Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark"

Transkript

1 Advokatfirmaet Svendsen Jernbanegade Haslev Advokat Lotte Hebel Andersen Tlf. nr Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. Foreningens hjemsted er Haslev Kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. NI. la Storgård, Terslev, beliggende Terslev Møllevej, Terslev, 4690 Haslev. Foreningens formål er endvidere at bebygge denne ejendom med 17 andelsboliger samt at drive og vedligeholde bebyggelsen, når andelsboligbyggeriet er afsluttet. Medlemmer: Som medlem kan optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som betaler det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. Medlemskabet omfatter kun den bolig, brugsretten omfatter. Der kan fra bestyrelsens side gives tilladelse til forældrekøb, forstået på den måde, at der kan optages andelshavere der umiddelbart efter købet, udlejer boligen til egne børn og kun egne børn. Dette skal dokumenters overfor bestyrelsen. Beboerne skal følge de til en hver tid gældende vedtægter og husorden for andelsboligen. Andelshaver hæfter for betaling afboligafgift og evt. pålæg der må blive udstedt til andelshaver. Ved forældrekøb må der maksimum være tilmeldt en familie pr. husstand. Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. 3 1

2 Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret, eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelene til en person, der opfylder kravene i 3 og 14. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 20 og 23 Indskud og hæftelse: 4 Indskud udgør et beløb, der svarer til 20% af den for boligen svarende andel af anskaffelsessummen for hele ejendommen. Indskuddet betales kontant. Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen. En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. 5 6 Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelen, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejeværdi. Andelsbeviser og pantsætning mv.: For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. 7 Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse reglerne i \ med Andelen kan pantsættes og tjene som genstand for retsforfølgning efter de i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, 6a, gældende regler. I medfør af Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, 6a, stk. 2, kan belåning af andelen dog ikke overstige 80% af andelens værdi på lånetidspunktet. 2

3 8 Boligaftale: Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug, Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form. 9 Boligafgift: Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen. Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes, således at fordelingen sker i samme forhold som andelshaverens andel i foreningens formue. Vedligeholdelse: En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af vinduer og udvendige døre. Andelshaverens forpligtelse omfatter således maling, hvidtning og tapetsering samt pligt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder som efter lejeloven påhviler lejer eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaveren. 10 Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også nødvendigt udskiftning af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom udskiftning af gulve og køkkenborde. Vedligeholdelsespligten omfatter forringelse som skyldes slid og ælde. En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingens vedtagelse er pålagt andelshaveren. Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder afbygninger og skure samt øvrige fællesanlæg. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige 3

4 vedligeholdelse ikke inden fristens udløb kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. 23. Vedtages det på generalforsamlingen at iværksætte forbedringer af ejendommen, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse og er forpligtet til at give adgang for respektive håndværkere. Den enkelte andelshaver har dog altid for egen regning lov til at udføre vedligeholdelsesarbejder, som ellers ville påhvile foreningen. Udførelsen skal dog på forhånd godkendes af foreningen, før de iværksættes forandringer: 11 En andelshaver er berettiget til at foretage forandring inde i boligen. Forandringen skriftligt for bestyrelsen senest 3 uger inden denne bringes til udførelse. skal anmeldes Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Forandringer, der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksættes, før byggetilladelse har været forevist bestyrelsen. Udlejning: 12 En andelshaver kan kun fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens samtykke. Bestyrelsen kan nægte tilladelse, såfremt der rejses berettiget og vægtige indsigelser mod den pågældende lejer eller låner. Andelshaveren hæfter fortsat for alle forpligtelser overfor foreningen. En andelshaver er dog berettiget til at udleje en nykøbt andelsbolig på en tidsbegrænset frem til den dag, hvor andelshaveren selv ønsker at tiltræde andelen. lejekontrakt Udlejen kan dog ikke udstrækkes over 2 år. 13 Husorden: Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for husorden. Andelshavere har ret til at holde hund og kat og andre mindre husdyr, så længe det sker uden væsentlige gener for de øvrige andelshavere. 4

5 Beboere i andelsforeningen kan tildeles skriftlige advarsler ved voldelige trusler, vold, overfald samt gentagne overskridelser af foreningens vedtægter. Afgives 3 skriftlige advarsler indenfor en periode af 5 år, medfører det eksklusion. 14 Overdragelse af andelen: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den ny andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives. Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: l. Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til en person med hvem han er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, ved bytning eller til en person, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. 2. Til den, der indstilles af andelshaveren. 3. Andre, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har fortrinsret efter tidspunktet for indtegningen. Sker overdragelsen i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttede andelshaver indstillingsretten til den således ledigblevne lejlighed. Overdragelsessum: 15 Pris for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højest et beløb, opgjort efter nedenstående principper. Ved overdragelse af en andel må en pris ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedring aflejligheden og dens vedligeholdelsestilstand med rimelighed kan betinge. Opgørelse af foreningens formue fastsættes ved generalforsamlingsbeslutning til en af de følgende 3 værdier: l. Anskaffelsesprisen 2. Handelsværdien, som udlejningsejendom under forudsætning af, at køber overtager de indestående prioriteter og betaler den resterende købesum kontant. 5

6 3. Ejendomsværdien ved den seneste almindelige vurdering eller årsomvurdering med tillæg af værdien af forbedringer, der er udført på ejendommen efter vurdering, og med et procenttiilæg til ejendomsværdien for den værdistigning, der har fundet sted siden vurderingen. Procenttillægget fastsættes af boligministeren på grund af udviklingen i værdiansættelserne ved de 2 seneste almindelige vurderinger og under hensyn til den forventede videre udvikling i priserne på udlejningsejendomme. Generalforsamlingsbeslutninger er bindende, selvom en højere pris kunne opnås. Ved opgørelsen må værdien af andelen i foreningens formue ikke medregnes med et højere beløb end det, der følger af foranstående beregning. Værdien af forbedringer af boligen ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slidtage. 16 Fastsættelse afforbedringsudgifter, mangelfuld vedligeholdelse mv.: Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse, Såfremt der opnås uenighed mellem overdrager, erhverver eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, tvisten omfatter, og som udpeges af andelsboligforeningens fælles repræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde vurderingsrapport, hvor prisberegninger specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parter. Voldgiftsmanden sætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges en part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften. Fremgangsmåde: 17 Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aft'alens indgåelse skal sælger udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køber samt foreningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling over købesummens beregning med specifikation af pris for andelen, udførte forbedringer og inventar. Sælger skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftlig gøre køber bekendt med indholdet om bestemmelserne af prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. 6

7 Erhververen samt alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, idet godkendelsen skal foreligge inden 3 uger efter, at aftalen er forelagt for bestyrelsen. Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og eventuel overpris tilbagebetalt, overstiger, hvad der er tilladt. såfremt prisen Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, der efter fradrag af sit tilgodehavende udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver. Ved afregning, er foreningen berettiget til at anvende provenuet til indfrielse af et eventuelt garanteret lån, således at garantien kan indfries. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttede andelshaver respektive dennes pengeinstitut berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for andelshaverens forpligtelser. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning afkøbers eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen. Udbetaling af restbeløbet skal ske senest 3 uger efter overtagelsesdagen. Så snart køber har overtaget boligen, skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsesstrand eller forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Såfremt køber forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælger, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. 18 Ubenyttede boliger: Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, herunder hvorledes afregningen skal finde sted. Husstandsmedlemmer: 19 '- En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvis til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt. 20 7

8 Dødsfald: I tilfælde af andelshaverens død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. Efterlades der ikke ægtefælle, eller ønsker denne ikke at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret først til personer, som beboede boligen ved dødsfaldet, og som i mindst 2 år havde haft fælles husstand med andelshaveren, og dernæst til personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død. Herefter gives fortrinsret til personer, der var beslægtet med afdøde andelshaver i lige op- og nedstigende linie. 14 og 17 finder tilsvarende anvendelse. Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næst 3-månedersdagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder 18 tilsvarende anvendelse. Samlivsophævelse: Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at forsætte medlemskab og beboelse afboligen. 21 Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter boligen, skal hans ægtefælle indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig efter de førnævnte regler. Regler i ovennævnte finder tilsvarende anvendelse for husstandens medlemmer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Opsigelse: Andelshaveren kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alen udtræde efter reglerne i for overførsel af andel. 22 \ Eksklusion: 23 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans brugsret til ophør i følgende tilfælde: 8

9 ADVQKATFIRMAET 1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt et skyldigt beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er fremkommet til medlemmet. 2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre. ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er fremkommet til medlemmet. 3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt. 4. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejer til at hæve lejemålet. Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i 18. Generalforsamlingen: 24 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelse. 3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring afboligafgiften. 4. Forslag. 5. Valg af bestyrelse og suppleant til bestyrelsen. 6. Eventuelt valg af administrator. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Ordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ~ af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. 25 Indkaldelse til generalforsamling: 9

10 Generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden ofr generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller lignende er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. administrator, revisor samt repræsentanter for andelshaverne har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Hver andel giver 2 stemmer. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem. Stemmekrav: 26 Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændring, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Der skal altid være mindst 1/5 af foreningens medlemmer tilstede. Forslag om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne tilstede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. 27 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokollat over generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. 28 Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges een person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted

11 Bestyrelsen består af3-s medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden 1 eller 2 suppleanter. Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan andelshavere vælges. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver husstand.. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer dog kun for 1 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre en 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode. Forhandlinger: 30 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til ham, kan have interesser i sagens afgørelse. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 31 Møder: Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden, så ofte der findes anledning hertil. Et medlem af bestyrelsen kan begære indkaldt til møde. \. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er tilstede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formanden eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget. 11

12 32 Tegningsregel: Foreningen tegnes af2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 33 Regnskab og revision: Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Foreningen foreslår i forbindelse med årsregnskabet, hvilken metode der skal anvendes ved fastsættelse af andelenes værdi, samt hvilken værdi andelen skal have. Som note til årsregnskab et oplyses generalforsamlingens beslutning om andelenes værdi og om, hvilke metode der er anvendt ved fastsættelsen. Bestyrelsen udarbejder en beretning af andelens forventede værdistigning, indtil næste årsregnskab foreligger. Beregningens resultat anføres som note til regnskabet i såvel absolutte tal som i procent af indskudskapitalen. Revisor: 34 Generalforsamlingen kan vælge en statsautoriseret revisor, registeret revisor eller anden revisor til at revidere årsrapporten. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor. Foreningen er ikke forpligtet til at vælge en revisor, dette kan helt undlades eller erstattes af en bilagskontrollant. Det reviderede underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Opløsning: 35 Opløsningen ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse. Administration: 36 12

13 ADVQKATFIRMAET Såfremt foreningen antager administrator, er den af foreningen valgte administrator forpligtet til at tegne en ansvars- og besvigelsesforsikring, hvilken forsikring skal dække krav, der kan opstå i forbindelse med administrationen af foreningens midler og det dermed forbundne ansvar, medmindre den pågældende via sit erhverv har en professionel ansvarsforsikring. Første generalforsamling: 37 Første generalforsamling i foreningen efter stiftende generalforsamling afholdes på det tidspunkt, hvor samtlige boliger er klar til ibrugtagning. Indtil dette tidspunkt, og uanset vedtægternes bestemmelser i øvrigt, tegnes andelsboligforeningen i alle henseender af en midlertidig bestyrelse, der tegnes af denne formand og et medlem af bestyrelsen i forening. I øvrigt skal vedtægernes almindelige bestemmelser være gældende, herunder 5 om begrænset hæftelse, idet stifterne ikke hæfter personligt for foreningens gæld. 38 Ethvert spørgsmål, der har forbindelse med bestemmelserne i nærværende vedtægter, skal anlægges ved andelsboligforeningens værneting. Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr. nr. la, Storgård, Terslev, beliggende Terslev Møllevej, Terslev, 4690 Haslev, med andelsboligforeningen Terslev Skovpark som påtaleberettiget. 39 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 6. juni Som dirigent: Anders Stoltenberg Rettelser til vedtægterne foretaget og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. juni Som dirigent: Jens Jacobsen Rettelser til vedtægterne foretaget og vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. april 2011, på ekstraordinær generalforsamling den 31. august 2011 samt den 3. maj 2014 Bestyrelsen den IØ20l4 13

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere