Workman MDX-D-arbejdskøretøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workman MDX-D-arbejdskøretøj"

Transkript

1 Form No Rev A Workman MDX-D-arbejdskøretøj Modelnr Serienr og derover Modelnr TC Serienr og derover Registrer dit produkt på Oversættelse af original (DA) * * A

2 Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring. ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader. Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader. Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som holdes i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse. Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten. Figur 1 1. Placering af model- og serienummer Modelnr. Serienr. Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler. Figur 2 1. Advarselssymbol Indledning Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert. Du kan kontakte Toro direkte på for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt. Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette. Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN Kontakt os på Trykt i USA Alle rettigheder forbeholdes

3 Indhold Sikkerhed... 4 Sikker betjeningspraksis... 4 Den tilsynsførendes ansvar... 4 Før betjening... 4 Sikker håndtering af brændstoffer... 4 Betjening... 5 Vedligeholdelse... 7 Lydeffekt... 7 Lydtryk... 7 Vibration for hænder/arme... 7 Vibrationsniveau for hele kroppen... 7 Sikkerheds- og instruktionsmærkater... 8 Opsætning Montering af rattet Tilslutning af batteri Kontrol af væskestande og dæktryk Læsning af vejledningen og gennemgang af sikkerhedsuddannelsesmateriale Trykpolering af bremserne...12 Produktoversigt...13 Betjeningsanordninger...13 Specifikationer...16 Udstyr/tilbehør...16 Betjening...17 Sæt sikkerheden i højsædet...17 Betjening af ladet...17 Udførelse af kontroller før start...19 Kontrol af bremsevæskestanden...19 Kontrol af motoroliestanden...20 Kontrol af dæktrykket...21 Påfyldning af brændstof...21 Start af motoren...22 Standsning af maskinen...22 Parkering af maskinen...23 Indkøring af en ny maskine...23 Læsning af ladet...23 Transport af maskinen...23 Bugsering af maskinen...24 Bugsering af en anhænger...24 Vedligeholdelse...25 Skema over anbefalet vedligeholdelse...25 Kontrolliste for daglig vedligeholdelse...26 Tiltag forud for vedligeholdelse...27 Vedligeholdelse af maskinen under specielle driftsforhold...27 Klargøring til vedligeholdelse af maskinen...27 Løftning af maskinen...27 Sådan fås adgang til motorhjelmen...28 Smøring...28 Smøring af maskinen...28 Smøring af forhjulslejerne...29 Motorvedligeholdelse...31 Eftersyn af luftfilteret...31 Serviceeftersyn af motorolien...32 Vedligeholdelse af brændstofsystem...34 Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser...34 Udskiftning af brændstoffiltrene...34 Vedligeholdelse af elektrisk system...34 Serviceeftersyn af batteriet...34 Udskiftning af sikringerne...36 Vedligeholdelse af forlygterne...36 Vedligeholdelse af drivsystem...38 Vedligeholdelse af dækkene...38 Justering af forhjulenes spidsning og hældning...38 Kontrol af transakselvæskestanden...39 Udskiftning af transmissionsvæsken...39 Kontrol og justering af neutral...40 Eftersyn af den primære drevkobling...41 Vedligeholdelse af den primære drivkobling...41 Vedligeholdelse af kølesystem...42 Rengøring af motorens køleområder...42 Serviceeftersyn af køleren...42 Vedligeholdelse af bremser...43 Eftersyn af bremserne...43 Justering af parkeringsbremsens håndtag...43 Justering af bremsekablerne...43 Udskiftning af bremsevæsken...44 Vedligeholdelse af remme...44 Eftersyn af drivremmen...44 Udskiftning af drivremmen...45 Kontrol af remtrækkets stødfanger...45 Vedligeholdelse af chassiset...46 Justering af ladets låse...46 Rengøring...46 Vask af maskinen...46 Opbevaring

4 Sikkerhed Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. For at nedsætte risikoen for potentiel personskade skal operatøren overholde disse sikkerhedsforskrifter og altid være opmærksom på advarselssymbolerne, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare personlige sikkerhedsanvisninger. Hvis forskrifterne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død. Maskinen overholder kravene i SAE J2258. Sikker betjeningspraksis Vigtigt: Denne maskine er primært beregnet til at være et offroad-køretøj og er ikke beregnet til omfattende brug på offentlige veje. Når maskinen bruges på offentlige veje, skal alle færdselsregler følges og yderligere tilbehør, der muligvis er påkrævet ved lov, skal anvendes, såsom lygter, blinklys, skilte til langsomtgående køretøjer og andet, som måtte være påkrævet. Maskinen er konstrueret og testet til sikker drift ved korrekt betjening og vedligeholdelse. Selvom risikokontrol og forebyggelse af ulykker afhænger af køretøjets konstruktion og udformning, afhænger disse faktorer også af, at operatøren er uddannet i korrekt brug af maskinen og udviser den fornødne opmærksomhed, samt af korrekt vedligeholdelse og opbevaring af maskinen. Forkert brug eller vedligeholdelse af maskinen kan medføre personskade eller dødsfald. Det vil føles anderledes at køre og håndtere maskinen, end hvad føreren er vant til fra personbiler eller trucks. Brug derfor tid på at blive fortrolig med maskinen. Ikke alle de redskaber, der kan tilsluttes maskinen, beskrives i denne vejledning. Se den specifikke brugerhåndbog, der følger med hvert redskab for at få yderligere sikkerhedsanvisninger. Følg nedenstående sikkerhedsanvisninger for at mindske risikoen for personskade eller død: Den tilsynsførendes ansvar Du skal sikre dig, at operatørerne er fuldt uddannede og fortrolige med betjeningsvejledningen og alle mærkater på køretøjet. Sørg for at fastlægge dine egne specielle procedurer og arbejdsregler til usædvanlige driftsforhold (f.eks. skråninger, der er for stejle til sikker betjening af maskinen). Før betjening Denne maskine er udviklet til udelukkende at transportere dig operatøren og en passager i det sæde, der er beregnet til dette formål fra producentens side. Medtag aldrig andre passagerer på maskinen. Lær betjeningsanordningerne at kende, og vid, hvordan du stopper motoren hurtigt. Maskinen må aldrig betjenes af personer, som er trætte, sygdomsramte eller påvirket af medicin eller alkohol. Bær altid kraftige, skridsikre sko. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, og sæt langt hår op. Det er ifølge visse lokale forskrifter påkrævet at bære sikkerhedsbriller, sikkerhedssko og lange bukser. Lad aldrig børn betjene maskinen. Lad aldrig voksne betjene den uden korrekte anvisninger. Kun uddannede og autoriserede personer må bruge denne maskine. Vær altid klar over, hvor omkringstående personer befinder sig. Sørg for, at alle afskærmninger, sikkerhedsanordninger og mærkater er i orden og sidder korrekt. Hvis en afskærmning, sikkerhedsanordning eller mærkat ikke fungerer korrekt, er ulæselig eller beskadiget, skal den repareres eller udskiftes, før maskinen sættes i drift. Undgå at køre i mørke, især på steder, du ikke kender godt. Hvis du er nødt til at køre, når det er mørkt, skal du køre meget forsigtigt og bruge forlygterne. Kontroller alle dele af maskinen og eventuelle redskaber, før du betjener maskinen. Hvis noget ikke fungerer korrekt, må maskinen ikke bruges. Sørg for, at problemet afhjælpes, før maskinen eller redskabet betjenes igen. Maskinen må kun betjenes udendørs eller på et område med god ventilation. Sikker håndtering af brændstoffer For at undgå person- eller tingsskade skal du være yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Brændstof er ekstremt brandfarlig, og dampene er eksplosive. Rygning er forbudt i nærheden af maskinen. Brug kun en godkendt bærbar brændstofbeholder, der ikke er fremstillet af metal. Statisk elektrisk udladning kan antænde brændstofdampe i en brændstofbeholder, der ikke er jordforbundet. Fyld aldrig beholdere inde i en maskine eller på et truck- eller anhængerlad med plastikforing. Fjern brændstofbeholderen fra maskinens lad, og sæt den på jorden et stykke fra maskinen, før påfyldning påbegyndes. Sørg for, at dysen er i kontakt med beholderen under påfyldning af brændstofbeholderen. Fjern udstyr fra maskinens lad, før der påfyldes brændstof. Brug ikke en låseenhed til slangespidsen. Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld aldrig brændstof, når motoren kører. Lad motoren køle af før genopfyldning. Fyld aldrig brændstof på maskinen indendørs. 4

5 Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen i nærheden af åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater. Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren og fyld det op igen på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af maskinen finde sted med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen. Hvis der kommer brændstof på dit tøj, skal du skifte tøj øjeblikkeligt. Fyld aldrig for meget på brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen, og spænd det godt fast. Betjening Operatøren og passageren skal blive siddende, når maskinen er i bevægelse. Operatøren skal holde begge hænder på rattet, når som helst det er muligt, og passageren skal benytte de dertil beregnede holdegreb. Hold til enhver tid arme og ben inden for selve maskinen. Kør langsommere, og drej mindre skarpt, når du har en passager med. Husk, at din passager måske ikke forventer, at du bremser eller drejer, og derfor muligvis ikke er forberedt. Transporter aldrig passagerer på lad eller på redskaber. Overlæs aldrig maskinen. Mærkepladen (der er placeret under midten af instrumentbrættet) viser lastgrænserne for maskinen. Overfyld aldrig udstyr, eller overskrid aldrig køretøjets maksimale bruttovægt. Hvis ikke maskinen betjenes sikkert, kan det medføre ulykker. Maskinen kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller død. Kør forsigtigt. For at forhindre, at maskinen vælter, eller at operatøren mister kontrollen over den, skal der træffes følgende forholdsregler: Vær meget forsigtig, reducer hastigheden, og hold sikker afstand til bunkere, grøfter, vandløb, ramper, ukendte steder eller andre risikoområder. Hold øje med huller eller andre skjulte farer. Vær forsigtig, når du betjener maskinen på en skråning. Kør normalt lige op og ned ad skråninger. Sænk hastigheden, når du drejer skarpt eller vender på skråninger. Undgå at vende på skråninger, hvis det er muligt. Udvis ekstra forsigtighed, når maskinen betjenes på våde overflader, ved højere hastigheder eller med fuld last. Standsningstiden øges med fuld last. Undgå at stoppe og starte pludseligt. Skift ikke fra bak til fremadkørsel eller fremadkørsel til bak uden først at standse helt op. Forsøg ikke at dreje skarpt eller udføre pludselige manøvrer eller andre usikre kørselshandlinger, som kan medføre tab af herredømmet over maskinen. Når du aflæsser, må du ikke lade nogen stå bag maskinen, og du skal passe på ikke at aflæsse på eventuelle omkringståendes fødder. Løsn bagsmækkens låse fra siden af ladet, ikke bagfra. Hold alle omkringstående væk. Før du bakker, skal du se bagud og sikre dig, at der ikke står nogen bag maskinen. Bak langsomt. Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje. Hold altid tilbage for fodgængere og andre maskiner. Vis altid af, når du skal dreje, eller stop tidsnok til, at andre mennesker ved, hvad din hensigt er. Overhold alle færdselsregler og -bestemmelser. Betjen aldrig maskinen i eller i nærheden af et område, hvor der er støv eller røggasser i luften, som er eksplosive. Maskinens el- og udstødningssystemer kan fremkalde gnister, som kan antænde eksplosive materialer. Hold altid øje med og undgå lave udhæng som f.eks. grene, døråbninger, gangbroer osv. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads over dig til, at maskinen og dit hoved let kan komme under. Hvis du er usikker på, hvorvidt betjeningen af maskinen er sikker, skal du standse arbejdet og spørge din tilsynsførende. Før du forlader sædet: Stop maskinen. Sænk ladet. Sluk for motoren, og vent på, at al bevægelse standser. Aktiver parkeringsbremsen. Fjern nøglen fra tændingskontakten. Rør ikke motor, transmission, køler, lydpotte eller lydpotteskærm, mens motoren kører, eller kort tid efter at den er stoppet, da disse områder kan være tilstrækkeligt varme til at give brandsår. Hvis maskinen nogensinde vibrerer unormalt, skal du omgående standse maskinen, slukke for motoren, vente på, at al bevægelse standser, og efterse maskinen for skader. Reparer alle skader, før du genoptager brugen af maskinen. Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly. Bremsning Sænk farten på maskinen, før du nærmer dig en forhindring. Således får du ekstra tid til at standse eller undvige. Hvis du rammer en forhindring, kan du og din passager komme til skade. Desuden kan det skade maskinen og maskinens indhold. Køretøjets bruttovægt har stor indflydelse på din evne til at standse og/eller dreje. Tung last og påmonteret udstyr gør, at maskinen er sværere at standse eller dreje. Jo tungere lasten er, jo længere tid tager det at standse. Sænk maskinens hastighed, hvis ladet er fjernet, og der ikke er noget udstyr påmonteret maskinen. Bremseegenskaberne ændrer sig, og hurtige 5

6 opbremsninger kan få baghjulene til at låse, hvilket kan påvirke herredømmet over maskinen. Græs og kørebaner er langt glattere, når det er vådt. Det kan tage 2 til 4 gange længere at standse maskinen på våde overflader end på tørre overflader. Hvis du kører gennem stillestående vand, der gør bremserne våde, vil de ikke fungere ordentligt, før de er tørre. Når du er kørt gennem vand, bør du teste bremserne for at sikre dig, at de fungerer korrekt. Hvis de ikke gør det, skal du køre langsomt på en jævn flade, mens du trykker let på bremsepedalen. Så vil bremserne tørre. Betjening på bakkeskråninger ADVARSEL Betjening af maskinen på en skråning kan medføre, at den vælter eller ruller, eller motoren kan sætte ud, og du kan miste fart på bakken. Dette kan medføre personskade. Betjen ikke maskinen på meget stejle skråninger. Accelerer ikke hurtigt, og brems ikke pludseligt hårdt op, når du bakker ned ad en bakke, især ikke med last. Hvis motoren sætter ud, eller du begynder at miste fart på en bakke, skal du langsomt bakke lige ned ad bakken. Forsøg aldrig at dreje maskinen rundt. Sørg for at køre langsomt på bakker, og udvis forsigtighed. Undgå at dreje på en bakke. Mindsk lasten og maskinens hastighed. Undgå at standse på bakker, især med last på. Træf følgende forholdsregler, når du betjener maskinen på en bakke: Sænk maskinens fart, før du begynder at køre op eller ned ad en bakke. Hvis motoren sætter ud, eller du begynder at miste fremdrift, mens du kører op ad en bakke, skal du gradvist bremse ned og langsomt bakke lige ned ad bakken. Det kan være farligt at dreje, mens du kører op eller ned ad bakker. Hvis du er nødt til at dreje på en bakke, skal du gøre det langsomt og forsigtigt. Foretag aldrig skarpe eller hurtige drejninger. Tung last påvirker stabiliteten. Mindsk lastens vægt samt kørselshastigheden, når du kører på bakker, eller hvis lasten har et højt tyngdepunkt. Fastgør maskinens last forsvarligt, så den ikke forskubber sig. Vær ekstra forsigtig, når du kører med last, der nemt forskubber sig (væske, sten, sand osv.) Undgå at standse på bakker, især med last på. Det tager længere tid at standse under kørsel ned ad bakke end på plan grund. Hvis du skal standse maskinen, skal du undgå pludselige hastighedsskift, som kan forårsage, at den vælter eller ruller. Brems ikke pludseligt hårdt op, mens du ruller baglæns ned ad bakke, da dette kan få maskinen til at vælte. Vi anbefaler stærkt, at det ekstra styrtbøjleudstyr monteres, før der køres i bakket terræn. Betjening i ujævnt terræn Sænk kørselshastigheden, og mindsk lasten, når du kører i ujævnt terræn og i nærheden af kantsten, huller og andre pludselige forandringer i terrænet. Lasten kan forrykke sig, så maskinen bliver ustabil. ADVARSEL Pludselige forandringer i terrænet kan give pludselige ratbevægelser, som kan medføre skader på hænder og arme. Sænk farten, når du kører i ujævnt terræn og i nærheden af kantsten. Tag løst fast om rattet omkring perimeteren med tommelfingrene opad og væk fra rattets eger. Af- og pålæsning Overskrid ikke maskinens nominelle vægtkapacitet, når den betjenes med et læs i lasten, når du bugserer en anhænger eller begge dele. Se Specifikationer (side 16). Vær forsigtig, når du betjener maskinen på en bakke eller i et ujævnt terræn, særligt når der er et læs i lasten, eller når du bugserer en anhænger eller begge dele. Vær opmærksom på, at du har mindre kontrol over maskinen, og at maskinen er mindre stabil, når lasten ikke er fordelt jævnt. Hvis maskinen er læsset med for stor en last, kan det påvirke maskinens stabilitet. Styring og bremsning af maskinen og maskinens stabilitet påvirkes ved kørsel med en last, hvor materialets vægt ikke kan fastgøres til maskinen, som f.eks. væske i en stor tank. ADVARSEL Ladet kan være tungt. Hænder eller andre kropsdele kan blive knust. Hold hænder og andre kropsdele væk, når du sænker ladet. Aflæs ikke materialer på omkringstående. Aflæs aldrig et lastet lad, mens maskinen vender sidelæns på en bakke. Ændringen i vægtfordelingen kan få maskinen til at vælte. Når du kører med en tungt last i ladet, skal du sænke farten og tage højde for tilstrækkelig bremselængde. Brems ikke pludseligt op. Vær ekstra forsigtig på bakker. 6

7 Vær opmærksom på, at en tung last øger bremselængden og mindsker maskinens evne til at dreje hurtigt uden at vælte. Den bageste ladplads er kun beregnet til last, ikke til passagerer. Overlæs aldrig maskinen. Mærkepladen (der er placeret under midten af instrumentbrættet) viser lastgrænserne for maskinen. Overfyld aldrig udstyr, og overskrid aldrig maskinens maksimale bruttovægt. Vedligeholdelse Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen, før der foretages eftersyn eller justeringer af maskinen for at forhindre, at motoren startes ved et uheld. Arbejd aldrig under et hævet lad uden at placere ladsikkerhedsstøtten på en fuldt udstrakt cylinderstang. Sørg for, at alle hydraulikrørforbindelser er fast tilspændt, og at alle hydraulikslanger og -rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet. Inden frakobling af hydrauliksystemet eller udførelse af arbejde på det, skal alt tryk tages af systemet ved at slukke motoren, ændre dumpventilens position fra hævet til sænket og/eller sænke ladet og redskaberne. Sæt fjernhydraulikhåndtaget i flydeposition. Hvis ladet skal være i hævet position, skal det fastgøres med sikkerhedsstøtten. Hold alle møtrikker, bolte og skruer korrekt tilspændt for at sikre, at hele maskinen er i god stand. Undgå brand: Hold motorområdet fri for meget fedt, græs, blade og ophobet snavs. Hvis motoren skal køre for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra motoren og alle bevægelige dele. Hold alle personer på afstand. Kør ikke motoren med for høj hastighed ved at ændre på regulatorindstillingerne. Den maksimale motorhastighed er o/min. Få en autoriseret Toro-forhandler til at kontrollere det maksimale motoromdrejningstal med en omdrejningstæller af hensyn til sikker og nøjagtig drift. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det nogen sinde skulle være nødvendigt med større reparationer, eller du har brug for anden hjælp. Køb altid originale Toro-reservedele og originalt tilbehør for at være sikker på optimal ydeevne og sikkerhed. Reservedele og tilbehør fremstillet af andre producenter kan være farlige. Ændringer af denne maskine på nogen som helst måde kan påvirke maskinens drift, ydeevne, holdbarhed eller brug og kan medføre personskade eller død. En sådan brug kan gøre produktgarantien fra The Toro Company ugyldig. Lydeffekt Maskinen har et garanteret lydeffektniveau på 98 dba, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dba. Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO Lydtryk Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 85 dba, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dba. Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO Vibration for hænder/arme Målt vibrationsniveau for højre hånd = 1,25 m/s 2 Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 1,36 m/s 2 Usikkerhedsværdi (K) = 0,68 m/s 2 De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN Vibrationsniveau for hele kroppen Målt vibrationsniveau = 0,35 m/s 2 Usikkerhedsværdi (K) = 0,17 m/s 2 De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN

8 Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes. 1. Advarsel Læs betjeningsvejledningen, og få undervisning, før maskinen betjenes Tippefare drej langsomt på eller over stigninger; kør langsomt i sving; kør højst 31 km/t; kør langsomt med bugseret last eller under kørsel i ujævnt terræn. 2. Advarsel bær høreværn. 5. Fare for fald; risiko for amputation af hånd eller fod kør ikke med passagerer i ladet; kør ikke med en tredje passager; hold hænder og fødder inde i maskinen under drift. 3. Brandfare sluk motoren inden påfyldning Horn 7. Stikkontakt 2. Timetæller 8. Advarsel læs Betjeningsvejledningen. 3. Forlygter 9. Kollisionsfare betjen ikke maskinen på offentlige gader, veje eller motorveje. 4. Motor sluk 10. Fare for fald kør ikke med passagerer i ladet. 5. Motor slået til 11. Fare for fald lad ikke børn betjene maskinen. 6. Motor start Fare for at skære sig/amputation, ventilator hold afstand til bevægelige dele. Hold alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger på plads Fald, fare for knusning, omkringstående ingen fører på maskinen. 8

9 Advarsel læs betjeningsvejledningen. 2. Varm overflade/risiko for forbrænding hold sikker afstand til den varme overflade. 3. Fare for sammenfiltring, rem hold afstand til bevægelige dele; hold alle afskærmninger på plads. 4. Fare for knusning, ladet brug støttepinden til at understøtte ladet.. 1. Motorkølevæske under tryk. 2. Eksplosionsfare læs betjeningsvejledningen Advarsel rør ikke ved den varme overflade. 4. Advarsel læs betjeningsvejledningen Læs betjeningsvejledningen for at få oplysninger om sikringer. 5. Køretøjssikring, 15 A 2. Alarm/stikkontakt, 10 A 6. Hejseapparat, 15 A 3. Motor, 10 A 7. Baglift, 15 A 4. Forlygter, 10 A 8. Horn, 30 A 1. Choker 3. Neutral 2. Bakgear 4. Fremad Advarsel læs betjeningsvejledningen.; ingen opbevaring Overskrid ikke en bugseringsvægt på 45 kg. 2. Overskrid ikke en transportlast på 363 kg. 9

10 Opsætning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret. Fremgangsmåde Beskrivelse Antal Anvendelse 1 Rat 1 Dæksel 1 Spændeskive (1/2 tomme) 1 2 Kræver ingen dele 3 Kræver ingen dele 4 Betjeningsvejledning 1 Ejerens motorvejledning 1 Reservedelskatalog 1 Sikkerhedsuddannelsesmateriale 1 Registreringskort 1 Skema til kontrol før levering 1 Kvalitetscertifikat 1 Nøgle 2 Montering af rattet (kun model 07236TC). Tilslutning af batteriet (kun model 07236TC). Kontrol af væskestandene og dækkenes lufttryk. Læs betjeningsvejledningen, og se uddannelsesmaterialet, før maskinen betjenes. 5 Kræver ingen dele Trykpoler (indkør) bremserne. Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. 1 Montering af rattet Dele, der skal bruges til dette trin: 1 Rat 1 Dæksel 1 Spændeskive (1/2 tomme) Fremgangsmåde 1. Fjern dækslet fra navet på rattet, hvis det er monteret (Figur 3). 2. Afmonter låsemøtrikken (1/2 tomme) fra ratakslen (Figur 3). 3. Skub rattet og spændeskiven (1/2 tomme) på ratakslen (Figur 3). 4. Fastgør rattet til akslen med låsemøtrikken (1/2 tomme), og tilspænd den med et moment på 27 til 34 N m. 5. Monter dækslet på rattet (Figur 3). Figur 3 1. Dæksel 4. Rat 2. Låsemøtrik (1/2 tomme) 5. Rataksel 3. Spændeskive (1/2 tomme) 10

11 2 Tilslutning af batteri Kun model 07236TC Kræver ingen dele Fremgangsmåde ADVARSEL Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade. Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel. Tilslut altid det røde plusbatterikabel først. 1. Klem på batteridækslet for at løsne tapperne fra batteribundpladen (Figur 4). 1. Isolatorkappe (positivt batterikabel) 2. Batteriets minuspol Figur 5 3. Negativt batterikabel 4. Skyd isolatorkappen hen over batteriets pluspol. Bemærk: Isolatorkappen bruges til at forhindre en evt. jordslutning. 5. Slut det negative batterikabel (sort) til minuspolen (-) på batteriet, og fastgør kablet med bolte og møtrikker. 6. Juster batteridækslet ind efter batteribundpladen (Figur 4). 7. Pres batteridækslet, juster tapperne ind efter batteribundpladen og frigiv batteridækslet (Figur 4). 3 Kontrol af væskestande og dæktryk 1. Batteridæksel Figur 4 2. Fjern batteriet fra batteribundpladen (Figur 4). 3. Slut det positive batterikabel (rødt) til pluspolen (+) på batteriet, og fastgør kablet med bolte og møtrikker (Figur 5). Kræver ingen dele Fremgangsmåde 1. Kontroller motoroliestanden, inden og efter du betjener motoren første gang. Se Kontrol af motoroliestanden (side 20). 2. Kontroller bremsevæskestanden, inden du betjener motoren første gang. Se Kontrol af bremsevæskestanden (side 19). 3. Kontroller transakselvæskestanden, inden du betjener motoren første gang. Se Kontrol af transakselvæskestanden (side 39). 4. Kontroller dæktrykket i dækkene. Se Kontrol af dæktrykket (side 21). 11

12 4 Læsning af vejledningen og gennemgang af sikkerhedsuddannelsesmateriale Dele, der skal bruges til dette trin: 1 Betjeningsvejledning 1 Ejerens motorvejledning 1 Reservedelskatalog 1 Sikkerhedsuddannelsesmateriale 1 Registreringskort 1 Skema til kontrol før levering 1 Kvalitetscertifikat 2 Nøgle 5 Trykpolering af bremserne Kræver ingen dele Fremgangsmåde For at sikre optimal bremsesystemydelse skal bremserne trykpoleres (indkøres) før brug. 1. Sæt fuld hastighed på maskinen, og aktiver bremserne for hurtigt at standse maskinen uden at låse hjulene. 2. Gentag denne procedure 10 gange med ét minuts ventetid mellem opbremsningerne for at undgå overophedning af bremserne. Vigtigt: Denne procedure er mest effektiv, hvis maskinen er lastet med 227 kg. Fremgangsmåde Læs betjeningsvejledningen og ejerens motorvejledning. Gennemgå sikkerhedsuddannelsesmaterialet. Udfyld registreringskortet. Udfyld Skema til kontrol før levering. Læs kvalitetscertifikatet. 12

13 Produktoversigt Figur 6 1. Motorhjelmslås 3. Lad 5. Gearskiftevælger 7. Ladhåndtag 2. Parkeringsbremsehåndtag 4. Anhængertrækstang 6. Brændstofdæksel Betjeningsanordninger Gaspedal Brug gaspedalen (Figur 7) til at regulere maskinens kørselshastighed. Tryk gaspedalen ned for at starte motoren. Når du træder pedalen længere ned, øges kørselshastigheden. Når du slipper pedalen, sænkes maskinens hastighed, og motoren afbrydes. Bemærk: Den maksimale hastighed i fremadgående retning er 26 km/t. Bremsepedal Brug bremsepedalen til at stoppe eller sænke maskinens hastighed (Figur 7). Figur 7 1. Rat 5. Gaspedal 2. Kopholder 6. Parkeringsbremsehåndtag (centerkonsol) 3. Passagerholdegreb 7. Betjeningsvejledning opbevaringsrør 4. Bremsepedal FORSIGTIG Hvis du kører en maskine med slidte eller forkert justerede bremser, kan det medføre personskade. Hvis bremsepedalen vandrer til inden for 25 mm fra maskinens gulvbræt, skal bremserne justeres eller repareres. Parkeringsbremsehåndtag Parkeringsbremsehåndtaget er placeret mellem sæderne (Figur 6 og Figur 7). Når du slukker motoren, skal du aktivere parkeringsbremsen for at forhindre, at maskinen bevæger sig ved et uheld. Træk parkeringsbremsehåndtaget opad for at aktivere parkeringsbremsen. Udløs parkeringsbremsen ved at 13

14 skubbe håndtaget ned. Hvis maskinen parkeres på en stejl hældning, skal parkeringsbremsen aktiveres. Gearskiftevælger Gearskiftevælgeren er placeret mellem sæderne og under parkeringsbremsehåndtaget. Gearskiftevælgeren har tre positioner: FREMAD, BAK og NEUTRAL (Figur 6). Bemærk: Motoren starter og kører i en hvilken som helst af de tre positioner. Vigtigt: Stands altid maskinen, før du skifter gear. Hornknap Kun model 07236TC Hornknappen er placeret i instrumentpanelets nedre venstre hjørne (Figur 8). Tryk på hornknappen for at aktivere hornet. hvis motorolietrykket falder til under et sikkert niveau for kørsel af motoren. Hvis lampen tændes og forbliver tændt, skal du slukke for motoren og kontrollere motoroliestanden. Fyld olie på motoren, om nødvendigt. Se Kontrol af motoroliestanden (side 20). Bemærk: Olieindikatoren blinker muligvis, men dette er normalt og kræver ingen handling. Tændingskontakt Tændingskontakten (Figur 8) anvendes til at idriftsætte og slukke motoren. Den har to positioner: TIL og FRA. Drej nøglen med uret til positionen TIL for at starte motoren og betjene maskinen. Når maskinen er stoppet, drejes nøglen mod uret til positionen FRA for at slukke for motoren. Fjern nøglen fra tændingskontakten, når du forlader maskinen. Stikkontakt Stikkontakten sidder til højre for tændingskontakten (Figur 8). Brug stikkontakten til at strømføde ekstra, elektrisk tilbehør med 12 V. Brændstofmåler Brændstofmåleren (Figur 9) er placeret på brændstoftanken ved siden af påfyldningsdækslet i maskinens venstre side. Denne måler viser mængden af brændstof i brændstoftanken. 1. Hornknap (model 07236TC) Figur 8 4. Olieindikator 2. Timetæller 5. Tændingskontakt 3. Lyskontakt 6. Stikkontakt Lyskontakt Lyskontakten sidder til venstre for ratstammen (Figur 8). Brug lyskontakten til at tænde for forlygterne. Tryk lyskontakten op for at tænde for forlygterne. Tryk kontakten ned for at slukke for lygterne. Timetæller Timetælleren sidder til venstre for lyskontakten (Figur 8). Timetælleren angiver det samlede antal timer, som motoren har kørt. Timetælleren begynder at tælle, når tændingsnøglen drejes til positionen TIL, eller hvis motoren kører. Kontrollampe for motorolietryk Kontrollampen for motorolietryk er placeret på højre side af ratstammen (Figur 8). Olieindikatoren advarer operatøren, Figur 9 1. Tom 4. Brændstofmåler 2. Fuld 5. Brændstofdæksel 3. Nål Holdegreb til passageren Passagerholdegrebene er placeret på højre side af instrumentbrættet og på ydersiden af hvert sæde (Figur 10). 14

15 Figur Håndtag hoftestøtte 2. Passagerholdegreb 15

16 Specifikationer Bemærk: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel. Egenvægt Nominel kapacitet (på en jævn flade) Køretøjets maksimale bruttovægt (på en jævn flade) Maksimal lastkapacitet (på en jævn flade) Bugserkapacitet: Standardbugsertræk Kraftigt anhængertræk Samlet bredde Samlet længde Afstand fra jorden Akselafstand Dækslidbane (midterlinje til midterlinje) Ladets længde Ladets bredde Ladets højde Maksimal hastighed Motorhastighed (ikke-justerbar) Tør 590 kg 749 kg i alt, inkl. 90,7 kg operatør og 90,7 kg passager, last, vægten af anhængerens trækstang, anhængerens bruttovægt, tilbehør og påmonteret udstyr kg i alt, inkl. de ovenfor anførte vægtangivelser 567 kg, i alt, inkl. vægten af anhængerens trækstang og anhængerens bruttovægt Trækstangsvægt 45 kg, maks. anhængervægt 363 kg Trækstangsvægt 45 kg, maks. anhængervægt 544 kg 150 kg 299 cm 25,4 cm foran uden last eller operatør, 18 cm bagest uden last eller operatør 205,7 cm 124,5 cm foran, 120 cm bagest 116,8 cm indvendigt, 132,7 cm udvendigt 124,5 cm indvendigt, 150 cm udvendigt på de støbte skærme 25,4 cm indvendigt 26 km/t Lav tomgangshastighed til o/min., høj tomgangshastighed til o/min. Udstyr/tilbehør Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller distributør, eller gå ind på for at få en fortegnelse over alt godkendt udstyr og tilbehør. 16

17 Betjening Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Sæt sikkerheden i højsædet Læs alle sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, og gør dig bekendt med symbolerne i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade. FARE Betjening i vådt græs eller stejle skråninger kan forårsage udskridning og tab af herredømme over maskinen. Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning. Følg disse retningslinjer for at undgå at miste herredømmet og risiko for at vælte: Kør ikke i nærheden af stejle skråninger eller vand. Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger. Undgå bratte drejninger og hurtige ændringer af hastigheden. FORSIGTIG Denne maskine afgiver støj, der kan medføre nedsat hørelse ved længere tids udsættelse. Brug høreværn, når du betjener denne maskine. Betjening af ladet Hævning af ladet ADVARSEL Et hævet lad kan falde ned og ramme personer, der arbejder under det. Brug altid støttepinden til at holde ladet oppe, før du arbejder under det. Fjern alt lastmateriale fra ladet, før du løfter det. ADVARSEL Kørsel med hævet lad kan medføre, at maskinen nemmere tipper eller vælter. Ladets struktur kan blive beskadiget, hvis du betjener maskinen med ladet hævet. Betjen kun maskinen, når ladet er nede. Når du har tømt ladet, skal det sænkes. FORSIGTIG Hvis lasten er placeret langt bagude på ladet, når låsene løsnes, kan ladet uventet vippe op, hvilket kan påføre dig eller omkringstående personer skade. Placer lasten midt på ladet om muligt. Hold ladet nede og sørg for, at ingen læner sig ind over ladet eller står bagved det, når låsene løsnes. Fjern al lasten fra ladet, før det løftes for at reparere maskinen. 1. Løft grebet på hver side af ladet, og løft ladet op (Figur 12). Figur Bær beskyttelsesbriller. 2. Bær høreværn. 17

18 Åbning af bagklappen 1. Sørg for, at ladet er nede og låst. 2. Løft op i fingertrækket på bagklappens bagpanel (Figur 14). Figur Greb 3. Holdeindgang 2. Støttepind 2. Træk støttepinden ind i den forsænkede åbning for derved at fastgøre ladet (Figur 13). Figur Bagklapflange (lad) 3. Løft op (fingertræk) 2. Låseflange (bagklap) 4. Drej bagud og nedad 3. Ret låseflangerne på bagklappen ind efter åbningerne mellem bagklappens flanger på ladet (Figur 14). 4. Drej bagklappen bagud og ned (Figur 14). Figur Holdeindgang 2. Støttepind Sænkning af ladet ADVARSEL Ladet kan være tungt. Hænder eller andre kropsdele kan blive knust. Hold hænder og andre kropsdele væk, når du sænker ladet. Lukning af bagklappen Hvis du har aflæsset løse materialer, som f.eks. sand, anlægssten eller træspåner fra maskinens lad, kan nogle af de materialer, du har aflæsset, sidde fast i bagklappens hængselområde. Udfør følgende, før bagklappen lukkes. 1. Brug dine hænder til at fjerne så meget materiale fra hængselområdet som muligt. 2. Drej bagklappen til en position på cirka 45 (Figur 15). 1. Hæv ladet en anelse ved at løfte låsegrebet op (Figur 12). 2. Træk støttepinden ud af den forsænkede åbning (Figur 13). 3. Sænk ladet, indtil det låses på plads (Figur 13). 18

19 Bemærk: Sluk motoren, og vent på, at alle bevægelige dele stopper, før du kontrollerer, om der er olielækager, løse dele og andet slid og beskadigelse. Hvis nogen af ovenstående elementer ikke er korrekte, skal mekanikeren eller den tilsynsførende underrettes, før maskinen tages i brug. Den tilsynsførende vil muligvis have dig til at kontrollere andre elementer dagligt. Spørg derfor, hvad operatørens ansvarsområde omfatter. 1. Drej bagklappen til en position på cirka Drej bagklappen frem og tilbage flere gange. Figur Hængselområde 3. Drej bagklappen frem og tilbage flere gange med en kort, vibrerende bevægelse (Figur 15). Bemærk: Denne handling medvirker til at flytte materiale væk fra hængselområdet. 4. Sænk bagklappen og kontroller, om der er materialerester i hængselområdet. 5. Gentag trin 1 til 4, indtil materialet er fjernet fra hængselsområdet. 6. Drej bagklappen opad og fremad, indtil låseflangerne på bagklappen er i niveau med bagklappens fordybning i ladet (Figur 14). Bemærk: Hæv eller sænk bagklappen for at rette bagklappens låseflanger ind efter de lodrette åbninger mellem bagklappens flanger på ladet. 7. Sænk bagklappen, indtil den befinder sig bagest på ladet (Figur 14). Bemærk: Bagklappens låseflanger er sikkert fastgjort vha. bagklappens flanger på ladet. Udførelse af kontroller før start Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt Kontroller følgende ting hver dag før idriftsættelse af maskinen. Kontroller bremsevæskeniveauer, og fyld på med de specificerede bremsevæsker efter behov. Se Kontrol af bremsevæskestanden (side 19). Kontroller motorolien, og fyld på med den specificerede motorolie efter behov. Se Kontrol af motoroliestanden (side 20). Kontroller dæktrykket i dækkene. Se Kontrol af dæktrykket (side 21). Kontroller bremsepedalens funktion. Kontroller, om lygterne fungerer. Drej rattet til højre og venstre for at kontrollere styretøjet. Efterse for olielækager, løse dele og andre tegn på fejlfunktioner. Kontrol af bremsevæskestanden Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt Kontroller bremsevæskestanden, før motoren startes første gang. Bremsevæsketype: DOT 3 1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, drej tændingskontakten hen på positionen FRA, og fjern nøglen. 2. Løft motorhjelmen for at få adgang til hovedbremsecylinderen og beholderen (Figur 16). 1. Påfyldningsstuds (beholder) 2. Beholderdæksel Figur DOT 3-bremsevæske 3. Kig på omridset af væskestanden på siden af beholderen (Figur 17). Bemærk: Standen skal være over minimumlinjen. 19

20 1 Figur Bremsevæskebeholder 2. Minimumlinje 4. Hvis væskestanden er lav, skal følgende udføres: A. Rengør området omkring beholderdækslet, og tag dækslet af (Figur 16). B. Fyld DOT 3-bremsevæske i beholderen, indtil væskestanden er over minimumslinjen (Figur 17). Bemærk: Fyld ikke for meget bremsevæske i beholderen. C. Sæt beholderens dæksel på (Figur 16). 5. Luk maskinens motorhjelm. Kontrol af motoroliestanden Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt Kontroller oliestanden i motoren, før motoren startes første gang. Bemærk: Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men olien skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes. Olietype: Selvrensende olie (API-service CH-4, CI-4, CJ-4 eller højere) Viskositet: Se nedenstående tabel Figur Påfyldningsdæksel 2. Målepind 4. Fjern målepinden, og tør pindens ende ren. G Før målepinden helt ind i målepindsrøret (Figur 19). 6. Træk målepinden ud, og kig på pindens ende (Figur 19). Bemærk: Hvis oliestanden er lav, skal påfyldningsdækslet tages af motoren, og tilstrækkeligt olie skal hældes på til at hæve niveauet til, men ikke over, Full-mærket på målepinden. Hæld langsomt olie på, og kontroller niveauet ofte under denne proces. Overfyld ikke motoren med olie. 7. Sæt målepinden ordentlig i (Figur 19). 8. Sænk ladet. Se Sænkning af ladet (side 18). 2 15W-40 10W-30 5W-30 F C STARTING TEMPERATURE RANGE ANTICIPATED BEFORE NEXT OIL CHANGE *A synthetic 5W -30 oil may be used. G Figur Flyt maskinen til en plan flade. 2. Hæv ladet. Se Hævning af ladet (side 17). 3. Rengør området omkring målepinden (Figur 19) med en klud, så der ikke trænger snavs ned i målepindsrøret og beskadiger motoren. 20

21 Kontrol af dæktrykket Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt Lufttryksintervallet: 0,55 til 1,03 bar. Vigtigt: Undlad at overskride maksimumgrænsen for lufttryk, der er angivet på dæksiden. Bemærk: Det påkrævede lufttryk i dækkene bestemmes af den påregnede nyttelast. 1. Kontroller dæktrykket i dækkene. Bemærk: Lufttryksintervallet for for- og bagdæk er 0,55 til 1,03 bar. Brug et lavere lufttryk i dækkene ved lettere nyttelaster for at opnå en mindre jordkompaktering, en mere jævn kørsel og for at minimere dækmærkerne på jorden. Brug et højere lufttryk i dækkene ved transport af tungere nyttelaster ved højere hastigheder. 2. Juster om nødvendigt dæktrykket i dækkene ved at tilføre eller fjerne luft i dækkene. Påfyldning af brændstof Motoren kører på ren, frisk dieselolie med et minimumcetantal på 40. Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 30 dage for at sikre, at brændstoffet er friskt. Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) ved temperaturer under -7 C. Brug af vinterdieselolie ved lavere temperaturer giver et lavere antændelses- og flydepunkt, hvilket gør det lettere at starte, og det mindsker risikoen for kemisk separation af brændstoffet pga. lavere temperaturer. Brug af sommerdieselolie ved over -7 C er med til at give brændstofpumpekomponenterne en længere levetid. Vigtigt: Brug aldrig petroleum eller benzin i stedet for dieselolie. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan motoren blive beskadiget. FARE Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade. Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op. Fyld aldrig brændstoftanken op i en lukket anhænger. Fyld ikke brændstoftanken helt op. Hæld brændstof i brændstoftanken, indtil standen står 25 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig. Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist. Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug. Betjen ikke maskinen uden hele indsugningsog udstødningssystemet på plads og i god driftsmæssig stand. 21

22 FARE Under visse omstændigheder kan der under påfyldning af brændstof udvikle sig statisk elektricitet, der kan antænde brændstofdampene. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade. Anbring altid brændstofbeholdere på jorden et stykke fra maskinen, før påfyldningen påbegyndes. Fyld ikke brændstofbeholdere op inde i en maskine eller på et truck- eller anhængerlad, da indendørs tæpper eller plastikforinger i trucklad kan isolere beholderen og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet. Når det er praktisk muligt, skal brændstofdrevet udstyr fjernes fra lastbilen eller anhængeren og fyldes op igen, mens hjulene står på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen. Hvis det er nødvendigt at benytte benzinstanderen, skal mundstykket hele tiden være i kontakt med kanten af åbningen i benzintanken eller dunken, indtil påfyldningen afsluttes. Opfyldning af brændstoftanken Brændstoftankens kapacitet er cirka 26,5 liter. 1. Sluk motoren og aktiver parkeringsbremsen. 2. Rengør området omkring brændstoftankens dæksel (Figur 20). Figur Tom 4. Brændstofmåler 2. Fuld 5. Brændstofdæksel 3. Nål 3. Fjern brændstofdækslet. 4. Fyld tanken til ca. 25 mm under tankens kant (nederst på påfyldningsstudsen). Bemærk: Dette giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig. Fyld ikke for meget på brændstoftanken. 5. Skru brændstofdækslet godt fast. 6. Tør eventuel spildt brændstof op. Start af motoren Vigtigt: Forsøg ikke at skubbe eller bugsere maskinen for at starte den. 1. Tag plads i førersædet, sæt nøglen i startkontakten, træd bremsen ned, og drej nøglen med uret til positionen TIL. Bemærk: Hvis bakalarmen er monteret, og gearskiftevælgeren er i positionen BAK, lyder summetonen for at advare operatøren. 2. Når gløderørskontrollampen slukkes, drejes nøglen mod uret til positionen START. 3. Deaktiver parkeringsbremsen. Standsning af maskinen Vigtigt: Når maskinen stoppes på en skråning, skal du bruge driftsbremserne til at stoppe maskinen og aktivere parkeringsbremsen for at holde maskinen på plads. Brug af speederen til at stoppe køretøjet på bakken kan beskadige maskinen. 1. Tag foden væk fra gaspedalen. 2. Træd langsomt på bremsepedalen for at aktivere driftsbremserne, indtil maskinen stopper helt. 22

23 Bemærk: Bremselængden kan variere afhængigt af maskinens last og hastighed. Parkering af maskinen 1. Stop maskinen vha. driftsbremserne ved at trykke og holde bremsepedalen nede. 2. Aktiver parkeringsbremsen ved at trække parkeringsbremsehåndtaget op. 3. Drej nøglen til tændingskontakten mod uret til positionen FRA. 4. Fjern nøglen fra tændingskontakten. Indkøring af en ny maskine Eftersynsinterval: Efter de første 100 timer Følg retningslinjerne ved indkøring af en ny maskine. Følg retningslinjerne ved indkøring af en ny maskine for at få korrekt ydeevne og lang levetid ud af køretøjet. Sørg for, at bremserne er trykpolerede. Se 5 Trykpolering af bremserne (side 12). Kontroller væske- og motoroliestanden regelmæssigt. Hold øje med tegn på, at maskinen eller maskinens komponenter overopheder. Når du har startet en kold motor, skal du lade den varme op i ca. 15 sekunder, før du anvender maskinen. Reguler maskinens hastighed under betjening. Undgå hurtig start og standsning. Det er ikke nødvendigt med en tilkørselsolie til motoren. Den originale motorolie er den samme type som angivet for regelmæssige olieskift. Se Vedligeholdelse af maskinen under specielle driftsforhold (side 27) for at få oplysninger om særlige kontrolforanstaltninger efter få timers kørsel. Kontroller forhjulsophængets placering, og juster om nødvendigt. Se Justering af forhjulenes spidsning og hældning. (side 38). Læsning af ladet Brug følgende retningslinjer, når du læsser ladet og betjener maskinen: Overhold maskinens vægtkapacitet og begræns vægten af den last, du transporterer på ladet, som beskrevet i Specifikationer (side 16) og på maskinens mærke med køretøjets bruttovægt. Bemærk: Ladkapaciteten er kun angivet for betjening af maskinen på en plan overflade. Mindsk lastens vægt, når du kører på bakker og i ujævnt terræn. Mindst lastens vægt, når du transporterer høje materialer (og når tyngdepunktet er højt), som f.eks. en stak mursten, træplanker eller gødningssække. Fordel lasten så lavt som muligt, idet du sørger for, at den ikke påvirker dit udsyn bag maskinen, når du betjener den. Hold laster centreret ved at læsse ladet som følger: Anbring lastens vægt ligeligt fordelt på tværs af ladet. Vigtigt: Ladet kan lettere vælte, hvis det er læsset i den ene side. Anbring lastens vægt ligeligt fordelt på langs af ladet. Vigtigt: Hvis du anbringer lasten bag bagakslen, reduceres traktionen på forhjulene, og du kan miste herredømmet, eller maskinen kan vælte. Udvis ekstra forsigtighed, hvis maskinen er læsset med for stor en last, særligt hvis du ikke kan centrere vægten af den høje last i ladet. Hvis det er muligt, skal lasten fastgøres ved at binde den til ladet, så den ikke flytter sig. Hvis du transporterer væske i en stor tank (som f.eks. en sprøjtetank), skal du udvise forsigtighed, når du kører maskinen op og ned ad bakker, ved pludselige ændring af hastighed eller pludselig opbremsning, eller når du kører over bakket terræn. Lastens kapacitet er 0,37 m 3. Mængden af materiale, som kan anbringes i ladet uden at overskride maskinens nominelle last, kan variere meget, afhængigt af materialets densitet. Et plant ladfuld vådt sand vejer f.eks. 680 kg, hvilket overstiger den nominelle ladkapacitet med 113 kg. Et lad i vandret position med træ vejer derimod 295 kg, hvilket er under den nominelle last. Se nedenstående tabel for at få oplysninger om mængdegrænser for forskellige materialer. Materiale Densitet Maksimal ladkapacitet (på en jævn flade) Småsten, tør 1.521,7 kg/m 3 Fuld Småsten, våde 1.922,2 kg/m 3 3/4 fuld Sand, tørt 1.441,6 kg/m 3 Fuld Sand, vådt 1.922,2 kg/m 3 3/4 fuld Træ 720,8 kg/m 3 Fuld Bark <720,8 kg/m 3 Fuld Jord, pakket 1601,8 kg/m 3 3/4 fuld (ca.) Transport af maskinen Der skal bruges en anhænger til flytning af maskinen over lange afstande. Sørg for, at maskinen er forsvarligt fastgjort til anhængeren. Se Figur 21 og Figur 22 for at se placeringen af bindepunkterne. 23

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Workman MD- og MDXarbejdskøretøj

Workman MD- og MDXarbejdskøretøj Form No. 3367-862 Rev D Workman MD- og MDXarbejdskøretøj Modelnr. 07266TC Serienr. 311000001 og derover Modelnr. 07273 Serienr. 311000001 og derover Modelnr. 07273TC Serienr. 311000001 og derover Modelnr.

Læs mere

Workman MDX-D-arbejdskøretøj

Workman MDX-D-arbejdskøretøj Form No. 3382-415 Rev A Workman MDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 07359 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 07359TC Serienr. 314000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original

Læs mere

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr. 41010 Form No. 3401-381 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden Form No. Transportramme, skinnerampe og flad rampe Trukket Trans Pro 80-anhænger Modelnr. 04238 Serienr. 230000801 og derover Modelnr. 04244 Modelnr. 04245 Modelnr. 04247 3370-216 Rev B Monteringsvejledning

Læs mere

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Form No. Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Modelnr. 133-2808 3404-504 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Elektrisk Workman GTXarbejdskøretøj

Elektrisk Workman GTXarbejdskøretøj Form No. 3407-524 Rev B Elektrisk Workman GTXarbejdskøretøj Modelnr. 07131 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 07131TC Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 07137 Serienr. 316000001 og derover Modelnr.

Læs mere

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Form No. Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6337 3378-782 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Workman MDX-D-arbejdskøretøj Modelnr Serienr og derover

Workman MDX-D-arbejdskøretøj Modelnr Serienr og derover Form No. 3372-151 Rev B Workman MDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 07359 Serienr. 312000001 og derover Modelnr. 07359TC Serienr. 312000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Workman MDE-arbejdsmaskine

Workman MDE-arbejdsmaskine Form No. 3382-401 Rev B Workman MDE-arbejdsmaskine Modelnr. 07299 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 07299TC Serienr. 314000001 og derover G015454 Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Modelnr. 131-3285 Form No. 3386-247 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Workman 1100 arbejdskøretøj

Workman 1100 arbejdskøretøj Form No. 3350-670 Rev B Workman 00 arbejdskøretøj Modelnr. 075 Serienr. 4000000 og op Modelnr. 075TC Serienr. 4000000 og opc Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com Oversættelse af foriginalen

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Workman 2100 Arbejdskøretøj

Workman 2100 Arbejdskøretøj Form No. 3350-683 Rev B Workman 00 Arbejdskøretøj Modelnr. 0753 Serienr. 4000000 og op Modelnr. 0753TC Serienr. 4000000 og op Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com Oversættelse af

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Workman 2110 arbejdskøretøj

Workman 2110 arbejdskøretøj Form No. 3350-696 Rev B Workman 0 arbejdskøretøj Modelnr. 0777 Serienr. 4000000 og højere Modelnr. 0777TC Serienr. 4000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com Oversættelse

Læs mere

Twister 1600 Arbejdskøretøj

Twister 1600 Arbejdskøretøj Form No. 3350-709 Twister 600 Arbejdskøretøj Modelnr. 004 Serienr. 4000000 og højere Modelnr. 004TC Serienr. 4000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com Oversættelse af

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Plænetraktor i Z Master Professional 7000-serien Med 132 cm (52 tommers) bagudblæsningsplæneklipper

Plænetraktor i Z Master Professional 7000-serien Med 132 cm (52 tommers) bagudblæsningsplæneklipper Form No. 3376-556 Rev A Plænetraktor i Z Master Professional 7000-serien Med 132 cm (52 tommers) bagudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74279TE Serienr. 313000001 og derover g020465 Registrer dit produkt

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41593 Serienr. 311000001 og derover

Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41593 Serienr. 311000001 og derover Form No. 3365-837 Rev B Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41593 Serienr. 311000001 og derover G013782 Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Plæneklipper fra Z Master Professional 6000-serien med 132 cm eller 152 cm TURBO FORCE -sideudblæsningsplæneklipper

Plæneklipper fra Z Master Professional 6000-serien med 132 cm eller 152 cm TURBO FORCE -sideudblæsningsplæneklipper Form No. 3380-822 Rev B Plæneklipper fra Z Master Professional 6000-serien med 132 cm eller 152 cm TURBO FORCE -sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74919TE Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 74925TE

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Z593-D Z Master med 52 eller 60 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74264TE Serienr. 270000001 og derover

Z593-D Z Master med 52 eller 60 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74264TE Serienr. 270000001 og derover Form No. 3356-311 Rev A Z593-D Z Master med 52 eller 60 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74264TE Serienr. 270000001 og derover Modelnr. 74265TE Serienr. 270000001 og derover Registrer

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning Form No. 3366-119 Rev B Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr. 115-7749 Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne

Læs mere

GrandStand -plæneklipper med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhed

GrandStand -plæneklipper med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhed Form No. 3388-821 Rev A GrandStand -plæneklipper med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhed Modelnr. 74568TE Serienr. 315000001 og derover g015545 Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Form No. 3386-367 Rev A Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Modelnr. 31230 Serienr. 314000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3386-367*

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

TimeCutter SW 4200- eller SW 5000-plæneklipper

TimeCutter SW 4200- eller SW 5000-plæneklipper Form No. 3398-980 Rev A TimeCutter SW 4200- eller SW 5000-plæneklipper Modelnr. 74675 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 74680 Serienr. 316000001 og derover g027698 Registrer dit produkt på www.toro.com.

Læs mere

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 120-067 Form No. 69-41 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Twister 1600 Arbejdskøretøj

Twister 1600 Arbejdskøretøj Form No. 338-506 Twister 600 Arbejdskøretøj Modelnr. 004 Serienr. 3000000 og højere Modelnr. 004TC Serienr. 3000000 og højere Brugervejledning Dansk (DK) Advarsel Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sand Pro 3040 og 5040 Modelnr. 08703 Serienr. 310000001 og derover

Sand Pro 3040 og 5040 Modelnr. 08703 Serienr. 310000001 og derover Form No. 3364-372 Rev A Sand Pro 3040 og 5040 Modelnr. 08703 Serienr. 310000001 og derover Modelnr. 08705 Serienr. 310000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning STOP Højtydende Power Max 926/928/1028 OXE-sneslynge Modelnr. 38820 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38822 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38824 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3369-563

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Form No. 3400-575 Rev A Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Modelnr. 31230 Serienr. 316000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3400-575*

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Montering. Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj. Montering af dørene. Klargøring til montering af dørsættet ADVARSEL

Montering. Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj. Montering af dørene. Klargøring til montering af dørsættet ADVARSEL Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj Modelnr. 07356 Modelnr. 07393 Form No. 3385-462 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Z597-D Z Master med 60 eller 72 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper

Z597-D Z Master med 60 eller 72 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Form No. 3354-689 Rev A Z597-D Z Master med 60 eller 72 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74268TE Serienr. 260000001 og højere Modelnr. 74269TE Serienr. 260000001 og højere Registrer

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Wheel Horse 523Dxi Traktor

Wheel Horse 523Dxi Traktor Form No. 3325-953 Wheel Horse 523Dxi Traktor Model No. 73590 20000000 og op Betjeningsvejledning Dansk (DK) Indledning Tak fordi du har købt et Toro-produkt. Hos Toro ønsker vi alle, at du bliver helt

Læs mere

Workman MDE-arbejdskøretøj Modelnr Serienr og derover

Workman MDE-arbejdskøretøj Modelnr Serienr og derover Form No. 3363-671 Rev A Workman MDE-arbejdskøretøj Modelnr. 07299 Serienr. 310000001 og derover Modelnr. 07299TC Serienr. 310000001 og derover G008665 Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover

DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover Form No. 3372-719 Rev A DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover G017868 Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog gratis

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Workman 2100 Arbejdskøretøj

Workman 2100 Arbejdskøretøj Form No. 336-8 Rev A Workman 00 Arbejdskøretøj Modelnr. 0753 Serienr. 000000 og op Modelnr. 0753TC Serienr. 000000 og op Betjeningsvejledning Dansk (DK) Advarsel Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder

Læs mere

Z453 Z Master med 132 cm TURBO FORCE Plæneklipper med sideudkast

Z453 Z Master med 132 cm TURBO FORCE Plæneklipper med sideudkast Form No. 5-75 Z5 Z Master med cm TURBO FORCE Plæneklipper med sideudkast Modelnr. 76TE Serienr. 5000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com Oversættelse af foriginalen

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Sand Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Sand Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. 3372-261 Rev C Sand Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08703 Serienr. 312000001 og derover Modelnr. 08705 Serienr. 312000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning Udskiftningssæt til styreenhed 2008-09 Pro Force-blæsemaskine Modelnr. 121-2813 Form No. 3373-364 Rev A Monteringsvejledning Montering 1. Frakobl det negative batterikabel først og frakobl derefter det

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

2. Maskinbeskrivelse.

2. Maskinbeskrivelse. 2. Maskinbeskrivelse. Denne vejledning beskriver fremgangsmåden for korrekt behandling, kørsel, service og vedligeholdelse af Deres motoriserede og hydrauliske TRILLEBØR. Vejledningen sikrer maskines driftstilstand

Læs mere