ATTIX 33 - ATTIX 44 - ATTIX 33L - ATTIX 44L - Instructions for use

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTIX 33 - ATTIX 44 - ATTIX 33L - ATTIX 44L - Instructions for use"

Transkript

1 ATTIX 33 - ATTIX 44 - ATTIX 33L - ATTIX 44L - Instructions for use 0746 C (04. 06)

2 Operating instructions... Bedienungsanweisungen... 0 Instructions de fonctionnement... 0 Gebruiksaanwijzingen Istruzioni per l uso Bruksanvisning... 0 Bruksanvisning... 9 Betjeningsvejledning Käyttöohje Instruccciones de funcionamiento Instruções de Funcionamento Οδηγίες λειτουργίες Kullanma Talimatları...7 Navodila za delovanje... 7 Upute za uporabu Návod na obsluhu... 4 Návod k obsluze... Instrukcje dotyczące obsługi Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Указания за експлоатация Руководство по эксплуатации... 0 Tööjuhised... 6 Norādījumi par ekspluatāciju... Naudojimo instrukcija 操作说明... 3 사용법... 6 ค าแนะน าการใช งาน Arahan Operasi... 79

3 33- PC 33-L PC 44- PC 44-L PC 33-0 IC 44-0 IC 33- IC 33-L IC 44- IC 44-L IC

4 Operating elements 0 *) 8 *) 7 9 *) IC Mobile 33-L IC Mobile 44- IC Mobile 44-L IC Mobile

5 A *) A *)

6 3A *) 4A 3!! -0 IC - IC -L IC - PC -L PC A *) MIN. MAX. 4 B *) MAX. MAX. MIN. MIN.

7 A *) A *)

8 6A *) 3A x4 3A 4A 4A 4A 4A 3B 4B 4B

9 7A *) B *) x 3 x x4 3x Push&Clean

10 B *) 3B 0 sec. InfiniClean

11 C *) D A *) MIN. MAX. B *)

12 D 3D !!

13 4D D

14 D

15 Lynguide Betjeningsanordninger:. Håndtag. Montering af tilbehør 3. Frontbeslag 4. Drejehjul. Støvbeholder 6. Luftindtag 7. Kontakt 8. Hastighedsregulering*) 9. Stikkontakt til elværktøj*) 0. Filterrengøringsknap (Push&Clean)*). Krog til slange Lynguiden med illustrationer Denne illustrerede guide har til formål at hjælpe dig med opstart, betjening og opbevaring af apparatet. Guiden er opdelt i 4 afsnit, der hver er angivet med symboler: A Før opstart LÆS BRUGSSANVISNINGEN FØR BRUG! A - Pak tilbehøret ud A - Montering af filterpose 3A - Montering af engangspose 4A - Montering af slange og betjening A - Montering af tilbehør 6A - Montering af adapterplade 7A - Montering af vognhåndtag B Kontrol/Betjening B - Push&Clean filterrengøringssystem B - InfiniClean filterrengøringssystem 3B - Opbevaring af ledning og slange C Tilslutning af elapparater C - Montering af elværktøjer D Vedligeholdelse: D - Udskiftning af filterpose D - Udskiftning af engangspose 3D - Udskiftning af filter 4D - Rengøring af luftdiffuser til motorafkøling D - Rengøring af pakning og flyder Indhold Sikkerhedsanvisninger Symboler anvendt i vejledningen Brugsvejledning Formål og korrekt anvendelse Tilslutning til el Forlængerledning Garanti Vigtige advarsler Risici Elektriske komponenter Farligt støv Reservedele og tilbehør I brandfarlige eller eksplosionsfarlige atmosfærer Betjening/drift Start og betjening af maskinen Auto-On/Off stikudtag til elværktøj *) Push&Clean *) InfiniClean *) Antistatisk tilslutning *) Luftkølingsfilter Opsugning af væsker Opsamling af tørre materialer Efter brug af maskinen Efter brug Transport Opbevaring Opbevaring af tilbehør og værktøj Genanvendelse af maskinen... 7 Vedligeholdelse Regelmæssig service og eftersyn Vedligeholdelse Yderligere oplysninger EU-overensstemmelseserklæring Specifikationer ) OEL=grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, *) Ekstra tilbehør / Udstyr afhænger af model. Oversættelse af den originale instruktionsbog

16 Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder sikkerhedsoplysningerne, der er relevante for apparatet sammen med en lynguide. Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, før apparatet tages i brug første gang. Gem betjeningsvejledningen til senere brug. Yderligere support Yderligere oplysninger om apparatet kan findes på vores hjemmeside Kontakt din lokale Nilfisk serviceafdeling, hvis du har yderligere spørgsmål. Se bagsiden af dette dokument.. Symboler anvendt i vejledningen FARE Fare, der direkte medfører alvorlig eller irreversibel personskade eller dødsfald. ADVARSEL Fare, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald FORSIGTIG Fare, der kan medføre mindre personskader eller materielskader.. Brugsvejledning Støvsugeren må: kun benyttes af personer, der er instrueret i korrekt brug af den og udtrykkeligt har fået pålagt betjeningen af den må kun betjenes under opsyn Apparatet er ikke beregnet til anvendelse af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, sansemotoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Undlad at benytte arbejdsmetoder, der ikke er sikre. Apparatet må ikke bruges uden filter monteret. Sluk for enheden, og tag stikket ud af kontakten i følgende situationer: Inden rengøring og service Inden udskiftning af komponenter Inden omstilling af enheden Hvis der udvikles skum, eller der viser sig væske Foruden brugervejledningen og de i brugerlandet gældende retsforpligtende bestemmelser til forebyggelse af uheld skal også de anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedsmæssigt og faglig korrekt arbejde overholdes. For maskiner af støvklasse L (typebetegnelse -0L, -L) gælder følgende: Før arbejdet påbegyndes, skal operatøren informeres og instrueres i følgende: brug af maskinen risici i forbindelse med det opsamlede materiale sikker bortskaffelse af det opsamlede materiale.3 Formål og korrekt anvendelse Den mobile støvsuger er designet, udviklet og omfattende testet til at fungere sikkert og effektivt ved korrekt anvendelse og vedligeholdelse i overensstemmelse med vejledningen. Denne enhed er beregnet til erhvervsmæssig brug som f.eks. hoteller, skoler, hospitaler, butikker, kontorer og udlejningsfirmaer. Maskinen er også egnet til industriel anvendelse, f.eks. på fabrikker, byggepladser og i værksteder. Ulykker som følge af forkert brug kan kun forhindres af brugeren. LÆS OG FØLG ALLE SIKKERHEDSANVISNIN- GER. Maskinen er egnet til opsamling af tørt, ikke-brændbart støv samt væsker. Enhver anden anvendelse anses for ukorrekt brug. Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skader som følge af en ukorrekt brug. Risikoen for ukorrekt brug påhviler udelukkende brugeren. Korrekt brug omfatter korrekt betjening, vedligeholdelse og reparation som angivet af producenten. For maskiner af støvklasse L (typebetegnelse -0L, -L) gælder følgende: Maskinen er egnet til opsamling af tørt, ikke-brændbart støv samt væsker, farligt støv med OEL ) -værdi > mg/m3. Støvklasse L (IEC ). Støv i denne klasse har OEL ) -værdier > mg/m3. Til maskiner til støvklasse L bliver filtermaterialet testet. Maksimal gennemtrængelighed er %, og der er ingen særlige krav til bortskaffelse. Ved brug af støvsuger skal der sikres tilstrækkelig luftudskiftning rate L, hvor udstødningsluften returneres til rummet. Før brug skal det sikres, at de nationale regler overholdes..4 Tilslutning til el Det anbefales, at maskinen tilsluttes via HFI-relæ. Sørg for at ordne de elektriske dele (stikkontankter, stik og koblinger) og lægge forlængerledningen, så beskyttelsesklassen kan opretholdes. Forbindelsesklemmer og koblinger til netledninger og forlængerledninger skal være vandtætte. ) OEL=grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, *) Ekstra tilbehør / Udstyr afhænger af model. Oversættelse af den originale instruktionsbog 69

17 . Forlængerledning. Brug som forlængerledning kun den version, der er angivet af producenten eller en af bedre kvalitet.. Kontroller ved brug af forlængerledning minimumstværsnit på ledningen: Ledningslængde Tværsnit < 6 A < A op til 0 m, mm, mm 0 til 0 m, mm 4,0 mm.6 Garanti Med hensyn til garanti gælder vores generelle salgsog leveringsbetingelser. Uautoriserede ændringer af apparatet, brug af forkerte børster tilbehør eller ikke-forskriftsmæssig brug af apparatet til andre end de tilsigtede formål fritager producenten for ethvert ansvar for eventuelle følgeskader..7 Vigtige advarsler 70 ADVARSEL For at nedsætte faren for brand, elektrisk stød eller personskade læses og følges alle sikkerhedsanvisninger og forsigtighedsregler inden brug af apparetet. Maskinen er konstrueret, så den er sikker ved korrekt anvendelse til de anviste rengøringsfunktioner. Hvis der opstår skader på elektriske eller mekaniske dele, skal maskinen og/eller tilbehøret repareres af et servicecenter eller producenten inden brug for at undgå yderligere skader på maskinen eller fysiske skader for brugeren. Gå ikke fra apparatet, mens det er tilsluttet stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug og inden vedligeholdelse. Udendørs brug af maskinen bør begrænses til lejlighedsvis brug. Apparatet må ikke anvendes med beskadiget ledning eller stikprop. Tag stikket ud af kontakten ved at rykke i stikket og ikke i ledningen. Sørg for ikke at berøre stikket eller apparatet med våde hænder. Afbryd alle funktioner, før stikket trækkes ud af kontakten. Ledningen må ikke bruges som håndtag eller til at trække eller bære apparatet, afklemmes i døre eller trækkes omkring skarpe kanter eller hjørner. Maskinen må ikke køres hen over ledningen. Hold ledningen på afstand af varme overflader. Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og andre kropsdele på sikker afstand af åbninger og bevægelige dele. Lad være med at stikke genstande ind i åbninger eller at bruge apparatet med blokerede åbninger. Hold åbninger fri for ) OEL=grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, *) Ekstra tilbehør / Udstyr afhænger af model. Oversættelse af den originale instruktionsbog

18 støv, fnug, hår og andet, der kan reducere luftstrømmen. Må ikke anvendes udendørs ved lave temperaturer. Må ikke anvendes til opsugning af brandfarlige eller brændbare væsker som f.eks. benzin eller på områder, hvor sådanne væsker forefindes. Undgå at støvsuge rygende eller brændende materialer som f.eks. cigaretter, tændstikker eller varm aske. Vær særlig forsigtig ved støvsugning på trapper. Undlad at bruge apparatet uden filter. Hvis maskinen ikke fungerer, som den skal, eller er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller nedsænket i vand, skal den afleveres på et servicecenter eller returneres til forhandleren. Hvis der løber skum eller væske ud af apparatet, skal det straks slukkes. Maskinen må ikke anvendes som vandpumpe. Maskinen er beregnet til støvsugning af blandinger af luft og vand. Tilslut apparatet til en stikkontakt, der er jordet korrekt. Stikkontakten og forlængerledningen skal have en aktiv beskyttende leder. Sørg for god ventilation på arbejdsstedet. Brug ikke apparatet som stige eller trappestige. Maskinen kan vælte og blive beskadiget. Fare for tilskadekomst. For standardmaskiner (med typebetegnelse -0, -) gælder følgende: Denne støvsuger er ikke velegnet til opsugning af farligt støv. Brug kun stikket på støvsugeren til det i betjeningsvejledningen beskrevne formål. Risici. Elektriske komponenter FARE Maskinens øverste del indeholder strømførende dele. Berøring af strømførende komponenter medfører alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. Maskinens øverste del må ikke udsættes for vandstænk. FARE Elektrisk stød på grund af ) OEL=grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, *) Ekstra tilbehør / Udstyr afhænger af model. Oversættelse af den originale instruktionsbog 7

19 fejlbehæftet strømledning. Berøring af en fejlbehæftet strømledning kan medføre alvorlig tilskadekomst og endda dødelig personskade. Undlad at beskadige strømledningen (ved f.eks. at køre over den, trække i den eller mase den). Kontrollér med jævne mellemrum, at strømledningen ikke er beskadiget eller slidt. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret Nilfisk forhandler eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare. Strømledningen må under ingen omstændigheder vikles rundt om operatørens fingre eller nogen kropsdel.. Farligt støv ADVARSEL Farlige materialer. Støvsugning af farlige materialer kan føre til alvorlige eller dødelige ulykker. Følgende materialer må ikke opsamles med maskinen: varme materialer (brændende cigaretter, varm aske, osv.) brandfarlige, eksplosive, aggressive væsker (f.eks. benzin, opløsningsmidler, syrer, alkalier osv.) brandfarligt, eksplosivt støv (f.eks. magnesium- eller aluminiumstøv, osv.). For standardmaskiner (med typebetegnelse -0, -) gælder følgende: Følgende materialer må ikke opsamles med maskinen: Farligt støv..3 Reservedele og tilbehør FORSIGTIG Reservedele og tilbehør. Anvendelse af uoriginale reservedele, børster og tilbehør kan nedsætte sikkerheden og maskinens funktion. Anvend kun originale reservedele og Nilfisk tilbehør. Reservedele, der kan have indflydelse på operatørens sundhed og sikkerhed eller maskinens funktion fremgår herunder: Beskrivelse Art.nr. Flat filter PTFE, stk Fleecefilterpose, stk Engangspose, stk Long Life filterpose, stk Motorluftkølingsfilter PET, stk I brandfarlige eller eksplosionsfarlige atmosfærer FORSIGTIG Maskinen er ikke egnet til brug i brandfarlige eller eksplosionsfarlige atmosfærer eller hvor en sådan atmosfære kan opstå ved forekomst af flygtige væsker eller brændbare dampe eller luftarter. 7 ) OEL=grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, *) Ekstra tilbehør / Udstyr afhænger af model. Oversættelse af den originale instruktionsbog

20 3 Betjening/drift FORSIGTIG Beskadigelse på grund af forkert netspænding. Tilslutning til forkert netspænding kan beskadige apparatet. Kontrollér, at spændingen på typeskiltet stemmer overens med spændingen i det lokale forsyningsnet. 3. Start og betjening af maskinen Kontrollér, at startknappen er slukket (i position 0). Kontrollér, at filter/filtre er monteret i apparatet. Kobl nu støvsugerslangen til apparatet ved at presse slangen ind i udtaget, indtil den sidder godt fast. Tilslut slanger med slangehåndtaget, drej slangerne for at sikre, at de er monteret korrekt. Montér det ønskede mundstykke på røret. Vælg mundstykke afhængig at materialetypen, der skal opsuges. Ved anvendelse til støvsugning i forbindelse med støvproducerende værktøjer, skal enden af støvsugerslangen tilsluttes med korrekt tilslutningsstykke. Sæt stikket i stikkontakten. Sæt startknappen i position I for at starte motoren. Drej I: Aktiver maskinen Drej 0: Stop maskinen Drej I: Start maskinen drej med uret for at regulere hastigheden Drej 0: Stop maskinendrej : Aktiver Auto-On/Off drej mod uret for at regulere hastigheden Drej I: Start maskinen Drej : Stop maskinen Permanent strøm i stik. Drej : Aktiver Auto-On/Off drift. Drej I+ Off: Aktiver maskinen med deaktiveret automatisk filterren gøringsfunktion Drej + Off: Aktiver Auto- On/Off-drift med deaktiveret automatisk filterrengøringsfunktion. Hastighedsregulering via separat drejehåndtag 3. Auto-On/Off stikudtag til elværktøj *) FORSIGTIG Apparatet stikkontakt * Tilslutningsstikket er designet til elektrisk tilbehørsværktøj, se tekniske data. Før tilslutning af værktøj skal både maskinen og tilbehørsværktøjet slukkes. Læs betjeningsvejledningen for apparatet, der skal tilsluttes, og overhold sikkerhedsanvisningerne nævnt heri. Tilslutningsstik med jord er indbygget i maskinen. Her kan der tilsluttes et eksternt elværktøj. Stikket er udstyret med permanent strømforsyning *), når elkontakten er tændt, dvs. maskinen kan bruges som forlængerledning. I position kan maskinen tændes og slukkes med det tilsluttede elværktøj. Snavs kan opsuges med det samme fra støvkilden. For at overholde forskrifterne må kun godkendt støvproducerende værktøj tilsluttes. Det maksimale strømforbrug for det tilsluttede elapparat er angivet i afsnittet "Specifikationer". Før kontakten sættes i position skal det sikres, at værktøj tilsluttet til tilslutningsstikket er slukket. 3.3 Push&Clean *) PC maskinen er forsynet med et halvautomatisk filterrengøringssystem, Push&Clean. Filterrengøringssystemet skal aktiveres senest, når sugeevnen ikke længere er tilstrækkelig. Regelmæssig brug af filterrengøringsfunktionen forøger filtrets levetid. Se vejledning i lynguiden. 3.4 InfiniClean *) IC maskinen er forsynet med et automatisk filterrengøringssystem, InfiniClean. Automatisk rengøring kører regelmæssigt under brug for at sikre maksimal sugeevne hele tiden. Hvis sugeevnen aftager eller ved store støvmængder anbefales en manuel filterrengøring. Sluk maskinen. Luk mundstykkets eller sugeslangens åbning med håndfladen. Sæt kontakten i position I, og lad maskinen køre ved fuld hastighed ca. 0 sekunder med sugeslangens åbning blokeret. Hvis sugeevnen stadig er nedsat, tages filteret ud og rengøres mekanisk, eller filteret udskiftes. Til nogle anvendelser, f.eks. opsamling af væsker, anbefales det at slå den automatiske filterrengøringsfunktion fra. Læs mere i kapitel Antistatisk tilslutning *) FORSIGTIG Maskinen er udstyret med et antistatisk system, der afleder statisk elektricitet, der kan dannes under støvsugning. Det antistatiske system sidder forrest på motorens øverste del og skaber jordforbindelse på indløbet til beholderen. For at sikre korrekt funktion anbefales brug af en elektrisk ledende eller antistatisk støvsugerslange. Ved indsætning af engangspose skal det sikres, at den antistatiske tilslutning er korrekt. 3.6 Luftkølingsfilter For at beskytte motoren og elektroniske dele er maskinen udstyret med luftkølingsdiffusor. Luftkølings- ) OEL=grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, *) Ekstra tilbehør / Udstyr afhænger af model. Oversættelse af den originale instruktionsbog 73

21 diffusoren skal rengøres regelmæssigt. Ved arbejde på steder med høj koncentration af fint støv i luften anbefales det at udstyre maskinen med en ekstra luftkølingsfilterpatron for at forhindre, at støvet sætter sig i motor og luftkanaler. Hør nærmere hos din lokale forhandler. FORSIGTIG Hvis luftkølingsfilteret er tilstoppet af støv, kan motorens overbelastningssikring slå fra. Sluk maskinen, rengør luftkølingsfilteret og lad maskinen køle af i ca. minutter. 3.7 Opsugning af væsker FORSIGTIG Maskinen er forsynet med en væskestandsmåler, der slukker for maskinen, når den maksimale væskestand nås. I det tilfælde slukkes maskinen. Maskinen tages ud af stik, og beholderen tømmes. Maskinen må kun anvendes til væskeopsamling, når væskestandsmåleren fungerer korrekt, og filter er monteret. Opsugning af væsker. Sug ikke brændbare væsker op. Før væskeopsugning aftages filterpose/ affaldspose, og det kontrolleres, at væskestandsmåleren fungerer korrekt. Hvis der opstår skum, skal arbejdet øjeblikkeligt indstilles, og beholderen tømmes. Rengør væskestandsmåleren regelmæssigt, og undersøg den for tegn på skader. Tag maskinen ud af stik, før beholderen tømmes. Kobl slangen fra apparatet ved at trække i slangen. Løsn beslaget ved at trække det ud forneden, så motorenheden frigøres. Løft øverste motordel ud af beholderen. Efter væskeopsugning skal beholderen tømmes og rengøres, og væskestandsmåleren rengøres. Beholderen tømmes ved at vippe den bagud og til siderne og hælde væsken i et gulvafløb eller lignende. Placér igen motorenheden på beholderen. Fastgør motorenheden ved hjælp af beslagene. Hvis maskinen bevæges kraftigt, kan det fejlagtigt udløse væskestandsmåleren. Sluk maskinen og vent 3 sekunder for at nulstille enheden. Fortsæt arbejdet. 3.8 Opsamling af tørre materialer FORSIGTIG Opsugning af miljøfarlige stoffer. Opsugede materialer kan være farlige for miljøet. Bortskaf materialet i henhold til de lovmæssige forskrifter. Træk stikket ud af stikkontakten før tømning efter tørsugning. Løsn beslaget ved at trække det ud forneden, så motorenheden frigøres. Løft øverste motordel ud af beholderen. Filter: Kontroller filtrene. Filteret rengøres ved at ryste, børste eller vaske det. Filteret skal være helt tørt, før støvsugning kan genoptages. Støvsugerpose: Kontroller, om støvsugerposen er fyldt. Skift støvsugerposen, hvis den er fuld. Fjern den gamle støvsugerpose. Den nye pose isættes ved at føre papstykket med gummimembran ind i støvsugerindtaget. Sørg for, at gummimembranen skubbes ind forbi forhøjelsen på støvsugerindtaget. Efter tømning:lås motorenheden oven på beholderen, og fastgør motorenheden med beslagene. Støvsugning må ikke foretages uden korrekt monteret filter. Maskinens sugeeffekt afhænger af filterets og støvsugerposens størrelse og kvalitet. Benyt derfor altid originale filtre og støvsugerposer. 4 Efter brug af maskinen 4. Efter brug Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug. Rul ledningen op - start tættest ved maskinen. Ledningen kan rulles op omkring håndtag eller kabelkroge på motorenhed eller beholder. Visse modeller har særlige holdere til tilbehør. 4. Transport Lås alle beslag før transport. Vip ikke maskinen, hvis der er snavset vand i tanken. Maskinen må ikke løftes med krankrog. Maskinen må ikke løftes i vognhåndtaget*) 4.3 Opbevaring FORSIGTIG Opbevar apparatet på et tørt sted beskyttet mod regn og frost. Apparatet skal altid opbevares indendørs. 4.4 Opbevaring af tilbehør og værktøj Til praktisk transport og opbevaring af tilbehør og værktøj er der indbyggede beslag på siden af maskinen til fastgørelse med remme eller lignende. Bag på maskinen sikker en fleksibel rem og kroge til fastgørelse af slange og ledning. Se vejledning i lynguiden. Ekstra adapterplade *) med fastgørelsessystem kan monteres oven på maskinen til fastgørelse af opbevaringsbokse i eller 4 punkter. Tag elledningen ud af stikket før montering af adapterpladen. FORSIGTIG *) Maskinen må ikke løftet i adapterpladen uden korrekt monteret opbevaringsboks. Bemærk apparatets vægt og balance ved opbevaring. Maksimal vægt for opbevaringsbokse er 30 kg. 74 ) OEL=grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, *) Ekstra tilbehør / Udstyr afhænger af model. Oversættelse af den originale instruktionsbog

22 4. Genanvendelse af maskinen Før aflevering til genbrug skal maskinen gøres ufunktionel.. Tag stikket til maskine ud af kontakten.. Skær ledningen af. 3. Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Som specificeret i det europæiske direktiv 0/9/EF vedr. elektriske og elektroniske apparater, skal gamle elektriske apparater indsamles særskilt og genvindes miljømæssigt forsvarligt. Vedligeholdelse. Regelmæssig service og eftersyn Regelmæssig service og eftersyn af maskinen skal foretages af en passende kvalificeret person i overensstemmelse med relevant lovgivning og relevante forskrifter. Der bør især foretages elektrisk prøvning af jordtilslutning, isolationsmodstand, og den fleksible lednings tilstand skal kontrolleres hyppigt. I tilfælde af fejl eller skader SKAL maskinen tages ud af drift, gennemgås i enkeltheder og repareres af en autoriseret servicetekniker. Mindst en gang årligt skal en Nilfisk tekniker eller tilsvarende uddannet person udføre teknisk eftersyn inklusive filtre, lufttæthed og betjeningsmekanismer. Apparater i støvklasse H skal efterses en gang årligt for filtersystemets effektivitet. Hvis filteret ikke opfylder effektivitetskrav for støvklasse H, skal filteret udskiftes.. Vedligeholdelse Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres vedligeholdelse. Før brug af apparatet, skal du sørge for, at den angivne frekvens og spænding på typeskiltet svarer til netspændingen. Maskinen er designet til kontinuert, belastende arbejde. Afhængigt af antallet af driftstimer skal støvfiltret udskiftes. Hold maskinen ren med en tør klud og en smule rengøringsmiddel. For maskiner af støvklasse L (typebetegnelse -0L, -L) gælder følgende: Under vedligeholdelse og rengøring skal maskinen håndteres, så der ikke opstår fare for personalet i serviceområdet ventileres godt bæres beskyttelsesudstyr rengøres, så ingen skadelige stoffer forurener omgivelserne. Nærmere oplysninger om eftersalgsservice fås hos jeres forhandler eller lokale Nilfisk serviceafdeling. Se bagsiden af dette dokument. 6 Yderligere oplysninger 6. EU-overensstemmelseserklæring Nilfisk A/S Kornmarksvej DK-60 Brøndby DANMARK erklærer hermed, at produktet VAC - Commercial/Industrial - Wet/Dry beskrivelse 0-40V; 00-0V; ~, 0/60 Hz, IPX4 Type ATTIX 33-**-**; ATTIX 44-**-** overholder følgende standarder: EN 6033-:0+A:04 EN :0 EN 04-:006+A:009+A:0 EN 04-:997+A:00+A:008 EN :04 EN :03 EN 08:0 Under overholdelse af bestemmelserne i: Maskindirektivet 006/4/EF EMC-direktiv 04/30/EC RoHS-direktivet 0/6/EU Hadsund, Anton Sørensen Senior Vice President Global R&D ) Første stjerne angiver funktionsklasse. 0 = Standard/Basic type; = Auto on/off strømforsyning. Anden stjerne angiver model og specialtype (f.eks. støvklasse). = standard, L = støvklasse L. Tredje og fjerde stjerne angiver filterrengøringstype. PC = Push&Clean; IC = InfiniClean Ved vedligeholdelse eller reparation skal alle forurenede dele, der ikke kan rengøres korrekt: pakkes i forseglede poser bortskaffes ifølge gældende regler for farligt affald. ) OEL=grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, *) Ekstra tilbehør / Udstyr afhænger af model. Oversættelse af den originale instruktionsbog 7

23 6. Specifikationer ATTIX 33, ATTIX IC 33-L PC 33-L IC EU, FR DK/CH/AU/NZ GB 30V GB 0V US JP 44-L PC 44-L IC 33-0 IC 33-L PC 33-L IC 44-L PC 44-L IC 33-0 IC 33-L PC 33-L IC 44-L PC 44-L IC 33-L PC 33-L IC 44-L PC 44-L IC 33-0 IC 33- PC 33- IC 44- PC 44- IC 33-0 IC Spænding V Strømforsyning P IEC W Tilsluttet effekt, stikkontakt til el-værktøj W /4,6A 0/4,6A - 000,34 890/7,4A, 890/7,4A, 00 Netfrekvens Hz 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 Sikring A Beskyttelsesgrad (fugt, støv) IPX4 Beskyttelsesklasse (elektrisk) I Maks. Luftstrøm * l/s m 3 /h CFM Maks. Undertryk Lydtryksniveau LPA (IEC ) kpa hpa i H 0 db(a) 69 ± Støjniveau under arbejde db(a) 60 ± Vibration ISO 349, ah m/s, Vægt kg lb 4, 3,9 4, 3,9 6 3,3 4, 3,9 4, 3,9 6 3,3 4, 3,9 4, 3,9 6 3,3 4, 3,9 6 3,3 4, 3,9 4, 3,9 6 3,3 4, 3,9 Filter, overfladeareal m 0, Støvklasse - L L - L L - L L L L * målt ved turbinen Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes. 76 ) OEL=grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, *) Ekstra tilbehør / Udstyr afhænger af model. Oversættelse af den originale instruktionsbog

24 HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk A/S Kornmarksvej DK-60 Broendby Tel.: (+4) sk.com SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk srl. Edifi cio Central Park Herrera 8, 6th fl oor/604 Ciudad de Buenos Aires Tel.: (+4) sk.com.ar AUSTRALIA Nilfisk Pty Ltd Unit /3 Bessemer Street Blacktown NSW 48 Tel.: (+6) sk.com.au AUSTRIA Nilfisk GmbH Metzgerstrasse 68 0 Bergheim bei Salzburg Tel.: (+43) sk.at BELGIUM Nilfi sk n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 070 Tel.: (+3) sk.be BRAZIL Nilfi sk do Brasil Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 0 40 Andar, Sala 03 SP Sao Paulo Tel.: (+) / sk.com.br CANADA Nilfi sk Canada Company 40 Superior Boulevard Mississauga, Ontario LT L Tel.: (+) sk.ca CHILE Nilfi sk S.A. (Comercial KCS Ltda) Salar de Llamara Santiago Tel.: (+6) sk.cl CHINA Nilfi sk 489 Yindu Road Xinzhuang Industrial Park 008 Shanghai Tel.: (+86) sk.cn CZECH REPUBLIC Nilfi sk s.r.o. VGP Park Horní Počernice Do Čertous / Praha 9 Tel.: (+40) sk.cz DENMARK Nilfi sk Danmark A/S Industrivej Hadsund, DK-960 Tel.: sk.dk FINLAND Nilfi sk Oy Ab Koskelontie 3 E 090 Espoo Tel.: (+38) sk.fi FRANCE Nilfi sk SAS 6 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette 9978 Courtabouef Cedex Tel.: (+33) sk.fr GERMANY Nilfisk GmbH Guido-Oberdorfer-Straße Bellenberg Tel.: (+49) (0)7306/ sk.de GREECE Nilfisk A.E. Αναπαύσεως 9 Κορωπί Τ.Κ Tel.: (30) sk.gr HOLLAND Nilfisk B.V. Versterkerstraat 3 AN Almere Tel.: (+3) sk.nl HONG KONG Nilfisk Ltd. 00 HK Worsted Mills Industrial Building 3-39, Wo Tong Tsui St. Kwai Chung, N.T. Tel.: (+8) sk.com HUNGARY Nilfisk Kft. II. Rákóczi Ferenc út 0 30 Szigetszentmiklós-Lakihegy Tel.: (+36) sk.hu INDIA Nilfisk India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala Andheri (East) Mumbai Tel.: (+9) sk.in IRELAND Nilfisk Stokes Place St. Stephen s Green Dublin Tel.: (+3) sk.ie ITALY Nilfisk SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Tel.: (+39) (0) sk.it JAPAN Nilfisk Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: (+8) sk.com MALAYSIA Nilfisk Sdn Bhd Sd 33, Jalan KIP 0 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara 00 Kuala Lumpur Tel.: (60) sk.com MEXICO Nilfisk de Mexico, S. de R.L. de C.V. Pirineos # Int Microparque Industrial WSantiago 760 Queretaro Tel.: (+) (44) sk.com NEW ZEALAND Nilfisk Limited Suite F, Building E 4 Tawa Drive 063 Albany Auckland Tel.: (+64) Website: sk.com NORWAY Nilfisk AS Bjørnerudveien 4 66 Oslo Tel.: (+47) sk.no PERU Nilfisk S.A.C. Calle Boulevard 6, Of. 703, Lima 33- Perú Lima Tel.: () sk.com POLAND Nilfisk Sp. Z.O.O. Millenium Logistic Park ul. 3 Maja 8, Bud. B Pruszków Tel.: (+48) sk.pl PORTUGAL Nilfisk Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edifi cio, A P Sintra Tel.: (+3) RUSSIA Nilfisk LLC Vyatskaya str. 7, bld. 7/st 70 Moscow Tel.: (+7) sk.ru SINGAPORE Den-Sin Tuas Avenue Singapore Tel.: (+6) SLOVAKIA Nilfisk s.r.o. Bancíkovej /A SK-8 03 Bratislava Tel.: (+4) sk.sk SOUTH AFRICA WAP South Africa Newton Street Spartan 630 Tel.: (+7) SOUTH KOREA Nilfisk Korea 3F Duksoo B/D, 37- Sungsoo-Dong Ga Sungdong-Gu, Seoul Tel.: (+8) sk.co.kr SPAIN Nilfisk S.A. Torre d Ara, Passeig del Rengle, Plta. 0 a 0830 Mataró Tel.: (34) SWEDEN Nilfisk AB Taljegårdsgatan Mölndal Tel.: (+46) sk.se SWITZERLAND Nilfisk AG Ringstrasse 9 Kircheberg/Industri Stelz 900 Wil Tel.: (+4) sk.ch TAIWAN Nilfisk Ltd Taiwan Branch (H.K) No., Wan Fang Road Taipei Tel.: (+88) sk.tw THAILAND Nilfisk Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok 0900 Tel.: (+66) sk.co.th TURKEY Nilfisk A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye, 3477 Istanbul Tel.: sk.com.tr UNITED ARAB EMIRATES Nilfisk Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box 98 Sharjah Tel.: (+97) (0) sk.com UNITED KINGDOM Nilfisk Ltd. Nilfisk House, Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA 9BQ Tel: (+44) (0) sk.co.uk UNITED STATES Nilfisk, Inc. 943 Winnetka Ave N, Brooklyn Park Minnesota MN- 44 sk.com VIETNAM Nilfisk Vietnam No. Doc Ngu Str. P. Vinh Phúc, Q.Ba Dinh Hanoi Tel.: (+84) sk.com

MAXXI II - Instructions for use

MAXXI II - Instructions for use MAXXI II - Instructions for use 107406014 C (03. 2016) ... 6... 14... 22... 30... 38... 46... 53... 60... 67... 74... 82... 90... 98... 106...113... 120... 128... 135... 143... 151... 159... 167... 175...

Læs mere

Buddy II. Instructions for use. 107410902 c (05.2015) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. Instructions for use. 107410902 c (05.2015) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI Instructions for use 107410902 c (05.2015) ----------- Copyright 2015 Nilfisk A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo...

Læs mere

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 930 Q INSTRUCCIONES DE USO 1 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 10 Instructions

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI User manual 107410902 (03.2014) ----------- Copyright 2014 Nilfisk-Advance A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo... 21-25

Læs mere

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B Operating instructions AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 15 Gebruiksaanwijzingen... 22 Istruzioni per l uso... 29

Læs mere

F INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

F INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 F INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO 2 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 9 Instructions

Læs mere

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 A

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 A Operating instructions AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 A Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 16 Gebruiksaanwijzingen... 24 Istruzioni per l uso... 2

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

107410954 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107410954 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 10741094 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI UZ 934 INSTRUCCIONES DE USO 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano...

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402583 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI 80P INSTRUCCIONES DE USO 1 2 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano...

Læs mere

C / C / C C X-TRA (C NZ) C / C X-TRA, C / C X-TRA. Brugsvejledning

C / C / C C X-TRA (C NZ) C / C X-TRA, C / C X-TRA. Brugsvejledning C 100.7 / C 105.7 / C 110.7 C 110.7 X-TRA (C 110.7 NZ) C 120.7 / C 120.7 X-TRA, C 125.7 / C 125.7 X-TRA Brugsvejledning DA 02.2018 Instruktionen består af 3 dele. Del 1:3 Sikkerhedsinstruktioner. Part

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403090 b (09.2013) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO-ZH

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403090 b (09.2013) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO-ZH Nilfisk Elite Instructions for use 107403090 b (09.2013) ------------ Elite 7 25 2 4 6 3 11 5 1 8 9 10 14 21 22 23 15 24 19 12 17 18 13 16 20 2 Elite Instructions for use... 4-12 Betriebsanleitung... 13-21

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch...11 Français... 14 Nederlands... 17 Italiano...

Læs mere

Instructions for use e ( ) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO ET-LV-LT-PL-CS-SK-HU-SL-EL-TR-RU

Instructions for use e ( ) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO ET-LV-LT-PL-CS-SK-HU-SL-EL-TR-RU Instructions for use 107412672 e (11.2015) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO ET-LV-LT-PL-CS-SK-HU-SL-EL-TR-RU 5 3 2 4 1 10 7 6 9 11 14 8 21 22 23 24 15 25 17 19 13 18 12 16 20 2 EN DE FR ES PT IT NL

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH Nilfisk Smart User Manual 107412814 (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual...

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Læs mere

302002028 C. auto auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 7-M B1 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

302002028 C. auto auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 7-M B1 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO auto auto 8 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB 7-M B INSTRUCCIONES DE USO auto auto 4 5 6 7 6 8 7 9 Indhold Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107405529 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL500 INSTRUCCIONES DE USO 01 ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83...

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

GD 1000 Series Operating Instructions

GD 1000 Series Operating Instructions GD 1000 Series Operating Instructions 107402564 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

Operating instructions MAXXI II

Operating instructions MAXXI II Operating instructions MAXXI II 107406014 B ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83... 91... 99... 106...113... 120... 128... 135... 143... 151... 159... 167... 175... 182...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide 107140470 B 2 A B C Max. 50 C 0 3 4 0 C EN DE FR NL IT NO SV DK SF SL HR SK PL HU RU ET LV LT ES PT EL TR RO JA ZH KO Dette dokument Dette dokument indeholder de for maskinen

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

302002027 D. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI

302002027 D. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI auto auto auto auto auto 7 D INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB -H/5-H/7-H INSTRUCCIONES DE USO IVB -H 11 14 9 auto IVB -H 1 1 4 5 8 6 1 1 7

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

AERO 20 AERO a

AERO 20 AERO a www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 a DANSK - Driftsvejledning Vigtige sikkerhedshenvisninger Før De tager sugeren i drift, skal De læse driftsvejledningen igennem og opbevare den tilgængeligt.

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

MC 8P - Instructions for use

MC 8P - Instructions for use MC 8P - Instructions for use 301002670 B (10-2015) MC 8P 1 2 12 3 11 10 4 9 5 8 7 6 3 Indhold 1 Sikkerhedshenvisninger...93 2 Beskrivelse...94 2.1 Anvendelsesformål...94 2.2 Betjeningselementer...94 3

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC Quick Start Guide QSG ATTIX 30-40-50 - PN: 302003204-2008-02-11 A 2. * 4.* 5.* 6.* 2 A ATTIX 30-01 PC BATT 2. 4. 3 A 2. 4. 5. 6. 6. 4 B 2.

Læs mere

GD / UZ 930 Operating Instructions

GD / UZ 930 Operating Instructions GD / UZ 930 Operating Instructions 107402584 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere