Revurdering af miljøgodkendelse. Kvægproduktion Breumvej 12, 6740 Bramming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse. Kvægproduktion Breumvej 12, 6740 Bramming"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelse Kvægproduktion Breumvej 12, 6740 Bramming

2 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade Esbjerg Telefon Web Sag nr. : 15/4293 Sagsansvarlig: Karen Brink Nielsen Copyright: Alle kort og luftfoto: copyright DDO, COWI 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold INDLEDNING... 4 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE PÅ BREUMVEJ 12, 6740 BRAMMING... 5 EJENDOMS- OG BEDRIFTSOPLYSNINGER... 5 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR... 5 RETSBESKYTTELSE OG REVURDERING... 9 ØVRIGE FORHOLD... 9 OFFENTLIGGØRELSE KLAGEVEJLEDNING MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING INDLEDNING BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRBRUGET Dyreholdets størrelse Driftsbygningerne Foder Gødningsproduktion Energi- og vandforbrug Råvarer og hjælpestoffer Affald Spildevand HUSDYRBRUGETS PÅVIRKNINGER AF OMGIVELSERNE LUGT, STØJ, MM Lugt Støj og transport Støv, fluer og skadedyr Lys Driftsforstyrrelser og uheld Landskab og kulturmiljø HUSDYRBRUGETS PÅVIRKNINGER AF OMGIVELSERNE NATURMÆSSIGE FORHOLD Ammoniakpåvirkning af naturområder Påvirkning af grundvand/overfladevand BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OPHØR GENERELLE FORHOLD BEMÆRKNINGER I FORBINDELSE MED INDLEDENDE ANNONCERING HØRING SAMLET VURDERING BILAG

4 Indledning Denne revurdering af miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for husdyrproduktionen på Breumvej 12, 6740 Bramming i Esbjerg Kommune. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. I forbindelse med udarbejdelsen af revurderingen har Esbjerg Kommune udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Denne danner baggrund for afgørelsen om revision af vilkår for husdyrbrugets drift. Esbjerg Kommune har den 4. maj offentliggjort, at kommunen har indledt revurdering af miljøgodkendelsen på Breumvej 12, 6740 Bramming. I forbindelse med offentliggørelsen har Esbjerg Kommune ikke modtaget bemærkninger til revurderingen eller anmodninger om at få tilsendt udkast til afgørelse. Forslaget til revurdering af miljøgodkendelse har været i offentlig høring i perioden fra den 23. december 2015 til den 6. januar Kommunen har i forbindelse med høringen ikke modtaget bemærkninger til revurderingen. 4

5 Revurdering af miljøgodkendelse på Breumvej 12, 6740 Bramming Esbjerg Kommune har revurderet miljøgodkendelsen fra december 2006 til kvægbruget på Breumvej 12, 6740 Bramming. Revurderingen omfatter produktion af 566,7 dyreenheder i kvæg herunder drift af stalde, gødningsopbevaringsanlæg m.v. Revurderingen omfatter ikke drift af udspredningsarealer. Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Ejendoms- og bedriftsoplysninger Revurdering af miljøgodkendelse gælder for husdyrbruget beliggende Breumvej 12, 6740 Bramming, matrikel nr. 34 c, st. Darum By, Darum. Ejendomsnummeret er Bedriftens CVR nr. er og CHR nr. er Husdyrbruget ejes og drives af I/S Rønhave, Jørn Kjær Madsen. Forudsætninger og vilkår Esbjerg Kommune forudsætter, at ejendommen drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Med baggrund i ny viden om den teknologiske udvikling samt miljøforholdende i omgivelserne fastsættes en række nye vilkår for husdyrbrugets drift. Desuden ophæves en række af de eksisterende vilkår i miljøgodkendelsen fra De vilkår der ikke ophæves er forsat gældende. En oversigt over hvilke vilkår fra den oprindelige godkendelse, der forsat er gældende og hvilke vilkår, der er ophævet, kan ses i bilag 1. Med hjemmel i 39, jf. 41 i Lov om miljøgodkendelsen m.v. af husdyrbrug (lov bekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015) meddeler Esbjerg Kommune herved påbud om følgende vilkår for drift af husdyrbruget. Vilkår 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23 og 28 meddeles som påbud. De resterende vilkår, skrevet med kursiv, er videreført fra miljøgodkendelsen fra Ophævelse af vilkår 1. Vilkår 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.1, 12.2, 12.3, 14.1, , 14.4, i miljøgodkendelsen fra 2006 ophæves/erstattes af nye vilkår. 5

6 Husdyrproduktion Indretning og drift 2. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som beskrevet nedenfor: Antal årsdyr DE Malkeko, tung race, Sengestald med spalter (kanal,linespil) ,7 Malkeko, tung race, dybstrøelse ,0 I alt 566,7 3. Alternativt kan husdyrholdet være sammensat og staldindretningen være udført som beskrevet nedenfor: Antal årsdyr DE Malkeko, tung race, Sengestald med spalter (kanal,linespil) ,3 Malkeko, tung race, dybstrøelse ,0 Kvier, tung race, sengestald med spalter (kanal, linespil) (23-24 mdr.) 85 50,0 I alt 566,7 4. Antallet af dyreenheder må variere med 10 % i løbet af planåret (1. august til 1. august). Dog må det maksimale dyrehold beregnet som et gennemsnit i perioden 1. august til 31. juli ikke overstige 566,7 dyreenheder. Foder 5. Hele virksomheden og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). 6. Foderets indhold af råprotein pr. FE for samtlige malkekøer på husdyrbruget, må maksimalt være 163 g total råprotein pr. FE i gennemsnit pr. år. 7. Grovfodermidler, der udgør mere end 10 % af FE/ko/dag, skal analyseres for indholdet af råprotein. Hvis grovfodermidlet udgør mindre end 10 % anvendes tabelværdier 1. For kraftfoder og råvarer anvendes garantier for næringsstoffer fra følgesedlen. 8. Der skal foretages EFK (EndagsFoderKontrol) fire gange om året. Ved EFK vejes alle fodermidler, og efterfølgende beregnes rationens indhold af råprotein som gennemsnit for køerne i besætningen. På baggrund af de seneste 4 EFK er beregnes et løbende gennemsnit, som ligger til grund for indholdet af råprotein i foderet. EFK skal opbevares på husdyrbruget i minimum 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 1 Officielle og opdaterede tabelværdier for sammensætning af kvægfoder findes i nyeste udgave af Håndbog for kvæghold. 6

7 9. Gældende foderplaner skal opbevares på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Foderplaner skal indeholde oplysninger om indholdet af råprotein i foderet. Gødningsproduktion 10. Pumpning af gylle fra kanaler/fortank til gyllebeholdere skal ske på hverdage inden for tidsrummet kl Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning så vidt muligt søges begrænset. 12. På udspredningsarealer der ligger nærmere end 200 meter fra bebygget boligområde inden for landsbyafgrænsning, må husdyrgødning ikke udbringes på lørdag samt søn- og helligdage. Energi- og vandforbrug 13. Der skal foretages en årlig registrering af vand- og energiforbrug tilknyttet husdyrproduktionen. Registreringen gemmes i minimum 5 år og skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Råvarer og hjælpestoffer 14. Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand. 15. Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag på tæt bund uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Affald 16. Opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal ske i overensstemmelse med vilkår Animalsk affald, herunder dyrekroppe, skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. Døde dyr skal omgående anmeldes til destruktion, og opbevares overdækket på befæstet areal eller i container således, at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold. Ammoniakfordampning 18. I kostalden skal der i gangarealet dagligt foretages minimum én skrabning, så det sikres, at gødning og urin hurtigt fjernes fra spaltegulvet og ledes til gødningskanalerne. Tværgange skal ligeledes rengøres dagligt. 19. Logbog eller lignende der dokumenterer, at der foretages daglig skrabning af gangarealet skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 20. I kostalden skal der hver dag foretages skrabninger af kanalerne under spaltegulvet hver 8. time, og skraberen i kanalerne skal være forsynet med timer. Desuden skal skraberen i kanalerne vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning og vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 21. Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraberen i kanalerne er i drift og vedligeholdes skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 7

8 Støj og transport 22. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i db (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier. Tidsrum max. lydniveau Mandag fredag kl db(a) kl db(a) Lørdag kl db(a) kl db(a) Søn- og helligdage kl db(a) Alle dage Kl db(a) Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 55 db (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land. 23. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende lade dokumentere, at vilkår 22 er overholdt. En sådan dokumentation kan højest kræves én gang årligt. Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993. Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildig, og som af miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde. 24. Transport af gylle til og fra virksomhedens gylleanlæg må ikke foretages i tidsrummet kl Støv, fluer og skadedyr 25. Virksomheden må ikke give anledning til lugt og støvgener udenfor ejendommens areal. 26. Der skal overalt på virksomheden foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter. Generelle vilkår Egenkontrol 27. Virksomheden skal føre registreringer over den til enhver tid gældende husdyrproduktion på ejendommen. Registreringerne kan bestå af udskrifter fra CHR register, gødningsregnskaber, slagteriafregninger eller lign. Hvis gødningsregnskabet omfatter flere ejendomme, skal gødningsregnskabet suppleres med slagteriafregninger eller lign der dokumentere dyreholdet på Breumvej 12. Denne 8

9 registrering skal ved miljøtilsynets besøg på virksomheden kunne forevises som dokumentation for godkendelsens bestemmelse om husdyrholdets størrelse. Opgørelse af dyreholdet på ejendommen skal for malkekøer opgøres som et årsgennemsnit af antal dyr for hver enkelt dyreart på grundlag af bilag 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Antallet af dyr skal overholdes inden for en hver 12 måneders periode. 28. Der skal udarbejdes en beredskabsplan som fastlægger, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre påvirkning af omgivelserne. Beredskabsplanen skal revideres årligt og skal kunne forevises ved miljøtilsyn på ejendommen. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheldet og begrænse udbredelsen. Oplysninger om hvilke eksterne/interne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm. En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på husdyrbruget, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Retsbeskyttelse og revurdering Det følger ingen særlig retsbeskyttelse med revurdering af en miljøgodkendelse. Vilkårene kan til enhver tid ændres efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lov bekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015) 40 stk. 2, hvis der er væsentlige ændringer i bedst tilgængelige teknik, der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved revurderingen. Miljøgodkendelser skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering jf. 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Det er derfor planlagt at foretage næste revurdering senest i Tidspunktet for næste planlagte revurdering kan dog ændre sig. Ifølge 41 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug, skal en kommune tage en godkendelse op til revision, når EU-kommissionen offentliggør en BAT konklusion, der vedrører husdyrbrugets aktiviteter. Denne revurdering skal tilrettelægges således, at husdyrbruget kan overholde vilkår, fastsat på baggrund af BAT konklusionen, senest 4 år efter BAT konklusionen er offentliggjort. Øvrige forhold Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til de gældende regler i love og bekendtgørelser, uanset at de nævnte krav og regler kan være en skærpelse af denne godkendelses vilkår. 9

10 Offentliggørelse Afgørelsen annonceres den 14. januar 2016 på Esbjerg Kommunes hjemmeside: Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. husdyrlovens 76 stk. 1. Klageberettigede er ansøgeren, Miljøministeren, Sundhedsstyrelsen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt foreninger og organisationer i det omfang de har klageret, jf. husdyrlovens 84, 85, 86 og 87. En klage skal indgives via Klageportalen. På Natur- og Miljøklagenævnets forside, findes et link til Klageportalen. Klageportalen ligger på og på som man logger sig på, f.eks. med NEM-ID. Klagen sendes via Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber den 11. februar 2016 kl Afgørelsen kan desuden indbringes til prøvelse hos domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. husdyrlovens 90. Natur- og Miljøklagenævnte skal som udgangspunkt afvise en klage, der indsendes uden om Klageportalen, med mindre der er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen sendes så vidt muligt elektronisk til eller pr. brev til Esbjerg Kommune, Natur- og Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Esbjerg Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Når man klager opkræves et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales hvis: 1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 10

11 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Indledning Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner baggrund for revurdering af miljøgodkendelsen fra december 2006 på Breumvej 12, 6740 Bramming og indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljøpåvirkninger af omgivelserne, som driften af husdyrbruget giver anledning til. Miljø skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. Formålet med en revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse er at vurdere, om beskyttelsen af miljøet gennem de stillede vilkår i miljøgodkendelsen fortsat er tilstrækkeligt eller om det er nødvendigt at ajourføre vilkårene i lyset af den teknologiske udvikling og generel ny viden om miljøforholdende i omgivelserne. Revurderingen vil alene omfatte bedriftens anlæg, da en revurdering af en miljøgodkendelse meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 33 ikke omfatter arealer. Lovgrundlag Revurdering af miljøgodkendelser på husdyrbrug behandles efter reglerne i i bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 2 samt efter i husdyrloven 3. Miljøgodkendelser af husdyrbrug skal regelmæssigt, og første gang 8 år efter godkendelsen er meddelt, tages op til revurdering. Kommunes afgørelse om revurdering skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud, eller hvor kommunen ikke finder anledning til at skærpe vilkårene. Kommunen kan meddele påbud hvis: 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. 2 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr af 8. december 2014) 3 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lovbekendtgørelse nr.868 af 3. juli 2015) med senere ændringer). 11

12 Beskrivelse og vurdering af husdyrbruget Det tidligere Bramming Kommune har den 11. december 2006 meddelt miljøgodkendelse til en kvægproduktion på 425 malkekøer svarende til 500 daværende dyreenheder (DE) på Breumvej 12, 6740 Bramming. Miljøgodkendelsen er meddelt efter 33 i miljøbeskyttelsesloven. Til brug for revurdering af miljøgodkendelsen fra 2006 har ansøger, indsendt oplysninger via det it-baserede ansøgningssystem på I september 2015 er der anmeldt en velfærdsudvidelse på Breumvej 12, jf. 30 og 38 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Esbjerg Kommune har accepteret velfærdsudvidelsen til etablering af stald med dybstrøelse på 1200 m 2. I forbindelse med sagsbehandlingen har der været behov for supplerende oplysninger. Der har været mailkorrespondance og skemaet er revideret og genindsendt løbende. Det endelige skema (nr version 4) er indsendt i november Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er foretaget med baggrund i det sidst indsendte materiale. Dyreholdets størrelse Det nuværende dyrehold på Breumvej 12, 6740 Bramming fremgår af tabel 1. Dyreart Nuværende Antal DE Malkekøer, stor race, sengestald med spalter/ linespil ,67 Malkekøer, stor race, dybstrøelse hele arealet ,00 I alt 566,67 Tabel 1: Husdyrbrugets dyrehold. Dyreenheder er beregnet efter bilag 1 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (BEK. nr af ). Ifølge gl. Bramming Kommunes miljøgodkendelse fra december 2006, er der givet godkendelsen til en produktion på 425 malkekøer, tung race, svarende til i alt 500 daværende DE. Omregnes produktionen med de nugældende omregningsfaktorer for beregning af DE, svarer produktionen til 566,7 DE. Ejendommen anvendes til goldkøer og nykælvere for alle I/S Rønhave s besætninger. Der er ca. 59 kælvninger pr. uge på ejendommen. Ny kælverne bliver flyttet til Breumvej 12 ca. en måned før kælvning. De små kalve bliver, så snart navlen er helet op, flyttet til Breumvej 10, det vil sige kalvene normalt er flyttet inden for en uge. Der er i forbindelse med revurderingen indsendt en fiktiv ansøgning, med henblik på muligheden for at have en alternativ produktion på ejendommen, svarende til en fordeling på 355 køer og 85 kælvekvier. Den alternative produktion i dyreholdet medfører ikke forøget forurening hverken med hensyn til ammoniak, lugt, støj, støv, kvælstof og fosfor. Desuden overholder den alternative produktion kravet om anvendelse af BAT. Esbjerg Kommune har på baggrund af det ovenstående samt det indsendte fiktive ansøgningsskema og efterfølgende scenarieberegninger, vurderet at den alternative 12

13 produktion, kan inddrages i forbindelse med revurderingen af ejendommens miljøgodkendelse fra 2006 til 425 køer. Der tillades med revurderingen til de 425 køer ligeledes mulighed for en alternativ produktion svarende til 355 køer og 85 kælvekvier. Dette er nærmere beskrevet under de enkelte afsnit som omhandler ammoniak, lugt, støj, støv, kvælstof og fosfor. Der er i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår om, at lovlig produktion svarer til 500 DE i kvæg. Vilkår 1.1 i miljøgodkendelsen. Dette vilkår ophæves i forbindelse med revurderingen, og der fastsættes nyt vilkår til husdyrbrugets maksimale produktion og alternativ produktion samt og til i hvilket omfang produktionen kan tillades af variere. Driftsbygningerne På ejendommen på Breumvej 12, 6740 Bramming er der gyllebeholdere, løsdriftsstald til køer, kostald som anvendes til goldkøer, malkestald, ensilageplads, lade og foderlade. Der er siden miljøgodkendelsen fra 2006 bygget en gyllebeholder (bygning 12) samt et nyt stuehus, derudover er nogle ældre bygninger blevet fjernet, blandt andet et værksted, et gammelt stuehus, en gammel kalvestald og en lade. Ændringerne i bygningsmasserne på ejendommen siden 2006, er alle godkendte efter gældende lovgivning. På ejendommen er der følgende bygninger, som angivet i tabel 2. Nr. Anvendelse Areal / rumfang 1 Stuehus/garage 2 Gyllebeholder 4500 m 2 4 Gl. kostald 614 m 2 5 Lade 440 m 2 6 Løsdriftsstald 3200 m 2 7 Malkestald 850 m 2 9 Gyllebeholder 200 m 2 10 Gyllebeholder 890 m 2 11 Gyllebeholder 2000 m 2 12 Gyllebeholder 3000 m 2 13 Ensilage plads 1500 m 2 14 Foderlade 3000 m 2 15 Velfærdstald 1200 m 2 Tabel 2: Bygningsforklaring Driftsbygningernes placering fremgår af kort 1. 13

14 Kort 1: Situationsplan. Husdyrbruget har oplyst om dyreholdet i de enkelte stalde og hvilke staldsystemer der findes. Dette fremgår af tabel 3. Tabel 4 viser en oversigt over staldsystemer og dyreholde i den alternative produktion. Nr. (jf. kort 2) Staldafsnit Dyreart Antal Staldsystem 6 Løsdriftsstald Malkeko, rung race 305 Sengestald med spalter, kanal og linespil 15 Velfærdsstald Malkekøer 120 Dybstrøelse Tabel 3: Oversigt over staldsystemer og dyrehold i de enkelte stalde. 14

15 Nr. (jf. kort 2) Staldafsnit Dyreart Antal Staldsystem 6 Løsdriftsstald Malkeko, rung race 235 Sengestald med spalter, kanal og linespil 6 Løsdriftsstald Kvier mdr. 85 Sengestald med spalter, kanal og linespil 15 Velfærdsstald Malkekøer 120 Dybstrøelse Tabel 4: Oversigt over staldsystemer og dyrehold i de enkelte stalde ved den alternative produktion. Foder Der er i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår til at foderet til malkekøer i sengestald med spalter maksimalt må indeholde 4,3 gram P(fosfor) pr. foderenhed. Samt at foderet til malkekøer på dybstrøelse maksimalt må indeholde 4,4 gram P (fosfor) pr. foderenhed (vilkår 11.2 og 11.3). Udbringningsarealerne tilhørende Breumvej 12, 6740 Bramming, har i april 2014 fået en arealgodkendelse efter 16. I arealgodkendelsen er der stillet vilkår der sikre, at udbringning af husdyrgødning på arealerne kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. I arealgodkendelsen er det ikke forudsat at gødningen har et lavere indhold af N og p i forhold til normen. Esbjerg Kommune vurderer på baggrund heraf, at vilkårene (11.2 og 11.3) vedr. fodertilpasning ikke længere er relevante og ophæves. Der stilles dog nye vilkår vedr. protein indholdet i foderet i forbindelse med BAT. Der er redegjort nærmere for foder i afsnittet vedr. bedst tilgængelige teknologi (BAT), hvoraf det fremgår, at der stilles vilkår om protein indholdet i foderet. Derudover er der i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår til at virksomheden og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (vilkår 7.1). Esbjerg Kommune vurderer, at dette vilkår fortsat er tilstrækkelig til at sikre, at opbevaring af foder kan ske uden at det medfører væsentlig påvirkning af omgivelserne. Gødningsproduktion Der er i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår til opbevaring og udbringning af husdyrgødning (vilkår 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 10.1, 10.2 og 10.3) Esbjerg Kommune vurderer, at vilkår 5.2, 5.3 og 5.4 i miljøgodkendelsen fra 2006 vedr. udbringning, fortsat er tilstrækkelig til at sikre at udbringning af husdyrgødning kan ske uden at medfører væsentlig påvirkning af omgivelserne. Vilkår 5.1, 10.1, 10.2 og 10.3 vedr. opbevaring og udbringning af husdyrgødning i miljøgodkendelsen fra 2006 ophæves da de er omfattet af gældende lovgivning. Energi- og vandforbrug. Husdyrbrugets energi- og vandforbrug fremgår af tabel 5. 15

16 Forbrug El kwh Vand m 3 Tabel 5: Energi- og vandforbrug Vandforbruget er fordelt på: drikkevand, vand til vask af stalde og vand til øvrige formål. Ejendommen er tilsluttet offentlig vandforsyning. Vandforbruget i miljøgodkendelsen fra 2006 er opgjort til m 3, det er oplyst at der ikke er sket ændringer i forbruget af vand. Der er i miljøgodkendelsen fra 2006 ikke stillet særlige vilkår til vand- og energiforbrug. Der er redegjort nærmere for vand- og energi forbruget i afsnittet vedr. bedst tilgængelige teknologi (BAT), hvoraf det fremgår, at der stilles vilkår om årlig registrering af vand- og energiforbrug. Det er Esbjerg Kommunes vurdering, at det oplyste forbrug af vand og el ligger inden for rammerne af, hvad der må forventes i forhold til den konkrete drift. Råvarer og hjælpestoffer Der er i miljøgodkendelsen fra 2006 oplyst, at der forbruges ca liter diselolie pr. år. Der forefindes en olietank fra 2015 på liter på ejendommen. Der er i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår om, at olietanke skal drives jf. miljøministeriets gældende bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, vilkår 2.1. Samt at midler der er klassificeret som giftig eller meget giftig skal opbevares i aflåst rum, jf. miljøministeriets bekendtgørelse, vilkår 2.4. Esbjerg kommune vurderer at vilkår 2.1 vedr. indretning, etablering og drift af olietanke og vilkår 2.4 vedr. opbevaring af giftige midler skal ophæves, da det er omfattet af gældende lovgivning. Der er ligeledes i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår til håndtering og opbevaring af brændstof, smøremidler og kemikalier. Esbjerg Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår til opbevaring og håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier, og fastholder derved vilkår 2.2 og 2.3 i miljøgodkendelsen fra Dog ophæves og efterfølgende omformuleres vilkår 2.3, så den stemmer overens med nummeringen i revurderingen. Affald Affald fra husdyrbrug kan typisk inddeles i følgende affaldsfraktioner Dagrenovation Genbrugeligt affald (Pap, papir, jern og metal, tomme olietromler og tanke, tomme plasticsække, paller, malet og lakeret træ). Farligt affald (lysstofrør og spare pære, spraydåser, pesticidrester, oliefiltre, batterier). Klinisk risikoaffald og medicinrester (skalpeller, kanyler og medicinrester). Døde dyr. Forbrændingsegnet affald (halmballesnor, papirsække, tomme medicinglas, gamle frønnede bildæk). Deponeringsegnet affald (asbestholdige byggemateriale). 16

17 Døde dyr opbevares nord for bygning 6 på en beton plads. Døde dyr afhentes af Daka. Der er ingen opbevaring af spildolie på ejendommen, olieskift foretages ved service. Der er i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår om, at olie- og kemikalieaffald, husholdningsaffald samt øvrigt affald, skal håndteres og bortskaffes i henhold til gældende regulativ, vilkår 3.1, 3.4 og 3.5. Vilkår 3.1, 3.4 og 3.5. i miljøgodkendelsen fra 2006 ophæves, da de er omfattet af gældende lovgivning. Derudover er der stillet vilkår til at opbevaring af olie og kemikalieaffald skal ske i overensstemmelse med vilkår 2.3 og 2.4 i miljøgodkendelsen fra Vilkår 2.3 fra miljøgodkendelsen fra 2006 er videreført under råvarer og hjælpestoffer og vilkår 2.4 er ophævet, da vilkåret er omfattet af gældende lovgivning. Dermed ophæves og efterfølgende omformuleres vilkår 3.2, så den stemmer overens med nummeringen i revurderingen. Der er ligeledes i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår om, at animalsk affald, herunder dyrekroppe, skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. Døde dyr skal omgående anmeldes til destruktion, og opbevares overdækket på befæstet areal eller i container, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold inden afhentning (vilkår 3.3.). Vilkår 3.3 fastholdes i revurderingen. Spildevand Sanitært spildevand fra driftsbygninger ledes via septiktank til godkendt nedsivning. Kølevand fra malkeanlæg, vaskevand fra malkestald og øvrigt vandspild ledes til gylletank. Det vurderes, at den samlede håndtering af spildevand sker på forsvarlig vis, og at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand er tilstrækkelig til at beskytte omgivelserne mod forurening fra spildevand. Der er i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet 2 vilkår (vilkår 4.1 og 4.2) vedr. spildevand. Blandt andet er der stillet vedr. opsamling af vaskevand fra rengøring i overensstemmelse med gældende regler, samt vilkår om, at der skal indsendes en afløbsplan seneste 3 måneder efter godkendelsestidepunktet i Vilkår 4.1 og 4.2 ophæves, da de ikke er relevante længere og omfattet af gældende lovgivning. Esbjerg Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår til spildevand fra ejendommen. Husdyrbrugets påvirkninger af omgivelserne lugt, støj, mm. Enhver husdyrproduktion giver anledning til lugt inden for de nærmeste omgivelser. Hvor stort et område der påvirkes af lugt, afhænger af hvor mange dyr der er på ejendommen og hvilken art der er tale om. Desuden spiller vindretning, terræn- og beplantningsforhold ind. Husdyrproduktion kan herudover medføre støj, samt gener med fluer og andre skadedyr. Desuden kan bygningsmæssige forhold på et husdyrbrug indvirke på den landskabelige oplevelse, såvel som på kulturmiljøet. Påvirkningen af den omgivende natur og vandmiljøet behandles nedenfor i afsnittet om husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne - naturmæssige forhold. 17

18 Lugt Lugt stammer primært fra staldene. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med pumpning, omrøring og udbringning af husdyrgødning. Ejendommen drives på samme måde som i godkendelsen fra I september 2015 er der anmeldt en velfærdsudvidelse jf. 31 og 38 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Anmeldelsen ændrer ikke på dyresammensætningen på ejendommen, og dermed ændres der ikke på den samlede lugtemission fra ejendommen. Håndtering af husdyrgødning reguleres af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det vurderes, at det ikke er relevant at stille skærpede krav til pumpning og omrøring af gylle, ud over de vilkår der er videreført fra miljøgodkendelse fra 2006 til revurderingen. Gylle udbringes med slanger eller nedfælder. Dette er reguleret af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der er i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår til tidspunktet for pumpning af gylle fra kanaler/fortank til gyllebeholder, samt at udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugt gener og ammoniak fordampning så vidt muligt begrænses. Husdyrgødning på arealer der ligger nærmere end 200 meter fra bebygget boligområde, må ikke udbringes på lørdag og søndage. Kommune vurderer, at påvirkningen af miljøet i forbindelse med lugt ikke går ud over det, som blev lagt til grund ved meddelelse af godkendelsen. Vilkårene er i revurderingen videreført under afsnittet vedr. gødningsproduktion. Der forventes ikke uacceptable lugtgener i forbindelse med udbringningen. I løsdriftsstalden samt i velfærdsafdelingen er der naturlig ventilation, mens der i den gamle kostald er mekanisk ventilation med tre afkast der alle er placeret i kip. Den gamle kostald anvendes som syge karantæne stald. Lugtgener fra stalden vurderes på grundlag af det beskyttelsesniveau for lugt, som er fastlagt i husdyrloven. Hvis beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt, vurderes husdyrbruget som udgangspunkt ikke at give anledning til væsentlige lugtgener. Husdyrbruget skal overholde bestemte lugtgeneafstande, som beskriver den afstand der som minimum skal være fra staldene til forskellige beboelsestyper. Geneafstanden fastsættes under hensyntagen til forskellige områders følsomhed over for lugt. Eksempelvis vil beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv oftest have en højere tolerancetærskel end beboere i byområder. Beboelsesejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af beskyttelsesniveauet for lugt. Geneafstanden beregnes i det digitale ansøgningsskema og resultaterne fremgår af tabel 6. I det digitale ansøgningsskema foretages automatisk en korrektion for vindretning og påvirkning fra andre husdyrbrug i det omfang det er relevant. 18

19 Områdetype Minimums afstand til omkringboende (geneafstand) Aktuel afstand Byzone ***382 **299 Samlet bebyggelse ***59,11 **258 Enkelt bolig ***101 **210 Tabel 6: Lugt. *Geneafstanden er korrigeret jf. reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen, hvorved staldafsnit, som ligger i en afstand på mere end 1,2 gange geneafstanden, er bortscreenede, således at bidrag herfra ikke indgår i beregningen. **Vægtet gennemsnitsafstand ***u korrigeret afstand Lugtberegningerne i den konkrete sag viser, at genekriteriet for lugt til enkelt bolig og samlet bebyggelse er overholdt. Genekriteriet for lugt til byzone er ikke overholdt. Beskyttelsesniveauet for lugt gælder dog ikke for revurderinger. Esbjerg Kommune vurderer, at der siden godkendelsen er meddelt ikke er fremkommet nye oplysninger om lugtforureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse og at forureningen i øvrigt ikke går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Ifølge NMK skal lugt reduceres i det omfang det er teknisk og økonomisk muligt. Dog er der med hensyn til lugt fra kvægstalde ikke sket væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik, som teknisk og økonomisk giver mulighed for at nedbringe lugtemissionen. Esbjerg Kommune vurderer derfor, at der i den konkrete sag ikke er mulighed for at meddele påbud om yderligere nedbringelse af lugten. Der er i forbindelse med revurderingen indsendt en fiktiv ansøgning nr , med henblik på muligheden en alternativ produktion, svarende til en fordeling på 355 køer og 85 kælvekvier. Den alternative produktion medfører ikke forøget forurening på lugt. I ansøgningsskemaet vedr. revurderingen (skema nr ) er den samlede lugt ,0 OU, i den fiktive ansøgning (skema nr ) vedr. den alternative produktion, svarende til 355 køer og 85 kælvekvier er den samlede lugt ,2 OU. Esbjerg Kommune har på baggrund af det indsendte fiktive ansøgningsskema, vurderet at den alternative produktion, kan inddrages i forbindelse med revurderingen af ejendommens miljøgodkendelse fra 2006, til 425 køer. Årsagen er at den alternative produktion for alle forureningsparametre medfører et lavere forureningsniveau end den tilladte produktion herunder lugt. Støj og transport De væsentligste støjkilder på et husdyrbrug er malke- og køleanlæg, pumper, staldventilation, støj fra transporter, mv. Der kan forekomme støj fra vakuumpumpe og køleanlæg, som er placeret i malkerummet. Vakuumpumpen er stort set i drift hele døgnet. Vakuumpumpen er en frekvensstyret pumpe som støjer mindre end traditionelle vakuumpumper. 19

20 I løsdriftsstalden er der naturlig ventilation, mens der i den gamle kostald er mekanisk ventilation med tre afkast der alle er placeret i kip. Den gamle kostald anvendes til syge og karantænestald. For at begrænse støjgener er der i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår til, at støjbelastningen fra virksomheden ikke må give anledning til væsentlige gener, jf. vilkår 9.1 og 9.2. Kommune vurderer, at påvirkningen af miljøet i forbindelse med støjgener fra stationære støjkilder ikke går ud over det, som blev lagt til grund ved meddelelse af godkendelsen. Vilkår 9.2, revideres, så den stemmer overens med nummeringen i vilkårene i revurderingen. Støjbelastningen fra transporter vurderes ud fra antallet af til- og frakørsler. Tabel 7 indeholder en oversigt over transporttyper og antal. Transporttype Antal Afhentning af mælk 183 Leverance og afhentning af levende dyr 104 Indlevering af foder / korn 53 Transport til anden ejendom 104 Transport af eget foder, herunder ensilage og halm 560 Udbringning af husdyrgødning 435 Udbringning af dybstrøelse 60 Afhentning af døde dyr 30 Renovation 26 I alt Tabel 7: Oversigt over transporter til og fra Breumvej 12, 6740 Bramming. En transport svarer til en tilog frakørsel. Der er i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår til at transport af gylle ikke må foretages i tidsrummet kl til (Vilkår 8.1 i miljøgodkendelsen fra 2006) Kommune vurderer, at påvirkningen af miljøet i forbindelse med støj og transport ikke går ud over det, som blev lagt til grund ved meddelelse af godkendelsen. Der er i forbindelse med revurderingen indsendt en fiktiv ansøgning nr , med henblik på muligheden for en alternativ produktion, svarende til en fordeling på 355 køer og 85 kælvekvier. Den alternative produktion ændrer ikke på de væsentligste støjkilder fra husdyrbruget. Variationen af dyreholdet vil ikke medfører flere transporter på ejendommen i forhold til transporterne svarende til 425 køer. Esbjerg Kommune har på baggrund af at den alternative produktion, hverken ændrer på støj niveauet eller på antallet af transporter på ejendommen, vurderet at den kan inddrages i forbindelse med revurderingen af ejendommens miljøgodkendelse fra 2006, til 425 køer. Støv, fluer og skadedyr Støvgener kan opstå ved håndtering af foder og halm og i særlige tilfælde fra trafik til og fra husdyrbruget. Der foretages bekæmpelse af fluer og rotter/mus efter skadedyrslaboratoriet regler. 20

21 Der er i miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår til, støv, fluer og skadedyrsbekæmpelse. (Vilkår 5.5 og 6.1) Esbjerg Kommune vurderer, at vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse stadig er gælden, og dermed tilstrækkelige til at sikre, at driften af husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener. Der er i forbindelse med revurderingen indsendt en fiktiv ansøgning nr , med henblik på muligheden for en alternativ produktion, svarende til en fordeling på 355 køer og 85 kælvekvier. Den alternative produktion ændrer ikke på de støv gener der kan opstår i forbindelse med håndtering af foder og halm, derved vurderer Esbjerg Kommune at den alternative produktion kan inddrages i forbindelse med revurderingen, idet der vurderes ikke at være øget gener med hensyn til fluer og skadedyr. Lys Esbjerg Kommune vurderer, at lyspåvirkning af omkringboende ikke er ændret i forhold til miljøgodkendelsen fra 2006 og at lyspåvirkningen således ikke går ud over det, som blev lagt til grund ved meddelelse af godkendelsen. Driftsforstyrrelser og uheld Mulige uheld kan være udslip af gylle fra gylletanken, spild af olie- og kemikalier, brand på ejendommen og utilsigtet pumpning af gylle. Hvert 10. år kontrolleres gyllebeholderne af en autoriseret kontrollant. Minimum én gang årligt kontrolleres gyllebeholderne visuelt for eventuelle kabelbrud, skader på kabelbeskyttelse, revner og utætheder i elementer. Ved skade eller tegn på skade, kontaktes leverandør af gylletanke for udbedring af skade. Esbjerg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at begrænse forureningen i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Esbjerg Kommune vurderer endvidere, at påvirkningen af miljøet i forbindelse med driftsforstyrrelser ikke går ud over det, som blev lagt til grund ved meddelelse af godkendelsen. Opbevaring af olie- og kemikalier er beskrevet i afsnittet om råvarer og hjælpestoffer. Der er miljøgodkendelsen fra 2006 stillet vilkår vedr. egen kontrol på ejendommen vilkår Esbjerg Kommune vurderer at vilkåret stadig har relevans og fastholdes derfor i revurderingen. Landskab og kulturmiljø Husdyrproduktionen sker i eksisterende staldanlæg på ejendommen og der etableres ikke nye bygninger i forbindelse med revurderingen. Da der ikke sker nybyggeri, vil der således ikke ske en påvirkning af det omkringliggende landskab og kulturmiljø som går ud over det, der blev lagt til grund ved meddelelse af miljøgodkendelsen. 21

22 Husdyrbrugets påvirkninger af omgivelserne naturmæssige forhold. I bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse, mv. af husdyrbrug 4 er der fastlagt beskyttelsesniveauer for ammoniak, udledning af fosfor til overfladevand, samt udledning af nitrat til overfladevand såvel som i forhold til grundvand. Dette beskyttelsesniveau er dog ikke gældende for revurderinger. Det påhviler kommunen at vurdere konkret, om et projekt vil være i overensstemmelse med Habitatdirektivforpligtelserne. Habitatdirektivet er i dansk lovgivning implementeret gennem bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 5 (Habitatbekendtgørelsen). Af habitatbekendtgørelsen fremgår hvilke sager, jf. husdyrloven, der direkte er omfattet af krav om habitatvurdering. Revurderingen af miljøgodkendelser er ikke omfattet af kravet og der skal derfor som udgangspunkt ikke foretages en habitatvurdering. Det følger dog af habitatdirektivets artikel 6 stk. 2, at en bestående aktivitet ikke må føre til betydelige konsekvenser for direktivets målsætninger. Det vurderes, at drift af et husdyrbrug, under særligt uheldige omstændigheder, kan føre til betydelige konsekvenser for de målsætninger der gælder for de omgivende internationale naturbeskyttelsesområder (dvs. negativ påvirkning i forhold til habitatdirektivets målsætninger). Af de følgende afsnit om påvirkning af natur og overfladevand, fremgår hvordan Esbjerg Kommune vurderer forholdet vedrørende kravet i habitatdirektivets artikel 6 stk. 2. Ammoniakpåvirkning af naturområder På husdyrbruget sker der påvirkning af omgivende naturområder gennem emission af ammoniak fra anlægget og drift af tilhørende arealer. Ved revurdering af husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, findes der ikke hjemmel i husdyrloven med tilhørende bekendtgørelse til, at inddrage påvirkning af omgivelserne fra husdyrbrugets arealer i revurderingen, da husdyrgodkendelsens bilag 3 og 4 ikke kan bringes i anvendelse. Det vurderes derimod, at beskyttelsesniveauet i bilag 3 mht. påvirkning af omgivelserne med ammoniak, kan bringes i anvendelse. Da der ved revurdering ikke sker nogen øget påvirkning af omgivelserne, kan vurderingen afgrænses til at omhandle påvirkningen af omgivende kategori 1 og 2 lokaliteter. Nærmeste kategori 1 eller 2 natur er kategori 1 natur ca meter fra anlægget. Der er tale om habitatnaturtype nr Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), beliggende i habitat område nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. Der er beregnet en belastning på 0,0 kg N/ha/år (totalbelastning), der er langt under det mest skærpende beskyttelsesniveau på 0,2 kg N/ha/år i totalbelastning som fastlagt i bekendtgørelsen. 4 Bekendtgørelse nr af 8. december Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ( 7 og 11). 22

23 Der skal endvidere ikke foretages en habitatvurdering. Dette fremgår af NMK , hvor der af afsnittet retsgrundlag fremgår, at pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2, ikke gælder for revurderingsafgørelser, jf. 8, stk. 6. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret. Der følger af habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, at myndigheder skal sikre, at eksisterende lovlige aktiviteter ikke skader Natura 2000 områder. Dette hensyn er løftet i Naturbeskyttelseslovens kapitel 2a og skal således ikke reguleres i en sag om revurdering. Esbjerg Kommune bemærker, at der i miljøgodkendelsen fra 2006 er stillet vilkår om 4-5 daglige skrabninger af gangarealet med henblik på at reducere ammoniakpåvirkningen af de omkringliggende naturområder. Ansøger har i forbindelse med revurderingen reduceret tildelingen af råprotein til 163 g råprotein/fe til køerne som erstatningsvirkemiddel for 4-5 daglige skrabninger i kostalden. Fremover ønskes der kun foretaget én daglig skrabning i kostalden. Denne ændring er normalt en godkendelsespligtig handling, men fordi ændringen ikke medfører forøget forurening (både ammoniak, lugt, næringsstoffer i gødningen mv.), så vurderer Esbjerg Kommune, at ændringen kan accepteres og indgå i nærværende revurdering. Esbjerg Kommune har på baggrund af skema nr beregnet, at den fremtidige ammoniakemission fra husdyrbruget ikke øges, såfremt der fremadrettet anvendes én daglig skrabning i kostalden samt køerne tildeles 163 g råprotein/fe. På den baggrund ophæver Esbjerg Kommune vilkår nr i miljøgodkendelse af 2006 om 4-5 daglige skrabninger i den del af stalden, hvor der er installeret skraberanlæg. For at sikre at kravet om anvendelse af BAT opfyldes stilles der jf. afsnittet bedste tilgængelige teknik bl.a. vilkår om én skrabning pr. døgn samt reduceret tildeling til køer på 163 g råprotein/fe. Med disse vilkår er det sikret, at den samlede ammoniakemission fra anlægget ikke øges. I miljøgodkendelsen fra 2006 er der stillet vilkår til, at den samlede ammoniakfordampning fra stalde og gylletanke ikke må overstige kg ammoniak/år vilkår Samt vilkår til, at virksomheden indenfor en periode på 4 uger, på miljømyndighedens forlangende skal indsende dokumentation i form af beregning af ammoniakfordampning. Beregningerne kan baseres på det fællesamtslige regneark eller efter aftale med tilsvarende model (vilkår 12.3) Beregningerne der ligger til grund for revurderingen, er på baggrund af ansøgningssystemet i husdyrgodkendelsen.dk. Beregningerne af ammoniakfordampningen i miljøgodkendelsen fra 2006 er baseret på det fællesamtslige regneark. De to beregningsmetoder kan ikke direkte sammenlignes på baggrund af forskellige beregningsmetoder. Nudriften, svarende til forudsætningerne i nudriften fra miljøgodkendelsen fra 2006, er indtastet i husdyrgodkendelse.dk. Dette giver et samlet ammoniaktab fra ejendommen i nudriften på 3.695,7 kg NH3- N. 23

24 Det samlede ammoniaktab fra ejendommen er 3.419, 6 kg NH3-N, når tildelingen af råprotein er reduceret til 163 g, samt at spalterne fremover skrabes én gang dagligt. Esbjerg Kommune vurderer på baggrund af, at det samlede ammoniaktab fra ejendommen er lavere efter anvendelse af 163 gram råprotein som erstatningsvirkemiddel, samt én daglig skrabning af spalter, frem for 4-5 daglige skrabninger af spaltegulvet, og at vilkår 12.1, 12.2 og 12.3 i miljøgodkendelsen kan sløjfes, da de ikke længere er relevante. I ovennævnte scenarieberegning er det antaget, at den ammoniakreducerende effekt af en manuel skrabning af gangarealet pr. døgn kan sidestilles med effekten af en skrabning af gangarealet vha. et skraberanlæg. Det er i beregningen ligeledes antaget, at den ammoniakreducerende effekt øges lineært som funktion af skraberhyppigheden i gangarealet, hvor 6 skrabninger af gangarealet pr. døgn (hver 4. time) svarer til 33 % ammoniakreduktion, se beregning i afsnittet bedste tilgængelige teknik. Esbjerg Kommune vurderer i den konkrete sag, at disse antagelser er acceptable. Der er i forbindelse med revurderingen indsendt en fiktiv ansøgning nr , med henblik på muligheden for en alternativ produktion, svarende til en fordeling på 355 køer og 85 kælvekvier. Den alternative produktion giver ikke anledning til øget ammoniaktab fra ejendommen, derved vurderer Esbjerg Kommune, at den kan inddrages i forbindelse med revurderingen. Samlet set vil den fortsatte uændrede drift af husdyrbruget bortset fra ændrede virkemidler til at reducere ammoniakemissionen fra husdyrbruget samt den ansøgte alternative produktion, ikke tilsidesætte de beskyttelsesinteresser, der skal iagttages i forbindelse med revurdering af husdyrbrug. Påvirkning af grundvand/overfladevand I miljøgodkendelsen fra 2006 er der stillet vilkår til at den samlede kvælstofudvaskning fra ejendommens ejede og lejede udbringningsarealer ikke må overstige kg N/år (vilkår 11.1). Samt vilkår til at det samlede fosforoverskud ikke må overstige kg P/år (vilkår 11.4). Der ud over er der stillet vilkår til, at der årligt skal udarbejdes næringsstof regnskaber, som dokumentation udviklingen i fosfor og kvælstofbalancen. Udbringningsarealerne tilhørende Breumvej 12, 6740 Bramming, er særskilt godkendt i en arealgodkendelse efter 16 i april Esbjerg Kommune vurderer, på baggrund af at alle arealerne er særskilt godkendte, uden gødningen fra Breumvej 12 har et lavere indhold af N og P i forhold til normen at vilkår 11.1, 11.4 og 11.5 ikke længere er relevante og ophæves i forbindelse med revurderingen. Esbjerg Kommune har på baggrund af skema nr beregnet, at gødningens fremtidige totale indhold af kvælstof og fosfor ikke øges, såfremt køerne fremadrettet tildeles 163 g råprotein/fe og der fremadrettet foretages én daglig skrabning af gangarealet i kostalden frem for 4-5 daglige skrabninger. Der er i forbindelse med revurderingen indsendt en fiktiv ansøgning nr , med henblik på muligheden for en alternativ produktion, svarende til en fordeling på 355 køer og 85 kælvekvier. 24

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Gunnar Sørensen 12-01-2016 Havvej 34 Sagsnummer.: 15/51685 8420 Knebel Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Solvang I/S 14-03-2016 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 16/3050 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 11. januar 2016 modtaget

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper E R V H E R V T O E G K N M I I K L J O Ø G M I L J Ø Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 13.12. 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Kanalvej 24 Enslev 8500 Grenaa Efter 31 i bekendtgørelse

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238

Afgørelse om ændring af dyrehold på Sanderumvej 238 Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Tonny Kristiansen Sanderumvej 238 5250 Odense SV By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på Brædstrupvej 20, Åle, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på Brædstrupvej 20, Åle, 7160 Tørring Annelise Hansen og Jens Peter Pedersen Brædstrupvej 20 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af svineproduktion Stenbrovej 7, 6740 Bramming August 2013

Miljøgodkendelse. Udvidelse af svineproduktion Stenbrovej 7, 6740 Bramming August 2013 Miljøgodkendelse Udvidelse af svineproduktion Stenbrovej 7, 6740 Bramming August 2013 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Bøelvej 3, 6690 Gørding

Tillæg til miljøgodkendelse af Bøelvej 3, 6690 Gørding Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø Tillæg til miljøgodkendelse af Bøelvej 3, 6690 Gørding Maj 2012 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægbrug Terpvej 5, 6740 Bramming. Juni Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægbrug Terpvej 5, 6740 Bramming. Juni Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Miljøgodkendelse Udvidelse af kvægbrug Terpvej 5, 6740 Bramming Juni 2012 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-02-2016 Sagsnr.: 16/366 Dok.løbenr.: 47219/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annoncering Kommunens hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 16-12-2015 Sagsnr.: 15/30466 Dok.løbenr.: 331392/15 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015 Miljøgodkendelse Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Jens-Erik Sørensen 09-08-2016 Molsvej 88 Sagsnummer.: 16/18253 8400 Ebeltoft Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum Holger Møller Skjødt Ribevej 4 7171 Uldum Sendt via CVR nr. 13701245 til E-boks Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

dyretype på husdyrbruget Grim- strupvej 7, 6740 Bramming

dyretype på husdyrbruget Grim- strupvej 7, 6740 Bramming Helge Mathisen Grimstrupvej 7 6740 Bramming Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade 74, 6700 Esbjerg 5. februar 2015 Karen Brink Nielsen 76 16 51 36 14/32528 Afgørelse om skift af dyretype

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere