MILJØGODKENDELSE. For: AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE. For: AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov"

Transkript

1 AKV Langholt A.m.b.a Gravsholtvej Vodskov Virksomheder J.nr. MST Ref. benjo/mels0 Den 10. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov Matrikel nr.: 3p og 3r Horsens by, Horsens CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: 6.4. b) ii), G201 Godkendelsen omfatter: Udskiftning af kedelanlæg i RC3, afdelingen for modificeret stivelse Oplag af kemikalier for Cargill A/S Dato: 10. oktober 2013 Godkendt: Bente E. Jørgensen Annonceres den 11. oktober 2013 Klagefristen udløber den 8. november 2013 Søgsmålsfristen udløber den 11. april 2014 Revurdering påbegyndes senest i år 2023 Miljøstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for miljøgodkendelsen... 4 Generelle forhold... 4 Indretning og drift... 4 Luftforurening... 4 Journalføring VURDERING OG BEMÆRKNINGER Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Generelle forhold Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand, overfladevand m.v Støj Affald Til og frakørsel Journalføring Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Ophør Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Udtalelse fra virksomheden FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Listepunkt BREF Revurdering Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige gældende godkendelser og påbud Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Søgsmål Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG

3 1. INDLEDNING Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel A.m.b.A (AKV Langholt A.m.b.A.) på Gravsholtvej 92 ligger ca. 2,5 km nord for Langholt. Virksomheden producerer kartoffelstivelse og modificeret kartoffelstivelse samt i mindre omfang kartoffelprotein. Ved Miljøstyrelsens tilsyn på virksomheden er det konstateret, at virksomheden oplagrer en mindre mængde kemikalier i transit for virksomheden Cargill A/S. Kemikalierne transporteres til AKV Langholt på lastbil, oplagres og afhentes, når en kunde har lagt en ordre ind. Kemikalierne anvendes ikke i produktionen på AKV Langholt. Oplagsaktiviteten er ikke omfattet af virksomhedens nuværende miljøgodkendelse. I efteråret 2011 har virksomheden desuden installeret en ny kedel til opvarmning af stivelse forud for modificering. Der er tale om udskiftning af et eksisterende kedelanlæg på 2x60 kw med et nyt kedelanlæg med en indfyret effekt på 210 kw. Som brændsel anvendes naturgas ligesom i den gamle kedel. Miljøstyrelsen har vurderet, at udskiftningen af kedlen kræver miljøgodkendelse, da kedlen er større, og da emissionsgrænsen for NOx fra afkastet skal ændres. AKV Langholt har den 26. november 2012 søgt om godkendelse af de gennemførte ændringer. Med denne godkendelse gives der tilladelse til udskiftning af kedelanlægget og oplag af kemikalier for Cargill A/S. Godkendelsen er en tillægsgodkendelse til virksomhedens miljøgodkendelse af 20. december 2006 med senere ændringer. Oplagsaktiviteten medfører få ekstra transporter på årsbasis (1-2 pr. måned) og vurderes derfor ikke at have nogen støjmæssig betydning. Der stilles vilkår for indretningen af oplaget, så der sikres mod spild til omgivelserne. For kedelanlægget skærpes den nuværende emissionsgrænse for NO x til 65 mg/nm 3, så grænseværdien er i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens standardvilkår for NO x fra en ny kedel af den pågældende størrelse. Der fastsættes ikke en ny emissionsgrænse for CO, da den nuværende grænseværdi er i overensstemmelse med standardvilkårene for en ny kedel. Emissionsmålinger på den nye kedel viser, at grænseværdierne for NO x og CO kan overholdes. Det vurderes, at det ansøgte ved sin art, størrelse og placering kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. 3

4 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 godkender Miljøstyrelsen hermed udskiftning af Milton kedelanlæg i RC3 (afdelingen for modificeret stivelse) og oplag af kemikalier for Cargill A/S. Den nye kedel har en indfyret effekt på 210 kw. De oplagrede kemikalier for Cargill A/S omfatter Orthoboric Acid og C*Film Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 2 og stk Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold A1 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. A2 A3 A4 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes. Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden straks indstilles. Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes. Indretning og drift Oplag af kemikalier for Cargill A/S B1 Sække og bigbags med krystal- og pulverformige kemikalier skal opbevares indendørs og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet, så et spild kan holdes indenfor et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand eller overfladevand. Sække og bigbags skal være mærkede, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Luftforurening Emissionsgrænser C1 Emissionen af NO x, regnet som NO 2, fra 210 kw kedlen i RC3 (afkast 32 i vilkår 18 i miljøgodkendelse af 20. december 2006 med senere ændringer) må ikke overskride 65 mg/nm 3, målt som timemiddelværdi. Referencetilstanden er 0 o C, 101,3 kpa, tør gas ved 10 % O 2. 4

5 C2 Kontrol af luftforurening Virksomheden skal inden 1. december 2014 dokumentere gennem målinger, at grænseværdien for NO x i ovenstående vilkår C1, og grænseværdien for CO fra afkast 32 i vilkår 18 i miljøgodkendelsen af 20. december 2006 er overholdt. Dokumentationen skal inden 2 måneder, efter at målingerne er gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. Kontroltype og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 2 enkeltmålinger af mindst 45 minutters varighed. Målingerne kan foretages samme dag. Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 2 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. Krav til luftmåling Måling skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse skal ske efter nedenstående metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau: Stof NOx CO O2 Analysemetode MEL-03 MEL-06 MEL-05 Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være overholdt. Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation hvert 2. år. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 5

6 Journalføring D1 Vilkår 1 om egenkontrol i miljøgodkendelse af 20. december 2006 suppleres med: K. Virksomheden skal føre journal over modtagne og fraførte kemikalier, som opbevares for Cargill A/S, opdelt på mængder og stoffer. 6

7 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse AKV Langholt A.m.b.a. har søgt om udskiftning af et kedelanlæg med et nyt kedelanlæg og om oplag af kemikalier for Cargill A/S. Der er tale om mindre ændringer, som er gennemført. Godkendelsen er en lovliggørelse af ændringerne. Der lagt vægt på, at oplaget af kemikalier for Cargill A/S sker, så der ikke kan ske forurening af jord og grundvand. Den ekstra transport med 1-2 lastbiler pr. måned vurderes ikke at være til miljømæssig gene for de omboende. Godkendelsen af kemikalier for Cargill A/S omfatter kun to af de oprindeligt tre ansøgte kemikalier. Dette skyldes, at oplaget af det ene kemikalie (C*RheM 41102) er afviklet, siden ansøgningen blev indsendt, og fremtidigt oplag heraf ikke er aktuelt. Den del af ansøgningen, der vedrører dette kemikalie, betragtes derfor som bortfaldet. Virksomhedens kedelanlæg, herunder den nye 210 kw kedel, er alle naturgasfyrede og omfattet af listepunkt G201, da den samlede indfyrede effekt er på mellem 5 MW og 50 MW. Der er lagt vægt på, at den nye kedel kan overholde emissionsgrænserne for NO x og CO i standardvilkårene. Hovedhensynet ved meddelelse af godkendelsen er, at det ansøgte vurderes at kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Virksomheden ligger i landzone i kommuneplanområde 5.9, Landområde Nord, med kommuneplanramme 5.9.I1, Kartoffelmelsfabrikken. Det omkringliggende område er landområde med enkelte boliger, hvoraf den nærmeste bolig ligger ca. 70 m fra virksomheden. Virksomheden ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser. Nærmeste Natura 2000 område er Habitatområde 218 Hammer Bakker, som ligger ca. 2,5 km vest-sydvest for virksomheden. På grund af karakteren af de ansøgte projekter, herunder at de oplagrede stoffer ikke anvendes på virksomheden og kedelanlæggets størrelse og emission taget i betragtning, vurderes det ansøgte ikke at kunne påvirke Natura 2000-områder Generelle forhold I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen skal der fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen på normalt ikke længere end to år fra godkendelsens meddelelse. Da der i den konkrete sag er tale om lovliggørelse af eksisterende forhold, som er i drift, fastsættes der ikke en frist for udnyttelse af godkendelsen. Vikårene om straks at underrette myndigheden, om nødvendigt at stoppe virksomheden eller dele heraf, og om at træffe nødvendige foranstaltninger ved 7

8 over overtrædelse af vilkår er krav, der fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens 22. Den samlede indfyrede effekt af virksomhedens kedelanlæg er på mellem 5 MW og 50 MW. Kedelanlæggene er derfor omfattet af listepunkt G201. Der gælder standardvilkår for listepunkt G201. Da kedlen er naturgasfyret, vurderes det, at de standardvilkår, der er relevante for kedlen, alene er vilkår om luftforurening, egenkontrol og driftsjournal om justering af brændere. For disse forhold henvises til afsnit og Indretning og drift Virksomheden har siden Miljøstyrelsens tilsyn i 2011 arbejdet på minimering af antallet af kemikalier, der oplagres for Cargill. Ansøgningen omfatter således 3 stoffer: C*Film (modificeret stivelse - pulverform), Orthoboric Acid (borsyre krystalform) og C*RheM (bindemiddel flydende form). C*RheM er, siden ansøgningen blev indsendt, afviklet og er udgået af ansøgningen. De maksimale oplag er: C*Film 07324: 4 ton, oplag sker i 25 kg sække. Orthoboric Acid: 13 ton, oplag sker i 25 kg sække og 500 samt kg bigbags. Placeringen af kemikalierne fremgår af bilag A. Datablade for kemikalierne fremgår af ligeledes af bilag A. Risikoen for forurening i forbindelse med oplag og håndtering af kemikalierne på virksomheden vurderes at være lille, da produkterne, der er på henholdsvis krystalform og pulverform, ikke anvendes på virksomheden. Der er sat vilkår til indretning af kemikalieoplaget for at sikre mod forurening af jord og grundvand (vilkår B1) Luftforurening Oplaget af kemikalier for Cargill A/S giver ikke anledning til luftforurening. I henhold til standardvilkårene for listepunkt G201 skal der fastsættes vilkår om afkasthøjde, emissionsgrænser for NO x og CO og krav om egenkontrol til kedlen. Den nye kedel er tilsluttet afkast 32, ligesom den gamle kedel var. Afkasthøjden er 6 m over terræn. Der ændres ikke på afkastet i forbindelse med udskiftningen. Vilkår 18 i miljøgodkendelsen af 20. december 2006 med senere ændringer indeholder krav om en afkasthøjde på minimum 6 m. Der stilles derfor ikke yderligere krav til afkasthøjde i denne godkendelse. Afkastets placering fremgår af bilag B. I ovennævnte vilkår 18 er der emissionsgrænser for NO x og CO for røggassen fra afkast 32. Emissionsgrænsen for NO x er på 125 mg/nm 3. I henhold til standardvilkårene skal emissionsgrænsen for den nye kedel fastsættes til 65 mg/nm 3. Med denne godkendelse skærpes emissionsgrænsen i vilkår 18 for afkast 32 derfor til 65 mg/nm 3 (vilkår C1) Den gældende emissionsgrænse for CO fra 8

9 afkast 32 er på 75 mg/nm 3 og er i overensstemmelse med standardvilkårene. Der ændres derfor ikke på grænseværdien for CO. Virksomheden har i november 2012 fået foretaget emissionsmålinger i afkast 32. Målingerne viser en NO x-emission på 38 mg/nm 3. CO-emissionen blev bestemt til 27 mg/nm 3. De målte emissioner ligger således under grænseværdierne. Ved OML-beregningen for NO x, rapport fra februar 2013, hvor afkast 32 er taget med, er den maksimale immission udenfor skel blevet beregnet til 0,091 mg/m 3. Immissionskoncentrationsbidraget er på samme niveau som ved beregningerne i 2008 og 2009 og viser, at B-værdien på 0,125 mg/m 3 er overholdt. OML-beregningen er foretaget på baggrund af de målte emissioner. Den målte NO x-emission fra kedlen (bestemt til 0,5 mg/s) udgør en meget lille andel (0,1 %) af den samlede NO x-emission, som er bestemt til 433,5 mg/s ved målingerne. På den baggrund vurderes en eventuel forøgelse af NO x-emissionen fra kedlen op til grænseværdien på 65 mg/nm 3 ikke at have væsentlig betydning for overholdelse af B-værdien. Virksomheden har dog i forbindelse med emissionsmålingerne oplyst, at kedlen automatisk starter og stopper under produktionen, når der er behov for mere eller mindre varme. Kedlen har derfor ikke nødvendigvis kørt i hele måleperioden (2x45 min). Der er ingen registreringer af, hvor meget den har kørt under målingerne. Det rejser tvivl om validiteten af måleresultaterne på kedlen. Der er derfor behov for en ny måling til dokumentation af, at grænseværdierne er overholdt. Ved målingerne skal der tages højde for kedlens driftstid. Om nødvendigt må måleperioden afkortes. Fristen for genmåling fastsættes til 1. december 2014 (vilkår C2). I henhold til standardvilkårene skal der stilles krav om en årlig præstationskontrol, dog kun hvert 2. år, hvis emissionen er under 85 % emissionsgrænseværdien. I forslag til en ny bekendtgørelse om standardvilkår (høringsperioden udløb 3. september 2013), er der lagt op til nogle ændringer af standardvilkårene, herunder i standardvilkårene for listepunkt G201. For enkelt-anlæg <5 MW foreslås kravet om præstationskontrol på naturgas- og gasoliefyrede kedler lempet til, at tilsynsmyndigheden efter den første præstationskontrol kan kræve, at virksomheden foretager præstationskontrol, dog højst hvert 2. år. Begrundelsen er, at naturgas er et rent brændsel, som giver en stabil forbrænding i et velreguleret anlæg, så der ikke er stor risiko for at få store ændringer i forbrændingen og dermed forhøjede emissioner. Da kedlen er forholdsvis lille (210 kw), og emissionsgrænserne forventes overholdt, fastsættes kravet om præstationskontrol i vilkår C2 svarende til ændringsforlaget, så der efter kontrollen i 2014 i stedet for regelmæssig kontrol, er mulighed for at kræve yderligere målinger, dog højst hvert andet år. Hvis standardvilkårene om præstationskontrol kommer til at se anderledes ud i den endelige bekendtgørelse, kan kontrolkravet (vilkår C2) ændres. Godkendelsen fra 20. december 2006 giver mulighed for at kræve en opdateret OML-beregning. Det kan være relevant, hvis fx forudsætningerne for den seneste beregning ændres væsentligt. Vilkår 18 om emissionsgrænser i miljøgodkendelsen af 20. december 2006 med senere ændringer, som det ser ud efter ændring for afkast 32 i denne godkendelse, er vist i bilag C. 9

10 3.2.5 Lugt Det ansøgte giver ikke anledning til lugt Spildevand, overfladevand m.v. Det ansøgte medfører ikke spildevand eller overfladevand Støj Det ansøgte udgør ingen betydende støjkilder og medfører ingen ændringer i virksomhedens støjbelastning Affald Det ansøgte giver ikke anledning til ændringer i virksomhedens affaldsmængder, - typer og håndtering Til og frakørsel Det ansøgte vil medføre 1-2 ekstra lastbiler til og fra virksomheden om måneden. Kørevejene vil være de samme som for transporten af fabrikkens øvrige kemikalier og stivelse. De ekstra transporter vurderes ikke at få indflydelse på den samlede støjbelastning. Udskiftningen af kedelanlægget medfører ingen ændringer i transporten Journalføring Virksomhedens journalføring (vilkår 1 i miljøgodkendelsen af 20. december 2006) suppleres med vilkår (vilkår D1) om journal over modtagne og fraførte kemikalier, som opbevares for Cargill A/S som et led i virksomhedens egenkontrol. I henhold til standardvilkårene for listepunkt G201 skal der fastsættes vilkår om driftsjournal over justering af kedlens brænder. Godkendelsen af 20. december 2006 har vilkår om journal over kontrol og service af fyringsanlæg og brændere (vilkår 1. I.). Den nye kedel vil være omfattet heraf. Der fastsættes derfor ikke særskilt vilkår om driftsjournal over justering af brændere i nærværende godkendelse Driftsforstyrrelser og uheld Der vurderes ikke at være risiko for væsentlig forøget forurening ved driftsforstyrrelser eller uheld. Der er derfor ikke stillet vilkår i forbindelse hermed. Virksomheden er i henhold til 71 i miljøbeskyttelsesloven forpligtet til straks at underrette Miljøstyrelsen, hvis der sker væsentlig forurening eller er overhængende fare for væsentlig forurening. Det gælder også i tilfælde af en miljøskade eller en overhængende fare for miljøskade Risiko/forebyggelse af større uheld Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. De oplagrede stoffer for Cargill A/S er heller ikke omfattet af risikobekendtgørelsen Ophør I godkendelsen af 20. december 2006 er der et generelt vilkår (vilkår 4) om ophør af virksomheden. Vilkåret gælder endeligt ophør af virksomheden. Der fastsættes derfor ikke særskilte vilkår om virksomhedens forpligtelser i forbindelse med eventuelt ophør af driften. 10

11 Bedst tilgængelige teknik Kemikalierne, der oplagres for Cargill A/S, opbevares i tætte og lukkede beholdere og på en måde, så der er sikret mod spild til omgivelserne. Ud over transporten sker der ingen håndtering af kemikalierne på virksomheden. Det ene af de oplagrede kemikalier, borsyre (Orthoboric Acid), er optaget på Listen over uønskede stoffer. Stoffet er klassificeret som reproduktionstoksisk. Da stoffet ikke anvendes på virksomheden, har Miljøstyrelsen vurderet, at det ikke er relevant med en redegørelse fra virksomheden for mulighederne for substitution og eventuelle alternativer. Som brændsel i kedlerne, herunder den nye kedel, anvender virksomheden naturgas. Anvendelse af naturgas er renere teknologi i forhold til anvendelse af fx olie. 3.3 Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Ansøgningerne om miljøgodkendelse har været fremsendt til udtalelse hos Aalborg Kommune. Kommunen har i den forbindelse foretaget følgende vurdering af bilag IV-arter: Det forudsættes at projektet ikke giver anledning til forurening med kemikalier af omgivelserne, eller en væsentlig forøgelse af de samlede støjforhold. En række dyre- og plantearter er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Beskyttelsesordningen medfører, at myndigheden bl. a. i forbindelse med planlægning skal sikre sig, at arterne ikke forstyrres eller skades, og at deres yngleeller rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges af de aktiviteter, der planlægges for. Overordnet set ligger de berørte arealer inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter, som er opført på habitatdirektivets bilag IV: Pattedyr Odder (Lutra lutra) Flagermus Damflagermus Brandts flagermus Vandflagermus Frynseflagermus Troldflagermus Dværgflagermus Brunflagermus Sydflagermus Skimmelflagermus Langøret flagermus Padder Spidssnudet frø (Rana arvalis) Løgfrø (Pelobates fuscus) Strandtudse (Bufo calamita ) Stor vandsalamander (Triturus cristatus:) Krybdyr Markfireben (Lacerta vivipara) 11

12 Insekter Grøn Mosaikguldsmed (Aeshna viridis) Overordnet set vurderes at det ansøgte ikke medfører en væsentlig tilstandsændring af de berørte arealer som levested for bilag IV-arter. Konkret vurderes de berørte arealer ikke at opfylder levestedsbetingelserne for bilag IV-arter med udbredelsesområde indenfor de berørte arealer. Herunder vurderer Aalborg Kommune, at det ansøgte ikke medfører fjernelse eller forringelse af vandhuller eller tørre naturtyper der tjener som yngle- eller rasteområder for Odder, padder, krybdyr eller insekter opført på habitatdirektivets bilag IV, eller fjernelse af træer eller bygninger der anvendes af flagermus til oversomring eller overvintring, eller fjernelse af levende hegn af væsentlig betydning som ledelinjer for dyrene. Det ansøgte vurderes således uden betydning for bilag VI-arter. Kommunen har i øvrigt ingen bemærkninger til det ansøgte Udtalelse fra borgere mv. Ansøgningerne om miljøgodkendelse har ikke været annonceret, idet Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om væsentlige ændringer af virksomheden Udtalelse fra virksomheden Virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelsen. 12

13 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D Miljøgodkendelsen Denne godkendelse gives i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 20. december 2006 med senere ændring, og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelser overholdes. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78a Listepunkt Virksomhedens hovedaktivitet med produktion af kartoffelmel, modificeret kartoffelmel og protein er omfattet af listepunkt 6.4. b) ii) nr. 3. Kartoffelmelsog/eller proteinfabrikker (s) (Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år). Virksomhedens energianlæg er en biaktivitet og er omfattet af listepunkt G201, (Kraftvarmeproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW) BREF Virksomhedens hovedlistepunkt er omfattet af BREF-dokumentet for fødevare-, drikkevare- og mejeriindustrien Revurdering Indtil der er offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, vil godkendelsen blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at virksomhedens godkendelser skal revurderes mindst hver 10. år. Når der er offentliggjort BAT-konklusioner for virksomhedens hovedlistepunkt, skal virksomhedens miljøgodkendelse revurderes, og BAT-konklusionerne skal være gennemført på virksomheden inden for 4 år, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 25, 36 og 38. Herudover vil andre relevante BAT-konklusioner og BREF-dokumenter indgå i revurderingen Risikobekendtgørelsen Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke kan siges at være til skade for miljøet. Projektet skal derfor ikke behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. 13

14 4.1.7 Habitatdirektivet Nærmeste Natura 200o-område ligger ca. 2,5 km fra virksomheden. Virksomhedens forurening vurderes at være af lokal karakter og vurderes derfor ikke at kunne påvirke Natura 2000-områder. Virksomheden og det ansøgte er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. 4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: Miljøgodkendelse af 20. december 2006 af virksomheden Påbud af 8. juni 2012 om ændringer af vilkår i miljøgodkendelse af 20. december Påbud af 29. august 2013 om NO x-emissionsgrænse for afkast Tilsyn med virksomheden Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Aalborg Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt udspredning af vaskevand og skyllevand på landbrugsjord. 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på Miljøgodkendelsen Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller Klagen skal være modtaget senest den. november 2013 inden kl Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 14

15 Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, 3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Aalborg Kommune Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet, kreds Himmerland Aalborg 15

16 5. BILAG 16

17 Bilag A: Kemikalier placering og datablade

18

19 Page 1 of 1 Product Information Spec./Rev. Created On Current On / 8 20/Oct/ /Oct/2011 Orthoboric Acid Product Description Classification CN Code EC No CAS No REACH status Compliant Optibor TG Granular is a free-flowing, white crystalline product. Specifications [Chemical/physical specifications] Parameter Unit Min Typical Max Text CoA CoC Chloride - ppm 10 Diboron trioxide - % Equivalent Boric acid - % Granulometry > 850 µm % 2 Sulfate - ppm 250 Additional Product Information Legal requirements This product is in compliance with: Packaging and Storage Information/Recommendations Standard packaging IBCs Polyethylene Sacks Remarks Disclaimer: The information contained herein is believed to be true and accurate. However, all statements, recommendations or suggestions are made without any guarantee, representation or warranty, express or implied, on our part. WE THEREFORE DISCLAIM TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED REGARDING THE INFORMATION OR PRODUCTS REFERRED TO HEREIN, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF SATISFACTORY QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. We accordingly also exclude all liability in connection with the purchaser's/user's use of the products or the information referred to herein. All such risks are assumed by the purchaser/user. Further, the information contained herein is subject to change without notice. For the avoidance of doubt, however, nothing in this document excludes or limits our liability for death or personal injury caused by our negligence or for fraudulent misrepresentation.

20 Sikkerhedsdatablad REVISION: marts Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden Produktnavne*: Optibor SP, Optibor EP, Optibor HP, Optibor TG, Optibor TP, Optibor NF, Optibor SQ * Optibor i teksten henviser til alle produkterne under "Produktnavne" Produktanvendelse: Kemisk Navn/ Synonymer: Kemisk afstamning: Leveret af: NØDTELEFONNUMMER: Industriel produktion Borsyre, orthoborsyre Uorganiske former for borat Borax Europe Limited 2 Eastbourne Terrace London, W2 6LG United Kingdom +44 (0) Fareidentifikation Klassifikation (67/548/EØF): Klassificeret som reproduktionstoksisk (Repr. Cat 2; R60-61). Klassificering (forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EF) 1272/2008): Klassificeret som reproduktionstoksisk (Repr. 1B; H360FD). Mulige miljømæssige indvirkninger: Store mængder kan være skadeligt for planter og andre arter. Derfor bør udledning til miljøet minimeres. Mulige sundhedsindvirkninger: Indånding er den væsentligste årsag til eksponering på arbejde og i andre situationer. Hudkontakt er normalt ikke grund til bekymring, da Optibor absorberes dårligt gennem hel hud. Indånding: Lejlighedsvis mild irritation af næse og hals kan forekomme ved indånding af støv i niveauer > 10 mg/m 3. Indtagelse: Produkter der indeholder Optibor er ikke beregnet til indtagelse. Optibor har lav akut toksicitet. Tilfældig slugning af små mængder (f.eks. en teskefuld) har sandsynligvis ingen indvirkning; slugning af større mængder end det, kan forårsage mavetarmssymptomer. Øjenkontakt: Ikke øjenirriterende ved normal industriel brug. Hudkontakt: Forårsager ikke irritation af hel hud. Reproduktions/udviklingstoksicitet: Studier af adskillige dyrearters indtagelse, i høje doser, antyder at borsyre og natrium tetraborat har forplantningsmæssige og udviklingsmæssige virkninger. En menneskelig undersøgelse af arbejdseksponering for boratstøv viste ingen indvirkninger på reproduktion. Tegn og symptomer på eksponering: Symptomer fra tilfældig overeksponering for høje doser af former for uorganisk borat har været forbundet med indtagelse eller absorbering gennem store områder af alvorligt skadet hud. Disse kan inkludere kvalme, opkast, og diarré og senere symptomer på rød hud og afskalning (see afsnit 11). BEU-USBF-OPT-DA Page 1 of 6

Solubor DF Teknisk Gødning til mikroernæring Uorganiske former for borat

Solubor DF Teknisk Gødning til mikroernæring Uorganiske former for borat Sikkerhedsdatablad Revision: Oktober 2009 Erstatter Maj 2009 udgaven 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Grader: Produktanvendelse: Kemisk afstamning: Leveret

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Tøndervej 3 6520 Toftlund Sendt pr. e-mail til: post@a-k-s.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-127o-00960 Ref. benjo/idhan Den 11. juni

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Engholmvej 19 7470 karup J Sendt pr. mail til: kk@kkmel.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00968 Ref. benjo/idhan Den 16. august 2013 Afgørelse om

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2. Dong Energy Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01026 Ref. zuyuk/vba Den 17. september 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af nyt dampkedelanlæg i bygning O

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af nyt dampkedelanlæg i bygning O Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-00483 Ref. bebha/gukha Den 14. august 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af nyt dampkedelanlæg i bygning

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: filtersalt Anvendelse: Til opvaskemaskine. Vare nr. 1978 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 AFSNIT 1: FIRMA- OG PRODUKTBESKRIVELSE Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 Produktnavn: 99779 Rensesæt

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 07-nov-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. R62046 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet.

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00075 Ref. joern/vba Den 19. februar 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas. Virksomheder J.nr. MST-1270-01039 Ref. amklo/metho Den 29. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Gjesing Mejeri Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg Matrikel nr.: 5bn. 5i, Gjesing By,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn YEPD-Stab Identifikation af selskab/virksomhed Life Technologies

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad for stoffer og materialer

Sikkerhedsdatablad for stoffer og materialer Revisionsdato: 5. august 2015, erstatter tidligere udgave. Kontaktperson: Direktør Claus Skov Sikkerhedsdatablad for stoffer og materialer 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn 50 mm MgSO4 Identifikation af selskab/virksomhed Life

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : ReinhardOil.dk ApS Helleruplund alle 8 2900 Hellerup Nødtelefon : + 45

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn EUROCLEAN FRI SAN NEUTRAL Artikelnummer 648001 Anvendelse/Produkttype Leverandør Toiletrengøringsmiddel Nilfisk-Advance

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 05/09/2008 Revision: 19/08/2011 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6014

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere