter undersøgt ved at trække en søgegrøft langs strækningen. Disse søgegrøfter blev trukket ved hjælp af en maskine på gummihjul monteret med en 1,75 m bred skovl. Der blev lavet flere udvidelser og enkelte steder, som lå fordelagtigt placeret topografisk, blev der trukket to parallelle grøfter. Anlæg samt grøfter blev opmålt med GPS og digitaliseret i GIS programmet MapInfo 8,5. Enkelte anlæg blev dokumenteret og der blev desuden taget arbejdss samt oversigtss af undergrundsvariationer, Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 4

6 tørvelag mm. Museet foretog desuden en overvågning af jordarbejdet i forbindelse med kabelnedlæggelsen på udvalgte dele af strækningen. I denne forbindelse blev der taget s samt indsamlet enkelte fund. Der kunne ikke erkendes strukturer i form af anlæg eller aktivitetslag. Undersøgelsens resultater Mastestationer Der blev i alt lagt søgegrøfter på 46 lokaliteter i forbindelse med opførelsen af i alt 65 nye elmaster i museets område. Der blev fundet anlægsspor af arkæologisk interesse på fire lokaliteter: Eagle 109, Eagle 112, Eagle 134 og Eagle 140. Der blev i alt givet 17 anlægsnumre, et tegningsnummer samt fem fundnumre. Der blev taget 48 s ved denne del af forundersøgelsen. Eagle 109: Placeret ved Hennekesdam syd for Jels, på en sydvendt skråning lige på kanten af et tidligere vådområde mellem Jels Å og Hennekesdam, en mindre sidegren til Jels Å. Landskabet omkring Jels er dannet under den sidste istid, hvor hovedisrandslinien strakte sig ned igennem området. Jelssøerne nord for Jels by er opstået i bunden af en lille tunneldal og herfra løber Jels Å. Figur 1. Det forundersøgte areal ved Eagle 109 med de fremkomne anlæg. Den nordligste grube indeholdt keramik. Kogestensgruberne er markeret med sort. Grafik Museet på Sønderskov Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 5

7 I den udlagte søgegrøft fremkom flere kogestensgruber, hvorefter søgegrøften blev udvidet, og der blev lagt en yderligere søgegrøft mod vest. I alt blev der erkendt tolv anlæg af arkæologisk interesse, heraf tre kogestensgruber og en grube med keramik dateret til førromersk jernalder. De resterende anlæg bliver tolket som gruber. Undergrunden på arealet er præget af grus og udfældninger, og der kan derfor være anlæg, som ikke er blevet registreret i forbindelse med forundersøgelsen. I forbindelse med nedlæggelsen af den nye gasledning foretog museet i sommeren 2011 en række udgravninger (HBV1445 Glibstrupgård, HBV1446 Bæklund I og HBV 1447 Bæklund II) med koncentrationer af kogestensgruber og gruber. Nogle gruber var allerede synlige på fladen, hvorimod andre først blev erkendt som værende kogestensgruber, efter de blev snittet. Det er muligt, at der også her viser sig at være flere kogestensgruber, når anlæggene bliver snittet, og at der også her er tale om en større koncentration af kogestensgruber. Sådanne samlinger tolkes ofte som havende forbindelse til bronzealdergravhøje, som der forekommer mange af i det omkringliggende landskab. For eksempel ligger der 50 meter nord for undersøgelsesområdet en overpløjet gravhøj i et beskyttet dige (sb ). Koncentrationer af kogestensgruber dateres ofte til yngre bronzealder, men ifølge nye undersøgelser fra Museum Sønderjyllands kan de have en ældre datering til bronzealderens periode III. En systematisk undersøgelse med prøvetagning til C 14 - analyse fra flere af gruberne ville kunne afgøre, om dette også er tilfældet her. Fremtidigt arbejde På baggrund af de fremkomne spor fra forundersøgelsen anbefaler Museet på Sønderskov, at der bliver igangsat en systematisk undersøgelse af hele arealet for den pågældende mastestation for at få klarlagt aktivitetsområdet. Dette drejer sig om et areal på 20 x 15 meter. Eagle 112: Ved mastestation Eagle 112, ikke langt fra Eagle 109, fremkom der en enkelt kogestensgrube. Der blev ikke fundet daterende materiale i anlægget. Det er muligt kogestensgruben skal sættes i relation til de kogestensgruber der blev lokaliseret ved Eagle 109. Museet på Sønderskov vurderer imidlertid, at der ikke er grund til at foretage yderligere undersøgelser på lokaliteten. Eagle 134: Ved mastestation Eagle 134 ved Eskager øst for Skodborg blev der erkendt aktivitets spor i form af to store grubekomplekser samt en mulig skelgrøft. De to store gruber har muligvis været anlagt i forbindelse med lertagning, da undergrunden i området har været egnet til dette formål. Gruberne er derpå formodentligt blevet fyldt op med bopladsaffald og der fremkom en del fund i form af keramik heri (X642, X643 og X644). Fundmaterialet skal dateres til romersk jernalder. I kanten af det undersøgte areal fremkom en grøft. Denne har muligvis omkranset en bebyggelse, der kan have været placeret på Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 6

8 højdedraget øst for det undersøgte areal. Da anlægsarbejdet ikke vil berøre dette område vurderer museet at der ikke er grund til at foretage en systematisk undersøgelse af arealet. Figur 2. Den ene af de to store gruber ved Eagle 134. Foto Museet på Sønderskov Eagle 140: Ved mastestation Eagle 140 nordøst for Skodborg fremkom der en enkelt grube samt et stolpehul. Der blev fundet et randskår (X646)i gruben som kan dateres bredt til jernalderen. Da der ikke fremkom flere anlæg på arealet vurderer museet at der ikke er grund til at foretage yderligere undersøgelser på det berørte område. Kabelovergangsstationer I forbindelse med opførelsen af to kabelovergangsstationer Eagle 150 og Eagle 151, forundersøgte museet i midten af oktober 2011 to arealer på henholdsvis 7000 m² og 5000 m². Eagle 150: Ved forundersøgelsen af Eagle 150 ved Roved øst for Vejen, fremkom ingen anlægsspor af arkæologisk interesse. Undergrunden på lokaliteten var præget af vådbundsaflejringer med grus og mange udfældninger. Eagle 151: Ved forundersøgelsen af kabelovergangsstation Eagle 151 ved Gamst nordøst for Vejen fremkom i alt 13 anlægsspor af arkæologisk interesse. Lokaliteten ligger på et højdedrag omgivet af vådområder og å forløb. Mod nordvest ligger Gamst mose og mod syd Gamst Søenge. Undergrunden bestod af sand. I grøft A blev der erkendt tre gruber samt et muligt stolpehul, i grøft B fremkom en forsænkning der på baggrund af fundmateriale kan dateres til sen stenalder/start bronzealder. Derudover blev der erkendt ni Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 7

9 stolpehuller, hvoraf de tre lå i forbindelse med forsænkningen og fire lå i en koncentration i grøft D. I den nordlige del af grøft C fremkom et enkelt stolpehul. Figur 3. De seks udlagte søgegrøfter ved Eagle 151. Det systematiske udgravningsområde er markeret med rødt. Grafik Museet på Sønderskov I grøft A fremkom der tre gruber (A10, A12 og A13) samt et muligt stolpehul/grube (A11). Det er uvist hvilken funktion gruberne har haft, men i en af gruberne blev der fundet keramik med samme datering som den keramik der blev fundet i forsænkningen. I grøft D blev der erkendt en koncentration af stolpehuller. Her skal der dog en større fladeafdækning til for at kunne afklare om anlæggene tilhører en konstruktion evt. et midtsule hus. Der blev i alt givet fire fundnumre(x638, X639, X640 og 641). Fundmaterialet udgøres af groft magret keramik samt flintafslag. Keramikken, som blev fundet i forsænkningen samt i grube A12, henholdsvis X638 og X640, skal dateres til perioden senneolitikum/ældre bronzealder. Et enkelt fundnummer er løsfund og består af flintafslag samt ildpåvirket flint fra området (X641). Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 8

10 Fig. 4 og 5. Stolpehul samt forsænket hustomt ved Eagle 151, Langkærgård. Museet på Sønderskov Fremtidigt arbejde På baggrund af undersøgelsens resultater anbefaler Museet på Sønderskov en systematisk udgravning af de fremkomne anlægsspor i den sydlige del af udgravningsområdet, markeret med rødt på fig. 3. Et areal på i alt 845 m2. En systematisk udgravning vil kunne klarlægge forsænkningens udstrækning, og ligeledes hvorvidt de omkringliggende stolpehuller tilhører den. Der er muligvis tale om en midtsule samt to vægstolper. Den ene vægstolpe (A6) blev snittet og registreret. Stolpehullet var bevaret i 17 cm s dybde med mellembrunt sandet fyld. Figur 6. Forsænkning med to mulige vægstolper (markeret med rødt) og en midtsule (markeret med blåt). Grafik Museet på Sønderskov Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 9

11 En systematisk udgravning på det pågældende areal vil give et indblik i det forhistoriske kulturlandskab i et område, hvor antallet er arkæologiske undersøgelser er få. Lokaliteten ligger på et plateau, på kanten af en sydvendt skråning ned mod Gamst Søenge. Den sydvestlige del af Gamst Søenge. Museet har ikke haft mange lejligheder til at foretage arkæologiske undersøgelser nord for Gamst Søenge. Hvis man ser bort fra den netop genopdagede gravhøj ved Rodsminde (sted og lokalitets nr ) ca. 300 meter øst for det undersøgte areal, skal man ud i en afstand på 800 meter, før man støder på andre registreringer af fortidsminder, der primært består af overpløjede gravhøje. En systematisk udgravning ved Eagle 151 vil give museet en enestående mulighed for at skaffe større viden om livet omkring Gamst Søenge. Kabelstrækning I forbindelse med en 2,5 km lange kabelnedlægning igennem Gamst Søenge med et 30 m bredt arbejdsområde, har museet foretaget en række forundersøgelser af forskellig art (se metode). Der blev i alt erkendt 11 anlæg af arkæologisk interesse, hovedsageligt i form af affaldsgruber og kogestensgruber. Der blev hjemtaget i alt 1603 genstandsfund fordelt på 750 fundnumre fra denne del af forundersøgelsen (af de 763 x-numre er 13 udgået se fundlisten/fundbeskrivelserne). Seks af fundnumrene udgøres af keramik, to består af bjergart og kvarts. Resten af fundmaterialet repræsenteres af flint opsamlet ved rekognoscering af pløjelagsoverfladen langs kabelstrækningen, ved soldning af de 21 prøvehuller og i mindre grad ved grøftgravning på udvalgte steder. Figur 7. 4-cm kort over Gamst Søenge. De udlagte pløjebælter er markeret med rødt. Museet på Sønderskov Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 10

12 Der blev ad flere omgange trukket søgegrøfter på strækningen igennem Gamst Søenge. Der fremkom i denne forbindelse ikke væsentlige anlægsspor på strækningen; kun nogle få mindre gruber samt enke lte mulige stolpehuller. To gruber blev snittet og registreret (A32 og A37). I den ene af gruberne blev der fundet ukarakteristisk oldtidskeramik, der sandsynligvis skal dateres til ældre jernalder. På de lavtliggende arealer af Gamst Søenge, umiddelbart nord for Kongeåvej, fremkom der lag af tørv og gytje i de udlagte søgegrøfter. Museet vurderede derfor, at det var nødvendigt at foretage en overvågning af anlægsarbejdet på dette areal for at undersøge, om der var bevaret organisk materiale i form af knogler, tak eller forarbejdet træ i tørvelagene samt evt. at hjemtage daterende flintgenstande herfra. Bevaringsforholdene for organisk materiale viste sig at være særdeles gode, men der fremkom ingen genstande af arkæologisk interesse. Figur 8. Arkæolog Per Borup afrenser en profil i en af de udlagte søgegrøfter med tydelige søaflejringer og et tykt tørvelag, Gamst Søenge. Museet på Sønderskov Der blev opsamlet en stor mængde flintmateriale på strækningen. Det meste blev fundet i mulden, mens der blev opsamlet enkelte genstande i et tørvelag i søgegrøft H. I søgegrøft B blev der opsamlet en del genstande i et lag umiddelbart over undergrunden. Dette tolkes som gammelt overfladeniveau. Det var dog Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 11

13 ikke muligt at erkende anlæg og strukturer fra stenalderen. Strækningen bød heller ikke på klare flintkoncentrationer, der kunne tolkes som afgrænsede bopladser. Fundmaterialet fra stenalderen Der blev i alt opsamlet 1594 flintgenstande, hvor omkring 85 % bestod af udaterbart flinthugningsaffald. De daterbare genstande skal helt overvejende placeres i Maglemose- og Ertebøllekulturen. Et indslag fra senglacial tid er ligeledes til stede, men materialet er vanskeligt at henvise med sikkerhed til bestemte kulturperioder. Kun to flintgenstande kan placeres i neolitikum, og her er begge dateret til Tragtbægerkultur (X 386 og 711). Genstandene fordeler sig således: 1037 afslag (herunder 212 mikroafslag), 120 flækkelignende afslag (som principielt kan være redskaber), 20 afslag med retouche, 113 uregelmæssige blokke/behuggede stykker, 30 enpolede blokke, 10 topolede/flerpolede blokke, 2 mikroflækkeblokke, 46 hvidbrændte stykker, 18 flækker, 133 flækkefragmenter (ofte små stykker), 23 skrabere (heraf 17 skiveskrabere og 6 flækkeskrabere/fragmenter, 4 skive-/flækkebor, 5 stikler (heraf 2 kantstikler, 2 midtstikler og 1 på tværretouche), 23 mikrolitter (heraf 16 uretoucherede mikroflækker, 4 lancetter, 2 trapezer, 1 trekant), 7 tværpile, 1 kerneøkse/mejsel, 1 skiveøkse og 1 afslag fra en sleben økse. Det er generelt små og ofte fragmenterede genstande, der er fremkommet ved rekognosceringen af kabelstrækningen gennem Gamst Søenge. Dette kan være resultat af privatsamleres langvarige og intensive jagt på redskaber og våben i området. Den store mangel på flintøkser (primært skive- og kerneøkser) og flintprojektiler (f.eks. store skafttungespidser) må således repræsentere et skævt billede af den oprindelige genstandstypemængde og -fordeling. Det senpalæolitiske indslag kan i virkeligheden være betydeligt større, men tilbage i pløjelaget er primært de ukarakteristiske genstande, der ikke kan nærmere tidsplaceres. Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 12

14 Figur 9. Senpalæolitisk topolet flækkeblok med skrå platform (X 751) fra tørvelaget i grøft H. Foto: Museet på Sønderskov På højdedraget ved Koldingvej og ikke mindst på sydsiden af Gamst å fandtes de tætteste flintkoncentrationer. Dog handler det ikke i ét eneste tilfælde om ansamlinger fra bestemte perioder, der kan tolkes som afgrænsede levn efter bopladser/opholdssteder. På kabelstrækningens mellemliggende areal, umiddelbart øst for Søengevej, fandtes en del genstande fra Maglemosekulturen. Der er imidlertid tale om spor efter flere bopladser fra perioden, da fundenes indbyrdes afstand er for stor. De mange ældre stenalderfund på strækningen afspejler mange bopladser og ophold fra et større tidsrum i senglacial og mesolitisk tid. Der er således tale om et stærkt blandet opsamlingsfund fra ældre stenalder. Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 13

15 Figur 10. Et udvalg af mikrolitter fra Maglemosekulturen. Fra venstre mod højre: X 315, 602, 329, 749, 721 og 198. Foto: Museet på Sønderskov De kendte senglaciale fund fra Gamst Søenge, der tidligere er fremdraget via rekognosceringer og småudgravninger (f.eks. HBV , 189, 191 og 218) stammer fra Federmesser-, Bromme- og Ahrensburgkultur. Fra senpalæolitikum er der på kabelstrækningen fremkommet en håndfuld stikler, som repræsenteres af både kant- og midtstikler samt en stikkel på tværretouche. De sidstnævnte kan stamme fra Hamburg- og Ahrensburgkultur, men variationen mellem de senpalæolitiske stikkeltyper er meget stor, hvorfor det er usikkert at henvise redskaberne til disse perioder. Desuden mangler Hamburgkulturens fund i området, hvorved Gamst står i mærkbar kontrast til Jelssøerne, der kun ligger 13 km syd herfor. Nogle koniske enpolede og topolede blokke er klart senglaciale, men igen hersker samme problem med at præcisere dateringerne. Ingen projektilspidser dukkede op på kabelstrækningen, selvom der ved Gamst Søenge er opsamlet en del store skafttunger (Brommespidser) og rygretoucherede spidser (Federmessere). Små fuldretoucherede skaftskrabere (af Wehlentypen) kendes ligeledes fra området, men kabelstrækningen leverede ikke ét eksempel. Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 14

16 Figur 11. Et udvalg af tværpile fra Ertebøllekulturen. Fra venstre mod højre: X 117, 719, 432 og 211. Foto: Museet på Sønderskov Mesolitikum er domineret af Maglemose- og Ertebøllekultur med førstnævnte som den hyppigst forekomne kulturgruppe. Dette stemmer overens med det kendte mesolitiske materiale fra området. Kongemosekulturen er kun (muligvis) repræsenteret af en skæv tværpil, der minder om Vedbæktypen fra periodens slutfase (X 517). Fra Gamst Søenge er indslaget af Kongemosefund meget begrænset, så her må billedet være repræsentativt. Både ældre og yngre Maglemose- og Ertebøllekultur er repræsenteret langs kabelstrækningen med tilstedeværelsen af henholdsvis trekant-, trapez- og lancetmikrolitter samt Trylleskov- og Stationsvejtværpile. Derudover er der fremkommet en del mikroflækker og afslag, et par mikroflækkeblokke (som dog ikke er håndtagsblokke) samt en kerneøkse med rhombisk tværsnit og en asymmetrisk skiveøkse (hhv. X 744 og X 200). Det meget svage neolitiske indslag stemmer overens med resten af området, hvor ganske få genstande fra Tragtbægerkulturen er fremkommet. Det opsamlede flintmateriale fra kabelstrækningen i Gamst Søenge er ikke egnet til videre analyser (slidspor m.v.). Størsteparten stammer fra pløjelaget, og omkring halvdelen er patineret. Disse forhold har udvisket eventuelle analyserbare spor på redskaberne. Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 15

17 Figur 12. Kerneøkse/mejsel (X 744) fundet ved undergrundsniveau i prøvehul D 25. Foto: Museet på Sønderskov Fremtidigt arbejde Museet anser projektet som færdigafsluttet og arealet er frigivet til bygherre. I tilfælde af yderligere anlægsarbejde i og ved Gamst Søenge anser museet det for nødvendigt at foretage nye undersøgelser, da det ikke kan udelukkes at der på nogle af arealerne kan være bevarede kulturlag eller bopladsspor med afgrænsede flintkoncentrationer ned mod søengen. Afrunding Etableringen af de nye højspændingsmaster har givet museet en enestående mulighed for at foretage en række mindre undersøgelser på en lang strækning igennem museets ansvarsområde. Undersøgelserne har resulteret i flere nye lokaliteter på trods af de relativt små undersøgelsesfelter. I tilfælde af lignende anlægsarbejde vurderer museet at det ville kunne give gode resultater at foretage lignende forundersøgelser i fremtiden. Det er imidlertid især undersøgelserne langs kabelstrækningen der har bidraget med ny viden til vores forståelse af livet omkring Gamst Søenge i senglacial og mesolitisk tid. Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 16

18 Fundliste Fund Materiale Genstand Datering Anlæg Kampagne: X1 Flint Diverse genstande Stenalder- X2 Flint Diverse genstande Stenalder- X3 Flint Diverse genstande Stenalder- X4 Flint Afslag Stenalder- X5 Flint Flække Yngre-sen Mesolitikum X6 Flint Afslag Stenalder- X7 Flint Flække Yngre-sen Mesolitikum X8 Flint Afslag Stenalder- X9 Flint Afslag Stenalder- X10 Flint Afslag Stenalder- X11 Flint Afslag Stenalder- X12 Flint Stykke m. r etouche Stenalder- X13 Flint Afslag Stenalder- X14 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 17

19 X15 Flint Ildskørnet Stenalder- X16 Flint Afslag Stenalder- X17 Flint Afslag Stenalder- X18 Flint Blok Stenalder- X19 Flint Flække Yngre-sen X20 Flint Afslag Stenalder- X21 Flint Afslag Stenalder- X22 Flint Afslag Stenalder- X23 Flint Afslag Stenalder- X24 Flint Blok Stenalder- X25 Flint Flække Yngre-sen X26 Flint Forarbejdet flint Stenalder- X27 Flint Bor Yngre-sen X28 Flint Ildskørnet Stenalder- X29 Flint Ildskørnet Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 18

20 X30 Flint Afslag Stenalder- X31 Flint Flække Yngre-sen Mesolitikum X32 Flint Afslag Stenalder- X34 Flint Blok Yngre-sen X35 Flint Blokafslag Yngre-sen X36 Keramik / oldtid Sideskår Førromersk X33 Flint Flækkespids Stenalder- Jernalder- Ældre Romersk Jernalder X37 Flint Skraber Stenalder- A17 A17 X38 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X39 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X40 Flint Afslag Yngre-sen Mesolitikum X41 Flint Blok Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 19

21 X42 Flint Afslag Stenalder- X43 Flint Afslag Stenalder- X44 Flint Flække Yngre-sen Mesolitikum X45 Flint Afslag Yngre-sen Mesolitikum X46 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen Mesolitikum X47 Flint Stikkel Yngre-sen Mesolitikum X48 Flint Flække Yngre-sen Mesolitikum X49 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen Mesolitikum X50 Flint Afslag Yngre-sen X51 Flint Afslag Stenalder- X52 Flint Afslag med retouche Stenalder- X53 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 20

22 X54 Flint Afslag med retouche Stenalder- X55 Flint Stikkel Yngre-sen Mesolitikum X56 Flint Afslag Stenalder- X57 Flint Flækkeskraber Yngre-sen Mesolitikum X58 Flint Afslag Stenalder- X59 Flint Afslag Stenalder- X60 Flint Afslag Stenalder- X61 Flint Flækkefragment Yngre-sen X62 Flint Stykke m. r etouche Stenalder- X63 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X64 Flint Afslag Stenalder- X65 Flint Flække Yngre-sen Mesolitikum X66 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 21

23 X67 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X68 Flint Flækkefragment Yngre-sen X69 Flint Afslag Stenalder- X70 Flint Afslag Stenalder- X71 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X72 Flint Afslag Stenalder- X73 Flint Afslag med retouche Stenalder- X74 Flint Flækkefragment Yngre-sen X75 Flint Mikroafslag Yngre-sen X76 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X77 Flint Afslag Stenalder- X78 Flint Afslag med retouche Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 22

24 X79 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X80 Flint Flækkeskraberfragment Yngre-sen Mesolitikum X81 Flint Blok Stenalder- X82 Flint Afslag Stenalder- X83 Flint Mikroafslag Yngre-sen X84 Flint Afslag Stenalder- X85 Flint Afslag Stenalder- X86 Flint Mikroafslag Yngre-sen X87 Flint Afslag med retouche Stenalder- X88 Flint Afslag Stenalder- X89 Flint Afslag Stenalder- X90 Flint Blok Yngre-sen X91 Flint Afslag Stenalder- X92 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 23

25 X93 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X94 Flint Afslag Stenalder- X95 Flint Blok Yngre-sen X96 Flint Blok Stenalder- X97 Flint Afslag Stenalder- X98 Flint Afslag Stenalder- X99 Flint Afslag Stenalder- X100 Flint Afslag Stenalder- X101 Flint Flækkefragment Stenalder- X102 Flint Afslag Yngre-sen X103 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X104 Flint Skiveskraber Yngre-sen X105 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 24

26 X106 Flint Afslag Stenalder- X107 Flint Ildskørnet Stenalder- X108 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X109 Flint Flækkefragment Yngre-sen X111 Flint Flækkefragment med tværretouche Kongemosek X110 Flint Blokafslag Stenalder- ultur- Tragtbægerk ultur X112 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X113 Flint Flækkefragment Yngre-sen X114 Flint Afslag Stenalder- X115 Flint Afslag Stenalder- X116 Flint Afslag Stenalder- X117 Flint Tværpil Mell. Ertebøllekult ur-yngre Ertebøllekult ur Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 25

27 X118 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X119 Flint Blokafslag Yngre-sen X120 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X121 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X122 Flint Afslag Stenalder- X123 Flint Flække Yngre-sen X124 Flint Afslag Stenalder- X125 Flint Skiveskraber Yngre-sen X126 Flint Flækkefragment Yngre-sen X127 Flint Flækkefragment Yngre-sen X128 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 26

28 X129 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X130 Flint Blokafslag Yngre-sen X131 Flint Afslag med retouche Stenalder- X132 Flint Blok Yngre-sen X133 Flint Blok Yngre-sen X134 Flint Afslag Stenalder- X135 Flint Flækkefragment Yngre-sen X136 Flint Afslag Stenalder- X137 Flint Afslag Stenalder- X138 Flint Afslag Stenalder- X139 Flint Flækkefragment Yngre-sen X140 Flint Flækkefragment Yngre-sen Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 27

29 X141 Flint Flækkefragment Yngre-sen X142 Flint Afslag med retouche Stenalder- X143 Flint Afslag Stenalder- X144 Flint Flækkeskraber Yngre-sen Mesolitikum X145 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X146 Flint Flække Maglemosek ultur- Kongemosek ultur X147 Flint Afslag Stenalder- X148 Flint Flækkefragment med retouche Yngre-sen Mesolitikum X149 Flint Afslag med retouche Stenalder- X150 Flint Forarbejdet flint Stenalder- X151 Flint Afslag Yngre-sen X152 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 28

30 X153 Flint Skraber Yngre-sen X154 Flint Blokafslag Stenalder- X155 Flint Afslag Stenalder- X156 Flint Afslag Stenalder- X157 Flint Afslag Stenalder- X158 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X159 Flint Afslag Stenalder- X160 Flint Afslag Stenalder- X161 Flint Flækkefragment Yngre-sen X162 Flint Bor Yngre-sen X163 Flint Afslag Stenalder- X164 Flint Afslag Stenalder- X165 Flint Afslag Stenalder- X166 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 29

31 X167 Flint Flækkefragment Yngre-sen X168 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X169 Flint Afslag Stenalder- X170 Flint Flækkefragment Yngre-sen X171 Flint Afslag Stenalder- X172 Flint Afslag Stenalder- X173 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X174 Flint Flække Yngre-sen X175 Flint Afslag Stenalder- X176 Flint Flækkeskraber Yngre-sen X177 Flint Afslag Stenalder- X178 Flint Skiveskraber Stenalder- X179 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 30

32 X180 Flint Afslag Stenalder- X181 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X182 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X183 Flint Afslag Stenalder- X184 Flint Afslag Stenalder- X185 Flint Flække Stenalder- X186 Flint Afslag Stenalder- X187 Flint Afslag Stenalder- X188 Flint Forarbejdet flint Stenalder- X189 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X190 Flint Afslag Stenalder- X191 Flint Flækkefragment Yngre-sen X192 Flint Afslag Stenalder- X193 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 31

33 X194 Flint Skiveskraber Yngre-sen X195 Flint Afslag Stenalder- X196 Flint Flækkefragment Yngre-sen X197 Flint Afslag med retouche Yngre-sen Mesolitikum X198 Flint Mikroflække Maglemosek ultur- Kongemosek ultur X199 Flint Flækkefragment Yngre-sen X200 Flint Skiveøkse/-mejsel Ældre X201 Flint Skiveøkse/-mejsel Ældre Ertebøllekult ur-yngre Ertebøllekult ur Ertebøllekult ur-yngre Ertebøllekult X202 Flint Afslag Yngre-sen ur X203 Flint Flækkefragment Yngre-sen Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 32

34 X204 Flint Afslag Stenalder- X205 Flint Afslag Stenalder- X206 Flint Flækkefragment Yngre-sen X207 Flint Mikroafslag Yngre-sen X208 Flint Ildskørnet Stenalder- X209 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X210 Flint Afslag Stenalder- X211 Flint Tværpil Ældre Ertebøllekult ur-yngre Ertebøllekult X212 Flint Afslag Stenalder- ur X213 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X214 Flint Afslag Stenalder- X215 Flint Afslag Stenalder- X216 Flint Flækkefragment Yngre-sen Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 33

35 X217 Flint Afslag Stenalder- X218 Flint Afslag Stenalder- X219 Flint Blokafslag Stenalder- X220 Flint Flækkefragment Yngre-sen Mesolitikum X221 Flint Flækkefragment Yngre-sen X222 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X223 Flint Afslag Stenalder- X224 Flint Flækkefragment Yngre-sen Mesolitikum X225 Flint Afslag Stenalder- X226 Flint Afslag Stenalder- X227 Flint Afslag Stenalder- X228 Flint Flækkefragment Yngre-sen X229 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 34

36 X230 Flint Mikroafslag Yngre-sen X231 Flint Flækkefragment Yngre-sen X232 Flint Blok Yngre-sen Mesolitikum X233 Flint Afslag Stenalder- X234 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen Mesolitikum X235 Flint Flækkefragment Yngre-sen X236 Flint Afslag Stenalder- X237 Flint Afslag Stenalder- X238 Flint Afslag Stenalder- X239 Flint Afslag Stenalder- X240 Flint Afslag Stenalder- X241 Flint Afslag Stenalder- X242 Flint Afslag Stenalder- X243 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 35

37 X244 Flint Afslag Stenalder- X245 Flint Ildskørnet Stenalder- X246 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X247 Flint Afslag Stenalder- X248 Flint Flækkefragment Yngre-sen X249 Flint Afslag Stenalder- X250 Udgår Mangler Udateret X251 Flint Afslag Stenalder- X252 Flint Afslag Stenalder- X253 Flint Afslag Stenalder- X254 Flint Mikroafslag Yngre-sen X255 Flint Afslag Stenalder- X256 Flint Afslag Stenalder- X257 Flint Afslag Stenalder- X258 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 36

38 X259 Flint Afslag Stenalder- X260 Flint Afslag Stenalder- X261 Flint Blokafslag Stenalder- X262 Flint Afslag Stenalder- X263 Flint Flække Yngre-sen Mesolitikum X264 Flint Flækkefragment Yngre-sen X265 Flint Afslag Stenalder- X266 Flint Afslag Stenalder- X267 Flint Flækkefragment Yngre-sen X268 Flint Afslag Stenalder- X269 Flint Afslag Stenalder- X270 Flint Afslag Stenalder- X271 Flint Afslag Stenalder- X272 Flint Ildskørnet Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 37

39 X273 Flint Afslag Stenalder- X274 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X275 Flint Flækkefragment Yngre-sen Mesolitikum X276 Flint Afslag Stenalder- X277 Flint Afslag Stenalder- X278 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X279 Flint Blok Stenalder- X280 Flint Afslag Stenalder- X281 Flint Afslag Stenalder- X282 Flint Afslag Stenalder- X283 Flint Afslag Stenalder- X284 Flint Blokafslag Stenalder- X285 Flint Mikroafslag Yngre-sen X286 Flint Flækkefragment Yngre-sen Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 38

40 X287 Flint Blok Stenalder- X288 Flint Afslag Stenalder- X289 Flint Blok Stenalder- X290 Flint Flækkefragment Yngre-sen X291 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X292 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X293 Flint Afslag Stenalder- X294 Flint Blok Stenalder- X295 Flint Mikroafslag Yngre-sen X296 Flint Afslag Stenalder- X297 Flint Afslag Stenalder- X298 Flint Afslag Stenalder- X299 Flint Blokafslag Stenalder- X300 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 39

41 X301 Flint Afslag Stenalder- X302 Flint Afslag Stenalder- X303 Flint Afslag Stenalder- X304 Flint Afslag Stenalder- X305 Flint Flækkefragment Yngre-sen X306 Flint Afslag Stenalder- X307 Flint Mikroafslag Yngre-sen X308 Flint Flækkefragment Yngre-sen X309 Flint Afslag Stenalder- X310 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X311 Flint Afslag Stenalder- X312 Flint Afslag Stenalder- X313 Flint Flækkefragment Yngre-sen Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 40

42 X314 Flint Afslag Stenalder- X315 Flint Mikrolit / mikrostikkel Ældre Maglemosek ultur-yngre Maglemosek ultur X316 Flint Afslag Stenalder- X317 Flint Blok Stenalder- X318 Flint Mikroafslag Yngre-sen X319 Flint Blokafslag Stenalder- X320 Flint Mikroflække Yngre-sen X321 Flint Afslag Stenalder- X322 Flint Afslag Stenalder- X323 Flint Afslag Stenalder- X324 Flint Afslag Stenalder- X325 Flint Afslag Stenalder- X326 Flint Afslag Stenalder- X327 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 41

43 X328 Flint Afslag Stenalder- X329 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X330 Flint Afslag Stenalder- X331 Flint Afslag Stenalder- X332 Flint Mikroafslag Yngre-sen X333 Flint Flækkefragment Yngre-sen X334 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X335 Flint Afslag Stenalder- X336 Flint Mikroafslag Yngre-sen X337 Flint Afslag Stenalder- X339 Flint Mikroflække Maglemosek X338 Flint Afslag Stenalder- ultur- Kongemosek ultur X340 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 42

44 X341 Flint Afslag Stenalder- X342 Flint Mikroafslag Yngre-sen X343 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X344 Flint Mikroafslag Yngre-sen X345 Flint Skiveskraber Yngre-sen X346 Flint Afslag Stenalder- X347 Flint Flækkefragment Yngre-sen X348 Flint Afslag Stenalder- X349 Flint Mikroflække Yngre-sen X350 Flint Blokafslag Stenalder- X351 Flint Afslag Stenalder- X352 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 43

45 X353 Flint Afslag Stenalder- X354 Flint Afslag Stenalder- X355 Flint Flækkefragment Yngre-sen X356 Flint Afslag Stenalder- X357 Flint Flækkefragment Yngre-sen X358 Flint Mikroafslag Yngre-sen X359 Flint Afslag Stenalder- X360 Flint Afslag Stenalder- X361 Flint Afslag Stenalder- X362 Flint Blok Stenalder- X363 Flint Afslag Stenalder- X364 Flint Mikroafslag Yngre-sen X365 Flint Afslag Stenalder- X366 Flint Blok Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 44

46 X367 Flint Afslag Stenalder- X368 Flint Flækkefragment Yngre-sen X369 Flint Afslag Stenalder- X370 Flint Flækkefragment Yngre-sen X371 Flint Mikroflække Yngre-sen X372 Flint Afslag Stenalder- X373 Flint Afslag Stenalder- X374 Flint Afslag Stenalder- X375 Flint Afslag Stenalder- X376 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X377 Flint Afslag Stenalder- X378 Flint Afslag Stenalder- X379 Flint Afslag Stenalder- X380 Flint Afslag med retouche Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 45

47 X381 Flint Afslag Stenalder- X382 Flint Afslag Stenalder- X383 Flint Afslag Stenalder- X385 Flint Flækkefragment Yngre-sen X386 Flint Afslag m. slibning Ældre Tragtbægerk X384 Flint Afslag Stenalder- ultur- Mellemneoli tisk Tragtbægerk ultur X387 Flint Afslag Stenalder- X388 Flint Afslag Stenalder- X389 Flint Afslag Stenalder- X390 Flint Afslag Stenalder- X391 Flint Afslag Stenalder- X392 Flint Flækkefragment Yngre-sen X393 Flint Afslag Stenalder- X394 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 46

48 X395 Flint Afslag Stenalder- X396 Flint Flække Yngre-sen Mesolitikum X397 Flint Mikroafslag Yngre-sen X398 Flint Afslag Stenalder- X399 Flint Afslag Stenalder- X400 Flint Afslag Stenalder- X401 Flint Flækkefragment Yngre-sen X402 Flint Miniflække Yngre-sen X403 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X404 Flint Afslag Stenalder- X405 Flint Mikroflække Maglemosek ultur- Kongemosek ultur X406 Udgår Mangler Udateret X407 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 47

49 X408 Flint Afslag Stenalder- X409 Flint Afslag Stenalder- X410 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X411 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X412 Flint Kerneøkse/-mejsel Maglemosek ultur- Ertebøllekult X413 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen ur X414 Flint Afslag Stenalder- X415 Flint Afslag Stenalder- X416 Flint Afslag Stenalder- X417 Flint Mikroflække Mell. Maglemosek ultur-yngre Maglemosek ultur X418 Flint Blok Stenalder- X419 Flint Afslag Stenalder- X420 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 48

50 X421 Flint Afslag Stenalder- X422 Flint Blokafslag Stenalder- X423 Flint Afslag Stenalder- X424 Flint Blokafslag Stenalder- X425 Flint Afslag Stenalder- X426 Flint Afslag Stenalder- X427 Flint Afslag Stenalder- X428 Flint Afslag Stenalder- X429 Flint Afslag Stenalder- X430 Flint Flækkefragment Yngre-sen X431 Flint Afslag Stenalder- X432 Flint Tværpil Mell. Ertebøllekult ur-yngre Ertebøllekult X433 Flint Afslag Stenalder- ur X434 Flint Afslag Stenalder- X435 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 49

51 X436 Flint Afslag Stenalder- X437 Flint Blokafslag Stenalder- X438 Flint Afslag Stenalder- X439 Flint Blok Stenalder- X440 Flint Afslag Stenalder- X441 Flint Flækkefragment Yngre-sen X442 Flint Afslag Stenalder- X443 Flint Ildskørnet Stenalder- X444 Flint Afslag Stenalder- X445 Flint Afslag Stenalder- X446 Flint Afslag Stenalder- X447 Flint Blok Stenalder- X448 Flint Afslag Stenalder- X449 Flint Afslag Stenalder- X450 Flint Afslag Stenalder- X451 Flint Afslag Stenalder- X452 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 50

52 X453 Flint Afslag Stenalder- X454 Flint Afslag Stenalder- X455 Flint Flækkelignende Afslag Stenalder- X456 Flint Afslag Stenalder- X457 Flint Afslag Stenalder- X458 Flint Afslag Stenalder- X459 Flint Flække Yngre-sen X460 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X461 Flint Blok Stenalder- X462 Flint Afslag Stenalder- X463 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X464 Flint Afslag Stenalder- X465 Flint Afslag Stenalder- X466 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 51

53 X467 Flint Afslag Stenalder- X468 Flint Afslag Stenalder- X469 Flint Afslag Stenalder- X470 Flint Afslag Stenalder- X471 Flint Afslag Stenalder- X472 Flint Afslag Stenalder- X473 Flint Afslag Stenalder- X474 Flint Afslag Stenalder- X475 Flint Flækkefragment Yngre-sen X476 Flint Afslag Stenalder- X477 Flint Afslag Stenalder- X478 Flint Afslag Stenalder- X479 Flint Ildskørnet Stenalder- X480 Flint Flækkefragment Yngre-sen Mesolitikum X481 Flint Afslag Stenalder- X482 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 52

54 X483 Flint Afslag Stenalder- X484 Flint Afslag Stenalder- X485 Flint Afslag Stenalder- X486 Flint Afslag Stenalder- X487 Flint Afslag Stenalder- X488 Flint Afslag Stenalder- X489 Flint Blok Stenalder- X490 Flint Afslag Stenalder- X491 Flint Afslag Stenalder- X492 Flint Afslag Stenalder- X493 Flint Afslag Stenalder- X494 Flint Mikroafslag Stenalder- X495 Flint Afslag Stenalder- X496 Flint Afslag Stenalder- X497 Flint Afslag Stenalder- X498 Flint Afslag Stenalder- X499 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 53

55 X500 Flint Blok Stenalder- X501 Flint Afslag Stenalder- X502 Flint Afslag Stenalder- X503 Flint Afslag Stenalder- X504 Sten Kvarts Udateret- Udateret X505 Flint Flække Yngre-sen X506 Flint Mikroflække Ældre Mesolitikum Maglemosek ultur-yngre Maglemosek ultur X507 Flint Flække Yngre-sen X508 Flint Skiveskraber Stenalder- X509 Flint Afslag Stenalder- X510 Flint Flække Yngre-sen Mesolitikum X511 Flint Flækkeskraberfragment Yngre-sen Mesolitikum X512 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 54

56 X513 Flint Flækkefragment Yngre-sen X514 Flint Flækkefragment med retouche Yngre-sen Mesolitikum X515 Flint Bor Yngre-sen Mesolitikum X516 Flint Skiveskraber Yngre-sen X517 Flint Tværpil Yngre Kongemosek ultur-ældre Ertebøllekult X518 Flint Blok Stenalder- ur X519 Flint Afslag Stenalder- X520 Flint Afslag Stenalder- X521 Flint Afslag Stenalder- X522 Flint Afslag Stenalder- X523 Flint Afslag Stenalder- X524 Flint Blok Stenalder- X525 Flint Afslag Stenalder- Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 55

57 X526 Flint Afslag Stenalder- X527 Flint Afslag Stenalder- X528 Flint Afslag Stenalder- X529 Flint Afslag Stenalder- X530 Flint Afslag Stenalder- X531 Flint Afslag Stenalder- X532 Flint Afslag Stenalder- X533 Flint Afslag Stenalder- X534 Flint Afslag Stenalder- X535 Flint Blok Stenalder- X536 Flint Afslag Stenalder- X537 Flint Afslag Stenalder- X538 Flint Flække Yngre-sen Mesolitikum X539 Flint Flækkelignende Afslag Yngre-sen X540 Flint Skraber Yngre-sen Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: Side 56

Kulturhistorisk rapport for systematisk udgravning. HBV 1452 Hennekesdam II

Kulturhistorisk rapport for systematisk udgravning. HBV 1452 Hennekesdam II Kulturhistorisk rapport for systematisk udgravning HBV 1452 Hennekesdam II KUAS J. nr. 2011-7.24.02/HBV-0019 Sted nr. 200 204-171 Udarbejdet af arkæolog, Cand. Mag. Janne Krøtel For Museet på Sønderskov

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport Systematisk udgravning HBV1447 Bæklund II Andst sogn, Anst herred, Region Syddanmark KUAS nr. 2011-7.24.02/HBV-0012 Stednr. 190101-127 Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2,

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168

HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168 HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168 Arkæologisk forundersøgelse af 30 hektar med spredte kogestensgruber, fund af flint og rester af moderne aktivitet Af Frauke Witte 2013 Museum

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1470 Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Af Ba. Peter Kahr Jørgensen 1 Indhold Baggrund 3 Topografi og undergrund

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse udført af Stine Jæger Hoff for, sommer Oversigtkort over anlægsarealet Kort- & matrikelstyrelsen Museets j.nr.: MLF00198

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

KTM348 Dræby Fed, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr

KTM348 Dræby Fed, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr KTM48 Dræby Fed, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. KUAS nr. 2009-7.24.02/KTM-0006 I forbindelse med opstilling af vindmøller ved Dræby Fed blev der fra d.. marts til d.

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Enghøj 7, etape 5, modul 3

Forundersøgelsesrapport MOE Enghøj 7, etape 5, modul 3 Forundersøgelsesrapport MOE 00084 Enghøj 7, etape 5, modul 3 Af arkæolog cand.mag. Nanna Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 10ak, Helsted By, Borup

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

Beretning for større forundersøgelse af HBV 1470 Skydebanen, Nørbølling, Folding Sogn, Malt Herred, tidl. Ribe Amt nu Region Syddanmark

Beretning for større forundersøgelse af HBV 1470 Skydebanen, Nørbølling, Folding Sogn, Malt Herred, tidl. Ribe Amt nu Region Syddanmark Beretning for større forundersøgelse af HBV 1470 Skydebanen, Nørbølling, Folding Sogn, Malt Herred, tidl. Ribe Amt nu Region Syddanmark Sted- og lokalitetsnr: 190302-123 KUAS J.nr: 2011-7.24.02/HBV0002

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55.

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55. TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.10. Sb.nr. 55. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et areal forud for anlæggelse af cykelsti. Abstract Forud

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

FHM5459 Elevvej 9-11, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr

FHM5459 Elevvej 9-11, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr , Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.06.04. Kampagne: KUAS nr. 013-7.4.0/FHM-00 Prøvegravning d. 9. december 013 af et byggemodningsareal på ca. ½ hektar. Generelt var området præget

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr. 180314-127. Beretning for Museum Midtjyllands udgravning af aktivitetsspor fra oldtiden i forbindelse med forundersøgelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Udført af cand. mag. Pia K. Lindholt for Museum Lolland Falster, 24. nov. 26. nov. 2014 Museets j.nr.: MLF01386 KUAS j.nr.:

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udgravning af: Gretbjergvej Øst, Hedensted, Matr. nr.: 19 e og 4 b Ejerlav: Torup Journalnr.: HOM 2407 KUAS 20087.24.02/HOM-0017 År: 2008 Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt:

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr.483, 2015 Indledning.. 3 Udgravningens forhistorie 3 Udgravningens

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

OBM 7050 Langehede, Søndersø

OBM 7050 Langehede, Søndersø OBM 7050 Langehede, Søndersø Forundersøgelse forud for anlæggelse af nyt biogasanlæg. Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr.505, 2016 Indledning...3 Udgravningens forhistorie...3 Udgravningens

Læs mere

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I SLKS nr. 16/06761 Stednr. 180310 Sb.nr. 175 UTM Zone 32, Euref89 Koord.: X: 499515.0 Y: 6217647.5 Ejerlav: Lind By Beretning for forundersøgelse, etape I Resume: Museum

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Museet på Sønderskov

Museet på Sønderskov Museet på Sønderskov Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1492 Kærvej, Brørup Matr.nr. 5a,7a,3a,8a,8b,7g Estrup Hgd., Malt Malt sogn, Malt herred, gl. Ribe amt, Region Syddanmark (Stednr.

Læs mere

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø OBM 5987 Glisholmvej - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 458, 2014 Indledning Udgravningens forhistorie

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

Bygherrerapport. SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Malene R. Beck

Bygherrerapport. SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Malene R. Beck Bygherrerapport SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.15. Malene R. Beck Svendborg Museum Bygherrerapport nr. 70:2009 SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Journalnummer: SIM 7/2011 Sted: Kirkebjerggård II SB Stednummer: 13.03.03-217 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Matr. nr.: 3am og 7a

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport MOE Kattegatskolen

Kulturhistorisk Rapport MOE Kattegatskolen Kulturhistorisk Rapport MOE 00286 Kattegatskolen Af Arkæolog cand. mag. Thomas Booker Nielsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 5bd, 5bo, 5bp, 5bs.

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

OBM Abelonelund Nordøst, Vejlby sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM Abelonelund Nordøst, Vejlby sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 8915. Abelonelund Nordøst, Vejlby sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Større forundersøgelse i forbindelse med anlæggelsen af boldbaner ved Strib. Af Arkæolog Maria Elisabeth Rasmussen Arkæologisk

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

PRIVATSAMLING FRA VILLINGERØD GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard

PRIVATSAMLING FRA VILLINGERØD GIM REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard REGISTRERINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Registreringens forhistorie I forbindelse med en mindre byggesag, som ikke blev til en egentlig

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder Af Museumsinspektør Mette Sejr Thomsen Arkæologisk rapport nr. 101, 2007 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt.

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Maria Elisabeth Lauridsen Arkæologisk Rapport nr.492 2015 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup Forundersøgelsesrapport MOE 00368 Drastrup Af arkæolog Trine Fristed Jensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 2v, Drastrup By, Essenbæk Sogn, Sønderhald

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape

Læs mere

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved, Rands VKH 2799 Gårslev sogn, Holmans herred, Vejle Amt. Stednr.: 17.05.02 sb.nr 29 Resumé Sb. 29 ses som en forhøjning i forgrunden af

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil.

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. GIM 3543 Højbro Å Beretning fra overvågning Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Resume: Anlægsarbejdet omkring udvidelse af Højbro

Læs mere

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Af arkæolog Signe Strandvig Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr.2 d Ørup By, Rosmus Rosmus Sogn, Djurs Sønderherred,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for følgegravning

Kulturhistorisk rapport for følgegravning Kulturhistorisk rapport for følgegravning HBV 1522 Holsted Gasledning Matr. nr. 14a og 14au Nr. Holsted By, Holsted Holsted Sogn, Malt herred, Vejen Kommune, Region Syddanmark KUAS J. nr. 2014-7.24.02/HBV-0010

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere