Jensen & Møller Invest A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jensen & Møller Invest A/S"

Transkript

1 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon Årsrapport 2001

2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om selskabet... 1 PÅTEGNING Ledelsens regnskabspåtegning... 2 Revisionspåtegning... 2 ÅRSBERETNING Selskabets aktivitetsområde... 3 Highlights for Selskabets hoved- og nøgletal... 4 Regnskabsberetning... 5 Ledelsesberetning... 7 Aktionærforhold Bestyrelse og direktion - ledelseshverv i andre danske aktieselskaber ÅRSREGNSKAB Oplysning om anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for året Balance - aktiver Balance - passiver Pengestrømsopgørelse Noter til resultatopgørelse og balance... 21

3 1. Oplysninger om selskabet Navn og hjemsted Jensen & Møller Invest A/S Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon: Telefax: Hjemsted: København CVR nr Bestyrelse Direktion Revision Anton Kryger, formand Jørn G. Andersen Kjeld Andersen Erik Olesen Ole Nygaard Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriseret revisor Svend Ørjan Jensen Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriseret revisor Carsten Stohn Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes den 24. april 2002, kl på selskabets adresse: Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 København Ø

4

5 Selskabets aktivitetsområde Formål Selskabets vedtægtsbestemte formål er investering og finansiering, herunder overtagelse ved fusion eller køb af andre selskaber samt handel med fast ejendom og værdipapirer. 3. Aktuelt er selskabets formålsparagraf udmøntet i ejerskabet af en række restejerlejlighedsejendomme beliggende i det storkøbenhavnske område. Selskabet udlejer ejerlejlighederne til beboelse og erhverv og afhænder disse, når lejemålet ophører. Der kan desuden foretages investering i nye projekter, når dette skønnes hensigtsmæssigt. Herudover har selskabet, bl.a. som led i placeringen af overskudslikviditet, investeret i børsnoterede obligationer. Indtægtskilder Selskabets væsentligste indtægtskilder er lejeindtægter med ca. 4-5 mio. kr. om året og salgsindtægter ved afhændelse af lejligheder i intervallet 5-10 mio. kr. årligt. Aktiver Selskabets væsentligste aktiv består af ejerlejlighedsejendomme, der er værdiansat til forsigtig skønnet markedsværdi på kr. 89 mio. Beholdningen kan kort beskrives således: Antal Antal Beliggenhed lejl. m 2 Virum Askevænget Cedervænget Cedervænget Cedervænget Christians- Dronningensgade havn Amager Backersvej 43-45, Marengovej 2-12 og Sorrentovej Florensvej 1-15, 4-16, Backersvej Sorrentovej 14-22, Saltværksvej Sofienhøjvej 9-11,Gyldenlakvej og Georginevej Gladsaxe Møllemarken 6-14 og Oldmarken Ordrup Skovgårdsvej 6-10 og Ordrupvej 78 A - 78 C Fremtiden For at udligne effekten af det løbende salg af lejligheder tilstræber Jensen & Møller Invest A/S at supplere beholdningen af udlejede ejerlejligheder gennem tilgang af yderligere ejendomme i det storkøbenhavnske område.

6 4. Årsberetning Highlights for 2001 o Årets samlede resultat efter skat andrager t.kr , hvilket anses for særdeles tilfredsstillende. o Resultat af udlejning er steget med t.kr fra t.kr. 843 i 2000 til t.kr i o Avance ved salg af ejerlejligheder andrager t.kr mod t.kr i o De stigende salgspriser pr. m2 har medført en opskrivning af selskabets beholdning af ejerlejligheder med 10 mio. til en forsigtig skønnet markedsværdi i udlejet stand til 89 mio. o For 2002 forventes et resultat efter skat i intervallet 6,5 7,0 mio., dvs. på niveau med det opnåede resultat for Hovedtal (t.kr.) Resultat af udlejning Avance ved salg af lejligheder Resultat af primær drift Resultat før skat og ekstraordinære poster Ordinært resultat efter skat Ekstraordinære poster før og efter skat Årets resultat Ejerlejligheder til videresalg Egne aktier Aktiver Egenkapital Selskabskapital Nøgletal Antal aktier Antal egne aktier á t.kr Resultat pr. aktie Udbytte pr. aktie Indre værdi... 3,927 3,373 2,908 2,475 2,289 Egenkapitalandel Forrentning af egenkapital... 9,5 5,4 6,9 4,5 4,0 Afkastningsgrad... 10,0 5,4 7,7 4,9 5,5 Børskurs pr. balancedag Price Earningskvote Kurs / indre værdi... 0,94 0,86 0,81 0,91 - Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (Bilag 2) Kommentarer vedrørende tidligere ændring i anvendt regnskabspraksis og tidligere fusion fremgår af samme bilag.

7 5. Årsberetning Regnskabsberetning Økonomisk udvikling Resultatopgørelsen Resultat Forløbet af året har som helhed været særdeles tilfredsstillende. Ved afgivelse af delårsrapport pr. 30. juni 2001 forventede ledelsen et resultat for 2001 på 6,5 mio. kr. Opnåelse af et bedre resultat end det anførte skyldes især yderligere en opsigelse af en lejlighed som det også lykkedes at afhænde i slutningen af året. Resultat før skat t.kr er t.kr bedre end resultatet for Den afsatte selskabsskat t.kr udgør uændret i forhold til % af resultat før skat. Årets resultat udgør t.kr (2000: t.kr ). Udlejningsaktivitet Årets resultat af udlejningsaktiviteten udgør t.kr (2000: t.kr. 843), en forbedring på i alt t.kr I 2000 var driftsudgifter, ejendomme påvirket af en udgift til nye vedligeholdelsesfri energivinduer på i alt t.kr I 2001 er der ikke afholdt udgifter til udskiftning af vinduer eller andre større renoveringer af ejendommene. I lejeindtægterne afspejles effekten af vinduesudskiftningerne. Således er der tale om en stigning i lejeindtægterne vedrørende forbedringsforhøjelser på nye vinduer på i alt t.kr Salgsaktivitet Årets resultat af salgsaktiviteten udgør i 2001 en avance ved salg af lejligheder på t.kr mod t.kr i Salgsindtægter vedrørende ejerlejligheder udgør t.kr mod t.kr i Samlet blev der i 2001 afhændet 684 m 2 (11 stk.) mod 437 m 2 (7 stk.) i De i 2001 opnåede gennemsnitssalgspriser pr. m 2 har fortsat været stigende i forhold til de i 2000 opnåede. Den gennemsnitlige salgspris pr. m 2 er steget fra kr pr. m 2 i 2000 til kr pr. m 2 i 2001.

8 6. Årsberetning Denne udvikling er bl.a. påvirket af salg af lejligheder, hvori selskabet har investeret i nye vedligeholdelsesfri energivinduer men generelt er der tale om et stigende prisniveau. Udviklingen i de gennemsnitlige salgspriser gennem de seneste 5 år kan illustreres således: Gns. salgspris pr. m Virum Ordrup Amager Virum: Ingen solgte i 1998 Ordrup: Ingen solgte i 1997 og 2000 Avancen ved salg af lejligheder i procent af salgsindtægter udgjorde i % mod 74 % i Alle de i 2001 solgte lejligheder anvendes til beboelse. Samlet udgør bruttoresultatet t.kr mod t.kr i Administrationsomkostninger andrager t.kr. 728, hvilket er et fald på t.kr. 8 i forhold til Det finansielle nettoresultat er positivt med t.kr. 485 mod et positivt nettoresultat på t.kr. 237 i Forbedringen skyldes primært at selskabet har opnået en kursavance på t.kr. 238 ved salg af egne aktier. Balancen Selskabet ejer pr. 31/ ejerlejligheder til beboelse og 3 ejerlejligheder til erhverv svarende til i alt m 2 fordelt på 11 restejendomme i det storkøbenhavnske område. Ejerlejlighederne er værdiansat til forsigtig skønnet markedsværdi og andrager t.kr Beholdningen af ejerlejligheder til videresalg er steget med t.kr

9 7. Årsberetning væsentligst som følge af værdiregulering pr. 31/ fratrukket værdi af solgte lejligheder. Værdireguleringen i forhold til regnskabsmæssig anskaffelsesværdi, med fradrag af udskudt skat, er ført direkte på egenkapitalen som en bunden opskrivningshenlæggelse, uden påvirkning af resultatopgørelsen. Selskabets likviditet inkl. obligationsbeholdning andrager pr. 31/ t.kr (2000: t.kr ). Selskabet har i 2001 solgt 200 stk. egne aktier for i alt kr , svarende til en gennemsnitlig salgskurs på Beholdningen af egne aktier andrager pr. 31/ stk, eller 6,64 % af den samlede aktiekapital. Det er fortsat selskabets hensigt at anvende egne aktier som eventuel betalingsmiddel ved investering i fast ejendom, men i påkommende tilfælde kan salg af egne aktier komme på tale. Selskabets egenkapital udgør t.kr ultimo 2001, hvilket svarer til 73 % af balancesummen (2000: t.kr , svarende til 70 %). Udskudt skat er øget med t.kr til t.kr bl.a. som følge af yderligere opskrivning på lejligheder m.v. i Der er i regnskabsåret modtaget selskabsskat med t.kr. 515 vedr og indbetalt t.kr vedr som a conto selskabsskat. Tilgodehavende selskabsskat pr. 31/ vedr. indkomståret er beregnet til t.kr. 12. Investeringsaktivitet Selskabets ledelse har i lighed med sidste år også i indeværende år gjort sig anstrengelser for at foretage yderligere investering i fast ejendom uden dette dog har resulteret i indgåelse af aftaler. Ledelsens beretning Selskabets risikoforhold Selskabets aktiviteter medfører i al væsentlighed ikke andre risici end de, der er sædvanlige for ejendomsselskaber i form af rente-, kreditog likviditetsrisici. Ledelsen følger løbende udviklingen med henblik på at minimere effekten af de finansielle risici. Markedsrisici Ved værdiansættelse af selskabets ejendomme anvendes p.t. en nedslagsprocent på 50 % som følge af, at ejerlejlighederne ikke er frigjort for lejemål. En ændring i den anvendte nedslagsprocent med 1 %- point vil medføre en samlet ændring af værdien af lejligheder med 1,8

10 8. Årsberetning mio. kr. og en ændring af egenkapitalen med 1,2 mio. kr. Renterisici Den rentebærende gæld (fast rente) udgør ved årets udgang t.kr (2000: t.kr ) fordelt på langfristet gæld med t.kr (2000: t.kr ) og kortfristet gæld med t.kr. 518 (2000: t.kr. 492). Restløbetiden er for 51 % af den langfristede prioritetsgæld over 5 år. Moderate forskydninger i renteniveauet vil ikke have nogen afgørende direkte effekt på indtjeningen. Renteudviklingen har derimod stor betydning for de salgspriser, der kan opnås på selskabets ejerlejligheder og dermed for selskabets indtjening, ligesom kursværdien af selskabets beholdning af børsnoterede obligationer vil påvirkes. Kreditrisici Likviditetsrisici En væsentlig del af selskabets tilgodehavender består af indestående hos Grundejernes Investeringsfond, boligreguleringsslovens 18b samt indestående i de respektive ejerforeninger. Selskabets fordringer anses således alene i begrænset omfang at indeholde en kreditrisiko. Selskabets finansielle beredskab består af børsnoterede obligationer og likvide beholdninger. De børsnoterede obligationer består af statsgældsbeviser med en restløbetid på 1-4 år. Det finansielle beredskab med tillæg af uudnyttede trækningsmuligheder på kassekredit er tilstrækkeligt til dækning af forudseelige, kortfristede likviditetsbehov. Selskabet har tillige uudnyttede belåningsmuligheder på realkredit-området, som kan anvendes til optimering af rente og restgæld. Det er selskabets politik at bevare en betydelig egenkapitalandel. Miljøforhold Finansielle instrumenter Selskabets ejendomme består i helt overvejende grad af ejerlejligheder i beboelsesejendomme. I selskabets ejendomsportefølje er 2 ejendomme beliggende i et område, hvor Miljøkontrollen har konstateret en mindre koncentration af farlige stoffer, der overstiger kvalitetskriterier for ren jord. Der er ikke rejst krav om oprensning og selskabets aktivitet på de pågældende ejendomme er ikke påvirket heraf. Eventuelle omkostninger i forbindelse med oprensning o.l. anses for ubetydelige for selskabets drift og økonomiske stilling. Selskabet har som politik ikke at anvende finansielle instrumenter. Da selskabet ikke har samhandel med udlandet er følsomheden over for valutakursudsving alene af indirekte natur.

11 9. Årsberetning Forventninger Selskabets forventede udvikling Selskabet har i den forløbne del af 2002 solgt 7 lejligheder. Der er ultimo marts måned 3 ledige lejligheder, der er eller vil blive udbudt til salg. På baggrund heraf forventes et stabilt totalt resultat efter skat for 2002 i intervallet 6,5 7,0 mio., dvs. reelt status quo i forhold til 2001, selvom det forventes at resultatet af udlejning bliver lavere end det i 2001 opnåede. Endvidere forudsættes det, at frigjorte men endnu ikke solgte lejligheder kan afsættes på markedsvilkår, som ikke er ringere end for Resultatdisponering Årets resultat der foreslås fordelt således: Udbytte 14% af kr Overførsel til Overført overskud Ejerforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5 % af aktiekapitalen: Thorvald Nielsens Efterfølger, Trørød A/S, Søllerød Erik Olesens Ejendomsselskab A/S, Søllerød A/S af 28. maj 1949, København Vallerød Ejendomsselskab ApS, Hørsholm Jensen & Møller Invest A/S, København (egne aktier) København i marts 2002 Bestyrelsen JENSEN & MØLLER INVEST A/S

12 10. Aktionærforhold Selskabets aktier er noteret på Københavns Fondsbørs under fondskode DK i stykstørrelse a kr Stemmeret kan ifølge selskabets vedtægter udøves af aktionærer, hvis aktier er noteret på vedkommendes navn i selskabets aktieprotokol eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen til generalforsamlingen. Der er ikke udstedt aktier med særlige rettigheder. Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2001 Nr. 1 27/ Tidspunkt årsregnskabsmeddelelse Nr. 2 21/ Årsregnskabsmeddelelse 2000 Nr. 3 27/ Forløb af generalforsamling Nr. 4 9/ Tidspunkt delårsrapport 2001 Nr. 5 22/ Delårsrapport 30/6 2001

13 Bestyrelse og direktion ledelseshverv 11. I henhold til årsregnskabslovens 56, stk. 3,2 kan følgende ledelseshverv for bestyrelse og direktion oplyses: Erik Olesen Formand for bestyrelsen i: Erik Olesens Ejendomsselskab A/S Dansk Financia A/S Helios Ejendomsselskab A/S I bestyrelsen for: A/S Toftegårdsvej 10-14, Frederikshavn I direktionen for: Dansk Financia A/S Jørn G. Andersen Formand for bestyrelsen i: A/S af 28. maj 1949 Ejendomsaktieselskabet Nærum Park Ejendomsaktieselskabet Hollænderbo Ejendomsaktieselskabet Løvspring I bestyrelsen for: Ejendomsaktieselskabet Midtpunktet Lyngby A/S Amager Midtpunkt Thorvald Nielsens Eftf., Trørød A/S A/S Holbækvej 100 I direktionen for: A/S Amager Midtpunkt Thorvald Nielsens Eftf., Trørød A/S A/S Holbækvej 100 Kjeld Andersen Formand for bestyrelsen i: Thorvald Nielsens Eftf., Trørød A/S Ejendomsaktieselskabet Midtpunktet Lyngby I bestyrelsen for: Ejendomsaktieselskabet Nærum Park I direktionen for: Ejendomsaktieselskabet Hollænderbo A/S af 28. maj 1949 Ole Nygaard I bestyrelsen for: A/S Toftegårdsvej 10-14, Frederikshavn I direktionen for: Dansk Financia A/S A/S Toftegårdsvej 10-14, Frederikshavn

14 12 Generelle bemærkninger Regnskabet aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de af Københavns Fondsbørs fastlagte regnskabsbestemmer gældende for børsnoterede selskaber. Det har dog i lighed med tidligere år af hensyn til det retvisende billede været nødvendigt at tilpasse opstillingen af resultatopgørelsen vedrørende selskabets primære aktiviteter. Den foretagne tilpasning er alene af redaktionel karakter og har ikke haft indflydelse på selskabets økonomiske stilling eller årets resultat og egenkapital. Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Der er imidlertid sket en omklassificering af hensættelser til Grundejernes Investeringsfond (BRL 18 og 18b) mellem regnskabsposterne Lejeindtægter og Driftsudgifter, ejendomme. Omklassificeringen medfører at hensættelser til BRL 18 og 18b nu modregnes i bruttolejeindtægter, uanset om hensættelserne skal indbetales eller optages som en hensættelse. Omklassificeringen har ingen betydning for Resultat af udlejning og dermed heller ikke for årets resultat, aktiver, passiver eller den økonomiske stilling. Der er foretaget ændring af sammenligningstallene for Resultatopgørelsen Resultat af udlejning Huslejeindtægt fra udlejede boliger m.v. indtægtsføres på forfaldstidspunktet. Hensættelser til Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens 18 og 18b) er fratrukket i opkrævede lejeindtægter. Driftsudgifter, ejendomme indeholder ejendomsskatter, andel i fællesudgifter til ejerforeninger, administrationshonorar samt vedligeholdelse. Opgørelse af selskabets andel af fællesudgifter afholdt af ejerforeningerne er foretaget på grundlag af udkast til ejerforeningernes regnska-

15 13 ber m.v for Generalforsamlingernes godkendelse af ejerforeningernes årsregnskaber kan indebære reguleringer til selskabets resultatopgørelse og balance. Reguleringerne vil i givet fald blive foretaget i selskabets årsregnskab for det følgende år. Indvendig vedligeholdelse og udvendig vedligeholdelse, der er ejerforeningerne uvedkommende, udgiftsføres i takt med afholdelsen af de faktiske udgifter. Selskabets andel af ejerforeningernes vedligeholdelsesudgifter udgiftsføres samtidig med den øvrige andel af ejerforeningernes fællesudgifter. I forbindelse med større planlagte enkeltarbejder indregnes der på balancetidspunktet til dækning af selskabets andel af projektets samlede anslåede omkostninger. I de tilfælde, hvor hensættelser til Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens 18 og 18b) ikke skal indbetales ( 18b) eller hensættes som forpligtelse ( 18), modregnes de foretagne hensættelser i de afholdte driftsudgifter på ejendommene. Vedligeholdelsesforpligtelser vedr. indvendig vedligeholdelse ifølge lejelovgivningen oplyses i en note. Afskrivninger Salg af lejligheder Ejendomme under materielle anlægsaktiver, herunder garageanlæg m.v. afskrives lineært over max. 25 år. Afskrivningerne indgår i posten driftsudgifter. Den kontante salgspris i forbindelse med afhændelse af ejerlejligheder indtægtsføres på tidspunktet for underskrift af købsaftale. Omkostninger ved salg af lejligheder består af andel af restejendommens anskaffelsespris samt diverse salgsomkostninger og istandsættelsesudgifter. Finansielle poster Realiserede kursgevinster og -tab samt urealiserede tab på værdipapirer medtages i resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster føres direkte på selskabets egenkapital under opskrivningshenlæggelser med fradrag af udskudt skat.

16 14 Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancen Materielle anlægsaktiver er værdiansat til anskaffelsespris med tillæg af afholdte ombygnings- og forbedringsudgifter og fradrag af afskrivninger og nedskrivninger. For materielle anlægsaktiver erhvervet før 1. januar 1982 anvendes den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 1981 som anskaffelsespris. Beholdningen af ejerlejligheder til videresalg optages under omsætningsaktiver, idet ejerlejlighederne tilstræbes solgt i takt med, at de bliver ledige og værdiansættes til forsigtig skønnet markedsværdi i udlejet stand. Værdien beregnes med udgangspunkt i gennemsnitlige realiserede kontante salgspriser i de enkelte ejendomme. Herfra trækkes kalkulerede salgs- og istandsættelsesomkostninger og et skønnet nedslag på 50 %, som følge af, at ejerlejlighederne ikke er frigjort for lejemål. Nettoopskrivningen i forhold til den bogførte værdi pr. 31/ føres efter fradrag for udskudt skat på en opskrivningshenlæggelse under egenkapitalen. Opskrivningshenlæggelsen opløses i forbindelse med salg, idet opskrivningen af de enkelte lejligheder dermed tilbageføres. Som følge af ejerlejlighedernes status som salgsbeholdning, foretages der ikke driftsøkonomiske afskrivninger herpå. De i året solgte lejligheders andel af anskaffelsespris fratrækkes og medtages i resultatopgørelsen under avance ved salg af lejligheder. Igangværende forbedringsarbejder optages særskilt under omsætningsaktiver. Indestående i Grundejernes Investeringsfond i h.t. Boligreguleringslovens 18b aktiveres og forpligtelser i h.t. Boligreguleringslovens 18b afsættes som langfristet gæld, mens forpligtelser i h.t. Boligreguleringslovens 18 medtages under hensættelser. Andre tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering.

17 15 Egne aktier optages til anskaffelsespris og et tilsvarende beløb reserveres under egenkapitalen. Børsnoterede obligationer er værdiansat til børskursen på balancedagen. Sælgerpantebreve optages til laveste værdi af anskaffelsesværdi og realisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter indeholder forudbetaling af fællesudgifter til ejerforeninger, samt udgifter til istandsættelse af ledige lejligheder. Kort- og langfristet gæld Gæld optages til pålydende værdi. Skat Årets aktuelle og udskudte skatter resultatføres bortset fra skat, der knytter sig til egenkapitalreguleringer, der reguleres på egenkapitalen. Tillæg, fradrag og godtgørelser i henhold til a contoskatteordningen vedrørende skattebetalinger indgår tillige i posten Skat af årets resultat. Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a contoskatter. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktier og forpligtelser. Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode. Ved beregningen af udskudt skat anvendes en skattesats på 30%. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i resultat før skat opdelt i hovedgrupper. Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året, opdelt på pengestrømme fra driften, fra investeringer og fra finansiering, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likviditet.

18 16 Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter pengestrømmen fra driften reguleret for ikke kontante driftsposter samt årets ændringer i omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter pengestrømme fra køb og salg af anlægsaktiver m.v. reguleret for ændringer i tilgodehavender og gæld, der vedrører disse investeringer. Pengestrømme til finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme fra optagelse af og afdrag på langfristede lån samt udbytte til aktionærer. Likvider ved årets begyndelse samt ved årets udgang sammensætter sig af obligationer under omsætningsaktiver, likvide beholdninger og bankgæld.

19 Resultatopgørelse for året 17. Note Udlejningsaktivitet Lejeindtægter Driftsudgifter Resultat af udlejning Salgsaktivitet: Salgsindtægter, lejligheder Omkostninger ved salg, lejligheder Avance ved salg af lejligheder Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster: 3 Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansiering, netto Resultat før skat Regulering af udskudt skat fra 32 % til 30 % Skat af ordinært resultat Årets resultat der foreslås disponeret som anført i årsberetningen.

20 Balance pr /12 31/12 Note Aktiver Materielle anlægsaktiver: 5 Garage- og carportanlæg Finansielle anlægsaktiver: 6 Andre værdipapirer og kapitalandele Anlægsaktiver i alt Beholdninger: Igangværende vinduesrenovering Ejerlejligheder til videresalg Tilgodehavender: Salg og udlejning Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Indestående i Grundejernes Investeringsfond Periodeafgrænsningsposter Egne aktier Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger: Bankindestående Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

21 Balance pr /12 31/12 Note Passiver Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Reserve for egne aktier Overført overskud Egenkapital Hensættelser: 9 Udskudt skat Udvendig vedligeholdelse i h.t. BRL Hensættelser i alt Langfristet gæld: 14 Prioritetsgæld Vedligeholdelsesforpligtelser Lejernes kontraktmæssige forudbetalinger Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: Afdrag på prioritetsgæld i det kommende år Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Udbytte for regnskabsåret Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Medarbejderforhold 17 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 18 Transaktioner med nærtstående parter 19 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

22 Pengestrømsopgørelse 20. Note Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat af udlejningsvirksomhed Tilbageførte reguleringer af hensættelser til vedligeholdelse, netto... 0 Hensættelse til BRL Tilbageførte afskrivninger Avance ved salg af lejligheder Tilbageført regnskabsmæs. kostpris Ændring af driftskapital Finansielle poster - netto Kursreguleringer Administrationsomkostninger Betalte selskabsskatter, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af egne aktier Salg af egne aktier Afdrag på sælgerpantebreve Pengestrømme til finansieringsaktivitet Afdrag og indfrielse af prioritetsgæld Udbytte til aktionærer, foregående år Ændring i likvider Obligationer og likvide beholdninger pr. 1/ Kursregulering obligationer Obligationer og likvide beholdninger pr. 31/ Note 1 - Ændring i driftskapital Afholdte forbedringsomkostninger Ændring i igangværende vinduesrenovering Ændring i indestående i Grundejernes Investeringsfond Ændring i tilgodehavender Ændring i periodeafgrænsningsposter - netto Ændring i gæld vedr. vedligeholdelsesforpligtelser Ændring i lejernes kontraktmæssige forudbetalinger Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld

23 Noter til resultatopgørelse og balance Note 1 - Driftsudgifter ejendomme Ejendomsskatter Fællesudgifter til ejerforeninger Indvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse, der er ejerforeningen uvedkommende Andel af udgift til udskiftning af vinduer incl. hensættelser Frigivelse / modregning vedr. Grundejernes Investeringsfond Driftsudgifter i øvrigt Note 2 - Omkostninger ved salg, lejligheder Andel i ejendommenes anskaffelsespris Salgsomkostninger Istandsættelser Note 3 - Finansielle indtægter Renter Kursavancer, realiserede Kursavancer, salg af egne aktier Reservefondsudlodninger Aktieudbytte Note 4 - Finansielle udgifter Renter Omkostninger i forbindelse med indfrielse af prioritetsgæld Kurstab, realiserede (indfrielse af prioritetsgæld)

24 Noter til resultatopgørelse og balance 22. Grund- Garager/ Garage- Note 5 - Materielle anlægsaktiver værdi carporte anlæg i alt Anskaffelsespris pr. 1/ Anskaffelsespris 31/ Opskrivninger pr. 1/ Opskrivninger pr. 31/ Nedskrivninger pr. 1/ Nedskrivninger pr. 31/ Afskrivninger pr. 1/ Afskrivninger i Afskrivninger pr. 31/ Bogført værdi 31/ Den kontante ejendomsværdi pr. 1/ andrager kr mod kr pr. 1/ Årets afskrivninger, kr indgår i regnskabsposten "Driftsudgifter". Nom. Bogf. værdi Note 6 - Andre værdipapirer og kapitalandele 31/ / Finansielle anlægsaktiver: Aktier i Københavns Fondsbørs Omsætningsaktiver: Obligationer: Danske statsgældsbeviser: 6 %, %, Sælgerpantebreve

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller. Godkendt på generalforsamlingen den 28. april 2014 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER Investeringsselskabet LUXOR A S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER 2005 (Selskabets 32. regnskabsår)

Læs mere

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2006 CVR-nr. 15 31 37 14 Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger............................................ 3 Hoved- og nøgletal.............................................

Læs mere

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen Københavns Fondsbørs Fax 3312 8613 København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Årsrapport for regnskabsåret 2007

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Årsrapport for regnskabsåret 2007 27 Årsrapport for regnskabsåret 2007 1 Indberettet til Dansk AMP den 3. marts 2008 Årsrapport for regnskabsåret 2007 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Vedlagt

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14 Boligselskabernes Indkøbsforening Årsrapport 14 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse: Påtegninger: Ledelsespåtegning side 3 Den uafhængige revisors erklæringer - 4 Ledelsesberetning: Selskabsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 93 40 96 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011 95. Regnskabsår Årsrapporten indeholder 29 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak TILBUD

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak TILBUD Parkeringskælder Torvet, Silkeborg P.411 A. Enggaard Ak k TILBUD B A. Enggaard Als Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg A. ENGGAARD NS Marathonvej 5 DK-9230 Svenstrup J. Tlf. +45 98 38 18 88 CVR-nr.

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977

Læs mere