Et landsbydegnepars liv og virke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et landsbydegnepars liv og virke"

Transkript

1 Et landsbydegnepars liv og virke Af Aksel Andersen Jens Andersen var født den 15. september 1865 på Lille Lervadgård, Føvling sogn. Han var søn af Mads Olesen Andersen (f. 1. dec. 1833) og Ellen Kirstine Schou (f. 11. nov. 1829). Farfaderen var Anders Olesen, ejer af Lervad gård, og denne havde nok ment, at sønnen kunne have valgt en rigere pige. Men endelig en dag sagde han:»vi skal til at stryge sten«. Det var måden, hvorpå han med delte, at tilladelsen var givet, og at brylluppet snart skulle fejres. Det skete 8. marts Det blev et slidsomt liv, der da indledtes. Der var vist kun 6 agre, en gammel hest og et par køer at begynde med, og hvert år skulle yderligere et stykke hede tages under plov. Et par store mergelgrave vidner om, hvordan jordfor bedring fandt sted. I ægteskabet var der tre sønner. Den yngste, Niels (23/ /7 1932) overtog fødegården. Den ældste, Anders (26/ / ) lærte husflid og grundlagde Husflidsskolen i Askov, hvor han også fremstillede håndvæve og sløjdmateriel. Han var en dygtig og»selfmade man«, landskendt under navnet Anders Lervad. Den mellemste søn var Jens. Han fortæller selv, at hans moster Kirsten giftede sig i en moden alder med enkeman den Peter Hansen, der var købmand og havde en kirke stald, hvor hestene kunne sættes ind under gudstjenesten. Der var også lidt beværtning, og ejendommen blev i mange år benævnt som»kroen«. Den blev også brevsamlingssted og holdeplads for postvognen fra Holsted.

2 218 AKSEL ANDERSEN Føvling skole i Jens Andersens tid. Ægteparret var barnløst, og den lille Jens var nok deres yndling. De har måske i spøg snakket med drengen, om han ville bo hos dem, og som seksårig tog han dem på ordet og fik således et hjem mere. Det var nok ved deres hjælp, han blev i stand til at komme på seminariet i Jelling 1882 og læse til lærer. Han havde da allerede prøvet gerningen i praksis et par vintre. Det var dengang muligt at ansætte ganske unge mennesker som»underlærere«, og Jens Andersen var kun 15 år, da han begyndte. Derfor kunne han, da han blev pensioneret, spøgefuldt, som hans natur var, sige, at han kunne holde 50 års jubilæum som lærer. Det morede ham også at sige, at han havde virket under 5 biskopper, 5 prov ster og 5 præster. Seminarieopholdet i Jelling blev den helt store oplevelse for den unge landmandssøn. Han interesserede sig stærkt for fagene, og der var et godt sammenhold i hans klasse. De mødtes siden og holdt jubilæum i Jelling nogle gange, og det var ham en stor glæde at gense kammera terne og at følge med i, hvordan det gik dem.

3 ET LANDSBYDEGNEPARS LIV OG VIRKE 219 Jens Andersen. Augusta Andersen, f. Jørgensen. Allerede som stor dreng havde han skrevet vers, som var blevet trykt i»illustreret Tidende«. Denne evne udvikledes, så han på seminariet gik under navnet»poeten«, hvad der glædede ham meget. Det var ikke så ligetil at få embede efter dimissionen fra Jelling i Jens Andersen underviste således ved en lille privatskole i Holsted, hvor han traf sin senere hustru Karen Augusta Jørgensen (29/ /9 1952), datter af møller Johannes Jørgensen. I tre år var han ansat ved en privat skole i Ålborg, og så fulgte et par vikarår i København. Da så embedet ved hans barndoms skole i Føvling blev ledigt, søgte han det og kaldedes i 1895 til lærer og kirkesanger. Han og Augusta holdt bryllup, og nu begyndte et virk somt liv for dem begge. Jens Andersen satte en ære i at være en dygtig lærer. Det glædede ham, når dygtige elever drev det vidt, og han så gerne, at de fortsatte skolegangen på realskole. Der var på mange måder kappestrid mellem nabolærere.

4 220 AKSEL ANDERSEN Dette førte til dannelsen af P. 0.: Praktisk Øvelsesforening. Med regelmæssige mellemrum afholdtes lærermøder på skift i hinandens skoler, og bestyrelsen havde da i forvejen udpeget den, der skulle demonstrere sin undervisning med en opgave. Når børnene var sendt hjem, blev der kritiseret, ofte så ubarmhjertigt, at det kneb med at få de nye, unge lærerkræfter som medlemmer af P. 0. Men denne for enings virke har utvivlsomt bidraget til at højne undervis ningen i egnens skoler. Det var folk som Chr. Søgaard, Holsted, A. Grand, Holsted, og Hans Ebbesen, Stenderup, der sammen med Jens Andersen, Føvling, førte an og vir kede inspirerende på unge kolleger. Lokaleforholdene var primitive. Børnene sad ved to mands pulte, og bag katederet hang den sorte tavle. Kun stigt lys var der ikke tale om, så første time kunne om vin teren godt være så mørk, at man som en selvfølge da havde fortællefag: bibelhistorie eller danmarkshistorie. Siden fulgte så regning med griffel på skifertavle, hvor det var be kvemt at viske ud med spyt på en finger. Mere fremskredne havde en lille vandflaske og en klud. Skriftlig dansk bestod oftest af diktat eller genfortælling. Så var der jo også skriveøvelser i overintendant Jørgensens skrivehefter og som regel sidst på dagen mundtlig dansk, der oftest var op læsning. Dejligt var det, hvis læreren ville slutte med højt læsning af et kapitel i»bogen«. Den tids sangundervisning bestod gerne i, at læreren spillede for på violin gående op og ned mellem pultene, mens børnene sang efter Rasmus sen-lidemarks»sangbog for skole og hjem«. Det må ikke glemmes, at religionsundervisningen ikke blot bestod af bibelhistorie. De større børn måtte også have»lærebog«, og så skulle skriftsteder og salmevers læres udenad. Ved den årlige»eksamen«mødte skolekommissio nen med præsten i spidsen op sammen med interesserede forældre. Det gjaldt da om, at børnene kunne svare kvikt og rigtigt, når læreren katekiserede.

5 ET LANDSBYDEGNEPARS LIV OG VIRKE 221 Det kunne også ske, at der kom»visitats«af provst eller biskop. Ved en sådan lejlighed spurgte den muntre biskop Olesen, Ribe, min far:»de er så lærer og kirkesanger?ja«,»og Deres kone er organist?ja«.»hvordan kom mer så kirkesangeren og organisten ud af det med hinan den?ja, hun angiver jo både takt og tone«, lød svaret, der blev modtaget i bedste lune. Men organisten var en god støtte for sin mand i hans ar bejde. Der var f.eks. salmemelodierne. Selv om»folk«sæd vanligvis bedst kunne lide de gammelkendte toner, kunne det hænde, at en ny præst var»laubianer«og ønskede for andring, og så måtte degn og organist slide i det med for beredelse, så forsangeren kunne melodien, og musikken var ikke hans allerstærkeste side. Jens Andersen kunne lide betegnelsen»degn«, og til deg nekaldets forpligtelser hørte føringen af kirkebøgerne. Alle fødsler, vielser, dødsfald m.m. blev meldt til præsten og af denne indført direkte i den læderindbundne ministerialbog. Hos degnen blev anmeldelserne først skrevet i en kladde bog, og siden skulle præstens indførelser skrives i degnens ministerialbog. Disse to eksemplarer måtte af brandrisikogrunde ikke opbevares én nat under samme tag. Derefter skulle de konfereres, så rigtigheden stod fast. En af degnens pligter var at»synge lig ud«. Dvs. at han ved højtideligheden, når kisten med den døde skulle føres bort fra hjemmet, forkyndte troen, bad fadervor og sang for med en salme. Ved begravelsen gik han og præsten side om side i spidsen for ligtoget. Var der så mindehøjtidelig hed efter jordfæstelsen med kaffebord eller middag i for samlingshuset, ventedes det også, at degnen var til stede, sang for og helst holdt en tale. Ikke blot ved begravelser, men også ved andre af hjem mets fester var degnen og hans kone selvskrevne gæster, der sad til højbords og ledede festen. I løbet af de 35 år æn dredes skikke og traktement vel noget, men hovedretten

6 222 AKSEL ANDERSEN ved en festmiddag var gerne kødsuppe og suppekød med peberrod. Det var da ikke mindst degnekonens pligt at øse op til gæsterne, og disse havde ofte forberedt sig ved at sørge for en god appetit. Ved en sådan lejlighed, fortalte min mor, at hun havde øst to store portioner op til en mand, og da hun ikke var parat med den tredje, tog man den selv opøserskeen og forsynede sig, og det var med top. Hele hans spisning foregik i absolut tavshed, og hans første replik var, da han lænede sig over bordet og spurgte:»håer do fåt di row søj, Kjesten Mari?«(Har du fået din rug sået, Kirsten Marie?). Meget af dette foregik, som man vil forstå, i forsamlings huset. Det lå sydøst for skolen i Føvling og var opført i Der blev tegnet aktier for at skaffe pengene, og en be styrelse forestod driften. Der var foruden køkken den lille og den store sal. Sidstnævnte havde ribber langs endevæg gen og blev brugt som gymnastiksal både af sognets unge, der dannede en gymnastikforening, og af skolen, som ikke havde egen sal. I denne anledning skrev Jens Andersen følgende versifi cerede tale: Forsamlingshuset Hvorfor har vi huset bygget? For de unge og de gamle her at samle; samle dem ved vintertider og når korn på marken skrider, samle fra forskelligt virke lidt til skole, lidt til kirke, samles her på gulvets bænke for at løftes, for at tænke, for at spørge, for at svare, mangen tåget tanke klare, lyse op, hvad godt er fremme, verden ude - mest dog hjemme.

7 - ikke - selv ET LANDSBYDEGNEPARS LIV OG VIRKE 223 And skal vækkes, krop skal strækkes! Se en gang langs endevæggen ribberækken. Rankning for hver lemmedasker, for hver tung og søvnig trasker, så en karl i nutidsdage som en Jarl fra Snorres sage stærk og spændig, let, behændig, fast i gang under sang glad de unge kræfter måler. Og den unge, muntre pige som hans lige frisk og fager os betager. Kiv og kort skal her på port, godt og sandt får her kun plads. Ingen tant (jo, dilettant!) og intet glas, stundom dog en munter spas, når det er vort sind tilpas. For den muntre ungdom dans vild, fra sind og sans, men en glad, uskyldig leg den forbyder huset ej. Selv vi gifte mænd og koner drages af musikkens toner og så glad i dansen går, som vi var de tyve år, den gamle er til fals i en lille Pérevals! Så der bordes, og der bænkes, dugen bredes, kaffen skænkes. Kurvens indhold, gode sager, herligt smager. Men når kæberne er trætte, ja, og maverne er mætte, vi adrætte mægtigt rører vore tunger, vore lunger med en sang, så salen runger.

8 - - da 224 AKSEL ANDERSEN Talen går så glat i kor om vort bord, alle har det rette ord, men for enkeltmand det kniber, når han griber kniven og på bordet banker, bli'r hans tanker som en flok forskræmte harer, der til alle sider farer. Men opmand dig kun, du danske, du kan være ganske, ganske fri - om tanken slår et sving, det gør såmænd ingenting, dog er vrøvl en slemme ting. For at gavne og fornøje, om det jævne og det høje, unge, gamle vil vi samle. Gid det være os en ære godt til huse her at bære, gid det gode, sande, skønne altid her må have hjemme, altid her må nyde fremme vil sagen godt sig lønne. Her vi drøfter vore sager fra den danske folkeager. Politik og mejeri, sogneråd og andre råder i så mangen en forening, mange har forskellig mening. Dirigentens hverv vi ærlig ofte kalde må besværlig, er han end bestemt og myndig. Lave hus i landsbygade gør os tit i hjertet glade. Læg dem åndens kraft på tunge, de, som taler til de unge. Fyld din plads og gør dit gavn, bær med rette samlingsnavn. Vogt vor ungdom for det stygge, vær til folkegavn og lykke, når vi samles om det ganske fællesskab, vi har som danske!

9 ET LANDSBYDEGNEPARS LIV OG VIRKE 225 Meget af dette var vel ubetalt arbejde; man forventede simpelt hen degnens medvirken. Men der var også lejlig heder, hvor der ydedes en frivillig skærv,»offer«, som i nu tidens øjne kunne forekomme lidt ydmygende at modtage. Dog kunne det hænde, især op mod højtiderne, hvor der slagtedes, at degnens hjem blev betænkt med gaver, som vidnede om hjertevarme. Men indtægterne var små og måtte suppleres på anden vis. Jens Andersen var således revisor i brugsforeningen, og mange var de fakturabind, han måtte kontrollere mod en ringe betaling. Så var der aviserne. Mod linjebetaling blev der skrevet mindeord om afdøde, omtale af jubilæer og mødereferater. Føvling lå inden for et område, hvor»kol ding Folkeblad«og»Vestkysten«konkurrerede. Så kunne det samme arbejde i afskrift sendes begge steder hen. En gang ville den ene avis sikre sig eneretten til fars referater, og de var da så snedige at spørge mor først.»tilbyd ham en telefon, det står han ikke for«, var svaret. Det gjorde de så og forhøjede samtidig betalingen til 7 øre pr. linje. Til degneparrets mange gøremål hørte også modtagelse og beværtning af foredragsholdere ved Føvling Foredrags forenings møder. Det var mest højskolelærere og omegnens præster. Mange af dem var gengangere, hvis vaner og øn sker efterhånden var kendt. Det må have været en besvær lig og krævende levevej at rejse omkring som foredragshol der med tog og hestevogn og kolde gæsteværelser. Der var for eksempel digteren Jakob Knudsen, som der gik mange historier om. Når han ventedes, stod huset på den anden ende. Ved ankomsten havde han kun tanker for sin kørepels, som skulle bredes ud i en varm stue, så den kunne være lun og tør til hjemrejsen. Maden spillede en stor rolle, og på min mors spørgsmål, hvad han ønskede til morgenmad, kom svaret prompte:»tre blødkogte æg!«engang overraskede Jakob Knudsen med at sige:»... og efter foredraget vil jeg gerne have et varmt bad«. Mor ind- 15

10 226 AKSEL ANDERSEN vendte:»ja, men vi har jo ikke noget badeværelse«.»det gør ikke noget. De har vel en gruekedel og en vaskebalje, og hvis jeg så kan få en til at skrubbe mig på ryggen...!«mor var for undselig til at påtage sig denne hjælp til et fremmed mandfolk, og man vil vist forstå, at det heller ikke lige var noget for J. Andersen. Men han fik en god idé og foreslog jordemoderen. Dette blev accepteret, og da hun var rede, kunne digteren få sit bad. Far holdt meget af sit barndomshjem, og når vejret ellers tillod det, forsømte han sjældent lejligheden til at spadsere de ca. 2 km til Lervad efter skoletid for at se, hvordan det gik og tale med sin broder Niels og svigerinden Ellen. Det var navnlig i halvfemserne, at hans poesi blomstrede og satte frugt i smukke digte, hvoraf kun få blev trykt, så de blev ikke kendt af mange, men der var tit brug for hans evne til at skrive lejlighedssange, når der skulle være fest i venne- og familiekredsen. Desuden var han en habil amatørmaler, der bl.a. fandt sine yndlingsmotiver i bakkeområdet»åtte Bjerge«. Disse bakker havde også hans særlige interesse af en anden grund. De var oprindelig lyngklædte, og det syntes Jens Andersen, de skulle vedblive at være, så de kunne fortælle senere slægter, hvor fattig egnen engang havde været. Han kunne ikke lide, at driftige folk omend med besvær tog bakkerne under plov eller beplantede dem med gran og fyr. At bringe området tilbage til den oprindelige stand var da formålet med»fredningsforeningen Aatte Bjerge«, som Jens Andersen stiftede og med ildhu gik ind for, selv om han mødte modstand. Der blev tegnet aktier, og en del af bakkerne blev fredede. Det ville have glædet ham at se, hvorledes der nu atter efter nogle års stilstand er kommet gang i sagen med anlæg af stier, opstilling af bænke med mere. Alt dette kunne så fuldt og helt optage Jens Andersens tid og tanker. Det praktiske havde ikke hans interesse, og jeg

11 ET LANDSBYDEGNEPARS LIV OG VIRKE 227 har aldrig set ham med et haveredskab eller lignende i hæn derne. Det praktiske tog hans kone sig af, og hvilken ar bejdsbyrde påhvilede der ikke en degnekone dengang, og hvilke primitive forhold havde hun ikke at virke under! Man kunne tænke sig, at mindre beskedne folk havde fået det høje sogneråd til at flotte sig lidt mere. Om faciliteter var der bestemt ikke tale. Alt vand skulle hentes ved træpumpen ude i gården, og det snavsede vand blev båret ud igen og hældt i rendeste nen. Afløb fra køkkenvasken var der ikke. På en skammel i køkkenet stod den blå emaljerede vandspand med en vandøse på et søm i væggen. Der var komfur med en vand gryde til opvask eller lignende. Om morgenen blev der tændt op i komfuret. Til lettelse deraf var der om aftenen lagt tørv, træ og avispapir i bageovnen, så det kunne være tørt om morgenen. Tørvegløderne blev så brugt til at tænde op i skolens kakkelovne, og lærerpersonalet kom med hver sin kulskovl og hentede gløder til at tænde op i deres klas ser, så der kunne være varme, når børnene kom. Der var ofte småt med træk og godt med røg. Børnene måtte i øv rigt i sidste time sørge for, at brændselskassen var fyldt til næste dag. Man havde dengang den»vestjyske skoleordning«, som indebar, at de ældste elever havde fri om sommeren. Om vinteren var der så en klasse mere, og der ansattes en vin terlærer. I min fars tid bestod lærerpersonalet af første lærer, andenlærer, to forskolelærerinder og vinterlæreren. Det var kun lærerinderne, der havde køkken, og derfor havde mor personalet på kost. Det var hendes skik til af tensmad at servere varme levninger fra middagen. Dette fik en ældre mand, der hjalp med havearbejdet, til at komme med følgende bemærkning:»henn we æ dejn fo di unnen tow gång o æ daw«. (Henne ved degnen får de middag to gange om dagen). Som havegødning brugtes latrin, og det var der rigeligt 15*

12 228 AKSEL ANDERSEN af, da der naturligvis var gammeldags»das«med spande. Så kan vor forvænte tid med centralvarme og bad jo fore stille sig, hvordan det var at få træskoene på en mørk vin teraften og vade gennem sne på toppede brosten til det yd myge sted. Til mindre»ærinder«fandtes der i soveværelset en toiletspand med låg, og det var nok dennes karakteristi ske lyd, der engang fik en dame med en børneflok til at bruge udtrykket: morgenmusik i sovekammeret. Dette vig tige rum var i øvrigt udstyret med servante, på hvis mar morplade servantestellet, sæbekop, porcelænsfad og vand kande stod. Belysningen bestod af petroleumslamper, der skulle på fyldes og pudses. En tid (det må have været under verdens krigen) var de afløst af karbidlamper, der gav et meget skarpt lys, når de var i orden. Karbid blev også brugt til cykellygter, når aftenture var nødvendige. Det var et stort fremskridt i denne henseende, da der kunne fås dynamo lygter. Det var på de tider, at elektricitetsværket i Føvling blev bygget. Man var kommet først i Holsted, hvor vandmøllen blev grundlaget. I Føvling blev der opstillet en vindmølle og en dieselmotor. Skolen fik også strøm, men sparsomme ligheden fejrede sine triumfer. Der skulle betales afgift pr.»blus«, og skolestuerne fik ikke lys i denne omgang. Det var ikke kun far, der havde ekstraindtægter. Mor var som nævnt organist, og hun havde private spilleelever, som hun underviste i klaverets svære kunst. Honoraret her for blev på et tidspunkt sat op til 1 kr. i timen. Mon ikke det en tid var lidt af et statussymbol at have klaver i sit pri vate hjem, og så måtte datteren jo også lære at traktere det. Betalingen skete tit i naturalier. Til hjemmets forsyning med fødevarer var et af hoved punkterne slagtningen af julegrisen. Den blev leveret le vende fra en nærliggende gård. Prisen var fast, 100 kr., og så gjaldt det, at den var så fed som muligt. Det var en travl

13 ET LANDSBYDEGNEPARS LIV OG VIRKE 229 dag i køkkenet, og i kælderen var det murede saltkar, hvor flæsket opbevaredes, gjort rede. Skinkerne blev sendt til røgning. Oksekød købtes ved slagtervognen, der kom hver uge. Der kom også fiskehandler og bagervogn. Mor holdt selvfølgelig høns, og der var køkkenhave, men ellers var der jo brugsen, og mælk hentedes hver aftenstund i den førnævnte ejendom, vi kaldte»kroen«. Nu skal man ikke tro, at mor var helt ene om denne ar bejdsbyrde. Hun holdt som regel»pige«, og pladsen havde et godt ry som læreplads. En månedsløn på 35 kr. var der for meget passende. Men de penge kunne spares, da min søster, Ellen, voksede til. Vi var tre børn: Olav (1900), Ellen (1903) og jeg (1909). Det var vist Grundtvigs mor, der tillægges ordene:»skal min sidste trøje springe, bli'r han dog til bogen holdt!«i en tid, hvor der ikke fandtes no gen»ungdommens uddannelsesstøtte«, måtte de små læ rerhjem klare sig med sparsommelighed, når sønnerne skulle»læse«. Mor ydede sin indsats i den henseende. Der var jo klaveret, og hver sommer, når skolestuen stod tom, blev der lånt en bordplade fra forsamlingshuset og indret tet systue. Det var her, aflagt tøj blev vendt og syet om. Som tidligere nævnt var mor født og opvokset på Hol sted mølle, hvis historie er omtalt af hendes svigerinde, Margrethe Løbner Jørgensen, i årbog bd. 5 ( ). Hun var gift med min morbroder Jørgen, der en tid var uddeler i Askov brugsforening. Lukas Jørgensen drev mølle og elek tricitetsværk videre og var til sidst branddirektør, medens Jens Wiggo Jørgensen var købmand i Holsted. Ofte fore tog Jens Andersen om lørdagen turen på cykel til Holsted for at gøre indkøb af gode sager hos sin svoger. Morbroder Jens holdt også sin søster underrettet om forventet knap hed f.eks. på kaffe. Han havde et godt lager, og Augusta blev forsynet med en sæk ubrændte bønner. Disse blev om hyggeligt rationeret ud, og der blev gemt pakker med på skrift: jul, påske osv. På en pakke stod der»lærermøde«.

14 230 AKSEL ANDERSEN Man brændte dengang rugkerner og malede dem i kaffe møllen. Cikorie hørte med til køkkenets forråd, men om søndagen, så længe det var muligt, kom der en håndfuld ægte bønner på panden, og huset fyldtes med den lifligste duft. Mor fortalte gerne om den begejstring, der vaktes på lærermødet, da det som en løbeild spredtes mellem gæster ne, at der var»rigtig kaffe«. Man husker måske historien om konen, der serverede kaffe for præsten med ordene:»nu vil jeg da tro og håbe, hr. pastor, at kaffen er god«, hvorpå svaret lød:»her hjælper hverken tro eller håb, her er det bønner, der skal til«. Denne beretning har måske i rigelig grad handlet om de materielle forhold, men det er klart, at der i Føvling skole levedes et åndeligt rigt liv. Man var meget optaget af det nationale, hvad der forstærkedes af Kongeå-grænsens nær hed. Det lokalhistoriske havde Jens Andersens store in teresse, som man kan se af tidligere årbøger»fra Ribe Amt«. Det var ikke så meget tørre tal og tabeller, han be skæftigede sig med. Langt hellere gengav han anekdotiske beretninger med megen lune. Far og mor havde ikke deres kristendom på læberne i tide og utide. Den var en del af deres liv og gerning, der godt kan karakteriseres som»et jævnt og muntert, virk somt liv på jord«. Den styrkede dem i deres arbejde, og der er sået megen god sæd i fars religionstimer. Mor, som i mange år sad i menighedsrådet, interesserede sig for Santalmissionen og fulgte med i»santalposten«. Gudstroen var en grundfæstet del af hendes liv, hvilket kom til udtryk, da hun engang var inviteret til spisning hos naboen, der under en missionsuge beværtede taleren. Da måltidet var forbi, trak missionæren mor lidt til side og sagde:»vil De ikke også, lille fru Andersen, være med blandt Guds børn?«, hvortil det naturlige svar måtte være:»ja, men det er jeg da!«jens Andersen søgte sin afsked, da han blev 65 i 1930, og

15 ET LANDSBYDEGNEPARS LIV OG VIRKE 231 flyttede hen i et hus, de havde ladet opføre nordøst for kir ken ved vejen til Lervad. Det var ikke noget lille hus, og der var bad og centralvarme fra komfuret. Et sådant hus kunne dengang opføres for kr., der kunne hæves i spa rekassen. Det blev et stille otium på 7 år, hvor mor fort satte med at spille i kirken. Da hun blev ene, og syn og kræfter aftog, flyttede hun fra det sogn, der havde været hendes liv i 45 år, hen til datteren, der var gårdmandskone i Lille Andst, for at tilbringe sin livsaften under dennes kærlige omsorg. Aksel Andersen, født 1909 i Føvling. Dimitteret 1932 som lærer fra Haderslev Statsseminarium, nu handelsoverlærer på Vejen Handels skole. Adr.: Rugvænget 18,6600 Vejen.

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1 11-12-2016 side 1 Prædiken til 3.søndag i advent 2016. Engesvang, Christianshede Tekst. Matt. 11,2-10. Hvis man skulle sætte en farve på 3. søndag i Advent, som den kommer til os i gudstjenestens læsninger,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

17. Søndag efter trinitatis 2013, Hurup. Høstgudstjeneste Lukas 14, 1-11

17. Søndag efter trinitatis 2013, Hurup. Høstgudstjeneste Lukas 14, 1-11 17. Søndag efter trinitatis 2013, Hurup. Høstgudstjeneste Lukas 14, 1-11 Herre, lær os at takke dig for alt det, som lykkes for os, og lade taknemmeligheden komme andre mennesker til gavn. AMEN Kornhøsten

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Hvordan ser en lyserød elefant ud?

Hvordan ser en lyserød elefant ud? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. maj 2016 Kirkedag: Pinsedag/B Tekst: Jer 31,31-34; ApG2,1-11; Joh 14,15-21 Salmer: SK: 290 * 289 * 291 * 298,3 * 287 LL: 290 * 297 * 289 * 291 * 298,3

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600)

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch (1539-1607) var en dansk præst med lang tilknytning til Viborg, der i middelalderen og århundrederne efter var

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys.

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. 1.Mos.1.v.1 Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen,

Læs mere

Prædiken til kantategudstjeneste, sidste søndag i kirkeåret, Jægersborg kirke 2012. Opførelse af J. S. Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme.

Prædiken til kantategudstjeneste, sidste søndag i kirkeåret, Jægersborg kirke 2012. Opførelse af J. S. Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme. Evighedssøndag Prædiken til kantategudstjeneste, sidste søndag i kirkeåret, Jægersborg kirke 2012. Opførelse af J. S. Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme. Salmer: 86-362 // 268 269 v.3-5 431 Læsninger:

Læs mere

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag.

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Om aftenen tog Ricky til fest sammen med sine venner. Festen endte i tragedie. En tragedie, I der

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere