Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fejborg Bakke. Domme. Taksatio nskomm iss ione n. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fejborg Bakke. Domme. Taksatio nskomm iss ione n. Naturklagenævnet"

Transkript

1 el Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fejborg Bakke Domme Taksatio nskomm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR. 2~~~ ~g-ic;"skj UDSKRIFT a f OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL. År 1965, den 5. august, afsagde Overfredningsnævnet følgende k e n d e l s e i sagen nr. 1730/64 vedrørende fredning af et areal syd for Fejborg,~akke i Hellum og Skæve sogne. I den af fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds den ' 21. februar 1964 afsagt e kendelse hedder det: "Ved skrivelse af 8. april 1963 indbragte fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter i medfør af 38, jfr. l, i lovbekendtgøreise nr. 194 af 16. juni 1961 om naturfredning for fredningsnævnet spørgsmålet om fredning af et ca. 63 ha stort areal syd for den offentlige bivej ved Fejborg bakke i Skæve og Hellum sogne. Ifølge frednings- ~ibegæringen begrænses arealet i det væsentlige mod øst og vest af markveje "6g dyrkningsgrænser og mod syd af beplantede højdedrag, således at arealet udgør en mindre landskabelig enhed, der vil have værdi som enkelt ud- -flugtsmål, samtidig med, at arealet vil kunne indpasses i en større landskabelig enhed (en naturpark), der omfatter hele Jydske ÅS. Ifølge fredningsbegæringen tjener som nærmere motivering for fredningen iøvrigt følgende: til. Det pågældende område af Jydske ÅS er et overordentligt karakterfuldt landskab med vide udsigter, dybe slugter og stejle skrænter, delvis med vildtvoksende vegetation ) 2. Fra det nord for beliggende udsigtspunkt, Fejborg bakke; er der en

4 2 meget imponerende udsigt mod syd, ned over dalslugterne. 3. Arealet er med sine mange markveje og stier og sin nemme adgang fra den off. bivej ved Fejborg bakke overordentlig velegnet som udflugtsområde, idet samtidig bemærkes, at der ikke skønnes at være større interesser for intensiv landbrugsdrift i det kuperede ' 1.,' \ i areal. 4. Der findes kun eet sommerhus i det pågældende område, men med aktuelle udstykningsinteresser må det frygtes, at hele karakteren af dette værdifulde landskab ville ændres til stor skade for almenhedens interesser. 5. Arealet vil kunne indgå som et overordentligt værdifuldt element - eksisterende engarealer skal være tilladt. Landbrugsarealerne skal fortsat kunne holdes dyrkede, og kreaturgræsning ske som hidtil. i en samlet planlægning omkring Jydske ÅS, der, som også anført under sagen om Nymølle Bæk, måske - parallelt med Råbjerg mile - er Nordjyllands værdifuldeste naturområde." Fredningspåstanden for arealerne går ud på, at arealet skal bevares i naturtilstand, og at yderligere opdyrkning og beplantning ikke skal være tilladt, medens supplerende afvanding af de Der skal gives Jffentligheden adgang ad alle eksisterende veje og stier, samt på alle udyrkede arealer, herunder beplantede arealer, medens offentligheden ikke skal have adgang på de dyrkede arealer, der er inde i den almindelige landbrugsdrift. Omkring det eksisterende hus på matr.nr. 24aæ, Skæve sogns sydvestlige del, skal offentligheden inden for et areal med radius 25 meter ikke have adgang. Det skal være forbudt at opføre bygninger af nogen art eller anbringe master, boder eller andre indretninger, der kan ødelægge eller forringe det pågældende områdes betydning for almenheden.

5 3 Fredningsnævnet har bekendtgjort sagen i Statstidende den 16. april 1963 og Vendsyssel Tidende den 18. s.m. og efter indkaldelse af ejerne og andre i ejendommene interesserede behandlet sagen i møder den 3. maj og 9. december 1963 med de af sagen berørte lodsejere samt repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsplanudvalget. Danmarks Naturfredningsforening har meget anbefalet fredningen -og påpeget, at området har stor interesse i såvel geologisk som botanisk henseende. Naturfredningsrådet har i skrivelse af 30. april 1963 udtalt, at i ;' ' Fejborg bakke ligger centralt i det store randmorænestrøg I1Jydske ås tl, og at en bevaring af udsigten herfra mod syd over de storslåede bakkerækker er både af videnskabelig og undervisningsmæssig betydning. Lodsejerne har alle protesteret imod fredningen og krævet erstatning, såfremt fredningen gennemføres. Arealerne er ikke omfattet af fredningsplan, l.yplan eller dispositionsplan. ~) Fredningsnævnet finder efter det fremkomne og efter indgående 4tbesigtigelse af arealet, at betingelserne i naturfredningslovens l, stk. l og 2, for fredning er tilstede. Arealet vil herefter være at :ttfrede i det nedenfor anførte omfang som vist på vedhæftede kort. Fredningens indhold. Fredningsnævnet fastsætter følgende bestemmelser for fredningsområdet: Arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand og må ikke beplantes, planeres, afgraves eller yderligere opdyrkes. Arealerne må ikke yderligere bebygges. Skure, boder og andre tjskæmmende indretninger må ikke opsættes og der må ikke opsættes hegn, bortset fra nødvendige kreaturhegn. Master og ledningsanlæg må kun

6 4 opsættes efter forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet. Ejeren af matr. nr. 7 og 8,Q samt 7 og 8d, Hellum sogns nordlige del må rydde beplantningen på den gravhøjlignende bakke i vestsiden og det fredede areal. Der tillægges almenheden adgang til færdsel til fods ad alle eksisterende veje og stier i området, samt på alle udyrkede arealer, dog \ r~ ikke til den del af matr.nr. 33, 33~, 33f, 33Q og 19, Skæve sogns sydøstlige del, der er beliggende syd og øst for den på kortet viste vej. Der udlægges en 2,5 meter bred sti til offentlig færdsel fra den offent- ( lige vej vest for arealerne over matr. nr. 9b, Hellum sogns nordlige del, ' langs skellet mod matr.nr. 7 og 8c til fredningsområdet. Der udlægges en parkeringsplads på ca. 200 m 2 på et areal udenfor fredningsområdet af matr.nr. 24 be, Skæve sogns sydvestlige del, og der tillægges almenheden ret til gående færdsel ad den eksisterende markvej herfra til fredningsgrænsen, alt som vist på vedhæftede kort. Der tillægges ligeledes almenheden færdselsret til fods ad den på kortet viste vej fra den offentlige bivej (Hellum-Brønden) over matr.nr. 2, Skæve sogns sydøstlige del, vest 'etjom ejerens stuehus og lade og øst om maskinhuset til fredningsområdet '-som vist på kortet. Indenfor en afstand af 40 meter fra det nedenfor f_;tilladte hus på parcel af matr. nr. 24b, Skæve sogns sydvestlige del (repræsentant Tage Rasmussen) har offentligheden ikke adgang. Indenfor 40 meter fra det eksisterende hus på matr. nr. 24~, smstds., har offentligheden kun adgang til fods ad skovvejen. Al færdsel i området sker på eget ansvar og efter nævnets anvisninger og ordensregler. Campering og båltænding er forbudt. Arealerne må iøvrigt benyttes som hidtil, herunder til kreaturgræsning, dog må tyre og uvane kreaturer ikke græsses i området. De dyr- "'kede arealer må fortsat holdes i almindelig landbrugsmæssig drift, og skovene må drives på sædvanlig forstmæssig måde.

7 5 Fredningen er ikke til hinder for opførelse af et sommerhus i dæmpede udvendige farver (mørk naturbehandlet træ, men ikke maling) med græstørvstag på den til repr~sentant Tage Rasillussensolgte parcel af matronro 24~, Skæve sogn sydvestlige del. Huset skal opføres på det af nævnet påviste sted, skjult af beplantningen, der i videst mulig omfang skal bevares r Fredningen skal ikke være til hinder for, at der ved frednings- e planudvalgets foranstaltning etableres fornøden parkeringsplads i området 4I'~~er foretages anlæg e~~er omlægning af veje og stier. Erstatningerne. Fredningsnævnet fastsætter følgende erstatninger for de ved fredningen pålagte rådighedsindskrænkninger~ lo Poul Villy Enevoldsen, Højborg, Hellum. Matronr~ Ic, li, Hellum sogns nordlige del, og matr. nro 24bn, Skæve sogns sydvestlige del. Areal ialt, ca. 6,4 ha. e; e Heraf dyrket, ca. 0,7 " Plantage eller e skov, ca. 1,4 ha. Mark med græsning, ca. 4,3 ha. Offentlig færdsel ad markvej en over 1,2" Id Erstatning kr ,- Ingvard Alfred Sørensen, Aldershåb. Hellum. Matr.nr, 2p-, 3R, Hellum sogns nordlige del. Areal ialt ca. 5,4 ha.. transport kr. 10~000,-

8 6 transport kr. 10,,000,- Iieraf mark med græsning_ ca. 2,4 ha og resten bevoksning med græsning. Erstatning " ,- e 3. II.9hri_~,:!;.7 an Madsen. Langtved. Hellum. rjiatr.nr_ 7 og 8.90 samt 7 og 8d, Hellum sogns nordlige del. Areal ialt ca. 6,1 ha Heraf plantage eller skov " 1,1 " Bevoksning med græsning " 1,5 " Ager med græsning " 3,5 " Erstatning " Oskar Daugaard. Brøn~bak. Hellum. Matr.nr~ 9b, Hellum sogns nordlige del. Areal ialt, ca. 2,6 ha. Heraf skov, " 0,1 " Mark med græsning" 2,2" Bevoksning med græsning " 0,3 " Der udlægges uden yderligere erstatning efter aftale med ejeren en sti til oftt fentlig færdsel til fods fra den offenttransport kr , -

9 7 transport kr ,- ~ige vej vest for fredningsområdet langs skellet mellem rc.atr,nro9.q og matr.nr. 7 og 8~ j. 2,5 meters bredde til fredningsgrænsen. Erstatning " 50 RqgnhiJn Peter~~n. T9rstendal. Skæve, pr. Brøn~en., Matr.nr~ 47, Hellum sogns nordlige del. Areal ialt 7 ca. 1,4 ha. Heraf skov, " 0,6 II e e Mark, " 0,8 " Offentlig adgang ad markvejen i fredningsgrænsen. Ejerinden har i 1955 uden udstykning og tinglysning solgt en ca m 2 stor parcel til Ib Fjelking, Vendsysselgade 22, Ålborg, for 800 kre Køberen har krævet særskilt fastsat erstatningo Det er oplyst, at udstykning er påbegyndt i juni 1963, altså efter sagens rejsning. Erstatning til fru Ragnhild Petersen Erstatning til Ib Fjelking " " 2.500,- 800,- 60 Peter J. Christensen. Fejborg, Skæve, pr. Brønden. Matr.nr. 24a, Skæve sogns sydvestlige del, og 2~, Skæve sogns sydøstlige del~ Areal ialt, cae 8,7 ha. Dyrket ager, " 2,3 II Skov, II 1,7 " transport

10 8 transport kr ,- Ager med græsr-ing, Skov med græsning, 1,4 II l! Ejeren har anført, at fredningen vil medføre en betydelig nedgang i ejendommens handelsværdi" Ejendommens samlede areal er ca. 30 tønder land, Ejeren har henstillet, at markvejen i nordvesthjørnet omlægges og føres vinkelret ud i landevejen, det vil sige følgende fredningsgrænsen. Almenheden får fårdselsl'et til fods ad vejen fra den offentlige bivej vest om ejerens bygninger til fredningsområdeto Betydelig offentlig færdsel må forventes. Erstatning " ,- e 7e e Ernst Jensen, Fladkær. pr. Brønden. Matr.nro 24E, 24bo, Skæve sogns sydvestlige del, 2Q og 3, Skæve sogns sydøstlige del. Areal ialt, ca. 10,7 ha. Heraf skov, " 9,4 II resten ager. Ejeren har ment, at en erstatning på ca. 3~000 kr~ prn tønde land kan være passende. Prisen for de for ca. 2 år siden solgte byggegrunde, ialt ca. 1,6 ha, var kr., således at køberne skulle betale udstykningsog skødeomkostningern transport kr ,-

11 9 transport Et meget smukt areal, hvor betydelig offentlig færdsel må forventes. Erstatning Køb ~Gn af en parcel af ejendommen, Tage " ,- Rasmussen, har frafaldet erstatning mod at opnå t~lj_adelse ~il et sommerhus. Tilladelse er meddelt, se ovenfor. 8 ~ Gul~?!Ile4._Bø~geH8.nsell_,-!lgade4, Brønderslev. i~ Matr.nr. 24 a~ og 24 ~, Skæve sogns sydvestlige del Areal ialt ca. 1~5 ha. Sommerhuset må bevares. Ingen offentlig færdsel indenfor 40 meter fra huset. Erstatning " 500,- 9. Fru Helga Kristiansen. ~r. Vesterskov, Skæve, ]p. Brønden.. Matr.nr, 24Q, 24~] Skæve sogns sydvestlige del. Areal ialt, ca. 1,4 ha, heraf ca. 0,5 ha ager med græsning, 0,9 ha skov. Offentlig færdsel ad markvejen over arealet. Ejerinden har påpeget ulempen ved offentlig færdsel, herunder til vedligeboldelse af hegn. Erstatning ", 3.000,- 10. Christian Frost Andersen, Egeværkstedet, Skæve, p.!..!'.-13røn9:,~. Matr.nr. 24~7 Skæve sogns sydvestlige del, Transport

12 10 transport kr ,- 4 og 33Q, sognets sydøstlige del. Areal ialt, ca. 11,8 ha. Heraf ager, " 0,6 " Skov og plantage " 6,8 " Ager med græsning" 4,4 " Ejeren har bemærket, at kr. pr. tønde land må være en passende erstatning for fredning med offentlig adgang. \~ En del af arealet er våd eng og skønnes ikke byggeegnet. Erstatning " ,- 11, Frits Jensen, Vesterskov, pr. Brønden. Matr.nr. 24be, Skæve sogns sydvestlige del. Areal ialt, ca. 1,6 ha. Heraf ager med græsning, " 0,5 " Skov og plantage, " 1,1 e Der udlægges uden yderligere erstatning 4t ca. 200 m 2 til parkeringsplads ved skellet mod matr.nr. 24g som vist på kortet, og der tillægges almenheden færdselsret ti] fods ad markvejen mod nord fra parkeringsområdet. Erstatning " 5.500,- 120 Ole Christensen, Teglovnen, Skæve, pr. Brønden. Matr.nr. 19 og 33~, Skæve sogns sydøstlige del. transport kr ,-

13 11 Areal ialt ca. 2,6 ha. Det hele skov. transport kr ,- Ikke offentlig adgang. Erstatning " 3.000,- I 13. Alfred Jensen, St. Mølholt, Skæve, pr. Brønden. Matr.nr. 33~, 33~, Skæve sogn~ sydøstlige del. Areal ialt, ca. 1,5 ha. Heraf skov, 1,1 II Ager 0,4 II Ikke offentlig adgang til den sydlige del af matr.nr. 33 :. Erstatning " 2.000,- 14. Karl D. Karlsen, St. Brønden, Skæve, pr. Brønden. Matr.nr. 33f, Skæve sogns sydøstlige del. Areal ialt, ca. 0,7 ha. e e Heraf ager, " 0,2 II Skov, " 0,5 II Ikke offentlig adgang til den sydlige del af arealet. Erstatning " 800,- 15. Carl Jørgensen, Højen, Skæve, pr. Brønden. Matr.nr. 33~, Skæve sogns sydøstlige del. Arealet ialt, ca. 0,6 ha. Heraf ager, " 0,2 II Skov, " 0,4 II Ikke offentlig adgang til den sydlige del af arealet. Erstatning " 900,- Erstatning ialt kr ,... =--==========

14 , 47, De anførte arealer er omtrentlige og udregnede efter matrikelkortet sammenholdt med luftfotos. Erstatningerne udbetales til de foran anførte ejere, da ikke andre har givet møde og fremsat krav. Erstatningerne udredes som nedenfor bestemt. Kendelsen vil være at tinglyse på de nedenfor anførte ejendomme med prioritet forud for pantegæld." Konklusionen er sålydende: "Ejendommene, matr.nr. lq, 151, 2b, 3b, 7 og r:q, 7 og 851, 9b r Hellum sogns nordlige del, 24~, 24b, 24c, 24d, 24~, 24aæ, 24~~, 24b~, 24bn, 24bo, Skæve sogns sydvestlige del, 2~, 2Q, 3, 4, 19, 33~, 33~, 33Q, 33g, Skæve sogns sydøstlige del, fredes som ovenfor bestemt og som afgrænset på vedhæftede kort. I erstatning udbetales til lodsejerne de ovenfor anførte beløb, ialt kr ,00 med renter 5 % årlig fra kendelsens dato. Af erstatningen udredes tre fjerdedele af statskassen. Den sidste fjerdedel udredes af Hjørring amtsfond og de i amtsrådskredsen 41: beliggende købstadkommuner efter folketal i henhold til den senest offenttit liggjorte folketælling. 4t Kendelsen kan indankes for Overfredningsnævnet, adr. Nyropsgade 22 4, København V, inden 4 uger efter dens forkyndelse." Sagen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 19, stk. 3, og er tillige indanket af ejerne af de under Lbonr.ene l, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14 og 15 omhandlede ejendomme. Endvidere har Hjørring amtsråd henstillet til Overfredningsnævnet at bestemme, at statskassen skal udrede 9/10 af erstatningen, ttjfr" naturfredningslovens 17, stk. 2, hvorved amtsrådet blandt andet

15 13 har henvist til sammenhængen med andre sager i det pågældende område. Det bemærkes, at den under lb.nr. 3 omhandlede ejendom under sagens gang er blevet erhvervet af landpostbud Mads Kjeldsen, 'ilangtved"1 Hellum, og den under lb.nr. 14 omhandlede ejendom erhvervet af gårdejer Thomas Pedersen, Brønden Kro, Skæve, pr. Brønden. I førstnævnte tilfælde deles fredningserstatningen mellem køberen og den tidligere ejer, gårdejer Kristian Madsen. jfr. neden for, og i sidstnævnte tilfælde tilfal-, der erstatningen køberen. Det bemærkes yderligere; at det overfor Overfredningsnævnet er oplyst, at de i fredningsnævnet s kendelse anvendte matrikulære betegnel~ ser, 7 og 8Q samt 7 og G~ Hellum sogns nordlige del senere er blevet ændret til henholdsvis 8Q og 8d Hellum sogns nordlige del. Overfredningsnævnet har den 4. juli 1964 besigtiget det omhandlede areal og har forhandlet med de ankende, advokat B. v. Holstein- Rathlou, som repræsenterede ejeren af lb.nr. l, samt med repræsentanter for Skæve og Hellum sogneråd, fredningsnævnet og fredningsplanudvalget. Overfredningsnævnet har besluttet at stadfæste kendelsen med -.. følgende ændringer: e l~ Fredningens omfang. a. Efter Overfredningsnævnets opfattelse er der ikke tilstrækkelig grund til at frede det af den indankede kendelse omfattede areal, væsentlig fredskov, hvortil der ikke er offentlig adgang. Dette areal udgøres af matr.nr. 33g og 19 samt af de dele af matr.nr. ene 33g, 33~ og 33f, alle Skæve sogns sydøstlige del, som ligger syd og sydøst for den private fællesvej. Disse arealer udgår herefter af kendelsen~ b. Kendelsen udvides til at omfatte et parkeringsareal på ca~ 1900 m 2 i det nordvestlige hjørne af matr.nr. 24g Skæve sogns sydvest- 4t lige del, således at fredningsgrænsen her kommer til at følge skellet

16 14 mellem det nævnte matr.nr. og matr.nr. 47 Hellum sogns nordlige del og den offentlige bivej nord for matr,nr. 24g. g~_!rednjngens indhold. Vedrørende offentlighedens adgang til og på det fredede gælder i stedet for det i fredningsnævnets kendelse side 4, afsnit 2, pkt~ 1-4, samt side 5- afsnit 2; følgende bestemmelser: vyer ~~yrkede arealer foregår den offentlige adgang på det fredede til fods ad alle eksisterende veje og stier og over dyrkede I I fredningens nordvestlige hjørne ad stien over matr.nr. 24a arealer, jfr. det kendelsen vedhæftede kort, til fods ad følgende stier: Skæve sogns sydvestlige del samt matr.nr.ene 47 og Id, begge Hellum sogns nordlige del. Over førstnævnte matr.nr. ændres stiens retning, således at stien føres langs skellet til matr.nr. 47 Hellum sogns nordlige del ud til den offentlige bivej nord for fredningen. Endvidere ad en 2t m bred sti, der udlægges på matr.nr. ~~ Hellum sogns nordlige del og som med udgangspunkt i den ovennævnte eksisterende sti føres diagonalt til matr.nr.ets sydøstlige hjørne. e Yderligere er gående færdsel tilladt ad den eksisterende sti, eder uden for det fredede på matr.nr. 2~ Skæve sogns sydøstlige del løber 4tvest om bygningerne i retning nord/syd. I forlængelse heraf udlægge s over samme matr.nr. samt matr.nr. ene 2c Skæve sogns sydøstlige del, og 24~, 24bo og 24 bn, Skæve sogns sydvestlige del, en 2 m bred sti, der med hovedretning nordøst/sydvest snor sig ned mod skovarealet på matr.nr~ 24B Skæve sogns sydvestlige del. I fredningens østlige side (omtrent i midten) foregår færdslen ad den eksisterende vej, der i øst/vestlig retning løber over matr.nr.ene 33f, 33~, 33~, 33B, 33~, Skæve sogns sydøstlige del og 24Q, Skæve sogns ttsydvestlige del.- på de to sidstnævnte matr.nr. uden for det fredede.

17 15 grænse - og uden for denne - udlægges over matr.nr. 24~, Skæve sogns ē Mod syd udlægge s en 2 m bred sti, der fra nordskellet til matr.nr. 24g, Skæve sogns sydvestlige del - på det sydligste stykke uden for det fredede - løber mod nord i skellet mellem matr.nr. 24~ og 2428, Skæve sogns sydvestlige del indtil matr.nr. 24~'S nordskel, hvor stien føres mod øst indtil den eksisterende sti, der i grænsen til skovarealet løber mod nord. Hvor den udlagte sti følger skel, udlægges den med det halve areal på hver side af skellet. Langs fredningens sydlige sydvestlige del, en øst/vestgående 2 m bred sti. Endvidere foregår færdsel ad den eksisterende sti, som over matr.nr. 24~ snor sig mod nordvest - væsentlig over udyrket område, men ifølge det vedhæftede kort på et smalt areal mod nord over dyrket område. Mod vest ( i det sydvestlige hjørne) tillades færdsel ad den eksisterende sti, der fra den offentlige vej løber over matr.nre 9~ Hellum sogns nordlige del langs sydskellet til matr.nr. 8e Hellum sogns nordlige del. Fra denne sti samt fra den førnævnte øst/vestgående sti over matr.nr. 24be tilstås der offentligheden direkte adgang til det på matr.nr. 9~ beliggende udsigtspunkt. Til parkering udlægges som vist på kortet følgende arealer: på matr.nr. 24, Skæve sogns sydvestlige del, udlægge s i fredningens nordvestlige hjørne et 1900 m 2 stort areal og mod syd på matr.nr. 24be, Skæve sogns sydvestlige del, ved matr.nr. 24g ' s nordskel et 200 m 2 stort areal. Vederlag for de forannævnte afståelser af jord til adgang og parkering er indbefattet i de nedenfor omhandlede fredningserstatninger. på arealer, der åbnes for offentligheden, er bærplukning tt ikke tilladt.

18 { I j I, 16 Selvsåede buske og træer vil ved fredningsmyndighedernes foranstaltning og uden udgift for ejerne kunne fjernes. Nærværende kendelse er ikke til hinder for, at arealer, der hidtil har været drevet i vekseldrift, herunder på et givet tidspunkt udlagt til græs, også fremover anvendes til denne driftsform. Med det formål at lette adgangen til den sydlige del af tt fredningen for den syd og øst fra kommende kørende trafik har Overfredningsnævnet med Skæve kommune indgået aftale omt at kommunen påtager ~ sig istandsættelsen og vedligeholdelsen af en vejstrækning, der fra den offentlige bivej nr. 34 (Bollebakkevejen) vest på over Vesterskov fortsætter mod nord til den sydlige parkeringsplads på matr~nr, 24be. Til delvis dækning af de hermed forbundne udgifter ydes der Skæve kommune et beløb på kr., som efter aftale med kommunen udbetales! når det omhandlede vejstykke er optaget som offentlig bivej. 2. Erstatning til de af fredningen berørte lodsejere. Overfredningsnævnet har opnået mindelig overenskomst om 41, erstatningen med følgende lodsejere, som har anket fredningsnævnets tt kendelse og/eller som er berørt af de foran nævnte ændringer: e - 13 Lb..nr. Navn Beløb l gårdejer P. V. Enevoldsen kr " ti l. A. Sørensen " 4 ti O. Daugård " 6 ti P. J. Christensen " 7 " Ernst Jensen " 9 fru Helga Christiansen " 11 gårdejer Frits Jensen o Cl "... " Alfred Jensen " 15 " Carl Jørgensen o "

19 17 Med nedenstående lodsejere har Overfredningsnævnet ikke kunnet opnå mindelig overenskomst, og man har derfor i henhold til naturfredningslovens 20 anmodet taksationskommissionen om på grundlag af fredningsnævnets kendelse med de i det foregående nævnte ændringer at ville fastsætte erstatningerne for disse. Ved en den 30. marts 1965 afholdt taksationsforretning har taksationskommissionen derpå ~ fastsat erstatningerne til de pågældende lodsejere således: e e Lb.nr. 3 Navn landpostbud Mads Kjeldsen (iflg. fredningsnævnet s kendelse Kristian Madsen) fr. Ragnhild Petersen... Beløb kr " 10 gårdejer Chr. Frost Andersen " 14 " Thomas Pedersen " (iflg. fredningsnævnets kendelse Karl D. Karlsen) Overfredningsnævnet har ikke fundet tilstrækkelig anledning til at fravige naturfredningslovens almindelige fordelingsregel, hvorefter 3/4 af erstatningsudgifterne afholdes af staten og 1/4 af de respektive kommuner. Et kort, nr. Hj 138, visende det fredede areal, der omfatter ca. 60 ha, er vedhæftet nærværende kendelse. T h i b e s t e m ro e s : Den af fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds den 21. februar 1964 afsagte kendelse vedrørende fredning af et areal syd for Fejborg Bakke i Hellum og Skæve sogne stadfæstes med de af det foranstående følgende ændringer:

20 18 l. I erstatning udbetales til gårdejer P. V. Enevoldsen, Højborg, Hellum l5,000 kr., 2~ 3" - 3a " L A. 8ør nsen, "Aldershåb", Hellum landpostbud Mads Kjeldsen, "Langtved", Hellum gårdejer Kristian Madsen, Hellum..... gårdejer O. Daugård, Brøndbak, Hellum.... fro Ragnhild Petersen, Torstendal, Skæve, pr6brønden 5a hr. Ib Fjelking, Vendsysselgade 22, Ålbbrg.. (parcelkøber vedr. lb.nr. 5) 6.. gårdejer Po Jo Christensen, Fejborg, Skæve, pr. Brønden 7. " Ernst Jensen, Fladkær, Skæve, pr. Brønden guldsmed Børge Hansen, Algade 4, Brønderslev.... fru Helga Christiansen, Nr. Vesterskov, Skæve, pr. Brønden 10. gårdejer Chr. Frost Andersen, Egeværkstedet, Skæve, ll~ 13. " ē " " pr. Brønden " Frits Jensen, Vesterskov, Brønden Alfred Jensen, "Lille Kærsgård", Hjallerup 14. Thomas Pedersen, Brønden Kro, Skæve, pr. Brønden Carl Jørgensen, Højen, Skæve, pr. Brønden 16" Skæve kommune, pr. Dybvad..... lo.ooo " ri " " " 800 " " " 500 " " " " " L.OOO " l " Det Skæve kommune tilkommende beløb udbetales - som foran anført - når vejen over Vesterskov er optaget som offentlig bivej. Erstatningerne, ialt kr., med rente 5 % p~a. fra den 21. februar 1964 til den 30. september 1964 og med 6 % p.a. fra

21 19 den l. oktober 1964,ti1 betaling sker,udredes med 3/4 af statskassen, medens den sidste 1/4 udredes af Hjørring amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadkommuner i henhold til den senest offentliggjorte folketælling., Udskriftens rigtighed bekræftes. J- P;j-~,- J. Fisker \ \ I

22 FREDNINGSNÆVNET>

23 REG. NR. 3~$e ~-~~ År 1964 den 21. februar afsagde fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds i sag F.s. 993/1963 Fredning af areal syd for Fojborg ~ bakke i Hellum og Skæve sogne _._ sålydende KENDELSE Ved skrivelse CITERET FULDT UD I OFN K AF 5/8 1965

24 KORT>

25

26

27 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden: (

28 '", U d s k r i f t af fredningsprotokollen for REG. NR. J)!;)'B, Nordjyllands amts nordlige "J;t;~ 'dnili~ktecls'.; /v_ =============== ". Beplantning År 1983 den 22. april holdt fredningsnævnet for amts nordlige fredningskreds møde i Hellum. Mødt var formanden dommer P. Holm-Christiansen, medlem Tage Buus og det lokale medlem Kirsten Kimø. Der foretoges Fs. 27/83: Nordjyllands det amtsvalgte på matr. nr. l d?g 2 b Hellums sogns nordlige del. Der fremlagdes: Skrivelse af 15. december 1982 fra Hans Jørgen Krogh, videresendt til fredningsnævnet af Amtsfredningskontoret. For Brønderslev kommune mødte P. Nordskov. For Amtsfredningskontoret mødte Jørn Larsen Fru Lene Krogh var mødt. De arealer, der ønskes beplantet,blev besigtiget. Formanden oplyste, at arealerne er fredet i henhold til over- - fredningsnævnets kendelse af 5. august 1965 vedrørende fredning af arealer syd for Fejborg bakke, og ifølge kendelsen må arealerne ikke beplantes men skal bevares i deres nuværende tilstand. Offentligheden har adgang til det fredede areal til fods af alle eksiste~ende veje og stier samt på'mdyrkede arealer. Fru Krogh redegjorde nærmere for ansøgningen om tilladelse til beplantning og anførte, at arealet ikke er velegnet til korndyrkning, idet arealerne er meget kuperede og vanskelig tilgængelig for moderne markredskaber. Det er umuligt at udleje arealerne til græsning. Det er hensigten at beplante arealerne med bøg, eg, el og røn samt hyben, gran og fyr. Fredningsnævnet vedtog ikke at kunne imødekomme det ansøgte, idet en beplantning,som af andrageren anført, findes at være i strid med fredningens formål. Sagen sluttet. Mødet hævet. P. Holm-Christiansen

29 ".' Udskriftens rigtighed bekræftes.. i~,fredningsnævnet for Nordjylland amts den 5. maj ~, djlfj/1 n P. H01~-C~ansen " fredningskreds,.'.,,. '. -.i-. '.1., r l,".,-.' l, I '.,", t ' '. >., -;: '}., I :

30 OVERFREDNINGSNÆVNET 3~S~ REG. Regade 7 BJ/ ic 1256 København K Telefon J. Nordjydsk Udvalg for Landboret Landbogården Flauenskjold 9330 Dronninglund Dato: B6 J. nr.: 1730/64-1/86 Vedr. opsætning af dyrehegn og omlægning af sti på ejendommen matr.nr. 2 ~ og 3 ~, Hellum sogns nordlige del., e e Fredningsnævnet for Nordjyllands amts nordlige fredningskreds har den 6. juni 1986 meddelt afslag på ansøgning om bibeholdelse af et ca. 2 m højt dyrehegn, hvormed et større areal af ovennævnte ejendom er indhegnet, og krævet hegnet fjernet. Fredningsnævnet har samtidig godkendt, at en sti over ejendommen omlægges, således at den går uden om det indhegnede areal. Denne afgørelse har Nordjydsk Udvalg for Landboret for ejendommens ejer påklaget til Over fredningsnævnet Jor så vidt angår afslaget til bibeholdelse af dyrehegnet. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 5. august 1965 om fredning af et areal syd for Fejborg Bakke. Ifølge fredningsbestemmelserne... skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand og må ikke beplantes, planeres eller yderligere opdyrkes. Arealerne må ikke yderligere bebygges, skure, boder og andre skæmmende indretninger må ikke opsættes, og der må ikke opsættes hegn, bortset fra nødvendige kreaturhegn. Master og ledningsanlæg må kun opsættes efter forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet. Arealerne må iøvrigt benyttes som hidtil, herunder til kreaturgræsning, dog må tyre og uvane kreaturer ikke græsses i området. De dyrkede arealer må fortsat Fu lo '

31 .' 2 ~ holdes i almindelig landbrugsrnæssig drift, og skovene må drives på sædvanlig forstmæssig måde. Der er tillagt offentligheden adgang ad nærmere anførte stier. Fredningsnævnet har efter besigtigelse af området udtalt, at fredningskendelsens bestemmelser om kreaturhegn må forstås som et sædvanligt landbrugshegn i max. l meters højde bestående af 1-3 rækker pigtråd eller el-tråd. Da opsætning af et dyrehegn må anses for at være i strid med fredningskendelsens intention og indhold, har fredningsnævnet derfor ikke ment at kunne meddele tilladelse til dyrehegnet. Nordjydsk Udvalg for Landboret har i klageskrivelsen henvist til, at hjorteavl i dette tilfælde må anses for at være den eneste forsvarlige mulighed for at udnytte arealet som landbrug, idet kvæghold på ejendommen ikke umiddelbart er muligt, bl.a. fordi der ikke findes egnede staldbygninger. Da hegningen efter udvalgets opfattelse er gennemført på en måde, så at det ikke skæmmer i landskabet, finder udvalget, at der bør gives tilladelse til at bibeholde hegnet. Over fredningsnævnet skal udtale: e e e Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 5. august 1965 har formålet med fredningen været at bevare landskabets karakter af åbent overdrevslandskab, uden at det har været hensigten at lægge hindringer for den almindelige landbrugsdrift. Almindelig landbrugsdrift omfatter også det forhold, at arealet henligger som græsningsareal. I forhold til fredningskendelsen gør det således ingen forskel, om arealet afgræsses af hjorte eller af køer. Hjorteavl på arealet er derfor ikke i strid med fredningen og kræver i sig selv ingen dispensation. Undtagelsen fra det almindelige forbud i fredningskendelsen mod hegning, hvorefter nødvendige kreaturhegn kan opsættes uden tilladelse, må imidlertid forstås med den begrænsning, at undtagelsen kun gælder for sædvanlige landbrugshegn, hvortil ikke kan henregnes et 2 meter højt dyrehegn. Opsætning af et sådant hegn kræver derfor dispensation fra fredningen.

32 3 Den hegning af arealet, der er foretaget, kan ud fra en konkret vurdering, ikke anses for at være i strid med fredningens formål. Under hensyn til det ønskelige i, at arealet fortsat afgræsse s - om nødvendigt med hjorte - meddeles der i medfør af naturfredningslovens 34 dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 5. august 1965 til at bibeholde det opsatte dyrehegn på matr. nr. 2 Q og 3 Q, Hellum sogns nordlige del på vilkår, at hegnet fjernes, når arealet ikke længere anvendes til hjorteavl. Vilkåret vil blive tinglyst på ejendommen. I sagens behandling har deltaget samtlige 10 medlemmer af Overfredningsnævnet. Afgørelsen er truffet med 9 stemmer mod l. Mindretallet har stemt for at afslå dispensation. Med venlig hilsen ~~ Bent Ja~~en vicefo~and e e -

33

34

35

36

37

38

39

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen. 03264.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03264.00 Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker Domme la ksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1964 Fredningsnævnet 17-02-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03048.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00. Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit. Domme. la ksations kom miss ionen.

03048.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00. Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit. Domme. la ksations kom miss ionen. 03048.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03048.00 Fredningen vedrører: Simon Skrivers Klit Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-02-1965 F'redningsnævnet 18-07-1963 Kendelser

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen.

02737.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00. Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen. 02737.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02737.00 Fredningen vedrører: Vennebjerg Bakke Domme la ksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-02-1963 Fredningsnævnet 20-10-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet 02769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02769.00 Fredningen vedrører: Børrehoved Domme Taksationskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-02-1964 Fredningsnævnet 19-03-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord

Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord 02763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02763.00 Fredningen vedrører: Indlandsklitter, Hvilebakke, Skallerup Kirke Nord Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-04-1963, 04-12-1963

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet 03800.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03800.02 Fredningen vedrører: Laven Domme la ksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-04-1967 Fredningsnævnet 31-05-1966 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02311.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02311.00 Fredningen vedrører: Smøl Vold Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Atterbakke. Domme. Taksations kom roiss ione n. Naturklagenævnet 03015.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03015.00 Fredningen vedrører: Atterbakke Domme Taksations kom roiss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-02-1964 Fredningsnævnet 06-06-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

l, ;:==_... ~... ~=== -

l, ;:==_... ~... ~=== - l,-------;:==_...... ~... ~=== - 02432.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02432.00 Fredningen vedrører: Lokeshøje Domme la ksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1959

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06204.00 Fredningen vedrører: Helligkilde Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-09-1976 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

02804.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00. Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 02804.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02804.00 Fredningen vedrører: Ørby - Stødov Klint Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-12-1964 Fredningsnævnet 09-07-1962 Kendelser

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07507.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07507.00 Fredningen vedrører: Splitsgård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ved Bøllevænge, Holekenhavn. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ved Bøllevænge, Holekenhavn. Domme. Taksations komm iss ionen. 03666.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03666.00 Fredningen vedrører: Ved Bøllevænge, Holekenhavn Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 25-03-1965 Kendelser

Læs mere

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 04510.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00 Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05391.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05391.00. Fredningen vedrører: lindskov Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen.

05391.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05391.00. Fredningen vedrører: lindskov Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen. 05391.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05391.00 Fredningen vedrører: lindskov Bakke Domme la ksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-10-1970 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. april 2003 J.nr.: 03-121/800-0002 AGS Afgørelse i sagen

Læs mere

REG. NR. ~ .År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende. k e n d e l s e. Fredning af "Rungsted Ladegård" i F. s. 113/1971

REG. NR. ~ .År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende. k e n d e l s e. Fredning af Rungsted Ladegård i F. s. 113/1971 ' REG. NR. ~ M.År1971 den 5. oktober afsagdes sålydende i F. s. 113/1971 k e n d e l s e Fredning af "Rungsted Ladegård" e - skrivelse - 2 - Ved skrivelse af 30. oktober 1970 til Ministeriet for kulturelle

Læs mere

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2014 J.nr.: NMK-522-00182 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04554.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00 Fredningen vedrører: Storå Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Forslag Dispensationer: sidst

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02048.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.00 Fredningen vedrører: Kongelunden I Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-06-1953 Kendelser Deklarationer b'

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen. 00691.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00691.00 Fredningen vedrører: landerslev Strand Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1939 Fredningsnævnet 21-06-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen. 05509.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05509.02 Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-09-1983 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Store østersten. Domme. Taksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Store østersten. Domme. Taksationskomm iss io nen. 02386.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02386.00 Fredningen vedrører: Store østersten Domme Taksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet.Fredningsnævnet 16-01-1958 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger LE34 Hillerød Helsingørgade 50 3400 Hillerød Tlf: 4826 4888 Web: www.le34.dk Projekt: 131853 Dokument: D14-057800 Side 1 af 4 UDKAST AF 15.05.2014 Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings-

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03925.00 Fredningen vedrører: Unnerup Domme Taksati ons komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-12-1965 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen. 01042.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01042.01 Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-07 -1946, 15-01-1980 Kendelser

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNEz( REG. NR.1ys-

Læs mere

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05619.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02 Fredningen vedrører: Klørhøj Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-03-1973 DEKLARATIONER>

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere