Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2 '.*' *

3 ,'*#

4

5

6

7 LA

8

9

10 MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915

11 *r / V -^'... ; T *mmj**r UDGIVNEAFJTJIIUS CfcAUSENT C RFRRISH7

12 TRYKT I 900 EKSEMPLARER LANGKJÆRS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

13 INDLEDNING af dsse Memorer, Provstnde Ida Forfatternden Anna Helene Johnsen, født den 26. Marts 1844, Datter af Kammerherre, Hofjægermester, Overførster /. N. Jessen, vl være bekendt ved sne Arbejder for Løsnngen af mange socale Spørgsmaal, og har kke mndst ndlagt sg Fortjeneste som en af de første Forkæmpere for Indførelsen af en ratonel Sygepleje her Landet. Herom fortælles hendes her meddelte Erndrnger, lgesom Forfatternden det hele taget har søgt at fremstlle et Bllede af den Perode, hun har oplevet mellem den gamle Td med dens rolge og urørlge socale Forhold herhjemme og den nye Td, der brød frem efter Krgen 1864, og af de Vlkaar, som den enkelte havde at kæmpe mod paa Fremskrdtets Omraade, kke mndst for Kvndens Vedkommende. Udg.

14

15 Ida Johnsen f. Jessen.

16

17 Barndomshjemmet Randers. SKOLEN OG BARNDOMMEN fordobles undtagen foran Konsonanterne b. d. g. og v. fordobles b. d." Vokalerne Aa, Ida, husk, Du har lovet at se mn tyske Stl gennem?" Tys, man kan kke høre, hvad man selv sger!" Og dog noget jeg fk, hv bedugges mt Blk." Konsonanterne b. d." Ida y kan Du da kke høre!" Du lovede!" Men ved Hjemmet med Ømhed det dvæler." Det er en Skam Ida, Du lovede." Tdt for Dn Skyld Løn!" Aa Vrøvl, Blækhus hedder kke Blekhaus!" Aa Du er altd saa vgtg, mt Tysk kan vel være lgesaa godt som Dt!" Har nogen af Jer set Tordenskjold Dyneklen?" Hv bedugges mt Blk!" Parmo Petersen spller mageløst og Jomfru Wmmer hvor det

18 var rædsomt, at han saadan døde!* Jeg har været hedder kke: ch håbe gewesen." Ok, Du med Dne Verbehstorer!" Dér er Frøknen!" og hele Klassen sad som elektrseret. I det samme væltede et Blækhus sn sorte Strøm udover et hvdt Broder. Gud's, det var Dg Ida\«Skolefrøknen var traadt nd, rank og majestætsk. Hvad er det dog for en Støj?" Det var Jessen." Ja naturlgvs, Jessen gør altd Fortræd. Ved Dn Uagtsomhed har Du nu ødelagt Annas Arbejde, som hun har syet paa hvert Mnut, hun har havt fr, for at det kunde blve tl færdgt hendes Moders Fødselsdag. Men nu skal Du ogsaa have en Anmærknng Protokollen, og jeg skrver hjem tl Dn Moder, da jeg er meget vred over Dn Opførsel. Hvs hele Klassen nu kke er stlle tl Læreren kommer, skal I alle sdde en Tme over!" a Det var rgtgnok en Skam, Du angav Ida y sagde Børnene Munden paa hverandre, da Frøknen var gaaet, det var dog Dn Skyld, Ida rettede jo Dn tyske!" Det var da ved Gud hende, der væltede Blækhuset, jeg kunde da kke lyve og sge, at det var mg!" Men det var jo for at skjule Dn Stlebog", svarede jeg. Jeg blev saa angst, da jeg saa Frøknen, at jeg slet kke lagde Mærke tl Blækhuset." Tys dog, dér er Læreren!" Efter hans Tme var Skolen endt for den Dag.

19 Under et Sus af Snak tog Skolepgerne deres Tøj paa. Strden var stærkt oppe og delte Klassen to Parter, det ene for mg, det andet for Anna. Du sladrer aldrg Ida> og v skal rgtgnok holde med Dg næste Gang," sagde mne Venner. Det andet Part raabte: Anna faar aldrg Anmærknnger, og Du skulde bare kke være saa vgtg, ford Du er Kammerherredatter, saa burde Du netop være Nr. L* Jeg fk oftere dette Faktum at høre fra Skolekammeraterne. Paa Hjemvejen spekulerede jeg paa Lvsproblemernes mange Vanskelgheder. Det forekom mg saa underlgt, at Anna og de andre altd gk fr for Beskyldnnger. Men Fader sagde, at jeg kke maatte sladre, da det kke sømmede sg for hans Datter; men hvorledes skulde jeg saa forsvare mg, naar Skylden kke var mn, og det var den sjældent. De andre benyttede sg saa ofte af, at jeg kke angav dem. Jeg ønskede altd, at der dog kke var saa mange jeg kke omgaas, og det var netop Skolen. De fleste maatte de allerrareste. Hjemme talte de altd om, hvor yndg Emma var; saadant et rent Dydsmønster, men hun havde ogsaa en hel Lærernde ganske alene for sg selv og slet ngen Kammerater, der kunde vælte Skylden over paa hende. Mn Fader, Kammerherre Jessen, havde været gft første Gang med en Baronesse Drcknck Holmfeldty der skænkede ham en stor Flok Børn, hvoraf jeg var den yngste.

20 1 Fra mn Moders Dødsleje, ) da jeg var et Aar gammel, tog mn Tante mg med sg tl sn Herregaard. Hun var Søster tl mn Moder og gft med Besdderen af en Herregaard Nærheden af Randers. 2 ) Famlen Drcknck Holmfeld stammede fra Holland. Blev forjaget derfra under dets saakaldte Frhedskrg mod Napoleon. I Landflygtgheden bosatte den sg en Td Tyskland, hvor en Del af Børnene blev opdragne. Senere flyttede den hertl og lod sg naturalsere. Vanskelghederne med den store Husholdnng efter mn Moders Død og de mange Børn voxede mdlertd mn Fader over Hovedet, og han gftede sg anden Gang med sn Kusne. Denne Dame var en meget klog, ret velhavende ældre Pge, en bekendt Fremtonng det kjøbenhavnske Bourgeoses Selskabslv omkrng Aarene Hun stod fuldkommen paa Højde med sn Kreds, der endnu levede Ltteraturens saakaldte Guldalder", men hun stod saa fjernt som vel mulgt fra Kendskab tl og Forstaaelse af Barnesndene og deres Ledelse, som ogsaa tl et datdgt Provnslv. Mn Fader, der var Overførster Jylland, havde bosat sg Randers, og tl dette Hjem medbragte ) Kammerherre, Hofjægermester Ncola Jacob Jessen ( ) var fra 1845 Overførster for de jydske Statsskove med Bopæl Randers. Han var Landstngsmand Han blev gft 1832 med Selma Henrette Drcknck Baronesse af Holmfeld ( ) og anden Gang 1848 med sn Kusne, Carolne Vlhelmne Jessen ( ). Det sdste Ægteskab var barnløst. Forfatteren tl nærværende Memorer, Ida Anna Helene Johnsen, født Jessen, er født 1844.») Idala Frederkke Poulne Drcknck Baronesse af Holmfeld ( ) blev gft 1829 med Kammerherre, Hofjægermester Hans Helmuth Lttchau tl Tjele ( ).

21 hans anden Kone et rgt Udstyr af Kunstskatte, samlet fra hendes Faders og Morfaders Hjem, saa det kom snart tl at splle den llle Bys Selskabslv. en fremtrædende Rolle Tl dette Hjem vendte jeg mne Skrdt fra Skolen, og jeg var kke let om Hjertet under denne Gang ved Tanken om Brevet, som jeg skulde aflevere. Jeg traadte nd den store, smukke Daglgstue, hvor mn Stedmoder sad med mne to ældre Søstre. Alle var de beskæftgede med deres Haandarbejder. Hvordan er det, Du kommer nd ad Døren, gaa ud og kom saa nd gen uden at slentre saadan omkrng!" var mn Stedmoders Velkomstord tl mg. Aa, altsaa er Humøret daarlgt!" sukkede jeg ved mg selv, det jeg gjorde mn Entrée om. De to Gamle" mn Betegnelse for mne to ældre Søstre ser heller kke for haabefulde ud, de hjælper mg heller aldrg, saa det ender nok med Storm; men det er lge saa godt at tage Skyllen strax og aflevere Brevet". Inde Daglgstuen gk Stemnngen højt, og det var kke mlde Domme, der faldt om mg. Med hele den Klogskab mn Stedmoder sad nde med, havde hun underlagt sg Husstanden, fra Børnene tl Tyendet og Omgangsvennerne. Mn tavse, ndesluttede Fader, der en stor Del af Aaret var paa Embedsrejser, blandede sg aldrg sn anden Kones Husførelse; men Famlesygdommen (Herskesyge) var gaaet Arv tl Stedmoder, saa dette, at

22 6 jeg elskede og saa op tl mn Tante, mn afdøde Moders Søster, som mn egentlge Moder, vlde hun kke fnde sg. Barnehjærtet lader sg jo mdlertd kke tvnge uden ved den højeste Grad af Mldhed og Overbærenhed, hvlke Egenskaber hun kke besad, saa jeg blev hele mn Barndom og mn første Ungdom gennem, uden at vde eller vlle det, den Sten hendes Ægteskab, hun aldrg fk løftet. Underlgt nok, senere Lvet, da jeg gk ud paa de, dengang endnu ubanede Veje, var hun dog den Famlen, der bedst forstod hvad jeg søgte og hvad jeg vlde; hvormod jeg har et Brev fra mn Tante, mn første Plejemoder, hvor hun paa det stærkeste bebrejder mg mn Bryden ud" fra Tradtonen. Efter endt Skoletd satte jeg mg gerne nd mn Faders Studereværelser tl mne Lekter. Meget gjorde jeg kke ved dem. Skoleundervsnngen var jo dengang saa tør, sær vel Pgeskolerne, at den mest tog Hensyn tl Lærenemhed" og deraf følgende Remser, men aldrg tog Forstand eller Fantas Betragtnng. Lekterne kedede mg forfærdelgt og jeg brugte dem mest som Paaskud tl at sdde uforstyrret hos mn Fader, hvor jeg altd var skker paa Fred, og Ro kunde følge mn drømmende Naturs mangfoldge Veje. Dog vel mest ford jeg med Børns skre Instnkt følte, at jeg var hans Yndlng. Her drømte jeg mg nd Forhold og Verdener, hvor Menneskene og Lykken tlsmlede mg.

23 Paa dette Tdspunkt hørte det saaledes tl mne mest yndede Drømme: at være velgørende Fe" paa mn Tantes Gods. Jeg drømte mg nd Havens dunkle Gange, hvor jeg med Kusner og Fætre legede Konge og Dronnng. Naar Drømmene rgtg vlde føje sg, var jeg naturlgvs Dronnng. Jeg red om paa en hvd Hest og gav alle Bønderne fr. Sdste Fere havde jeg netop læst Ingemanns Romaner. I sdste Øjeblk reddede jeg saa Forpagterens Jørgen fra at faa Prygl, ford han havde stjaalet formange Æbler, det jeg ædelt tog Skylden paa mg. En Dronnng maatte jo tage Æbler, hvor hun vlde. Mne Drømme endte gerne hos Ajax", mn Fætters Hund. Ak, hvor jeg længtes efter den! Vlde den dog blot komme dette og hylende af Glæde sprnge op ad mg! Øjeblk, Den var bleven dresseret sdste Sommer, lukket nde og sultet, naar den kke kunde fatte de mange Lærdomme. At dens Opdragelse trak saa stærkt Langdrag, var vstnok for en stor Del mn Skyld; th saasnart den var bleven lukket nde, lstede jeg ned Køkkenet, hvor jeg var Ven med hele Personalet og fk saameget Mad, jeg kunde have mt Bluseforklæde. Ved at sætte en Stge tl, kunde jeg krybe gennem et Vndue tl dens Indelukke, hvor v to saa havde et Par underholdende Tmer. Grats udleverede jeg dog kke mne Almsser; men fordrede smaa extra Forestllnger af dens nys lærte Kunster, saa den vstnok mange Gange var tvvlraadg om, hvem der var værst, Fætteren eller jeg.

24 8 Naar Tden var skreden saa langt frem, at Lekterne kke mere kunde bruges som Paaskud tl at blve nde hos Fader, maatte jeg tage Afsked med Ajax og alle de andre skønne Drømme, og sætte mg nd Daglgstuen tl de Voxne med mt Haandarbejde. Det var kke nogen behagelg Overgang. Dér kunde Drømmene kke komme Gang, de blev skræmte af de mange Øjne omkrng mg. De mødte kun op enkelte Tanker den Aften det næste f. Ex. da Dronnngen" hævnede sg paa mn Søster ved at nægte hende at komme paa Klubbal tl Straf for hendes onde Handlemaade mod hendes egen Søster og ford hun altd sladrede om denne, hvlket kke sømmede sg for en fn Dame. Men som sagt, der kom aldrg nogen rgtg Sammenhæng Drømmene og sær ngen ordentlg Slutnng paa dem den kedelge Daglgstue. Inde mn Bedstemoders Stuer dermod befandt jeg mg mere tryg. Hun var Stedmoders Moder og Datter af Mnaturmaler Muller ndkaldt y her tl Landet ved Kunstakademets Oprettelse paa Charlottenborg. 1 ) Hun maa have været meget smuk efter et vdunderlgt Bllede af Jens Juel at dømme. Ved senere Aar at læse Hebergs eller Fru Gyllembourgs Noveller syntes jeg at fnde hendes Bllede Heltnden To Tdsaldere". *) Fru Carolne Vlhelmne Jessen var en Datter af Forfatterndens Farbroder, Overkrgskommssær Fredrk Chrstan Jessen ( ), der havde været Bogholder ved Spece-Banken Altona, og Sophe Fransne Muller ( ). Denne var en Datter af den sn Td meget bekendte Hof-Mnaturmaler Wlhelm Andreas Muller ( ) hans andet Ægteskab med Bodl Mare Jensen ( ). Han var født 1 Brunsvg og kom c tl Kbhvn., hvor han 1765 blev Hofmnaturmaler.

25 9 Naar v Børn skulde hlse Godmorgen paa hende, stededes v tl Haandkys og nejede. Efter Datdens Tradton gjorde hun da allehaande moralske Bemærknnger om Dyd og Beskedenhed etc; men gled dog temmelg rask derover, sær naar jeg var alene; th jeg var hendes Yndlng, trods hendes Datters Mangel paa Sympath for mg. Hendes Daglgstue var et llle Kunstkabnet. Blandt andre Sager stod der et broncebeslaaet Chatol, der var det skønneste Møbel, jeg har set. Paa en Afsats var der et llle Rum, hvorfra en Duft af Rosenole endnu staar mg frskt Mnde, naar den llle Lem, der lukkede for Rummet, blev lukket op, for at hun kunde gve mg en 8 Sk. al Hemmelghed hvorefter, jeg strax løb ned tl Urtekræmmeren Baggaden for at erhverve mg for 2 Sk. Fgener, som Købmanden serverede mg en stor Klump paa Dsken, hvor han stod og maalte Skraa lange Strmler efter afstukne Mærker. Resten af Formuen blev lagt hen tl Ba- der leverede en mellem geren Skolegaarden, Smaapgerne højst eftertragtet Genstand: et 2 Sk. Franskbrød med Smør paa tl tre Sk.," slet kke anderledes eller bedre end vor øvrge Skolemad, men det fremmede og hemmelghedsfulde satte naturlgvs Krydderet paa Nydelsen. Hvad der dog langt overgk mne Forventnnger om dsse hemmelghedsfulde 8 Skllnger, Bedstemoder glædede mg med, var hendes Fortællnger. Mn Begærlghed efter at lytte tl dem var vel det egentlge Bndeled mellem os to. De andre

26 10 Børn holdt kke vdere af hende, og hun heller kke af dem. Levende skldrede hun de svundne Tders Famleskkkelser, baade dem hun var kommen af, og dem, hun blev gft nd. Meget var vel over mn Alder og Forstand, men tjente dog vst høj Grad tl mn Udvklng, og ubevdst følte jeg vel hendes store Hjærte Modsætnng tl mn Stedmoders store Forstand, men Mangel paa denne Lvets skønneste Egenskab. Hele vor Slægt for et Par Generatoner tlbage havde staaet nær Forbndelse med Dronnng Julane Mare og var hende høj Grad hengven. Masser af Træk fra hne Tder sad Bedstemoder nde med. Mn Stedmoder tog altd Julane Mares Carolne Mathlde havde mn fulde Kærlghed, trods de haarde og foragtelge Domme, der faldt om hende fra mn Stedmoders Sde. Jeg turde dog for alt Verden kke udtale dsse Tanker, og jeg tænker mg, Bedstemoder kke heller; th hun tav altd, naar dette Emne kom paa Bane; men mne Part; men jeg kan huske, hvorledes jeg rullede mne bare Arme nd mt Bluseforklæde og knyttede mne smaa Hænder derunder af Vrede mod denne Dronnng; hvormod den unge ulykkelge egne Anskuelser maa jeg jo ubevdst have faaet fra hende. Den Dag Struensee blev henrettet, satte Bedstemoders Fader hende paa Tjenerens Arm og lod dem følge med, for at se paa det frygtelge Skuespl, og da det var forb, fk hun et Ørefgen for at huske det.

27 11 Som alle Børn paa den Td fk hun en stræng Opdragelse. Naar hun vlde undfly den stærke Opsgt, hun var underkastet, løb hun langs ad de brede Tagrender paa Charlottenborg, hvor hendes Forældre boede, hen tl en Vennde, hun uset kunde naa ad denne Vej. En Dag saa hun st Snt tl at Matrosernes Ærter, der smde en Kattekllng ned sad og nød denne Spse paa et af Smaaskbene nedenunder Nyhavns Kanal. Denne Demonstraton var en Hævn, ford de tl Faderen havde meldt hendes farefulde Excursoner ad Tagrenderne, der satte Skræk hele Nabolaget. Hendes Mands Broder, den bekendte Peter Jessen, blev Kabnetssekretær hos Frederk den VI 1 ) og havde megen Indflydelse, men var forfærdelg forhadt, vstnok mest ford han led af en ubændg Herskesyge, et Onde, der har hjemsøgt mangfoldge kvndelge, som mandlge Medlemmer af Slægten, baade de forbgangne og de senere Tder. Grandonkel Peter havde sn Bolg ude paa Fasangaarden paa Frederksberg. Han taalte kke nogen Slags Rengørng dette Hjem, men dog endnu mndre Malproperhed. Naar der da al Hemmelghed var skuret Gulv, medens han var paa Slottet, trak den stakkels forkuede Grandtante og hendes Pge tmevs med Fyrfade henover de vaade Gulve ) Peter Carl Jessen ( ) var Kasserer hos Kronprnsen tl 1803, da han blev Chef for dennes cvle Departement og 1808 Kongens Kabnetssekretær. Han var en meget stræng og ndflydelsesrg Embedsmand blev han Konferensraad. Han var gft med tvende Søstre: Johanne Vlhelmne Wldenradt ( ) og Regne Margrethe Wldenradt ( ).

28 12 (dengang fernserede man dem jo kke). Havde Grandonkel truffet dem vaade, sagde mn Bedstemoder, var der opstaaet frygtelge Scener, da Hdsghed og Herskesyge hyppgt er to uadskllelge Søskende. En fast Regel var det, at han hver Aften spllede et Part Ecarté med sn Kone. Aldrg mere end ét var Reglen, og dette skulde tage en Tme. Hans Kone havde mdlertd engang paadraget sg en Skade det ene Ben, men turde kke sge det tl Manden, da Sygdom var blandt de Tng, han kke taalte. Hun lod sg aarelade efter datdg Brug. Aaren skulde bløde en Tme, og hun benyttede dertl den, hvor de spllede Kort. Benet blev anbragt varmt Vand et Kar, der stod skjult under Bordet. Uheldet vlde mdlertd, at Manden den Aften første og sdste Gang deres Ægteskab vlde splle to Parter. Mn Grandtante havde nær forblødt sg, men turde ntet sge, saa hellere sætte Lvet tl. De havde ngen Børn, men adopterede to. Den ene af dem var forhenværende Kabnetssekretær Trap, der først var ansat hos Frederk den VII> senere hos Chrstan den IX 1 ). Trap har fortalt mg endel af de Frasagn, der verserede om Grandonkels Despot. Efter hans Udsagn tl mg maa der exstere eller have exsteret endel efterladte Meddelelser, baade om Grandonkels Embedsførelse og om Slægten Jessen. ) Gehemeraad Jens Peter Trap ( ) var en Søn af Købmand Nels Trap Randers. Fra 1834 var han ansat Kongens Kabnetssekretarat, men blev først selv Kabnetssekretær 1856, tl ban tog sn Afsked 1884.

29 13 Denne er af meget gammel Oprndelse, stammer fra 3 frsske Bønder, der var Brødre og udvandrede fra Slesvg under Dtmarskerkrgen. Dsse tre Brødre var frels", dengang Benævnelsen for fre" eller adelge, førende Adelsmærket a Jessen" Stedet for det senere tyske v." Gennem mang- Generatoner har der alle tre Grene været foldge Generatoner, der tl Tder har kunnet opretholde det Fortden ret kostbare Adelsskab, men betydelge saavelsom mndre betydelge Skkkelser tl andre Tder af Forholdene har været afskaaret fra dette, tl Dato begunstgede Fortrn. Famlegodserne er nemlg gaaet tabt de mange Aarhundreder. Efter Sagnene Jylland ad Maragerkanten. blev en Del skænket tl et Kloster I vort Leds Grandslægt var en Datter, Julane Mare, Søster tl Kabnetssekretæren, naturlgvs opkaldt efter Dronnngen. 1 ) Hun blev Lektrce hos Dronnng Julane Mare, var tllge Dgterog Forfatternde, bl. a. tl den temmelg gruelge Fædrelandssang: Danmark hellge Lyd o.s.v.", en Prsopgave, hvortl 11 Dgtere havde konkurreret. Hun vandt Prsen som Forfatteren Carl Bernhard eller Sant Auban udtrykte sg: røg 11 Poeter af Pnden, da Prskomtéen troede, at Oehlenschlæger var Forfatteren". Som Lektrce tjente Grandtante Julane Dron) Julane Mare Jessen ( ) var en Datter af Etatsraad N. J. Jessen. Hun var fra c Lektrce hos Enkedronnng Julane Mare og var høj Grad æstetsk nteresseret. Trods sn Sygelghed havde hun megen Omgang sær med Tdens største lterære Personlgheder. Hun vandt 1819 Præmen for en Natonalsang, det uheldge Dgt: Dannemark, Dannemark, hellge Lyd!", som Weyse gjorde populær ved sn Musk.

30 14 nngen mange Aar; men dsse var kke uden Rystelser. Engang Dronnngen under en af dsse Læsetmer havde gvet sg Passar med hende, var de begge blevne vrge, og Grandtante forglemte sg den Grad, at hun Dstrakton tog en Prs af Hendes Majestæts Snusdaase, hvlken Næsvshed umulggjorde saavel Daasens, som Indholdets fremtdge Benyttelse af Dronnngefngre. Den blev ogsaa med et Knps sendt hen den anden Ende af Stuen fulgt af Beskeden: Nmm Se Ihre Doose a Vrede, Afsked! Efter at have gjort Knæfald blev Syndernden dog taget tl Naade gen. Hun skal efter Bedstemoders Sgende have været et fromt og godhjertet Menneske, der adopterede to Plejebørn, som hun opdrog omhyggelgt, men strængt efter Datdens Sæd. Noget af sn Broder Peters peremptorske Karakter har hun maaske dog sddet nde med. Saaledes modtog hun alle Datdens Skønaander: Baggesen, O ehlenschlæger, Henrck Steffens o. med fl. et Vær saa : artg, Monseur, kke at træde Toppen af mt Sand!" man strøede dengang hyppgt Sand paa de hvdskurede Gulve for at lette Renholdelsen og hos Tante Julane maatte dsse store Aander dele Skæbne med de andre Dødelge, der besøgte hende hendes Hjem Smallegade, og lste langs Væggene for kke at tage Synet af det frskt strøede Sand. Constantn Hansen har malet et fortræffelgt Bllede af hende en underlg Dragt, der nærmest mnder om en Nattrøje. I denne Paaklædnng gk hun dog paa Gaden, og om Sommeren uden Hat,

31 15 kun med Parasol over Hovedet. Dragten har vel dengang kke vrket afstkkende, da der ekssterer flere samtdge Blleder af Damer lgnende Paaklædnng. Køn har denne Tante kke været, efter Blledet at dømme, med store Øjne og karakterstske Træk, mere lgnende en Mand end en Kvnde, En Td var Bedstemoders Mand ansat Altona netop under den franske Revoluton, og hun fortalte ofte om sne Oplevelser med Emgranterne. Af dsse Meddelelser staar kun ét Hovedndtryk mg klart, nemlg den franske Adelsmands ukuelge Energ tl at erhverve det nødvendge tl sg og sne, for kke at blve afhængg af de Forhold, der havde berøvet ham al hans Ejendom, hvlket man jo høj Grad maatte beundre. En af de Marquer, hun gjorde Bekendtskab med, gk saaledes rundt og solgte Baand o. a. m. ved Dørene. Damerne vste sg dermod kke vdere bevægelge Nøds- standen. Et blaseret, nydelsessygt og overkultveret Standsarstokrat har, efter Bedstemoders Fortællnger, været det fremherskende Træk. En af dsse Damer havde Bedstemoder maattet huse, da den stærke Tlstrømnng af Flygtnnge foraarsagede Pladsmangel, baade Hamborg og Altona. Samme Dame maatte vel have reddet en Del; th hun førte baade Tjener og Kammerjomfru med sg, som hun kke var at formaa tl at sklle sg af med; kke engang den ene af dem, uagtet Bedstemoder havde ondt ved at skaffe dem Plads. Hver Morgen maatte Tjeneren paa et Guldfyrfad varme dto Tandstkker,

32 16 for at Madame kke skulde forkøle sne Tænder, naar hun stangede dem. I den Smag, sagde Bedstemoder, at de fleste af dsse franske Damer havde stllet deres Lvsfordrnger, og gennem Generatoner var de vel opfødt med saa overcvlserede Vaner, at de trods Nød og Lvsfarer kke kunde brnges ud af dem. Intet bragte dog Bedstemoders Begejstrng og Hjertevarme den Grad frem, som naar hun omtalte den næstældste af sn Mands Brødre: Carl Wlhelm Jessen, mn Farfar, bekendt fra Slaget ved Odden 1807, hvor han om Bord paa Prnds Chrstan", som han førte, holdt Kampen gaaende en hel Dag mod to engelske Fregatter. 1 ) Da han maatte gve op, satte han Prnds Chrstan" saa dybt paa Grund, at Englænderne kke kunde faa den los og tage den som Prse. Men de engelske Matroser og Offcerer stod Geled for at hædre hans udholdende Modstand mod Overmagten, da han som Fange bordede deres Skb. Lgeledes leverede de ham hans Sabel tlbage. Her var det ogsaa, at den unge haabefulde Wllemoes faldt, allerede ved det første Skud. Om Bedstefaders jævne Karakter fortalte baade Bedstemoder og senere Gehejmeraad Trap mg mange betegnende Træk. Efter Slaget ved Odden mødte mn Farmor ham en Dag paa Trappen for ) Den saa bekendte Søhelt og højt agtede Hædersmand Carl Vlhelm Jessen ( ) Forfatterndens Bedstefader blev Guvernør Vestnden 1822 og døde allerede Aaret efter, men der vdes ntet om, at han blev forgvet. Mndesmærket ved Odden blev allerede rejst kort efter Affæren af en Prvatmand, men blev standsat 1879 og senere af Staten.

33 17 Udgaaende fuld Unform med trekantet Hat, Epauletter o. a. m. med en stor Dyne under Armen. Men Jessen dog, hvad er det, Du slæber paa?" fra Aa, llle Mor, jeg skal sge Dg, jeg kom lge Rapport hos Mnsteren, gk paa Hjemvejen nd tl den saarede Matros, der kun har det daarlgt og slet kke ordentlgt Sengetøj, saa skyndte jeg mg hjem efter mn Dyne, men jeg kommer strax gen." De store socale Begvenheder hele Europa paa de Tder havde havt stærk Indflydelse paa Bedstefader, og hans Frsnd var kke velset paa højere Steder. Hverken det tradtonelle Adelskab eller det mltære lagde han nogen Vægt paa. Mn Fader fortalte, hvorledes han og hans Broder, TychoJessen y bekendt fra 1848 under Navnet Batteret Jessen", 1 ) skød tl Skve efter de gamle Adelspatenter med Farfars Tlladelse. Efter Affæren ved Odden vlde Dronnng Julane Mare vse Bedstefader en Anerkendelse ved at sende ham et fornyet Adelspatent, men Bedstefader sendte Forærngen tlbage tl Dronnngen. Noget slgt var jo et Uncum dengang og blev meget unaadgt optaget paa højeste Steder. Da der tllge var stærk Gærng den menge Marne, og mn Bedstefader var meget forgudet netop blandt dem, frygtede man vel for hans fre Ideer; th for at fjerne ham blev han sendt tl Vestnden som ) Tycho Jessen ( ) blev 1842 Chef for Artllerkorpsets 3. Batter og udmærkede sg med dette Krgen 1848 og 49. Han blev Major 1848, tog sn Afsked 1854 og fk Ttel af Oberst 1856.

34 18 Guvernør. Skjulte og aabenbare Fjender har vel kke anset denne Fjernelse for tlstrækkelg, th et Par Aar efter Ansættelsen blev han forgvet og lgger begravet paa St. Thomas. Landet forglemte dog kke sn tapre Søn, men satte ham et smukt Mndesmærke Syvtaarsdagen efter Slaget ved Odden. Jeg vlde ønske Bedstemoder havde oplevet dette, da hun var en varm Ven af den Famle, hun var blevet gft nd og altd følte Btterhed over at Bedstefader kke blev her Landet. Hvad Kunstværkerne efter Mnaturmaler Muller (Bedstemoders Fader) angk, saa exsterede der en llle Samlng af de kongelge Personers Blleder, mest Jens Juels Smag. De var Dubletter af Blleder, der dels var Majestæternes prvate Eje, dels paa Museerne. En Del gk tabt ved Frederksborgs Brand, en Del ved Chrstansborgs Brand Frederksborg Museum erhvervede senere, hvad der var opbevaret Famlen. Af Frederk den Store var der en udpræget Tegnng, som Muller havde taget sne Drengeaar og som havde sn llle Hstore: Mullefs Fader havde en Ansættelse hos Frederk den Store. En Dag var Drengen lstet efter Faderen uden dennes Vdende, havde skjult sg bag et Skærmbrædt og taget Tegnngen, medens Kongen stod st Studereværelse og talte med Faderen. Tegnngen hel Fgur kvart Format var saa levende, at man syntes, man kunde høre ham tale. Da Faderen fandt Drengen bagved Skærmen, fk han et Ørefgen, men han sagde:»tegnngen fk jeg dog. a

35 19 De sdste 5 6 Aar Bedstemoder levede, laa hun stadg tl Sengs. Hun blev 95 Aar, men bevarede sn tl Lvlghed kort før sn Død. Som de fleste Gamle, sær de mest lvlge, foretrak hun let Lekture sne sdste Aan H. C. Andersens Eventyr var hendes stadge Adspredelse. Dgteren selv besøgte os uformodet engang hun netop laa beskæftget med denne Læsnng, og det glædede ham naturlgvs at se sg forstaaet af den Gamle. Han greb Bogen, det han udbrød: Ja, dsse vl leve, men alt mt andet vl gaa tl Grunde." Han læste Eventyret: De røde Sko" for os; men egentlg var jeg, trods mn Uerfarenhed lterær Henseende, skuffet af hans Oplæsnng. Mg selv uafvdende var jeg forvænt, da mn Fader var en Mester at læse Holberg og Andersen. Senere Lvet har jeg forøvrgt fundet, at Forfattere Reglen kke forstaar at læse deres egne Værker op. Endelg nærmede en af de længselsfuldt ventede Sommerferer sg. Dagene syntes mg Aar, nden den 24 de Jul vlde ndfnde sg. Dsse Ferer var Glanspunkterne gennem hele mn Barndom. En hel Maaned paa Landet hos mn Tante var næsten kke tl at fatte for Glæde og Forventnng! De sdste Dage før den forestaaende Afrejse kunde jeg hverken spse eller drkke. Pgen, der hjalp mg Vognen, sagde: Frøken Ida blver saa bleg." Mn Tante sad nu Enke paa st Gods. Hun var, 2*

36 20 som omtalt, Søster tl mn afdøde Moder 1 ). Hendes tyske Opdragelse havde sat tydelge Spor hendes Talesprog, der havde en stærk udenlandsk Accent, hvlket hun dog satte Prs paa, da uforfalsket Dansk af hende, som af mange Arstokratet, blev betragtet som smpelt. Hendes Smag og moralske Standpunkt kan nærmest betegnes som stærkt paavrket af Rousseaus Tdsalders sentmentale Overkultur, hvlken Kvnden ndtager den hvde, uskyldsrene Skkkelse. I en ældre Alder blandedes dette med en stærk Relgøstet, uden at denne dog prægedes af nogen af de enkelte Strømnnger, der hne Tder gk hen over Landet. Maalet for den Udvklng, hun søgte for sg selv og hvormed hun søgte at paavrke sne Børn, var, som for alle Datdens prvlegerede Stænder, for ngen Prs at formndske dsse Prvlegers Værder ved at komme for ntm Berørng med den Del af Samfundet, der kke var prvlegeret. Hun var en omhyggelg Moder, og den Gang hun tog mg fra mn Moders Dødsleje tl st Hjem, optog og behandlede hun mg aldeles som st eget Barn. Hun var den første, jeg kaldte Moder", jeg elskede hende over alt Verden og ansaa det som den største Uretfærdghed hele mn Barndom gennem, at hun havde bragt mg tl Randers tl den nye Stedmoder. Den Rystelse jeg fk, da jeg saa hende *) De var Døtre af en hollandsk Søoffcer, Arnold Chrstan Leopold Drcknck Edler von Holmfeld ( ) af gammel hollandsk Adelsslægt, der blev engelsk Krgsfange 1797, men boede Tyskland tl han flyttede tl Danmark, hvor han 1806 blev optaget den danske Adel.

37 21 køre bort gen uden at tage mg med, forvandt jeg egentlg aldrg. Men nu var altsaa et Aar strdt gennem. Feren var begyndt, og jeg var nu paa den fre Tmers Kørsel tl mt Parads. Vognen drejede fra den haarde Chaussée nd paa den bløde sandede Bvej, der førte op tl Gaarden og løb mellem Herregaardens Jorder. Jeg syntes altd det var som at køre en Dyne. Nu var der kun en halv Tmes Forventnng, og endelg kom Borgens takkede Gavle tl Syne mellem Parkens Træer. Mt Hjærte bankede af Glæde. Dér var de mægtge Asketræer omkrng Haven, der saa saa underlgt ned paa Menneskene, ford dsse var saa smaa. En Lndeallé førte gennem Ladegaarden tl en prægtg hvælvet Port, gennem hvlken den ndelukkede Borggaard kom tl Syne med en Bygnng lgefor, der var mellem 3 å 400 Aar gammel. En llle Bøjnng førte hen tl en bred Trappe, hvor mn elskede Tante altd stod og vnkede velkommen. Herude levede jeg helt og uforstyrret mt Drømmelv. Jeg travede rundt Haver og Skove, Lader og Stalde. Overalt kun Venner blandt Menneskene som blandt Dyrene. Havens Træer og Blomster, Hundene og Kattene, alt blev tjenende Aander mn Fantasverden. Men den lykkelge Maaned, da jeg vandrede fra den ene lykkelge Dag nd den anden, svandt kun altfor hurtgt. En af de Tng, som den yngste af mne to Søstre

38 22 altd drllede mg med, var, at hun sagde, at mt Haar var rødt. Denne Beskyldnng tog jeg mg forfærdelg nær, da hun tlføjede, at denne Farve Haar var Tegn paa et falskt Snd, og jeg følte denne Tlskkkelse som en frygtelg Skam. Der havde, kort før Feredagene sluttede, været en Dame Besøg hos Tante. En af Fætrene bemærkede om hende, der havde stærkt rødt Haar, at da en Solstraale var falden henover det, sknnede det aldeles som Guld. Mon mt ogsaa vlde sknne som Guld, naar der kom Sol tl?" tænkte jeg strax. Hurtgt løb jeg op og fk fat paa et Haandspejl, og bevæbnet med dette gk Løbet om bag Borggaarden, hvor Solen altd sknnede saa klart og varmt. Mdt Solen drejede og vendte jeg Spejlet og mg selv fra den ene Sde tl den anden Sde. Jeg tog mt røde Bluseforklæde op tl Haaret. Forklædet var rødt, men Haaret lgnede det kke det mndste. Nej, det er dog for galt, Ida!" raabte en Stemme bag mg. Er Du allerede saa forfængelg, at Du løber om med Spejle for at se paa Dg selv; det er vst kke uden Grund, at Det var Tante! Det er vst alle Dne Søstre klager over Dg!" Dne Skolevennder, der lærer Dg de Daarlgheder. Du skulde læse nogle gode Bøger. Du bør læse den om Florsandes Barndom Vldfarelse og Ungdom Uskyld," vedblev mn Tante. Det er meget bedre end at løbe rundt og spejle sg. Kom nu, saa skal jeg gve Dg noget nyttgere at foretage Dg, og Du maa tro, at Du saa

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

GBINDERi. K A (. K N w^ ^in-' ^-'^

GBINDERi. K A (. K N w^ ^in-' ^-'^ ^JH GBINDER K A (. K N w^ ^n-' C ^-'^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPPkJ^IST. XIV PASTOR LAURIDS PRIP: UNGDOMS- ERINDRINGER GYLDEN DALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG KØBENHAVN 1911 XJJ3CTVNE)

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj Mit første Indtryk af Askov. Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj skolen i Askov begyndte sin Virksomhed, kunde jeg have Lyst til at meddele mit første Indtryk af Byen Askov og

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere