Svendeprøven for specialet Industritekniker-maskin. Vejledning for Skuemestre og lærere vedrørende bedømmelse af svendeprøver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendeprøven for specialet Industritekniker-maskin. Vejledning for Skuemestre og lærere vedrørende bedømmelse af svendeprøver"

Transkript

1 Svendeprøven for specialet Industritekniker-maskin Vejledning for Skuemestre og lærere vedrørende bedømmelse af svendeprøver Metalindustriens uddannelser (MI) udviklingsgruppe 1, industri- og værktøjsteknik Version efterår 2009

2 Afsluttende prøver og prøveafholdelse...3 Generelt...3 Tilvejebringelse af opgaverne...4 Projektopgaven...5 Elevernes forberedelse...5 Opgavesættene til projektopgaven...5 Gruppedannelsen...5 Tildeling af gruppeopgave...5 Præsentation af opgavesættet...5 Projektplan...6 Forhold vedr. produkt og dokumentation til aflevering...6 Observation under prøven...6 Vejledning under prøven...6 Aflevering...7 Eksaminationen...7 Votering...8 Karakterskalaer...8 Den individuelle opgave...9 Bedømmelse...9 Den endelige svendeprøvekarakter...9 Tilbagemelding til eksaminanden...10 Udstedelse af svendebrev...10 Vedrørende skuemesterhvervet...10 Generelt...10 Udpegning/beskikning-afbeskikning...11 Habilitet...12 Honorarregler...12 Bilag til Vejledning for skuemestre og lærere

3 Afsluttende prøver og prøveafholdelse Generelt Det juridiske grundlag for afholdelse og bedømmelse af svendeprøver er delt på flere love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Den faglige bedømmelse af eleverne sker på baggrund af de fremlagte prøveresultater og udgøres af skuemestrenes og lærerens vurdering af, i hvilket omfang den enkelte lever op til de slutmål, der er beskrevet i de pågældende uddannelsesbekendtgørelser og i vejledningerne til disse. For industriteknikuddannelsen findes det specifikke grundlag således i Bekendtgørelse om industriteknikuddannelsen og den til denne knyttede vejledning/uddannelsesordning. Ved svendeprøven medvirker en eksaminator (lærer) og to censorer (skuemestre) udpeget af hhv. Dansk Industri/DS-Håndværk & Industri og Dansk Metal efter gældende regler (se disse i denne vejlednings sidste afsnit). Lærerens og skuemestrenes fælles bedømmelse vil være anført som en karakter i 7-trins skalaen på elevens svendebrev. Såfremt eleven ikke består prøven (med karakter 02 eller derover), udarbejdes en handlingsplan i forhold til elevens manglende kvalifikationer og eleven indkaldes til en omprøve. Svendeprøven for specialet industritekniker-maskin består af en projektopgave og en individuel opgave. Projektopgaven udføres som gruppeopgave i grupper med op til 4 eksaminander (elever). Eksaminationen gennemføres samlet for hele gruppen, dog således, at den enkelte lærlings bidrag til projektet er synligt for læreren og skuemestrene. De produkter, emner og teknisk dokumentation, som den enkelte elev har fremstillet, tæller med i den individuelle karakter. Når grupperne skal dannes ved prøveforløbets start foretager læreren en styret lodtrækning, således at der i hver gruppe, om muligt, indgår elever med baggrund i forskellige valgfri specialefag Efter gruppedannelsen får eleverne udleveret en opgave, bestående af ét eller flere emner, der skal fremstilles på skolens udstyr under prøveforløbet. Opgaven skal løses i alle de faser, der normalt medgår i en udviklings- og produktionsproces. Der skal således før, under og efter produktionsprocessen udføres en realistisk planlægning, fornødent tegnings- og dokumentationsmateriale, kvalitetsrapportering m.v. 3

4 Ud over de producerede emner skal der ved eksaminationen forelægges en projektrapport, indeholdende: Relevante informationer om opgavens løsning, herunder teknisk og produktionsteknisk dokumentation. Forslag til optimering af processen ved fler-styks-produktion, både under anvendelse af de produktionsressourcer, der har været til rådighed under prøveforløbet og ved en tænkt situation med frit valg af optimale maskiner og metoder. Gruppens redegørelse for de overvejelser, der har været undervejs, herunder gruppesamarbejdet og de undervejs trufne beslutninger. Det er ved prøvens igangsættelse indskærpet over for eleverne, at det tydeligt skal fremgå af rapporten hvilke gruppemedlemmer, der har løst udført de forskellige delopgaver i projektet. Bemærk! Projektrapportens omfang og indhold bør begrænses til de ovennævnte punkter. Hvis rapporten undervejs tenderer mod et omfang, der overstiger 30 sider, bør gruppen overveje mulighederne for at reducere indholdet uden at væsentlige informationer går tabt. Udover projektopgaven skal hver eksaminand udføre en individuel prøve af 3 dags varighed. De individuelle prøver er udarbejdet således, at de kan tilvælges i overensstemmelse med den enkelte eksaminands valgte valgfri specialefag Eleverne kan frit vælge blandt de opgaver, der knytter sig til den enkeltes valgfri specialefag. Tilvejebringelse af opgaverne Metalindustriens uddannelsesudvalg, udviklingsgruppe 1, har udgivet en cd-rom, indeholdende: Alle projektprøverne Alle de individuelle prøver Denne skuemester- og lærervejledning Brochuren Svendeprøve for specialet industritekniker-maskin. Fagets skuemestre og lærere kan til enhver tid rekvirere den aktuelle cd-rom hos Metalindustriens uddannelser (MI)uddannelsesudvalg og således repetere retningslinier og prøvetyper forud for en eksamination. 4

5 Projektopgaven Elevernes forberedelse Eleverne vil være forberedt på projektopgaven ved at have gennemført tilsvarende gruppebaserede projektforløb tidligere i uddannelsen, men det påhviler derudover læreren, at eleverne, inden de forlader H3 (næstsidste skoleophold), har fået udleveret og gennemgået brochuren Svendeprøve for specialet industriteknikermaskin, så de ikke skal bruge tid og kræfter under svendeprøveopholdet på at være usikre på det, der skal foregå. Opgavesættene til projektopgaven Opgaverne stilles af skolerne i samarbejde med Udviklingsgruppe 1, industri- og værktøjsteknik. Opgavesættene vil efter behov blive suppleret med flere prøver. Det er vigtigt, at alle aktører i prøvesituationen er bevidste om, at de stillede opgaver er langt mindre specificeret end tidligere. Eksaminanderne skal eksempelvis selv tage stilling til planlægning af opgaven i forhold til ressourcer og tid, krav til tegningsmaterialets kvalitet i forhold til den afsatte tid, tolerancesætning i forhold til opgavens karakter, kvalitetskontrol og dokumentation m.v. En af pointerne ved de aktuelle prøveformer er, at både gruppen og det enkelte medlem senere skal kunne begrunde de foretagne dispositioner. Prøvesituationen kræver således at der træffes faglige beslutninger, der, over for skuemestrene og læreren, eksponerer gruppens og den enkeltes evner til at overskue og gennemføre en produktionsproces inden for faget. Gruppedannelsen Lærerne sammensætter grupperne ved lodtrækning. Læreren tilstræber ved lodtrækningen, at gruppen består af det maksimale antal elever op til 4 (afhængigt af holdstørrelsen) og at gruppen repræsenterer så mange valgfrispecialer som muligt Tildeling af gruppeopgave Læreren udvælger opgaverne til de enkelte grupper (fra en ajourført cd-rom) således de dækker de valgfri specialefag der er repræsenteret i gruppen. Præsentation af opgavesættet Læreren præsenterer opgavesættet for eleverne Det er lærerens ansvar, at eleverne, inden prøvens igangsættelse, har forstået, at både det forestående prøveforløb og den afsluttende eksamination skal opfattes som en chance for den enkelte til at vise, hvad man kan rent fagligt og absolut ikke som en gammeldags kontrolforanstaltning, som man står sig bedst ved holde lav profil over for. 5

6 Under præsentationen af opgavesættet svarer læreren i øvrigt på spørgsmål vedrørende forståelsen af opgaven. Endvidere orienterer læreren om hvilke materialer og maskiner der er tilgængelige under prøveforløbet, og der aftales procedurer for hvordan "booking" af maskiner foretages. Projektplan Når gruppen har sat sig ind i opgaven udarbejder den en projektplan, som forelægges læreren, Det er gruppens ansvar at projektplanen er afklaret med de andre grupper vedr. ressource/ maskinbelastning. Det er ikke lærerens opgave at godkende eller forkaste planen, men udelukkende at vurdere om planerne er realistiske i f.t. ressourcer og rammer og der ud fra vejlede gruppen. Det er gruppens eget ansvar at træffe beslutning om eventuelle ændringer. Det er tilladt for de enkelte elever, efter aftale med gruppen og læreren, at medbringe værktøjer og andre hjælpemidler fra egen virksomhed. I givet fald skal dette fremgå af projektrapporten og skuemestrene skal informeres om det medbragte og om årsagen til, at gruppen har fundet det hensigtsmæssigt at udvide de givne rammer for opgaveløsningen. Forhold vedr. produkt og dokumentation til aflevering Læreren bør understrege betydningen af at den enkelte elevs bidrag i forhold til det, gruppen er fælles om, kan identificeres ved afleveringen af produkt og dokumentation. Det bør også understreges, at projektplanen med eventuelle ændringer undervejs, er en del af den dokumentation, der skal fremlægges ved eksaminationen. Observation under prøven Da læreren er den eneste der kan observere på elevernes proces, bør han notere sine observationer undervejs i prøveforløbet og drøfte disse med skuemestrene i den indledende fase af eksaminationen, hvor samtalen med eleverne forberedes. Følgende er mulige observationspunkter: Rolle- og arbejdsfordeling i gruppen Overholdelse af miljø- og sikkerhedsregler Samarbejdsrelationer i øvrigt Maskin- og materialehåndtering Vejledning under prøven Læreren kan i særlige situationer vejlede eleverne, men skal i så fald notere art og omfang af denne vejledning, så den kan indgå i vurderingsgrundlaget. 6

7 Aflevering Inden eksaminationen (læreren fastsætter det præcise tidspunkt) afleverer den enkelte gruppe de fremstillede produkter samt projektrapporten i 3 eksemplarer til læreren, som sørger for at censorerne ved fremmødet får udleveret hver et eksemplar inden eksaminationen. Eksaminationen Selve eksaminationsproceduren er delt i 2 faser for hver gruppe. Fase 1: Læreren og skuemestrene forbereder sig til samtalen med gruppen (ca. 1½ time) og foretager en foreløbig vurdering af de afleverede rapporter og emner. Den individuelle opgave bedømmes i dette forløb. Fase 2: Eksaminanderne forelægger projektet, skuemestrene og læreren stiller uddybende spørgsmål. Hvis der er behov for afklarende spørgsmål vedr. den individuelle opgave, kan eleverne kaldes ind enkeltvis. Votering, karaktergivning og tilbagemelding foretages (ca. 2½ time) Ud over de uddybende spørgsmål stiller skuemestrene og læreren, med udgangspunkt i det fremlagte materiale, spørgsmål til de enkelte eksaminander om fagteoretiske emner. Eksaminationen vedrørende projektopgaven varer ca. 4 timer pr. 4-mands gruppe. Ad Fase 1: Fase 1 af eksaminationen foregår mellem skuemestrene og læreren. Indledningsvis informerer læreren skuemestrene om sine observationer under prøveforløbet. Derefter gennemgår skuemestrene og læreren gruppens projektrapport og foretager en foreløbig vurdering af rapporten og de fremstillede emner, og den tekniske dokumentation. Den individuelle prøve vurderes, sammen med de produkter som eleven har bidraget med til projektopgaven. Fase 1 afsluttes med, at læreren og skuemestrene aftaler rollefordelingen under samtalen med gruppen og i fællesskab noterer hvilke spørgsmål, det vil være relevant at få belyst under samtalen med eleverne. Ad Fase 2: Fase 2 af eksaminationen foregår mellem projektgruppen, læreren og de 2 skuemestre. Det er altid eksaminanderne (eleverne), der, efter at være budt velkommen, indleder eksaminationen med at forelægge gruppens projekt. Eleverne skal på forhånd have aftalt den rækkefølge, man vælger at lade de enkelte gruppemedlemmer forelægge opgaven i. Det er her efter en skønssag hvor længe der skal gå inden eksaminator (læreren) og censorerne (skuemestrene) selv bringer de forhold op, der er beskrevet under forberedelsen. 7

8 Det er lærer og skuemestres ansvar, at den enkelte elev får lejlighed til at vise sine kvalifikationer og således hvordan den enkelte kommer til orde. Læreren og skuemestrene retter normalt spørgsmålene til en bestemt elev, da spørgsmål, formuleret bredt til gruppen, vil skabe tvivl om, hvem der skal svare og hæmme mulighederne for differentiere bedømmelsen. Votering Når eleverne er færdige med præsentation og læreren og skuemestrene ikke har flere forhold at samtale om, sendes eleverne ud og voteringen om karaktergivningen kan begynde. Voteringen indledes med at repetere lærerens observationer undervejs i prøveforløbet, de fælles foreløbige vurderinger og vurderingerne af den enkelte elevs præstation/bidrag under præsentation og samtale. Præstationerne vurderes i forhold til: Teknisk-faglige kvalifikationer (mål og data, funktionalitet, kvalitet og finish) Almen-faglige kvalifikationer (plan og tilrettelæggelse, hensigtsmæssig arbejdsdeling, kontrol og kvalitetsvurdering) Personlige kvalifikationer (selvstændighed, samarbejde, kommunikation (skriftlig og mundtlig)) Endelig takseres præstationerne ved at den enkelte elev får en karakter efter 7-trins skalaen. Man kan med fordel først placere præstationerne i f.t. de 3 niveauer i 7-trins skalaen: Udmærket (12 og 10) Middel (7 og 4) Bestået (02) Uacceptabelt (00 og (-3)) Bemærk! Hvis skuemestrene eller læreren i forbindelse voteringen ikke finder at en elevs kompetencer er blevet tilstrækkeligt belyst under eksaminationen, kan eleven kaldes tilbage i eksaminationslokalet til supplerende individuel samtale om dennes specifikke faglige kompetencer. Karakterskalaer 7-trins skalaen med verbale definitioner ser ud som følger: Karakter Relation til ECTS 12 A 10 B Betegnelse Den fremragende præstation Den fortrinlige præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 8

9 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation 02 E Den tilstrækkelige præstation 00 Fx -3 F Den utilstrækkelige præstation Den ringe præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Alle de foretagne vurderinger skal samles i én karakter pr. elev. Skuemestrene og læreren skal altså votere sig frem til en fælles bedømmelse af den enkelte elev. NB! Karaktergivningen er absolut (og ikke relativ), hvilket i praksis vil sige, at elevens kvalifikationer skal vurderes i forhold til målbeskrivelserne i uddannelsesbekendtgørelsen og vejledningen og ikke i forhold til klassens niveau. Når vurderingen af den enkelte eksaminands præstation i forbindelse med projektopgaven er foretaget, noteres den givne karakter, således at den kan anvendes i sammenhæng med den efterfølgende vurdering af den individuelle prøve. Den individuelle opgave Bedømmelse Den individuelle prøve bedømmes efter traditionelle kvalitetskriterier som måloverholdelse, generel kvalitet og funktionalitet, alt efter den enkelte prøvetype. Det er vigtigt at inddrage de produkter der indgår i projektopgaven. Elevens udsagn om opgaven kan inddrages efter behov. I lighed med projektprøven bedømmes også den individuelle prøve efter 7-trinsskalaen. Den endelige svendeprøvekarakter Efter vurderingen af den individuelle prøve foreligger 2 karakterer pr. elev. Den noterede karakter for projektopgaven Karakteren for den individuelle prøve Elevens endelige eksamenskarakter beregnes herefter som følger: Karakteren for projektopgaven * 0,25 + karakteren for den individuelle opgave * 0,75 9

10 Delkaraktererne afrundes ikke. Den endelige karakter angives som et helt tal i 7-trins-skalaen, afrundet efter gældende regler: Hvis en karakter ligger midt mellem 2 karakterer, eller højere, rundes op, ellers rundes ned. Karaktererne 02 og 12 kan dog ikke fremkomme ved oprunding. Bemærk! For at bestå svendeprøven skal begge prøverne være bestået og altså være bedømt til mindst karakteren 02. Hvis enten projektprøven eller den individuelle prøve bedømmes at være ringere end karakteren 02, skal der efter gældende regler udføres omprøve for den ikke beståede del. Tilbagemelding til eksaminanden Når de endelige karakterer for medlemmerne af en gruppe er beregnet, kaldes disse enkeltvis ind i eksaminationslokalet. Enten eksaminator (læreren) eller en af censorerne (skuemestrene) meddeler den opnåede karakter for den enkelte elev. Karakteren begrundes kort, men debatteres ikke. Begrundelsen er en opsummering af de vurderinger eksaminator (læreren) og censorer (skuemestrene) har foretaget under voteringen og karaktergivningen. Bl. a. informeres om de enkelte prøveelementers indflydelse på den endelige karakter. De øvrige kan, hvis de finder det formålstjenligt, supplere de begrundelser der fremføres. Udstedelse af svendebrev Når eksaminationen er afsluttet, meddeler skolen de givne karakterer til Metalindustriens uddannelser (MI), som udsteder svendebrevet til udlevering til lærlingen på læreforholdets sidste dag. Meddelelsen fra skolen til Metalindustriens uddannelser (MI) om elevernes karakterer skal være underskrevet af skuemestrene og læreren. Vedrørende skuemesterhvervet Generelt Skuemestrene udpeges af de organisationer, der har sæde i det faglige udvalg for den pågældende uddannelse. F.s.v.a. industriteknikuddannelsen er dette på a-siden Dansk Industri /DS-Håndværk og industri og på b-siden Dansk Metal Skuemestrenes opgave er, ud fra den gennemførte svendeprøve, at bedømme i hvilket omfang eleverne har nået uddannelsesmålene som beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen. Bedømmelsen sker sammen med elevernes lærer fra det afsluttende skoleophold. 10

11 Bedømmelsen sker altid paritetisk, således at de to skuemestre beskikkes fra henholdsvis a-siden og b-siden. Til den enkelte bedømmelse indkaldes skuemestrene af Metalindustriens uddannelser (MI), der skal administrere skuemesterindkaldelserne således, at den enkelte skuemester indkaldes til bedømmelsesopgaver med passende intervaller. Udpegning/beskikning-afbeskikning Skuemestrene udpeges efter organisationernes egne regler og ud fra følgende generelle kriterier: Skuemestrene skal besidde den fornødne fagkundskab Skuemestrene skal have tilknytning til faget og holde sig ajour med udviklingen inden for de uddannelser, man virker som skuemester for Udpegningen af den enkelte skuemester gælder for en 4-årig periode (hvorefter der naturligvis kan ske genudpegning) Skuemestrene afbeskikkes ved det fyldte 65. år En skuemester, der skifter erhvervsområde eller helt fratræder sin beskæftigelse, kan maximalt fortsætte som skuemester i et år 11

12 Habilitet En skuemester kan ikke deltage i bedømmelse af svendeprøver, hvis skuemesteren p.g.a. slægtsmæssige, arbejdsmæssige eller personlige forhold må erklæres inhabil i forhold til én eller flere af eksaminanderne. Honorarregler For bedømmelsen af svendeprøverne ydes der honorar til skuemestrene samt godtgørelse af udgifter til rejser og ophold. Bedømmelsen honoreres efter det faktisk medgåede tidsforbrug, der som hovedregel skal holdes inden for en ramme på 1½ time til generel forberedelse sammen med læreren + 1 time pr. elev til eksaminationen. Nærmere regler for honorarer og refusion af omkostninger fremgå af brochuren Honorar samt rejse- og opholdsudgifter Brochuren findes, ligesom denne vejledning, i elektronisk udgave på men kan også rekvireres telefonisk hos Metalindustriens uddannelser (MI). 12

13 Bilag til Vejledning for skuemestre og lærere Svendeprøven for industriteknikuddannelsen Resumé af besigtigelsesproceduren Udgangspunkt: En 4-mands-gruppe 1½ time: 1. Skuemestrene og læreren gennemlæser rapporten (noterer kvaliteten). 2. Læreren informerer om procesforløbet for den pgl. gruppe, herunder om eventuelle vanskeligheder med samarbejde, maskinbelastning m.v. 3. Skuemestrene og læreren forbereder spørgsmål til gruppen og til de enkelte eksaminander. 4. Skuemestrene og læreren besigtiger de færdige produkter. 2½ time: 5. De 4 elever redegør enkeltvis- med udgangspunkt i rapporten- for procesforløbet og det resulterende produkt, eksempelvis kriterier for arbejdsfordeling, tolerance- og overfladespecifikationer, omdisponeringer undervejs m.v. 6. Skuemestrene og læreren stiller uddybende spørgsmål til eleverne 7. Skuemestrene og læreren voterer og er fælles om en karakter for de enkelte elevers præstationer. ½ time: 8. Skuemestrene og læreren bedømmer den individuelle prøve. 9. Skuemestrene og læreren voterer og giver en fælles karakter for den individuelle prøve 10. Den endelige karakter beregnes og tilbagemeldes til eksaminanden. Udviklingsgruppe 1 (UG1) Industri- og værktøjsteknik Version efterår

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjsmager. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. December 2008 Skuemestervejledning Værktøjsmager Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Skuemester- og faglærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og faglærervejledning for specialet. Industritekniker Januar 2012 Skuemester- og faglærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning

Læs mere

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjstekniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

December 2008. Skuemestervejledning. Værktøjstekniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. December 2008 Skuemestervejledning Værktøjstekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent

Skuemestervejledning. November Film- og tv-produktionstekniker. Film- og tv-assistent November 2010 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed.

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed. Juni 2011 Skuemestervejledning Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Materielmekaniker Kranmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør November 2013 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker

Skuemestervejledning. Oktober Elektronikfagtekniker. Radio-tv-fagtekniker Oktober 2012 Skuemestervejledning Elektronikfagtekniker Radio-tv-fagtekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Elektronikoperatør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Ædelstensfatter. Ædelmetalstøber. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Butiksguldsmed.

Skuemestervejledning. November 2010. Ædelstensfatter. Ædelmetalstøber. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Butiksguldsmed. November 2010 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Ædelmetalstøber Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Butiksguldsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser

Skuemestervejledning. November 2010. Klejnsmed. Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik. Svejser November 2010 Skuemestervejledning Klejnsmed Smed (aluminium) Smed (rustfri) Smed (bearbejdning) Energiteknik Svejser Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen

Skuemestervejledning. Automatiktekniker. Automatiktekniker i elevatorbranchen. Automatiktekniker i elektrobranchen Oktober 2012 Skuemestervejledning Automatiktekniker Automatiktekniker i elevatorbranchen Automatiktekniker i elektrobranchen Elektrotekniker, under udløb fra og med 15. januar 2010 Industriens Uddannelser,

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Marts 2013 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Skuemestervejledning. Metalsmed. April Metaltrykker - Gravør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V.

Skuemestervejledning. Metalsmed. April Metaltrykker - Gravør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V. April 2014 Skuemestervejledning Metalsmed - Metaltrykker - Gravør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Skuemester 3 Inhabilitet

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Februar 2012 Skuemestervejledning Bådebygger Sejlmager Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Februar 2011 Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Vejledningen er gældende for følgende specialer Klejnsmed, smed (aluminium) og smed (rustfast), der har gennemført grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Januar 2015 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V www.industriensuddannelser.dk Skuemestervejledning... 1 Generel vejledning... 3 Indledning...

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Februar Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Februar Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D København V Februar 2016 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere)

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Udarbejdelse af svendeprøveopgaver...

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Censorvejledning for plastmageruddannelsen

Censorvejledning for plastmageruddannelsen Censorvejledning for plastmageruddannelsen 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vejledningen... 2 2 Generel vejledning... 3 2.1 Censorerne... 3 Kriterier for udpegning af Censorer... 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3

Regulativ Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Regulativ Stk. 1 Svendeprøven bedømmes af skuemestre udpeget af Det Faglige Fællesudvalg efter indstilling fra henholdsvis BKD Bager- & Konditormestre i Danmark & Fødevareforbundet NNF. I enhver bedømmelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer)

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) Side 1 af 9 Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) 038-01 Procedure for afvikling af 1. Formål Formålet med denne procedure er at fastlægge retningslinier for afvikling af den afsluttende

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (Udkast af 15. maj 2006) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed

Afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014

Læs mere