Jensen & Møller Invest A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jensen & Møller Invest A/S"

Transkript

1 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon Årsrapport 2001

2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om selskabet... 1 PÅTEGNING Ledelsens regnskabspåtegning... 2 Revisionspåtegning... 2 ÅRSBERETNING Selskabets aktivitetsområde... 3 Highlights for Selskabets hoved- og nøgletal... 4 Regnskabsberetning... 5 Ledelsesberetning... 7 Aktionærforhold Bestyrelse og direktion - ledelseshverv i andre danske aktieselskaber ÅRSREGNSKAB Oplysning om anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for året Balance - aktiver Balance - passiver Pengestrømsopgørelse Noter til resultatopgørelse og balance... 21

3 1. Oplysninger om selskabet Navn og hjemsted Jensen & Møller Invest A/S Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon: Telefax: Hjemsted: København CVR nr Bestyrelse Direktion Revision Anton Kryger, formand Jørn G. Andersen Kjeld Andersen Erik Olesen Ole Nygaard Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriseret revisor Svend Ørjan Jensen Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriseret revisor Carsten Stohn Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes den 24. april 2002, kl på selskabets adresse: Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 København Ø

4

5 Selskabets aktivitetsområde Formål Selskabets vedtægtsbestemte formål er investering og finansiering, herunder overtagelse ved fusion eller køb af andre selskaber samt handel med fast ejendom og værdipapirer. 3. Aktuelt er selskabets formålsparagraf udmøntet i ejerskabet af en række restejerlejlighedsejendomme beliggende i det storkøbenhavnske område. Selskabet udlejer ejerlejlighederne til beboelse og erhverv og afhænder disse, når lejemålet ophører. Der kan desuden foretages investering i nye projekter, når dette skønnes hensigtsmæssigt. Herudover har selskabet, bl.a. som led i placeringen af overskudslikviditet, investeret i børsnoterede obligationer. Indtægtskilder Selskabets væsentligste indtægtskilder er lejeindtægter med ca. 4-5 mio. kr. om året og salgsindtægter ved afhændelse af lejligheder i intervallet 5-10 mio. kr. årligt. Aktiver Selskabets væsentligste aktiv består af ejerlejlighedsejendomme, der er værdiansat til forsigtig skønnet markedsværdi på kr. 89 mio. Beholdningen kan kort beskrives således: Antal Antal Beliggenhed lejl. m 2 Virum Askevænget Cedervænget Cedervænget Cedervænget Christians- Dronningensgade havn Amager Backersvej 43-45, Marengovej 2-12 og Sorrentovej Florensvej 1-15, 4-16, Backersvej Sorrentovej 14-22, Saltværksvej Sofienhøjvej 9-11,Gyldenlakvej og Georginevej Gladsaxe Møllemarken 6-14 og Oldmarken Ordrup Skovgårdsvej 6-10 og Ordrupvej 78 A - 78 C Fremtiden For at udligne effekten af det løbende salg af lejligheder tilstræber Jensen & Møller Invest A/S at supplere beholdningen af udlejede ejerlejligheder gennem tilgang af yderligere ejendomme i det storkøbenhavnske område.

6 4. Årsberetning Highlights for 2001 o Årets samlede resultat efter skat andrager t.kr , hvilket anses for særdeles tilfredsstillende. o Resultat af udlejning er steget med t.kr fra t.kr. 843 i 2000 til t.kr i o Avance ved salg af ejerlejligheder andrager t.kr mod t.kr i o De stigende salgspriser pr. m2 har medført en opskrivning af selskabets beholdning af ejerlejligheder med 10 mio. til en forsigtig skønnet markedsværdi i udlejet stand til 89 mio. o For 2002 forventes et resultat efter skat i intervallet 6,5 7,0 mio., dvs. på niveau med det opnåede resultat for Hovedtal (t.kr.) Resultat af udlejning Avance ved salg af lejligheder Resultat af primær drift Resultat før skat og ekstraordinære poster Ordinært resultat efter skat Ekstraordinære poster før og efter skat Årets resultat Ejerlejligheder til videresalg Egne aktier Aktiver Egenkapital Selskabskapital Nøgletal Antal aktier Antal egne aktier á t.kr Resultat pr. aktie Udbytte pr. aktie Indre værdi... 3,927 3,373 2,908 2,475 2,289 Egenkapitalandel Forrentning af egenkapital... 9,5 5,4 6,9 4,5 4,0 Afkastningsgrad... 10,0 5,4 7,7 4,9 5,5 Børskurs pr. balancedag Price Earningskvote Kurs / indre værdi... 0,94 0,86 0,81 0,91 - Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (Bilag 2) Kommentarer vedrørende tidligere ændring i anvendt regnskabspraksis og tidligere fusion fremgår af samme bilag.

7 5. Årsberetning Regnskabsberetning Økonomisk udvikling Resultatopgørelsen Resultat Forløbet af året har som helhed været særdeles tilfredsstillende. Ved afgivelse af delårsrapport pr. 30. juni 2001 forventede ledelsen et resultat for 2001 på 6,5 mio. kr. Opnåelse af et bedre resultat end det anførte skyldes især yderligere en opsigelse af en lejlighed som det også lykkedes at afhænde i slutningen af året. Resultat før skat t.kr er t.kr bedre end resultatet for Den afsatte selskabsskat t.kr udgør uændret i forhold til % af resultat før skat. Årets resultat udgør t.kr (2000: t.kr ). Udlejningsaktivitet Årets resultat af udlejningsaktiviteten udgør t.kr (2000: t.kr. 843), en forbedring på i alt t.kr I 2000 var driftsudgifter, ejendomme påvirket af en udgift til nye vedligeholdelsesfri energivinduer på i alt t.kr I 2001 er der ikke afholdt udgifter til udskiftning af vinduer eller andre større renoveringer af ejendommene. I lejeindtægterne afspejles effekten af vinduesudskiftningerne. Således er der tale om en stigning i lejeindtægterne vedrørende forbedringsforhøjelser på nye vinduer på i alt t.kr Salgsaktivitet Årets resultat af salgsaktiviteten udgør i 2001 en avance ved salg af lejligheder på t.kr mod t.kr i Salgsindtægter vedrørende ejerlejligheder udgør t.kr mod t.kr i Samlet blev der i 2001 afhændet 684 m 2 (11 stk.) mod 437 m 2 (7 stk.) i De i 2001 opnåede gennemsnitssalgspriser pr. m 2 har fortsat været stigende i forhold til de i 2000 opnåede. Den gennemsnitlige salgspris pr. m 2 er steget fra kr pr. m 2 i 2000 til kr pr. m 2 i 2001.

8 6. Årsberetning Denne udvikling er bl.a. påvirket af salg af lejligheder, hvori selskabet har investeret i nye vedligeholdelsesfri energivinduer men generelt er der tale om et stigende prisniveau. Udviklingen i de gennemsnitlige salgspriser gennem de seneste 5 år kan illustreres således: Gns. salgspris pr. m Virum Ordrup Amager Virum: Ingen solgte i 1998 Ordrup: Ingen solgte i 1997 og 2000 Avancen ved salg af lejligheder i procent af salgsindtægter udgjorde i % mod 74 % i Alle de i 2001 solgte lejligheder anvendes til beboelse. Samlet udgør bruttoresultatet t.kr mod t.kr i Administrationsomkostninger andrager t.kr. 728, hvilket er et fald på t.kr. 8 i forhold til Det finansielle nettoresultat er positivt med t.kr. 485 mod et positivt nettoresultat på t.kr. 237 i Forbedringen skyldes primært at selskabet har opnået en kursavance på t.kr. 238 ved salg af egne aktier. Balancen Selskabet ejer pr. 31/ ejerlejligheder til beboelse og 3 ejerlejligheder til erhverv svarende til i alt m 2 fordelt på 11 restejendomme i det storkøbenhavnske område. Ejerlejlighederne er værdiansat til forsigtig skønnet markedsværdi og andrager t.kr Beholdningen af ejerlejligheder til videresalg er steget med t.kr

9 7. Årsberetning væsentligst som følge af værdiregulering pr. 31/ fratrukket værdi af solgte lejligheder. Værdireguleringen i forhold til regnskabsmæssig anskaffelsesværdi, med fradrag af udskudt skat, er ført direkte på egenkapitalen som en bunden opskrivningshenlæggelse, uden påvirkning af resultatopgørelsen. Selskabets likviditet inkl. obligationsbeholdning andrager pr. 31/ t.kr (2000: t.kr ). Selskabet har i 2001 solgt 200 stk. egne aktier for i alt kr , svarende til en gennemsnitlig salgskurs på Beholdningen af egne aktier andrager pr. 31/ stk, eller 6,64 % af den samlede aktiekapital. Det er fortsat selskabets hensigt at anvende egne aktier som eventuel betalingsmiddel ved investering i fast ejendom, men i påkommende tilfælde kan salg af egne aktier komme på tale. Selskabets egenkapital udgør t.kr ultimo 2001, hvilket svarer til 73 % af balancesummen (2000: t.kr , svarende til 70 %). Udskudt skat er øget med t.kr til t.kr bl.a. som følge af yderligere opskrivning på lejligheder m.v. i Der er i regnskabsåret modtaget selskabsskat med t.kr. 515 vedr og indbetalt t.kr vedr som a conto selskabsskat. Tilgodehavende selskabsskat pr. 31/ vedr. indkomståret er beregnet til t.kr. 12. Investeringsaktivitet Selskabets ledelse har i lighed med sidste år også i indeværende år gjort sig anstrengelser for at foretage yderligere investering i fast ejendom uden dette dog har resulteret i indgåelse af aftaler. Ledelsens beretning Selskabets risikoforhold Selskabets aktiviteter medfører i al væsentlighed ikke andre risici end de, der er sædvanlige for ejendomsselskaber i form af rente-, kreditog likviditetsrisici. Ledelsen følger løbende udviklingen med henblik på at minimere effekten af de finansielle risici. Markedsrisici Ved værdiansættelse af selskabets ejendomme anvendes p.t. en nedslagsprocent på 50 % som følge af, at ejerlejlighederne ikke er frigjort for lejemål. En ændring i den anvendte nedslagsprocent med 1 %- point vil medføre en samlet ændring af værdien af lejligheder med 1,8

10 8. Årsberetning mio. kr. og en ændring af egenkapitalen med 1,2 mio. kr. Renterisici Den rentebærende gæld (fast rente) udgør ved årets udgang t.kr (2000: t.kr ) fordelt på langfristet gæld med t.kr (2000: t.kr ) og kortfristet gæld med t.kr. 518 (2000: t.kr. 492). Restløbetiden er for 51 % af den langfristede prioritetsgæld over 5 år. Moderate forskydninger i renteniveauet vil ikke have nogen afgørende direkte effekt på indtjeningen. Renteudviklingen har derimod stor betydning for de salgspriser, der kan opnås på selskabets ejerlejligheder og dermed for selskabets indtjening, ligesom kursværdien af selskabets beholdning af børsnoterede obligationer vil påvirkes. Kreditrisici Likviditetsrisici En væsentlig del af selskabets tilgodehavender består af indestående hos Grundejernes Investeringsfond, boligreguleringsslovens 18b samt indestående i de respektive ejerforeninger. Selskabets fordringer anses således alene i begrænset omfang at indeholde en kreditrisiko. Selskabets finansielle beredskab består af børsnoterede obligationer og likvide beholdninger. De børsnoterede obligationer består af statsgældsbeviser med en restløbetid på 1-4 år. Det finansielle beredskab med tillæg af uudnyttede trækningsmuligheder på kassekredit er tilstrækkeligt til dækning af forudseelige, kortfristede likviditetsbehov. Selskabet har tillige uudnyttede belåningsmuligheder på realkredit-området, som kan anvendes til optimering af rente og restgæld. Det er selskabets politik at bevare en betydelig egenkapitalandel. Miljøforhold Finansielle instrumenter Selskabets ejendomme består i helt overvejende grad af ejerlejligheder i beboelsesejendomme. I selskabets ejendomsportefølje er 2 ejendomme beliggende i et område, hvor Miljøkontrollen har konstateret en mindre koncentration af farlige stoffer, der overstiger kvalitetskriterier for ren jord. Der er ikke rejst krav om oprensning og selskabets aktivitet på de pågældende ejendomme er ikke påvirket heraf. Eventuelle omkostninger i forbindelse med oprensning o.l. anses for ubetydelige for selskabets drift og økonomiske stilling. Selskabet har som politik ikke at anvende finansielle instrumenter. Da selskabet ikke har samhandel med udlandet er følsomheden over for valutakursudsving alene af indirekte natur.

11 9. Årsberetning Forventninger Selskabets forventede udvikling Selskabet har i den forløbne del af 2002 solgt 7 lejligheder. Der er ultimo marts måned 3 ledige lejligheder, der er eller vil blive udbudt til salg. På baggrund heraf forventes et stabilt totalt resultat efter skat for 2002 i intervallet 6,5 7,0 mio., dvs. reelt status quo i forhold til 2001, selvom det forventes at resultatet af udlejning bliver lavere end det i 2001 opnåede. Endvidere forudsættes det, at frigjorte men endnu ikke solgte lejligheder kan afsættes på markedsvilkår, som ikke er ringere end for Resultatdisponering Årets resultat der foreslås fordelt således: Udbytte 14% af kr Overførsel til Overført overskud Ejerforhold Følgende aktionærer ejer mere end 5 % af aktiekapitalen: Thorvald Nielsens Efterfølger, Trørød A/S, Søllerød Erik Olesens Ejendomsselskab A/S, Søllerød A/S af 28. maj 1949, København Vallerød Ejendomsselskab ApS, Hørsholm Jensen & Møller Invest A/S, København (egne aktier) København i marts 2002 Bestyrelsen JENSEN & MØLLER INVEST A/S

12 10. Aktionærforhold Selskabets aktier er noteret på Københavns Fondsbørs under fondskode DK i stykstørrelse a kr Stemmeret kan ifølge selskabets vedtægter udøves af aktionærer, hvis aktier er noteret på vedkommendes navn i selskabets aktieprotokol eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen til generalforsamlingen. Der er ikke udstedt aktier med særlige rettigheder. Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2001 Nr. 1 27/ Tidspunkt årsregnskabsmeddelelse Nr. 2 21/ Årsregnskabsmeddelelse 2000 Nr. 3 27/ Forløb af generalforsamling Nr. 4 9/ Tidspunkt delårsrapport 2001 Nr. 5 22/ Delårsrapport 30/6 2001

13 Bestyrelse og direktion ledelseshverv 11. I henhold til årsregnskabslovens 56, stk. 3,2 kan følgende ledelseshverv for bestyrelse og direktion oplyses: Erik Olesen Formand for bestyrelsen i: Erik Olesens Ejendomsselskab A/S Dansk Financia A/S Helios Ejendomsselskab A/S I bestyrelsen for: A/S Toftegårdsvej 10-14, Frederikshavn I direktionen for: Dansk Financia A/S Jørn G. Andersen Formand for bestyrelsen i: A/S af 28. maj 1949 Ejendomsaktieselskabet Nærum Park Ejendomsaktieselskabet Hollænderbo Ejendomsaktieselskabet Løvspring I bestyrelsen for: Ejendomsaktieselskabet Midtpunktet Lyngby A/S Amager Midtpunkt Thorvald Nielsens Eftf., Trørød A/S A/S Holbækvej 100 I direktionen for: A/S Amager Midtpunkt Thorvald Nielsens Eftf., Trørød A/S A/S Holbækvej 100 Kjeld Andersen Formand for bestyrelsen i: Thorvald Nielsens Eftf., Trørød A/S Ejendomsaktieselskabet Midtpunktet Lyngby I bestyrelsen for: Ejendomsaktieselskabet Nærum Park I direktionen for: Ejendomsaktieselskabet Hollænderbo A/S af 28. maj 1949 Ole Nygaard I bestyrelsen for: A/S Toftegårdsvej 10-14, Frederikshavn I direktionen for: Dansk Financia A/S A/S Toftegårdsvej 10-14, Frederikshavn

14 12 Generelle bemærkninger Regnskabet aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de af Københavns Fondsbørs fastlagte regnskabsbestemmer gældende for børsnoterede selskaber. Det har dog i lighed med tidligere år af hensyn til det retvisende billede været nødvendigt at tilpasse opstillingen af resultatopgørelsen vedrørende selskabets primære aktiviteter. Den foretagne tilpasning er alene af redaktionel karakter og har ikke haft indflydelse på selskabets økonomiske stilling eller årets resultat og egenkapital. Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Der er imidlertid sket en omklassificering af hensættelser til Grundejernes Investeringsfond (BRL 18 og 18b) mellem regnskabsposterne Lejeindtægter og Driftsudgifter, ejendomme. Omklassificeringen medfører at hensættelser til BRL 18 og 18b nu modregnes i bruttolejeindtægter, uanset om hensættelserne skal indbetales eller optages som en hensættelse. Omklassificeringen har ingen betydning for Resultat af udlejning og dermed heller ikke for årets resultat, aktiver, passiver eller den økonomiske stilling. Der er foretaget ændring af sammenligningstallene for Resultatopgørelsen Resultat af udlejning Huslejeindtægt fra udlejede boliger m.v. indtægtsføres på forfaldstidspunktet. Hensættelser til Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens 18 og 18b) er fratrukket i opkrævede lejeindtægter. Driftsudgifter, ejendomme indeholder ejendomsskatter, andel i fællesudgifter til ejerforeninger, administrationshonorar samt vedligeholdelse. Opgørelse af selskabets andel af fællesudgifter afholdt af ejerforeningerne er foretaget på grundlag af udkast til ejerforeningernes regnska-

15 13 ber m.v for Generalforsamlingernes godkendelse af ejerforeningernes årsregnskaber kan indebære reguleringer til selskabets resultatopgørelse og balance. Reguleringerne vil i givet fald blive foretaget i selskabets årsregnskab for det følgende år. Indvendig vedligeholdelse og udvendig vedligeholdelse, der er ejerforeningerne uvedkommende, udgiftsføres i takt med afholdelsen af de faktiske udgifter. Selskabets andel af ejerforeningernes vedligeholdelsesudgifter udgiftsføres samtidig med den øvrige andel af ejerforeningernes fællesudgifter. I forbindelse med større planlagte enkeltarbejder indregnes der på balancetidspunktet til dækning af selskabets andel af projektets samlede anslåede omkostninger. I de tilfælde, hvor hensættelser til Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens 18 og 18b) ikke skal indbetales ( 18b) eller hensættes som forpligtelse ( 18), modregnes de foretagne hensættelser i de afholdte driftsudgifter på ejendommene. Vedligeholdelsesforpligtelser vedr. indvendig vedligeholdelse ifølge lejelovgivningen oplyses i en note. Afskrivninger Salg af lejligheder Ejendomme under materielle anlægsaktiver, herunder garageanlæg m.v. afskrives lineært over max. 25 år. Afskrivningerne indgår i posten driftsudgifter. Den kontante salgspris i forbindelse med afhændelse af ejerlejligheder indtægtsføres på tidspunktet for underskrift af købsaftale. Omkostninger ved salg af lejligheder består af andel af restejendommens anskaffelsespris samt diverse salgsomkostninger og istandsættelsesudgifter. Finansielle poster Realiserede kursgevinster og -tab samt urealiserede tab på værdipapirer medtages i resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster føres direkte på selskabets egenkapital under opskrivningshenlæggelser med fradrag af udskudt skat.

16 14 Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancen Materielle anlægsaktiver er værdiansat til anskaffelsespris med tillæg af afholdte ombygnings- og forbedringsudgifter og fradrag af afskrivninger og nedskrivninger. For materielle anlægsaktiver erhvervet før 1. januar 1982 anvendes den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 1981 som anskaffelsespris. Beholdningen af ejerlejligheder til videresalg optages under omsætningsaktiver, idet ejerlejlighederne tilstræbes solgt i takt med, at de bliver ledige og værdiansættes til forsigtig skønnet markedsværdi i udlejet stand. Værdien beregnes med udgangspunkt i gennemsnitlige realiserede kontante salgspriser i de enkelte ejendomme. Herfra trækkes kalkulerede salgs- og istandsættelsesomkostninger og et skønnet nedslag på 50 %, som følge af, at ejerlejlighederne ikke er frigjort for lejemål. Nettoopskrivningen i forhold til den bogførte værdi pr. 31/ føres efter fradrag for udskudt skat på en opskrivningshenlæggelse under egenkapitalen. Opskrivningshenlæggelsen opløses i forbindelse med salg, idet opskrivningen af de enkelte lejligheder dermed tilbageføres. Som følge af ejerlejlighedernes status som salgsbeholdning, foretages der ikke driftsøkonomiske afskrivninger herpå. De i året solgte lejligheders andel af anskaffelsespris fratrækkes og medtages i resultatopgørelsen under avance ved salg af lejligheder. Igangværende forbedringsarbejder optages særskilt under omsætningsaktiver. Indestående i Grundejernes Investeringsfond i h.t. Boligreguleringslovens 18b aktiveres og forpligtelser i h.t. Boligreguleringslovens 18b afsættes som langfristet gæld, mens forpligtelser i h.t. Boligreguleringslovens 18 medtages under hensættelser. Andre tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering.

17 15 Egne aktier optages til anskaffelsespris og et tilsvarende beløb reserveres under egenkapitalen. Børsnoterede obligationer er værdiansat til børskursen på balancedagen. Sælgerpantebreve optages til laveste værdi af anskaffelsesværdi og realisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter indeholder forudbetaling af fællesudgifter til ejerforeninger, samt udgifter til istandsættelse af ledige lejligheder. Kort- og langfristet gæld Gæld optages til pålydende værdi. Skat Årets aktuelle og udskudte skatter resultatføres bortset fra skat, der knytter sig til egenkapitalreguleringer, der reguleres på egenkapitalen. Tillæg, fradrag og godtgørelser i henhold til a contoskatteordningen vedrørende skattebetalinger indgår tillige i posten Skat af årets resultat. Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a contoskatter. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktier og forpligtelser. Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode. Ved beregningen af udskudt skat anvendes en skattesats på 30%. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i resultat før skat opdelt i hovedgrupper. Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året, opdelt på pengestrømme fra driften, fra investeringer og fra finansiering, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likviditet.

18 16 Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter pengestrømmen fra driften reguleret for ikke kontante driftsposter samt årets ændringer i omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter pengestrømme fra køb og salg af anlægsaktiver m.v. reguleret for ændringer i tilgodehavender og gæld, der vedrører disse investeringer. Pengestrømme til finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme fra optagelse af og afdrag på langfristede lån samt udbytte til aktionærer. Likvider ved årets begyndelse samt ved årets udgang sammensætter sig af obligationer under omsætningsaktiver, likvide beholdninger og bankgæld.

19 Resultatopgørelse for året 17. Note Udlejningsaktivitet Lejeindtægter Driftsudgifter Resultat af udlejning Salgsaktivitet: Salgsindtægter, lejligheder Omkostninger ved salg, lejligheder Avance ved salg af lejligheder Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle poster: 3 Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansiering, netto Resultat før skat Regulering af udskudt skat fra 32 % til 30 % Skat af ordinært resultat Årets resultat der foreslås disponeret som anført i årsberetningen.

20 Balance pr /12 31/12 Note Aktiver Materielle anlægsaktiver: 5 Garage- og carportanlæg Finansielle anlægsaktiver: 6 Andre værdipapirer og kapitalandele Anlægsaktiver i alt Beholdninger: Igangværende vinduesrenovering Ejerlejligheder til videresalg Tilgodehavender: Salg og udlejning Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Indestående i Grundejernes Investeringsfond Periodeafgrænsningsposter Egne aktier Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger: Bankindestående Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

21 Balance pr /12 31/12 Note Passiver Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Reserve for egne aktier Overført overskud Egenkapital Hensættelser: 9 Udskudt skat Udvendig vedligeholdelse i h.t. BRL Hensættelser i alt Langfristet gæld: 14 Prioritetsgæld Vedligeholdelsesforpligtelser Lejernes kontraktmæssige forudbetalinger Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: Afdrag på prioritetsgæld i det kommende år Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Udbytte for regnskabsåret Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Medarbejderforhold 17 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 18 Transaktioner med nærtstående parter 19 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

22 Pengestrømsopgørelse 20. Note Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat af udlejningsvirksomhed Tilbageførte reguleringer af hensættelser til vedligeholdelse, netto... 0 Hensættelse til BRL Tilbageførte afskrivninger Avance ved salg af lejligheder Tilbageført regnskabsmæs. kostpris Ændring af driftskapital Finansielle poster - netto Kursreguleringer Administrationsomkostninger Betalte selskabsskatter, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af egne aktier Salg af egne aktier Afdrag på sælgerpantebreve Pengestrømme til finansieringsaktivitet Afdrag og indfrielse af prioritetsgæld Udbytte til aktionærer, foregående år Ændring i likvider Obligationer og likvide beholdninger pr. 1/ Kursregulering obligationer Obligationer og likvide beholdninger pr. 31/ Note 1 - Ændring i driftskapital Afholdte forbedringsomkostninger Ændring i igangværende vinduesrenovering Ændring i indestående i Grundejernes Investeringsfond Ændring i tilgodehavender Ændring i periodeafgrænsningsposter - netto Ændring i gæld vedr. vedligeholdelsesforpligtelser Ændring i lejernes kontraktmæssige forudbetalinger Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld

23 Noter til resultatopgørelse og balance Note 1 - Driftsudgifter ejendomme Ejendomsskatter Fællesudgifter til ejerforeninger Indvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse, der er ejerforeningen uvedkommende Andel af udgift til udskiftning af vinduer incl. hensættelser Frigivelse / modregning vedr. Grundejernes Investeringsfond Driftsudgifter i øvrigt Note 2 - Omkostninger ved salg, lejligheder Andel i ejendommenes anskaffelsespris Salgsomkostninger Istandsættelser Note 3 - Finansielle indtægter Renter Kursavancer, realiserede Kursavancer, salg af egne aktier Reservefondsudlodninger Aktieudbytte Note 4 - Finansielle udgifter Renter Omkostninger i forbindelse med indfrielse af prioritetsgæld Kurstab, realiserede (indfrielse af prioritetsgæld)

24 Noter til resultatopgørelse og balance 22. Grund- Garager/ Garage- Note 5 - Materielle anlægsaktiver værdi carporte anlæg i alt Anskaffelsespris pr. 1/ Anskaffelsespris 31/ Opskrivninger pr. 1/ Opskrivninger pr. 31/ Nedskrivninger pr. 1/ Nedskrivninger pr. 31/ Afskrivninger pr. 1/ Afskrivninger i Afskrivninger pr. 31/ Bogført værdi 31/ Den kontante ejendomsværdi pr. 1/ andrager kr mod kr pr. 1/ Årets afskrivninger, kr indgår i regnskabsposten "Driftsudgifter". Nom. Bogf. værdi Note 6 - Andre værdipapirer og kapitalandele 31/ / Finansielle anlægsaktiver: Aktier i Københavns Fondsbørs Omsætningsaktiver: Obligationer: Danske statsgældsbeviser: 6 %, %, Sælgerpantebreve

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller. Godkendt på generalforsamlingen den 28. april 2014 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Årsrapport for 2014 SELSKABSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Lokesvej 8353 Them CVR.nr.: 3062 1867 Bestyrelse Inger Lise Nielsen, R15, formand Tove

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006 ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN CVR nr. 67 22 17 10 Årsrapport 2006 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling Århus, den / 2007 dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2009

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2009 ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN CVR nr. 67 22 17 10 Årsrapport 2009 (33. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Baggesens Vej 90 N, DK-8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888,

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Åparken 6 Åparken 6 8000 Århus C Åparken 6 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere