MILJØGODKENDELSE. For: AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE. For: AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov"

Transkript

1 AKV Langholt A.m.b.a Gravsholtvej Vodskov Virksomheder J.nr. MST Ref. benjo/mels0 Den 10. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov Matrikel nr.: 3p og 3r Horsens by, Horsens CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: 6.4. b) ii), G201 Godkendelsen omfatter: Udskiftning af kedelanlæg i RC3, afdelingen for modificeret stivelse Oplag af kemikalier for Cargill A/S Dato: 10. oktober 2013 Godkendt: Bente E. Jørgensen Annonceres den 11. oktober 2013 Klagefristen udløber den 8. november 2013 Søgsmålsfristen udløber den 11. april 2014 Revurdering påbegyndes senest i år 2023 Miljøstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for miljøgodkendelsen... 4 Generelle forhold... 4 Indretning og drift... 4 Luftforurening... 4 Journalføring VURDERING OG BEMÆRKNINGER Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Generelle forhold Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand, overfladevand m.v Støj Affald Til og frakørsel Journalføring Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Ophør Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Udtalelse fra virksomheden FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Listepunkt BREF Revurdering Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige gældende godkendelser og påbud Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Søgsmål Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG

3 1. INDLEDNING Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel A.m.b.A (AKV Langholt A.m.b.A.) på Gravsholtvej 92 ligger ca. 2,5 km nord for Langholt. Virksomheden producerer kartoffelstivelse og modificeret kartoffelstivelse samt i mindre omfang kartoffelprotein. Ved Miljøstyrelsens tilsyn på virksomheden er det konstateret, at virksomheden oplagrer en mindre mængde kemikalier i transit for virksomheden Cargill A/S. Kemikalierne transporteres til AKV Langholt på lastbil, oplagres og afhentes, når en kunde har lagt en ordre ind. Kemikalierne anvendes ikke i produktionen på AKV Langholt. Oplagsaktiviteten er ikke omfattet af virksomhedens nuværende miljøgodkendelse. I efteråret 2011 har virksomheden desuden installeret en ny kedel til opvarmning af stivelse forud for modificering. Der er tale om udskiftning af et eksisterende kedelanlæg på 2x60 kw med et nyt kedelanlæg med en indfyret effekt på 210 kw. Som brændsel anvendes naturgas ligesom i den gamle kedel. Miljøstyrelsen har vurderet, at udskiftningen af kedlen kræver miljøgodkendelse, da kedlen er større, og da emissionsgrænsen for NOx fra afkastet skal ændres. AKV Langholt har den 26. november 2012 søgt om godkendelse af de gennemførte ændringer. Med denne godkendelse gives der tilladelse til udskiftning af kedelanlægget og oplag af kemikalier for Cargill A/S. Godkendelsen er en tillægsgodkendelse til virksomhedens miljøgodkendelse af 20. december 2006 med senere ændringer. Oplagsaktiviteten medfører få ekstra transporter på årsbasis (1-2 pr. måned) og vurderes derfor ikke at have nogen støjmæssig betydning. Der stilles vilkår for indretningen af oplaget, så der sikres mod spild til omgivelserne. For kedelanlægget skærpes den nuværende emissionsgrænse for NO x til 65 mg/nm 3, så grænseværdien er i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens standardvilkår for NO x fra en ny kedel af den pågældende størrelse. Der fastsættes ikke en ny emissionsgrænse for CO, da den nuværende grænseværdi er i overensstemmelse med standardvilkårene for en ny kedel. Emissionsmålinger på den nye kedel viser, at grænseværdierne for NO x og CO kan overholdes. Det vurderes, at det ansøgte ved sin art, størrelse og placering kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. 3

4 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 godkender Miljøstyrelsen hermed udskiftning af Milton kedelanlæg i RC3 (afdelingen for modificeret stivelse) og oplag af kemikalier for Cargill A/S. Den nye kedel har en indfyret effekt på 210 kw. De oplagrede kemikalier for Cargill A/S omfatter Orthoboric Acid og C*Film Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 2 og stk Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold A1 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. A2 A3 A4 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes. Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden straks indstilles. Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes. Indretning og drift Oplag af kemikalier for Cargill A/S B1 Sække og bigbags med krystal- og pulverformige kemikalier skal opbevares indendørs og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet, så et spild kan holdes indenfor et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand eller overfladevand. Sække og bigbags skal være mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Luftforurening Emissionsgrænser C1 Emissionen af NO x, regnet som NO 2, fra 210 kw kedlen i RC3 (afkast 32 i vilkår 18 i miljøgodkendelse af 20. december 2006 med senere ændringer) må ikke overskride 65 mg/nm 3, målt som timemiddelværdi. Referencetilstanden er 0 o C, 101,3 kpa, tør gas ved 10 % O 2. 4

5 C2 Kontrol af luftforurening Virksomheden skal inden 1. december 2014 dokumentere gennem målinger, at grænseværdien for NO x i ovenstående vilkår C1, og grænseværdien for CO fra afkast 32 i vilkår 18 i miljøgodkendelsen af 20. december 2006 er overholdt. Dokumentationen skal inden 2 måneder, efter at målingerne er gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. Kontroltype og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 2 enkeltmålinger af mindst 45 minutters varighed. Målingerne kan foretages samme dag. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 2 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Krav til luftmåling Måling skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse skal ske efter nedenstående metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau: Stof NOx CO O2 Analysemetode MEL-03 MEL-06 MEL-05 Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være overholdt. Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation hvert 2. år. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 5

6 Journalføring D1 Vilkår 1 om egenkontrol i miljøgodkendelse af 20. december 2006 suppleres med: K. Virksomheden skal føre journal over modtagne og fraførte kemikalier, som opbevares for Cargill A/S, opdelt på mængder og stoffer. 6

7 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse AKV Langholt A.m.b.a. har søgt om udskiftning af et kedelanlæg med et nyt kedelanlæg og om oplag af kemikalier for Cargill A/S. Der er tale om mindre ændringer, som er gennemført. Godkendelsen er en lovliggørelse af ændringerne. Der lagt vægt på, at oplaget af kemikalier for Cargill A/S sker, så der ikke kan ske forurening af jord og grundvand. Den ekstra transport med 1-2 lastbiler pr. måned vurderes ikke at være til miljømæssig gene for de omboende. Godkendelsen af kemikalier for Cargill A/S omfatter kun to af de oprindeligt tre ansøgte kemikalier. Dette skyldes, at oplaget af det ene kemikalie (C*RheM 41102) er afviklet, siden ansøgningen blev indsendt, og fremtidigt oplag heraf ikke er aktuelt. Den del af ansøgningen, der vedrører dette kemikalie, betragtes derfor som bortfaldet. Virksomhedens kedelanlæg, herunder den nye 210 kw kedel, er alle naturgasfyrede og omfattet af listepunkt G201, da den samlede indfyrede effekt er på mellem 5 MW og 50 MW. Der er lagt vægt på, at den nye kedel kan overholde emissionsgrænserne for NO x og CO i standardvilkårene. Hovedhensynet ved meddelelse af godkendelsen er, at det ansøgte vurderes at kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Virksomheden ligger i landzone i kommuneplanområde 5.9, Landområde Nord, med kommuneplanramme 5.9.I1, Kartoffelmelsfabrikken. Det omkringliggende område er landområde med enkelte boliger, hvoraf den nærmeste bolig ligger ca. 70 m fra virksomheden. Virksomheden ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser. Nærmeste Natura 2000 område er Habitatområde 218 Hammer Bakker, som ligger ca. 2,5 km vest-sydvest for virksomheden. På grund af karakteren af de ansøgte projekter, herunder at de oplagrede stoffer ikke anvendes på virksomheden og kedelanlæggets størrelse og emission taget i betragtning, vurderes det ansøgte ikke at kunne påvirke Natura 2000-områder Generelle forhold I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen skal der fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen på normalt ikke længere end to år fra godkendelsens meddelelse. Da der i den konkrete sag er tale om lovliggørelse af eksisterende forhold, som er i drift, fastsættes der ikke en frist for udnyttelse af godkendelsen. Vikårene om straks at underrette myndigheden, om nødvendigt at stoppe virksomheden eller dele heraf, og om at træffe nødvendige foranstaltninger ved 7

8 over overtrædelse af vilkår er krav, der fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens 22. Den samlede indfyrede effekt af virksomhedens kedelanlæg er på mellem 5 MW og 50 MW. Kedelanlæggene er derfor omfattet af listepunkt G201. Der gælder standardvilkår for listepunkt G201. Da kedlen er naturgasfyret, vurderes det, at de standardvilkår, der er relevante for kedlen, alene er vilkår om luftforurening, egenkontrol og driftsjournal om justering af brændere. For disse forhold henvises til afsnit og Indretning og drift Virksomheden har siden Miljøstyrelsens tilsyn i 2011 arbejdet på minimering af antallet af kemikalier, der oplagres for Cargill. Ansøgningen omfatter således 3 stoffer: C*Film (modificeret stivelse - pulverform), Orthoboric Acid (borsyre krystalform) og C*RheM (bindemiddel flydende form). C*RheM er, siden ansøgningen blev indsendt, afviklet og er udgået af ansøgningen. De maksimale oplag er: C*Film 07324: 4 ton, oplag sker i 25 kg sække. Orthoboric Acid: 13 ton, oplag sker i 25 kg sække og 500 samt kg bigbags. Placeringen af kemikalierne fremgår af bilag A. Datablade for kemikalierne fremgår af ligeledes af bilag A. Risikoen for forurening i forbindelse med oplag og håndtering af kemikalierne på virksomheden vurderes at være lille, da produkterne, der er på henholdsvis krystalform og pulverform, ikke anvendes på virksomheden. Der er sat vilkår til indretning af kemikalieoplaget for at sikre mod forurening af jord og grundvand (vilkår B1) Luftforurening Oplaget af kemikalier for Cargill A/S giver ikke anledning til luftforurening. I henhold til standardvilkårene for listepunkt G201 skal der fastsættes vilkår om afkasthøjde, emissionsgrænser for NO x og CO og krav om egenkontrol til kedlen. Den nye kedel er tilsluttet afkast 32, ligesom den gamle kedel var. Afkasthøjden er 6 m over terræn. Der ændres ikke på afkastet i forbindelse med udskiftningen. Vilkår 18 i miljøgodkendelsen af 20. december 2006 med senere ændringer indeholder krav om en afkasthøjde på minimum 6 m. Der stilles derfor ikke yderligere krav til afkasthøjde i denne godkendelse. Afkastets placering fremgår af bilag B. I ovennævnte vilkår 18 er der emissionsgrænser for NO x og CO for røggassen fra afkast 32. Emissionsgrænsen for NO x er på 125 mg/nm 3. I henhold til standardvilkårene skal emissionsgrænsen for den nye kedel fastsættes til 65 mg/nm 3. Med denne godkendelse skærpes emissionsgrænsen i vilkår 18 for afkast 32 derfor til 65 mg/nm 3 (vilkår C1) Den gældende emissionsgrænse for CO fra 8

9 afkast 32 er på 75 mg/nm 3 og er i overensstemmelse med standardvilkårene. Der ændres derfor ikke på grænseværdien for CO. Virksomheden har i november 2012 fået foretaget emissionsmålinger i afkast 32. Målingerne viser en NO x-emission på 38 mg/nm 3. CO-emissionen blev bestemt til 27 mg/nm 3. De målte emissioner ligger således under grænseværdierne. Ved OML-beregningen for NO x, rapport fra februar 2013, hvor afkast 32 er taget med, er den maksimale immission udenfor skel blevet beregnet til 0,091 mg/m 3. Immissionskoncentrationsbidraget er på samme niveau som ved beregningerne i 2008 og 2009 og viser, at B-værdien på 0,125 mg/m 3 er overholdt. OML-beregningen er foretaget på baggrund af de målte emissioner. Den målte NO x-emission fra kedlen (bestemt til 0,5 mg/s) udgør en meget lille andel (0,1 %) af den samlede NO x-emission, som er bestemt til 433,5 mg/s ved målingerne. På den baggrund vurderes en eventuel forøgelse af NO x-emissionen fra kedlen op til grænseværdien på 65 mg/nm 3 ikke at have væsentlig betydning for overholdelse af B-værdien. Virksomheden har dog i forbindelse med emissionsmålingerne oplyst, at kedlen automatisk starter og stopper under produktionen, når der er behov for mere eller mindre varme. Kedlen har derfor ikke nødvendigvis kørt i hele måleperioden (2x45 min). Der er ingen registreringer af, hvor meget den har kørt under målingerne. Det rejser tvivl om validiteten af måleresultaterne på kedlen. Der er derfor behov for en ny måling til dokumentation af, at grænseværdierne er overholdt. Ved målingerne skal der tages højde for kedlens driftstid. Om nødvendigt må måleperioden afkortes. Fristen for genmåling fastsættes til 1. december 2014 (vilkår C2). I henhold til standardvilkårene skal der stilles krav om en årlig præstationskontrol, dog kun hvert 2. år, hvis emissionen er under 85 % emissionsgrænseværdien. I forslag til en ny bekendtgørelse om standardvilkår (høringsperioden udløb 3. september 2013), er der lagt op til nogle ændringer af standardvilkårene, herunder i standardvilkårene for listepunkt G201. For enkelt-anlæg <5 MW foreslås kravet om præstationskontrol på naturgas- og gasoliefyrede kedler lempet til, at tilsynsmyndigheden efter den første præstationskontrol kan kræve, at virksomheden foretager præstationskontrol, dog højst hvert 2. år. Begrundelsen er, at naturgas er et rent brændsel, som giver en stabil forbrænding i et velreguleret anlæg, så der ikke er stor risiko for at få store ændringer i forbrændingen og dermed forhøjede emissioner. Da kedlen er forholdsvis lille (210 kw), og emissionsgrænserne forventes overholdt, fastsættes kravet om præstationskontrol i vilkår C2 svarende til ændringsforlaget, så der efter kontrollen i 2014 i stedet for regelmæssig kontrol, er mulighed for at kræve yderligere målinger, dog højst hvert andet år. Hvis standardvilkårene om præstationskontrol kommer til at se anderledes ud i den endelige bekendtgørelse, kan kontrolkravet (vilkår C2) ændres. Godkendelsen fra 20. december 2006 giver mulighed for at kræve en opdateret OML-beregning. Det kan være relevant, hvis fx forudsætningerne for den seneste beregning ændres væsentligt. Vilkår 18 om emissionsgrænser i miljøgodkendelsen af 20. december 2006 med senere ændringer, som det ser ud efter ændring for afkast 32 i denne godkendelse, er vist i bilag C. 9

10 3.2.5 Lugt Det ansøgte giver ikke anledning til lugt Spildevand, overfladevand m.v. Det ansøgte medfører ikke spildevand eller overfladevand Støj Det ansøgte udgør ingen betydende støjkilder og medfører ingen ændringer i virksomhedens støjbelastning Affald Det ansøgte giver ikke anledning til ændringer i virksomhedens affaldsmængder, - typer og håndtering Til og frakørsel Det ansøgte vil medføre 1-2 ekstra lastbiler til og fra virksomheden om måneden. Kørevejene vil være de samme som for transporten af fabrikkens øvrige kemikalier og stivelse. De ekstra transporter vurderes ikke at få indflydelse på den samlede støjbelastning. Udskiftningen af kedelanlægget medfører ingen ændringer i transporten Journalføring Virksomhedens journalføring (vilkår 1 i miljøgodkendelsen af 20. december 2006) suppleres med vilkår (vilkår D1) om journal over modtagne og fraførte kemikalier, som opbevares for Cargill A/S som et led i virksomhedens egenkontrol. I henhold til standardvilkårene for listepunkt G201 skal der fastsættes vilkår om driftsjournal over justering af kedlens brænder. Godkendelsen af 20. december 2006 har vilkår om journal over kontrol og service af fyringsanlæg og brændere (vilkår 1. I.). Den nye kedel vil være omfattet heraf. Der fastsættes derfor ikke særskilt vilkår om driftsjournal over justering af brændere i nærværende godkendelse Driftsforstyrrelser og uheld Der vurderes ikke at være risiko for væsentlig forøget forurening ved driftsforstyrrelser eller uheld. Der er derfor ikke stillet vilkår i forbindelse hermed. Virksomheden er i henhold til 71 i miljøbeskyttelsesloven forpligtet til straks at underrette Miljøstyrelsen, hvis der sker væsentlig forurening eller er overhængende fare for væsentlig forurening. Det gælder også i tilfælde af en miljøskade eller en overhængende fare for miljøskade Risiko/forebyggelse af større uheld Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. De oplagrede stoffer for Cargill A/S er heller ikke omfattet af risikobekendtgørelsen Ophør I godkendelsen af 20. december 2006 er der et generelt vilkår (vilkår 4) om ophør af virksomheden. Vilkåret gælder endeligt ophør af virksomheden. Der fastsættes derfor ikke særskilte vilkår om virksomhedens forpligtelser i forbindelse med eventuelt ophør af driften. 10

11 Bedst tilgængelige teknik Kemikalierne, der oplagres for Cargill A/S, opbevares i tætte og lukkede beholdere og på en måde, så der er sikret mod spild til omgivelserne. Ud over transporten sker der ingen håndtering af kemikalierne på virksomheden. Det ene af de oplagrede kemikalier, borsyre (Orthoboric Acid), er optaget på Listen over uønskede stoffer. Stoffet er klassificeret som reproduktionstoksisk. Da stoffet ikke anvendes på virksomheden, har Miljøstyrelsen vurderet, at det ikke er relevant med en redegørelse fra virksomheden for mulighederne for substitution og eventuelle alternativer. Som brændsel i kedlerne, herunder den nye kedel, anvender virksomheden naturgas. Anvendelse af naturgas er renere teknologi i forhold til anvendelse af fx olie. 3.3 Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Ansøgningerne om miljøgodkendelse har været fremsendt til udtalelse hos Aalborg Kommune. Kommunen har i den forbindelse foretaget følgende vurdering af bilag IV-arter: Det forudsættes at projektet ikke giver anledning til forurening med kemikalier af omgivelserne, eller en væsentlig forøgelse af de samlede støjforhold. En række dyre- og plantearter er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Beskyttelsesordningen medfører, at myndigheden bl. a. i forbindelse med planlægning skal sikre sig, at arterne ikke forstyrres eller skades, og at deres yngleeller rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges af de aktiviteter, der planlægges for. Overordnet set ligger de berørte arealer inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter, som er opført på habitatdirektivets bilag IV: Pattedyr Odder (Lutra lutra) Flagermus Damflagermus Brandts flagermus Vandflagermus Frynseflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Brunflagermus Sydflagermus Skimmelflagermus Langøret flagermus Padder Spidssnudet frø (Rana arvalis) Løgfrø (Pelobates fuscus) Strandtudse (Bufo calamita ) Stor vandsalamander (Triturus cristatus:) Krybdyr Markfireben (Lacerta vivipara) 11

12 Insekter Grøn Mosaikguldsmed (Aeshna viridis) Overordnet set vurderes at det ansøgte ikke medfører en væsentlig tilstandsændring af de berørte arealer som levested for bilag IV-arter. Konkret vurderes de berørte arealer ikke at opfylder levestedsbetingelserne for bilag IV-arter med udbredelsesområde indenfor de berørte arealer. Herunder vurderer Aalborg Kommune, at det ansøgte ikke medfører fjernelse eller forringelse af vandhuller eller tørre naturtyper der tjener som yngle- eller rasteområder for Odder, padder, krybdyr eller insekter opført på habitatdirektivets bilag IV, eller fjernelse af træer eller bygninger der anvendes af flagermus til oversomring eller overvintring, eller fjernelse af levende hegn af væsentlig betydning som ledelinjer for dyrene. Det ansøgte vurderes således uden betydning for bilag VI-arter. Kommunen har i øvrigt ingen bemærkninger til det ansøgte Udtalelse fra borgere mv. Ansøgningerne om miljøgodkendelse har ikke været annonceret, idet Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om væsentlige ændringer af virksomheden Udtalelse fra virksomheden Virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelsen. 12

13 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D Miljøgodkendelsen Denne godkendelse gives i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 20. december 2006 med senere ændring, og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelser overholdes. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78a Listepunkt Virksomhedens hovedaktivitet med produktion af kartoffelmel, modificeret kartoffelmel og protein er omfattet af listepunkt 6.4. b) ii) nr. 3. Kartoffelmelsog/eller proteinfabrikker (s) (Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år). Virksomhedens energianlæg er en biaktivitet og er omfattet af listepunkt G201, (Kraftvarmeproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW) BREF Virksomhedens hovedlistepunkt er omfattet af BREF-dokumentet for fødevare-, drikkevare- og mejeriindustrien Revurdering Indtil der er offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, vil godkendelsen blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at virksomhedens godkendelser skal revurderes mindst hver 10. år. Når der er offentliggjort BAT-konklusioner for virksomhedens hovedlistepunkt, skal virksomhedens miljøgodkendelse revurderes, og BAT-konklusionerne skal være gennemført på virksomheden inden for 4 år, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 25, 36 og 38. Herudover vil andre relevante BAT-konklusioner og BREF-dokumenter indgå i revurderingen Risikobekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke kan siges at være til skade for miljøet. Projektet skal derfor ikke behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. 13

14 4.1.7 Habitatdirektivet Nærmeste Natura 200o-område ligger ca. 2,5 km fra virksomheden. Virksomhedens forurening vurderes at være af lokal karakter og vurderes derfor ikke at kunne påvirke Natura 2000-områder. Virksomheden og det ansøgte er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. 4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: Miljøgodkendelse af 20. december 2006 af virksomheden Påbud af 8. juni 2012 om ændringer af vilkår i miljøgodkendelse af 20. december Påbud af 29. august 2013 om NO x-emissionsgrænse for afkast Tilsyn med virksomheden Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Aalborg Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt udspredning af vaskevand og skyllevand på landbrugsjord. 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på Miljøgodkendelsen Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller Klagen skal være modtaget senest den. november 2013 inden kl Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 14

15 Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, 3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Aalborg Kommune Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet, kreds Himmerland Aalborg 15

16 5. BILAG 16

17 Bilag A: Kemikalier placering og datablade

18

19 Page 1 of 1 Product Information Spec./Rev. Created On Current On / 8 20/Oct/ /Oct/2011 Orthoboric Acid Product Description Classification CN Code EC No CAS No REACH status Compliant Optibor TG Granular is a free-flowing, white crystalline product. Specifications [Chemical/physical specifications] Parameter Unit Min Typical Max Text CoA CoC Chloride - ppm 10 Diboron trioxide - % Equivalent Boric acid - % Granulometry > 850 µm % 2 Sulfate - ppm 250 Additional Product Information Legal requirements This product is in compliance with: Packaging and Storage Information/Recommendations Standard packaging IBCs Polyethylene Sacks Remarks Disclaimer: The information contained herein is believed to be true and accurate. However, all statements, recommendations or suggestions are made without any guarantee, representation or warranty, express or implied, on our part. WE THEREFORE DISCLAIM TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED REGARDING THE INFORMATION OR PRODUCTS REFERRED TO HEREIN, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF SATISFACTORY QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. We accordingly also exclude all liability in connection with the purchaser's/user's use of the products or the information referred to herein. All such risks are assumed by the purchaser/user. Further, the information contained herein is subject to change without notice. For the avoidance of doubt, however, nothing in this document excludes or limits our liability for death or personal injury caused by our negligence or for fraudulent misrepresentation.

20 Sikkerhedsdatablad REVISION: marts Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden Produktnavne*: Optibor SP, Optibor EP, Optibor HP, Optibor TG, Optibor TP, Optibor NF, Optibor SQ * Optibor i teksten henviser til alle produkterne under "Produktnavne" Produktanvendelse: Kemisk Navn/ Synonymer: Kemisk afstamning: Leveret af: NØDTELEFONNUMMER: Industriel produktion Borsyre, orthoborsyre Uorganiske former for borat Borax Europe Limited 2 Eastbourne Terrace London, W2 6LG United Kingdom +44 (0) Fareidentifikation Klassifikation (67/548/EØF): Klassificeret som reproduktionstoksisk (Repr. Cat 2; R60-61). Klassificering (forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EF) 1272/2008): Klassificeret som reproduktionstoksisk (Repr. 1B; H360FD). Mulige miljømæssige indvirkninger: Store mængder kan være skadeligt for planter og andre arter. Derfor bør udledning til miljøet minimeres. Mulige sundhedsindvirkninger: Indånding er den væsentligste årsag til eksponering på arbejde og i andre situationer. Hudkontakt er normalt ikke grund til bekymring, da Optibor absorberes dårligt gennem hel hud. Indånding: Lejlighedsvis mild irritation af næse og hals kan forekomme ved indånding af støv i niveauer > 10 mg/m 3. Indtagelse: Produkter der indeholder Optibor er ikke beregnet til indtagelse. Optibor har lav akut toksicitet. Tilfældig slugning af små mængder (f.eks. en teskefuld) har sandsynligvis ingen indvirkning; slugning af større mængder end det, kan forårsage mavetarmssymptomer. Øjenkontakt: Ikke øjenirriterende ved normal industriel brug. Hudkontakt: Forårsager ikke irritation af hel hud. Reproduktions/udviklingstoksicitet: Studier af adskillige dyrearters indtagelse, i høje doser, antyder at borsyre og natrium tetraborat har forplantningsmæssige og udviklingsmæssige virkninger. En menneskelig undersøgelse af arbejdseksponering for boratstøv viste ingen indvirkninger på reproduktion. Tegn og symptomer på eksponering: Symptomer fra tilfældig overeksponering for høje doser af former for uorganisk borat har været forbundet med indtagelse eller absorbering gennem store områder af alvorligt skadet hud. Disse kan inkludere kvalme, opkast, og diarré og senere symptomer på rød hud og afskalning (see afsnit 11). BEU-USBF-OPT-DA Page 1 of 6

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Multi-Capillary DS-31 (Dye Set D w/vic) Matrix Std Kit

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Multi-Capillary DS-31 (Dye Set D w/vic) Matrix Std Kit SAFETY DATA SHEET 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Multi-Capillary DS-31 (Dye Set D w/vic) Matrix Std Kit Identifikation

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A11382IJ RECOMBINANT HUMAN INSULIN AOF

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden A11382IJ RECOMBINANT HUMAN INSULIN AOF Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn AOF Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies 5791

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: M ateriale nr.: FD-SWING 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel. August 2013

Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel. August 2013 Hammel Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse - Biomassekedel August 2013 Virksomheder J.nr. MST-1270-00883 Ref. ulsee/lenan/marip Den 21. august 2013 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Hammel Fjernvarme

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør:

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør: SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 777035 2. 0. 1 Anvendelse af stoffer eller præparatet: Water treatment Produktkode: 777035 (25Ltr

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe

Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8.7.2013 Journal nr. 2012-20803 Sagsbehandler Allan Sandholt Revurdering af miljøgodkendelse af træfyringsanlæg på Dansk Træemballage A/S Tøndervej 8, 6760 Ribe Telefon

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere