Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0549 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0549 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0549 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2016) 549 final 2016/0263 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på den 70. samling i Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet og den 97. samling i Komitéen for Sikkerhed på Søen, når det gælder vedtagelsen af ændringerne af MARPOLkonventionens bilag VI, SOLAS-regel II-1, SOLAS-regel III/1.4, III/30 og III/37, SOLAS-regel II-2/1 og II-2/10, SOLAS-regel II-1/3-12, STCW-konventionen og -koden, koden for brandsikkerhedssystemer og koden for det udvidede synsprogram fra 2011 DA DA

2 1. INDLEDNING BEGRUNDELSE Formålet med dette kommissionsforslag er at fastlægge den holdning, som Unionen skal indtage på den 70. samling i Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) Komité til Beskyttelse af Havmiljøet (MEPC 70) og den 97. samling i IMO's Komité for Sikkerhed på Søen (MSC 97) i forbindelse med de ændringer, der er beskrevet særskilt under følgende underpunkter. 1.1 Ændringer til kapitel 4 i bilag VI til MARPOL-konventionen Efter tre års drøftelser på samlinger i MEPC og mellem samlingerne blev der på MEPC 69 vedtaget et udkast til ændringer til kapitel 4 i bilag VI til MARPOLkonventionen vedrørende et system til dataindsamling om brændstofforbrug. Ved ændringerne oprettes et obligatorisk globalt system til dataindsamling med følgende centrale elementer: De data, som skibe, der falder ind under ændringens anvendelsesområde ( 5000 BT), skal indsamle og årligt indberette, omfatter: tilbagelagt afstand, driftstid (for fragtskibe) og lasteevne. IMO vil udsende retningslinjer for indsamlingsmetoderne. De indsamlede data, som skal indberettes til flagstatens myndigheder eller en anerkendt organisation, som flagstatens administration har bemyndiget. IMO vil udsende retningslinjer for metoderne til indberetning. Flagstaternes administrationer (eller den bemyndigede anerkendte organisation) skal, når de har modtaget de indberettede dato, udstede en overensstemmelseserklæring for skibet, som skal opbevares om bord, og som er underlagt havnestatskontrol. I tilfælde af, at skibet skifter ejer i løbet af et kalenderår, deles ansvaret for indberetning mellem den tidligere og den nye ejer. I tilfælde af, at skibet ændrer flagstat, udsteder den gamle og den nye administration overensstemmelseserklæringer for de perioder, som skibet har hørt under de pågældende administrationer. Flagstaternes administrationers verifikation af indberettede data udføres i overensstemmelse med de harmoniserede retningslinjer, som IMO udarbejder. Flagstaternes administrationer (eller bemyndigede organisationer) indsender de indberettede data til "IMO's database for forbrug af skibsbrændstof", idet de anvender standardiserede elektroniske formater, som IMO udarbejder. De indberettede data registreres anonymt i overensstemmelse med en metode, som angives i IMO's retningslinjer. Parterne i bilag VI til MARPOL-konventionen får adgang til de anonymt registrerede data. Procedurerne for bekræftelse af overensstemmelse for skibe, der fører flag fra lande, der ikke er parter i bilag VI til MARPOL-konventionen, fastsættes i en cirkulæreskrivelse udarbejdet af IMO. DA 2 DA

3 Disse ændringer er fastsat i bilag 7 til MEPC 69/21/add.1. I MSC 69-rapporten (MSC 69/21) punkt 6.20, angives det, at ændringerne forventes at blive vedtaget på MSC Ændringer til SOLAS-regel II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II- 1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15 17, II-1/19, II-1/21-22 og II-1/35 På den 95. og 96. samling i IMO's Komité for Sikkerhed på Søen (MSC 95 og MSC 96) blev en række udkast til ændringer til SOLAS-regel II-1 godkendt og grupperet sammen: - Regel II-1/1 (application) om anvendelsesområdet og bestemmelserne for ændringerne til strukturen for anvendelsesdatoerne - Regel II-1/2 (definitions) om tilpasning af visse definitions til andre IMOinstrumenter - Regel II-1/5 og 5-1 (intact stability and stability information to be supplied to the master) om indførelse af særlige bestemmelser for beregning af intakt stabilitet og præcisering af vægtdefinitionen og udvidelse af de oplysninger, der skal stilles til skibsførerens rådighed - Regel II-1/6 (Required subdivision index R) om passagerskibes overlevelsesevne - Regel II-1/7 (attained subdivision index A) om gennemgang af formuleringen af det opnåede underinddelingsniveau for bedre at kunne tage effekten af en sådan ansamling af vand på dækket i betragtning - Regel II-1/8 (special requirements concerning passenger ship stability) om præcisering af lastekonditioner til beregning af det opnåede niveau og antallet af personer om bord - Regel II-1/9 (double bottoms in passenger ships and cargo ships other than tankers) indfører krav om størrelserne på dobbelte bunde til små passagerskibe og fragtskibe - Regel II-1/10 (construction of watertight bulkheads) om præcisering af anvendelsesområdet på passagerskibe med skotdæk og fragtskibe med fribordsdæk - Regel II-1/12 (peak and machinery space bulkheads, shaft tunnels, etc) om præcisering af anvendelsesområdet på passagerskibe med skotdæk og fragtskibe med fribordsdæk - Regel II-1/13 (openings in watertight bulkheads below the bulkhead deck in passenger ships) om definitionen af maskinrum - Regel II-1/15 (openings on the shell plating below the bulkhead deck of passenger ships and the freeboard deck of cargo ships) om præcisering af de rum, som denne regel finder anvendelse på, og anvendelsesområdet på passagerskibe med skotdæk og fragtskibe med fribordsdæk - Regel II-1/16 og 16-1 (construction and initial tests of watertight closure) om afgrænsning af anvendelsesområdet for vandtætte lukninger og anvendelsesområdet på passagerskibe og ro-ro-skibe - Regel II-1/20 (loading of passenger ships) om udvidelse af anvendelsesområdet til alle skibe og indførelsen af begrebet godkendte stabilitetsoplysninger - Regel II-1/21 (periodic operation and inspection of watertight doors, etc., in passenger ships) om sproglig tilpasning af visse definitioner DA 3 DA

4 - Regel II-1/22 (damage control information, prevention and control of water ingress) om redaktionelle ændringer og konsekvensændringer - Regel II-1/35-1 (bilge pumping arrangements) om præcisering af de rum, for hvilke der gælder visse rumfangsdefinitioner i forbindelse med beregning af pumpearrangementer og konsekvensændringer. Det er af særlig interesse for EU, at ændringerne til SOLAS-konventionens kapitel II-1, regel 6, 7, 8 og 9 vedrører underinddeling og krav til lækstabilitet for at fremme skibes overlevelsesevne i tilfælde af skader, som konstruktører skal udvikle for nye skibe, uden at dette kræver en ændring af operatørernes bagvedliggende forretningsmodel. Mulige konstruktionsændringer var omfattet af cost-benefitanalyser, som førte til anbefalinger vedrørende forbedringer af det nuværende fornødne sikkerhedsniveau. Ved at anvende den formulering af "subdivision index R", som blev vedtaget på det tredje møde i IMO's underudvalg om udformning og konstruktion af skibe (SDC 3) i forbindelse med SOLAS-konventionens kapitel II-1/6, øges passagerfartøjers evne til at overleve et større uheld såsom en kollision eller grundstødning markant, og risikoen udtrykt i potentielt tab af liv mindskes betydeligt. På SDC 3 og MSC 96 udtrykte visse tredjelande, der er medlemmer af IMO, bekymring for, at kompromisteksten for "required subdivision index R" for små skibe (< 400 passagerer) ikke er blevet verificeret på grundlag af en formel sikkerhedsvurdering. Disse IMO-medlemmer fandt, at teksten gav mulighed for at indføre krav, som ikke kan gennemføres på eksisterende skibe på en omkostningseffektiv måde. Det blev fremført, at der var behov for yderligere teknisk evaluering for mindre skibe. Drøftelserne om dette spørgsmål vil muligvis blive taget op igen på MSC 97, hvilket bør tages i betragtning ved formuleringen af den holdning, Unionen skal indtage på MSC 97. Disse ændringer er fastsat i bilag 1 til IMO-cirkulæreskrivelse nr af 20. maj I MSC 96-rapporten (MSC 96/25) punkt 11.4, angives det, at ændringerne forventes at blive vedtaget på MSC Ændringer til SOLAS-regel II-1/1.2, en ny regel II-1/19-1, og ændringer til SOLAS-regel III/1.4, III/30 og III/37 Ændringer til SOLAS-regel II-1/1.2, den nye regel II-1/19-1 og de relaterede ændringer til SOLAS-regel III/1.4, III/30 og III/37 for så vidt angår havarikontroløvelser er en del af en omfattende tilgang til at fremme overlevelsesevnen efter fyldning, sammen med pakken af ændringer til SOLAS-regel II-1, der er fastsat i punkt 1.2 ovenfor, med henblik på at forbedre sikkerheden på nye og eksisterende passagerskibe. Ændringerne til SOLAS-regel II-1/1.2, den nye regel II-1/19-1 og regel III/1.4, III/30 og III/37 indarbejder kravene om havarikontroløvelser for passagerskibe, herunder hyppigheden, deltagelse af besætningsmedlemmer med ansvar for havarikontrol og nødvendige elementer for hver øvelse såvel som aktivering af landbaseret støtte. Ændringerne til SOLAS-regel II-1/1.2 og den nye SOLAS-regel II-1/19-1 er fastsat i bilag 16 i MSC 96/25/add.1 I MSC 96-rapportens (MSC 96/25) punkt 11.17, angives det, at ændringerne forventes at blive vedtaget på MSC 97. DA 4 DA

5 Ændringerne til SOLAS-regel III/1.4, III/30 og III/37 er fastsat i bilag 1 til IMOcirkulæreskrivelse nr af 20. maj I MSC 96-rapporten (MSC 96/25), punkt 11.19, angives det, at ændringerne vil blive vedtaget på MSC Ændringer til SOLAS-regel II-2/1 og II-2/10 Med ændringerne til SOLAS-regel II-2/1 og II-2/10 vil skumslukkere med en kapacitet på mindst 135 l ikke længere være påkrævet i kedelrum, der beskyttes af faste vandbaserede lokale brandbekæmpelsesanlæg. Ændringerne vil finde anvendelse på både nye og eksisterende skibe. Ændringerne til SOLAS-regel II-2/1 og II-2/10 er fastsat i bilag 1 til IMOcirkulæreskrivelse nr af 20. maj I MSC 96-rapportens (MSC 96/25) punkt 8.2, angives det, at ændringerne forventes at blive vedtaget på MSC Ændringer til SOLAS-regel II-1/3-12 Koden om støjniveauer om bord i skibe blev vedtaget i 2012 (resolution MSC.337(91)) sammen med tilhørende ændringer til SOLAS-konventionen, således at koden med sin ikrafttræden den 1. juli 2014 blev obligatorisk i henhold til regel II- 1/2-12. Den efterfølgende analyse viste dog, at nogle skibe ikke ville være omfattet af anvendelsesområdet for SOLAS-regel II-1/3-12. Skibe, for hvilke byggekontrakten er indgået før den 1. juli 2014, hvis køl er lagt, eller som er på et lignende konstruktionsstadium den 1. januar 2015 eller senere, og som ikke leveres før den 1. juli 2018, er ikke omfattet af paragraf 1 og 2 i forordning II-1/3-12. Ændringerne til regel II-1/3-12 lukker dette hul i den gældende regel. Disse ændringer er fastsat i bilag 1 til IMO-cirkulæreskrivelse nr af 20. maj I MSC 96-rapporten (MSC 96/25), punkt 20.10, angives det, at ændringerne forventes at blive vedtaget på MSC Ændringer til STCW-konventionen og -koden for særlig uddannelse til passagerskibe og til del A og del B i STCW-koden IMO's Komité for Sikkerhed på Søen vurderede på sin 91. samling først forslag om at ændre de eksisterende krav i STCW-konventionen og -koden for passagerskibe med henblik på at imødegå de udfordringer, der opstår som følge af moderne passagerskibes tiltagende størrelse og store antal passagerer om bord, navnlig når det drejer sig om krydstogtskibe. EU har aktivt fremmet ændringer til reglement I/14 og V/2 i STCW-konventionen og afsnit A-V/2 i STCW-koden til forbedring af passagerskibes (ro-ro og andre skibe end ro-ro) sikkerhed, særlig efter Costa Concordia-ulykken i januar Ændringerne omfatter fire forskellige niveauer af uddannelse og rutineopbygningstræning: rutineopbygningstræning i forbindelse med nødsituationer på skibe, uddannelse i at lede en større menneskemængde på passagerskibe, krisestyring og uddannelse i menneskelig adfærd på passagerskibe, og uddannelse til ro-ro-passagerskibe. Ændringerne er beskrevet i bilag 13 til MSC 96/25/add.1. I MSC 96-rapporten (MSC 96/25), punkt 12.6, angives det, at ændringerne forventes at blive vedtaget på MSC Ændringer til kapitel 13 i koden for brandsikkerhedssystemer I henhold til koden for brandsikkerhedssystemer, kapitel 13, punkt , om fordelingen af personer, beregnes dimensionerne på udgangsveje på grundlag af det DA 5 DA

6 samlede antal personer, som forventes at flygte via trapper, døre, korridorer og trappeafsatser. Beregningerne foretages separat for to forskellige belægningsgrader i de specificerede rum. Den gældende tekst blev anset for at være vildledende, for så vidt angår henvisningen til besætningsmedlemmer, der er fordelt på et fartøjs offentlige rum, og den ændres derfor. Disse ændringer er fastsat i bilag 2 til IMO-cirkulæreskrivelse nr af 20. maj I MSC 96-rapporten (MSC 96/25), punkt 11.15, angives det, at ændringerne forventes at blive vedtaget på MSC Ændringer til koden for det udvidede synsprogram (ESP-koden) fra 2011 IMO's tilstandsvurderingsordning (CAS) indeholder rammebestemmelserne for en skærpet inspektion af skibe, der er ældre end 15 år. Hvordan denne skærpede inspektion skal udføres, beskrives i det skærpede inspektionsprogram, også kaldet det udvidede synsprogram (ESP), der anvendes i forbindelse med syn af bulkskibe og olietankskibe. Eftersom det udvidede synsprogram (ESP) indgår i tilstandsvurderingsordningen (CAS) som et værktøj til at nå de mål, der er opstillet, er der i ordningen henvist til programmet. Disse ændringer til ESP-koden tilpasses koden til IACS UR's (the International Association of Classification Societies Unified Requirements, Den Internationale Sammenslutning af Klassifikationsselskabers ensartede krav) ajourførte Z10-serie. IACS UR's Z10-serie vedrører syn og certificeringskrav. Ensartede krav er IACS's resolutioner om spørgsmål, der har direkte forbindelse til eller er direkte omfattet af klassifikationsselskabers specifikke regler og praksis og den generelle filosofi, som ligger til grund for klassifikationsselskabernes regler og praksis. Disse ændringer er fastsat i bilag 4 til IMO-cirkulæreskrivelse nr af 20. maj I MSC 96-rapporten (MSC 96/25), punkt 11.21, angives det, at ændringerne forventes at blive vedtaget på MSC VEDTAGELSE AF IMO'S ÆNDRINGER 2.1 Vedtagelse af ændringer De ændringer, der er fastsat i punkt , blev godkendt på den 69. samling i Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet den april 2016 og den 95. og 96. samling i Komitéen for Sikkerhed på Søen henholdsvis den juni 2015 og den maj 2016 og skal forelægges til vedtagelse på den 70. samling i Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet den oktober 2016 og den 97. samling i Komitéen for Sikkerhed på Søen den november Anerkendelse Når ændringerne i punkt ovenfor er godkendt og vedtaget af de to komitéer, vil de blive videreformidlet til de respektive kontraherende parter til anerkendelse. 3. RELEVANT EU-LOVGIVNING OG EU S KOMPETENCE 3.1 Ændringer til kapitel 4 i bilag VI til MARPOL-konventionen Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 om overvågning, rapportering og verifikation af CO 2 -emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF oprettes et EU-system til overvågning, rapportering og verifikation (MRV) af CO 2 -emissioner og energieffektivitet i skibsfart. DA 6 DA

7 EU's MRV-forordning finder anvendelse på alle store skibe (over bruttoton) som ankommer til, opholder sig i eller forlader havne i en medlemsstats jurisdiktion fra den 1. januar 2018, uanset hvor skibene er indregistreret. Forordningen giver mulighed for at vælge mellem fire overvågningsmetoder begyndende med simple metoder baseret på data, der allerede er tilgængelige om bord på skibene. Dataene skal verificeres uafhængigt og derefter årligt indberettes aggregeret til Kommissionen. Kommissionen stiller de tilgængelige, verificerede årlige aggregerede data "pr. skib" offentligt til rådighed, herunder CO 2 -emissioner og energieffektivitetsparametre. Artikel 22, stk. 3, i forordningen indeholder en revisionsbestemmelse i tilfælde af, at der indgås en international aftale på området. Med vedtagelsen af ændringerne til kapitel 4 i bilag VI til MARPOL-konventionen vil revisionsproceduren i henhold til artikel 22, stk. 3, blive sat i gang. Dette kan føre til et forslag om ændring af forordningen med henblik på at sikre tilpasning til det globale system til dataindsamling, der er vedtaget i IMO. Ændringerne til kapitel 4 i bilag VI til MARPOL-konventionen vil derfor få konsekvenser for EU-lovgivningen som følge af anvendelsen af forordning (EU) 2015/ Ændringer til SOLAS-regel II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II- 1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15 17, II-1/19, II-1/21-22 og II-1/35 SOLAS-regel II-1 regulerer konstruktion-opbygning, underinddeling og stabilitet, maskineri og elektriske installationer. Ændringerne til SOLAS-regel II-1, som skal vedtages på MSC 97, dækker både passager- og fragtskibe, og i artikel 6, stk. 2, litra a), nr. i), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe fastsættes, at nye passagerskibe i klasse A skal opfylde samtlige krav i SOLAS-konventionen af 1974 med senere ændringer. Ændringerne til SOLAS-regel II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II- 1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, 15 17, II-1/19, II-1/21-22 og II-1/35 vil derfor få konsekvenser for EU-lovgivningen som følge af anvendelsen af direktiv 2009/45/EF. 3.3 Ændringer til SOLAS-regel II-1/1.2, en ny regel II-1/19-1, og ændringer til SOLAS-regel III/1.4, III/30 og III/37 Den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW-konventionen) er indarbejdet i EU-lovgivningen ved direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv. Reglement V/2 i STCW-konventionen omfatter obligatoriske minimumsstandarder til uddannelse og kvalifikationer for skibsførere, officerer, menige og andet personale på passagerskibe. I henhold til tabel A-V/2 i afsnit A-V/2 i STCW-koden om minimumskravene til besætningens kompetence med hensyn til krisestyring og uddannelse i menneskelig adfærd, som supplerer reglement V/2, skal søfarende bl.a. være i stand til at organisere realistiske øvelser. Desuden er den internationale kode for sikker skibsdrift og forebyggelse af forurening (ISM-koden), som er obligatorisk i henhold til kapitel IX i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS), blevet indarbejdet i EU-lovgivningen ved forordning (EF) nr. 336/2006. DA 7 DA

8 Særlig kræver ISM-koden, når det drejer sig om beredskab, at rederiet etablerer øvelses- og træningsprogrammer for at være forberedt på nødaktioner. Ændringerne til SOLAS-regel II-1/1.2, den nye regel II-1/19-1 og ændringerne til SOLAS-regel III/1.4, III/30 og III/37, som vedrører lækstabilitetsøvelser vil derfor få konsekvenser for EU-lovgivningen som følge af anvendelsen af direktiv 2008/106/EF og forordning (EF) nr. 336/ Ændringer til SOLAS-regel II-2/1 og II-2/10 Artikel 6, stk. 2, litra a), punkt i), i direktiv 2009/45/EF fastsætter, at nye passagerskibe i klasse A skal opfylde samtlige krav i SOLAS-konventionen af 1974 med senere ændringer. Desuden finder SOLAS-regel II-2/1 og II-2/10 anvendelse på nye skibe i klasse B, C og D og eksisterende skibe i klasse B i henhold til bilag I, kapitel II-2, afsnit A, punkt 6, Ildslukningsinstallationer i maskinrum, i direktiv 2009/45/EF, hvori det fastsættes, at maskinrum og kedelrum skal være udstyret med transportable systemer. Ændringerne til SOLAS-regel II-2/1 og II-2/10 om ildslukningsinstallationer i maskinrum vil derfor få konsekvenser for EU-lovgivningen som følge af anvendelsen af direktiv 2009/45/EF Ændringer til SOLAS-regel II-1/3-12 Ved artikel 3 i direktiv 2003/10/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) fastsættes minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagere samt eksponeringsgrænseværdierne og eksponeringsaktionsværdierne. Som sekundær relevant lovgivning medfører artikel 6, stk. 2, litra a), nr. i), i direktiv 2009/45/EF, at SOLAS-konventionen af 1974 med senere ændringer finder anvendelse på nye skibe i klasse A, og i bilag I, del C, regel 18 til nævnte direktiv fastsættes foranstaltninger til reduktion af støj i maskinrum på nye skibe i klasse B, C og D. Ændringerne til SOLAS-regel II-1/3-12 vil derfor få konsekvenser for EUlovgivningen som følge af anvendelsen af direktiv 2003/10/EF og direktiv 2009/45/EF Ændringer til den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW) og kode for særlig uddannelse til passagerskibe og til del A og del B i STCW-koden Direktiv 2008/106/EF, særlig reglement V/2 i kapitel V, bilag I, omfatter obligatoriske minimumsstandarder til uddannelse og kvalifikationer for skibsførere, officerer, menige og andet personale på passagerskibe. Ændringerne til STCW-konventionen og -koden om særlig uddannelse til passagerskibe vil derfor få konsekvenser for EU-lovgivningen som følge af anvendelsen af direktiv 2008/106/EF. 3.7 Udkast til ændring til kapitel 13 i koden for brandsikkerhedssystemer om præcisering af fordelingen af besætningen på offentlige steder Artikel 6, stk. 2, litra a), punkt i), i direktiv 2009/45/EF fastsætter, at nye passagerskibe i klasse A skal opfylde samtlige krav i SOLAS-konventionen af 1974 med senere ændringer. Derudover lader kapitel II-2, afsnit A i bilag I til direktiv 2009/45/EF koden for brandsikkerhedssystemer, som er vedtaget ved resolution DA 8 DA

9 MSC.98(73), finde anvendelse på passagerskibe i klasse B, C og D, der er bygget den 1. januar 2003 eller senere. Ændringerne til kapitel 13 i koden for brandsikkerhedssystemer vil derfor få konsekvenser for EU-lovgivningen som følge af anvendelsen af direktiv 2009/45/EF. 3.8 Ændringer til koden for det udvidede synsprogram (ESP-koden) fra 2011 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 530/2012 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog har til formål at indføre en ordning, som skal fremskynde anvendelsen af de krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design, der er fastsat i MARPOL 73/78, som er defineret i forordningens artikel 3, på olietankskibe med enkeltskrog samt at forbyde transport af svære olier til eller fra medlemsstaternes havne i enkeltskrogede olietankskibe. Denne forordning gør det obligatorisk at anvende IMO's tilstandsvurderingsordning (CAS) på enkeltskrogede olietankskibe, der er ældre end 15 år. I artikel 5 fastsættes det, at sådanne tankskibe skal opfylde kravene i tilstandsvurderingsordningen (CAS), som i artikel 6 defineres som den tilstandsvurderingsordning, der er vedtaget ved resolution MEPC 94(46) af 27. april 2001 som ændret ved resolution MEPC 99(48) af 11. oktober 2002 og ved resolution MEPC 112(50) af 4. december Det beskrives i det skærpede inspektionsprogram, også kaldet det udvidede synsprogram (ESP), der anvendes i forbindelse med syn af bulkskibe og olietankskibe, hvordan den skærpede inspektion skal udføres. Eftersom ESP indgår i CAS som et værktøj til at nå de mål, der er opstillet, vil eventuelle ændringer af ESP i henhold til forordning (EU) nr. 530/2012 automatisk finde direkte anvendelse. De ændringer, der skal vedtages på MSC 97, og som tager sigte på at ændre ESP-koden, vil derfor få konsekvenser for EU-lovgivningen som følge af anvendelsen af forordning (EU) nr. 530/ Resumé På baggrund af forbindelserne mellem de foreslåede ændringer og den relevante EUlovgivning, som er anført ovenfor, finder Kommissionen, at vedtagelsen af de nævnte ændringer, som forventes at finde sted på MEPC 70 og MSC 97, hører under Unionens eksterne enekompetence, jf. artikel 3, stk. 2, i TEUF, i og med, at vedtagelsen af de nævnte internationale instrumenter har indvirkning på fælles regler eller ændrer deres anvendelsesområde. I overensstemmelse med velkonsolideret retspraksis kan medlemsstaterne ikke, ej heller selv om Unionen ikke er medlem af IMO eller en kontraherende part i de pågældende internationale instrumenter, påtage sig forpligtelser, som kan forventes at have indflydelse på EU-regler, der er vedtaget med henblik på opfyldelse af traktaterne, medmindre de på forslag af Kommissionen ved en rådsafgørelse bemyndiges hertil. 4. KONKLUSION Kommissionen foreslår derfor en rådsafgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, til de i punkt ovenfor nævnte spørgsmål, som skal vedtages ved henholdsvis den 70. samling af Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet og den 97. samling af Komitéen for Sikkerhed på Søen. DA 9 DA

10 2016/0263 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på den 70. samling i Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet og den 97. samling i Komitéen for Sikkerhed på Søen, når det gælder vedtagelsen af ændringerne af MARPOLkonventionens bilag VI, SOLAS-regel II-1, SOLAS-regel III/1.4, III/30 og III/37, SOLAS-regel II-2/1 og II-2/10, SOLAS-regel II-1/3-12, STCW-konventionen og -koden, koden for brandsikkerhedssystemer og koden for det udvidede synsprogram fra 2011 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 9, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: 1) Den Europæiske Unions tiltag inden for søtransport bør have til formål at forbedre sikkerheden til søs og beskytte havmiljøet. 2) IMO's Komité til Beskyttelse af Havmiljøet (MEPC) vedtog på sin 69. samling at etablere et obligatorisk system til dataindsamling om brændstofforbrug og de nødvendige ændringer til kapitel 4 i bilag VI til MARPOL-konventionen. Ændringerne forventes at blive vedtaget ved den 70. samling i MEPC i oktober ) IMO's Komité for Sikkerhed på Søen (MSC) godkendte på sin 95. og 96. samling ændringer til SOLAS-regel II-1, SOLAS-regel III/1.4, III/30 og III/37, SOLAS-regel II-2/1 og II-2/10, SOLAS-regel II-1/3-12, STCW-konventionen og -koden, koden for brandsikkerhedssystemer og koden for det udvidede synsprogram fra Ændringerne forventes at blive vedtaget på den 97. samling i MSC i november ) Med ændringerne til kapitel 4 i bilag VI til MARPOL-konventionen vil der blive etableret et globalt system til dataindsamling for de data, som visse skibe skal indsamle og årligt indberette, procedurer for verificering af de indberettede data, overensstemmelseserklæringer, regler for ejerskifte, indsendelse af dataene til IMO, anonymisering af og adgang til dataene, samt procedurer for bekræftelse af overensstemmelse for skibe, der fører flag fra lande, der ikke er parter i bilag VI til MARPOL-konventionen. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 1 oprettes et EU-system til overvågning, rapportering og verifikation (MRV) af CO 2 -emissioner og energieffektivitet i skibsfart. Forordningen finder anvendelse på alle skibe på over bruttoton, som ankommer til, opholder sig i eller forlader havne i en medlemsstats jurisdiktion fra den 1. januar 2018, uanset hvor skibene er indregistreret. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 om overvågning, rapportering og verifikation af CO 2 -emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF (EUT L 123 af , s. 55). DA 10 DA

11 5) Artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 indeholder en revisionsbestemmelse i tilfælde af, at der indgås en international aftale på området. Med vedtagelsen af ændringerne til kapitel 4 i bilag VI til MARPOL-konventionen vil en sådan revisionsprocedure blive sat i gang, som kan føre til et forslag om ændring af forordningen med henblik på at sikre tilpasning til det globale system til dataindsamling, der er vedtaget i IMO. 6) Ændringerne til SOLAS-regel II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II-1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, 15 17, 19, 21, 22 og 35 indfører redaktionelle ændringer og konsekvensændringer såvel som ændringer, der vedrører underinddeling og krav til lækstabilitet for at fremme skibes overlevelsesevne i tilfælde af skader. I artikel 6, stk. 2, litra a), nr. i), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF 2 fastsættes det, at nye passagerskibe i klasse A fuldt og helt skal opfylde kravene i SOLAS-konventionen af 1974 med senere ændringer. 7) Ændringer til SOLAS-regel II-1/1.2, den nye regel II-1/19-1 og ændringerne til SOLAS-regel III/1.4, III/30 og III/37 for så vidt angår havarikontroløvelser er en del af en omfattende tilgang til at fremme overlevelsesevnen efter fyldning med henblik på at forbedre sikkerheden på nye og eksisterende passagerskibe. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF 3, særlig reglement V/2 i kapitel V, bilag I, omfatter obligatoriske minimumsstandarder til uddannelse og kvalifikationer for skibsførere, officerer, menige og andet personale på passagerskibe. Den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW-konventionen), som er indarbejdet i EU-lovgivningen ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, indeholder krav til skibes stabilitet, som er opført i de relevante kompetenceoversigter i STCW-koden. 8) Ændringerne til SOLAS-regel II-2/1 og II-2/10 vil medføre, at skumslukkere med en kapacitet på mindst 135 l ikke længere vil være påkrævet i kedelrum, der beskyttes af faste vandbaserede lokale brandbekæmpelsesanlæg. I artikel 6, stk. 2, litra a), nr. i), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF fastsættes det, at nye passagerskibe i klasse A fuldt og helt skal opfylde kravene i SOLAS-konventionen af 1974 med senere ændringer. Desuden finder SOLAS-regel II-2/1 og II-2/10 anvendelse på nye skibe i klasse B, C og D og eksisterende skibe i klasse B i henhold til bilag I, kapitel II-2, afsnit A, punkt 6 ("Ildslukningsinstallationer i maskinrum"), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF, hvori det fastsættes, at maskinrum og kedelrum skal være udstyret med transportable systemer. 9) Ændringerne til SOLAS-regel II-1/3-12 vil lukke et hul i den gældende regel vedrørende anvendelsen af koden om støjniveauer om bord i skibe for skibe, for hvilke byggekontrakt er indgået før den 1. juli 2014, hvis køl er lagt, eller som var på et tilsvarende konstruktionsstadium den 1. januar 2015 eller senere, og som ikke leveres før den 1. juli Ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF 4 fastsættes minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagere samt eksponeringsgrænseværdierne og eksponeringsaktionsværdierne. Som sekundær relevant lovgivning medfører artikel 6, stk. 2, litra a), nr. i), i Europa-Parlamentets og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF af 6. maj 2009 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (EUT L 163 af , s. 1). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (EUT L 323 af , s. 33). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (EUT L 42 af , s. 38). DA 11 DA

12 Rådets direktiv 2009/45/EF, at SOLAS-konventionen af 1974 med senere ændringer finder anvendelse på nye skibe i klasse A, og i bilag I, del C, regel 18 til nævnte direktiv fastsættes foranstaltninger til reduktion af støj i maskinrum på nye skibe i klasse B, C og D. 10) Ændringerne til STCW-konventionen og -koden for særlig uddannelse til passagerskibe og til del A og del B i STCW-koden vil imødegå de udfordringer, der opstår som følge af moderne passagerskibes tiltagende størrelse og store antal passagerer om bord, og omfatter fire forskellige niveauer af uddannelse og rutineopbygningstræning: rutineopbygningstræning i forbindelse med nødsituationer på skibe, uddannelse i at lede en større menneskemængde på passagerskibe, krisestyring og uddannelse i menneskelig adfærd på passagerskibe, og uddannelse til ro-ro-passagerskibe. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF, særlig reglement V/2 i kapitel V, bilag I, omfatter obligatoriske minimumsstandarder til uddannelse og kvalifikationer for skibsførere, officerer, menige og andet personale på passagerskibe. 11) Ved ændringerne til kapitel 13 i koden for brandsikkerhedssystemer præciseres, at de beregninger af dimensionerne på udgangsveje, der foretages på grundlag af det samlede antal personer, som forventes at flygte via trapper, døre, korridorer og trappeafsatser, foretages separat for to forskellige belægningsgrader i de specificerede rum. I artikel 6, stk. 2, litra a), nr. i), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF fastsættes det, at nye passagerskibe i klasse A fuldt og helt skal opfylde kravene i SOLAS-konventionen af 1974 med senere ændringer. Derudover lader kapitel II-2, afsnit A, i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF koden for brandsikkerhedssystemer, som er vedtaget ved resolution MSC.98(73), finde anvendelse på passagerskibe i klasse B, C og D, der er bygget den 1. januar 2003 eller senere. 12) Ændringerne til ESP-koden fra 2011 tilpasser koden til den ajourførte Z10-serie i Den Internationale Sammenslutning af Klassifikationsselskabers ensartede krav (IACS UR's Z10-serie) som vedrører syn og certificeringskrav. I henhold til artikel 5 og 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 530/ er det obligatorisk at anvende IMO's tilstandsvurderingsordning (CAS) på enkeltskrogede olietankskibe, som er over 15 år gamle. Det beskrives i det skærpede inspektionsprogram, også kaldet det udvidede synsprogram (ESP), der anvendes i forbindelse med syn af bulkskibe og olietankskibe, hvordan den skærpede inspektion skal udføres. Eftersom ESP indgår i CAS som et værktøj til at nå de mål, der er opstillet, vil eventuelle ændringer af ESP i henhold til forordning (EU) nr. 530/2012 automatisk finde anvendelse. 13) Unionen er hverken medlem af IMO eller kontraherende part i de pågældende konventioner eller koder. Rådet bør derfor bemyndige medlemsstaterne til at udtrykke Unionens holdning og give deres samtykke til at lade sig binde af disse ændringer 5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 530/2012 af 13. juni 2012 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog (EUT L 172 af , s. 3). DA 12 DA

13 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Med henblik på at forbedre de nuværende krav til miljøbeskyttelse, som er fastsat i MARPOL-konventionen, er Unionens holdning på den 70. samling i IMO s Komité til Beskyttelse af Havmiljøet at erklære sig enig i vedtagelsen af ændringerne til kapitel 4 i bilag VI til MARPOL-konventionen som fastsat i IMO-dokument MSC 69/21/add.1. Artikel 2 Unionens holdning, som den udtrykkes på den 97. samling i IMO's Komité for Sikkerhed på Søen, er at erklære sig enig i vedtagelsen af ændringerne til: a) SOLAS-regel II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II-1/8-1, II-1/9, II- 1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15 17, II-1/19, II-1/21-22 og II-1/35 som fastsat i bilag 1 til IMO-cirkulæreskrivelse nr af 20. maj 2016 b) SOLAS-regel II-1/1.2, en ny regel II-1/19-1, og ændringer til SOLAS-regel III/1.4, III/30 og III/37 som fastsat i bilag 1 til IMO-cirkulæreskrivelse nr af 20. maj 2016 c) SOLAS-regel II-2/1 og II-2/10 som fastsat i bilag 1 til IMO-cirkulæreskrivelse nr af 20. maj 2016 d) SOLAS-regel II-1/3-12 som fastsat i bilag 1 til IMO-cirkulæreskrivelse nr af 20. maj 2016 e) STCW-konventionen og -koden for særlig uddannelse til passagerskibe og til del A og del B i STCW-koden som fastsat i bilag [ ] til IMO-dokument MSC 96/25/add.1. f) Kapitel 13 i koden for brandsikkerhedssystemer som fastsat i bilag 2 til IMOcirkulæreskrivelse nr af 20. maj 2016 g) Koden for det udvidede synsprogram fra 2011 som fastsat i bilag 4 til IMOcirkulæreskrivelse nr af 20. maj Artikel 3 1. Unionens holdning, jf. artikel 1 og 2, fremføres af de medlemsstater, der er medlemmer af IMO, idet de handler i fællesskab i Unionens interesse. 2. Der kan aftales mindre ændringer af den holdning, der er omhandlet i artikel 1 og 2, uden at holdningen skal ændres, og der kan aftales ændringer af den holdning, der er fastsat i artikel 2 a, for så vidt angår ændringer til SOLAS-regel II-1/6, med henblik på at forbedre de nuværende sikkerhedsniveauer. Artikel 4 Medlemsstaterne bemyndiges til i Unionens interesse at give deres samtykke til at lade sig binde af de ændringer, der er omhandlet i artikel 1og 2. DA 13 DA

14 Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne. Artikel 5 Udfærdiget i Bruxelles, den. På Rådets vegne Formand DA 14 DA

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0208 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0208 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0208 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0208 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2013 COM(2013) 208 final 2013/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. maj 2013 Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af EU medlemsstaternes holdning med

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

*UDKAST* Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.

*UDKAST* Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v. *UDKAST* Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v. I bekendtgørelse nr. 491 af 13. maj 2014 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1)

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1) BEK nr 329 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200902202 Senere ændringer til

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2015 COM(2015) 121 final 2015/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe 1) Bekendtgørelse om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe 1) I medfør af 22, stk. 1 og 2, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0167 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0167 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0167 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.3.2016 COM(2016) 167 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af direktiv 2009/20/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SØTRANSPORT: TRAFIK- OG SIKKERHEDSREGLER Ved hjælp af en række EU-direktiver og -forordninger, navnlig de tre lovpakker, der blev vedtaget efter olietankskibene Erikas og Prestiges forlis, er der inden

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.3.2008 KOM(2008) 134 endelig 2008/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/35/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D039870/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D039870/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) 11290/15 MAR 81 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 27. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D039870/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 13. juli 2016 Ændring af direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe, KOM(2016)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage på Verdenshandelsorganisationens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om den eventuelle flytning af ICCO's hovedsæde fra London til Abidjan

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om den eventuelle flytning af ICCO's hovedsæde fra London til Abidjan EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2015 COM(2015) 410 final 2015/0183 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den eventuelle flytning af ICCO's hovedsæde fra London til Abidjan DA DA 1. BAGGRUND FOR

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere