SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/ REGNSKABSÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/ REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 2/ kl på Hotel Viking DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering 5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller andelshavere/ varmeaftagere 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2/ Dirigent CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7-8 Årsregnskab 1. juli juni Anvendt regnskabspraksis 9-12 Resultatopgørelse 13 Balance Noter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 SELSKABSOPLYSNINGER Virksomheden Sæby Varmeværk A.m.b.a. Energivej Sæby CVR-nr.: Stiftet: 1962 Hjemsted: Frederikshavn Regnskabsår: 1. juli juni Bestyrelse Jakob Hyttel, formand Tom Møller, næstformand Jørgen Henriksen Steffen Nørgaard Jens Erik Kristensen Jens Mølgaard Driftschef Jørgen Holm Christensen Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Sæbygårdvej Sæby Pengeinstitut Spar Nord Bank Vestergade Sæby

4 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og driftschef har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli juni 2013 for Sæby Varmeværk A.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af varmeværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af varmeværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sæby, den 20. august 2013 Driftschef: Jørgen Holm Christensen Bestyrelse: Jakob Hyttel Formand Tom Møller Næstformand Jørgen Henriksen Steffen Nørgaard Jens Erik Kristensen Jens Mølgaard

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til andelshaverne i Sæby Varmeværk A.m.b.a. PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Sæby Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, vedtægterne og varmeforsyningsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne og varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af varmeværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af varmeværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne og varmeforsyningsloven.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Sæby, den 20. august 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Karl Aage Brasted Statsautoriseret revisor

7 6 HOVED- OG NØGLETAL 2012/13 (tkr.) 2011/12 (tkr.) 2010/11 (tkr.) 2009/10 (tkr.) 2008/09 (tkr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning,... varme Nettoomsætning,... el Indtægter... CO2 kvoter Driftsresultat Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Andelskapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Pengestrømme Investeringer i materielle anlægsaktiver Nøgletal varme Salg... af varme MWh Varmeproduktion... i MWh Ledningstab... mv. i MWh Ledningstab... mv. i % 25,5 27,7 26,8 27,6 29,9 Antal... forbrugere Omsætning pr. forbruger ekskl. tilslutningsbidrag Gennemsnitsforbrug... i MWh pr. forbruger 19,3 17,0 19,0 18,6 16,9 Aconto... forbrugspriser pr. MWh Afregning... af forbrugspriser pr. MWh Fast... afgift pr. m Fast... afgift pr. m Abonnement Målerleje Nøgletal el Salg... af el MWh

8 7 LEDELSESBERETNING Væsentligste aktiviteter Varmeværkets væsentligste aktivitet har i lighed med tidligere år været at producere og distribuere den nødvendige fjernvarme til værkets forbrugere. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Varmeværket råder over følgende produktionsanlæg: Gasmotorer Gaskedler El-kedel Solvarmeanlæg Fjernvarmen produceres på det eller de anlæg, som resulterer i den laveste produktionspris. Det optimale valg skifter fra time til time døgnet rundt, da vi må agere på det frie elmarked. Vi har i år produceret væsentligt mere varme på el-kedlen end tidligere år. Det skyldes primært, at vi har opgraderet den til også at kunne tilbyde frekvensregulering, som giver en ekstra indtægt. Gaskontrakt Sidste efterår indhentede vi tilbud på levering af naturgas, hvilket resulterede i en kontrakt med HMN Gashandel A/S, hvor gasprisen reguleres i forhold til den tyske gasbørs NCG. Afgifter Ud over almindelige stigninger på afgifter har regeringen pr. 1. februar 2013 indført en ny Forsyningssikkerhedsafgift som betyder en ikke uvæsentlig afgiftsstigning på naturgasforbrug. Det er den væsentligste grund til de budgetterede prisstigninger. Gasmotordrift giver anledning til en større udledning af NOx og dermed betaling af NOx afgifter. For at reducere denne udledning har vi etableret et denoxanlæg på motorerne. Renovering af ledningsnet Det er besluttet at fortsætte den ledningsrenovering, som vi har gennemført de sidste år. Den bedste måde at gennemføre det på, er at gøre det sammen med andre ledningsrenoveringer, men når det ikke er muligt, gennemfører vi mindre arbejder alene. Byggemodninger Frederikshavn kommune er i gang med en byggemodning i Boelsmindevejs forlængelse, og det var oprindeligt meningen, at den skulle forsynes med fjernvarme. Med de isoleringskrav der stilles til nybyggeri og muligheder for alternativ opvarmning viser en overslagsmæssig beregning, at fjernvarmeforsyning hverken er samfundsmæssig eller selskabsmæssig økonomisk forsvarlig. På den baggrund kan kommunen ikke godkende et sådan projekt, og området bliver således ikke forsynet med fjernvarme. Strategiseminar Bestyrelse og personale har i efteråret gennemført en proces med henblik på at fastlægge en strategi for varmeværkets fremtid. Ud over at fastlægge en del strategier er resultatet fastlagt i følgende vision: Vision 2022 Sæby Varmeværk vil være den foretrukne varmeleverandør, som med stor leveringssikkerhed forsyner vores forbrugere med komfortabel og miljørigtig varme til konkurrencedygtige priser. Sæby Varmeværk vil derfor gennem god forbrugervejledning og optimering af værket og distributionsnettet sikre stabile leverancer.

9 8 LEDELSESBERETNING Stævning Varmeværket har i marts 2012 modtaget stævning fra SRC International A/S, som er af den opfattelse, at varmeværket skal honorere SRC International A/S maks tkr. plus omkostninger og renter, svarende til 10 % af den besparelse, som varmeværket har opnået ved indgåelse af prisaftale på naturgas. Varmeværket er af den opfattelse, at der ikke er indgået aftale, og at sagens udfald derfor ikke påvirker årsrapporten. Det forventes, at sagen afgøres ved Sø- og Handelsretten. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for varmeværkets finansielle stilling. Varmeværkets forventninger til fremtiden Folketinget har besluttet at al varmeforsyning på sigt skal være fossilfri, afgifter på brændsler stiger, og det ser ud til at afregningspriser for el-produktion falder i fremtiden. Alle disse forhold betyder utvivlsomt, at vi bliver nødt til at arbejde hen imod at bruge en større og større del vedvarende energi. Varmeværket er i gang med at købe mere areal med henblik på at udbygge solvarmeanlægget og at sikre mulighed for plads til eventuelle nye alternativer.

10 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Sæby Varmeværk A.m.b.a. for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilpasninger efter varmeforsyningsloven. Varmeværket har valgt herudover at følge nedenstående regler for klasse C: Hoved- og nøgletal indgår i årsrapporten. Ændring i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder: Årets over-/underdækning indgår som en reguleringspost til nettoomsætningen, hvor denne tidligere har været anført som resultatdisponering i resultatopgørelsen. I overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser er sammenligningstal for nettoomsætningen tilrettet i overensstemmelse med ovenstående praksisændring. Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde værket, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå værket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Koncernregnskabet Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen er omfattet af fritagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens 110 om regnskabsaflæggelse for mindre koncerner. RESULTATOPGØRELSEN Periodisering Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb, medens elsalg er medtaget i henhold til afregninger frem til regnskabsårets afslutning. Omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker frem til regnskabsårets udløb.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Nettoomsætning I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme, elindtægter samt salg af øvrige ydelser til eksterne kunder. Årets realiserede over-/underdækning opgjort efter Varmeforsyningslovens regler indgår som en reguleringspost til nettoomsætningen. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme og el, køb af brændsel, lønninger og gager, vedligeholdelse, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledninger, målere, driftsledelse, ledningstab samt af- og nedskrivninger mv. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og generalforsamling, ledelse, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til andelsselskabets væsentligste hovedaktivitet. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Årets resultat I henhold til "Lov om varmeforsyning" kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt en forrentning af indskudskapitalen. Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller underdækning altid udgør 0 kr. Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen. Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen.

12 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med de i tidligere år foretagne henlæggelser til investeringer. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med årsregnskabslovens og varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse. Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne: Årsregnskabslov Varmeforsyningslov Kraftvarmeanlæg 20 år år Motoranlæg 4-20 år år Driftsmateriel og biler 3-8 år 5-30 år Solvarmeanlæg 20 år 10 år Gadeledninger 15 år 6 år Energimålere 10 år 10 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Finansielle anlægsaktiver omfatter aktier, som måles til kursværdien. Beholdninger Beholdninger af rør, målere mv. måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Resultat til indregning i kommende års priser Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf, er egenkapitalen pr. 30. juni 2013 uændret i forhold til egenkapitalen pr. 1. marts 1981.

13 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer. Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20 % af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75 % af investeringsplanen. Der er foretaget henlæggelser på i alt tkr. pr. 30. juni En henlæggelse efter varmeforsyningsloven er en forpligtelse efter årsregnskabsloven indtil den planlagte investering er gennemført. Forpligtelsen er i regnskabet optaget under posten tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger enten som kortfristet eller langfristet gæld. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til den nominelle værdi. Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

14 13 RESULTATOPGØRELSE 1. JULI JUNI Note 2012/ /12 NETTOOMSÆTNING/PRODUKTIONSVÆRDI Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger BRUTTORESULTAT Andre driftsindtægter DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før årsreguleringer Årsreguleringer RESULTAT FØR SKAT 0 0 Skat af årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT 0 0

15 14 BALANCE 30. JUNI AKTIVER Note Kraftvarmeværk Motoranlæg m.v Solvarmeanlæg Gadeledninger Energimålere Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomhed Andelsbeviser Spar Nord Bank A/S Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Målere og rør Beholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Resultat til indregning i kommende års priser Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Indestående i pengeinstitutter Kassebeholdning Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

16 15 BALANCE 30. JUNI PASSIVER Note Andelskapital EGENKAPITAL Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitut Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede selskaber Efterbetaling forbrugere Periodisering CO2-tilskud Resultat til indregning i kommende års priser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter mv. 16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 17 Medarbejderforhold 18

17 16 NOTER 2012/ /12 Note Nettoomsætning/produktionsværdi 1 Salg af varme Variabelt bidrag Effektbidrag Abonnementsafgift Målerleje Årets over-/underdækning Salg af el Salg af el CO2-tilskud Nettoomsætning/produktionsværdi i alt Produktionsomkostninger 2 Direkte produktionsomkostninger Gas Elpatron, netto Afgiftsgodtgørelse stilstandsvarme Kemikalier og hjælpematerialer Rådgivning gaskøb Indtægter CO2-kvoter Omkostninger CO2-kvoter Vedligeholdelse Vedligeholdelse motoranlæg mv Servicekontrakt, motorer Alarmanlæg Ekstern vagtbetaling Personaleomkostninger Forsikringer Værktøj El Køb af el Driftsledelse Personaleomkostninger Kørselsomkostninger Lokaleomkostninger Telefonomkostninger

18 17 NOTER 2012/ /12 Note Produktionsomkostninger (fortsat) 2 Ledningstab Overførsel ledningstab Af- og nedskrivninger Kraftvarmeværk Motoranlæg mv Solvarmeanlæg Biler Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger 3 Ledninger Vedligeholdelse ledningsnet Ledningsregistrering El- og vandforbrug Personaleomkostninger Målere Vedligeholdelse målere Driftsledelse Personaleomkostninger Kørselsomkostninger Lokaleomkostninger Telefonomkostninger Overførsel af ledningstab Ledningstab Miljøomkostninger Af- og nedskrivninger Gadeledninger Energimålere Biler Distributionsomkostninger i alt

19 18 NOTER 2012/ /12 Note Administrationsomkostninger 4 Bestyrelse og generalforsamling Møder, rejser og øvrige arrangementer Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger Formandshonorar Bestyrelsesansvars- og gruppelivsforsikring Ledelse Møder og rejser Forbrugerinformation Annoncer og reklame Øvrige administrationsomkostninger Kontorhold Personaleomkostninger Porto og gebyrer PBS-omkostninger Edb-omkostninger Advokat Revision og regnskabsmæssig assistance Opgørelse af skattepligtig indkomst Øvrig assistance Rådgivning vedrørende afgifter Kontingenter Forsikringer Energispareomkostninger Tab på debitorer Indgået tidligere afskrevet Driftsledelse Personaleomkostninger Kørselsomkostninger Lokaleomkostninger Telefonomkostninger Af- og nedskrivninger Inventar Biler Administrationsomkostninger i alt

20 19 NOTER 2012/ /12 Note Andre driftsindtægter 5 Gebyrer/bidrag Lejeindtægter mast Administrationsaftale Præstbro Varmeværk Finansielle indtægter 6 Pengeinstitutter Forbrugere Opskrivning anparter Sæby Fjernvarmeservice ApS Kursregulering aktier Rentegodtgørelse Skat Modtagne kontantrabatter Finansielle omkostninger 7 Pengeinstitut Kreditinstitutter Renter Sæby Fjernvarmeservice ApS Kursregulering aktier Nedskrivning anparter Sæby Fjernvarmeservice ApS

21 20 NOTER Materielle anlægsaktiver 8 Note Kraftvarme- Motoranlæg Solvarmeværk mv. anlæg Kostpris 1. juli Tilgang Kostpris 30. juni Afskrivninger 1. juli Forlods afskrivning ved benyttelse af henlæggelse Årets afskrivninger Afskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Gade- Energiledninger målere Kostpris 1. juli Tilgang Kostpris 30. juni Tilslutningsbidrag: Saldo 1. juli Årets tilgang Saldo 30. juni Afskrivninger 1. juli Forlods afskrivning ved benyttelse af henlæggelse Årets afskrivninger Afskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni

22 21 NOTER Note Kapitalandele i dattervirksomhed Kostpris 1. juli Afgang Kostpris 30. juni Op- og nedskrivninger 1. juli Årets op- og nedskrivninger Egenkapitalbevægelser Opskrivninger 30. juni Regnskabsmæssig værdi 30. juni Hovedtallene for selskabet pr. 30. juni 2013 Årets Bogført Virksomhed Egenkapital Ejerandel resultat værdi Sæby... Fjernvarmeservice ApS Tilgodehavender fra salg 10 Efterbetalinger forbrugere Tilgodehavende tilslutningsafgifter Tilgodehavende el Andre tilgodehavender 11 Gasforbrug juni måned Moms Egenkapital 12 Andels- Overført kapital resultat I alt Egenkapital 1. juli Egenkapital 30. juni

23 22 NOTER Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger 13 Henlæggelse Henlæggelse Henlæggelse Afskrivninger lednings- alternativt motor- på anlægsrenovering prod.anlæg renovering aktiver I alt Saldo primo Henlæggelser i året Anvendte henlæggelser ovf. til anlægsaktiver Afskrivninger efter årsregnskabsloven Afskrivninger efter varmeforsyningsloven Saldo 30. juni Note Langfristede gældsforpligtelser 14 1/ / Afdrag Restgæld gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år Kommunekredit, 4,57 % Kommunekredit, 3,40 % Anden gæld 15 Forudbetalte tilslutningsafgifter Skyldige renter Feriepengeforpligtelse Skyldig revision Skyldig omkostning, motoreftersyn Skyldige omkostninger Deposita mast A-skat og AM-bidrag ATP og sociale omkostninger

24 23 NOTER Eventualposter mv. 16 Varmeværket har i marts 2012 modtaget stævning fra SRC International A/S, som er af den opfattelse, at varmeværket skal honorere SRC International A/S maks tkr. plus omkostninger og renter, svarende til 10 % af den besparelse, som varmeværket har opnået ved indgåelse af prisaftale på naturgas. Varmeværket er af den opfattelse, at der ikke er indgået aftale, og at sagens udfald derfor ikke påvirker årsrapporten. Note Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 17 Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser. 2012/ /12 Medarbejderforhold 18 De samlede personaleomkostninger udgør: Løn og gager Overførsel til Sæby Fjernvarmeservice ApS Pensioner Andre omkostninger til social sikring Vederlag til direktion og bestyrelse: Vederlag til direktion og bestyrelse Årsreguleringer 19 Årets resultat før årsreguleringer Indregnet over-/underdækning i omsætningen efter varmeforsyningsloven Afskrivninger iflg. årsregnskabsloven tilbageført Afskrivninger iflg. varmeforsyningsloven Henlæggelser i henhold til varmeforsyningsloven Årets resultat ifølge varmeforsyningsloven Overført resultat efter varmeforsyningsloven til indregning i kommende års priser primo Resultat til indregning i kommende års priser

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere