Statistikdokumentation for Godstransport med danske lastbiler kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Godstransport med danske lastbiler kvartal"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Godstransport med danske lastbiler kvartal 1 / 15

2 1 Indledning Formålet med statistikken over godstransport med danske lastbiler er at belyse danske lastbilers kørte km, fragtet gods og transportarbejde ved både national og international kørsel. Statistik over godstransport med lastbil er blevet opgjort siden Før 4. kvartal 2009 blev statistikken opgjort adskilt i en national del og en international del, hvorefter statistikken blev lagt sammen til en fælles statistik, som dækker både national og international transport. 2 Indhold Undersøgelsen dækker kørsel med danske lastbiler. De vigtigste variable er: køretøjsdata, trafikarbejde (kørte km), på- og aflæsningssted (landsdel), pålæsset godsmængde, vareart, transportafstand, transportarbejde og tomkørsel. 2.1 Indholdsbeskrivelse Undersøgelsen dækker kørsel med danske lastbiler. Der medtages såvel kørsel for egen som for fremmed regning. Tomkørsel indgår i statistikken. Statistikken baserer sig på en stikprøve udtrukket blandt dansk indregistrerede lastvogne, som anvendes til godskørsel. Godstransport med biler, som udelukkende har været anvendt til kørsel med dagrenovation, indgik ikke i statistikken frem til og med 3. kvartal Kørsel med lastbiler, som ikke anvendes til godstransport, indgår ikke i statistikken. Det drejer sig fx om kørsel med specialkøretøjer (bogbus, brandbil, kranvogn, målervogn, redningsvogn, servicevogn, skolevogn, slamsuger, sneplov, fejemaskine) og biler, der anvendes til intern kørsel uden for offentlig tilgængelig vej. De vigtigste variable er: køretøjsdata, trafikarbejde (kørte km), på- og aflæsningssted (landsdel), pålæsset godsmængde, vareart, transportafstand, transportarbejde og tomkørsel. 2.2 Grupperinger og klassifikationer Der anvendes følgende klassifikationer: Kategori af farligt gods. Klasse eller underklasse iht. ADR-konventionen, jf. rådsdirektiv 94/55/EF Geografisk opdeling efter NUTS-klassifikation Varegrupper efter NST07 klassifikation 2.3 Sektordækning Vejgodstransportbranchen. 2 / 15

3 2.4 Begreber og definitioner Aksel: En aksel angiver et hjulsæt på køretøjet. Tomtur: En tomtur starter med, at en tom lastvogn kører fra et sted (et aflæsningssted eller depot/garage) og ender, når lastvognen på et andet sted påfyldes gods eller køres i depot/garage. Lastkøretøj: Lastkøretøj er et køretøj beregnet til kørsel med gods, dvs. lastbil eller trækker. Godsvægt: Den samlede vægt af det pålæssede gods inklusive emballage, men eksklusiv vægten af transportenhed, fx container eller palle. Tur: En tur er kørsel fra et pålæsningssted til et aflæsningssted. Stop for pauser, hvil, m.m. afbryder ikke en tur. En tur kan være med læs eller uden læs (tomtur) - se disse. En tur kan ske i flere etaper, hvis der i løbet af en tur pålæsses eller aflæsses gods på flere stop, fx rundture. Tur med læs: En tur med læs starter med, at en tom lastvogn pålæsses gods og ender med, at lastvognen tømmes helt. Lasteevne: Lastkøretøjets lasteevne. For lastvognstog eller sættevognstog opgøres den samlede lasteevne for hele opsætningen. Rundtur: En rundtur er en tur med flere etaper og er enten en opsamlingstur, hvor der startes med tom lastvogn og der pålæsses gods på en række stop, eller en distributionstur, hvor der startes med fuld lastvogn, som aflæsses på en række stop. Transportarbejde: Transportarbejde måler arbejdet forbundet med transporten og er kombinationen af den transporterede mængde og den tilbagelagte distance. Totalvægt: Totalvægt er vogntogets samlede tilladte vægt inkluderende materiel og gods. Godstype: Typen af gods. Kørselstype: Kørselstype angiver, hvorvidt der er tale om firmakørsel (kørsel med eget gods) eller vognmandskørsel (kørsel med fremmed gods). Vogntype: Vogntype er lastkøretøjets type, fx lastbil eller sættevognstog. Lastkøretøjets alder i år: Køretøjets alder er alder siden køretøjets første registrering. Trafikarbejde: Trafikarbejdet er den samlede distance, køretøjet har tilbagelagt. 2.5 Enheder Offentliggørelsesenheden er en tur. 2.6 Population Dansk indregistrerede lastkøretøjer over 6 ton totalvægt, der kører godskørsel 2.7 Geografisk dækning Dansk indregistrerede lastvognes godstransport i hele verden. 3 / 15

4 2.8 Tidsperiode 1. kvartal Basisperiode Ikke relevant for denne statistik Måleenhed Godsmængde i ton Køretøjskilometer i km Transportarbejde i tonkm Ture i styk 2.11 Referencetid Hyppighed Kvartalsvis Indsamlingshjemmel og EU regulering Indsamlingshjemmel findes i Lov om, 8, stk.1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni Gældende EU-retsakter: Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken Kommissionens forordning (EF) Nr. 2691/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken Kommissionens forordning (EF) Nr. 2163/2001af 7. november 2001 om tekniske regler for indberetning af statistikker over vejgodstrafik Kommissionens forordning (EF) Nr. 6/2003 af 30. december 2002 om formidling af statistikker om vejgodstrafik Kommissionens forordning (EF) Nr. 642/2004 af 6. april 2004 om krav til præcision, der gælder for data indsamlet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken Kommissionens forordning (EF) Nr. 833/2004 af 16. juli 2007 om krav om opgørelse af påog aflæsningssteder på NUTS3-niveau. 4 / 15

5 2.14 Indberetningsbyrde Den samlede respondentbyrden ved statistikken er for 2013 er, målt i 2004-priser, opgjort til kr. vedrørende International godstransport med danske lastbiler kr. vedrørende National godstransport med danske lastbiler Respondentbyrden er fremskrevet baseret på data fra, før omlægningen af dataindsamlingen i 2009 og tager derfor ikke hensyn til resultatet af omlægningen. Det er vurderingen, at omlægningen ikke har ført til en øget byrde, og at den samlede respondentbyrde derfor maksimalt er kr. i 2004-priser og formentlig er lavere Øvrige oplysninger Statistikken har en emneside. 3 Statistisk behandling Data indsamles som en stikprøve af lastvogne udtrukket fra det digitale motorregister (DMR). Der indsamles årligt data fra ca lastvogne. De indberettede data kontrolleres for korrekt udfyldt skema, korrekte koder og konsistens i data. 3.1 Kilder Data indsamles som en stikprøve af lastvogne udtrukket fra det digitale motorregister. Data indsamles gennem papirblanketter og webblanketter via indberetningsportalen Virk.dk. 3.2 Indsamlingshyppighed Data indsamles ugentlig og offentliggøres kvartalsvis. 3.3 Indsamlingsmetode Data indsamles gennem papirblanketter og webblanketter via indberetningsportalen Virk.dk. Der henvises til statistikkens oplysningsside. 3.4 Datavalidering De indberettede data kontrolleres for korrekt udfyldt skema, korrekte koder og konsistens i data. Konsistenstjek er sikring af, om de forskellige oplysninger er sammenhængende, fx hvis godsmængden overstiger den tilladte lastevægt på køretøjet. Der kontrolleres for sammenhængen i totalvægt, lastevægt, antal aksler, kørte km, o.l. Den anden del kontrollerer de ture, der indberettes for meget små eller store værdier i km eller vægt samt godstypen. 5 / 15

6 3.5 Databehandling Data indberettes af firmaer med kørsel for egen (firmakørsel) eller fremmed regning (vognmandskørsel). Stikprøven til godstransport med danske lastbilers over 6 ton totalvægt er omkring lastbiler hvert kvartal. Stikprøven svarer til 4,5 pct. af bestanden af lastbiler og trækkere med en totalvægt på over 6 ton. For hver udvalgt bil skal brugeren rapportere om kørslen i en enkelt uge. Den reelle stikprøve udgør derfor 0,35 pct. af de mulige lastbiluger. Køretøjerne inddeles i 35 grupper efter kørselsart, køretøjets type (lastbil eller trækker), totalvægt og forekomst af trækkrog og lastbilernes kørte kilometer på årsbasis. Stikprøven fordeles mellem grupperne således, at den statistiske sikkerhed på transportarbejdet optimeres. Stratificeringen bestemmes efter følgende karakteristika (bemærk, at ikke alle kombinationer findes og derfor er der kun 35 og ikke 42 strata): Første ciffer 1 = 'Sololastbiler (især)' 2 = 'Lastbiler med krog, ton' 3 = 'Lastbiler med krog, ton' 4 = 'Lastbiler med krog, 24 ton+' 5 = 'Sættevognstrækkere, -18 ton' 6 = 'Sættevognstrækkere, ton' 7 = 'Sættevognstrækkere, 24 ton+' Andet ciffer 1 = 'Vognmandskørsel' 2 = 'Firmakørsel' Tredje ciffer 1 = "Mindre end median" 2 = "Større end median" 3 = "Ny bil (ingen syn)" De udvalgte lastbiler fordeles herefter jævnt på kvartalets uger. Spørgeskemaerne udsendes ugevis forud for rapporteringsugen. Besvarelserne kategoriseres som: 1. kørt gods 2. køretøj solgt/afmeldt 3. køretøjet bruges ikke til godstransport 4. Køretøjet stod stille For de sidste to kategorier skal angives årsag. Kun solgte/afmeldte køretøjer samt manglende 6 / 15

7 besvarelse indgår ikke i opregningen og dermed ikke i statistikken. Solgte/afmeldte køretøjer udgør omkring 8 pct. af besvarelserne, mens manglende besvarelse typisk er omkring 1 pct. ved første offentliggørelse og under 0,1 pct. i endelige opgørelser. De øvrige biler indgår i bearbejdningen. Af disse er omkring 60 pct. med turoplysninger. De øvrige biler angives som inaktive i referenceugen pga. manglende ordrer, ferielukning e.l., eller bliver ikke anvendt til transport. Kørsel med lastbiler, som ikke anvendes til godstransport, er fx kørsel med specialkøretøjer (bogbus, brandbil, kranvogn, målervogn, redningsvogn, servicevogn, skolevogn, slamsuger, sneplov, fejemaskine) og biler, der anvendes til intern kørsel uden for offentlig tilgængelig vej. Statistikken opregnes til totalniveau ved en vægt bestemt som antal uger i kvartalet (13) gange antal lastvogne i hele populationen inden for stratum (N) divideret med antal lastvogne fra stikprøven med besvarelse indenfor stratum (n), dvs. 13*N/n. Opregningsmetoden sikrer principielt korrektion for bortfald, se dog punkt Korrektion Der foretages ikke korrektion. 4 Relevans Statistikken anvendes bredt af fx branchens organisationer, nyhedsmedier, konsulent- og analysefirmaer og ministerier. 4.1 Brugerbehov De primære brugere af statistikken er branchens organisationer, EU-Kommissionen, ministerier og private virksomheder. Statistikken anvendes til overvågning af markedet og udformning af transportpolitik. 4.2 Brugertilfredshed Der indsamles ikke systematisk oplysninger om brugertilfredshed. Der er ofte feedback fra brugerne, som især for brugere med detaljeret branchekendskab er kritisk overfor statistikkens resultater. arbejder på at forbedre statistikkens kvalitet i samarbejde med branchen gennem oplysning til indberettere om statistikkens vigtighed, lettere og enklere indberetning og anvendelse af andre datakilder. 4.3 Fuldstændighed af data Statistikken er fuldt dækkende i forhold til kravene i forordninger og guidelines fra EU. 7 / 15

8 5 Præcision og pålidelighed Der er en betydelig usikkerhed forbundet med statistikken. I særdeleshed ved opdelinger på undergrupper og i den internationale transport er der stor usikkerhed på tallene. Desuden kan der være en undervurdering af resultaterne som følge af falske indberetninger af, at køretøjet har stået stille i tællingsugen. Statistikken revideres ikke nævneværdigt over tid. 5.1 Samlet præcision Statistikken er behæftet med betydelig stikprøveusikkerhed, især på undergrupper og på den internationale transport. Desuden er der et registreret bortfald på 6-8 pct. af besvarelserne som følge af solgte/afmeldte køretøjer og manglende besvarelser. Der kan være et bortfald, som ikke umiddelbart kan identificeres i form af indberetninger af, at køretøjet ikke har været anvendt i tællingsugen på trods af det modsatte. Det vil medføre undervurdering af det sande transportomfang. 5.2 Stikprøveusikkerhed Varianskoefficienten angiver usikkerheden på variablen i procent. En usikkerhed på 9,2 pct. betyder, at den sande værdi med 95 pct. sikkerhed ligger mellem den beregnede værdi minus 9,2 pct. og den beregnede værdi plus 9,2 pct. Statistikken skal ifølge EU-forordningen opgøres med en varianskoeficcient på under 5 pct. på de centrale variable godsmængde, distance med læs og transportarbejde for total og national kørsel. På kvartalsniveau overholder opgørelsen i Danmark ikke disse mål. Usikkerheden er størst på den internationale transport. Varianskoefficient 2013 Variabel 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Mængde, ialt (ton) 9,20 7,40 8,77 9,52 Mængde, national (ton) 9,76 7,84 9,20 9,96 Mængde, international (ton) 23,23 20,11 16,92 19,08 Transportarbejde, i alt (tonkm) 6,34 5,52 6,19 6,26 Transportarbejde, national (tonkm) 7,17 6,12 6,96 7,01 Transportarbejde, international (tonkm) 16,76 15,86 16,90 19,08 Kørt distance, i alt (km) 4,47 4,10 4,75 4,49 Kørt distance med læs, i alt (km) 4,67 4,41 5,07 4,84 Kørt distance med læs, national (km) 5,40 5,18 5,81 5,52 Kørt distance med læs, international (km) 15,21 14,22 15,83 17,67 Kørt distance, national (km) 5,15 4,81 5,44 5,12 Kørt distance, international (km) 14,90 13,75 15,35 16,88 8 / 15

9 5.3 Anden usikkerhed I rammepopulationen indgår alle lastvogne over 6 ton totalvægt uanset anvendelse, mens målpopulationen er de lastvogne, der udfører godstransport. Ca. 7 pct. af rammepopulationen udfører ikke godstransport. Statistikken er følsom overfor ukorrekte angivelser af, at lastvognen ikke har kørt i referenceugen på trods af det modsatte. Der findes i øjeblikket ikke alternative kilder til kontrol af denne type af fejl i indberetningerne. Ca pct. af lastvognene i stikprøven rapporteres som værende inaktive i referenceugen. Da opregningsvægten i gennemsnit er ca. 275 (13*38.000/1.800), vil ukorrekt indberetning kunne medføre betydelig underestimering. Objektbortfaldet er formelt set beskedent i form af lastvogne, der er solgt/afmeldt og ikke indkomne skemaer. Reelt kan der dog være et ukendt bortfald skjult i kategorierne bilen stod stille og Manglende chauffør. Ved at lade solgte/afmeldte køretøjer udgå på lige fod med manglende indberetninger, antages det, at der ikke er særskilt information i oplysningen om, at køretøjet er solgt, men at transporten af køretøjet kan repræsenteres af køretøjerne, der har indberettet. 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 9 / 15

10 5.6 Kvalitetsvurdering Der er en betydelig usikkerhed forbundet med statistikken. I særdeleshed ved opdelinger på undergrupper og i den internationale transport er der stor usikkerhed på tallene. Der er på visse hovedvariable i den internationale transport mellem 15 pct. og 25 pct. usikkerhed på resultaterne. Den nationale transport er væsentlig mere sikker. Bortfaldet i form af manglende indberetninger eller andet bortfald udgør 6-8 pct. af indberetningerne og skyldes solgte/afmeldte køretøjer mellem udtræk til stikprøven og dataindsamlingen og en mindre del manglende besvarelser - ca. 1 pct. i de første foreløbige tal og mindre end 0,1 pct. i endelige tal. Der korrigeres for dette bortfald i opregningsmetoden. Udover det registrerede bortfald, kan der desuden være en undervurdering af resultaterne som følge af falske indberetninger, hvor køretøjet forkert indberettes at have stået stille i tællingsugen. Denne type bortfald er vanskelig at identificere. Statistikken revideres ikke nævneværdigt over tid. 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 5.8 Praksis for revisioner Kvartalsstatistikkerne er foreløbige og revideres løbende. Endelige tal offentliggøres i forbindelse med opgørelserne af et helt kalenderår, typisk ca. 6 måneder efter udgangen af året. Revisionerne skyldes typisk, at manglende besvarelser indsendes efter rykkerprocedure. Såfremt væsentlige fejl og mangler kommer til s kendskab vil der blive foretaget en ekstraordinær revision af statistikken. Registrerede brugere af de pågældende tabeller i Statistikbanken vil blive orienteret om sådanne ekstraordinære revisioner. 6 Aktualitet og punktlighed Statistikken offentliggøres typisk 78 dage efter referencekvartalets udløb uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. 10 / 15

11 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Udgivelsestiden for kvartalsstatistikken: 2014, 1. kvartal: 78 dage 2014, 2. kvartal: 78 dage 2014, 3. kvartal: 78 dage 2014, 4. kvartal: 78 dage 2015, 1. kvartal: 77 dage 2015, 2. kvartal: 78 dage 2015, 3. kvartal: 78 dage 2015, 4. kvartal: 77 dage 2016, 1. kvartal: 78 dage 2016, 2. kvartal: 78 dage 6.2 Publikationspunktlighed Siden 1. kvartal 2012 er alle kvartalsstatistikkerne blevet offentliggjort på det annoncerede tidspunkt. 7 Sammenlignelighed Eurostat offentliggør EU- og EFTA-landenes opgørelser af godstransport med lastbil. Statistikkerne i EU- og EFTA-landene er udarbejdet efter fælles EU-lovgivning og guidelines, hvilket betyder, at de er fuldt sammenlignelige. Den nuværende tidsserie har været udarbejdet i sin nuværende form siden 4. kvartal Før da blev national og international godstransport indsamlet og udarbejdet som to adskilte statistikker. National og international transport har dog altid været sammenlignelig. 7.1 International sammenlignelighed Eurostat offentliggør EU- og EFTA-landenes opgørelser af godstransport med lastbil. Statistikkerne i EU- og EFTA-landene er udarbejdet efter fælles EU-lovgivning og guidelines. De fælles guidelines og beskrivelse af de enkelte landes praksis kan findes på Eurostats hjemmeside (Methodologies used in surveys of road freight transport in Member States and Candidate Countries edition): Road Freight Transport methodology Methodologies used in surveys of road freight transport in Member States and Candidate Countries edition 11 / 15

12 7.2 Sammenlignelighed over tid Den nuværende tidsserie har været udarbejdet i sin nuværende form siden 4. kvartal Før da blev national og international godstransport indsamlet og udarbejdet som to adskilte statistikker. Beskrivelse af metoderne kan eksempelvis findes i Godstransport med danske lastbiler, Serien Transport i Statistiske Efterretninger, 2000:20. National godstransport kvartal 2009 blev statistikken over national godstransport med lastbil udarbejdet efter grundlæggende samme metode som fra 4. kvartal 2009 og er således sammenlignelig over hele perioden. International godstransport blev statistikken udarbejdet på baggrund af oplysninger fra udenrigshandelsstatistikken baseret på tolddokumenterne forbundet med varetransport over grænserne. Fra kvartal 2009 blev statistikken udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse på en stikprøve af virksomheder med international godstransport. Ændringen i 1993 vurderes ikke have væsentlig effekt på sammenligneligheden på statistikkens hovedresultater og vurderes at være sammenlignelig over hele perioden. 7.3 Sammenhæng med anden statistik Vejdirektoratet opgør trafikarbejde for alle dansk registrerede køretøjer, herunder lastvogne over 6 ton totalvægt, baseret på aflæsning af kilometerstand ved periodiske syn. Trafikarbejdet opgjort på denne måde vil være højere end trafikarbejdet opgjort i vejgodsstatistikken, da vejgodsstatistikken udelukkende opgør trafikarbejde i forbindelse med godstransport, mens synsdata indeholder al kørsel. Ydermere forekommer forskelle af metodiske årsager, da: vejgodsstatistikken er en stikprøvebaseret undersøgelse med en vis usikkerhed trafikarbejdet fra synsdata baserer sig på metodiske valg, som bl.a. skal periodisere de tilbagelagte kilometre til kalenderår 7.4 Intern konsistens Ikke relevant for denne statistik. 8 Tilgængelighed Statistikken offentliggøres kvartalsvis i serien Nyt fra og data kan findes i Statistikbanken. Der publiceres også udvalgte serier i de tværgående publikationer: Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. 12 / 15

13 Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 8.4 NYT/Pressemeddelelse Statistikken offentliggøres i Nyt fra. 8.5 Publikationer Godstransport med danske lastbiler indgår sammen med andre transportstatistikker i tabeller i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. 8.6 Statistikbanken Statistikbanken indeholder forskellige tabeller for godstransport med danske lastbiler i emnet Godstransport med lastbil. 8.7 Adgang til mikrodata Der er adgang til anonymiserede mikrodata via s forskerordning. 8.8 Anden tilgængelighed Ikke relevant for denne statistik. 8.9 Diskretioneringspolitik Statistikken følger s Datafortrolighedspolitik Diskretionering og databehandling Statistikken baserer sig på en stikprøve og stratificeringen vurderes at sikre tilstrækkelig diskretionering af individfølsomme oplysninger. 13 / 15

14 8.11 Reference til metodedokumenter Statistikkerne i EU- og EFTA-landene er udarbejdet efter fælles EU-lovgivning og guidelines. De fælles guidelines og beskrivelse af de enkelte landes praksis kan findes på Eurostats hjemmeside (Methodologies used in surveys of road freight transport in Member States and Candidate Countries edition): Road Freight Transport methodology Methodologies used in surveys of road freight transport in Member States and Candidate Countries edition 8.12 Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i kontoret Konjunkturstatistik. Den statistikansvarlige er Peter Ottosen, tlf , Kontaktperson: Henriette Erichsen, tlf , Organisation 9.2 Kontor, afdeling Konjunkturstatistik, Afdeling for Erhvervsstatistik 9.3 Kontaktpersonens navn Peter Ottosen 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 14 / 15

15 9.7 Telefonnummer Faxnummer / 15

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Jernbanetransport kvartal

Statistikdokumentation for Jernbanetransport kvartal Statistikdokumentation for Jernbanetransport 2016 3. kvartal 1 / 12 1 Indledning Jernbanestatistikken belyser investeringer i jernbaneanlæg, dvs. skinner og servicebygninger o. lign., samt rullende materiel

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise hotelkapaciteten og dens anvendelse. Statistikken har været

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2016 4. kvartal 1 / 12 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2017 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 1. kvartal 1 / 10 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 1 / 15 1 Indledning Statistikken bidrager med information om branchegruppen Markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Derudover

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013

Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013 Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013 1 / 12 1 Indledning Formålet med Handel med patenter og andre IP-rettigheder er at belyse omfanget af og udviklingen i danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 1 / 14 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud 2015 4. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken om børneydelser er at belyse antal modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2016 3. kvartal 1 / 12 1 Indledning Kvægbestanden er en opgørelse over det totale antal kvæg (hornkvæg) i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 1 / 11 1 Indledning Emnet Børnepasning mv. hed tidligere Sociale ressourcer vedr. børn og unge. Kun pasningsordninger efter dagpasningsloven samt skolefritidsordninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011

Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011 Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011 1 / 13 1 Indledning Formålet med Voksne i Uddannelse er at belyse befolkningens deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014

Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014 Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014 1 / 13 1 Indledning Landbrugs- og gartneritællingen i sin nuværende form går tilbage til 1977, hvor de separate tællinger for landbrug og

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenrigshandel med tjenester kvartal

Statistikdokumentation for Udenrigshandel med tjenester kvartal Statistikdokumentation for Udenrigshandel med tjenester 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse samhandel (import og eksport) med tjenesteydelser med andre lande, både

Læs mere

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at producere en statistik, der viser den samlede udvikling

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2016 Måned 06

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2016 Måned 06 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2016 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015

Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015 Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015 1 / 15 1 Indledning Statistikken bidrager med information om branchegruppen Teknisk afprøvning og analyse. Derudover anvendes statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser befolkningens udvikling og sammensætning i Danmark. Statistikken opgøres på nationalt,

Læs mere

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med undersøgelsen International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser

Læs mere

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser aktiviteten ved de professionelle teatre. Teatrene opdeles i statsstøttede og ikkestatsstøttede teatre. For de statsstøttede

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2015 1. kvartal 1 / 13 1 Indledning Kvægbestanden viser antallet af kvæg (hornkvæg) fordel på køn og alder i Danmark. Bestanden opgøres altid den sidste dag i hvert

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere