Jensen & Møller Invest A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jensen & Møller Invest A/S"

Transkript

1 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon Årsrapport 2001

2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om selskabet... 1 PÅTEGNING Ledelsens regnskabspåtegning... 2 Revisionspåtegning... 2 ÅRSBERETNING Selskabets aktivitetsområde... 3 Highlights for Selskabets hoved- og nøgletal... 4 Regnskabsberetning... 5 Ledelsesberetning... 7 Aktionærforhold Bestyrelse og direktion - ledelseshverv i andre danske aktieselskaber ÅRSREGNSKAB Oplysning om anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for året Balance - aktiver Balance - passiver Pengestrømsopgørelse Noter til resultatopgørelse og balance... 21

3 1. Oplysninger om selskabet Navn og hjemsted Jensen & Møller Invest A/S Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon: Telefax: Hjemsted: København CVR nr Bestyrelse Direktion Revision Anton Kryger, formand Jørn G. Andersen Kjeld Andersen Erik Olesen Ole Nygaard Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriseret revisor Svend Ørjan Jensen Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriseret revisor Carsten Stohn Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes den 24. april 2002, kl på selskabets adresse: Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 København Ø

4

5 Selskabets aktivitetsområde Formål Selskabets vedtægtsbestemte formål er investering og finansiering, herunder overtagelse ved fusion eller køb af andre selskaber samt handel med fast ejendom og værdipapirer. 3. Aktuelt er selskabets formålsparagraf udmøntet i ejerskabet af en række restejerlejlighedsejendomme beliggende i det storkøbenhavnske område. Selskabet udlejer ejerlejlighederne til beboelse og erhverv og afhænder disse, når lejemålet ophører. Der kan desuden foretages investering i nye projekter, når dette skønnes hensigtsmæssigt. Herudover har selskabet, bl.a. som led i placeringen af overskudslikviditet, investeret i børsnoterede obligationer. Indtægtskilder Selskabets væsentligste indtægtskilder er lejeindtægter med ca. 4-5 mio. kr. om året og salgsindtægter ved afhændelse af lejligheder i intervallet 5-10 mio. kr. årligt. Aktiver Selskabets væsentligste aktiv består af ejerlejlighedsejendomme, der er værdiansat til forsigtig skønnet markedsværdi på kr. 89 mio. Beholdningen kan kort beskrives således: Antal Antal Beliggenhed lejl. m 2 Virum Askevænget Cedervænget Cedervænget Cedervænget Christians- Dronningensgade havn Amager Backersvej 43-45, Marengovej 2-12 og Sorrentovej Florensvej 1-15, 4-16, Backersvej Sorrentovej 14-22, Saltværksvej Sofienhøjvej 9-11,Gyldenlakvej og Georginevej Gladsaxe Møllemarken 6-14 og Oldmarken Ordrup Skovgårdsvej 6-10 og Ordrupvej 78 A - 78 C Fremtiden For at udligne effekten af det løbende salg af lejligheder tilstræber Jensen & Møller Invest A/S at supplere beholdningen af udlejede ejerlejligheder gennem tilgang af yderligere ejendomme i det storkøbenhavnske område.

6 4. Årsberetning Highlights for 2001 o Årets samlede resultat efter skat andrager t.kr , hvilket anses for særdeles tilfredsstillende. o Resultat af udlejning er steget med t.kr fra t.kr. 843 i 2000 til t.kr i o Avance ved salg af ejerlejligheder andrager t.kr mod t.kr i o De stigende salgspriser pr. m2 har medført en opskrivning af selskabets beholdning af ejerlejligheder med 10 mio. til en forsigtig skønnet markedsværdi i udlejet stand til 89 mio. o For 2002 forventes et resultat efter skat i intervallet 6,5 7,0 mio., dvs. på niveau med det opnåede resultat for Hovedtal (t.kr.) Resultat af udlejning Avance ved salg af lejligheder Resultat af primær drift Resultat før skat og ekstraordinære poster Ordinært resultat efter skat Ekstraordinære poster før og efter skat Årets resultat Ejerlejligheder til videresalg Egne aktier Aktiver Egenkapital Selskabskapital Nøgletal Antal aktier Antal egne aktier á t.kr Resultat pr. aktie Udbytte pr. aktie Indre værdi... 3,927 3,373 2,908 2,475 2,289 Egenkapitalandel Forrentning af egenkapital... 9,5 5,4 6,9 4,5 4,0 Afkastningsgrad... 10,0 5,4 7,7 4,9 5,5 Børskurs pr. balancedag Price Earningskvote Kurs / indre værdi... 0,94 0,86 0,81 0,91 - Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (Bilag 2) Kommentarer vedrørende tidligere ændring i anvendt regnskabspraksis og tidligere fusion fremgår af samme bilag.

7 5. Årsberetning Regnskabsberetning Økonomisk udvikling Resultatopgørelsen Resultat Forløbet af året har som helhed været særdeles tilfredsstillende. Ved afgivelse af delårsrapport pr. 30. juni 2001 forventede ledelsen et resultat for 2001 på 6,5 mio. kr. Opnåelse af et bedre resultat end det anførte skyldes især yderligere en opsigelse af en lejlighed som det også lykkedes at afhænde i slutningen af året. Resultat før skat t.kr er t.kr bedre end resultatet for Den afsatte selskabsskat t.kr udgør uændret i forhold til % af resultat før skat. Årets resultat udgør t.kr (2000: t.kr ). Udlejningsaktivitet Årets resultat af udlejningsaktiviteten udgør t.kr (2000: t.kr. 843), en forbedring på i alt t.kr I 2000 var driftsudgifter, ejendomme påvirket af en udgift til nye vedligeholdelsesfri energivinduer på i alt t.kr I 2001 er der ikke afholdt udgifter til udskiftning af vinduer eller andre større renoveringer af ejendommene. I lejeindtægterne afspejles effekten af vinduesudskiftningerne. Således er der tale om en stigning i lejeindtægterne vedrørende forbedringsforhøjelser på nye vinduer på i alt t.kr Salgsaktivitet Årets resultat af salgsaktiviteten udgør i 2001 en avance ved salg af lejligheder på t.kr mod t.kr i Salgsindtægter vedrørende ejerlejligheder udgør t.kr mod t.kr i Samlet blev der i 2001 afhændet 684 m 2 (11 stk.) mod 437 m 2 (7 stk.) i De i 2001 opnåede gennemsnitssalgspriser pr. m 2 har fortsat været stigende i forhold til de i 2000 opnåede. Den gennemsnitlige salgspris pr. m 2 er steget fra kr pr. m 2 i 2000 til kr pr. m 2 i 2001.

8 6. Årsberetning Denne udvikling er bl.a. påvirket af salg af lejligheder, hvori selskabet har investeret i nye vedligeholdelsesfri energivinduer men generelt er der tale om et stigende prisniveau. Udviklingen i de gennemsnitlige salgspriser gennem de seneste 5 år kan illustreres således: Gns. salgspris pr. m Virum Ordrup Amager Virum: Ingen solgte i 1998 Ordrup: Ingen solgte i 1997 og 2000 Avancen ved salg af lejligheder i procent af salgsindtægter udgjorde i % mod 74 % i Alle de i 2001 solgte lejligheder anvendes til beboelse. Samlet udgør bruttoresultatet t.kr mod t.kr i Administrationsomkostninger andrager t.kr. 728, hvilket er et fald på t.kr. 8 i forhold til Det finansielle nettoresultat er positivt med t.kr. 485 mod et positivt nettoresultat på t.kr. 237 i Forbedringen skyldes primært at selskabet har opnået en kursavance på t.kr. 238 ved salg af egne aktier. Balancen Selskabet ejer pr. 31/ ejerlejligheder til beboelse og 3 ejerlejligheder til erhverv svarende til i alt m 2 fordelt på 11 restejendomme i det storkøbenhavnske område. Ejerlejlighederne er værdiansat til forsigtig skønnet markedsværdi og andrager t.kr Beholdningen af ejerlejligheder til videresalg er steget med t.kr

9 7. Årsberetning væsentligst som følge af værdiregulering pr. 31/ fratrukket værdi af solgte lejligheder. Værdireguleringen i forhold til regnskabsmæssig anskaffelsesværdi, med fradrag af udskudt skat, er ført direkte på egenkapitalen som en bunden opskrivningshenlæggelse, uden påvirkning af resultatopgørelsen. Selskabets likviditet inkl. obligationsbeholdning andrager pr. 31/ t.kr (2000: t.kr ). Selskabet har i 2001 solgt 200 stk. egne aktier for i alt kr , svarende til en gennemsnitlig salgskurs på Beholdningen af egne aktier andrager pr. 31/ stk, eller 6,64 % af den samlede aktiekapital. Det er fortsat selskabets hensigt at anvende egne aktier som eventuel betalingsmiddel ved investering i fast ejendom, men i påkommende tilfælde kan salg af egne aktier komme på tale. Selskabets egenkapital udgør t.kr ultimo 2001, hvilket svarer til 73 % af balancesummen (2000: t.kr , svarende til 70 %). Udskudt skat er øget med t.kr til t.kr bl.a. som følge af yderligere opskrivning på lejligheder m.v. i Der er i regnskabsåret modtaget selskabsskat med t.kr. 515 vedr og indbetalt t.kr vedr som a conto selskabsskat. Tilgodehavende selskabsskat pr. 31/ vedr. indkomståret er beregnet til t.kr. 12. Investeringsaktivitet Selskabets ledelse har i lighed med sidste år også i indeværende år gjort sig anstrengelser for at foretage yderligere investering i fast ejendom uden dette dog har resulteret i indgåelse af aftaler. Ledelsens beretning Selskabets risikoforhold Selskabets aktiviteter medfører i al væsentlighed ikke andre risici end de, der er sædvanlige for ejendomsselskaber i form af rente-, kreditog likviditetsrisici. Ledelsen følger løbende udviklingen med henblik på at minimere effekten af de finansielle risici. Markedsrisici Ved værdiansættelse af selskabets ejendomme anvendes p.t. en nedslagsprocent på 50 % som følge af, at ejerlejlighederne ikke er frigjort for lejemål. En ændring i den anvendte nedslagsprocent med 1 %- point vil medføre en samlet ændring af værdien af lejligheder med 1,8

10 8. Årsberetning mio. kr. og en ændring af egenkapitalen med 1,2 mio. kr. Renterisici Den rentebærende gæld (fast rente) udgør ved årets udgang t.kr (2000: t.kr ) fordelt på langfristet gæld med t.kr (2000: t.kr ) og kortfristet gæld med t.kr. 518 (2000: t.kr. 492). Restløbetiden er for 51 % af den langfristede prioritetsgæld over 5 år. Moderate forskydninger i renteniveauet vil ikke have nogen afgørende direkte effekt på indtjeningen. Renteudviklingen har derimod stor betydning for de salgspriser, der kan opnås på selskabets ejerlejligheder og dermed for selskabets indtjening, ligesom kursværdien af selskabets beholdning af børsnoterede obligationer vil påvirkes. Kreditrisici Likviditetsrisici En væsentlig del af selskabets tilgodehavender består af indestående hos Grundejernes Investeringsfond, boligreguleringsslovens 18b samt indestående i de respektive ejerforeninger. Selskabets fordringer anses således alene i begrænset omfang at indeholde en kreditrisiko. Selskabets finansielle beredskab består af børsnoterede obligationer og likvide beholdninger. De børsnoterede obligationer består af statsgældsbeviser med en restløbetid på 1-4 år. Det finansielle beredskab med tillæg af uudnyttede trækningsmuligheder på kassekredit er tilstrækkeligt til dækning af forudseelige, kortfristede likviditetsbehov. Selskabet har tillige uudnyttede belåningsmuligheder på realkredit-området, som kan anvendes til optimering af rente og restgæld. Det er selskabets politik at bevare en betydelig egenkapitalandel. Miljøforhold Finansielle instrumenter Selskabets ejendomme består i helt overvejende grad af ejerlejligheder i beboelsesejendomme. I selskabets ejendomsportefølje er 2 ejendomme beliggende i et område, hvor Miljøkontrollen har konstateret en mindre koncentration af farlige stoffer, der overstiger kvalitetskriterier for ren jord. Der er ikke rejst krav om oprensning og selskabets aktivitet på de pågældende ejendomme er ikke påvirket heraf. Eventuelle omkostninger i forbindelse med oprensning o.l. anses for ubetydelige for selskabets drift og økonomiske stilling. Selskabet har som politik ikke at anvende finansielle instrumenter. Da selskabet ikke har samhandel med udlandet er følsomheden over for valutakursudsving alene af indirekte natur.

11 9. Årsberetning Forventninger Selskabets forventede udvikling Selskabet har i den forløbne del af 2002 solgt 7 lejligheder. Der er ultimo marts måned 3 ledige lejligheder, der er eller vil blive udbudt til salg. På baggrund heraf forventes et stabilt totalt resultat efter skat for 2002 i intervallet 6,5 7,0 mio., dvs. reelt status quo i forhold til 2001, selvom det forventes at resultatet af udlejning bliver lavere end det i 2001 opnåede. Endvidere forudsættes det, at frigjorte men endnu ikke solgte lejligheder kan afsættes på markedsvilkår, som ikke er ringere end for Resultatdisponering Årets resultat der foreslås fordelt således: Udbytte 14% af kr Overførsel til Overført overskud Ejerforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5 % af aktiekapitalen: Thorvald Nielsens Efterfølger, Trørød A/S, Søllerød Erik Olesens Ejendomsselskab A/S, Søllerød A/S af 28. maj 1949, København Vallerød Ejendomsselskab ApS, Hørsholm Jensen & Møller Invest A/S, København (egne aktier) København i marts 2002 Bestyrelsen JENSEN & MØLLER INVEST A/S

12 10. Aktionærforhold Selskabets aktier er noteret på Københavns Fondsbørs under fondskode DK i stykstørrelse a kr Stemmeret kan ifølge selskabets vedtægter udøves af aktionærer, hvis aktier er noteret på vedkommendes navn i selskabets aktieprotokol eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen til generalforsamlingen. Der er ikke udstedt aktier med særlige rettigheder. Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2001 Nr. 1 27/ Tidspunkt årsregnskabsmeddelelse Nr. 2 21/ Årsregnskabsmeddelelse 2000 Nr. 3 27/ Forløb af generalforsamling Nr. 4 9/ Tidspunkt delårsrapport 2001 Nr. 5 22/ Delårsrapport 30/6 2001

13 Bestyrelse og direktion ledelseshverv 11. I henhold til årsregnskabslovens 56, stk. 3,2 kan følgende ledelseshverv for bestyrelse og direktion oplyses: Erik Olesen Formand for bestyrelsen i: Erik Olesens Ejendomsselskab A/S Dansk Financia A/S Helios Ejendomsselskab A/S I bestyrelsen for: A/S Toftegårdsvej 10-14, Frederikshavn I direktionen for: Dansk Financia A/S Jørn G. Andersen Formand for bestyrelsen i: A/S af 28. maj 1949 Ejendomsaktieselskabet Nærum Park Ejendomsaktieselskabet Hollænderbo Ejendomsaktieselskabet Løvspring I bestyrelsen for: Ejendomsaktieselskabet Midtpunktet Lyngby A/S Amager Midtpunkt Thorvald Nielsens Eftf., Trørød A/S A/S Holbækvej 100 I direktionen for: A/S Amager Midtpunkt Thorvald Nielsens Eftf., Trørød A/S A/S Holbækvej 100 Kjeld Andersen Formand for bestyrelsen i: Thorvald Nielsens Eftf., Trørød A/S Ejendomsaktieselskabet Midtpunktet Lyngby I bestyrelsen for: Ejendomsaktieselskabet Nærum Park I direktionen for: Ejendomsaktieselskabet Hollænderbo A/S af 28. maj 1949 Ole Nygaard I bestyrelsen for: A/S Toftegårdsvej 10-14, Frederikshavn I direktionen for: Dansk Financia A/S A/S Toftegårdsvej 10-14, Frederikshavn

14 12 Generelle bemærkninger Regnskabet aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de af Københavns Fondsbørs fastlagte regnskabsbestemmer gældende for børsnoterede selskaber. Det har dog i lighed med tidligere år af hensyn til det retvisende billede været nødvendigt at tilpasse opstillingen af resultatopgørelsen vedrørende selskabets primære aktiviteter. Den foretagne tilpasning er alene af redaktionel karakter og har ikke haft indflydelse på selskabets økonomiske stilling eller årets resultat og egenkapital. Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Der er imidlertid sket en omklassificering af hensættelser til Grundejernes Investeringsfond (BRL 18 og 18b) mellem regnskabsposterne Lejeindtægter og Driftsudgifter, ejendomme. Omklassificeringen medfører at hensættelser til BRL 18 og 18b nu modregnes i bruttolejeindtægter, uanset om hensættelserne skal indbetales eller optages som en hensættelse. Omklassificeringen har ingen betydning for Resultat af udlejning og dermed heller ikke for årets resultat, aktiver, passiver eller den økonomiske stilling. Der er foretaget ændring af sammenligningstallene for Resultatopgørelsen Resultat af udlejning Huslejeindtægt fra udlejede boliger m.v. indtægtsføres på forfaldstidspunktet. Hensættelser til Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens 18 og 18b) er fratrukket i opkrævede lejeindtægter. Driftsudgifter, ejendomme indeholder ejendomsskatter, andel i fællesudgifter til ejerforeninger, administrationshonorar samt vedligeholdelse. Opgørelse af selskabets andel af fællesudgifter afholdt af ejerforeningerne er foretaget på grundlag af udkast til ejerforeningernes regnska-

15 13 ber m.v for Generalforsamlingernes godkendelse af ejerforeningernes årsregnskaber kan indebære reguleringer til selskabets resultatopgørelse og balance. Reguleringerne vil i givet fald blive foretaget i selskabets årsregnskab for det følgende år. Indvendig vedligeholdelse og udvendig vedligeholdelse, der er ejerforeningerne uvedkommende, udgiftsføres i takt med afholdelsen af de faktiske udgifter. Selskabets andel af ejerforeningernes vedligeholdelsesudgifter udgiftsføres samtidig med den øvrige andel af ejerforeningernes fællesudgifter. I forbindelse med større planlagte enkeltarbejder indregnes der på balancetidspunktet til dækning af selskabets andel af projektets samlede anslåede omkostninger. I de tilfælde, hvor hensættelser til Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens 18 og 18b) ikke skal indbetales ( 18b) eller hensættes som forpligtelse ( 18), modregnes de foretagne hensættelser i de afholdte driftsudgifter på ejendommene. Vedligeholdelsesforpligtelser vedr. indvendig vedligeholdelse ifølge lejelovgivningen oplyses i en note. Afskrivninger Salg af lejligheder Ejendomme under materielle anlægsaktiver, herunder garageanlæg m.v. afskrives lineært over max. 25 år. Afskrivningerne indgår i posten driftsudgifter. Den kontante salgspris i forbindelse med afhændelse af ejerlejligheder indtægtsføres på tidspunktet for underskrift af købsaftale. Omkostninger ved salg af lejligheder består af andel af restejendommens anskaffelsespris samt diverse salgsomkostninger og istandsættelsesudgifter. Finansielle poster Realiserede kursgevinster og -tab samt urealiserede tab på værdipapirer medtages i resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster føres direkte på selskabets egenkapital under opskrivningshenlæggelser med fradrag af udskudt skat.

16 14 Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancen Materielle anlægsaktiver er værdiansat til anskaffelsespris med tillæg af afholdte ombygnings- og forbedringsudgifter og fradrag af afskrivninger og nedskrivninger. For materielle anlægsaktiver erhvervet før 1. januar 1982 anvendes den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 1981 som anskaffelsespris. Beholdningen af ejerlejligheder til videresalg optages under omsætningsaktiver, idet ejerlejlighederne tilstræbes solgt i takt med, at de bliver ledige og værdiansættes til forsigtig skønnet markedsværdi i udlejet stand. Værdien beregnes med udgangspunkt i gennemsnitlige realiserede kontante salgspriser i de enkelte ejendomme. Herfra trækkes kalkulerede salgs- og istandsættelsesomkostninger og et skønnet nedslag på 50 %, som følge af, at ejerlejlighederne ikke er frigjort for lejemål. Nettoopskrivningen i forhold til den bogførte værdi pr. 31/ føres efter fradrag for udskudt skat på en opskrivningshenlæggelse under egenkapitalen. Opskrivningshenlæggelsen opløses i forbindelse med salg, idet opskrivningen af de enkelte lejligheder dermed tilbageføres. Som følge af ejerlejlighedernes status som salgsbeholdning, foretages der ikke driftsøkonomiske afskrivninger herpå. De i året solgte lejligheders andel af anskaffelsespris fratrækkes og medtages i resultatopgørelsen under avance ved salg af lejligheder. Igangværende forbedringsarbejder optages særskilt under omsætningsaktiver. Indestående i Grundejernes Investeringsfond i h.t. Boligreguleringslovens 18b aktiveres og forpligtelser i h.t. Boligreguleringslovens 18b afsættes som langfristet gæld, mens forpligtelser i h.t. Boligreguleringslovens 18 medtages under hensættelser. Andre tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering.

17 15 Egne aktier optages til anskaffelsespris og et tilsvarende beløb reserveres under egenkapitalen. Børsnoterede obligationer er værdiansat til børskursen på balancedagen. Sælgerpantebreve optages til laveste værdi af anskaffelsesværdi og realisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter indeholder forudbetaling af fællesudgifter til ejerforeninger, samt udgifter til istandsættelse af ledige lejligheder. Kort- og langfristet gæld Gæld optages til pålydende værdi. Skat Årets aktuelle og udskudte skatter resultatføres bortset fra skat, der knytter sig til egenkapitalreguleringer, der reguleres på egenkapitalen. Tillæg, fradrag og godtgørelser i henhold til a contoskatteordningen vedrørende skattebetalinger indgår tillige i posten Skat af årets resultat. Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a contoskatter. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktier og forpligtelser. Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode. Ved beregningen af udskudt skat anvendes en skattesats på 30%. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i resultat før skat opdelt i hovedgrupper. Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året, opdelt på pengestrømme fra driften, fra investeringer og fra finansiering, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likviditet.

18 16 Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter pengestrømmen fra driften reguleret for ikke kontante driftsposter samt årets ændringer i omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter pengestrømme fra køb og salg af anlægsaktiver m.v. reguleret for ændringer i tilgodehavender og gæld, der vedrører disse investeringer. Pengestrømme til finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme fra optagelse af og afdrag på langfristede lån samt udbytte til aktionærer. Likvider ved årets begyndelse samt ved årets udgang sammensætter sig af obligationer under omsætningsaktiver, likvide beholdninger og bankgæld.

19 Resultatopgørelse for året 17. Note Udlejningsaktivitet Lejeindtægter Driftsudgifter Resultat af udlejning Salgsaktivitet: Salgsindtægter, lejligheder Omkostninger ved salg, lejligheder Avance ved salg af lejligheder Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster: 3 Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansiering, netto Resultat før skat Regulering af udskudt skat fra 32 % til 30 % Skat af ordinært resultat Årets resultat der foreslås disponeret som anført i årsberetningen.

20 Balance pr /12 31/12 Note Aktiver Materielle anlægsaktiver: 5 Garage- og carportanlæg Finansielle anlægsaktiver: 6 Andre værdipapirer og kapitalandele Anlægsaktiver i alt Beholdninger: Igangværende vinduesrenovering Ejerlejligheder til videresalg Tilgodehavender: Salg og udlejning Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Indestående i Grundejernes Investeringsfond Periodeafgrænsningsposter Egne aktier Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger: Bankindestående Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

21 Balance pr /12 31/12 Note Passiver Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Reserve for egne aktier Overført overskud Egenkapital Hensættelser: 9 Udskudt skat Udvendig vedligeholdelse i h.t. BRL Hensættelser i alt Langfristet gæld: 14 Prioritetsgæld Vedligeholdelsesforpligtelser Lejernes kontraktmæssige forudbetalinger Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: Afdrag på prioritetsgæld i det kommende år Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Udbytte for regnskabsåret Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Medarbejderforhold 17 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 18 Transaktioner med nærtstående parter 19 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

22 Pengestrømsopgørelse 20. Note Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat af udlejningsvirksomhed Tilbageførte reguleringer af hensættelser til vedligeholdelse, netto... 0 Hensættelse til BRL Tilbageførte afskrivninger Avance ved salg af lejligheder Tilbageført regnskabsmæs. kostpris Ændring af driftskapital Finansielle poster - netto Kursreguleringer Administrationsomkostninger Betalte selskabsskatter, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af egne aktier Salg af egne aktier Afdrag på sælgerpantebreve Pengestrømme til finansieringsaktivitet Afdrag og indfrielse af prioritetsgæld Udbytte til aktionærer, foregående år Ændring i likvider Obligationer og likvide beholdninger pr. 1/ Kursregulering obligationer Obligationer og likvide beholdninger pr. 31/ Note 1 - Ændring i driftskapital Afholdte forbedringsomkostninger Ændring i igangværende vinduesrenovering Ændring i indestående i Grundejernes Investeringsfond Ændring i tilgodehavender Ændring i periodeafgrænsningsposter - netto Ændring i gæld vedr. vedligeholdelsesforpligtelser Ændring i lejernes kontraktmæssige forudbetalinger Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld

23 Noter til resultatopgørelse og balance Note 1 - Driftsudgifter ejendomme Ejendomsskatter Fællesudgifter til ejerforeninger Indvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse, der er ejerforeningen uvedkommende Andel af udgift til udskiftning af vinduer incl. hensættelser Frigivelse / modregning vedr. Grundejernes Investeringsfond Driftsudgifter i øvrigt Note 2 - Omkostninger ved salg, lejligheder Andel i ejendommenes anskaffelsespris Salgsomkostninger Istandsættelser Note 3 - Finansielle indtægter Renter Kursavancer, realiserede Kursavancer, salg af egne aktier Reservefondsudlodninger Aktieudbytte Note 4 - Finansielle udgifter Renter Omkostninger i forbindelse med indfrielse af prioritetsgæld Kurstab, realiserede (indfrielse af prioritetsgæld)

24 Noter til resultatopgørelse og balance 22. Grund- Garager/ Garage- Note 5 - Materielle anlægsaktiver værdi carporte anlæg i alt Anskaffelsespris pr. 1/ Anskaffelsespris 31/ Opskrivninger pr. 1/ Opskrivninger pr. 31/ Nedskrivninger pr. 1/ Nedskrivninger pr. 31/ Afskrivninger pr. 1/ Afskrivninger i Afskrivninger pr. 31/ Bogført værdi 31/ Den kontante ejendomsværdi pr. 1/ andrager kr mod kr pr. 1/ Årets afskrivninger, kr indgår i regnskabsposten "Driftsudgifter". Nom. Bogf. værdi Note 6 - Andre værdipapirer og kapitalandele 31/ / Finansielle anlægsaktiver: Aktier i Københavns Fondsbørs Omsætningsaktiver: Obligationer: Danske statsgældsbeviser: 6 %, %, Sælgerpantebreve

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. Årsrapport CVR nr Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon

Jensen & Møller Invest A/S. Årsrapport CVR nr Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger...

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2014 a Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

EGHOLM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013

EGHOLM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 EGHOLM ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Jørgen Sejling Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS CVR-nr. 34047901 Årsrapport 2015/16

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

JAN CILIUS HOLDING ApS

JAN CILIUS HOLDING ApS JAN CILIUS HOLDING ApS Gammel Holtevej 103 2840 Holte Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2016 Jan Cilius

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere