DIGITAL CALLIPER INSTRUCTION MANUAL MODEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL CALLIPER INSTRUCTION MANUAL MODEL"

Transkript

1 DIGITAL CALLIPER INSTRUCTION MANUAL MODEL DA DIGITAL SKYDELÆRE Brugsanvisning 3 NO DIGITAL SKYVELÆRE Bruksanvisning 6 FI DIGITAALINEN TYÖNTÖMITTA Käyttöohje 12 EN DIGITAL CALLIPER Instruction manual 15 SV DIGITALT SKJUTMÅTT Bruksanvisning 9 DE DIGITALE SCHIEBLEHRE Gebrauchsanweisung 18 1

2 DA NO Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2008 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S. Produsert i P.R.C. EU-importør HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2008 HP Værktøj A/S Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert foto-kopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra HP Værktøj A/S. SV FI Tillverkad i P.R.C. EU-importör: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2008 HP Værktøj A/S Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte under några villkor, varken helt eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, som t.ex. foto-kopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från HP Værktøj A/S. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja: HP Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska 2008 HP Værktøj A/S Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Værktøj A/S:n kirjallista lupaa. EN DE Manufactured in P.R.C. EU importer: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Denmark 2008 HP Værktøj A/S All rights reserved. The content of this user guide may not be reproduced in part or whole in any way, electronically or mechanically (e.g. photocopying or scanning), translated or stored in a database and retrieval system without the prior written consent of HP Værktøj A/S. Hergestellt in P.R.C. HP Værktøj A/S 7080 Børkop Dänemark 2008 HP Værktøj A/S Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf ohne die schriftliche Genehmigung von HP Værktøj A/S weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert werden.

3 DANSK BRUGSANVISNING Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye digitale skydelære, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager skydelæren i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om skydelærens funktioner. Tekniske data Materiale: rustfrit stål Strømforsyning: 1,5 V knapcellebatteri (medfølger) Størrelse på lcd-display: mm Måleområde: 0 til 150 mm Nøjagtighed: +/- 0,01 mm DIN ESD-resultat "C" Skydelærens dele 1. Kæber til udvendig måling 2. Kæber til indvendig måling 3. Låseskrue 4. Omskifterknap til måleenhed 5. Tænd/sluk-knap 6. Nulstillingsknap 7. Lcd-display 8. Batteridæksel 9. Fingerskrue 10. Dybdemåler

4 DANSK BRUGSANVISNING Særlige sikkerhedsforskrifter Slut aldrig spændingstestere eller tilsvarende testog måleudstyr til skydelæren, da den så kan blive strømførende og medføre elektrisk stød. Isætning af batteri Afmonter batteridækslet (8) på skydelæren ved at presse det i pilens retning, og isæt et 1,5 V knapcellebatteri. Kontrollér, at batteriet vender rigtigt, og monter dækslet igen. Udskift batteriet, når skydelæren ikke længere fungerer, eller når tallene på displayet (7) blinker. Tag batteriet ud af skydelæren, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Brug Løsn låseskruen (3). Tænd skydelæren ved at trykke på tænd/slukknappen (5). Vælg den relevante måleenhed på omskifterknappen (4), som skifter mellem milimeter (mm) og tommer (in). Skub kæberne til udvendig måling (1) sammen, så de netop rører hinanden, og nulstil skydelæren på nulstillingsknappen (6). Mål indvendig afstand, udvendig afstand eller dybde som vist på illustrationerne. Måleresultatet aflæses på displayet. Det er muligt at foretage relative målinger, hvor man ved at trykke på nulstillingsknappen kan angive et nyt nulpunkt, som man måler videre fra. Sluk for skydelæren ved at trykke på tænd/slukknappen. Måling af udvendig afstand Måling af indvendig afstand 4

5 DANSK BRUGSANVISNING Måling af dybde Rengøring Skydelæren kan aftørres med en fugtig klud evt. tilsat lidt rengøringsmiddel. Der må ikke trænge væske ind i skydelæren! Sørg for at holde skydelæren fri for støv og snavs. Miljøoplysninger HP Værktøj A/S tilstræber at producere miljøvenlige elektriske og elektroniske produkter, ligesom vi ønsker at medvirke til en sikker bortskaffelse af affaldsstoffer, som kan være skadelige for miljøet. Et sundt miljø er betydningsfuldt for os alle, og vi har derfor sat os som mål at overholde kravene i EU's initiativer på dette område, så vi sikrer en forsvarlig indsamling, behandling, genindvinding og bortanskaffelse af elektronisk udstyr, der ellers kan være skadeligt for miljøet. Dette indebærer også, at vores produkter ikke indeholder nogen af følgende kemikalier og stoffer: - Bly - Kviksølv - Cadmium - Hexavalent krom - PBB (polybromerede biphenyler) (flammehæmmer) - PBDE (polybromerede diphenylethere) (flammehæmmer) HP Værktøj A/S er stolte over at støtte EU's miljøinitiativer for at bidrage til et renere miljø og erklærer hermed at vores produkter overholder både WEEE-direktivet (2002/96/EF) og RoHSdirektivet (2002/95/EF). Du kan som forbruger også være med til at værne om miljøet ved at følge de gældende miljøregler og aflevere gammelt elektrisk og elektronisk udstyr på din kommunale genbrugsstation. Hvis udstyret indeholder batterier, skal du huske at fjerne disse, før du bortskaffer udstyret. 5

6 NORSK BRUKSANVISNING Innledning Du bør lese gjennom denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsforskriftene før du tar i bruk den nye, digitale skyvelæren. Da får du størst glede av den. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen. Det lønner seg i tilfelle du skulle få bruk for å friske opp kunnskapen om skyvelærens funksjoner senere. Tekniske data Materiale: rustfritt stål Strømforsyning: 1,5 V knappcellebatteri (følger med) Størrelse på LCD-display: mm Måleområde: 0 til 150 mm Nøyaktighet: +/ 0,01 mm DIN 862 ESD-resultat C Skyvelærens deler 1. Kjever til utvendig måling 2. Kjever til innvendig måling 3. Låseskrue 4. Omregningsknapp til måleenhet 5. Av/på-knapp 6. Nullstillingsknapp 7. LCD-display 8. Batterideksel 9. Fingerskrue 10. Dybdemåler

7 NORSK BRUKSANVISNING Særlige sikkerhetsforskrifter Koble aldri til spenningstestere eller tilsvarende test- og måleutstyr til skyvelæren. Det kan gjøre den strømførende og dermed forårsake elektrisk støt. Isetting av batteri Ta av batteridekselet (8) på skyvelæren ved å presse det i pilens retning, og sett i et 1,5 V knappcellebatteri. Kontroller at batteriet ligger riktig vei, og sett på dekselet igjen. Skift batteriet når skyvelæren ikke lenger fungerer, eller når tallene i displayet (7) blinker. Ta batteriet ut av skyvelæren dersom den ikke skal brukes på lang tid. Bruk Løsne låseskruen (3). Slå på skyvelæren å trykke inn av/på-knappen (5). Velg ønsket måleenhet med omregningsknappen (4). Den skifter mellom millimeter (mm) og tommer (in). Skyv kjevene til utvendig måling (1) sammen slik at de så vidt rører hverandre, og nullstill skyvelæren med nullstillingsknappen (6). Mål innvendig avstand, utvendig avstand eller dybde som vist på bildene. Les av måleresultatet i displayet. Det er mulig å foreta relative målinger ved å trykke på nullstillingsknappen for å angi et nytt nullpunkt, som man deretter måler videre fra. Slå av skyvelæren å trykke inn av/på-knappen. Måling av utvendig avstand Måling av innvendig avstand 7

8 NORSK BRUKSANVISNING Måling av dybde Rengjøring Skyvelæren kan tørkes av med en fuktig klut eventuelt tilsatt litt rengjøringsmiddel. Væsken må ikke trenge inn i skyvelæren. Sørg for å holde skyvelæren fri for støv og smuss. Miljøopplysninger HP Værktøj A/S streber etter å fremstille miljøvennlige elektriske og elektroniske produkter, og vi ønsker å medvirke til trygg behandling av avfallsstoffer som kan være skadelige for miljøet. Et sunt miljø er betydningsfullt for alle, og vi har derfor satt oss som mål å overholde kravene i EUs initiativer på dette område, slik at vi sikrer en forsvarlig innsamling, behandling, gjenvinning og bortskaffelse av elektronisk utstyr som ellers kan være skadelig for miljøet. Det innebærer også at produktene våre ikke inneholder noen av følgende kjemikalier og stoffer: - bly - kvikksølv - kadmium - heksavalent krom - PBB (polybromerte bifenyler) (flammehemmer) - PBB (polybromerte difenyletere) (flammehemmer) HP Værktøj A/S er stolt av å støtte EUs miljøinitiativer og bidra til et renere miljø. Vi erklærer med dette at produktene våre overholder både WEEE-direktivet (2002/96/EF) og ROHSdirektivet (2002/95/EF). Du kan som forbruker også være med på å verne om miljøet ved å følge de gjeldende miljøregler og levere gammelt elektrisk og elektronisk utstyr på en gjenbruksstasjon i nærheten av der du bor. Dersom utstyret inneholder batterier, må du huske å fjerne disse før du kaster utstyret. 8

9 SVENSKA BRUKSANVISNING Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt nya digitala skjutmått, rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda det. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen. Tekniska specifikationer Material: Rostfritt stål Strömkälla: 1,5 V knappcellsbatteri (medföljer) Storlek på LCD-display: mm Mätområde: 0 till 150 mm Noggrannhet: +/- 0,01 mm DIN ESD-resultat C Skjutmåttets delar 1. Käftar till utvändig mätning 2. Käftar till invändig mätning 3. Låsskruv 4. Skiftknapp till mätenhet 5. På/Av-knapp 6. Nollställningsknapp 7. LCD-display 8. Batterilucka 9. Fingerskruv 10. Djupmätare

10 Säkerhetsföreskrifter SVENSKA BRUKSANVISNING Anslut aldrig spänningstestare eller motsvarande test- och mätningstillbehör till skjutmåttet, då den kan bli strömförande och ge elektriska stötar. Isättning av batteri Ta bort batteriluckan (8) på skjutmåttet genom att pressa den i pilens riktning, och sätt i ett 1,5 V knappcellsbatteri. Kontrollera att batteriet sitter åt rätt håll och sätt fast locket igen. Byt ut batteriet när skjutmåttet inte längre fungerar, eller när siffrorna på displayen (7) blinkar. Ta ut batteriet från skjutmåttet om den inte ska användas under en längre tid. Användning Lossa låsskruven (3). Slå på skjutmåttet genom att trycka på strömbrytaren (5). Välj mätenhet på skiftknappen (4), som växlar mellan millimeter (mm) och tum (in). För samman käftarna till utvändig mätning (1) så de precis rör vid varandra, och nollställ skjutmåttet på nollställningsknappen (6). Mät invändigt avstånd, utvändigt avstånd eller djup enligt bilderna. Läs av mätresultatet på displayen. Det går att göra relativa mätningar, och genom att trycka på nollställningsknappen för att ange en ny nollpunkt, kan man fortsätta att mäta. Stäng av skjutmåttet genom att trycka på strömbrytaren. Mätning av utvändigt avstånd Mätning av invändigt avstånd 10

11 SVENSKA BRUKSANVISNING Mätning av djup Rengöring Skjutmåttet kan torkas av med en fuktig trasa, eventuellt med lite rengöringsmedel. Vätska får inte tränga in i skjutmåttet! Se till att hålla skjutmåttet fritt från damm och smuts. Miljöupplysningar HP Værktøj A/S strävar efter att tillverka miljövänliga elektriska och elektroniska produkter samtidigt som vi vill medverka till att säkerställa ett säkert avyttrande av sådana avfallsprodukter som kan vara skadliga för miljön. Det är viktigt för oss alla att ha en ren miljö. Vårt företag har som målsättning att uppfylla EUkraven på detta område så att vi säkerställer insamling, hantering, återvinning och avyttrande av elektrisk utrustning som annars kan vara skadlig för miljön. Detta innebär även att våra produkter aldrig innehåller några av följande kemikalier eller ämnen: - Bly - Kvicksilver - Kadmium - Sexvärdigt krom - PBB (polybromerade bifenyler) (flamskyddsmedel) - PBDE (polybromerade difenyletrar) (flamskyddsmedel) HP Værktøj A/S är stoltt över att kunna stödja EU:s miljöinitiativ för en renare miljö och förklara härmed att våra produkter uppfyller såväl WEEEdirektivet (2002/96/EF) som RoHS-direktivet (2002/95/EF). Även du som konsument kan vara med att skydda vår miljö genom att följa gällande miljöbestämmelser och lämna in förbrukade elektriska och elektroniska produkter på den kommunala återvinningsstationen. Kom ihåg att ta ur eventuella batterier innan du avyttrar produkten. 11

12 SUOMI KÄYTTÖOHJE Johdanto Saat digitaalisesta työntömitasta suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen ja turvallisuusohjeet läpi ennen työntömitan käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi työntömitan toiminnot. Tekniset tiedot Materiaali: ruostumaton teräs Virtalähde: 1,5 V:n nappiparisto (toimitetaan laitteen mukana) LCD-näytön koko: mm Mittausalue: mm Tarkkuus: +/- 0,01 mm DIN 862 ESD-tulos C Työntömitan osat 1. Leuat ulkomittaukseen 2. Leuat sisämittaukseen 3. Lukitusruuvi 4. Mittausyksikön vaihtopainike 5. Virtapainike 6. Nollauspainike 7. LCD-näyttö 8. Paristotilan kansi 9. Sormiruuvi 10. Syvyysmittari

13 Turvallisuusohjeet Älä koskaan liitä jännitekoetinta tai vastaavaa testaus- tai mittauslaitetta työntömittaan, koska se saattaa muuttua jännitteiseksi ja aiheuttaa sähköiskun. Pariston asettaminen Irrota työntömitan paristotilan kansi (8) painamalla sitä nuolen suuntaan ja aseta laitteeseen 1,5 V:n nappiparisto. Tarkista, että paristo on oikeassa asennossa, ja aseta sitten kansi takaisin paikalleen. Vaihda paristo, kun työntömitta ei enää toimi tai kun näytön (7) lukemat vilkkuvat. Jos et käytä työntömittaa pitkään aikaan, poista siitä paristo. SUOMI KÄYTTÖOHJE Käyttäminen Irrota lukitusruuvi (3). Käynnistä työntömitta painamalla virtapainiketta (5). Valitse vaihtopainiketta (4) painamalla haluamasi mittayksikkö. Vaihtopainikkeesta voi valita millimetrit (mm) tai tuumat (in). Työnnä ulkomittauksen leuat (1) yhteen siten, että ne koskettavat toisiaan juuri ja juuri, ja nollaa työntömitta painamalla nollauspainiketta (6). Mittaa sisäetäisyys, ulkoetäisyys tai syvyys kuvissa esitetyllä tavalla. Mittaustuloksen voi lukea näytöstä. Voit halutessasi tehdä suhteellisia mittauksia, jolloin voit nollauspainiketta painamalla määrittää uuden nollauskohdan, josta mittausta jatketaan. Työntömitta otetaan pois käytöstä painamalla virtapainiketta. Ulkoetäisyyden mittaaminen Sisäetäisyyden mittaaminen 13

14 SUOMI KÄYTTÖOHJE Syvyyden mittaaminen Puhdistus Työntömitan voi puhdistaa kostealla liinalla, johon on mahdollisesti lisätty hieman pesuainetta. Työntömitan sisään ei saa päästä vettä! Tarkista, että työntömitassa ei ole pölyä eikä likaa. Ympäristönsuojelutietoja HP Værktøj A/S pyrkii valmistamaan ympäristöystävällisiä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja haluaa edistää ympäristölle vahingollisten jätteiden turvallista hävittämistä. Terveellisellä ympäristöllä on suuri merkitys meille kaikille. Sen vuoksi olemme asettaneet tavoitteeksemme pitää tiukasti kiinni EU:n kyseistä aluetta koskevissa aloitteissa esittämistä vaatimuksista turvaamalla sellaisten sähkölaitteiden asianmukaisen keräyksen, käsittelyn, kierrätyksen ja hävittämisen, jotka voivat muutoin olla vahingollisia ympäristölle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tuotteemme eivät sisällä seuraavia kemikaaleja ja aineita: - Lyijy - Elohopea - Kadmium - Kuusiarvoinen kromi - PBB (polybromatut bifenyylit ) (palonestoaineita) - PBDE (polybromatut difenyylieetterit ) (palonestoaineita) HP Værktøj A/S on ylpeä tukiessaan EU:n ympäristöaloitteita puhtaamman ympäristön edistämiseksi, ja vakuutamme täten, että tuotteemme täyttävät sekä WEEE-direktiivin (2002/96/EU) että RoHS-direktiivin (2002/95/EU) vaatimukset. Myös sinä tuotteiden käyttäjänä voit omalta osaltasi suojella ympäristöä noudattamalla voimassa olevia ympäristömääräyksiä ja toimittamalla vanhat sähkölaitteet paikalliseen sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. Jos laite sisältää paristoja, muista poistaa ne ennen laitteen hävittämistä. 14

15 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Introduction To get the most out of your new digital calliper, please read this manual and safety instructions before use. Please also save the instructions in case you need to refer to them at a later date. Technical specifications. Material: stainless steel Power supply: 1.5 V button cell battery (enclosed) Size of LCD display: mm Range: 0 to 150 mm Accurate to within: +/ mm DIN 862 ESD result C Main components 1. Jaws for external measurement 2. Jaws for internal measurement 3. Lock screw 4. Toggle switch for measurement unit 5. On/off switch 6. Reset button 7. LCD display 8. Battery cover 9. Finger screw 10. Depth gauge

16 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Special safety instructions Never connect voltage testers or similar testing or measurement equipment to the digital calliper, as it may become live and cause an electric shock. Inserting the battery Remove the battery cover (8) from the calliper by pushing it in the direction of the arrow and insert a 1.5 V button cell battery. Check that the battery is the right way round and replace the cover. Replace the battery when the calliper no longer works or when the figures on the display (7) flash. Remove the battery if the calliper is not to be used for a long period. Use Undo the lock screw (3). Start the calliper by depressing the on/off button (5). Select the relevant measurement unit using the toggle switch (4), which switches between millimetres (mm) and inches (in). Squeeze the jaws for external measurement (1) together so that they just touch one another and reset the calliper using the reset button (6). Measure the internal distance, external distance or depth as shown in the diagrams. Read off the result on the display. It is possible to take relative measurements. Pressing the reset button provides a new zero point which you can then measure from. Turn the calliper off by depressing the on/off button. Measuring external distances Measuring internal distances 16

17 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Measuring depth Cleaning Wipe down with a damp cloth. A small amount of detergent can be applied if required. Do not allow any form of liquid to penetrate the calliper! Ensure the calliper is kept free from dust and dirt. Environmental information HP Værktøj A/S endeavours to manufacture environmentally friendly electrical and electronic products; we also wish to contribute to the safe disposal of waste substances which may be environmentally hazardous. A healthy environment is important for everyone, and we have therefore set ourselves the target of complying with the requirements in the EU's initiatives in this area, which means we guarantee the environmentally sound collection, treatment, recovery and disposal of electronic equipment which might otherwise harm the environment. This also means that our products do not contain any of the following chemicals and substances: - Lead - Mercury - Cadmium - Hexavalent chrome - PBB (polybrominated biphenyls) (flame retardants) - PBB (polybrominated diphenyl ethers) (flame retardants) HP Værktøj A/S is proud to support the EU's environmental initiatives in order to play a part in a cleaner environment and hereby declares that our products comply with both the WEEE Directive (2002/96/EC) and the RoHS Directive (2002/95/EC). As a consumer, you can also play a part in protecting the environment by following the applicable environmental regulations and taking old electrical and electronic equipment to your local recycling center. If the equipment contains batteries, you must remember to remove these before you dispose of the equipment. 17

18 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Einführung Damit Sie an Ihrer neuen digitalen Schieblehre möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen der Schieblehre später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten. Technische Daten Material: Stromversorgung: Größe des LCD-Displays: Messbereich: Messgenauigkeit: DIN ESD-Resultat C Edelstahl 1,5 V Knopfzellenbatterien (mitgeliefert) mm 0 bis 150 mm +/- 0,01 mm Teile der Schieblehre 1. Schenkel für Außenmessung 2. Schenkel für Innenmessung 3. Feststellschraube 4. Umschalter für Maßeinheit 5. Ein-/Aus-Schalter 6. Nullstelltaste 7. LCD-Display 8. Batteriefach-Abdeckung 9. Rändelschraube 10. Tiefenmesser

19 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Sicherheitshinweise Schließen Sie niemals Spannungstester oder ähnliche Test- oder Messgeräte an die Schieblehre an, da diese sonst leitend werden und Stromstöße abgeben kann. Einsetzen der Batterie Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung (8) von der Schieblehre, indem Sie sie in Pfeilrichtung drücken, und legen Sie eine 1,5 V Knopfzellenbatterie ein. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig herum liegt und bringen Sie die Abdeckung wieder an. Wechseln Sie die Batterie aus, wenn die Schieblehre nicht mehr funktioniert, oder wenn die Zahlen auf dem Display (7) blinken. Bei längerem Nichtgebrauch sollten Sie die Batterie aus der Schieblehre entfernen. Gebrauch Lösen Sie den Feststellschraube (3). Schalten Sie die Schieblehre ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter (5) drücken. Wählen Sie die gewünschte Maßeinheit am Umschalter (4), der zwischen Millimeter (mm) und Zoll (in) umschaltet. Schieben Sie die Schenkel für die Außenmessung (1) zusammen, sodass sie einander gerade berühren, und stellen Sie die Schieblehre mit der Nullstelltaste (6) auf Null. Messen Sie den Innenabstand, den Außenabstand oder die Tiefe wie auf den Abbildungen gezeigt. Das Messergebnis kann am Display abgelesen werden. Die Durchführung von relativen Messungen ist möglich, indem man auf die Nullstelltaste drückt, um einen neuen Nullpunkt anzugeben, von dem aus man weiter misst. Schalten Sie die Schieblehre aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter drücken. Messen des Außenabstands Messen des Innenabstands 19

20 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Tiefenmessung Reinigung Die Schieblehre lässt sich mit einem feuchten Lappen eventuell unter Zusatz von etwas Reinigungsmittel säubern. Dabei darf keinerlei Flüssigkeit in die Schieblehre gelangen! Halten Sie die Schieblehre frei von Staub und Verschmutzungen. Ökologische Informationen HP Værktoj A/S ist bestrebt, umweltfreundliche elektrische und elektronische Produkte zu produzieren; außerdem möchten wir zu der sicheren Entsorgung von Abfallstoffen, die schädlich für die Umwelt sein können, beitragen. Eine gesunde Umwelt ist für uns alle von Bedeutung, daher haben wir es uns zum Ziel gemacht, die Anforderungen der EU-Initiativen in diesem Bereich zu erfüllen und sorgen für eine ordnungsgemäße Einsammlung, Behandlung, Rückgewinnung und Entsorgung von elektronischen Geräten, die sonst schädlich für die Umwelt sein können. Dies beinhaltet ebenfalls, dass unsere Produkte keine der folgenden Chemikalien und Stoffe enthalten: - Blei - Quecksilber - Cadmium - Hexavalentes Chrom - PBB (polybromierte Biphenyle) (Flammhemmer) - PBDE (polybromierte Diphenylether) (Flammhemmer) HP Værktøj A/S ist stolz darauf, die Umweltinitiativen der EU für eine saubere Umwelt unterstützen zu können und erklärt hiermit, dass unsere Produkte sowohl die WEEE-Richtlinie (2002/96/EG) und die RoHS-Richtlinie (2002/95/ EG) einhalten. Sie können als Verbraucher zum Umweltschutz beitragen, indem Sie die geltenden Umweltvorschriften befolgen und alte elektrische und elektronische Geräte bei Ihrer kommunalen Recyclingstation abliefern. Falls die Geräte Batterien enthalten, denken Sie bitte daran, diese zu entfernen, bevor Sie die Geräte entsorgen. 20

21 Når det gælder: Reklamationer Reservedele Returvarer Garantivarer Åbent 7.00 til Tlf: Fax: När det gäller: Reklamationer Reservdelar Retur varor Garantiärenden Öppet tider Tel Fax Kun asia koskee: Reklamaatioita Varaosia Palautuksia Takuuasioita Auki Puh: +358 (0) Fax: +358 (0)

SENSORSTYRET VANDER MOD DYR

SENSORSTYRET VANDER MOD DYR MODEL 66428 SENSORSTYRET VANDER MOD DYR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2008 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Model 33020. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33020. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33020 Brugsanvisning Bruksanvisning EXCENTERSLIBER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye excentersliber, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33001 Brugsanvisning Bruksanvisning AKKU-SKRUEMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye akku-skruemaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

Model 11964. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 11964. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 11964 Brugsanvisning Bruksanvisning GIPSSKRUEMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye gipsskruemaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrif-ter,

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

FE STAPLE GUN DA/NO/SV/FI

FE STAPLE GUN DA/NO/SV/FI FE1-1001 STAPLE GUN DA/NO/SV/FI ELEKTRISK HÆFTEMASKINE Introduktion DA For at du kan få mest mulig glæde af din nye hæftemaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33068 Brugsanvisning Bruksanvisning MULTIMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye multimaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33005 Brugsanvisning Bruksanvisning VINKELSLIBER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye vinkelsliber, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 69608 Brugsanvisning Bruksanvisning VARMEBLÆR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmeblæser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Tr T ekantsliber r Trekantsslip

Tr T ekantsliber r Trekantsslip Trekantsliber Trekantsslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Excentersliber Excenterslip

Excentersliber Excenterslip Excentersliber Excenterslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

La L s a e s r e a r f a s f t s a t n a d n s d m s å m l å er e Laseravståndsmätare

La L s a e s r e a r f a s f t s a t n a d n s d m s å m l å er e Laseravståndsmätare Laserafstandsmåler Laseravståndsmätare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager

Læs mere

FE1-93A ROTATING SANDER DA/NO/SV/FI

FE1-93A ROTATING SANDER DA/NO/SV/FI FE1-93A ROTATING SANDER DA/NO/SV/FI DA EXCENTERSLIBER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye excentersliber, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

WINCH PULLER INSTRUCTION MANUAL MODEL DA TRÆKTALJE Brugsanvisning 3. FI VETOTALJA Käyttöohje 9. NO TREKKTALJE Bruksanvisning 5

WINCH PULLER INSTRUCTION MANUAL MODEL DA TRÆKTALJE Brugsanvisning 3. FI VETOTALJA Käyttöohje 9. NO TREKKTALJE Bruksanvisning 5 WINCH PULLER INSTRUCTION MANUAL MODEL 79075 DA TRÆKTALJE Brugsanvisning 3 NO TREKKTALJE Bruksanvisning 5 SV DRAGTALJA Bruksanvisning 7 FI VETOTALJA Käyttöohje 9 EN WINCH PULLER Instruction manual 11 DE

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

MODEL MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL MULTIVATERPAS DK

MODEL MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL MULTIVATERPAS DK MODEL 53591 MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK N S FI MULTIVATERPAS Brugsanvisning MULTIVATERPASS Bruksanvisning MULTIVATTENPASS Bruksanvisning MONITOIMIVESIVAAKA Käyttöohje 2 3 4 5 Fremstillet

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 27304 RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL DK N S FI FJERNSTYRET BIL Brugsanvisning FJERNSTYRT BIL Bruksanvisning FJÄRRSTYRD BIL Bruksanvisning KAUKO-OHJATTAVA AUTO Käyttöohje 2 4 6 8 Fremstillet i P.R.C.

Læs mere

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 596 9617 MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning 2 N Bruksanvisning 3 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. S FI Bruksanvisning I Käyttöohje 4 5 Produsert i P.R.C. EU-importør

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33021 Brugsanvisning Bruksanvisning ELHØVL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye elhøvl, beder vi dig gennemlæse den ne brugsanvisning og de vedlagte sikker hedsfor skrifter,

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33010 Brugsanvisning Bruksanvisning DK DK BOREHAMMER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye borehammer, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77732 Brugsanvisning Bruksanvisning GRÆSTRIMMER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye græstrimmer, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Akkuboremaskine Batteridriven borrmaskin

Akkuboremaskine Batteridriven borrmaskin Akkuboremaskine Batteridriven borrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL MODEL TELT TELT TÄLT. TELTTA Käyttöohje. TENT Instruction manual ZELT. Brugsanvisning.

TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL MODEL TELT TELT TÄLT. TELTTA Käyttöohje. TENT Instruction manual ZELT. Brugsanvisning. MODEL 6642 421 MODEL 66422 MODEL 66426 TENT INSTRUCTION MANUAL DA NO SV TELT Brugsanvisning TELT Bruksanvisning TÄLT Bruksanvisning 3 5 7 FI TELTTA Käyttöohje 9 EN TENT Instruction manual 11 DE ZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Model 77760. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77760. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77760 Brugsanvisning Bruksanvisning AKKU-GRÆSTRIMMER Introduktion Tekniske data For at du kan få mest mulig glæde af din nye akku-græstrimmer, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Sandberg Sound Switcher

Sandberg Sound Switcher Sandberg Sound Switcher System requirements PC or Hi-Fi equipment with MiniJack output Speakers/headset with MiniJack plug [130-56] Rev. 02.05.05 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Model 79587. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Model 79587. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Model 79587 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje MOTORCYKELLIFT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye motorcykellift, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

PEDESTAL BARBECUE INSTRUCTION MANUAL MODEL 86959 GRILL PÅ STANDER GRILL PÅ STOLPE GRILL PÅ STATIV. JALALLINEN GRILLI Käyttöohje GRILL AUF STÄNDER

PEDESTAL BARBECUE INSTRUCTION MANUAL MODEL 86959 GRILL PÅ STANDER GRILL PÅ STOLPE GRILL PÅ STATIV. JALALLINEN GRILLI Käyttöohje GRILL AUF STÄNDER MODEL 86959 PEDESTAL BARBECUE INSTRUCTION MANUAL DA NO SV FI EN DE GRILL PÅ STANDER Brugsanvisning GRILL PÅ STOLPE Bruksanvisning GRILL PÅ STATIV Bruksanvisning JALALLINEN GRILLI Käyttöohje PEDESTAL BARBECUE

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning R1 99850 / Rev. 16-04-2012 D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33032 Brugsanvisning Bruksanvisning BLANDE-/RØREMASKINE Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye blande-/røremaskine, beder vi dig gennemlæse denne

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

YEAR WARRANTY DA/NO/SV/FI

YEAR WARRANTY DA/NO/SV/FI 2 YEAR WARRANTY DA/NO/SV/FI DA ELEKTRISK SLAGNØGLE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye elektriske slagnøgle, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 48468 Brugsanvisning Bruksanvisning DK DK DEKUPØRSAV Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye dekupørsav, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Varmepistol V Varmluftspistol

Varmepistol V Varmluftspistol Varmepistol Varmluftspistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2 MODEL 70182 KARTOFFEL- SKRÆLLER Brugsanvisning DK KARTOFFELSKRÆLLER Brugsanvisning 2 Fremstillet i P.R.C. 6114 - Shunde Golden Light, Guangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DOL 15 SENSOR. DA Teknisk brugervejledning. EN Technical user s guide. DE Technisches Bedienungsanleitung.

DOL 15 SENSOR. DA Teknisk brugervejledning. EN Technical user s guide. DE Technisches Bedienungsanleitung. DOL 15 SENSOR DA Teknisk brugervejledning EN Technical user s guide DE Technisches Bedienungsanleitung www.dol-sensors.com DA TEKNISK BRUGERVEJLEDNING 1 Produktbeskrivelse DOL 15 er en universel fuldelektronisk

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops 180 x 100 cm 100 x 100 cm Ø120 cm Ø70 cm Closeup Vedligeholdsvejledning til granit bordplader Tillykke med Deres nye stenbord. For at få mest glæde

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

HAVEPAVILLON. Brugsanvisning SELSKAPSTELT. Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT. Bruksanvisning. PUUTARHATELTTA Käyttöohje. Instruction manual PARTYZELT

HAVEPAVILLON. Brugsanvisning SELSKAPSTELT. Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT. Bruksanvisning. PUUTARHATELTTA Käyttöohje. Instruction manual PARTYZELT MODEL 624124 GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL DK NO SE FI GB DE HAVEPAVILLON Brugsanvisning SELSKAPSTELT Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT Bruksanvisning PUUTARHATELTTA Käyttöohje GARDEN PAVILION Instruction

Læs mere

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Læs mere

5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL PARTYTELT 5 4 M PARTYTELT 5 4 M PARTYTÄLT 5 4 M. JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje PARTYZELT 5 4 M.

5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL PARTYTELT 5 4 M PARTYTELT 5 4 M PARTYTÄLT 5 4 M. JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje PARTYZELT 5 4 M. MODEL 624130 5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL DK NO SE FI GB DE PARTYTELT 5 4 M Brugsanvisning PARTYTELT 5 4 M Bruksanvisning PARTYTÄLT 5 4 M Bruksanvisning JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje 5 4 M PAVILION

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

FE1-95 PALM SANDER DA/NO/SV/FI

FE1-95 PALM SANDER DA/NO/SV/FI FE1-95 PALM SANDER DA/NO/SV/FI DA SLIBEMUS Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye slilbemus, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere