Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2 '.*' *

3 ,'*#

4

5

6

7 LA

8

9

10 MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915

11 *r / V -^'... ; T *mmj**r UDGIVNEAFJTJIIUS CfcAUSENT C RFRRISH7

12 TRYKT I 900 EKSEMPLARER LANGKJÆRS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

13 INDLEDNING af dsse Memorer, Provstnde Ida Forfatternden Anna Helene Johnsen, født den 26. Marts 1844, Datter af Kammerherre, Hofjægermester, Overførster /. N. Jessen, vl være bekendt ved sne Arbejder for Løsnngen af mange socale Spørgsmaal, og har kke mndst ndlagt sg Fortjeneste som en af de første Forkæmpere for Indførelsen af en ratonel Sygepleje her Landet. Herom fortælles hendes her meddelte Erndrnger, lgesom Forfatternden det hele taget har søgt at fremstlle et Bllede af den Perode, hun har oplevet mellem den gamle Td med dens rolge og urørlge socale Forhold herhjemme og den nye Td, der brød frem efter Krgen 1864, og af de Vlkaar, som den enkelte havde at kæmpe mod paa Fremskrdtets Omraade, kke mndst for Kvndens Vedkommende. Udg.

14

15 Ida Johnsen f. Jessen.

16

17 Barndomshjemmet Randers. SKOLEN OG BARNDOMMEN fordobles undtagen foran Konsonanterne b. d. g. og v. fordobles b. d." Vokalerne Aa, Ida, husk, Du har lovet at se mn tyske Stl gennem?" Tys, man kan kke høre, hvad man selv sger!" Og dog noget jeg fk, hv bedugges mt Blk." Konsonanterne b. d." Ida y kan Du da kke høre!" Du lovede!" Men ved Hjemmet med Ømhed det dvæler." Det er en Skam Ida, Du lovede." Tdt for Dn Skyld Løn!" Aa Vrøvl, Blækhus hedder kke Blekhaus!" Aa Du er altd saa vgtg, mt Tysk kan vel være lgesaa godt som Dt!" Har nogen af Jer set Tordenskjold Dyneklen?" Hv bedugges mt Blk!" Parmo Petersen spller mageløst og Jomfru Wmmer hvor det

18 var rædsomt, at han saadan døde!* Jeg har været hedder kke: ch håbe gewesen." Ok, Du med Dne Verbehstorer!" Dér er Frøknen!" og hele Klassen sad som elektrseret. I det samme væltede et Blækhus sn sorte Strøm udover et hvdt Broder. Gud's, det var Dg Ida\«Skolefrøknen var traadt nd, rank og majestætsk. Hvad er det dog for en Støj?" Det var Jessen." Ja naturlgvs, Jessen gør altd Fortræd. Ved Dn Uagtsomhed har Du nu ødelagt Annas Arbejde, som hun har syet paa hvert Mnut, hun har havt fr, for at det kunde blve tl færdgt hendes Moders Fødselsdag. Men nu skal Du ogsaa have en Anmærknng Protokollen, og jeg skrver hjem tl Dn Moder, da jeg er meget vred over Dn Opførsel. Hvs hele Klassen nu kke er stlle tl Læreren kommer, skal I alle sdde en Tme over!" a Det var rgtgnok en Skam, Du angav Ida y sagde Børnene Munden paa hverandre, da Frøknen var gaaet, det var dog Dn Skyld, Ida rettede jo Dn tyske!" Det var da ved Gud hende, der væltede Blækhuset, jeg kunde da kke lyve og sge, at det var mg!" Men det var jo for at skjule Dn Stlebog", svarede jeg. Jeg blev saa angst, da jeg saa Frøknen, at jeg slet kke lagde Mærke tl Blækhuset." Tys dog, dér er Læreren!" Efter hans Tme var Skolen endt for den Dag.

19 Under et Sus af Snak tog Skolepgerne deres Tøj paa. Strden var stærkt oppe og delte Klassen to Parter, det ene for mg, det andet for Anna. Du sladrer aldrg Ida> og v skal rgtgnok holde med Dg næste Gang," sagde mne Venner. Det andet Part raabte: Anna faar aldrg Anmærknnger, og Du skulde bare kke være saa vgtg, ford Du er Kammerherredatter, saa burde Du netop være Nr. L* Jeg fk oftere dette Faktum at høre fra Skolekammeraterne. Paa Hjemvejen spekulerede jeg paa Lvsproblemernes mange Vanskelgheder. Det forekom mg saa underlgt, at Anna og de andre altd gk fr for Beskyldnnger. Men Fader sagde, at jeg kke maatte sladre, da det kke sømmede sg for hans Datter; men hvorledes skulde jeg saa forsvare mg, naar Skylden kke var mn, og det var den sjældent. De andre benyttede sg saa ofte af, at jeg kke angav dem. Jeg ønskede altd, at der dog kke var saa mange jeg kke omgaas, og det var netop Skolen. De fleste maatte de allerrareste. Hjemme talte de altd om, hvor yndg Emma var; saadant et rent Dydsmønster, men hun havde ogsaa en hel Lærernde ganske alene for sg selv og slet ngen Kammerater, der kunde vælte Skylden over paa hende. Mn Fader, Kammerherre Jessen, havde været gft første Gang med en Baronesse Drcknck Holmfeldty der skænkede ham en stor Flok Børn, hvoraf jeg var den yngste.

20 1 Fra mn Moders Dødsleje, ) da jeg var et Aar gammel, tog mn Tante mg med sg tl sn Herregaard. Hun var Søster tl mn Moder og gft med Besdderen af en Herregaard Nærheden af Randers. 2 ) Famlen Drcknck Holmfeld stammede fra Holland. Blev forjaget derfra under dets saakaldte Frhedskrg mod Napoleon. I Landflygtgheden bosatte den sg en Td Tyskland, hvor en Del af Børnene blev opdragne. Senere flyttede den hertl og lod sg naturalsere. Vanskelghederne med den store Husholdnng efter mn Moders Død og de mange Børn voxede mdlertd mn Fader over Hovedet, og han gftede sg anden Gang med sn Kusne. Denne Dame var en meget klog, ret velhavende ældre Pge, en bekendt Fremtonng det kjøbenhavnske Bourgeoses Selskabslv omkrng Aarene Hun stod fuldkommen paa Højde med sn Kreds, der endnu levede Ltteraturens saakaldte Guldalder", men hun stod saa fjernt som vel mulgt fra Kendskab tl og Forstaaelse af Barnesndene og deres Ledelse, som ogsaa tl et datdgt Provnslv. Mn Fader, der var Overførster Jylland, havde bosat sg Randers, og tl dette Hjem medbragte ) Kammerherre, Hofjægermester Ncola Jacob Jessen ( ) var fra 1845 Overførster for de jydske Statsskove med Bopæl Randers. Han var Landstngsmand Han blev gft 1832 med Selma Henrette Drcknck Baronesse af Holmfeld ( ) og anden Gang 1848 med sn Kusne, Carolne Vlhelmne Jessen ( ). Det sdste Ægteskab var barnløst. Forfatteren tl nærværende Memorer, Ida Anna Helene Johnsen, født Jessen, er født 1844.») Idala Frederkke Poulne Drcknck Baronesse af Holmfeld ( ) blev gft 1829 med Kammerherre, Hofjægermester Hans Helmuth Lttchau tl Tjele ( ).

21 hans anden Kone et rgt Udstyr af Kunstskatte, samlet fra hendes Faders og Morfaders Hjem, saa det kom snart tl at splle den llle Bys Selskabslv. en fremtrædende Rolle Tl dette Hjem vendte jeg mne Skrdt fra Skolen, og jeg var kke let om Hjertet under denne Gang ved Tanken om Brevet, som jeg skulde aflevere. Jeg traadte nd den store, smukke Daglgstue, hvor mn Stedmoder sad med mne to ældre Søstre. Alle var de beskæftgede med deres Haandarbejder. Hvordan er det, Du kommer nd ad Døren, gaa ud og kom saa nd gen uden at slentre saadan omkrng!" var mn Stedmoders Velkomstord tl mg. Aa, altsaa er Humøret daarlgt!" sukkede jeg ved mg selv, det jeg gjorde mn Entrée om. De to Gamle" mn Betegnelse for mne to ældre Søstre ser heller kke for haabefulde ud, de hjælper mg heller aldrg, saa det ender nok med Storm; men det er lge saa godt at tage Skyllen strax og aflevere Brevet". Inde Daglgstuen gk Stemnngen højt, og det var kke mlde Domme, der faldt om mg. Med hele den Klogskab mn Stedmoder sad nde med, havde hun underlagt sg Husstanden, fra Børnene tl Tyendet og Omgangsvennerne. Mn tavse, ndesluttede Fader, der en stor Del af Aaret var paa Embedsrejser, blandede sg aldrg sn anden Kones Husførelse; men Famlesygdommen (Herskesyge) var gaaet Arv tl Stedmoder, saa dette, at

22 6 jeg elskede og saa op tl mn Tante, mn afdøde Moders Søster, som mn egentlge Moder, vlde hun kke fnde sg. Barnehjærtet lader sg jo mdlertd kke tvnge uden ved den højeste Grad af Mldhed og Overbærenhed, hvlke Egenskaber hun kke besad, saa jeg blev hele mn Barndom og mn første Ungdom gennem, uden at vde eller vlle det, den Sten hendes Ægteskab, hun aldrg fk løftet. Underlgt nok, senere Lvet, da jeg gk ud paa de, dengang endnu ubanede Veje, var hun dog den Famlen, der bedst forstod hvad jeg søgte og hvad jeg vlde; hvormod jeg har et Brev fra mn Tante, mn første Plejemoder, hvor hun paa det stærkeste bebrejder mg mn Bryden ud" fra Tradtonen. Efter endt Skoletd satte jeg mg gerne nd mn Faders Studereværelser tl mne Lekter. Meget gjorde jeg kke ved dem. Skoleundervsnngen var jo dengang saa tør, sær vel Pgeskolerne, at den mest tog Hensyn tl Lærenemhed" og deraf følgende Remser, men aldrg tog Forstand eller Fantas Betragtnng. Lekterne kedede mg forfærdelgt og jeg brugte dem mest som Paaskud tl at sdde uforstyrret hos mn Fader, hvor jeg altd var skker paa Fred, og Ro kunde følge mn drømmende Naturs mangfoldge Veje. Dog vel mest ford jeg med Børns skre Instnkt følte, at jeg var hans Yndlng. Her drømte jeg mg nd Forhold og Verdener, hvor Menneskene og Lykken tlsmlede mg.

23 Paa dette Tdspunkt hørte det saaledes tl mne mest yndede Drømme: at være velgørende Fe" paa mn Tantes Gods. Jeg drømte mg nd Havens dunkle Gange, hvor jeg med Kusner og Fætre legede Konge og Dronnng. Naar Drømmene rgtg vlde føje sg, var jeg naturlgvs Dronnng. Jeg red om paa en hvd Hest og gav alle Bønderne fr. Sdste Fere havde jeg netop læst Ingemanns Romaner. I sdste Øjeblk reddede jeg saa Forpagterens Jørgen fra at faa Prygl, ford han havde stjaalet formange Æbler, det jeg ædelt tog Skylden paa mg. En Dronnng maatte jo tage Æbler, hvor hun vlde. Mne Drømme endte gerne hos Ajax", mn Fætters Hund. Ak, hvor jeg længtes efter den! Vlde den dog blot komme dette og hylende af Glæde sprnge op ad mg! Øjeblk, Den var bleven dresseret sdste Sommer, lukket nde og sultet, naar den kke kunde fatte de mange Lærdomme. At dens Opdragelse trak saa stærkt Langdrag, var vstnok for en stor Del mn Skyld; th saasnart den var bleven lukket nde, lstede jeg ned Køkkenet, hvor jeg var Ven med hele Personalet og fk saameget Mad, jeg kunde have mt Bluseforklæde. Ved at sætte en Stge tl, kunde jeg krybe gennem et Vndue tl dens Indelukke, hvor v to saa havde et Par underholdende Tmer. Grats udleverede jeg dog kke mne Almsser; men fordrede smaa extra Forestllnger af dens nys lærte Kunster, saa den vstnok mange Gange var tvvlraadg om, hvem der var værst, Fætteren eller jeg.

24 8 Naar Tden var skreden saa langt frem, at Lekterne kke mere kunde bruges som Paaskud tl at blve nde hos Fader, maatte jeg tage Afsked med Ajax og alle de andre skønne Drømme, og sætte mg nd Daglgstuen tl de Voxne med mt Haandarbejde. Det var kke nogen behagelg Overgang. Dér kunde Drømmene kke komme Gang, de blev skræmte af de mange Øjne omkrng mg. De mødte kun op enkelte Tanker den Aften det næste f. Ex. da Dronnngen" hævnede sg paa mn Søster ved at nægte hende at komme paa Klubbal tl Straf for hendes onde Handlemaade mod hendes egen Søster og ford hun altd sladrede om denne, hvlket kke sømmede sg for en fn Dame. Men som sagt, der kom aldrg nogen rgtg Sammenhæng Drømmene og sær ngen ordentlg Slutnng paa dem den kedelge Daglgstue. Inde mn Bedstemoders Stuer dermod befandt jeg mg mere tryg. Hun var Stedmoders Moder og Datter af Mnaturmaler Muller ndkaldt y her tl Landet ved Kunstakademets Oprettelse paa Charlottenborg. 1 ) Hun maa have været meget smuk efter et vdunderlgt Bllede af Jens Juel at dømme. Ved senere Aar at læse Hebergs eller Fru Gyllembourgs Noveller syntes jeg at fnde hendes Bllede Heltnden To Tdsaldere". *) Fru Carolne Vlhelmne Jessen var en Datter af Forfatterndens Farbroder, Overkrgskommssær Fredrk Chrstan Jessen ( ), der havde været Bogholder ved Spece-Banken Altona, og Sophe Fransne Muller ( ). Denne var en Datter af den sn Td meget bekendte Hof-Mnaturmaler Wlhelm Andreas Muller ( ) hans andet Ægteskab med Bodl Mare Jensen ( ). Han var født 1 Brunsvg og kom c tl Kbhvn., hvor han 1765 blev Hofmnaturmaler.

25 9 Naar v Børn skulde hlse Godmorgen paa hende, stededes v tl Haandkys og nejede. Efter Datdens Tradton gjorde hun da allehaande moralske Bemærknnger om Dyd og Beskedenhed etc; men gled dog temmelg rask derover, sær naar jeg var alene; th jeg var hendes Yndlng, trods hendes Datters Mangel paa Sympath for mg. Hendes Daglgstue var et llle Kunstkabnet. Blandt andre Sager stod der et broncebeslaaet Chatol, der var det skønneste Møbel, jeg har set. Paa en Afsats var der et llle Rum, hvorfra en Duft af Rosenole endnu staar mg frskt Mnde, naar den llle Lem, der lukkede for Rummet, blev lukket op, for at hun kunde gve mg en 8 Sk. al Hemmelghed hvorefter, jeg strax løb ned tl Urtekræmmeren Baggaden for at erhverve mg for 2 Sk. Fgener, som Købmanden serverede mg en stor Klump paa Dsken, hvor han stod og maalte Skraa lange Strmler efter afstukne Mærker. Resten af Formuen blev lagt hen tl Ba- der leverede en mellem geren Skolegaarden, Smaapgerne højst eftertragtet Genstand: et 2 Sk. Franskbrød med Smør paa tl tre Sk.," slet kke anderledes eller bedre end vor øvrge Skolemad, men det fremmede og hemmelghedsfulde satte naturlgvs Krydderet paa Nydelsen. Hvad der dog langt overgk mne Forventnnger om dsse hemmelghedsfulde 8 Skllnger, Bedstemoder glædede mg med, var hendes Fortællnger. Mn Begærlghed efter at lytte tl dem var vel det egentlge Bndeled mellem os to. De andre

26 10 Børn holdt kke vdere af hende, og hun heller kke af dem. Levende skldrede hun de svundne Tders Famleskkkelser, baade dem hun var kommen af, og dem, hun blev gft nd. Meget var vel over mn Alder og Forstand, men tjente dog vst høj Grad tl mn Udvklng, og ubevdst følte jeg vel hendes store Hjærte Modsætnng tl mn Stedmoders store Forstand, men Mangel paa denne Lvets skønneste Egenskab. Hele vor Slægt for et Par Generatoner tlbage havde staaet nær Forbndelse med Dronnng Julane Mare og var hende høj Grad hengven. Masser af Træk fra hne Tder sad Bedstemoder nde med. Mn Stedmoder tog altd Julane Mares Carolne Mathlde havde mn fulde Kærlghed, trods de haarde og foragtelge Domme, der faldt om hende fra mn Stedmoders Sde. Jeg turde dog for alt Verden kke udtale dsse Tanker, og jeg tænker mg, Bedstemoder kke heller; th hun tav altd, naar dette Emne kom paa Bane; men mne Part; men jeg kan huske, hvorledes jeg rullede mne bare Arme nd mt Bluseforklæde og knyttede mne smaa Hænder derunder af Vrede mod denne Dronnng; hvormod den unge ulykkelge egne Anskuelser maa jeg jo ubevdst have faaet fra hende. Den Dag Struensee blev henrettet, satte Bedstemoders Fader hende paa Tjenerens Arm og lod dem følge med, for at se paa det frygtelge Skuespl, og da det var forb, fk hun et Ørefgen for at huske det.

27 11 Som alle Børn paa den Td fk hun en stræng Opdragelse. Naar hun vlde undfly den stærke Opsgt, hun var underkastet, løb hun langs ad de brede Tagrender paa Charlottenborg, hvor hendes Forældre boede, hen tl en Vennde, hun uset kunde naa ad denne Vej. En Dag saa hun st Snt tl at Matrosernes Ærter, der smde en Kattekllng ned sad og nød denne Spse paa et af Smaaskbene nedenunder Nyhavns Kanal. Denne Demonstraton var en Hævn, ford de tl Faderen havde meldt hendes farefulde Excursoner ad Tagrenderne, der satte Skræk hele Nabolaget. Hendes Mands Broder, den bekendte Peter Jessen, blev Kabnetssekretær hos Frederk den VI 1 ) og havde megen Indflydelse, men var forfærdelg forhadt, vstnok mest ford han led af en ubændg Herskesyge, et Onde, der har hjemsøgt mangfoldge kvndelge, som mandlge Medlemmer af Slægten, baade de forbgangne og de senere Tder. Grandonkel Peter havde sn Bolg ude paa Fasangaarden paa Frederksberg. Han taalte kke nogen Slags Rengørng dette Hjem, men dog endnu mndre Malproperhed. Naar der da al Hemmelghed var skuret Gulv, medens han var paa Slottet, trak den stakkels forkuede Grandtante og hendes Pge tmevs med Fyrfade henover de vaade Gulve ) Peter Carl Jessen ( ) var Kasserer hos Kronprnsen tl 1803, da han blev Chef for dennes cvle Departement og 1808 Kongens Kabnetssekretær. Han var en meget stræng og ndflydelsesrg Embedsmand blev han Konferensraad. Han var gft med tvende Søstre: Johanne Vlhelmne Wldenradt ( ) og Regne Margrethe Wldenradt ( ).

28 12 (dengang fernserede man dem jo kke). Havde Grandonkel truffet dem vaade, sagde mn Bedstemoder, var der opstaaet frygtelge Scener, da Hdsghed og Herskesyge hyppgt er to uadskllelge Søskende. En fast Regel var det, at han hver Aften spllede et Part Ecarté med sn Kone. Aldrg mere end ét var Reglen, og dette skulde tage en Tme. Hans Kone havde mdlertd engang paadraget sg en Skade det ene Ben, men turde kke sge det tl Manden, da Sygdom var blandt de Tng, han kke taalte. Hun lod sg aarelade efter datdg Brug. Aaren skulde bløde en Tme, og hun benyttede dertl den, hvor de spllede Kort. Benet blev anbragt varmt Vand et Kar, der stod skjult under Bordet. Uheldet vlde mdlertd, at Manden den Aften første og sdste Gang deres Ægteskab vlde splle to Parter. Mn Grandtante havde nær forblødt sg, men turde ntet sge, saa hellere sætte Lvet tl. De havde ngen Børn, men adopterede to. Den ene af dem var forhenværende Kabnetssekretær Trap, der først var ansat hos Frederk den VII> senere hos Chrstan den IX 1 ). Trap har fortalt mg endel af de Frasagn, der verserede om Grandonkels Despot. Efter hans Udsagn tl mg maa der exstere eller have exsteret endel efterladte Meddelelser, baade om Grandonkels Embedsførelse og om Slægten Jessen. ) Gehemeraad Jens Peter Trap ( ) var en Søn af Købmand Nels Trap Randers. Fra 1834 var han ansat Kongens Kabnetssekretarat, men blev først selv Kabnetssekretær 1856, tl ban tog sn Afsked 1884.

29 13 Denne er af meget gammel Oprndelse, stammer fra 3 frsske Bønder, der var Brødre og udvandrede fra Slesvg under Dtmarskerkrgen. Dsse tre Brødre var frels", dengang Benævnelsen for fre" eller adelge, førende Adelsmærket a Jessen" Stedet for det senere tyske v." Gennem mang- Generatoner har der alle tre Grene været foldge Generatoner, der tl Tder har kunnet opretholde det Fortden ret kostbare Adelsskab, men betydelge saavelsom mndre betydelge Skkkelser tl andre Tder af Forholdene har været afskaaret fra dette, tl Dato begunstgede Fortrn. Famlegodserne er nemlg gaaet tabt de mange Aarhundreder. Efter Sagnene Jylland ad Maragerkanten. blev en Del skænket tl et Kloster I vort Leds Grandslægt var en Datter, Julane Mare, Søster tl Kabnetssekretæren, naturlgvs opkaldt efter Dronnngen. 1 ) Hun blev Lektrce hos Dronnng Julane Mare, var tllge Dgterog Forfatternde, bl. a. tl den temmelg gruelge Fædrelandssang: Danmark hellge Lyd o.s.v.", en Prsopgave, hvortl 11 Dgtere havde konkurreret. Hun vandt Prsen som Forfatteren Carl Bernhard eller Sant Auban udtrykte sg: røg 11 Poeter af Pnden, da Prskomtéen troede, at Oehlenschlæger var Forfatteren". Som Lektrce tjente Grandtante Julane Dron) Julane Mare Jessen ( ) var en Datter af Etatsraad N. J. Jessen. Hun var fra c Lektrce hos Enkedronnng Julane Mare og var høj Grad æstetsk nteresseret. Trods sn Sygelghed havde hun megen Omgang sær med Tdens største lterære Personlgheder. Hun vandt 1819 Præmen for en Natonalsang, det uheldge Dgt: Dannemark, Dannemark, hellge Lyd!", som Weyse gjorde populær ved sn Musk.

30 14 nngen mange Aar; men dsse var kke uden Rystelser. Engang Dronnngen under en af dsse Læsetmer havde gvet sg Passar med hende, var de begge blevne vrge, og Grandtante forglemte sg den Grad, at hun Dstrakton tog en Prs af Hendes Majestæts Snusdaase, hvlken Næsvshed umulggjorde saavel Daasens, som Indholdets fremtdge Benyttelse af Dronnngefngre. Den blev ogsaa med et Knps sendt hen den anden Ende af Stuen fulgt af Beskeden: Nmm Se Ihre Doose a Vrede, Afsked! Efter at have gjort Knæfald blev Syndernden dog taget tl Naade gen. Hun skal efter Bedstemoders Sgende have været et fromt og godhjertet Menneske, der adopterede to Plejebørn, som hun opdrog omhyggelgt, men strængt efter Datdens Sæd. Noget af sn Broder Peters peremptorske Karakter har hun maaske dog sddet nde med. Saaledes modtog hun alle Datdens Skønaander: Baggesen, O ehlenschlæger, Henrck Steffens o. med fl. et Vær saa : artg, Monseur, kke at træde Toppen af mt Sand!" man strøede dengang hyppgt Sand paa de hvdskurede Gulve for at lette Renholdelsen og hos Tante Julane maatte dsse store Aander dele Skæbne med de andre Dødelge, der besøgte hende hendes Hjem Smallegade, og lste langs Væggene for kke at tage Synet af det frskt strøede Sand. Constantn Hansen har malet et fortræffelgt Bllede af hende en underlg Dragt, der nærmest mnder om en Nattrøje. I denne Paaklædnng gk hun dog paa Gaden, og om Sommeren uden Hat,

31 15 kun med Parasol over Hovedet. Dragten har vel dengang kke vrket afstkkende, da der ekssterer flere samtdge Blleder af Damer lgnende Paaklædnng. Køn har denne Tante kke været, efter Blledet at dømme, med store Øjne og karakterstske Træk, mere lgnende en Mand end en Kvnde, En Td var Bedstemoders Mand ansat Altona netop under den franske Revoluton, og hun fortalte ofte om sne Oplevelser med Emgranterne. Af dsse Meddelelser staar kun ét Hovedndtryk mg klart, nemlg den franske Adelsmands ukuelge Energ tl at erhverve det nødvendge tl sg og sne, for kke at blve afhængg af de Forhold, der havde berøvet ham al hans Ejendom, hvlket man jo høj Grad maatte beundre. En af de Marquer, hun gjorde Bekendtskab med, gk saaledes rundt og solgte Baand o. a. m. ved Dørene. Damerne vste sg dermod kke vdere bevægelge Nøds- standen. Et blaseret, nydelsessygt og overkultveret Standsarstokrat har, efter Bedstemoders Fortællnger, været det fremherskende Træk. En af dsse Damer havde Bedstemoder maattet huse, da den stærke Tlstrømnng af Flygtnnge foraarsagede Pladsmangel, baade Hamborg og Altona. Samme Dame maatte vel have reddet en Del; th hun førte baade Tjener og Kammerjomfru med sg, som hun kke var at formaa tl at sklle sg af med; kke engang den ene af dem, uagtet Bedstemoder havde ondt ved at skaffe dem Plads. Hver Morgen maatte Tjeneren paa et Guldfyrfad varme dto Tandstkker,

32 16 for at Madame kke skulde forkøle sne Tænder, naar hun stangede dem. I den Smag, sagde Bedstemoder, at de fleste af dsse franske Damer havde stllet deres Lvsfordrnger, og gennem Generatoner var de vel opfødt med saa overcvlserede Vaner, at de trods Nød og Lvsfarer kke kunde brnges ud af dem. Intet bragte dog Bedstemoders Begejstrng og Hjertevarme den Grad frem, som naar hun omtalte den næstældste af sn Mands Brødre: Carl Wlhelm Jessen, mn Farfar, bekendt fra Slaget ved Odden 1807, hvor han om Bord paa Prnds Chrstan", som han førte, holdt Kampen gaaende en hel Dag mod to engelske Fregatter. 1 ) Da han maatte gve op, satte han Prnds Chrstan" saa dybt paa Grund, at Englænderne kke kunde faa den los og tage den som Prse. Men de engelske Matroser og Offcerer stod Geled for at hædre hans udholdende Modstand mod Overmagten, da han som Fange bordede deres Skb. Lgeledes leverede de ham hans Sabel tlbage. Her var det ogsaa, at den unge haabefulde Wllemoes faldt, allerede ved det første Skud. Om Bedstefaders jævne Karakter fortalte baade Bedstemoder og senere Gehejmeraad Trap mg mange betegnende Træk. Efter Slaget ved Odden mødte mn Farmor ham en Dag paa Trappen for ) Den saa bekendte Søhelt og højt agtede Hædersmand Carl Vlhelm Jessen ( ) Forfatterndens Bedstefader blev Guvernør Vestnden 1822 og døde allerede Aaret efter, men der vdes ntet om, at han blev forgvet. Mndesmærket ved Odden blev allerede rejst kort efter Affæren af en Prvatmand, men blev standsat 1879 og senere af Staten.

33 17 Udgaaende fuld Unform med trekantet Hat, Epauletter o. a. m. med en stor Dyne under Armen. Men Jessen dog, hvad er det, Du slæber paa?" fra Aa, llle Mor, jeg skal sge Dg, jeg kom lge Rapport hos Mnsteren, gk paa Hjemvejen nd tl den saarede Matros, der kun har det daarlgt og slet kke ordentlgt Sengetøj, saa skyndte jeg mg hjem efter mn Dyne, men jeg kommer strax gen." De store socale Begvenheder hele Europa paa de Tder havde havt stærk Indflydelse paa Bedstefader, og hans Frsnd var kke velset paa højere Steder. Hverken det tradtonelle Adelskab eller det mltære lagde han nogen Vægt paa. Mn Fader fortalte, hvorledes han og hans Broder, TychoJessen y bekendt fra 1848 under Navnet Batteret Jessen", 1 ) skød tl Skve efter de gamle Adelspatenter med Farfars Tlladelse. Efter Affæren ved Odden vlde Dronnng Julane Mare vse Bedstefader en Anerkendelse ved at sende ham et fornyet Adelspatent, men Bedstefader sendte Forærngen tlbage tl Dronnngen. Noget slgt var jo et Uncum dengang og blev meget unaadgt optaget paa højeste Steder. Da der tllge var stærk Gærng den menge Marne, og mn Bedstefader var meget forgudet netop blandt dem, frygtede man vel for hans fre Ideer; th for at fjerne ham blev han sendt tl Vestnden som ) Tycho Jessen ( ) blev 1842 Chef for Artllerkorpsets 3. Batter og udmærkede sg med dette Krgen 1848 og 49. Han blev Major 1848, tog sn Afsked 1854 og fk Ttel af Oberst 1856.

34 18 Guvernør. Skjulte og aabenbare Fjender har vel kke anset denne Fjernelse for tlstrækkelg, th et Par Aar efter Ansættelsen blev han forgvet og lgger begravet paa St. Thomas. Landet forglemte dog kke sn tapre Søn, men satte ham et smukt Mndesmærke Syvtaarsdagen efter Slaget ved Odden. Jeg vlde ønske Bedstemoder havde oplevet dette, da hun var en varm Ven af den Famle, hun var blevet gft nd og altd følte Btterhed over at Bedstefader kke blev her Landet. Hvad Kunstværkerne efter Mnaturmaler Muller (Bedstemoders Fader) angk, saa exsterede der en llle Samlng af de kongelge Personers Blleder, mest Jens Juels Smag. De var Dubletter af Blleder, der dels var Majestæternes prvate Eje, dels paa Museerne. En Del gk tabt ved Frederksborgs Brand, en Del ved Chrstansborgs Brand Frederksborg Museum erhvervede senere, hvad der var opbevaret Famlen. Af Frederk den Store var der en udpræget Tegnng, som Muller havde taget sne Drengeaar og som havde sn llle Hstore: Mullefs Fader havde en Ansættelse hos Frederk den Store. En Dag var Drengen lstet efter Faderen uden dennes Vdende, havde skjult sg bag et Skærmbrædt og taget Tegnngen, medens Kongen stod st Studereværelse og talte med Faderen. Tegnngen hel Fgur kvart Format var saa levende, at man syntes, man kunde høre ham tale. Da Faderen fandt Drengen bagved Skærmen, fk han et Ørefgen, men han sagde:»tegnngen fk jeg dog. a

35 19 De sdste 5 6 Aar Bedstemoder levede, laa hun stadg tl Sengs. Hun blev 95 Aar, men bevarede sn tl Lvlghed kort før sn Død. Som de fleste Gamle, sær de mest lvlge, foretrak hun let Lekture sne sdste Aan H. C. Andersens Eventyr var hendes stadge Adspredelse. Dgteren selv besøgte os uformodet engang hun netop laa beskæftget med denne Læsnng, og det glædede ham naturlgvs at se sg forstaaet af den Gamle. Han greb Bogen, det han udbrød: Ja, dsse vl leve, men alt mt andet vl gaa tl Grunde." Han læste Eventyret: De røde Sko" for os; men egentlg var jeg, trods mn Uerfarenhed lterær Henseende, skuffet af hans Oplæsnng. Mg selv uafvdende var jeg forvænt, da mn Fader var en Mester at læse Holberg og Andersen. Senere Lvet har jeg forøvrgt fundet, at Forfattere Reglen kke forstaar at læse deres egne Værker op. Endelg nærmede en af de længselsfuldt ventede Sommerferer sg. Dagene syntes mg Aar, nden den 24 de Jul vlde ndfnde sg. Dsse Ferer var Glanspunkterne gennem hele mn Barndom. En hel Maaned paa Landet hos mn Tante var næsten kke tl at fatte for Glæde og Forventnng! De sdste Dage før den forestaaende Afrejse kunde jeg hverken spse eller drkke. Pgen, der hjalp mg Vognen, sagde: Frøken Ida blver saa bleg." Mn Tante sad nu Enke paa st Gods. Hun var, 2*

36 20 som omtalt, Søster tl mn afdøde Moder 1 ). Hendes tyske Opdragelse havde sat tydelge Spor hendes Talesprog, der havde en stærk udenlandsk Accent, hvlket hun dog satte Prs paa, da uforfalsket Dansk af hende, som af mange Arstokratet, blev betragtet som smpelt. Hendes Smag og moralske Standpunkt kan nærmest betegnes som stærkt paavrket af Rousseaus Tdsalders sentmentale Overkultur, hvlken Kvnden ndtager den hvde, uskyldsrene Skkkelse. I en ældre Alder blandedes dette med en stærk Relgøstet, uden at denne dog prægedes af nogen af de enkelte Strømnnger, der hne Tder gk hen over Landet. Maalet for den Udvklng, hun søgte for sg selv og hvormed hun søgte at paavrke sne Børn, var, som for alle Datdens prvlegerede Stænder, for ngen Prs at formndske dsse Prvlegers Værder ved at komme for ntm Berørng med den Del af Samfundet, der kke var prvlegeret. Hun var en omhyggelg Moder, og den Gang hun tog mg fra mn Moders Dødsleje tl st Hjem, optog og behandlede hun mg aldeles som st eget Barn. Hun var den første, jeg kaldte Moder", jeg elskede hende over alt Verden og ansaa det som den største Uretfærdghed hele mn Barndom gennem, at hun havde bragt mg tl Randers tl den nye Stedmoder. Den Rystelse jeg fk, da jeg saa hende *) De var Døtre af en hollandsk Søoffcer, Arnold Chrstan Leopold Drcknck Edler von Holmfeld ( ) af gammel hollandsk Adelsslægt, der blev engelsk Krgsfange 1797, men boede Tyskland tl han flyttede tl Danmark, hvor han 1806 blev optaget den danske Adel.

37 21 køre bort gen uden at tage mg med, forvandt jeg egentlg aldrg. Men nu var altsaa et Aar strdt gennem. Feren var begyndt, og jeg var nu paa den fre Tmers Kørsel tl mt Parads. Vognen drejede fra den haarde Chaussée nd paa den bløde sandede Bvej, der førte op tl Gaarden og løb mellem Herregaardens Jorder. Jeg syntes altd det var som at køre en Dyne. Nu var der kun en halv Tmes Forventnng, og endelg kom Borgens takkede Gavle tl Syne mellem Parkens Træer. Mt Hjærte bankede af Glæde. Dér var de mægtge Asketræer omkrng Haven, der saa saa underlgt ned paa Menneskene, ford dsse var saa smaa. En Lndeallé førte gennem Ladegaarden tl en prægtg hvælvet Port, gennem hvlken den ndelukkede Borggaard kom tl Syne med en Bygnng lgefor, der var mellem 3 å 400 Aar gammel. En llle Bøjnng førte hen tl en bred Trappe, hvor mn elskede Tante altd stod og vnkede velkommen. Herude levede jeg helt og uforstyrret mt Drømmelv. Jeg travede rundt Haver og Skove, Lader og Stalde. Overalt kun Venner blandt Menneskene som blandt Dyrene. Havens Træer og Blomster, Hundene og Kattene, alt blev tjenende Aander mn Fantasverden. Men den lykkelge Maaned, da jeg vandrede fra den ene lykkelge Dag nd den anden, svandt kun altfor hurtgt. En af de Tng, som den yngste af mne to Søstre

38 22 altd drllede mg med, var, at hun sagde, at mt Haar var rødt. Denne Beskyldnng tog jeg mg forfærdelg nær, da hun tlføjede, at denne Farve Haar var Tegn paa et falskt Snd, og jeg følte denne Tlskkkelse som en frygtelg Skam. Der havde, kort før Feredagene sluttede, været en Dame Besøg hos Tante. En af Fætrene bemærkede om hende, der havde stærkt rødt Haar, at da en Solstraale var falden henover det, sknnede det aldeles som Guld. Mon mt ogsaa vlde sknne som Guld, naar der kom Sol tl?" tænkte jeg strax. Hurtgt løb jeg op og fk fat paa et Haandspejl, og bevæbnet med dette gk Løbet om bag Borggaarden, hvor Solen altd sknnede saa klart og varmt. Mdt Solen drejede og vendte jeg Spejlet og mg selv fra den ene Sde tl den anden Sde. Jeg tog mt røde Bluseforklæde op tl Haaret. Forklædet var rødt, men Haaret lgnede det kke det mndste. Nej, det er dog for galt, Ida!" raabte en Stemme bag mg. Er Du allerede saa forfængelg, at Du løber om med Spejle for at se paa Dg selv; det er vst kke uden Grund, at Det var Tante! Det er vst alle Dne Søstre klager over Dg!" Dne Skolevennder, der lærer Dg de Daarlgheder. Du skulde læse nogle gode Bøger. Du bør læse den om Florsandes Barndom Vldfarelse og Ungdom Uskyld," vedblev mn Tante. Det er meget bedre end at løbe rundt og spejle sg. Kom nu, saa skal jeg gve Dg noget nyttgere at foretage Dg, og Du maa tro, at Du saa

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

^^^m #*!>.% -JT. * ^ DL Hf MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFkJ?IST. XXXI ERINDRINGER AF PASTORINDE PAULINE PETERSEN F. CLAUSEN FHV. KGL. SKUESPILLERINDE GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ

UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ # ->-V mm* UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ ^Xf» 11! MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENogPFrJIIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti '^^M^^nå. M5^h ^^mt r m^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkRIST. XXI EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL PETER ULDALL DRONNING CAROLINE MATHILDES DEFENSOR GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

N.R LERCHES BOGBINDERI S K A G E \ yy^a^ il'

N.R LERCHES BOGBINDERI S K A G E \ yy^a^ il' N.R LERCHES BOGBINDERI S K A G E \ l' ^ yy^a^ M) MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENogPFrJUST. XI AF EN GAMMEL HOFMANDS MINDEBLADE GYLDENDALSKE BOCHANDEL NORDISK FORLAG KØBENHAVN 1909 UDGIVNE

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

UDCIVNEArJUL.CLAUSENOGKERJltST.

UDCIVNEArJUL.CLAUSENOGKERJltST. ','A # ^^ UDCIVNEArJUL.CLAUSENOGKERJltST. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJ^IST. XXXIV AF RUD. BAY^ EFTERLADTE PAPIRER III MUSIKALSK REISE 1842-43 GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. r^-^fa AM. 1-%. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJRIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER II GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen At miste en essaysamling om sorg skrevet af unge Kræftens Bekæmpelse, 2015 Udgiver: Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere