ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART"

Transkript

1 Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej Hadsund Tlf.: Fax: CVRnr GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. september 2013 dirigent

2 Hadsund Fjernvarmeværk A.m.b.a Fabriksvej 1 H a d s u n d INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Selskabsoplysninger m.v Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse... 9 Balance Pengestrømsopgørelse Noter

3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og driftsledelsen for Hadsund By s Fjernvarmeværk A.m.b.a. aflægger hermed varmeværkets årsrapport for regnskabsåret 1. april marts Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, varmeforsyningsloven og varmeværkets vedtægter. I de tilfælde, hvor der er afvigelse mellem regelsættene, er varmeforsyningslovens bestemmelser anvendt. Forholdene er beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme varmeværkets økonomiske forhold. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af varmeværkets aktiver og passiver, den finansielle stilling, af resultatet af varmeværkets aktiviteter i regnskabsåret 2012/13 samt af varmeværkets pengestrømme. Årsrapporten, med tilhørende forslag til resultatdisponering, indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hadsund, den 21. maj 2013 I driftsledelsen Bo Holt Andreassen Forretningsfører I bestyrelsen Thorkild Løkke Poul Dausel Mogens Jespersen Formand Næstformand Knud Erik Jensen Preben Grøn Bjarne Pedersen Søren Lindberg 1

4 Den uafhængige revisors påtegning REVISIONSPÅTEGNING Til andelshaverne i Hadsund By s Fjernvarmeværk A.m.b.a. Vi har revideret årsrapporten for Hadsund By s Fjernvarmeværk A.m.b.a., CVR. nr , for regnskabsåret 1. april marts 2013 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for varmeværkets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af varmeværkets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af varmeværkets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. april marts 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hadsund, den 21. maj 2013 TEDDIE THULSTRUP Registrerede Revisorer Teddie Thulstrup Registreret revisor 2

5 SELSKABSOPLYSNINGER Varmeværket Hadsund By s Fjernvarmeværk A.m.b.a. Fabriksvej 1, DK-9560 Hadsund Stiftet: 25. maj 1959 Hjemsted: Hadsund Regnskabsår: 1. april 31. marts. CVR-nr.: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Bestyrelse Thorkild Løkke Poul Dausel Mogens Jespersen Knud Erik Jensen Preben Grøn Bjarne Pedersen Søren Lindberg Bestyrelsessuppleanter Lars Liboriussen Peter Kristensen Forretningsfører Bo Holt Andreassen Revision TEDDIE THULSTRUP * Registrerede Revisorer Blåbærvej 4, DK-9560 Hadsund Telefon: Pengeinstitut Spar Nord Bank A/S, Hadsund afdeling, Storegade 12, DK-9560 Hadsund Telefon:

6 Hovedaktiviteter LEDELSESBERETNING Hadsund By s Fjernvarmeværk A.m.b.a. er et privat andelsselskab med det formål at etablere og drive anlæg til energiproduktion og distribuere energi i vort forsyningsområde. 98,7% af varmeenergien er produceret på fliskedlerne på Fabriksvej og fordelt via de 3 spidslastcentraler ud i ledningsnettet. 1,3% af varmeenergien er produceret på reserve- og spidslastcentralerne. Energiproduktionen på reserve- og spidslastcentralerne er baseret på fyringsolie. Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold Nettoomsætningen er 3,7 mdkk, eller 17%, større end sidste år. Dette skyldes primært en koldere fyringssæson, sekundært varmesalg til Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk og en forhøjelse af MWh-prisen. Indtjeningen fra varmesalget er ca. 21% højere end sidste år. Graddagetallet steg fra i sæsonen 2011/12 til i denne sæson, hvilket svarer til en stigning på 25%. Året udviser, som nettoresultat, et overskud på DKK efter indregning af sidste års overskud på DKK Nettoresultatet indregnes i henhold til Varmeforsyningsloven i næste års driftsbudget. Energiproduktionen endte på MWh mod sidste års MWh, en stigning på 19%. Der er i 2012/13 solgt MWh mod sidste års MWh, en stigning på 21%. Varmetabet i ledningsnettet udgør MWh eller 25,8% af energiproduktionen. Forbruget af flis er på ton (hvilket svarer til ca. 840 lastvognstræk), mod ton sidste år, en stigning på 15%. Askemængden er på 670 ton mod 364 ton sidste år. Asken aftages af Rockwool. Påfyldning af spædevand til ledningsnettet er faldet fra m³ sidste år til m 3 i år. Antallet af tilsluttede forbrugere startede på stk. og endte på stk., en fremgang på 26 forbrugere, heraf 1 industrikunde. Alle forbrugere er afregnet via energimålere og alle forbrugere er aflæst via radio ved årsaflæsningen. Der er i år opvarmet i alt m² mod m 2 sidste år, hvilket giver en fremgang på m 2 på de 26 tilkoblede forbrugere. Af det opvarmede areal udgør de boligareal og de erhvervsareal. En fordeling på 67% bolig og 33% erhverv. På ledningsnettet er der blevet lagt 510 meter hovedledning og 665 meter stikledning, i alt meter. Vi har således 32,4 km hovedledning og 38,4 km stikledning. Væsentlige begivenheder og forholds indflydelse på årsregnskabet Den 4. januar 2013 er Varmeværket påbegyndt leverance af varme til Veddum-Skelund- Visborg Kraftvarmeværk. Der har herudover ikke været væsentlige begivenheder eller forhold, der har haft indflydelse på årsrapporten for 2012/13. 4

7 Begivenheder efter balancedagen LEDELSESBERETNING Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af varmeværkets finansielle stilling. Forventet udvikling Forventningen til udviklingen fremgår af budgettet. Den variable del af tariffen er hævet med DKK 28,75 pr. MWh incl. moms til i alt DKK 593,75 pr. MWh incl. moms. Dette skyldes indførelsen af den nye Forsyningssikkerhedsafgift, der træder i kraft for biobrændsler den 1. januar Taksten er ved budgettets udarbejdelse ikke endeligt vedtaget og er derfor vurderet i samarbejde med Dansk Fjernvarme Forenings sekretariat. Øvrige bidrag er uændrede. Graddagetallet for 2012/13 endte på Næste fyringssæsons aconto er budgetteret ud fra samme niveau som 2012/13. Tilslutning af nye forbrugere forventes at blive af samme størrelse som sidste år. Tilslutning af Hadsund Syd forventes gennemført i løbet af Projektet vil ikke påvirke nuværende forbrugeres vilkår. Tilslutning af industrikunder fortsættes og der er fra Mariagerfjord Kommune givet tilladelse til tilslutning af yderligere 2 veje. Det forventes at installere en m 3 akkumuleringstank inden vinter Den nye tank skal anvendes i spidslast og ved driftsstop på flisanlægget og derved spare på den dyre olie. Tanken vil blive placeret på Fabriksvej ved siden af flisværket. Det forventes, at et 5 MW solvarmeanlæg projekteres hen over sommeren/efteråret 2013 og at det vil kunne installeres og tages i brug i løbet af Ud over omlægningen af ca. 10% af varmeproduktionen fra flisfyring til Co 2 - neutral varmeproduktion på solenergi, forventes bestående produktionskapacitet ikke udvidet. 5

8 Generelt ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Hadsund By s Fjernvarmeværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt varmeforsyningsloven. Herudover er tilvalgt reglerne fra regnskabsklasse B omkring noteoplysninger mv. af hensyn til årsrapportens informationsværdi samt reglerne fra regnskabsklasse C om opgørelse af pengestrømme. Årsrapporten er udarbejdet som et funktionsopdelt regnskab i h. t. Dansk Fjernvarme Forenings anbefalinger. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde varmeværket og aktivets værdi måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Rapporteringsvaluta Årsrapporten er aflagt i danske kroner. RESULTATOPGØRELSEN Resultatopgørelsen opstilles funktionsopdelt. Nettoomsætning ved salg af varme indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Nettoomsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til råvarer, energikøb, el, vedligeholdelse, hjælpematerialer og produktions- og driftspersonale samt afskrivninger. Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer samt til salgskampagner, herunder omkostninger til vedligeholdelse af ledninger og målere samt salgs- og distributionspersonale og reklameomkostninger samt afskrivninger. Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af varmeværket, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsudgifter og afskrivninger. 6

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives liniært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar år Fortjeneste/tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle poster. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster/ tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg/-fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger vedrørende fremstilling af anlægsaktiver og varebeholdninger indregnes ikke i kostprisen for disse aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse. BALANCEN Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages liniære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger... Produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar år 5 25 år Tilslutningsafgifter fra nye forbrugere modregnes i andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgssummen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjenester og tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med afog nedskrivninger. Småaktiver udgiftsføres efter individuel vurdering under hensyntagen til aktivernes kostpris og den forventede brugstid. Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. 7

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld. Andre gældsforpligtelser som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles i balancen til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt varmeværkets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikkekontante poster og ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiviteter samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af varmeværkets andelskapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld. 8

11 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1/ / Note Sidste år Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Driftsresultat Hensættelser Resultat før finansielle poster Sekundære indtægter og udgifter Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat Overført resultat Til disposition for generalforsamlingen Beløbet foreslås af bestyrelsen disponeret således: Overført til indregning i efterfølgende års priser Disponeret i alt

12 B A L A N C E AKTIVER: Note 1/ / Anlægsaktiver: Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdninger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

13 B A L A N C E PASSIVER: Note 1/ / Egenkapital: Andelskapital Reserver: Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelser: Andre hensatte forpligtelser Hensættelser i alt Gæld: Spar Nord Bank A/S KommuneKredit Langfristet gæld i alt KommuneKredit Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldigt varmebidrag Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Sikkerhedsstillelser Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

14 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR ÅRET 1/ / Note Sidste år Resultat før finansielle poster Af- og nedskrivninger Ændring i driftskapital: Varebeholdninger Tilgodehavender Leverandørgæld Sekundære indtægter og udgifter Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Ekstraordinære poster Pengestrømme vedrørende drift Køb mv. af materielle anlægsaktiver (modregnet nytilgang andelshavere) Igangværende renovering Transbjergholt Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringer Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Optagelse af langfristet lån Optagelse af kortfristet lån Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider pr. 1/ Likvider pr. 1/

15 N O T E R 1. Nettoomsætning Sidste år Fast bidrag Varmebidrag Abonnementsbidrag (målerleje) Udlejning af plads til antenner Åbne- og lukkegebyr, salg af skrot mv Nettoomsætning i alt Produktionsomkostninger Produktion af varme Hjælpestoffer og analyser Reparation og vedligeholdelse Øvrige produktionsomkostninger Personaleomkostninger, produktion, note Kørselsomkostninger, produktion, note Lokaleomkostninger, produktion, note Afskrivninger, produktion, note Ledningstab overført distribution Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Omkostninger vedrørende ledningsnet, målere og aflæsning Øvrige omkostninger Personaleomkostninger, distribution, note Kørselsomkostninger, distribution, note Lokaleomkostninger, distribution, note Afskrivninger, distribution, note Ledningstab overført produktion Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Bestyrelse og ledelse Forbrugerinformation Administration IT-udgifter Revision, rådgivning mv Kontingenter Lovpligtige energibesparelser (Termis) Personaleomkostninger, administration, note Kørselsomkostninger, administration, note Lokaleomkostninger, administration, note Administrationsomkostninger i alt Henlæggelser Henlæggelser til nyanlæg Henlæggelser i alt

16 N O T E R 6. Finansielle indtægter Sidste år Indvundne renter Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Renteudgifter mv Finansielle omkostninger i alt Materielle anlægsaktiver 1/ Grunde og bygninger: Flisforbrændingsværk: Kostpris pr. 1/ Afgang i årets løb til kostpris Tilgang i årets løb Kostpris i alt pr. 1/ Af- og nedskrivninger pr. 1/ Af- og nedskrivninger årets afgang tilbageført Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger i alt pr. 1/ Regnskabsmæssig værdi pr. 1/ Ledningsnet Kostpris pr. 1/ Afgang i årets løb til kostpris Tilgang i årets løb Tilgang tilslutningsafgifter Kostpris i alt pr. 1/ Af- og nedskrivninger pr. 1/ Af- og nedskrivninger årets afgang tilbageført Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger i alt pr. 1/ Regnskabsmæssig værdi pr. 1/ Ejendomme: Kostpris pr. 1/ Afgang i årets løb til kostpris Tilgang i årets løb Kostpris i alt pr. 1/

17 N O T E R 8. Materielle anlægsaktiver fortsat 1/ Ejendomme fortsat: Af- og nedskrivninger pr. 1/ Af- og nedskrivninger årets afgang tilbageført Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger i alt pr. 1/ Regnskabsmæssig værdi pr. 1/ Igangværende renovering Transbjergholt Regnskabsmæssig værdi pr. 1/ Grunde og bygninger pr. 1/ Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: Kostpris pr. 1/ Afgang i årets løb til kostpris Tilgang i årets løb Kostpris i alt pr. 1/ Af- og nedskrivninger pr. 1/ Af- og nedskrivninger årets afgang tilbageført Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger i alt pr. 1/ Regnskabsmæssig værdi pr. 1/ Varebeholdninger Beholdning af flis Beholdning af olie Beholdning af reservedele Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende varmebidrag Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt Likvide beholdninger Andelskassen Danske Bank A/S Spar Nord Bank A/S, MasterCard Spar Nord Bank A/S, Postgiro Kassebeholdning Likvide beholdninger i alt

18 N O T E R 12. Andelskapital 1/ Tilslutningsafgifter Fornyelses- og reservefond Andelskapital pr. 1/ Overført over- og underdækning Saldo pr. 1/ Årets over-/underdækning Overført over- og underdækning pr. 1/ Egenkapital Saldo pr. 1/ Årets over-/underdækning Egenkapital pr. 1/ Andre hensatte forpligtelser Henlæggelse til nyanlæg mv. pr. 1/ Årets henlæggelser til nyanlæg mv Andre hensatte forpligtelser pr. 1/ KommuneKredit Restgæld pr. 1/ Afdrag der forfalder inden 1/ KommuneKredit i alt Heraf forfalder efter den 1/ DKK Leverandører af varer og tjenesteydelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt Skyldigt varmebidrag Skyldigt varmebidrag Skyldigt varmebidrag i alt Sikkerhedsstillelser Ingen. 16

19 N O T E R 20. Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser Ingen. 21. Personaleomkostninger 1/ Lønninger og gager Pensionsbidrag Andre sociale omkostninger Øvrige personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Personaleomkostninger fordeles således: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger fordelt i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere Kørselsomkostninger Drift af køretøjer mv Kørselsgodtgørelse Afskrivning andre materielle anlægsaktiver Kørselsomkostninger i alt Kørselsomkostninger fordeles således: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Kørselsomkostninger fordelt i alt Lokaleomkostninger Ejendommenes drift El og vand Lokaleomkostninger i alt

20 N O T E R 23. Lokaleomkostninger fortsat 1/ Lokaleomkostninger fordeles således: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Lokaleomkostninger fordelt i alt Afskrivninger Flisforbrændingsværk Ledningsnet Ejendomme Andre materielle anlægsaktiver Avance/tab ved salg af materielle anlægsaktiver Afskrivninger i alt Afskrivninger fordeles således: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Kørselsomkostninger Afskrivninger fordelt i alt TT/TT/TT/

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere