Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA)"

Transkript

1 Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og baggrundsnotat for anvendelse af medicin inden for specifikke behandlingsområder. Dokumenterne forelægges RADS, som herefter træffer beslutning om indholdet af den endelige behandlingsvejledning og baggrundsnotat. Målgruppe Udarbejdet af Reumatologiske afdelinger Pædiatriske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for biologisk behandling af reumatologiske lidelser Godkendt af RADS 8. maj 2012 Indikation og lægemidler Baggrundsnotatet omfatter behandling af patienter med JIA med følgende lægemidler: Etanercept (L04AB01) Adalimumab (L04AB04) Golimumab (L04AB06) Abatacept (L04AA24) Patientgrundlag I et nordisk populationsbaseret studie var incidensen af JIA 15 per /år for børn under 16 år (1). Prævalensraten har i flere studier været angivet til / under 16 år. Således forekommer der ca børn under 16 år med JIA i Danmark, heraf ca. 120 nye tilfælde om året. Heraf vil ca 30 (højst 40) børn sættes i biologisk terapi årligt. Af de børn som sættes i biologisk terapi vil en del af dem ifølge de vedtagne kliniske retningslinier blive behandlet med præparater, der ikke har indikationen JIA. Dette gælder således for børn under 4 år, børn med svær uveitis, der sættes i infliximab behandling, samt de børn med systemisk JIA, der efter internationale retningslinier bør sættes i behandling med anti-il-1 eller anti-il-6 behandling. Således anser fagudvalget det for uhensigtsmæssigt, at der for indikationen JIA foretages en udbudsrunde for en så selekteret patientgruppe. Behandlingskriterier Diagnosen JIA: stilles klinisk på baggrund af reviderede ILAR klassifikationskriterier, Edmonton 2001 criteria (1a). RADS Fagudvalg for Biologisk Behandling af Reumatologiske Lidelser: Baggrundsnotat JIA Side 1 af 5

2 De kliniske retningslinier for behandling af juvenil idiopatisk artritis er udarbejdet af Dansk Pædiatrisk Selskabs reumaudvalg og Dansk Børnereumatologisk Selskabs bestyrelse på baggrund af nyligt publicerede rekommandationer fra ACR (2). På baggrund af Research and Development/University of California at Los Angeles (RAND/UCLA) Appropriateness Method til at udvikle rekommandationer på så højt evidensbaseret grundlag som muligt, har en international arbejdsgruppe publiceret behandlingsrekommandationer for JIA (2). Arbejdsgruppen foretog en litteraturgennemgang frem til maj 2009 inkluderende 221 publikationer. Rekommandationerne er således ikke baseret på resultater af studier, der er publiceret efter dette tidspunkt (eks. RCT studier af tocilizumab og canakinumab). Udvalget vil indledningsvis gøre opmærksom på, at diagnosen JIA er en samlebetegnelse for en række forskellige kroniske artrittilstande hos børn og i de få RCT-studier på JIA er patientkohorterne ikke umiddelbart sammenlignelige. Desuden medinddrager rekommandationerne biologiske præparater, som ikke aktuelt har indikationen JIA. 1. Artritis i 4 led eller færre a. Primært behandling med NSAID og intraartikulær steroidinjektion. Afhængig af sygdomsaktivitet eller tilstedeværelse af dårlige prognostiske faktorer (se nedenfor) kan MTX overvejes. b. Ved fortsat betydende aktivitet trods steroidinjektion suppleres med MTX. Ved betydende aktivitet forstås et samlet klinisk billede bedømt ud fra ledscore, fasereaktanter, ledsmerter. c. TNF-inhibitor kan initieres ved svigt af MTX behandlingen (manglende klinisk effekt eller intolerans), enten - efter 3 mdr. med MTX ved betydende sygdomsaktivitet og dårlige prognostiske tegn - efter 6 mdr. med MTX såfremt sygdomsaktiviteten ikke er i ro uafhængig af prognostiske tegn. Dårlige prognostika artritis i hofteled, cervikal columna, håndled, kæbeled artritis i fodled samt vedvarende forhøjet SR/CRP 2. Artritis i 5 led eller flere. a. MTX startes enten - umiddelbart ved betydende sygdomsaktivitet uafhængig af dårlige prognostiske tegn, eller - efter 1-2 mdr. med NSAID ved beskeden sygdomsaktivitet, men afhængig af dårlige prognostiske tegn. b. TNF inhibitor startes - efter 3 mdr. med MTX og betydende sygdomsaktivitet uafhængig af prognostiske tegn eller - efter 6 mdr. med MTX ved beskeden sygdomsaktivitet og dårlige prognostiske tegn. c. Ved svigt af TNF inhibitor (klinisk betydende aktivitet uafhængig af prognostiske tegn) vælges enten anden TNF inhibitor eller abatacept. Dårlige prognostika artritis i hofteled, cervikalkolumna, kæbeled positiv RF/anti-CCP påvist destruktion (erosion, JSN) 3. Aktiv artritis i sacroiliacaled Aktivitet i sacroiliacaled skal være verificeret ved MR-scanning. a. Initialt behandles med MTX og NSAID. b. Efter 3 mdr. med MTX og klinisk betydende aktivitet initieres TNF inhibitorer. RADS Fagudvalg for Biologisk Behandling af Reumatologiske Lidelser: Baggrundsnotat JIA Side 2 af 5

3 4. Systemisk JIA med aktive systemiske symptomer a. Initiering med systemisk steroidbehandling rekommanderes ved aktiv febersygdom og/eller andre betydende ekstraartikulære manifestationer. Ved milde forløb kan NSAID behandlingen vise sig at være tilstrækkelig. b. Anti-IL-1/anti-IL6 kan vælges - Ved behov for vedvarende systemisk steroidbehandling eller ved udvikling af systemiske symptomer under steroidbehandling. 5. Systemisk JIA med aktiv artritis men uden ekstraartikulære manifestationer. a. MTX gives ved fortsat sygdomsaktivitet. b. TNF inhibitor kan gives efter 3 mdrs. MTX behandling og fortsat klinisk betydende sygdomsaktivitet. c. Anti-IL-1, anti-il-6 og abatacept anbefales ved fortsat betydende aktivitet trods relevant behandlingsforsøg med TNF inhibitor. Ekspertvurdering: En ekspertvurdering er obligatorisk ved biologiske behandlingsforløb og kan med fordel indgå ved non-biologisk behandling af patienter med JIA. En ekspert er i denne sammenhæng en speciallæge i pædiatri med børnereumatologi som ekspertområde, som praktiserer og har stor erfaring med brug af biologiske lægemidler. En ekspertvurdering er tillige en konferenceaktivitet i et fagligt miljø med deltagelse af flere børnereumatologer og hvor biologisk behandling er daglig rutine. Ekspertvurderingen tager udgangspunkt i barnets sygehistorie, JIA subtype, prognostiske risikoprofil, tidligere behandling, billeddiagnostiske og biokemiske data og aktuelle symptomer og tegn på sygdomsaktivitet. På baggrund af ovennævnte vurderes om patientens sygdom er inflammatorisk aktiv og derved kan forventes respondere på biologisk behandling og ligeledes vurderes om den pågældende biologiske behandling forventes tolereret. Ekspertvurderingen skal foreligge ved ordination, dosisjustering, seponering og skift af biologisk behandling. Valg af mulige første linje biologiske lægemidler Der er ikke publiceret head to head studier som direkte sammenligner biologiske antireumatika. Fagudvalget har derfor valgt en indirekte analyse af effekt og sikkerhed af biologiske antireumatika med indikationen JIA, og her anvendt GRADE-metodikken. Klinisk respons ved opnået pedacr50 er valgt som indikator for effektmål. Præparaternes sikkerhed er belyst ved forekomst af SAE og ophør med projektmedicin pga. AE. Klinisk respons belyst ved opnået pedacr50 jfr GRADE: i alt 4 RCT (3-5) inkluderende 153 ptt. fordelt på 3 biologiske midler: etanercept, adalimumab, abatacept. Alle præparater opnår bedre effekt end placebo. ACR50 responsrate varierer fra 489 respondenter per 1000 etanercept behandlede (i studiet indgik dog kun få patienter, n=25) til 234 per 1000 for adalimumab og 253 per 1000 for abatacept. RCTs for alle studier er af høj kvalitet og uden intern inkonsistens ifølge GRADE. Effekt belyst ved opbremsning af strukturel ledskade jfn. GRADE foreligger ikke i RCT studierne. Sikkerhed belyst ved SAE og withdrawals sv. til AE jfn GRADE: i alt 3 RCTs (4,5) inkluderende 127 ptt. fordelt på 2 biologiske antireumatika. Præparaterne er veltolererede med hhv. 12 færre per 1000 (adalimumab) og 32 færre per 1000 (abatacept). Etanercept er ikke analyseret jfn GRADE. Vedr. etanercept-rct studiet (3) fandtes SAE etanercept 0/25, SAE controls 0/26. Der blev endvidere angivet, at der i den placebo-kontrollerede fase (4mdr.) blev observeret 1 pt med lokal injektionsreaktion i såvel etanercept som i kontrolgruppen og ikke andre bivirkninger. RADS Fagudvalg for Biologisk Behandling af Reumatologiske Lidelser: Baggrundsnotat JIA Side 3 af 5

4 Skifte-kriterier Ved allergi: Primær svigt: Sekundær svigt: Ved allergi for etanercept: Skift til adalimumab eller infliximab Ved allergi for adalimumab: Skift til etanercept Ved svigt af etanercept: Skift til abatacept, adalimumab eller infliximab Ved svigt af adalimumab: Skift til abatacept eller etanercept Ved svigt af etanercept: Skift til adalimumab, abatacept, infliximab eller golimumab Ved svigt af adalimumab: Skift til etanercept, abatacept Bilag: 1. GRADE Litteraturudvælgelse og ekstraktion af data 2. GRADE Forest plots Referencer 1. Berntson L, Andersson-Gäre B, Fasth A, et al. Incidence of juvenile idiopathic arthritis in the Nordic countries. A population based study with special reference to the validity of the ILAR and EULAR criteria. J Rheumatol 2003; 30: a Petty RE, Southwood TR, Manners P et al. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton. J Rheumatol 2004; 31: Beukelman T, Patkar NM, Saag KG et al American College of rheumatology recommendations for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: Initiation and safety monitoring of therapeutic agents for the treatment of arthritis and systemic features. Arthritis Care Res 2011; 63: Lovell DJ, Giannini EH, Reiff A, et al. Etanercept in children with polyarticular juvenile rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2000;342: Lovell DJ; Ruperto N, Goodman S et al. Adalimumab with or without methotrexate in juvenile rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2008; 359: Ruperto N. Et al. Abatacept in children with juvenile idiopathic arthritis: a randomized, doubleblind placebo-controlled withdrawal trial. Lancet 2008; 372; RADS Fagudvalg for Biologisk Behandling af Reumatologiske Lidelser: Baggrundsnotat JIA Side 4 af 5

5 Fagudvalgs sammensætning Ulrik Tarp, Overlæge, lektor, dr.med., Dansk Medicinsk Selskab/ Dansk Reumatologisk Selskab (formand) Vivian Kjær Hansen, Ledende Overlæge, Region Nordjylland Bjarne Svalgaard Thomsen, Ledende overlæge, dr.med., Region Midtjylland Jesper Nørregaard, Klinikchef, dr.med., Region Hovedstaden Hanne Merete Lindegaard, Overlæge, lektor, Ph.d., Region Syddanmark Troels Herlin, Professor, overlæge, dr.med., inviteret af Formanden Karsten Heller Asmussen, Overlæge, Ph.d., DANBIO Michael Stoltenberg, Overlæge, Ph.d., Region Sjælland Birgitte Brock, Overlæge, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Jesper Hallas, Professor, overlæge, dr.med., Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Camilla Munk Mikkelsen, Cand. Pharm., Farmaceutisk sekretær i RLK, Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse Anita Gorm Pedersen, Klinisk farmaceut, Cand. Pharm., Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse RADS Fagudvalg for Biologisk Behandling af Reumatologiske Lidelser: Baggrundsnotat JIA Side 5 af 5

6 Bilag 2. GRADE Litteraturudvælgelse og ekstraktion af data Litteraturudvælgelse og ekstraktion af data Udarbejdelsen af kliniske behandlingsvejledninger bør altid tage udgangspunkt i et eller flere specifikke kliniske spørgsmål, som definerer den relevante population (eng. Population), klinisk relevant sammenligningsgrundlag (eng. Comparator) og væsentlige effektmål (eng. Outcomes). format (population, intervention, comparator/comparison, outcome) danner grundstenen for fagudvalgenes faciliterede diskussion om den mest hensigtsmæssige behandling, svarende til kommissorierne. I kommissorierne for de tre RADS fagudvalg for biologisk behandling (eng. Intervention) af hhv. dermatologiske, gastroenterologiske og reumatologiske lidelser er angivet, at behandlingsvejledningerne skal indeholde kriterier for initiering og seponering af biologisk behandling. Alternativt til en systematisk oversigt af alle de publicerede artikler der kunne benyttes til at underbygge de givne spørgsmål, blev de respektive partnere fra industrien spurgt om at indlevere data;; data skulle være at betragte som peer reviewede, således at lødigheden var blevet vurderet efter gældende videnskabelige retningslinjer. Alle firmaer blev bedt om at levere specifikke effektmål (eng. Outcome measures) data som var blevet til efter en ønskeliste - skabt af fagudvalget med reference til den typiske publikationsstandard. I forlængelse heraf forekom det ganske ofte at tilbagemeldingerne var mangelfulde til formålet, hvor fagudvalget ønskede at vurdere det samme effektmål på tværs af de eksisterende behandlinger. Der blev foretaget en systematisk gennemgang af samtlige indrapporterede data (Microsoft Excel ). I det tilfælde at et effektmål var til stede i mindst et lodtrækningsstudie pr biologisk lægemiddel, blev det gældende effektmål vurderet egnet til datasyntese. Datasyntese For at skabe et generaliseret billede af effekt og bivirkning, for hvert af de eksisterende biologiske lægemidler, blev der foretaget metaanalyse eller tilsvarende transparent præsentationsform for samtlige studier indrapporteret af firmaerne (beskrevet ovenfor). De effektmål der blev inkluderet var - bortset fra røntgenændringer ved reumatoid atrit - alle binære (ja/nej), hvilket har en klar fordel når data efterfølgende skal fortolkes og formidles. Baseret på de tilgængelige data for hvor mange patienter, der responderede (eller havde en bivirkning) på behandling, blev den absolutte gruppeforskel udregnet som forskellen i proportionen der responderer på biologisk hhv. kontrol behandling (eng. Risk Difference). Hver af disse følges også af de tilsvarende 95% sikkerhedsgrænser (eng. 95% Confidence Intervals). Ifølge gældende

7 statistiske konventioner gælder, at hvis 95% sikkerhedsgrænserne ikke - er det pågældende datapunkt at betragte som statistisk signifikant forskelligt fra kontrolgruppen (P<0,05). I analyseplottet er der for hvert af de enkelte biologiske lægemidler en enk benyttes til at vurdere det enkelte præparats specifikke statistiske forhold. Fortolkningen af den absolutte gruppeforskel er hvor mange flere der responderer på det gældende præparat, end på den tilsvarende kontrol behandling;; dvs. hvis man har en Risk Difference på 0,250 kan man multiplicere dette med og udlede kausalt, at 250 ekstra patienter vil have særlig gavn af behandlingen - en behandlingseffekt der ikke kan opnås på den konventionelle (kontrol) behandling. En anden måde at benytte Risk Difference på vil være at udregne Number Needed to Treat (NNT), hvilket er et indeks for hvor mange der skal sættes i behandling med det biologiske lægemiddel, før én patient får en klinisk gevinst af interventionen;; i det nævnte eksempel ville en NNT være 4 patienter der skal sættes i behandling for, at én har en særlig fordel af det biologiske lægemiddel (NNT=1/0,250=4). Det sidste der uddrages af forest plottet er hvorvidt de forskellige studier er ensartede (homogene);; hvis studieresultaterne ikke er ensartede beskrives inkonsistensen ved det såkaldte I 2 index. Et I 2 under 25% er ikke af betydning;; I 2 større 50% er vanskelligt at fortolke, da metaanalysen ikke umiddelbart er baseret på undersøgelser der er egnet til at blive slået sammen. I det tilfælde at inkonsistensen var høj, vurderede fagudvalget hvorvidt inkonsistensen ville gøre konklusionen problematisk - forårsaget af enkelte studier med et særpræget resultat. For at implementere dette forhold var metaanalysen baseret på den mest almindelige metode;; overordnet vurderes det at studierne og præparaterne der indgår,, hvorfor det antages at de enkelte studier repræsenterer noget unikt. Metaanalyserne er Dr Robin Christensen Senior Biostatistician, MSc, PhD. The Parker Institute, Copenhagen University Hospital at Frederiksberg. Associate Professor of Statistics in Medicine Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark, Odense, Denmark.

8

9

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Korrespondence: Troels Herlin Professor, overlæge, dr.med. Børneafdelingen Århus Universitetshospital Skejby 8200 Århus N 1 Juvenil

Læs mere

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ******

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** DanskReumatologiskSelskab 2 www.danskreumatologiskselskab.dk 2 DanskReumatologiskSelskabsKliniskeRetningslinjeforDiagnostik,BehandlingogMonitoreringafReumatoidArtrit*

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

BEHANDLING AF PATIENTER MED SKIZOFRENI OG KOMPLEKSE BEHANDLINGSFORLØB

BEHANDLING AF PATIENTER MED SKIZOFRENI OG KOMPLEKSE BEHANDLINGSFORLØB NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF PATIENTER MED SKIZOFRENI OG KOMPLEKSE BEHANDLINGSFORLØB VEDVARENDE SYMPTOMER, MISBRUG ELLER MANGELFULD BEHANDLINGSTILKNYTNING 2015 Titel National Klinisk

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

udredning og behandling National klinisk retningslinje For

udredning og behandling National klinisk retningslinje For National klinisk retningslinje For udredning og behandling af ADHD hos voksne med forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed samt opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet 2015 National klinisk retningslinje

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Forfattere Per Kjær a, b Alice Kongsted c, d Tom Petersen e Kristian

Læs mere

Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport

Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport Version 4 Maj 2014 2 Henvendelse vedr. dokumentalistrapporten til: Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Bente Kirkeby, Birthe Søndergaard, Anna Bira Larsen, Lene Sørensen, Else

Læs mere

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 7. Highlights 2014 8

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 7. Highlights 2014 8 NR 4 14. ÅRGANG OKTOBER 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Møder 7 Highlights 2014 8 De nye tilskud til udvikling, forskning og innovation 2014-2020 12 Tilskudsbasen

Læs mere

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2.

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Forskningsopgave -et litteraturstudie foråret 2013 Af Pernille Damsted, Tina Schnoor og Lotte Brogaard Vejleder: Jette Kolding Kristensen

Læs mere

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER 2004 Udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Sekretariatet for Referenceprogrammer,

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

1 Indenfor den første uge efter fødslen

1 Indenfor den første uge efter fødslen 1.0 Problemstilling I den kliniske del af uddannelsen har det overrasket os, hvor ofte jordemødre administrerer antibiotika til kvinder i fødsel. Forebyggende antibiotikabehandling (profylaksis) anvendes

Læs mere

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte?

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE 04-03-2014 Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? CHRISTINA TERKELSEN OG ANNE SOFIE BOLDSEN SALICATH Indholdsfortegnelse

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES 2015 Titel National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser

Læs mere

Polyfarmaci. Mobilisering af patienternes egne ressourcer

Polyfarmaci. Mobilisering af patienternes egne ressourcer Polyfarmaci Mobilisering af patienternes egne ressourcer Medicingennemgangsprojekt i Region Sjælland 2011/2012 Polyfarmaci mobilisering af patienternes egne ressourcer Udgivet af: Region Sjælland, september

Læs mere

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 KLUMMETITIEL 1 Årsrapport Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 Indhold 2 Indhold 3 Forord 4 Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra 2012-2013 7 Top 5 over

Læs mere

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet National klinisk retningslinje for udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet 2015 National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering

Læs mere

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET 2014 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af generaliserede

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning - kliniske retningslinjer -

Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning - kliniske retningslinjer - Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning - kliniske retningslinjer - Dansk Psykiatrisk Selskab Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere