Husorden. for. Skårupvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. for. Skårupvej"

Transkript

1 for Skårupvej KAB Hjemmeside: Side 1 af 16

2 GENERELT Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille visse regler for at medvirke til at skabe trivsel og et godt naboskab. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig og bestyrelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulig. I den forbindelse vil det være af stor betydning, at alle foregår hinanden med et godt eksempel, og at vi alle går aktivt ind for en venlig påmindelse til beboere, der ikke overholder husordenen. Det er os selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelser, også af det der ødelægges. Overtræder en lejer bevidst husordenen gentagne gange, herunder at man ikke overholder de gældende kørsels- og parkeringsbestemmelser, betragter afdelingsbestyrelsen dette som en misligholdelse af lejeforholdet. I gentagne tilfælde indbringes overtrædelsen for KAB med henblik på sanktioner. I grove tilfælde kan overtrædelserne føre til opsigelse af lejemålet. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Vedtaget ved urafstemning, den 14. januar 1991 revideret på beboermøde, den 29. oktober 1992 revideret på beboermøde, den 17. november 1994 revideret på beboermøde, den 3. november 1999 revideret på beboermøde, den 15. marts 2001 revideret på beboermøde, den 12.marts 2008 Denne husorden er "sammenkogt" med havereglementet, vedtaget på ordinært beboermøde, den KAB Hjemmeside: Side 2 af 16

3 29. oktober 1992 og hegn og farver, april 1994, vedtaget på beboermøde, den 6. maj Vi hjælper gerne: Som det fremgår af det, du netop har læst, vil du i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos ejendomsmesteren og afdelingsbestyrelsen. Hver onsdag mellem kl. 08:00-08:30, samt hver mandag mellem kl kan man træffe ejendomsmesteren på ejendomskontoret. AFFALD Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, i affaldsposer. Poserne skal være lukkede, inden de smides i container. Vinduesglas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således de ikke er til fare for renovationsfolkene. Storskrald skal anbringes i den indhegnede storskraldsgård ved ejendomskontoret. Alt brændbart skal i den Blå Vip-container på P-pladsen. Pladsen må ikke anvendes til køkkenaffald. Af hensyn til lugtgener skal affaldscontainerne i skralde rummene altid lukkes efter brug. Pap, aviser og ugeblade skal anbringes i de af kommunen opsatte papircontainere. Glasflasker og lign. skal i den af kommunen opsatte flaskecontainer i storskraldsgården. Vores børn må under ingen omstændigheder opholde sig eller lege i skralderummene af hensyn til den sundhedsrisiko, der er forbundet med et ophold her. Såfremt du lejer en af vores festsale, så skal du være opmærksom på, at dit affald ikke skal kommes i de lokale containere, men skal smides i Vip-containeren på P-pladsen. Du bedes ligeledes venligst være opmærksom på, at såfremt de hensatte containere i skralderummene er fyldte, så skal du finde et andet containerrum, der kan rumme dit affald. Det er ikke tilladt at overfylde containerne, således at låget ikke kan lukkes. ALTANER KAB Hjemmeside: Side 3 af 16

4 Det er tilladt at opsætte altankasser, disse skal blot opsættes udvendigt og være forsvarligt fastgjort på altanerne, og må ikke være til gene for underboen. Altanerne skal holdes ryddelige, således at papir, plastposer eller lignende ikke virker skæmmende. Det er vigtigt at sørge for, at duer ikke slår sig ned på altanerne. Derfor er det ikke tilladt at fodre eller lægge brød til fuglene. ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originalkabler og originale stik. Hvis du har problemer med at få et klart billede frem på din skærm, så skal du kontakte Tv-udbyderen. Det hænder desværre med mellemrum, at kanalerne forskubbes en smule. BAD OG TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør må følgende ikke skylles ud gennem vask og toilet: Bleer, hygiejnebind, vat, avispapir og lignende, herunder blandt andet kattegrus. Da der hurtigt dannes en del fugt på toilettet, skal du slå udsugningen til, hver gang du benytter toilet eller bad. Husk i øvrigt altid at lufte godt ud, når du har badet, og tør synlig væde op. Afdelingsbestyrelsen har foranlediget opsat et elektrisk "afkalkningsaggregat" i boilerrummene, således at brusere m.v. ikke skal afkalkes så ofte. BOLDSPIL I GÅRDENE Al form for boldspil - til kategorien boldspil henregnes ligeledes hockey og lignende - henvises til boldbanen på den store legeplads. Såfremt boldbanen ikke er åben, skal boldspil undlades. BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M. Ovenstående ting må ikke henstilles således, at de er til gene for andre, men må henstilles på de pladser og de rum, der er indrettet hertil. Indkøbsvogne har intet at gøre i bebyggelsen. Eventuel udgift til bortfjernelsen betales af den der har hjembragt den. KAB Hjemmeside: Side 4 af 16

5 Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden kun tilladt på de asfalterede veje og pladser og ikke i gårdene eller på stierne. BILVASK Det er tilladt at vaske bil på vaskepladsen ved affaldsgården. DØRSKILTE Skiltning og opsætning af genstande på ydermure mv. må kun finde sted efter aftale med afdelingsbestyrelsen eller ejendomsmesteren. På boligernes postkasser og dørrude må der opsættes klistermærker, der dog skal kunne fjernes. Beboeren kan henvende sig til ejendomsmesteren ved navneændring og få udleveret nyt navneskilt til holderen på ydervæggen. FORSIKRING Der er ikke tegnet kollektiv glas og kummeforsikring for ejendommen. Dette bør du selv gøre som privatperson, eventuelt som et tillæg til din husstandsforsikring. Ellers er der tegnet forsikringer på ejendommen efter gældende lovkrav. Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rør, radiatorsprængninger, eller lignende. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. FORURENING Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Såfremt en parkeringsplads forurenes med udsivende olie, benzin eller andre væsker, skal den pågældende beboer, der har køretøjet parkeret, omgående sørge for, at forureningen fjernes. Såfremt udsivningen skønnes at være skadevoldende for KAB Hjemmeside: Side 5 af 16

6 asfalten, forbeholder afdelingsbestyrelsen sig ret til at anmode KAB om at opkræve udgiften for reparation hos skadevolder. Der må hverken i lejlighed, udhuse eller haver opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. Det er således ikke tilladt at opbevare benzin i lejligheder eller skure. FRAVÆR I LÆNGERE TID Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionæren (og/eller naboen) om det. Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn. Da vi får en hel del reklamer og aviser her i afdelingen, er det nok hensigtsmæssigt, at du aftaler med naboen, at denne jævnligt tømmer din postkasse. FREMLEJE Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til KAB s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt. FÆLLESAREALER De fælles opholdsarealer kan frit benyttes af alle beboere. Dog skal man rydde op efter sig, når stedet forlades. Der er opsat borde og bænke forskellige steder på fællesarealerne. Alle beboere skal sørge for, at fællesarealerne ikke ødelægges eller tilsvines ved brug. FÆLLES ARBEJDSDAGE Afdelingsbestyrelsen indkalder med jævne mellemrum til fælles arbejdsdage. Det gør man for at KAB Hjemmeside: Side 6 af 16

7 få udført større arbejder eller nyanlæggelser. Hvis mange deltager, har vi her en reel mulighed for at aflaste afdelingens økonomi. Vi vil derfor opfordre til, at så mange som muligt melder sig som deltagere til disse arrangementer, der ligeledes fremmer det sociale liv i afdelingerne. FÆLLESHUSENE Fælleshusene udlejes gennem ejendomskontoret, som kan oplyse om lejevilkår, priser, m.v. Såfremt fælleshuset ikke afleveres ordentligt rengjort, opkræves der gebyr for rengøringen. I begge fælleshuse er der et ekstra bredt køleskab, som burde kunne honorere de flestes behov for afsætningsplads til store fade. I sommermånederne kan man ligeledes benytte fælleshusenes udendørs grill. Der er musikanlæg i fælleshusene. Skal der spilles højt, så foregår det for lukkede vinduer og døre! Vedkommende udlejer udleverer nøglen, gennemgår huset med lejer før brug, og gennemgår huset med lejer efter brug. I husene er der i øvrigt alt indenfor glas og bestik til 40 personer, hvilket også er den øvre grænse, hvis man inviterer til spisning. Køkkenet er veludrustet med højeffektiv opvaskemaskine og masser af køkkengrej. Der kan lejes duge til bordene. Afdelingsbestyrelsen kan kun opfordre beboerne til at benytte fælleshusene, de er funktionelle og hyggelige. Henvendelse til ejendomsmesteren. BEGRAVELSE Skal man have en sammenkomst efter en begravelse i nær familie, er det gratis at leje fælleshusene. Henvendelse til ejendomskontoret, eller til fælleshusansvarlig. FYRVÆRKERI Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Ulovligt fyrværkeri må ikke afbrændes på Hjemmeside: Side 7 af 16

8 afdelingens område. Vil medføre politianmeldelse. HAVEGRILL Ved grilning på ude arealerne skal det foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. Hvor særlige pladser til grill er indrettet, skal disse benyttes. Større havegrill kan lejes, såfremt disse ikke er udlejet sammen med fælleshusene. HAVER Det henstilles til alle lejere, som har haver, at man sørger for at holde haven pæn og ryddelig at se på. Bryder man sig ikke om bede, blomster m.v., sås græs og / eller lægges fliser. Ukrudt skal holdes nede ved lugning, så det ikke er til gene for naboen. Afdelingsbestyrelsen eller ejendomsmesteren kan påtale manglende vedligeholdelse af haverne, hvilket beboerne skal reagere på inden en nærmere fastsat tidsfrist. Såfremt beboeren ikke reagerer herpå, kan afdelingsbestyrelsen beslutte at iværksætte foranstaltningen for beboerens regning. Hækkene skal holdes rene for ukrudt, 20 cm på hver side. I øvrigt må der ikke forekomme noget, der er til gene for naboerne. De bedst egnede træer til ejendommens små haver er følgende: Tjørn Paradisæbler Og de såkaldte dværgarter Alt hvad der betragtes som skovtræer vil hurtigt vokse sig for store til vores haver, og er derfor ikke tilladt at plante. Hække Hækkene i for - og baghave skal klippes i samme højde overalt, og ikke vokse over en højde af 180 cm, en bredde af 50 cm forneden og ca. 40 cm mindre foroven. For at opnå det pæneste resultat, skal hækkene klippes i juni og august/september måned. Såfremt der gødes, bør dette ske i marts og maj måned. Syge og døde planter fjernes - efter aftale - Hjemmeside: Side 8 af 16

9 med ejendomsmesteren, og der træffes også aftale med ejendomsmesteren vedrørende etablering af ny hæk. Følgende hæktyper er tilladt på Skårupvej: Bøg Jasmin Liguster Poppel- og piletræer/buske må ikke plantes, da disse kan forårsage store skader på kloakledninger og regnvandsbrønde. Det er vigtigt, at træer og buske ikke plantes for tæt på hækken, af hensyn til disses vækst. Almindelig vedligeholdelse i relation til dette skal overholdes. Slyngplanter Alle slyngplanter studses tilbage, hvis de nærmer sig mere end 100 cm fra træ beklædningen på facaderne. Ligeledes skal nedløbsrør fra taget friholdes. Ukrudtsmidler Selektive midler skal anvendes med omtanke. Brug af ukrudtsmidler forbudt. Brug af insektmidler bør om muligt helt undgås. Ejendomsmester og afdelingsbestyrelse kontrollerer, at ovenstående regler bliver overholdt, og såfremt en lejer mislige holder sine forpligtelser, vil lejer modtage en påmindelse om at bringe sagerne i orden, inden for en rimelig tidsfrist (normalt 14 dage) HEGN - Haver der følger med lejemålet Man må ikke fjerne hækken, men man må godt opsætte hegn inden for hækken. Hegnstyper kan eksempelvis være: Flethegn Lavt Bornholmerhegn Grønt plastichegn Alm. trykimprægneret hegn lodrette eller vandrette brædder Højde: maks. 180 cm.bredde: maks. 270 cm. (ud fra muren/i skellet) Hjemmeside: Side 9 af 16

10 HEGN - haveudvidelse Man skal opsætte hæk, såfremt denne ikke allerede forefindes. Hegnstyper kan eksempelvis være: Lavt Bornholmerhegn Grønt plastichegn. Højde: maks. 120 cm. Bredde: Afhængig af haveudvidelsen - men må kun følge hækken Generelt Er man i tvivl om, hvad det er for en haveudvidelse, eller hvad der er normal -have - kontakt da ejendomsmesteren eller afdelingsbestyrelsen. Farver Nedenstående skema er en vejledning til, hvilke farver man kan / skal anvende. Man kan også vælge at lade være med at male hegnet, dog skal det have træbeskyttelse. Er man i tvivl, kan man altid kontakte ejendomsmesteren eller afdelingsbestyrelsen. Navn Lys lud Trykimprægneret Lys grå umbra Grøn umbra Kridt Kalkhvid / kalkgrå Flint Stengrå Sand Marehalm Type som Gori Træfarve - transparent Træfarve transparent Jordfarve - halvdækkende Jordfarve - halvdækkende Kystfarve - dækkende Kystfarve - dækkende Kystfarve - dækkende Kystfarve - dækkende Kystfarve - dækkende Kystfarve - dækkende HUSDYR Det er tilladt at holde to husdyr pr. lejemål, hvilket der i hvert tilfælde skal indhentes tilladelse til gennem ejendomsmesteren. Hjemmeside: Side 10 af 16

11 Hunde Af hensyn til børnenes leg og beboernes færden, må hunde ikke færdes frit. Det påhviler hundens ledsager at drage omsorg for, at den ikke besørger på fortov, gangstier, husfacader mod vejen, og at den ej heller forurener på veje eller volder skade på beplantningen. Hunden skal føres i kort snor, og holdes tæt ind til ledsageren. Katte Angående katte skal det indskærpes, at disse ikke må være løsgående, da de er til stor gene for mange mennesker, og - ligesom hundene - besørger samme steder som ovenfor nævnt vedrørende hunde. Koi - karper / guldfisk Såfremt man ønsker at holde fisk udenfor hjemmet, skal der søges om tilladelse til etablering af bassin, ligesom der skal en tilladelse til større badebassiner. Denne tilladelse meddeler afdelingsbestyrelsen gennem ejendomsmesteren. En forudsætning for tilladelse er, at der deponeres et beløb i depositum i KAB til eventuel reetablering af haven. Et andet ufravigeligt krav er, at haven indhegnes med et solidt hegn og tilhørende låge, der konstant skal være aflåst, når bassinet er uden opsyn. Dette af hensyn til vores børns sikkerhed. Hønsehold er almindeligvis ikke tilladt. Der er nogle skærpede retningslinier for, hvornår det i givet fald kan lade sig gøre. Da grundejerforeningen ikke har forholdt sig konkret til dette spørgsmål, så er det Hvidovre Kommunes retningslinier der gælder. Overtrædelse af reglerne kan medføre, at tilladelsen til husdyrhold inddrages. Tilladelse til husdyrhold er ligeledes betinget af, at dyrene behandles ordentligt, og at bl.a. ikke går "for lud og koldt vand". Når man har fået en tilladelse til at holde husdyr, forventer afdelingsbestyrelsen, at de pågældende ejere har sat sig ind i, hvad det indebærer at holde husdyr. HÆRVÆRK Hjemmeside: Side 11 af 16

12 Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige afdelingernes bygningsværker eller dens haveanlæg. INDEKLIMA Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Lejligheden ventilerer ikke sig selv, men er tæt og velisoleret. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader (skimmel) på væggene. INDKØBSVOGNE Må ikke hjembringes og henstilles på afdelingens område. KLAGEPROCEDURE Finder du anledning til at klage mht. overtrædelse af husorden eller vilkår i lejekontrakten og beboervejledningen, skal dette ske skriftligt, f.eks. på en formular. Formularen fås hos ejendomsmesteren. Klagen kan afleveres til afdelingsbestyrelsen, ejendomsmesteren eller sendes til KAB. KØLESKABE, KOMFURER OG EMHÆTTER For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen. Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt straks ejendomsfunktionæren. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for. Hjemmeside: Side 12 af 16

13 MARKISER Det er tilladt at opsætte markiser, når monteringsvejledningen følges. (Se udvidet råderet udenfor boligen). MUSIK Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensynstagen til naboerne. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj, efter kl , eventuelt i form af en omdelt skrivelse om, at man holder en fest, som godt kan trække lidt ud. PARABOLER Regler for opsættelse af paraboler findes i afdelingens installationsret. PARKERING OG MOTORKØRSEL Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser/ båse. Bebyggelsens ringvej er omfattet af færdselslovens 40. Det betyder, at hastighedsbegrænsningen skal overholdes - 30 km./ t i hovedindkørslen og 15 km / t. på ringvejen. Endvidere betyder det, at al parkering på ringvejen og vigepladserne ikke er tilladt, da ringvejen samtidig er brand og redningsvej. Overtrædelse vil medføre politianmeldelse og fjernelse af køretøjet for ejers regning. Biler, motorcykler, knallerter, cykler og barnevogne skal parkeres på de anviste steder. Lastvogne, campingvogne og trailere, samt ikke-indregistrede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads. Hjemmeside: Side 13 af 16

14 For bebyggelsen gælder, at pladsnormen er på 0,75. Det vil sige, at der til hvert lejemål hører 0,75 parkeringsplads. Da nogle beboere ikke har et køretøj, vil der til hvert øvrige lejemål i gennemsnit være en hel parkeringsplads. På denne baggrund vil det ikke kunne tillades, at enkelte lejemål optager mere end en parkeringsplads. Yderligere køretøjer må henvises til parkering uden for bebyggelsen. Gæster henvises til parkeringspladsen ved hovedindgangen. I øvrigt skal det bemærkes, at motoren ikke må køre i tomgang i mere end et minut, jfr. Politivedtægten for Hvidovre kommune. PETANQUE BANE På vores grønne arealer er anlagt en petanque bane som beboerne er velkomne til at benytte. PULTERRUM Kun skurrummene må anvendes til opmagasinering. Krybekældre / loftsrum må ikke anvendes til opmagasinering. RYGNING Rygning er ikke tilladt i vaskerierne, skrælleskure samt på ejendomskontoret. RÅDERET Der findes et særligt råderetsreglement for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og udenfor din bolig. STØJ Hjemmeside: Side 14 af 16

15 Støjende adfærd omfatter en bred vifte af menneskelig opførsel, lige fra børns leg til husspektakler. Bliver du gjort opmærksom på, at din eller dine børns adfærd giver støjgener for nogle, så vis forståelse og hensyn. Hjemmet skulle gerne være et rart hvilested, når der er behov for det, og det fremmer godt naboskab, at vi trygt kan rette / modtage en venlig henvendelse om støj til / fra hinanden. Tidsrummet mellem kl betragtes almindeligvis som støjfri periode i afdelingen. UVEDKOMMENDE Enhver lejer bedes medvirke til, at uvedkommende bortvises fra ejendommens område, blandt andet for at forhindre indbrud og muligt hærværk mv. Afdelingen har sammen med Andelsboligforeningerne dannet et særligt netværk, der skrider ind mod uvedkommende børn og unge, såfremt deres opførsel tilsiger dette. VANDFORBRUG Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe, eller en vandhane ikke længere lukker tæt. Afdelingerne har blødtvandsanlæg koblet til vaskerierne. VASK OG TØRRING Ejendommen er udstyret med to vaskerier, hvortil man - hvis man er tilmeldt vaskeordningen - får udleveret en nøgle + en lås. Disse er private for husstanden og må ikke lånes ud til andre. Misbrug kan medføre inddragelse af vaskerinøgle og lås. Vaskerierne er udelukkende til rådighed for ejendommens beboere. Ordensregler for brug af vaskeriet er ophængt i vaskeriet. Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altanerne, vinduerne eller på trapperne. Der henvises til bankestativpladserne. Hjemmeside: Side 15 af 16

16 VINDUER OG DØRE Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Hjemmeside: Side 16 af 16

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber - 3019-6 Lønstruphuse

Samvirkende Boligselskaber - 3019-6 Lønstruphuse Samvirkende Boligselskaber - 3019-6 Lønstruphuse GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 1

Lejlighedsmappe Afdeling 1 Lejlighedsmappe Afdeling 1 Hospitalsvej 1 41, Ejegodvej 1-31 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen... 4 Kontakt

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere